Διαδικασία : 2016/0392(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0021/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0021/2018

Συζήτηση :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/03/2019 - 11.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1850kWORD 257k
2.2.2018
PE 604.847v02-00 A8-0021/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά

(COM(2016)0750 – C8 0496/2017 – 2016/0392(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγήτρια: Pilar Ayuso

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0750),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 43 παράγραφος 2 και 114 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0496/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0021/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Τα μέτρα που εφαρμόζονται στα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, στην αποτροπή δόλιων πρακτικών καθώς και στη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην αγορά. Θα πρέπει να διαφυλάσσουν τη φήμη που έχουν αποκτήσει τα αλκοολούχα ποτά της Ένωσης στην ενωσιακή και τη διεθνή αγορά συνεχίζοντας να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής των αλκοολούχων ποτών όσο και τις αυξημένες απαιτήσεις για προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές καινοτομίες σε σχέση με τα αλκοολούχα ποτά στις περιπτώσεις όπου οι καινοτομίες αυτές συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας χωρίς να επηρεάζουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα των συγκεκριμένων αλκοολούχων ποτών. Η παραγωγή αλκοολούχων ποτών είναι ισχυρά συνδεδεμένη με τον γεωργικό τομέα. Η σύνδεση αυτή όχι μόνον αντιπροσωπεύει σημαντική διέξοδο για την γεωργία της Ένωσης αλλά είναι επίσης καθοριστική για την ποιότητα και τη φήμη των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην Ένωση. Το πλαίσιο των κανονιστικών διατάξεων θα πρέπει επομένως να τονίζει τη στενή αυτή σχέση με τον γεωργικό τομέα.

(3)  Τα μέτρα που εφαρμόζονται στα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, στη μείωση της ασύμμετρης πληροφόρησης, στην αποτροπή δόλιων πρακτικών καθώς και στη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην αγορά. Θα πρέπει να διαφυλάσσουν τη φήμη που έχουν αποκτήσει τα αλκοολούχα ποτά της Ένωσης στην ενωσιακή και τη διεθνή αγορά συνεχίζοντας να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής των αλκοολούχων ποτών όσο και τις αυξημένες απαιτήσεις για προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές καινοτομίες σε σχέση με τα αλκοολούχα ποτά στις περιπτώσεις όπου οι καινοτομίες αυτές συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας χωρίς να επηρεάζουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα των συγκεκριμένων αλκοολούχων ποτών. Η παραγωγή αλκοολούχων ποτών διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και είναι ισχυρά συνδεδεμένη με τον γεωργικό τομέα. Η σύνδεση αυτή όχι μόνον αντιπροσωπεύει σημαντική διέξοδο για την γεωργία της Ένωσης αλλά είναι επίσης καθοριστική για την ποιότητα, την ασφάλεια και τη φήμη των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην Ένωση. Το πλαίσιο των κανονιστικών διατάξεων θα πρέπει επομένως να τονίζει τη στενή αυτή σχέση με τον τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής.

 

____________________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής

 

Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Τα μέτρα που ισχύουν για τα αλκοολούχα ποτά αποτελούν ειδική περίπτωση σε σχέση με τους γενικούς κανόνες που προβλέπονται για τον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην προκειμένη περίπτωση αφορούν το γεγονός ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής εξακολουθούν να διατηρούνται ζωντανές, ότι τα αλκοολούχα ποτά συνδέονται στενά με τον γεωργικό τομέα, τη χρήση προϊόντων υψηλής ποιότητας και τη δέσμευση για την προστασία της ασφάλειας των καταναλωτών, την οποία ο τομέας των αλκοολούχων ποτών υπόσχεται να μην εγκαταλείψει ποτέ.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Για να διασφαλιστεί μια περισσότερο ενιαία προσέγγιση της νομοθεσίας που διέπει τα αλκοολούχα ποτά, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει σαφή κριτήρια για τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, καθώς και για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Θα πρέπει επίσης να θεσπίσει κανόνες για τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης ή των αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης στην παραγωγή ποτών με αλκοόλη και για τη χρήση των επωνυμιών πώλησης των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση των τροφίμων.

(4)  Για να διασφαλιστεί μια περισσότερο ενιαία προσέγγιση της νομοθεσίας που διέπει τα αλκοολούχα ποτά, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει σαφή κριτήρια για τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, καθώς και για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, χωρίς να θιγεί η ποικιλία επίσημων γλωσσών και αλφαβήτων στην ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να θεσπίσει κανόνες για τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης ή των αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης στην παραγωγή ποτών με αλκοόλη και για τη χρήση των επωνυμιών πώλησης των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση των τροφίμων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Για να παρέχεται επαρκής πληροφόρηση στους καταναλωτές, θα πρέπει να οριστούν διατάξεις σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που χαρακτηρίζονται μείγματα αλκοολούχων ποτών.

(13)  Για να παρέχεται επαρκής πληροφόρηση στους καταναλωτές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 θα πρέπει να οριστούν διατάξεις σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που χαρακτηρίζονται μείγματα αλκοολούχων ποτών.

Τροπολογία5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων ενδέχεται να υποχρεούνται ή να επιθυμούν να αναγράφουν την καταγωγή των αλκοολούχων ποτών προκειμένου να προσελκύουν την προσοχή των καταναλωτών στις ιδιότητες του προϊόντος τους. Οι εν λόγω ενδείξεις που αφορούν την καταγωγή θα πρέπει να πληρούν εναρμονισμένα κριτήρια. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης στην παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών.

(15)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων ενδέχεται να υποχρεούνται ή να επιθυμούν να αναγράφουν την καταγωγή των αλκοολούχων ποτών προκειμένου να προσελκύουν την προσοχή των καταναλωτών στις ιδιότητες του προϊόντος τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης στην παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Όσον αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, είναι σημαντικό να συνεκτιμηθεί δεόντως η συμφωνία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου («συμφωνία TRIPS») και, ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23 αυτής, καθώς και η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου («συμφωνία GATT»), οι οποίες εγκρίθηκαν με την απόφαση 94/800/EΚ του Συμβουλίου12.

(17)  Όσον αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, είναι σημαντικό να συνεκτιμηθεί δεόντως η συμφωνία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου («συμφωνία TRIPS») και, ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23 αυτής, καθώς και η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου («συμφωνία GATT»), οι οποίες εγκρίθηκαν με την απόφαση 94/800/EΚ του Συμβουλίου12. Για την ενίσχυση της προστασίας και την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, η προστασία αυτή πρέπει να εφαρμόζεται και σε αγαθά που διαμετακομίζονται μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

__________________

__________________

12 Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθ’ όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1).

12 Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθ’ όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13 δεν εφαρμόζεται στα αλκοολούχα ποτά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών. Θα πρέπει να καταχωριστούν από την Επιτροπή οι γεωγραφικές ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι τα αλκοολούχα ποτά προέρχονται από την εδαφική επικράτεια μιας χώρας, ή από μια περιοχή ή μια τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί ουσιαστικά να αποδοθεί στη γεωγραφική του καταγωγή.

(18)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13 δεν εφαρμόζεται στα αλκοολούχα ποτά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών. Θα πρέπει να καταχωριστούν από την Επιτροπή οι γεωγραφικές ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι τα αλκοολούχα ποτά προέρχονται από την εδαφική επικράτεια μιας χώρας, ή από μια περιοχή ή μια τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη, παραδοσιακή μέθοδος επεξεργασίας ή παραγωγής ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί ουσιαστικά να αποδοθεί στη γεωγραφική του καταγωγή.

_________________

_________________

13 Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (EE L 343 της 14.12.2012, σ. 1).

13 Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (EE L 343 της 14.12.2012, σ. 1).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Είναι σκόπιμο τα αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική ένδειξη, τα οποία βασίζονται σε οίνους χωρίς προστασία ένδειξης προέλευσης και τα οποία έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, να επωφελούνται από τα εργαλεία διαχείρισης του δυναμικού παραγωγής που είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

_______________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει την ευθυγράμμιση του κανονισμού με το σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με τη λεγόμενη πρόταση Omnibus για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 3 Μαΐου 2017.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Θα πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες για την καταχώριση, την τροποποίηση και ενδεχομένως την ακύρωση γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τη συμφωνία TRIPS, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτομάτως το καθεστώς των υφιστάμενων προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης. Προκειμένου να καταστούν οι διαδικαστικοί κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνοι με όλους τους σχετικούς τομείς, οι εν λόγω διαδικασίες για τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να βασίζονται στις λεπτομερέστερες και δοκιμασμένες διαδικασίες για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, οι οποίες θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αλκοολούχων ποτών. Για να απλουστευθούν οι διαδικασίες καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες για τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους καταναλωτές θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά , θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων.

(19)  Θα πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες για την καταχώριση, την τροποποίηση και ενδεχομένως την ακύρωση γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τη συμφωνία TRIPS, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτομάτως το καθεστώς των υφιστάμενων καταχωρισμένων γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης. Προκειμένου να καταστούν οι διαδικαστικοί κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνοι με όλους τους σχετικούς τομείς, οι εν λόγω διαδικασίες για τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να βασίζονται σε παρόμοιες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, οι οποίες θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αλκοολούχων ποτών. Για να απλουστευθούν οι διαδικασίες καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες για τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους καταναλωτές θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα διαφανές, αναλυτικό και εύκολα προσβάσιμο ηλεκτρονικό μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων με την ίδια νομική ισχύ με το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008. Οι γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 θα πρέπει αυτομάτως να εγγράφονται στο μητρώο της Επιτροπής. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει την επαλήθευση των γεωγραφικών ενδείξεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, σύμφωνα με το άρθρο του 20 του εν λόγω κανονισμού, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση αυτή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να οφείλουν να ανταλλάσσουν τις δέουσες πληροφορίες μεταξύ τους.

(20)  Η διατήρηση υψηλού προτύπου ποιότητας έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να διατηρηθεί η φήμη και η αξία του τομέα των αλκοολούχων ποτών. Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση του ότι το πρότυπο διατηρείται μέσω της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή θα πρέπει, ωστόσο, να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση αυτή, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να οφείλουν να ανταλλάσσουν τις δέουσες πληροφορίες μεταξύ τους.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Κατά την εφαρμογή μιας πολιτικής σχετικά με την ποιότητα και προκειμένου να καταστεί εφικτή η επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας των αλκοολούχων ποτών και ποικιλίας στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν κανόνες για τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην επικράτεια τους, οι οποίοι θα είναι περισσότερο αυστηροί από τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(21)  Κατά την εφαρμογή μιας πολιτικής σχετικά με την ποιότητα και προκειμένου να καταστεί εφικτή η επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας των αλκοολούχων ποτών και ποικιλίας στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν κανόνες για την παραγωγή, τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην επικράτεια τους, οι οποίοι θα είναι περισσότερο αυστηροί από τους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα αλλαγή εισάγεται ο όρος «παραγωγή» στην αιτιολογική σκέψη, για λόγους συνέπειας με το υπόλοιπο σχέδιο κανονισμού.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Στην έκθεσή της του Μαρτίου 2017 σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση των αλκοολούχων ποτών με κατάλογο συστατικών και διατροφική δήλωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι δεν είχε εντοπίσει αντικειμενικά κριτήρια που θα δικαιολογούσαν την απουσία πληροφοριών σχετικά με τα συστατικά και διατροφικών πληροφοριών και κάλεσε τη βιομηχανία να υποβάλει, εντός ενός έτους, πρόταση αυτορρύθμισης σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα συστατικά και τη διατροφική αξία όλων των αλκοολούχων ποτών. Για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή, η προσέγγιση αυτορρύθμισης θα πρέπει, τουλάχιστον, να διασφαλίζει ότι τα συστατικά και οι διατροφικές πληροφορίες αναγράφονται στην ετικέτα και ότι οι πληροφορίες αυτές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αφορούν τις προαιρετικές πληροφορίες για τα τρόφιμα, όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την πρόταση της βιομηχανίας στο πλαίσιο έκθεσης, η οποία θα συνοδεύεται, εφόσον κριθεί σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα σχετικά διεθνή πρότυπα καθώς και η ανάγκη να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες παραγωγής και εμπορίας, οι παραδοσιακές μέθοδοι παλαίωσης και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δίκαιο των τρίτων χωρών εισαγωγής, και για να διασφαλιστεί η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση των τεχνικών ορισμών και των απαιτήσεων για τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών και των ειδικών κανόνων που αφορούν κάποιες από εκείνες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος κανονισμού, την επισήμανση και την παρουσίαση που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού, τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, καθώς και τους ελέγχους και την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του παρόντος κανονισμού, ή όσον αφορά την παρέκκλιση από αυτές.

(22)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα σχετικά διεθνή πρότυπα καθώς και η ανάγκη να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες παραγωγής και εμπορίας, οι παραδοσιακές μέθοδοι παλαίωσης και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δίκαιο των τρίτων χωρών εισαγωγής, και για να διασφαλιστεί η πλήρης προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τη σημασία των παραδοσιακών πρακτικών, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση των τεχνικών ορισμών και των απαιτήσεων για τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών και των ειδικών κανόνων που αφορούν κάποιες από εκείνες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος κανονισμού, την επισήμανση και την παρουσίαση που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού, τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, καθώς και τους ελέγχους και την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του παρόντος κανονισμού, ή όσον αφορά την παρέκκλιση από αυτές.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Προκειμένου να αντιδρούν ταχέως στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των αλκοολούχων ποτών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό για τα οποία δεν υφίστανται τεχνικές προδιαγραφές ούτε κατηγορία και με στόχο την προστασία των καταναλωτών και των οικονομικών συμφερόντων των παραγωγών και την ενοποίηση της συγκεκριμένης παραγωγής και των απαιτήσεων ποιότητας για τα εν λόγω αλκοολούχα ποτά, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την προσθήκη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, νέων κατηγοριών αλκοολούχων ποτών σε εκείνες που απαριθμούνται αντίστοιχα στα μέρη Ι και ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού και των τεχνικών τους προδιαγραφών.

διαγράφεται

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – σημείο i – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  είτε απευθείας ακολουθώντας μία από τις κάτωθι μεθόδους:

i)  είτε απευθείας ακολουθώντας μία από τις κάτωθι μεθόδους, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό:

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ευελιξία που παρέχει η διατύπωση «και/ή» στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 θα διατηρηθεί και στον νέο κανονισμό.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – σημείο i – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  διαβροχή ή παρόμοια επεξεργασία φυτικών υλών σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αποστάγματα γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχα ποτά ή μείγμα αυτών κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού,

-  διαβροχή ή παρόμοια επεξεργασία φυτικών υλών σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αποστάγματα γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχα ποτά ή συνδυασμό αυτών κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού,

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση με τον ορισμό του μείγματος στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – σημείο i – περίπτωη 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  προσθήκη σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αποστάγματα γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχα ποτά οιουδήποτε από τα κάτωθι:

-  προσθήκη σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αποστάγματα γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχα ποτά ενός ή περισσότερων από τα κάτωθι:

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί της έννοιας «αλκοολούχο ποτό» δεν έχουν ενσωματωθεί ορθά από τον κανονισμό (ΕΚ) 110/2008 και τον εκτελεστικό του κανονισμό (ΕΚ) 716/2013. Η συντάκτρια προτείνει να διορθωθούν ορισμένοι ορισμοί που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – σημείο ii – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  με προσθήκη σε αλκοολούχο ποτό οιουδήποτε από τα κάτωθι:

ii)  με προσθήκη σε αλκοολούχο ποτό οιουδήποτε από τα κάτωθι, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό:

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ευελιξία που παρέχει η διατύπωση «και/ή» στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 θα διατηρηθεί και στον νέο κανονισμό.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – σημείο ii – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  ποτά·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «μείγμα»:αλκοολούχο ποτό που περιλαμβάνεται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή αντιστοιχεί σε γεωγραφική ένδειξη και έχει αναμειχθεί με οιοδήποτε εκ των κάτωθι:

(3)  «μείγμα»:αλκοολούχο ποτό που περιλαμβάνεται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή αντιστοιχεί σε γεωγραφική ένδειξη και έχει αναμειχθεί με ένα ή περισσότερα εκ των κάτωθι:

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει να αποσαφηνιστεί ο ορισμός του μείγματος, να απλοποιηθούν οι κανόνες για την επισήμανση και να καταστεί ο κανονισμός εφαρμοστέος από τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες επιθεώρησης.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «σύνθετος όρος»: ο συνδυασμός των όρων μιας επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που ορίζεται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή των όρων μιας γεωγραφικής ένδειξης, οι οποίοι περιγράφουν ένα αλκοολούχο ποτό από το οποίο προέρχεται το σύνολο της αλκοόλης του τελικού προϊόντος, με οιοδήποτε από τα κάτωθι στοιχεία:

(4)  «σύνθετος όρος»: ο συνδυασμός των όρων μιας επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που ορίζεται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή των όρων μιας γεωγραφικής ένδειξης, οι οποίοι περιγράφουν ένα αλκοολούχο ποτό από το οποίο προέρχεται το σύνολο της αλκοόλης του τελικού προϊόντος, με ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι στοιχεία:

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί της έννοιας «αλκοολούχο ποτό» δεν έχουν ενσωματωθεί ορθά από τον κανονισμό (ΕΚ) 110/2008 και τον εκτελεστικό του κανονισμό (ΕΚ) 716/83. Η συντάκτρια προτείνει να διορθωθούν ορισμένοι ορισμοί που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «γεωγραφική ένδειξη»: ένδειξη που δηλώνει ότι ένα αλκοολούχο ποτό προέρχεται από την επικράτεια μιας χώρας, ή από περιοχή ή τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή·

(6)  «γεωγραφική ένδειξη»: ονομασία, που έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, που δηλώνει ότι ένα αλκοολούχο ποτό προέρχεται από την επικράτεια μιας χώρας, ή από περιοχή ή τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  «τεχνικός φάκελος»: φάκελος που επισυνάπτεται στην αίτηση προστασίας γεωγραφικής ένδειξης και περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το αλκοολούχο ποτό·

(7)  «τεχνικός φάκελος»: φάκελος που επισυνάπτεται στην αίτηση προστασίας γεωγραφικής ένδειξης και περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το αλκοολούχο ποτό και ταυτίζεται με τον «τεχνικό φάκελο» μνεία του οποίου γίνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  «ένωση»: ένωση παραγωγών, μεταποιητών ή εισαγωγέων αλκοολούχων ποτών που οργανώνονται στο πλαίσιο του κλάδου και παρουσιάζουν μη αμελητέο κύκλο εργασιών·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)  «γεωργικής προέλευσης»: που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα I της ΣΛΕΕ ή από ζυμωθέντα αλκοολούχα ποτά τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από τα εν λόγω προϊόντα·

Αιτιολόγηση

Ο ισχύων κανονισμός αριθ. 110/2008 επιτρέπει τη χρήση αλκοόλης που λαμβάνεται από οίνο για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών, καθώς ο οίνος περιλαμβάνεται στον κατάλογο γεωργικών προϊόντων του παραρτήματος I της Συνθήκης (σημείο 22.05). Η παρούσα προσαρμογή θα επιτρέψει τη χρήση αλκοόλης από άλλα ζυμωθέντα αλκοολούχα ποτά τα οποία παράγονται αποκλειστικά από τα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, κάτι που επί του παρόντος δεν είναι αποδεκτό.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ποτών με αλκοόλη και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ποτών με αλκοόλη, είναι αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.

1.  Η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή αλκοολούχων ποτών, είναι αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή προερχόμενη από μπύρα.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνεκτικότητας με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008. Ο παρών κανονισμός αναφέρεται σε αλκοολούχα ποτά και άλλα οινοπνευματώδη ποτά που υπάγονται σε τομεακή νομοθεσία.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα αποστάγματα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών με αλκοόλη και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ποτών με αλκοόλη, είναι αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης.

2.  Τα αποστάγματα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή αλκοολούχων ποτών, είναι αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης ή προερχόμενα από μπύρα.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνεκτικότητας με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008. Ο παρών κανονισμός αναφέρεται σε αλκοολούχα ποτά και άλλα οινοπνευματώδη ποτά που υπάγονται σε τομεακή νομοθεσία.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Στην περίπτωση αιθυλικής αλκοόλης ή προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης που διατίθενται στο εμπόριο, οι πρώτες ύλες από τις οποίες έχουν ληφθεί πρέπει να προσδιορίζονται στα ηλεκτρονικά συνοδευτικά δικαιολογητικά τους.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία αυτή, πρέπει να διευκρινίζεται στα συνοδευτικά ηλεκτρονικά έγγραφα ποιες είναι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης ή αποστάγματος αλκοόλης γεωργικής προέλευσης. Τα εν λόγω προϊόντα μπορούν, μάλιστα, να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή άλλων αλκοολούχων ποτών που απαιτούν αποκλειστική χρήση αλκοόλης ή αποστάγματος αλκοόλης που προέρχεται από συγκεκριμένες πρώτες ύλες, όπως στην περίπτωση του αποστάγματος οίνου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή Brandy. Συνεπώς, η ένδειξη των πρώτων υλών εγγυάται πλήρη ιχνηλασιμότητα και αποτρέπει την καταστρατήγηση της νομοθεσίας.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  έχουν υποστεί γλύκανση μόνο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα Ι σημείο 3 με αποκλειστικό σκοπό την τελειοποίηση της γεύσης του τελικού προϊόντος.

ε)  δεν έχουν υποστεί γλύκανση παρά μόνο για την τελειοποίηση της γεύσης του τελικού προϊόντος. Η μέγιστη περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο δεν υπερβαίνει τις οριακές τιμές που ορίζονται για κάθε κατηγορία στο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  να έχουν υποστεί γλύκανση ώστε να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προϊόντος και σύμφωνα με το παράρτημα Ι σημείο 3, λαμβάνοντας υπόψη και τις οικείες νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών.

ε)  να έχουν υποστεί γλύκανση.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  να έχουν υποστεί γλύκανση ώστε να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προϊόντος και σύμφωνα με το παράρτημα Ι σημείο 3.

ε)  να έχουν υποστεί γλύκανση.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:

α)  την τροποποίηση των τεχνικών ορισμών που προβλέπονται στο παράρτημα I·

α)   την τροποποίηση των τεχνικών ορισμών που προβλέπονται στο παράρτημα I·

β)  την τροποποίηση των απαιτήσεων για τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών που προβλέπονται στο μέρος Ι του παραρτήματος II και τους ειδικούς κανόνες σχετικά με ορισμένα αλκοολούχα ποτά που απαριθμούνται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ.

 

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου αφορούν αποκλειστικά την ικανοποίηση αποδεδειγμένων αναγκών που απορρέουν από τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, την τεχνολογική πρόοδο, τις εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων ή ανάγκες στον τομέα της καινοτομίας.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου αφορούν αποκλειστικά την ικανοποίηση αποδεδειγμένων αναγκών που απορρέουν από τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, την τεχνολογική πρόοδο, τις εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων ή ανάγκες στον τομέα της καινοτομίας, λαμβανομένης ταυτόχρονα υπόψη της σημασίας των παραδοσιακών πρακτικών εντός των κρατών μελών.

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με την προσθήκη νέων κατηγοριών αλκοολούχων ποτών στο παράρτημα II.

 

Η προσθήκη νέας κατηγορίας επιτρέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)  η διάθεση στο εμπόριο του αλκοολούχου ποτού με μια συγκεκριμένη ονομασία και σύμφωνα με ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές είναι από οικονομική και τεχνική άποψη αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και των παραγωγών·

 

β)  το αλκοολούχο ποτό κατέχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς τουλάχιστον ενός κράτους μέλους.

 

γ)  η ονομασία που επιλέγεται για τη νέα κατηγορία είναι είτε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη ονομασία ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, ονομασία περιγραφικού χαρακτήρα η οποία περιλαμβάνει, ειδικότερα, αναφορά στη χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη για την παραγωγή του αλκοολούχου ποτού.

 

δ)  έχουν θεσπιστεί οι τεχνικές προδιαγραφές για τη νέα κατηγορία οι οποίες βασίζονται στην αξιολόγηση των υφιστάμενων παραμέτρων ποιότητας και παραγωγής που χρησιμοποιούνται στην αγορά της Ένωσης. Κατά τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, τηρείται η εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Οι εν λόγω προδιαγραφές διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών της Ένωσης καθώς και την εξαιρετική φήμη των αλκοολούχων ποτών της Ένωσης.

 

3.  Η Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας εισαγωγής, εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις βάσει των τεχνικών ορισμών που προβλέπονται στο παράρτημα Ι, τις απαιτήσεις βάσει των κατηγοριών των αλκοολούχων ποτών που προβλέπονται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ και τους ειδικούς κανόνες που αφορούν ορισμένα αλκοολούχα ποτά που απαριθμούνται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ.

3.  Η Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας εισαγωγής, εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις βάσει των τεχνικών ορισμών που προβλέπονται στο παράρτημα Ι, τις απαιτήσεις βάσει των κατηγοριών των αλκοολούχων ποτών που προβλέπονται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ και τους ειδικούς κανόνες που αφορούν ορισμένα αλκοολούχα ποτά που απαριθμούνται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Οι ονομασίες των πρώτων υλών ή των φυτών που χρησιμοποιούνται ως επωνυμίες ορισμένων κατηγοριών αλκοολούχων προϊόντων μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλα τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των αλκοολούχων ποτών, στην επωνυμία και την παρουσίαση εφόσον, ιδίως στην περίπτωση των αλκοολούχων ποτών, διασφαλίζεται ότι δεν οδηγούν σε παραπλάνηση των καταναλωτών.

Αιτιολόγηση

Το δίκαιο της ΕΕ για τα αλκοολούχα ποτά παρέχει το δικαίωμα χρήσης π.χ. των επωνυμιών «γεντιανή», «κεράσι/βύσσινο» και «κύμινο» για ορισμένες κατηγορίες αλκοολούχων ποτών. Οι ονομασίες πρώτων υλών ή φυτών χρησιμοποιούνται για μια σειρά τροφίμων που δεν αποτελούν αλκοολούχα ποτά, όπως το τσάι γεντιανής και η κερασόπιτα. Και στο εσωτερικό του τομέα των αλκοολούχων ποτών πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αναφοράς στην ετικέτα π.χ. της γεντιανής, όταν χρησιμοποιείται ως συστατικό για την παρασκευή λικέρ από βότανα.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν ένα αλκοολούχο ποτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται βάσει περισσότερων της μίας των κατηγοριών αλκοολούχων ποτών 15 έως 47 του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙ, μπορεί να πωλείται με μία ή και περισσότερες από τις σχετικές επωνυμίες πώλησης που προβλέπονται βάσει των εν λόγω κατηγοριών.

3.  Όταν ένα αλκοολούχο ποτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται βάσει περισσότερων της μίας των κατηγοριών αλκοολούχων ποτών που απαριθμούνται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ, μπορεί να διατίθεται στην αγορά με μία ή και περισσότερες από τις επωνυμίες πώλησης που προβλέπονται βάσει των εν λόγω κατηγοριών.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν μια επωνυμία πώλησης συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται σύμφωνα με το στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου, η γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο στοιχείο αυτό μπορεί μόνο να συμπληρώνεται είτε:

Όταν μια επίσημη ονομασία συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται σύμφωνα με το στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου, η γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο στοιχείο αυτό μπορεί μόνο να συμπληρώνεται είτε:

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  με όρους που χρησιμοποιούνται ήδη στις 20 Φεβρουαρίου 2008 για καθιερωμένες γεωγραφικές ενδείξεις κατά την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 1, ή

α)  με όρους που χρησιμοποιούνται ήδη στις 20 Φεβρουαρίου 2008 για καθιερωμένες γεωγραφικές ενδείξεις κατά την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων των όρων που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στα κράτη μέλη για να δηλώσουν ότι ένα προϊόν έχει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης βάσει του εθνικού δικαίου· ή

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει να διασφαλιστεί ο σεβασμός στο σύστημα προστασίας ποιότητας που έχει κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  με όρους που αναφέρονται στις συναφείς προδιαγραφές προϊόντος.

β)  με οποιουσδήποτε όρους που επιτρέπονται από τις συναφείς προδιαγραφές προϊόντος.

Αιτιολόγηση

Το τμήμα 9 του τεχνικού φακέλου Irish Poteen/Irish Poitín επιτρέπει τη χρήση τόσο του όρου Irish Poitín όσο και του όρου Irish Poteen. Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνέπειας με τον τεχνικό φάκελο και στη διατήρηση της δυνατότητας χρήσης και των δύο τρόπων γραφής.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των τροφίμων προέρχεται αποκλειστικά από τα αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στον σύνθετο όρο ή τη μνεία/τις μνείες, εκτός από την αιθυλική αλκοόλη που μπορεί να υπάρχει σε αρωματικές ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτού του τροφίμου· και

α)  η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των τροφίμων προέρχεται αποκλειστικά από τα αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στον σύνθετο όρο ή τη μνεία/τις μνείες, εκτός από την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας αρωματικών υλών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτού του τροφίμου· και

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλιστεί συγκεκριμένα ότι μόνο η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης μπορεί να χρησιμοποιείται ως φορέας οποιασδήποτε αρωματικής ύλης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του τροφίμου, καθώς και ότι μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο ως φορέας αρωματικών υλών και όχι ως έχει.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η μνεία σε οποιαδήποτε κατηγορία αλκοολούχου ποτού ή σε γεωγραφική ένδειξη κατά την παρουσίαση ενός τροφίμου δεν βρίσκεται στην ίδια γραμμή με την επωνυμία πώλησης. Με την επιφύλαξη του του άρθρου 10 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, για την παρουσίαση των ποτών με αλκοόλη, η μνεία αναγράφεται με μέγεθος γραμματοσειράς μικρότερο από αυτό που χρησιμοποιείται για τις επωνυμίες πώλησης και τον σύνθετο όρο.

5.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, η μνεία σε οποιαδήποτε κατηγορία αλκοολούχου ποτού ή σε γεωγραφική ένδειξη κατά την παρουσίαση ενός τροφίμου δεν βρίσκεται στην ίδια γραμμή με την επωνυμία πώλησης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, για την παρουσίαση των ποτών με αλκοόλη, η μνεία αναγράφεται με μέγεθος γραμματοσειράς μικρότερο από αυτό που χρησιμοποιείται για τις επωνυμίες πώλησης και τον σύνθετο όρο.

Αιτιολόγηση

Βλ. τη διατύπωση του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011. Το προτεινόμενο κείμενο έρχεται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις του κανονισμού σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, στον οποίο ορίζεται ρητά ότι οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα (μεταξύ άλλων η ονομασία του τροφίμου/επωνυμία πώλησης) δεν διακόπτονται με οποιονδήποτε τρόπο. Στην περίπτωση αυτή η μνεία πρέπει να αναγράφεται στην ίδια γραμμή με την επωνυμία πώλησης. Η παρούσα προσαρμογή παρέχει ασφάλεια δικαίου στους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Επισήμανση της προσθήκης αλκοόλης

 

Τα αλκοολούχα ποτά που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 1 έως 14 του παραρτήματος ΙΙ τα οποία έχουν υποστεί προσθήκη αλκοόλης, αραιωμένης ή μη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 4, φέρουν την επωνυμία πώλησης «αλκοολούχο ποτό». Τα ποτά δεν επιτρέπεται να φέρουν υπό ουδεμία μορφή επωνυμία προοριζόμενη αποκλειστικά για τις κατηγορίες 1 έως 14.

Αιτιολόγηση

Το παρόν αντιστοιχεί στην ισχύουσα νομική βάση του κανονισμού (ΕΚ) 110/2008, στο άρθρο 11 παράγραφος 1: συνεπεία αυτού, όταν γίνεται προσθήκη ουδέτερης αλκοόλης σε αποστάγματα, ο ορισμός που προορίζεται για αποστάγματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε κανένα σημείο της επισήμανσης.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μείγματα φέρουν την επωνυμία πώλησης «αλκοολούχο ποτό».

Τα μείγματα φέρουν την επωνυμία πώλησης «αλκοολούχο ποτό», η οποία αναγράφεται καθαρά σε εμφανές σημείο της ετικέτας.

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή διασφαλίζει ότι η επωνυμία πώλησης θα αναγράφεται καθαρά, στοιχείο που αναφερόταν στον προηγούμενο κανονισμό (110/2008).

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η διάρκεια ωρίμασης ή παλαίωσης μπορεί να προσδιορίζεται στην παρουσίαση ή επισήμανση αλκοολούχου ποτού μόνο όταν αφορά το νεότερο από τα αλκοολούχα συστατικά και υπό τον όρο ότι το αλκοολούχο ποτό έχει υποστεί παλαίωση υπό τον έλεγχο των φορολογικών αρχών ενός κράτους μέλους ή άλλο έλεγχο που παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις.

3.  Η διάρκεια ωρίμασης ή παλαίωσης μπορεί να προσδιορίζεται στην παρουσίαση ή επισήμανση αλκοολούχου ποτού μόνο όταν αφορά το νεότερο από τα αλκοολούχα συστατικά και υπό τον όρο ότι όλες οι διαδικασίες παλαίωσης του αλκοολούχου ποτού έχουν διενεργηθεί υπό τον έλεγχο των φορολογικών αρχών ενός κράτους μέλους ή άλλο έλεγχο που παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις. Η Επιτροπή δημιουργεί δημόσιο μητρώο στο οποίο παρατίθενται οι οργανισμοί που έχει ορίσει κάθε κράτος μέλος για την εποπτεία της διαδικασίας παλαίωσης.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να διευκρινιστεί ότι οι έλεγχοι των παλαιωμένων προϊόντων διενεργούνται με συνεχή και αποτελεσματικό τρόπο και δεν είναι σποραδικοί ή δειγματοληπτικοί. Στόχος είναι να εξαλειφθούν φαινόμενα παραποίησης ακόμα και σε παλαιωμένα προϊόντα, δεδομένου ότι η παλαίωση προσδίδει προστιθέμενη αξία στο προϊόν και ότι η εν λόγω διάταξη διαφυλάσσει τη νομιμότητα, τον θεμιτό ανταγωνισμό και την προστασία του τελικού καταναλωτή.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Όταν στην παρουσίαση ή την επισήμανση αναφέρεται η περίοδος ωρίμασης ή παλαίωσης ενός αλκοολούχου ποτού, αυτή πρέπει να αναφέρεται και στο ηλεκτρονικό συνοδευτικό έγγραφο.

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή της παρούσας τροπολογίας έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που αφορούν ένα αλκοολούχο ποτό, όπως η επωνυμία πώλησης ή η περίοδος παλαίωσης, αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα ώστε να διασφαλίζεται μεγαλύτερη ιχνηλασιμότητα και να αποφεύγονται αθέμιτες πρακτικές οι οποίες μπορούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων ή να παράσχουν παραπλανητικές πληροφορίες στους καταναλωτές.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση του brandy που έχει παλαιωθεί με χρήση του δυναμικού συστήματος παλαίωσης ή συστήματος «criaderas y solera», η μέση ηλικία, η οποία υπολογίζεται όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙα, μπορεί να αναφέρεται μόνο στην παρουσίαση ή στην επισήμανση υπό την προϋπόθεση ότι η παλαίωση του brandy έχει υποβληθεί σε σύστημα ελέγχου το οποίο έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Η μέση ηλικία στην επισήμανση του brandy εκφράζεται σε έτη και περιλαμβάνει αναφορά στο σύστημα «criaderas y solera».

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δοθεί στους παραγωγούς brandy που παλαιώνεται με το δυναμικό σύστημα παλαίωσης «criaderas y solera» η δυνατότητα να αναφέρουν αυτήν τη μέση ηλικία στην ετικέτα, εκπεφρασμένη σε έτη. Η επιχείρηση υπόκειται σε σύστημα ελέγχου το οποίο έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, για την εγγύηση της συμμόρφωσής της.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν αναφέρεται η καταγωγή του αλκοολούχου ποτού, αυτή αντιστοιχεί στη χώρα ή το έδαφος καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16.

1.  Όταν αναφέρεται η καταγωγή του αλκοολούχου ποτού, αυτή νοείται ως ο τόπος ή η περιοχή όπου έλαβε χώρα το στάδιο της διαδικασίας παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσέδωσε στο αλκοολούχο ποτό τον χαρακτήρα του και τις ουσιαστικές ιδιότητές του.

__________________

 

16 Κανονισμός (EE) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (EE L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

 

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, στην περίπτωση των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην Ένωση και προορίζονται για εξαγωγή, οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι όροι που αναγράφονται με πλάγιους χαρακτήρες στο παράρτημα ΙΙ είναι δυνατόν να συνοδεύονται από μετάφραση, όταν αυτό συνιστά νομική απαίτηση στη χώρα εισαγωγής.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Χρήση συμβόλου της Ένωσης για προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις

Χρήση συμβόλου της Ένωσης για γεωγραφικές ενδείξεις

Το σύμβολο της Ένωσης για τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις μπορεί να χρησιμοποιείται για την επισήμανση και την παρουσίαση αλκοολούχων ποτών.

Το σύμβολο της Ένωσης για τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, που εγκρίνονται βάσει του άρθρο 12 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, μπορεί να χρησιμοποιείται για την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών με γεωγραφική ένδειξη.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 16

Άρθρο 16

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και η ανάγκη βελτίωσης των οικονομικών όρων παραγωγής και εμπορίας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:

1.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και η ανάγκη βελτίωσης των οικονομικών όρων παραγωγής και εμπορίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των καταναλωτών και λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοσιακές πρακτικές, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:

α)  τροποποιήσεις των κανόνων σχετικά με τις ενδείξεις που αναγράφονται στην ετικέτα των αλκοολούχων ποτών και αφορούν σύνθετους όρους ή μνείες·

α)  τροποποιήσεις των κανόνων σχετικά με τις ενδείξεις που αναγράφονται στην ετικέτα των αλκοολούχων ποτών και αφορούν σύνθετους όρους ή μνείες·

β)  τροποποιήσεις των κανόνων σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση μειγμάτων· και

β)  τροποποιήσεις των κανόνων σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση μειγμάτων· και

γ)  επικαιροποίηση και συμπλήρωση των μεθόδων αναφοράς της Ένωσης για την ανάλυση των αλκοολούχων ποτών·

γ)  επικαιροποίηση και συμπλήρωση των μεθόδων αναφοράς της Ένωσης για την ανάλυση των αλκοολούχων ποτών·

2.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές διαδικασίες παλαίωσης στα κράτη μέλη, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με παρεκκλίσεις από το άρθρο 11 παράγραφος 3 σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της διάρκειας ωρίμασης ή παλαίωσης στην παρουσίαση ή επισήμανση ενός αλκοολούχου ποτού.

2.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές διαδικασίες παλαίωσης στα κράτη μέλη, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με παρεκκλίσεις από το άρθρο 11 παράγραφος 3 σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της διάρκειας ωρίμασης ή παλαίωσης στην παρουσίαση ή επισήμανση ενός αλκοολούχου ποτού.

3.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας εισαγωγής, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 όσον αφορά τις παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.

 

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλες τις επιχειρήσεις εμπορίας αλκοολούχων ποτών που παράγονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές προϊόντος.

1.  Οι γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλες τις επιχειρήσεις εμπορίας αλκοολούχων ποτών που παράγονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές προϊόντος.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα αλκοολούχα ποτά για τα οποία χρησιμοποιούνται οι εν λόγω προστατευόμενες ονομασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές προϊόντος προστατεύονται από:

2.  Οι γεωγραφικές ενδείξεις και τα αλκοολούχα ποτά για τα οποία χρησιμοποιούνται οι εν λόγω προστατευόμενες ονομασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές προϊόντος προστατεύονται από:

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  από συγκρίσιμα προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας· ή

i)  από συγκρίσιμα προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται ως συστατικά· ή

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει να ενισχυθεί η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, χρησιμοποιώντας τον τύπο που χρησιμοποιείται στον κανονισμό (ΕΚ) 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων: «συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως συστατικά».

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη ονομασία μεταφράζεται ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «χαρακτήρας», «τύπος», «μέθοδος», «παραγωγή», «απομίμηση», «άρωμα/γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις·

β)  κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη ονομασία μεταφράζεται ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «χαρακτήρας», «τύπος», «στυλ», «μέθοδος», «παραγωγή», «απομίμηση», «άρωμα/γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται ως συστατικά·

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει να ενισχυθεί η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, χρησιμοποιώντας τον τύπο που χρησιμοποιείται στον κανονισμό (ΕΚ) 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων: «συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως συστατικά».

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σε σχέση με την προέλευση, την καταγωγή, τον χαρακτήρα ή τις ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος, η οποία αναγράφεται στη συσκευασία ή στο περιτύλιγμα, σε διαφημιστικό υλικό ή σε έγγραφα που συνδέονται με το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και σε σχέση με τη συσκευασία του προϊόντος σε δοχείο που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εντύπωση ως προς την καταγωγή του·

γ)  κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σε σχέση με την προέλευση, την καταγωγή, τον χαρακτήρα, τα συστατικά ή τις ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος, η οποία αναγράφεται στην παρουσίαση ή την επισήμανση του προϊόντος που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εντύπωση ως προς την καταγωγή του·

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στην Ένωση κατά την έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 1.

3.  Οι γεωγραφικές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στην Ένωση κατά την έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 1.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ισχύει και για τα αγαθά που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, χωρίς να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να σταματήσουν την αθέμιτη χρήση των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.  Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να σταματήσουν την αθέμιτη χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 72 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων σε περιοχές όπου ο παραγόμενος οίνος είναι κατάλληλος για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών με γεωγραφική ένδειξη. Για τους σκοπούς των διατάξεων αυτών, οι σχετικές περιοχές μπορούν να θεωρούνται περιοχές όπου μπορούν να παράγονται οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προτείνει την ευθυγράμμιση του κανονισμού με το σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με την λεγόμενη πρόταση κανονισμού «Omnibus» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 3 Μαΐου 2017.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του αλκοολούχου ποτού και, κατά περίπτωση, των γνήσιων και πάγιων τοπικών μεθόδων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία, εφόσον το αποφασίσει η αιτούσα ομάδα και αιτιολογήσει επαρκώς γιατί το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να συσκευάζεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, η καταγωγή ή ο έλεγχος, λαμβανομένου υπόψη του δικαίου της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και την ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών·

ε)  περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του αλκοολούχου ποτού και, κατά περίπτωση, των γνήσιων και πάγιων τοπικών μεθόδων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία, εφόσον το αποφασίσει ο αιτών ή η αιτούσα ομάδα (εφεξής από κοινού «ο αιτών») και αιτιολογήσει επαρκώς γιατί το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να συσκευάζεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, η καταγωγή ή ο έλεγχος, λαμβανομένου υπόψη του δικαίου της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και την ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών·

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των αλκοολούχων ποτών και των προδιαγραφών προϊόντος για τις γεωγραφικές ενδείξεις, είναι σαφέστερο και ανταποκρίνεται καλύτερα στις πρακτικές του κλάδου η αναφορά στις μεθόδους «παραγωγής».

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  λεπτομέρειες που αποδεικνύουν τον δεσμό μεταξύ δεδομένης ποιότητας, της φήμης ή άλλου χαρακτηριστικού του αλκοολούχου ποτού, αφενός, και της γεωγραφικής περιοχής που αναφέρεται στο στοιχείο δ), αφετέρου·

στ)  τα λεπτομερή στοιχεία από τα οποία συνάγεται ο δεσμός με το γεωγραφικό περιβάλλον ή τη γεωγραφική καταγωγή·

Αιτιολόγηση

Για τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008. Πρέπει να διατηρηθεί μια στενότερη και πιο αυστηρή σύνδεση μεταξύ του περιβάλλοντος και του προϊόντος.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα ονόματα και τις διευθύνσεις της αιτούσας ομάδας και των αρχών ή, κατά περίπτωση, των οργανισμών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών προϊόντος·

α)  τα ονόματα και τις διευθύνσεις του αιτούντος και των αρχών ή, κατά περίπτωση, των οργανισμών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών προϊόντος·

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή των αλκοολούχων ποτών διαφέρει από την παραγωγή των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, γι' αυτό είναι αναγκαίο να επιτραπεί στους μεμονωμένους αιτούντες να υποβάλλουν αίτηση για γεωγραφικές ενδείξεις. Το άρθρο 23 σημείο 1 και το άρθρο 24 σημείο 3 εδάφια 3 και 5 αναφέρονται στους αιτούντες.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  τα κύρια σημεία των προδιαγραφών του προϊόντος: ονομασία, περιγραφή του αλκοολούχου ποτού, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, ειδικών κανόνων που αφορούν τη συσκευασία και την επισήμανση, και συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής·

i)  τα κύρια σημεία των προδιαγραφών του προϊόντος: ονομασία, κατηγορία, περιγραφή του αλκοολούχου ποτού, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, ειδικών κανόνων που αφορούν τη συσκευασία και την επισήμανση, και συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής·

Αιτιολόγηση

Στην παρουσίαση της προδιαγραφής προϊόντος για γεωγραφική ένδειξη, θα πρέπει να οριστεί επίσης με σαφήνεια και η κατηγορία των αλκοολούχων ποτών.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το όνομα και τη διεύθυνση της αιτούσας ομάδας·

α)  το όνομα και τη διεύθυνση του αιτούντος·

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή των αλκοολούχων ποτών διαφέρει από την παραγωγή των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, γι’ αυτό είναι αναγκαίο να επιτραπεί στους μεμονωμένους αιτούντες να υποβάλλουν αίτηση για γεωγραφικές ενδείξεις. Το άρθρο 23 σημείο 1 και το άρθρο 24 σημείο 3 εδάφια 3 και 5 αναφέρονται στους αιτούντες.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  δήλωση του κράτους μέλους σύμφωνα με την οποία θεωρεί πως η αίτηση που υποβλήθηκε από την αιτούσα ομάδα και ανταποκρίνεται στα κριτήρια λήψης ευνοϊκής απόφασης πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού και των διατάξεων που έχουν θεσπισθεί δυνάμει αυτού·

γ)  δήλωση του κράτους μέλους σύμφωνα με την οποία θεωρεί πως η αίτηση που υποβλήθηκε από τον αιτούντα και ανταποκρίνεται στα κριτήρια λήψης ευνοϊκής απόφασης πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού και των διατάξεων που έχουν θεσπισθεί δυνάμει αυτού·

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή των αλκοολούχων ποτών διαφέρει από την παραγωγή των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, γι’ αυτό είναι αναγκαίο να επιτραπεί στους μεμονωμένους αιτούντες να υποβάλλουν αίτηση για γεωγραφικές ενδείξεις. Το άρθρο 23 σημείο 1 και το άρθρο 24 σημείο 3 εδάφια 3 και 5 αναφέρονται στους αιτούντες.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η κοινή αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή από ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ή από αιτούσα ομάδα που είναι εγκατεστημένη σε οικεία τρίτη χώρα, απευθείας ή μέσω των αρχών της εν λόγω τρίτης χώρας. Η κοινή αίτηση περιλαμβάνει τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις του άρθρο 20 πληρούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τρίτες χώρες.

Η κοινή αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή από ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ή από αιτούντα που είναι εγκατεστημένος σε οικεία τρίτη χώρα, απευθείας ή μέσω των αρχών της εν λόγω τρίτης χώρας. Η κοινή αίτηση περιλαμβάνει τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο γ) από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις του άρθρο 20 πληρούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τρίτες χώρες.

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή των αλκοολούχων ποτών διαφέρει από την παραγωγή των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, γι’ αυτό είναι αναγκαίο να επιτραπεί στους μεμονωμένους αιτούντες να υποβάλλουν αίτηση για γεωγραφικές ενδείξεις. Το άρθρο 23 σημείο 1 και το άρθρο 24 σημείο 3 εδάφια 3 και 5 αναφέρονται στους αιτούντες.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, η αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή, είτε απευθείας είτε μέσω των αρχών της οικείας τρίτης χώρας.

5.  Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, η αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή μέσω των αρχών της οικείας τρίτης χώρας.

Αιτιολόγηση

Οι αιτήσεις από τρίτες χώρες πρέπει να υποβάλλονται από τις αρχές και όχι απευθείας από τον αιτούντα. Αυτό θα δώσει βάρος στο αίτημα, επειδή συνεπάγεται την επαρκή συμμετοχή των δικών του αρχών και τη γνώση του φακέλου εκ μέρους τους.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 22

διαγράφεται

Μεταβατική εθνική προστασία

 

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν, μόνο για μία μεταβατική περίοδο, να παρέχουν προστασία σε ονομασία βάσει του παρόντος κανονισμού, σε εθνικό επίπεδο, με ισχύ από την ημερομηνία υποβολής αίτησης στην Επιτροπή.

 

2.  Η εθνική αυτή προστασία παύει από την ημερομηνία κατά την οποία είτε λαμβάνεται απόφαση σχετικά με την καταχώριση βάσει του παρόντος κανονισμού είτε ανακαλείται η αίτηση.

 

3.  Σε περίπτωση που μια ονομασία δεν είναι καταχωρισμένη σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, οι συνέπειες αυτής της εθνικής προστασίας βαρύνουν αποκλειστικά το οικείο κράτος μέλος.

 

4.  Τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 1 παράγουν αποτελέσματα μόνο σε εθνικό επίπεδο και δεν θίγουν το ενδοενωσιακό ή το διεθνές εμπόριο.

 

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή διαγράφεται μια διάταξη με την οποία ζητείται μεταβατική εθνική προστασία σε επίπεδο ΕΕ. Μια γεωγραφική ένδειξη μπορεί να απολαμβάνει ήδη προστασία στην εθνική νομοθεσία, τόσο σε μόνιμη όσο και σε μεταβατική βάση

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή εξετάζει, με τον ενδεδειγμένο τρόπο, κάθε αίτηση που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 21, προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους του παρόντος κεφαλαίου. Η εξέταση αυτή δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 12 μήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης της περιόδου αυτής, η Επιτροπή αναφέρει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης.

1.  Η Επιτροπή εξετάζει, με τον ενδεδειγμένο τρόπο, κάθε αίτηση που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 21, προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους του παρόντος κεφαλαίου. Η εξέταση αυτή συνίσταται σε έλεγχο για τη διαπίστωση της ύπαρξης εμφανών σφαλμάτων στην αίτηση και δεν πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να διαρκεί περισσότερο από 6 μήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης της περιόδου αυτής, η Επιτροπή αναφέρει αμέσως εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, τουλάχιστον ανά μήνα, τον κατάλογο των ονομασιών για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις καταχώρισης, καθώς και την ημερομηνία υποβολής τους.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, τουλάχιστον ανά μήνα, τον κατάλογο των ονομασιών για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις καταχώρισης, καθώς και την ημερομηνία υποβολής τους.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της μετά την εξέταση που διενήργησε δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της καταχώρισης, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες απορρίπτει την αίτηση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

1.  Όταν η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της μετά την εξέταση που διενήργησε δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της καταχώρισης, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, με τις οποίες απορρίπτει την αίτηση.

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εισάγονται για τη διασφάλιση των υφιστάμενων δικαιωμάτων του ΕΚ.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εάν η Επιτροπή δεν λάβει κοινοποίηση ένστασης ή παραδεκτή αιτιολογημένη δήλωση ένστασης δυνάμει του άρθρου 24, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις καταχώρισης της ονομασίας, χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία του άρθρου 44 παράγραφος 2.

2.  Εάν η Επιτροπή δεν λάβει κοινοποίηση ένστασης ή παραδεκτή αιτιολογημένη δήλωση ένστασης δυνάμει του άρθρου 24, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, για την καταχώριση της ονομασίας.

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εισάγονται για τη διασφάλιση των υφιστάμενων δικαιωμάτων του ΕΚ.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία, καταχωρίζει την ονομασία μέσω εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται χωρίς να εφαρμοστεί η διαδικασία του άρθρου 44 παράγραφος 2 και, εφόσον απαιτείται, τροποποιεί τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 2, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είναι ουσιαστικές· ή

α)  εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, για την καταχώριση της ονομασίας και, εφόσον απαιτείται, τροποποιεί τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 2, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είναι ουσιαστικές· ή

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εισάγονται για τη διασφάλιση των υφιστάμενων δικαιωμάτων του ΕΚ.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες αποφασίζει σχετικά με την καταχώριση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

β)  εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, με τις οποίες αποφασίζει σχετικά με την καταχώριση.

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εισάγονται για τη διασφάλιση των υφιστάμενων δικαιωμάτων του ΕΚ.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όταν εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο, η αίτηση ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται από την εθνική διαδικασία.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ποικιλομορφίας των διαδικασιών στα κράτη μέλη, η εισηγήτρια προτείνει να διευκρινιστεί ότι, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να εφαρμόζονται οι εθνικοί κανονισμοί.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξέταση της αίτησης εστιάζει στην προτεινόμενη τροποποίηση.

3.  Η εξέταση της αίτησης αφορά μόνο την προτεινόμενη τροποποίηση.

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί το εκ νέου άνοιγμα ολόκληρων φακέλων που έχουν ήδη εγκριθεί και εφόσον απαιτούνται μικρές μόνο προσαρμογές, μόνον οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα πρέπει να υπόκεινται στις διαδικασίες της Επιτροπής.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την ακύρωση της καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, για την ακύρωση της καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εισάγονται για τη διασφάλιση των υφιστάμενων δικαιωμάτων του ΕΚ.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  όταν δεν έχει διατεθεί στην αγορά προϊόν με τη γεωγραφική ένδειξη επί τουλάχιστον επτά έτη.

β)  όταν δεν έχει διατεθεί στην αγορά προϊόν με τη γεωγραφική ένδειξη επί τουλάχιστον επτά συναπτά έτη.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εισάγονται για τη διασφάλιση των υφιστάμενων δικαιωμάτων του ΕΚ.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι πράξεις για τη διαγραφή της καταχώρισης γεωγραφικών ενδείξεων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία του άρθρο 44 παράγραφος 2, με τις οποίες θεσπίζει και τηρεί προσβάσιμο στο κοινό ενημερωμένο ηλεκτρονικό μητρώο των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών που έχουν αναγνωρισθεί βάσει του παρόντος συστήματος (στο εξής «το μητρώο»).

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, με τις οποίες θεσπίζει και τηρεί προσβάσιμο στο κοινό ενημερωμένο ηλεκτρονικό μητρώο των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών που έχουν αναγνωρισθεί βάσει του παρόντος συστήματος (στο εξής «το μητρώο»), το οποίο αντικαθιστά και έχει την ίδια νομική ισχύ με το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008. Το μητρώο [να εισαχθεί υποσημείωση με απευθείας σύνδεσμο στον αντίστοιχο δικτυακό τόπο] παρέχει απευθείας πρόσβαση σε όλες τις προδιαγραφές προϊόντος για τα αλκοολούχα ποτά που έχουν καταχωριστεί ως γεωγραφικές ενδείξεις.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο του μητρώου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43, που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο του μητρώου.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι γεωγραφικές ενδείξεις των παραγόμενων σε τρίτες χώρες αλκοολούχων ποτών, οι οποίες προστατεύονται στην Ένωση βάσει διεθνούς συμφωνίας στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, μπορούν να καταχωρίζονται στο μητρώο ως γεωγραφικές ενδείξεις.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις των παραγόμενων σε τρίτες χώρες αλκοολούχων ποτών, οι οποίες προστατεύονται στην Ένωση βάσει διεθνούς συμφωνίας στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, μπορούν να καταχωρίζονται στο μητρώο ως γεωγραφικές ενδείξεις μόνο μετά την έκδοση από την Επιτροπή κατ' εξουσιοδότηση πράξης για τον σκοπό αυτό.

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εισάγονται για τη διασφάλιση των υφιστάμενων δικαιωμάτων του ΕΚ.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με που το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, δεν θίγει τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης των προϊόντων που ορίζονται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) 1308/2013.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει την ευθυγράμμιση του κειμένου της Επιτροπής με το άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΚ) 1308/133 σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, που ορίζει ότι η προστασία των οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ δεν θίγει την προστασία που παρέχεται στα αλκοολούχα ποτά.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Μια ονομασία δεν προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη εάν τα στάδια παραγωγής ή παρασκευής που είναι υποχρεωτικά για τη σχετική κατηγορία αλκοολούχου ποτού δεν εκτελούνται στην οικεία γεωγραφική περιοχή.

3.  Μια ονομασία δεν προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη εάν τα στάδια που είναι υποχρεωτικά για τη σχετική κατηγορία αλκοολούχου ποτού δεν εκτελούνται στην οικεία γεωγραφική περιοχή.

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η σύγχυση, διότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ παραγωγής ή παρασκευής, στον τομέα των αλκοολούχων ποτών.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 34

Άρθρο 34

Εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις υφιστάμενες προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις

Αρμοδιότητες όσον αφορά τις υφιστάμενες καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών που προστατεύονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 προστατεύονται αυτόματα ως γεωγραφικές ενδείξεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή καταχωρίζει τις ενδείξεις αυτές στο μητρώο.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών που προστατεύονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 προστατεύονται αυτόματα ως γεωγραφικές ενδείξεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή καταχωρίζει τις ενδείξεις αυτές στο μητρώο.

2.  Για χρονικό διάστημα έως και δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει με εκτελεστικές πράξεις και με δική της πρωτοβουλία την ακύρωση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 εφόσον δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 6. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

 

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  έναν ή περισσότερους οργανισμούς ελέγχου κατά την έννοια του σημείου 5 του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 ο οποίος λειτουργεί ως οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων.

 

β)  έναν ή περισσότερους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς κατά την έννοια του σημείου 5 του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 ο οποίος λειτουργεί ως οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων.

__________________

__________________

19 Κανονισμός (ΕΚ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι η συμφωνία με τον νέο κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 της 15ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τους επίσημους ελέγχους και άλλες επίσημες δραστηριότητες.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, το κόστος της εν λόγω επαλήθευσης που αφορά τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές προϊόντος επιβαρύνει τις επιχειρήσεις τροφίμων που υπόκεινται στους εν λόγω ελέγχους.

Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, το κόστος της εν λόγω επαλήθευσης που αφορά τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές προϊόντος επιβαρύνει τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στους εν λόγω ελέγχους.

Αιτιολόγηση

Οι όροι «επιχειρήσεις» και «επιχειρήσεις τροφίμων» χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Επιτροπής. Η εισηγήτρια προτείνει να διατηρηθεί μόνο ο όρος «επιχειρήσεις» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 110/2008. Ο όρος αυτός είναι πιο αντιπροσωπευτικός της ποικιλομορφίας των επαγγελματιών του τομέα.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και είναι αρμόδιοι για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης με τις προδιαγραφές προϊόντος λειτουργούν με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Έχουν στη διάθεσή τους το ειδικευμένο προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

5.  Οι αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και είναι αρμόδιοι για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της γεωγραφικής ένδειξης με τις προδιαγραφές προϊόντος λειτουργούν με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Έχουν στη διάθεσή τους το ειδικευμένο προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι διαδικασίες και απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στους ελέγχους που προβλέπονται στα άρθρα 35 και 36 του παρόντος κανονισμού.

1.  Οι διαδικασίες και απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στους ελέγχους που προβλέπονται στα άρθρα 35 και 36 του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι η συμφωνία με τον νέο κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 της 15 Μαρτίου 2017 σχετικά με τους επίσημους ελέγχους και άλλες επίσημες δραστηριότητες.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες για τον έλεγχο των υποχρεώσεων βάσει του παρόντος κεφαλαίου περιλαμβάνονται ρητά σε χωριστό τμήμα των πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 41, 42 και 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες για τον έλεγχο των υποχρεώσεων βάσει του παρόντος κεφαλαίου περιλαμβάνονται ρητά σε χωριστό τμήμα των πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 109 έως 111 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι η συμφωνία με τον νέο κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 της 15 Μαρτίου 2017 σχετικά με τους επίσημους ελέγχους και άλλες επίσημες δραστηριότητες.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι ετήσιες εκθέσεις , που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 περιλαμβάνουν σε χωριστό τμήμα τις πληροφορίες που προβλέπονται στην εν λόγω διάταξη σχετικά με τον έλεγχο των υποχρεώσεων βάσει του παρόντος κανονισμού.

3.  Οι ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 περιλαμβάνουν σε χωριστό τμήμα τις πληροφορίες που προβλέπονται στην εν λόγω διάταξη σχετικά με τον έλεγχο των υποχρεώσεων βάσει του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι η συμφωνία με τον νέο κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 της 15 Μαρτίου 2017 σχετικά με τους επίσημους ελέγχους και άλλες επίσημες δραστηριότητες.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 38

Άρθρο 38

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της παραγωγής στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:

 

α)  τα πρόσθετα κριτήρια για την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής· και

 

β)  τους περιορισμούς και παρεκκλίσεις σχετικά με την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

 

2.  Για να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 43, μπορεί να προβλέπει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι προδιαγραφές προϊόντος μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 στοιχείο ε) ή τυχόν ειδικούς κανόνες επισήμανσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 19 στοιχείο η).

 

3.  Για να διασφαλίζονται τα δικαιώματα ή τα έννομα συμφέροντα των παραγωγών ή των επιχειρήσεων τροφίμων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 43, να καθορίζει:

3.  Για να διασφαλίζονται τα δικαιώματα ή τα έννομα συμφέροντα των παραγωγών ή των επιχειρήσεων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 43, να καθορίζει:

α)  σε ποιες περιπτώσεις ένας μεμονωμένος παραγωγός μπορεί να υποβάλει αίτηση προστασίας για μια γεωγραφική ένδειξη·

α)  σε ποιες περιπτώσεις ένας μεμονωμένος παραγωγός μπορεί να υποβάλει αίτηση προστασίας για μια γεωγραφική ένδειξη·

β)  ποιοι όροι πρέπει να πληρούνται όσον αφορά την αίτηση προστασίας μιας γεωγραφικής ένδειξης, τις προκαταρκτικές εθνικές διαδικασίες, τον έλεγχο από την Επιτροπή, τη διαδικασία ένστασης και ακύρωσης των γεωγραφικών ενδείξεων, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η γεωγραφική περιοχή εκτείνεται σε περισσότερες από μία χώρες.

β)  ποιοι όροι πρέπει να πληρούνται όσον αφορά την αίτηση προστασίας μιας γεωγραφικής ένδειξης, τις προκαταρκτικές εθνικές διαδικασίες, τον έλεγχο από την Επιτροπή, τη διαδικασία ένστασης και ακύρωσης των γεωγραφικών ενδείξεων, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η γεωγραφική περιοχή εκτείνεται σε περισσότερες από μία χώρες.

4.  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προδιαγραφές προϊόντος παρέχουν ουσιαστικές και ευσύνοπτες πληροφορίες, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τον περιορισμό των πληροφοριών που περιέχονται στις προδιαγραφές του προϊόντος, εφόσον ο περιορισμός αυτός είναι αναγκαίος για να αποφεύγονται οι υπερβολικά ογκώδεις αιτήσεις καταχώρισης.

4.  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προδιαγραφές προϊόντος παρέχουν ουσιαστικές και ευσύνοπτες πληροφορίες, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τον περιορισμό των πληροφοριών που περιέχονται στις προδιαγραφές του προϊόντος, εφόσον ο περιορισμός αυτός είναι αναγκαίος για να αποφεύγονται οι υπερβολικά ογκώδεις αιτήσεις καταχώρισης.

5.  Προκειμένου να διευκολυνθεί η διοικητική διαδικασία που αφορά τις αιτήσεις τροποποίησης, μεταξύ άλλων όταν η τροποποίηση αφορά προσωρινή αλλαγή των προδιαγραφών προϊόντος λόγω της επιβολής υποχρεωτικών υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων από τις δημόσιες αρχές ή που συνδέονται με θεομηνίες ή αντίξοες καιρικές συνθήκες που έχουν αναγνωριστεί επισήμως από τις αρμόδιες αρχές, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, για να καθορίζει τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη διαδικασία που αφορά τις τροποποιήσεις, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή.

5.  Προκειμένου να διευκολυνθεί η διοικητική διαδικασία που αφορά τις αιτήσεις τροποποίησης, μεταξύ άλλων όταν η τροποποίηση αφορά προσωρινή αλλαγή των προδιαγραφών προϊόντος λόγω της επιβολής υποχρεωτικών υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων από τις δημόσιες αρχές ή που συνδέονται με θεομηνίες ή αντίξοες καιρικές συνθήκες που έχουν αναγνωριστεί επισήμως από τις αρμόδιες αρχές, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, για να καθορίζει τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη διαδικασία που αφορά τις τροποποιήσεις, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή.

6.  Για να προληφθεί η αθέμιτη χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες να αφορούν τις κατάλληλες σχετικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν τα κράτη μέλη.

6.  Για να προληφθεί η αθέμιτη χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες να αφορούν τις κατάλληλες σχετικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν τα κράτη μέλη.

7.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες να αφορούν τα αναγκαία μέτρα σχετικά με τη γνωστοποίηση των επιχειρήσεων τροφίμων στις αρμόδιες αρχές.

7.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες να αφορούν τα αναγκαία μέτρα σχετικά με τη γνωστοποίηση των επιχειρήσεων στις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους των αλκοολούχων ποτών. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό και ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

1.  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους των αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό και ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 5, 16, 38, 41 και στο άρθρο 46 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.  Η προβλεπόμενη στα άρθρα 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 και 46 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ... [ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την ανάθεση της εξουσίας αυτής το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντίρρηση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα άρθρα 19 έως 23, 28 και 29 εφαρμόζονται σε αιτήσεις προστασίας, αιτήσεις τροποποίησης και ακύρωσης που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τα άρθρα 19 έως 23, 28 και 29 εφαρμόζονται σε αιτήσεις προστασίας, αιτήσεις τροποποίησης και ακύρωσης που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η αναφορά στις προδιαγραφές προϊόντος όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 7 θεωρείται επίσης ότι περιλαμβάνει τους τεχνικούς φακέλους των αλκοολούχων ποτών που απολαμβάνουν προστασία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 κατά περίπτωση και, ιδίως, στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 18, 28, 29, 35, 38, 39 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  «γεωργικής προέλευσης»: που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I της Συνθήκης ή επεξεργασμένα τρόφιμα που προήλθαν αποκλειστικά από τέτοιου είδους προϊόντα, κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  «απόσταξη»: διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας ένα αλκοολούχο μείγμα ουσιών ή ένα αλκοολούχο υγρό θερμαίνεται και, στη συνέχεια, ο ατμός που παράγεται συμπυκνώνεται (υγροποιείται) εκ νέου. Με αυτή τη θερμική διαδικασία είτε διαχωρίζονται ουσίες στο προκύπτον μείγμα είτε ενισχύονται ορισμένες αισθητηριακές ιδιότητες των αλκοολούχων ρευστών. Ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος, τη φάση της παρασκευής ή τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό καύσης, πραγματοποιείται είτε μονή είτε πολλαπλή απόσταξη.

Αιτιολόγηση

Στον ισχύοντα κανονισμό 110/2008 για τα αλκοολούχα ποτά, καθορίζεται εν μέρει για τις μεμονωμένες κατηγορίες προϊόντων εάν πρέπει να γίνεται μονή, διπλή ή πολλαπλή απόσταξη. Αυτό, κατά την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά, οδηγούσε σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου διότι δεν ήταν σαφές αν, στις κατηγορίες στις οποίες γίνεται απλή αναφορά στην απόσταξη, επιτρέπεται μονή ή πολλαπλή απόσταξη. Η διπλή απόσταξη αποτελεί την παραδοσιακή μέθοδο απόσταξης που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για πολλές κατηγορίες προϊόντων.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Απόσταγμα γεωργικής προέλευσης»: το αλκοολούχο υγρό που λαμβάνεται από την απόσταξη, ύστερα από αλκοολική ζύμωση, γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης, το οποίο όμως δεν διαθέτει τις ιδιότητες της αιθυλικής αλκοόλης ούτε αλκοολούχου ποτού, αλλά έχει διατηρήσει το άρωμα και τη γεύση των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν.

«Απόσταγμα γεωργικής προέλευσης»: το αλκοολούχο υγρό που λαμβάνεται από την απόσταξη, ύστερα από αλκοολική ζύμωση, το οποίο όμως δεν διαθέτει τις ιδιότητες της αιθυλικής αλκοόλης ούτε αλκοολούχου ποτού, αλλά έχει διατηρήσει το άρωμα και τη γεύση των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν αναφέρονται οι χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες, το απόσταγμα πρέπει να έχει ληφθεί αποκλειστικά και μόνο από τις συγκεκριμένες πρώτες ύλες.

Όταν αναφέρονται οι χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες, το απόσταγμα πρέπει να έχει ληφθεί αποκλειστικά και μόνο από αυτές τις συγκεκριμένες πρώτες ύλες.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκρινιστεί ότι προϊόντα απόσταξης γεωργικής προέλευσης μπορούν να παρασκευαστούν από οποιαδήποτε γεωργική πρώτη ύλη.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ο γενικός όρος «απόσταξη» χρησιμοποιείται τόσο για τη μονή και πολλαπλή απόσταξη όσο και για την επαναπόσταξη.

Αιτιολόγηση

Πολλαπλή απόσταξη χρησιμοποιείται κατά παράδοση και αποτελεί κοινή πρακτική και για κατηγορίες αλκοολούχων ποτών όπου αυτό δεν αναφέρεται ρητά στις απαιτήσεις της κατηγορίας στο παράρτημα ΙΙ. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ασφάλεια δικαίου, είναι αναγκαία η διευκρίνιση του όρου απόσταξη για να εξασφαλιστεί στους παραγωγούς η νομιμότητα των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής τους.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – μέρος 1 – σημείο 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  στέβια·

Αιτιολόγηση

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες οδηγεί σε αύξηση της χρήσης αυτού του φυσικού γλυκαντικού από παρασκευαστές συγκεκριμένων ποτών.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  κάθε άλλου φυσικού υδατάνθρακα που επιφέρει ανάλογο αποτέλεσμα με εκείνο των προϊόντων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε).

στ)  κάθε άλλης φυσικής ουσίας ή γεωργικής πρώτης ύλης που επιφέρει ανάλογο αποτέλεσμα με εκείνο των προϊόντων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε).

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι - παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «Προσθήκη αλκοόλης»: η προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης, ή και των δύο, σε αλκοολούχο ποτό.

(4)  «Προσθήκη αλκοόλης»: η προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης, ή και των δύο, σε αλκοολούχο ποτό. Η χρήση αλκοόλης γεωργικής προέλευσης για την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών, αρωματικών υλών ή οποιωνδήποτε άλλων επιτρεπόμενων πρόσθετων χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών δεν θεωρείται προσθήκη αλκοόλης.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  «Αρωμάτιση»: η προσθήκη αρωματικών υλών ή συστατικών τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες κατά την παρασκευή αλκοολούχου ποτού.

Αιτιολόγηση

Μεμονωμένοι ορισμοί παραλείπονται από το παράρτημα I. Ο παρών ορισμός, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008, πρέπει να παραμείνει αμετάβλητος ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή ενιαίων κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  «Χρωματισμός»:η χρήση, κατά την παρασκευή αλκοολούχου ποτού, μίας ή περισσότερων χρωστικών, όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008.

(14)  «Χρωματισμός»:η χρήση, κατά την παραγωγή αλκοολούχου ποτού, μίας ή περισσότερων χρωστικών, όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα αλκοολούχα ποτά παράγονται και δεν παρασκευάζονται, με την παρούσα προσαρμογή διευκρινίζεται ο ορισμός του χρωματισμού.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  «Τόπος παρασκευής»: η τοποθεσία ή η περιοχή όπου συντελέστηκε το στάδιο εκείνο της διεργασίας παραγωγής του τελικού προϊόντος, το οποίο προσέδωσε στο αλκοολούχο ποτό τον χαρακτήρα του και τις ουσιώδεις τελικές του ιδιότητες.

Αιτιολόγηση

Μεμονωμένοι ορισμοί παραλείπονται από το παράρτημα I. Ο παρών ορισμός, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008, πρέπει να παραμείνει αμετάβλητος ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή ενιαίων κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 16 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β)  «Περιγραφή»: οι όροι που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση, την παρουσίαση και τη συσκευασία των αλκοολούχων ποτών· στα συνοδευτικά έγγραφα για τη μεταφορά τους· στα εμπορικά έγγραφα, ειδικότερα στα τιμολόγια και στα δελτία παράδοσης· καθώς και σε διαφημίσεις των ποτών.

Αιτιολόγηση

Μεμονωμένοι ορισμοί παραλείπονται από το παράρτημα I. Ο παρών ορισμός, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008, πρέπει να παραμείνει αμετάβλητος ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή ενιαίων κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και απόσταξη χυμού ζαχαροκάλαμου και το οποίο εμφανίζει τα ιδιαίτερα αρωματικά χαρακτηριστικά που διαθέτει το ρούμι και περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες τουλάχιστον 225 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol. Το αλκοολούχο αυτό ποτό μπορεί να διατίθεται στην αγορά με τον όρο «γεωργικό», ο οποίος προσδιορίζει την επωνυμία πώλησης «ρούμι», ακολουθούμενο από οποιαδήποτε καταχωρισμένη γεωγραφική ένδειξη των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων και της αυτόνομης περιφέρειας της Μαδέρας.

ii)  αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και απόσταξη χυμού ζαχαροκάλαμου και το οποίο εμφανίζει τα ιδιαίτερα αρωματικά χαρακτηριστικά που διαθέτει το ρούμι και περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες τουλάχιστον 225 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol. Το αλκοολούχο αυτό ποτό μπορεί να διατίθεται στην αγορά με τον όρο «γεωργικό», ο οποίος προσδιορίζει την επίσημη ονομασία «ρούμι», μόνον εφόσον ακολουθείται από μια από τις καταχωρισμένες γεωγραφικές ένδειξεις των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων και της αυτόνομης περιφέρειας της Μαδέρας.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  Το ρούμι μπορεί να υποστεί γλύκανση σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει τα 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκφραζόμενη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, με σκοπό τη βελτίωση της τελικής γεύσης.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Whisky ή Whiskey

2.  Whisky ή Whiskey

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 54 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.

γ)  Δεν προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος Ι, αραιωμένη ή μη.

Αιτιολόγηση

Διόρθωση τυπογραφικού λάθους στην πρόταση.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  Το whisky ή whiskey δεν υποβάλλεται σε γλύκανση ή αρωματισμό, ούτε περιέχει άλλα πρόσθετα εκτός από το καθαρό καραμελόχρωμα το οποίο χρησιμοποιείται για τον χρωματισμό.

δ)  Το whisky ή whiskey δεν υποβάλλεται σε γλύκανση ή αρωματισμό, ούτε περιέχει άλλα πρόσθετα εκτός από το καθαρό καραμελόχρωμα (E150α) το οποίο χρησιμοποιείται για τον χρωματισμό.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Με εξαίρεση το «Korn», ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος των αλκοολούχων ποτών σιτηρών είναι 37 %.

β)  Με εξαίρεση το «Korn», ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος των αλκοολούχων ποτών σιτηρών είναι 35 %.

Αιτιολόγηση

Διόρθωση τυπογραφικού λάθους στην πρόταση.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  Τα αλκοολούχα ποτά από σιτηρά μπορούν να υποστούν γλύκανση μόνο μέχρι 10 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένο σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να βελτιωθεί η γεύση.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  Το απόσταγμα οίνου δεν αρωματίζεται. Αυτό δεν αποκλείει τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.

δ)  Το απόσταγμα οίνου δεν αρωματίζεται. Αυτό δεν αποκλείει την προσθήκη ουσιών που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά κατά την παραγωγή. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43, διευκρινίζοντας ποιες ουσίες επιτρέπονται στο σύνολο της Ένωσης και προσανατολίζεται εν προκειμένω με βάση τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής στα μεμονωμένα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Μέχρι στιγμής, η προσθήκη των εν λόγω προσθετικών ουσιών ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο. Αυτό οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Για λόγους που άπτονται των ίσων όρων ανταγωνισμού και της εξασφάλισης διαφάνειας για τον καταναλωτή, οι επιτρεπόμενες προσθετικές ουσίες θα πρέπει να εναρμονιστούν σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 4 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  Το απόσταγμα οίνου μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 4 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ β)  Η χρήση του όρου «απόσταγμα οίνου» σε συνδυασμό με το «ξύδι» εξακολουθεί να επιτρέπεται για την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση ξυδιών.

Αιτιολόγηση

Ο όρος «ξύδι από απόσταγμα οίνου» αποτελεί στη Γερμανία παραδοσιακό όρο για το ξύδι που δεν παράγεται από απόσταγμα οίνου κατά την έννοια των προϊόντων του παραρτήματος ΙΙ μέρος Ι σημείο 4, αλλά από αλκοόλη γεωργικής προέλευσης. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τα αλκοολούχα ποτά αναφορικά με τους σύνθετους όρους δεν θα επέτρεπαν τον χαρακτηρισμό «ξύδι από απόσταγμα οίνου».

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Brandy ή Weinbrand

5.  Brandy ή Weinbrand

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  Το Brandy ή Weinbrand δεν αρωματίζεται. Αυτό δεν αποκλείει τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.

δ)  Το Brandy ή Weinbrand δεν αρωματίζεται. Αυτό δεν αποκλείει την προσθήκη ουσιών που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά κατά την παραγωγή. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43, διευκρινίζοντας ποιες ουσίες επιτρέπονται στο σύνολο της Ένωσης και προσανατολίζεται εν προκειμένω με βάση τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής στα μεμονωμένα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Μέχρι στιγμής, η προσθήκη των εν λόγω προσθετικών ουσιών ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο. Αυτό οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Για λόγους που άπτονται των ίσων όρων ανταγωνισμού και της εξασφάλισης διαφάνειας για τον καταναλωτή, οι επιτρεπόμενες προσθετικές ουσίες θα πρέπει να εναρμονιστούν σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 5 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  Το Brandy ή Weinbrand μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι και κατά 35 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να βελτιωθεί η τελική γεύση.

 

(Οι λέξεις «Brandy ή Weinbrand’» πρέπει να εμφανίζονται με πλάγιους χαρακτήρες εφόσον γίνει δεκτή η τροπολογία αυτή.)

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 6 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  Το απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής ή τα στέμφυλα μπορεί να έχουν υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 7 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv)  προκειμένου για απόσταγμα πυρηνόκαρπων φρούτων, έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε υδροκυάνιο 7 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.·

iv)  προκειμένου για απόσταγμα πυρηνόκαρπων φρούτων, έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε υδροκυάνιο 1 γραμμάριο ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.· Για απόσταγμα πυρηνόκαρπων φρούτων, η περιεκτικότητα σε καρβαμιδικό αιθυλεστέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 χιλιοστόγραμμο ανά λίτρο τελικού προϊόντος.

Αιτιολόγηση

Το υδροκυάνιο αποτελεί πρόδρομο του καρμαβιδικού αιθυλεστέρα, ο οποίος είναι καρκινογόνος ουσία. Για την τήρηση της τιμής-στόχου του 1 χλιοστόγραμμου καρμαβιδικού αιθυλεστέρα ανά λίτρο τελικού προϊόντος, η μέγιστη περιεκτικότητα υδροκυανίου θα πρέπει να μειωθεί από 7 γραμμάρια σε 1 γραμμάριο ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol. Ο καρβαμιδικός αιθυλεστέρας αποτελεί μια ιδιαίτερα τοξική καρκινογόνο ουσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηριζόμενη σε κατάλληλες συστάσεις του Codex Alimentarius, δημοσίευσε συστάσεις για μέτρα μείωσης της περιεκτικότητας σε καρβαμιδικό αιθυλεστέρα ώστε να επιτευχθεί η τιμή-στόχος του 1 χιλιοστόγραμμου ανά λίτρο τελικού προϊόντος.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 7 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  Το απόσταγμα στεμφύλων φρούτων μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy

8.  Απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 8 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  Το απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

 

(Οι λέξεις «raisin brandy» πρέπει να εμφανίζονται με πλάγιους χαρακτήρες εφόσον γίνει δεκτή η τροπολογία αυτή.)

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 9 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv)  προκειμένου για αποστάγματα πυρηνόκαρπων φρούτων, έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε υδροκυάνιο 7 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.

iv)  προκειμένου για αποστάγματα πυρηνόκαρπων φρούτων, η περιεκτικότητα σε υδροκυάνιο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 γραμμάριο ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol. προκειμένου για αποστάγματα πυρηνόκαρπων φρούτων, η περιεκτικότητα σε καρβαμιδικό αιθυλεστέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 χιλιοστόγραμμο ανά λίτρο τελικού προϊόντος.

Αιτιολόγηση

Το υδροκυάνιο αποτελεί πρόδρομο του καρμαβιδικού αιθυλεστέρα, ο οποίος είναι καρκινογόνος ουσία. Για την τήρηση της τιμής-στόχου του 1 χλιοστόγραμμου καρμαβιδικού αιθυλεστέρα ανά λίτρο τελικού προϊόντος, η μέγιστη περιεκτικότητα υδροκυανίου θα πρέπει να μειωθεί από 7 γραμμάρια σε 1 γραμμάριο ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol. Ο καρβαμιδικός αιθυλεστέρας αποτελεί μια ιδιαίτερα τοξική καρκινογόνο ουσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηριζόμενη σε κατάλληλες συστάσεις του Codex Alimentarius, δημοσίευσε συστάσεις για μέτρα μείωσης της περιεκτικότητας σε καρβαμιδικό αιθυλεστέρα ώστε να επιτευχθεί η τιμή-στόχος του 1 χιλιοστόγραμμου ανά λίτρο τελικού προϊόντος.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 9 – στοιχείο β – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii α)  –  καρπούς πλατανόφυλλης σορβιάς [Sorbus torminalis (L.Crantz),

 

  οικιακή σορβιά (Sorbus domestica L.),

 

  καρπούς κυνορροδέας (Rosa canina L.),

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, η επιτρεπόμενη μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη κατά τη χρήση των ανωτέρω φρούτων ραγών θα πρέπει να αυξηθεί στα 1350 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol., προκειμένου να καταστεί εφικτή η παραγωγή προϊόντων ποιότητας με χαρακτηριστικό άρωμα και γεύση. Δεν υφίσταται κίνδυνος για την υγεία, διότι αυτή η υψηλότερη περιεκτικότητα σε μεθανόλη ισχύει ήδη για διάφορα άλλα φρούτα και ράγες.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 9 – στοιχείο στ – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εναλλακτικά, η ονομασία πώλησης «Obstler» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το απόσταγμα φρούτων που παράγεται αποκλειστικά από διάφορες ποικιλίες μήλων, αχλαδιών ή και των δύο.

 

(Η λέξη «Obstler» πρέπει να εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες εφόσον γίνει δεκτή η τροπολογία.)

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 9 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  Όταν συναποστάζονται δύο ή περισσότερα είδη φρούτων, ραγών ή λαχανικών, το προϊόν φέρει την επωνυμία πώλησης «απόσταγμα φρούτων» ή «απόσταγμα λαχανικών», ανάλογα με την περίπτωση. Η επωνυμία μπορεί να συμπληρώνεται με το όνομα κάθε φρούτου, ράγας ή λαχανικού, κατά φθίνουσα σειρά των ποσοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν.

η)  Όταν συναποστάζονται δύο ή περισσότερα είδη φρούτων, ραγών ή λαχανικών, το προϊόν φέρει την επωνυμία πώλησης «απόσταγμα φρούτων και λαχανικών» ή «απόσταγμα λαχανικών και φρούτων» ανάλογα με το αν συναποστάζονται κυρίως είδη φρούτων και ραγών ή είδη λαχανικών. Η επωνυμία μπορεί να συμπληρώνεται με το όνομα κάθε φρούτου, ράγας ή λαχανικού, κατά φθίνουσα σειρά των ποσοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση της πρώτης παραγράφου συμβάλλει στην καλύτερη πληροφόρηση του καταναλωτή. Ο όρος «Obstler» χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες στον γερμανόφωνο χώρο (Γερμανία, Αυστρία, Νότιο Τιρόλο, Ελβετία) ως επωνυμία ενός αποστάγματος φρούτων από μήλα και αχλάδια. Η επωνυμία «Obstler» αποτελεί προστατευόμενο όρο μόνο στη γερμανική γλώσσα και ως εκ τούτου πρέπει να χρησιμοποιείται η πλάγια γραφή.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 9 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  Το απόσταγμα φρούτων μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 18 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 10 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  Τα αποστάγματα μηλίτη και απίτη δεν αρωματίζονται.

δ)  Τα αποστάγματα μηλίτη και απίτη δεν αρωματίζονται. Αυτό, εντούτοις, δεν αποκλείει τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει να διασφαλιστούν οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής για τον μηλίτη και τον απίτη οίνο, όπως το Calvados.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 10 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  Το απόσταγμα μηλίτη και το απόσταγμα απίτη μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 15 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο ζάχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 11 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  Το απόσταγμα μελιού μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση έως και 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12.  Hefebrand

12.  Hefebrand ή απόσταγμα λάσπης

 

(Οι λέξεις «ή απόσταγμα λάσπης» πρέπει να εμφανίζονται σε απλούς έντονους χαρακτήρες εφόσον γίνει δεκτή η τροπολογία αυτή)

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού. Σκοπός του δεύτερου μέρους της τροπολογίας είναι να προστεθεί η πλήρης ονομασία της κατηγορίας που λείπει από την πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 12 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Hefebrand ή απόσταγμα λάσπης είναι το αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά με απόσταξη, σε λιγότερο από 86 % vol., οινολάσπης ή λασπών από ζυμωθέντα φρούτα.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 12 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  Το απόσταγμα λάσπης μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση έως και 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να βελτιωθεί η τελική γεύση.

 

(Η λέξη «Hefebrand» πρέπει να εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες εφόσον γίνει δεκτή η τροπολογία.)

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

13.  Bierbrand ή eau de vie de bière

13.  Bierbrand ή eau de vie de bière

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 13 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  Το Bierbrand ή eau-de-vie de bière μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

 

(Οι λέξεις «Bierbrand ή eau-de-vie de bière» πρέπει να εμφανίζονται με πλάγιους χαρακτήρες εφόσον γίνει δεκτή η τροπολογία αυτή.)

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

14.  Topinambur

14.  Topinambur ή απόσταγμα κονδύλων ηλιάνθου

 

(Οι λέξεις «απόσταγμα κονδύλων ηλιάνθου» πρέπει να εμφανίζονται σε απλούς έντονους χαρακτήρες εφόσον γίνει δεκτή η τροπολογία αυτή.)

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού. Σκοπός του δεύτερου μέρους της τροπολογίας είναι να προστεθεί η πλήρης ονομασία της κατηγορίας που λείπει από την πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 14 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  Το Topinambur ή απόσταγμα κονδύλων ηλιάνθου μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να βελτιωθεί η τελική γεύση.

 

(Η λέξη «Topinambur» πρέπει να εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες εφόσον γίνει δεκτή η τροπολογία.)

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 15 – στοιχείο α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμματικών στοιχείων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 1 με εξαίρεση τη μεθανόλη, της οποίας η περιεκτικότητα δεν υπερβαίνει τα 10 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.

Όσον αφορά την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βότκας, τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμματικών στοιχείων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 1 με εξαίρεση τη μεθανόλη, της οποίας η περιεκτικότητα δεν υπερβαίνει τα 10 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 15 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος της βότκας είναι 37,5 %.

β)  Ο κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος της βότκας είναι τουλάχιστον 37,5 % και δεν υπερβαίνει το 80 %.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 15 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  Απαγορεύεται ο χρωματισμός της βότκας.

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 15 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  Η περιγραφή, παρουσίαση ή επισήμανση της βότκας που δεν παράγεται αποκλειστικά από γεώμηλα ή σιτηρά φέρει την ένδειξη «παρήχθη από…» και συμπληρώνεται με το όνομα των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης.

δ)  Η περιγραφή, παρουσίαση ή επισήμανση της βότκας που δεν παράγεται αποκλειστικά από γεώμηλα ή σιτηρά ή από αμφότερα φέρει την ένδειξη «παρήχθη από…» και συμπληρώνεται με το όνομα των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης.

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής διαγράφηκαν όλες οι διατυπώσεις «και/ή» από το κείμενο. Η τροπολογία αποσκοπεί στη διατήρηση των τρεχουσών μεθόδων παραγωγής.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 15 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  Η βότκα μπορεί να υπόκειται σε γλύκανση για να βελτιωθεί η τελική γεύση. Ωστόσο, το τελικό προϊόν δεν μπορεί να περιέχει περισσότερα από 10 γραμμάρια γλυκαντικών ουσιών ανά λίτρο, εκπεφρασμένων ως ιμβερτοποιημένο ισοδύναμο σακχάρου.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 15 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  Εναλλακτικά, η ονομασία πώλησης μπορεί να είναι «Vodka» σε όλα τα κράτη μέλη.

 

(Η λέξη «Vodka» πρέπει να εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες εφόσον γίνει δεκτή η τροπολογία.)

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 16 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  παράγεται με διαβροχή φρούτων ή ραγών που αναφέρονται στο σημείο ii), μερικώς ή ουδόλως ζυμωθέντων, με δυνατότητα προσθήκης κατ’ ανώτατο όριο 20 λίτρων αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχου ποτού ή αποστάγματος που προέρχεται από το ίδιο φρούτο, ή μείγματος αυτών, ανά 100 χιλιόγραμμα ζυμωθέντων φρούτων ή ραγών, την οποία ακολουθεί απόσταξη σε λιγότερο από 86 % vol.,

i)  παράγεται με διαβροχή φρούτων ή ραγών που αναφέρονται στο σημείο ii), μερικώς ή ουδόλως ζυμωθέντων, με δυνατότητα προσθήκης κατ’ ανώτατο όριο 20 λίτρων αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχου ποτού ή αποστάγματος που προέρχεται από το ίδιο φρούτο, ή συνδυασμού αυτών, ανά 100 χιλιόγραμμα ζυμωθέντων φρούτων ή ραγών, την οποία ακολουθεί απόσταξη σε λιγότερο από 86 % vol.,

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση με τον ορισμό του μείγματος στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 16 – στοιχείο α – σημείο ii – περίπτωση 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  καρπούς σορβιάς (Sorbus aucuparia L.),

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 16 – στοιχείο α – σημείο ii – περίπτωση 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  καρπούς πτηνόφιλης σορβιάς, κοινώς αγριοσορβιάς (Sorbus domestica L.),

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 16 – στοιχείο α – σημείο ii – περίπτωση 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  - καρπούς των ειδών Aronia,

 

– μαυροκέρασο (Prunus padus L.).

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των επιτρεπόμενων φρούτων ή ραγών για την εν λόγω κατηγορία προϊόντων θα πρέπει να συμπληρωθεί προσθέτοντας τις αναφερόμενες πρώτες ύλες.

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 17 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών) είναι το αλκοολούχο ποτό που λαμβάνεται με απόσταξη, ύστερα από διαβροχή μη ζυμωθέντων φρούτων και ραγών όπως αναφέρονται στην κατηγορία 16 στοιχείο α) σημείο ii) ή λαχανικών, καρπών με κέλυφος ή άλλων φυτικών υλών όπως βότανα ή ροδοπέταλα σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, την οποία ακολουθεί απόσταξη σε λιγότερο από 86 % vol.

α)  Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών) είναι το αλκοολούχο ποτό που λαμβάνεται με απόσταξη, ύστερα από διαβροχή μη ζυμωθέντων φρούτων και ραγών όπως αναφέρονται στην κατηγορία 16 στοιχείο α) σημείο ii) ή λαχανικών, καρπών με κέλυφος, μυκήτων ή άλλων φυτικών υλών όπως βότανα ή ροδοπέταλα σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, την οποία ακολουθεί απόσταξη σε λιγότερο από 86 % vol.

Αιτιολόγηση

Οι μύκητες δεν ανήκουν στις φυτικές ύλες και συνεπώς πρέπει να αναφέρονται χωριστά.

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

17.  Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή της χρησιμοποιηθείσας πρώτης ύλης)

17.  Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή της χρησιμοποιηθείσας πρώτης ύλης)

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 17 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  Η χρήση της [γερμανικής] επωνυμίας «-geist» σε συνδυασμό με άλλο όρο, πλην φρούτου, εξακολουθεί να επιτρέπεται ως επινοηθέν όνομα στον τομέα των αλκοολούχων ποτών.

Αιτιολόγηση

Επωνυμίες των αλκοολούχων ποτών όπως «Stadtgeist» ή «Schlossgeist» θα πρέπει να επιτρέπονται.

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 19 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Αλκοολούχο ποτό με άρκευθο είναι το αλκοολούχο ποτό για την παραγωγή του οποίου χρησιμοποιείται αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχο ποτό σιτηρών ή απόσταγμα σιτηρών με την προσθήκη καρπών αρκεύθου ή μείγμα αυτών (Juniperus communis L. ή Juniperus oxicedrus L.).

α)  Αλκοολούχο ποτό με άρκευθο είναι το αλκοολούχο ποτό για την παραγωγή του οποίου χρησιμοποιείται αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχο ποτό σιτηρών ή απόσταγμα σιτηρών με την προσθήκη καρπών αρκεύθου ή συνδυασμού αυτών (Juniperus communis L. ή Juniperus oxicedrus L.).

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση με τον ορισμό του μείγματος στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

20.  Τζιν

20.  Τζιν

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 21 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

21.  Αποσταγμένο gin

21.  Αποσταγμένο gin

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 21 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  μείγμα του προϊόντος αυτής της απόσταξης με αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης με την ίδια σύνθεση, καθαρότητα και αλκοολικό τίτλο· αρωματικές ουσίες ή αρωματικά παρασκευάσματα όπως ορίζονται στο στοιχείο γ) της κατηγορίας 20 ή και τα δύο μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη αρώματος/γεύσης στο αποσταγμένο gin.

ii)  συνδυασμός του προϊόντος αυτής της απόσταξης με αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης με την ίδια σύνθεση, καθαρότητα και αλκοολικό τίτλο· αρωματικές ουσίες ή αρωματικά παρασκευάσματα όπως ορίζονται στο στοιχείο γ) της κατηγορίας 20 ή και τα δύο μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη αρώματος/γεύσης στο αποσταγμένο gin.

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση με τον ορισμό του μείγματος στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3.

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 22 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

22.  London gin

22.  London gin

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 22 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  Η επωνυμία London gin μπορεί να συμπληρώνεται με τον όρο «dry».

γ)  Η επωνυμία London gin μπορεί να περιέχει τον όρο «dry».

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση της διατύπωσης αντικατοπτρίζει καλύτερα την ισχύουσα πρακτική και θα αυξήσει την ευελιξία.

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

24.  Akvavit ή aquavit

24.  Akvavit ή aquavit

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 26 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

26.  Pastis

26.  Pastis

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 27 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

27.  Pastis de Marseille

27.  Pastis de Marseille

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 28 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

28.  Anis

28.  Anis

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 28 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του anis είναι 37 %.

β)  Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του anis είναι 35 %.

Αιτιολόγηση

Διόρθωση τυπογραφικού λάθους στην πρόταση.

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 29 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

29.  Αποσταγμένο άνισο

29.  Αποσταγμένο άνισο

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 30 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

30.  Πικρό αλκοολούχο ποτό ή bitter

30.  Πικρό αλκοολούχο ποτό ή bitter

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 30 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Πικρά αλκοολούχα ποτά ή bitter είναι αλκοολούχα ποτά με πικρή κυρίως γεύση που παράγονται με τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης στην οποία προστίθενται αρωματικές ουσίες.

α)  Πικρά αλκοολούχα ποτά ή bitter είναι αλκοολούχα ποτά με πικρή κυρίως γεύση που παράγονται με τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης στην οποία προστίθενται αρωματικές ουσίες ή αρωματικά παρασκευάσματα ή αμφότερα.

Αιτιολόγηση

Διόρθωση μιας παράλειψης στην πρόταση.

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 31 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη της αρωματισμένης βότκας είναι 100 γραμμάρια ανά λίτρο εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο.

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 31 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  Ο όρος «βότκα» μπορεί, σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ένωσης, να αντικαθίσταται από την ονομασία «vodka».

 

( Η λέξη ‘vodka’ πρέπει να εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες εφόσον γίνει δεκτή η τροπολογία.)

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 32 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  παράγεται με τη χρησιμοποίηση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης ή ενός ή περισσότερων αλκοολούχων ποτών ή μείγματος αυτών, τα οποία έχουν υποστεί γλύκανση και στα οποία έχουν προστεθεί μία ή περισσότερες αρωματικές ύλες, προϊόντα γεωργικής προέλευσης ή τρόφιμα.

ii)  παράγεται με τη χρησιμοποίηση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης ή ενός ή περισσότερων αλκοολούχων ποτών ή συνδυασμού αυτών, τα οποία έχουν υποστεί γλύκανση και στα οποία έχουν προστεθεί μία ή περισσότερες αρωματικές ύλες, προϊόντα γεωργικής προέλευσης ή τρόφιμα.

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση με τον ορισμό του μείγματος στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3.

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 32 – στοιχείο δ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εναλλακτικά, η ονομασία πώλησης μπορεί να είναι «liqueur» σε όλα τα κράτη μέλη.

 

(Η λέξη «liqueur» πρέπει να εμφανίζεται με πλάγιους χαρακτήρες εφόσον γίνει δεκτή η τροπολογία.)

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 32 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  Η επωνυμία πώλησης “liqueur” μπορεί επίσης να συμπληρώνεται με την ονομασία του αρώματος ή τροφίμου που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του προϊόντος.

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου και συγκρισιμότητας με τα αποστάγματα φρούτων (σημείο 9, στοιχείο στ) του παρόντος παραρτήματος) πρέπει να αναφέρεται στον ορισμό του λικέρ ότι η εμπορική του ονομασία μπορεί επίσης να συμπληρώνεται με την ονομασία του χρησιμοποιούμενου αρώματος ή τροφίμου.

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 34 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

34.  Crème de cassis

34.  Crème de cassis

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 35 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

35.  Guignolet

35.  Guignolet

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 36 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

36.  Punch au rhum

36.  Punch au rhum

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 37 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

37.  Sloe gin

37.  Sloe gin

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 38 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

38.  «Αλκοολούχο ποτό αρωματισμένο με τσάπουρνα ή Ρacharán»

31α.  «Αλκοολούχο ποτό αρωματισμένο με τσάπουρνα ή Ρacharán»

 

(Η κατηγορία «Αλκοολούχο ποτό αρωματισμένο με τσάπουρνα ή Ρacharán» πρέπει να μετακινηθεί μεταξύ των κατηγοριών 31 «βότκα» και 32 «λικέρ».)

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού. Η θέση της κατηγορίας αυτής εντός του παραρτήματος ΙΙ δεν είναι σωστή. Οι κατηγορίες που ακολουθούν την «κατηγορία 32. Λικέρ» είναι όλες λικέρ, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό δεν ισχύει πάντα, καθότι, ανάλογα με την ποσότητα ζάχαρης που περιέχει, μπορεί να είναι ή να μην είναι λικέρ.

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 39 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

39.  Sambuca

39.  Sambuca

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 39 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα ίση με 370 γραμμάρια ανά λίτρο, εκφραζόμενη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο·

ii)  έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα ίση με 350 γραμμάρια ανά λίτρο, εκφραζόμενη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο·

Αιτιολόγηση

Διόρθωση τυπογραφικού λάθους στην πρόταση.

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 40 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

40.  Maraschino, Marrasquino ή Maraskino

40.  Maraschino, Marrasquino ή Maraskino

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 41 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

41.  Nocino

41.  Nocino

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 42 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

42.  Λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat

42.  Λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 42 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Το λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat είναι το αλκοολούχο ποτό, το οποίο έχει ή δεν έχει αρωματιστεί, το οποίο λαμβάνεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, απόσταγμα ή αλκοολούχο ποτό, ή μείγμα αυτών, τα συστατικά του οποίου είναι καλής ποιότητας κρόκος αυγού, λεύκωμα αυγού και ζάχαρη ή μέλι. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή μέλι πρέπει να είναι 150 γραμμάρια ανά λίτρο εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού πρέπει να είναι 140 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος.

α)  Το λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat είναι το αλκοολούχο ποτό, το οποίο έχει ή δεν έχει αρωματιστεί, το οποίο λαμβάνεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, απόσταγμα ή αλκοολούχο ποτό, ή συνδυασμό αυτών, τα συστατικά του οποίου είναι κρόκος αυγού, λεύκωμα αυγού και ζάχαρη ή μέλι. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή μέλι πρέπει να είναι 150 γραμμάρια ανά λίτρο εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού πρέπει να είναι 140 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται άλλα αυγά εκτός από αυγά όρνιθας του γένους Gallus Gallus, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται στην επισήμανση.

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση με τον ορισμό του μείγματος στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3.

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 42 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  Για την παρασκευή του λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον αρωματικές ύλες και αρωματικά παρασκευάσματα.

γ)  Για την παρασκευή του λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο τρόφιμα με αρωματικές ιδιότητες, φυσικές αρωματικές ύλες και αρωματικά παρασκευάσματα.

Αιτιολόγηση

Το λικέρ με βάση αυγά συμπληρώνεται συχνά, σύμφωνα με τις παραδοσιακές μεθόδους, με γάλα ή κρέμα γάλακτος, για βελτίωση της τελικής γεύσης. Αυτά τα τρόφιμα δεν αποτελούν αρώματα κατά την έννοια του δικαίου της ΕΕ για τα αρώματα. Μέσω της τροπολογίας προτείνεται να επιτραπεί η χρήση των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής. Όταν ένα λικέρ με βάση αυγά περιέχει μόνο φυσικές αρωματικές ύλες και δεν προστίθενται άλλες ύλες όμοιες με τις φυσικές ή τεχνητές αρωματικές ύλες, αυτό συνάδει με την ισχύουσα κατάσταση.

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 42 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  Για την παρασκευή του λικέρ με βάση αυγά, το οποίο επονομάζεται και advocaat ή avocat ή advokat, επιτρέπεται να χρησιμοποιείται κρέμα γάλακτος.

Τροπολογία    185

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 43 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Λικέρ με αυγό είναι το αλκοολούχο ποτό, στο οποίο έχουν ή δεν έχουν προστεθεί αρτύματα, το οποίο λαμβάνεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, απόσταγμα ή αλκοολούχο ποτό, τα χαρακτηριστικά συστατικά του οποίου είναι καλής ποιότητας κρόκος αυγού, λεύκωμα αυγού και ζάχαρη ή μέλι. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή μέλι πρέπει να είναι 150 γραμμάρια ανά λίτρο εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού πρέπει να είναι 70 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος.

α)  Λικέρ με αυγό είναι το αλκοολούχο ποτό, στο οποίο έχουν ή δεν έχουν προστεθεί αρτύματα, το οποίο λαμβάνεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, απόσταγμα ή αλκοολούχο ποτό, ή συνδυασμό αυτών, τα χαρακτηριστικά συστατικά του οποίου είναι καλής ποιότητας κρόκος αυγού, λεύκωμα αυγού και ζάχαρη ή μέλι. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή μέλι πρέπει να είναι 150 γραμμάρια ανά λίτρο εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού πρέπει να είναι 70 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος.

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση με τον ορισμό του μείγματος στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3.

Τροπολογία    186

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 44 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

44.  Mistrà

44.  Mistrà

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    187

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 45 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

45.  Väkevä glögi ή spritglögg

45.  Väkevä glögi ή spritglögg

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    188

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Ι – κατηγορία 46 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

46.  Berenburg ή Beerenburg

46.  Berenburg ή Beerenburg

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αναγράφεται το όνομα της κατηγορίας των αλκοολούχων ποτών με πλάγιους χαρακτήρες, στην προοπτική της εφαρμογής του άρθρου 13 του σχεδίου κανονισμού.

Τροπολογία    189

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος II – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Το Guignolet Kirsch παράγεται στη Γαλλία και λαμβάνεται με ανάμειξη guignolet και kirsch, κατά τέτοιο τρόπο ώστε ποσοστό τουλάχιστον 3% της συνολικής καθαρής αλκοόλης που περιέχεται στο τελικό προϊόν να προέρχεται από το απόσταγμα κερασιών. Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του Guignolet Kirsch είναι 15%. Όσον αφορά την επισήμανση και την παρουσίαση, η λέξη «Guignolet» αναγράφεται στην παρουσίαση και την επισήμανση με χαρακτήρες της ίδιας γραμματοσειράς και του ίδιου μεγέθους και χρώματος με τους χαρακτήρες της λέξης «Kirsch», στην ίδια γραμμή με αυτή και, αν πρόκειται για φιάλη, στην εμπρόσθια ετικέτα. Στις πληροφορίες για την αλκοολική του σύνθεση περιλαμβάνεται αναφορά του ποσοστού, κατ’ όγκο, της καθαρής αλκοόλης που αντιπροσωπεύουν guignolet και kirsch στο συνολικό κατ’ όγκο περιεχόμενο σε καθαρή αλκοόλη του Guignolet Kirsch.

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει την ενσωμάτωση ειδικών διατάξεων για την Guignolet-Kirsch κατά τον ίδιο τρόπο όπως το Rum-Verschnitt και η Slivovice.

Τροπολογία    190

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙα

 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ Ή ΣΥΣΤΗΜΑ «CRIADERAS Y SOLERA»

 

Το δυναμικό σύστημα παλαίωσης ή σύστημα «criaderas y solera» αφορά την εκτέλεση περιοδικής εκχύλισης μέρους του brandy που περιέχεται σε καθένα από τα δρύινα βαρέλια και περιέκτες που διαμορφώνουν κλίμακα παλαίωσης και την αντίστοιχη αναπλήρωση με brandy που αποτελεί προϊόν εκχύλισης από την προηγούμενη κλίμακα παλαίωσης.

 

Ορισμοί

 

Κλίμακες παλαίωσης: κάθε ομάδα δρύινων βαρελιών και περιεκτών με το ίδιο επίπεδο ωρίμανσης, μέσα από τα οποία διέρχεται το brandy στη διάρκεια της διαδικασίας παλαίωσής του. Κάθε κλίμακα είναι γνωστή ως «criadera», εκτός από την τελευταία, πριν από την προσθήκη του γευστικού διαλύματος στο brandy, που είναι γνωστή ως «solera».

 

Εκχύλιση: αφαίρεση μερικού όγκου brandy από κάθε δρύινο βαρέλι και περιέκτη σε μια κλίμακα παλαίωσης, ο οποίος προστίθεται στα δρύινα βαρέλια και τους περιέκτες της επόμενης κλίμακας παλαίωσης ή, στην περίπτωση της solera, χρησιμοποιείται ως γευστικό διάλυμα.

 

Αναπλήρωση: ο όγκος του brandy από τα δρύινα βαρέλια και τους περιέκτες μιας δεδομένης κλίμακας γήρανσης που προστίθεται και αναμειγνύεται με το περιεχόμενο των δρύινων βαρελιών και περιεκτών της ακόλουθης ηλικιακής κλίμακας.

 

Μέση ηλικία: χρονική περίοδος που αντιστοιχεί στην εναλλαγή του συνολικού αποθέματος brandy που υπόκειται στη διαδικασία παλαίωσης, υπολογιζόμενη ως κλάσμα του συνολικού όγκου του brandy που περιέχεται σε όλες τις κλίμακες παλαίωσης και του όγκου των εκχυλίσεων που πραγματοποιήθηκαν από την τελευταία κλίμακα –τη solera– σε ένα έτος.

 

Η μέση ηλικία του brandy που λαμβάνεται από τη solera μπορεί να υπολογιστεί με χρήση του ακόλουθου μαθηματικού τύπου: 𝑡̅ = Vt/Ve

 

Όπου:

 

  𝑡̅ είναι η μέση ηλικία, εκπεφρασμένη σε έτη.

 

  Vt είναι ο συνολικός όγκος του αποθέματος στο σύστημα παλαίωσης, εκπεφρασμένος σε λίτρα καθαρής αλκοόλης.

 

  Ve είναι ο συνολικός όγκος του προϊόντος που λαμβάνεται για αποστολή στη διάρκεια ενός έτους, εκπεφρασμένος σε λίτρα καθαρής αλκοόλης.

 

Ελάχιστη μέση ηλικία: Στην περίπτωση των δρύινων βαρελιών και περιεκτών περιεκτικότητας κάτω των 000 λίτρων, ο αριθμός των ετήσιων εκχυλίσεων και αναπληρώσεων είναι ίσος με ή μικρότερος από το διπλάσιο του αριθμού των κλιμάκων στο σύστημα, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ηλικία του νεότερου στοιχείου είναι ίση ή μεγαλύτερη από 6 μήνες.

 

Στην περίπτωση των δρύινων βαρελιών και περιεκτών περιεκτικότητας 1.000 λίτρων και άνω, ο αριθμός των ετήσιων εκχυλίσεων και αναπληρώσεων είναι ίσος με ή μικρότερος από τον αριθμό των κλιμάκων στο σύστημα, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ηλικία του νεότερου στοιχείου είναι ίση ή μεγαλύτερη από 1 έτος.

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία που υποβλήθηκε στο άρθρο 11 παράγραφος 3α (νέα).

(1)

  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τον Δεκέμβριο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά. Στόχος του κανονισμού είναι η προσαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου προς τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣλΕΕ).

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την προσαρμογή της νομοθεσίας για τα αλκοολούχα ποτά προς τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θεωρεί όμως σημαντικό να διατηρηθούν, στην όποια διαδικασία προσαρμογής, οι προνομίες που διέθετε ήδη το Κοινοβούλιο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η εισηγήτρια ευχαριστεί την Επιτροπή για τις προσπάθειές της, αλλά θεωρεί ότι σε ορισμένα συγκεκριμένα σημεία ήταν αναγκαίο να υποβληθούν τροπολογίες προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα αυτά. Όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στην Επιτροπή, κρίθηκε σκόπιμο η εξουσιοδότηση αυτή να περιοριστεί στα 5 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης.

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές της πρότασης σε σχέση με τον ισχύοντα κανονισμό είναι η νομική βάση. Η εισηγήτρια θεωρεί πολύ ορθό το ότι ενσωματώθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 43 της ΣΛΕΕ, ώστε να γίνει σαφής ο γεωργικός χαρακτήρας της νομοθεσίας αυτής. Δεν αποτελούν μόνο τα αλκοολούχα ποτά μια πολύ σημαντική ποιοτική και ποσοτική διέξοδο για τη γεωργική παραγωγή της ΕΕ αλλά, επιπλέον, και η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών πρέπει να είναι γεωργικής προέλευσης.

Όσον αφορά την τροποποίηση του κεφαλαίου ΙΙΙ σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις, η εισηγήτρια συμφωνεί με την Επιτροπή σε σχέση με την ανάγκη εναρμόνισης των διαφορετικών καθεστώτων που ισχύουν για τις γεωγραφικές ενδείξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύει, ωστόσο, ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τομέα των αλκοολούχων ποτών. Επιπλέον, οι ισχύουσες γεωγραφικές ενδείξεις για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί οι αντίστοιχοι τεχνικοί φάκελοι, πρέπει να προστατεύονται αυτόματα ως γεωγραφικές ενδείξεις από τον νέο κανονισμό και δεν πρέπει να υπάρχει περίπτωση ακύρωσης της προστασίας τους μετά την έναρξη ισχύος του.

Σε αυτό το πνεύμα εναρμόνισης, η πρόταση καταργεί το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις και το μεταφέρει σε ένα ηλεκτρονικό μητρώο, κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν που ισχύει για τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις για τον οίνο και τα τρόφιμα. Παρόλο που η εισηγήτρια μπορεί να υποστηρίξει την εναρμόνιση και να κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή διαγράφει το παράρτημα ΙΙΙ, δεδομένης της σημασίας του Μητρώου, πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει στις όποιες τροποποιήσεις του εν λόγω μητρώου.

Το άρθρο 13 της πρότασης προσδιορίζει ότι οι όροι που αναγράφονται με πλάγιους χαρακτήρες στο παράρτημα ΙΙ δεν μπορούν να μεταφράζονται ούτε στην επισήμανση ούτε στην παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών. Υποβλήθηκαν τεχνικές τροποποιήσεις για να προσαρμοστούν οι τίτλοι των κατηγοριών αλκοολούχων ποτών που εμφανίζονται στο παράρτημα ΙΙ, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια όταν προσπαθεί κανείς να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου.

Τέλος, υποβλήθηκαν τροπολογίες τεχνικού χαρακτήρα στο παράρτημα ΙΙ, για να διορθωθούν παραλείψεις ή ασυνέπειες σε σχέση με τον ισχύοντα κανονισμό.

11.10.2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά

(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nicola Danti

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο κύριος στόχος της υπό εξέτασης πρότασης κανονισμού είναι η ευθυγράμμιση της εν ισχύι σχετικής νομοθεσίας με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αναθέτοντας κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ.

Ωστόσο, ο συντάκτης θεωρεί ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβαίνει σε τροποποιήσεις ορισμένων ουσιωδών στοιχείων της βασικής πράξης και εισάγει άλλα νέα στοιχεία με πιθανές επιπτώσεις σε τομείς αρμοδιότητας της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου.

Ο τομέας των αλκοολούχων ποτών είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς των ευρωπαϊκών εξαγωγών γεωργικών προϊόντων με κύκλο εργασιών πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016, αντιπροσωπεύοντας το 8% του συνόλου των ευρωπαϊκών εξαγωγών του αγροδιατροφικού τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε τη σημασία των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) οι οποίες, ακόμη και στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, αντιπροσωπεύουν ένα μέσο για την προστασία του διακριτικού χαρακτήρα και της ποιότητας των τοπικών, περιφερειακών, και εθνικών ενωσιακών προϊόντων και παρέχουν επίσης τη δυνατότητα διατήρησης των παραδοσιακών δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας που συνδέονται με αυτά, παρέχοντας ταυτόχρονα στους καταναλωτές σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία τα οποία προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα αυτά.

Οι ΓΕ έχουν αποτελέσει εμβληματικό μέσο της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί ένα επίπεδο προστασίας ανάλογο του ενωσιακού και εκτός της ΕΕ και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών προϊόντων ποιότητας στις αγορές τρίτων χωρών.

Όπως όλες οι μορφές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι προστατευόμενες γεωγραφικές ονομασίες είναι επίσης ευάλωτες σε καταχρηστική και παραπλανητική χρήση. Προκειμένου να διαφυλαχθεί πλήρως η φήμη των αλκοολούχων ποτών στην εσωτερική και στην παγκόσμια αγορά, πρέπει να ενισχυθεί η προστασία από την παραχάραξη και τις δόλιες πρακτικές.

Υπό το πρίσμα αυτό, ο συντάκτης πιστεύει ότι είναι σκόπιμο να θεσπιστούν, στα κατάλληλα ρυθμιστικά πλαίσια, διατάξεις ούτως ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο νομικής προστασίας σε περιπτώσεις παραποιημένων γεωγραφικών ενδείξεων για προϊόντα που μεταφέρονται μέσω του εδάφους της ΕΕ, ακόμη και αν δεν προορίζονται για την εσωτερική αγορά.

Το 2014, η αξία των προϊόντων που παραβίασαν την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ανήλθε σε περίπου 4,3 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 9% ολόκληρης της αγοράς προϊόντων που προστατεύονται από γεωγραφικές ενδείξεις στην ΕΕ. Σε σύγκριση με τη συνολική αξία των διαφόρων προϊόντων που προστατεύονται από γεωγραφικές ενδείξεις, στα αλκοολούχα ποτά σημειώνεται το υψηλότερο ποσοστό παραβάσεων.

Είναι ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας να επικαιροποιηθούν οι υπό εξέταση διατάξεις, με στόχο να διατηρηθεί τουλάχιστον το επίπεδο προστασίας που εγγυάται η εν ισχύι σήμερα νομοθεσία και να εξασφαλισθεί η αναγκαία αξιολόγηση του τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο συντάκτης θεωρεί σκόπιμο να επαναφέρει τη διάταξη που αφορά τη δυνατότητα, για τα αλκοολούχα ποτά που προορίζονται για εξαγωγή, να αναγράφεται στην ετικέτα, εκτός από την πρωτότυπη ονομασία της γεωγραφικής ένδειξης, η μετάφρασή της και σε άλλη γλώσσα πλην των επισήμων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτό απαιτείται από την νομοθεσία τρίτου κράτους. Επίσης, ο συντάκτης πιστεύει ότι η πρόβλεψη αυτής της δυνατότητας μόνο μέσω της έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή θα γίνει ενδεχομένως αιτία για δυσανάλογα μεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία.

Ένα αξιέπαινο στοιχείο της πρότασης είναι ασφαλώς η εισαγωγή ηλεκτρονικού μητρώου όλων των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών. Το μητρώο μπορεί πράγματι να αποδειχθεί ένα καινοτόμο, δυναμικό και διαφανές εργαλείο που να προσφέρει επιπλέον και εύκολη πρόσβαση. Αυτό θα πρέπει να έχει την ίδια νομική ισχύ με το παράρτημα III στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και να περιλαμβάνει αυτομάτως τις γεωγραφικές ενδείξεις που καταχωρίζονται και τηρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο παράρτημα. Θα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει γεωγραφικές ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε τρίτες χώρες και προστατεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της υπογραφής, εφόσον το επιθυμούν οι εν λόγω τρίτες χώρες, διεθνούς συμφωνίας. Ο συντάκτης πιστεύει ότι αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις τρίτες χώρες που έχουν ήδη δηλώσει ενδιαφέρον όσον αφορά το θέμα αυτό.

Τέλος, ο συντάκτης θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να δοθούν κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες στην Επιτροπή για μία καθορισμένη περίοδο 5 ετών, με δυνατότητα παράτασης για περιόδους της αυτής διάρκειας.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες αφορούν τα ουσιώδη στοιχεία του κανονισμού, για τα οποία απαιτείται ευρύτερη συνεργασία και εύρυθμη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής προκειμένου να υπάρξει καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες και τα συμφέροντα του τομέα.

Εν κατακλείδι, ο συντάκτης θεωρεί ότι η ευθυγράμμιση της σχετικής νομοθεσίας με τη ΣΛΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει ένα επίπεδο προστασίας και αξιοποίησης τουλάχιστον ισοδύναμο προς τον εν ισχύι σήμερα κανονισμό.

Επιπλέον, στο πλαίσιο μίας ευρύτερης προοπτικής, ο συντάκτης θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο να αναπτυχθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφο για τις γεωγραφικές ενδείξεις στην ΕΕ, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων τομέων. Τούτο θα μπορούσε να συμβάλει στην εξασφάλιση ακόμη μεγαλύτερης συνοχής της θέσης της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας ταυτόχρονα το πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες στον τομέα αυτό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων ενδέχεται να υποχρεούνται ή να επιθυμούν να αναγράφουν την καταγωγή των αλκοολούχων ποτών προκειμένου να προσελκύουν την προσοχή των καταναλωτών στις ιδιότητες του προϊόντος τους. Οι εν λόγω ενδείξεις που αφορούν την καταγωγή θα πρέπει να πληρούν εναρμονισμένα κριτήρια. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης στην παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών.

(15)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων ενδέχεται να υποχρεούνται ή να επιθυμούν να αναγράφουν την καταγωγή των αλκοολούχων ποτών προκειμένου να προσελκύουν την προσοχή των καταναλωτών στις ιδιότητες του προϊόντος τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για την αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης στην παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Όσον αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, είναι σημαντικό να συνεκτιμηθεί δεόντως η συμφωνία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου («συμφωνία TRIPS») και, ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23 αυτής, καθώς και η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου («συμφωνία GATT»), οι οποίες εγκρίθηκαν με την απόφαση 94/800/EΚ του Συμβουλίου.

(17)  Όσον αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, είναι σημαντικό να συνεκτιμηθεί δεόντως η συμφωνία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου («συμφωνία TRIPS») και, ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23 αυτής, καθώς και η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου («συμφωνία GATT»)και ειδικότερα το άρθρο V αυτής σχετικά με την ελευθερία διαμετακόμισης, οι οποίες εγκρίθηκαν με την απόφαση 94/800/EΚ του Συμβουλίου12. Εντός αυτού του νομικού πλαισίου και προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, και προκειμένου να καταπολεμηθεί πιο αποτελεσματικά η παραποίηση, θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός που θα επιτρέπει την κατάσχεση αλκοολούχων ποτών για τα οποία εικάζεται ότι παραβιάζουν τις εν λόγω απαιτήσεις προστασίας και τα οποία διέρχονται μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης ανεξάρτητα από την αγορά που έχουν ως τελικό προορισμό.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν εφαρμόζεται στα αλκοολούχα ποτά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών. Θα πρέπει να καταχωριστούν από την Επιτροπή οι γεωγραφικές ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι τα αλκοολούχα ποτά προέρχονται από την εδαφική επικράτεια μιας χώρας, ή από μια περιοχή ή μια τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί ουσιαστικά να αποδοθεί στη γεωγραφική του καταγωγή.

(18)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν εφαρμόζεται στα αλκοολούχα ποτά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών. Θα πρέπει να καταχωριστούν από την Επιτροπή οι γεωγραφικές ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι τα αλκοολούχα ποτά προέρχονται από την εδαφική επικράτεια μιας χώρας, ή από μια περιοχή ή μια τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη, παραδοσιακή μέθοδος κατεργασίας και παραγωγής ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί ουσιαστικά να αποδοθεί στη γεωγραφική του καταγωγή.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Θα πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες για την καταχώριση, την τροποποίηση και ενδεχομένως την ακύρωση γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τη συμφωνία TRIPS, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτομάτως το καθεστώς των υφιστάμενων προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης. Προκειμένου να καταστούν οι διαδικαστικοί κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνοι με όλους τους σχετικούς τομείς, οι εν λόγω διαδικασίες για τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να βασίζονται στις λεπτομερέστερες και δοκιμασμένες διαδικασίες για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, οι οποίες θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αλκοολούχων ποτών. Για να απλουστευθούν οι διαδικασίες καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες για τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους καταναλωτές θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά , θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων.

(19)  Θα πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες για την καταχώριση, την τροποποίηση και ενδεχομένως την ακύρωση γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τη συμφωνία TRIPS, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτομάτως το καθεστώς των υφιστάμενων γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης που έχουν καταχωρισθεί. Προκειμένου να καταστούν οι διαδικαστικοί κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνοι με όλους τους σχετικούς τομείς, οι εν λόγω διαδικασίες για τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να βασίζονται σε παρόμοιες διαδικασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα και οι οποίες θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αλκοολούχων ποτών. Για να απλουστευθούν οι διαδικασίες καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες για τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους καταναλωτές θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα διαφανές, αναλυτικό και εύκολα προσβάσιμο ηλεκτρονικό μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων με την ίδια νομική ισχύ με το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008. Οι γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν καταχωρισθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 θα πρέπει αυτομάτως να εγγράφονται στο μητρώο της Επιτροπής. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει την επαλήθευση των γεωγραφικών ενδείξεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, σύμφωνα με το άρθρο του 20 του εν λόγω κανονισμού, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα σχετικά διεθνή πρότυπα καθώς και η ανάγκη να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες παραγωγής και εμπορίας, οι παραδοσιακές μέθοδοι παλαίωσης και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δίκαιο των τρίτων χωρών εισαγωγής, και για να διασφαλιστεί η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση των τεχνικών ορισμών και των απαιτήσεων για τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών και των ειδικών κανόνων που αφορούν κάποιες από εκείνες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος κανονισμού, την επισήμανση και την παρουσίαση που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού, τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, καθώς και τους ελέγχους και την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του παρόντος κανονισμού, ή όσον αφορά την παρέκκλιση από αυτές.

(22)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα σχετικά διεθνή πρότυπα καθώς και η ανάγκη να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες παραγωγής και εμπορίας, οι παραδοσιακές μέθοδοι παλαίωσης και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δίκαιο των τρίτων χωρών εισαγωγής, και για να διασφαλιστεί η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη σημασία των παραδοσιακών πρακτικών, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση των τεχνικών ορισμών και των απαιτήσεων για τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών και των ειδικών κανόνων που αφορούν κάποιες από εκείνες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος κανονισμού, την επισήμανση και την παρουσίαση που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού, τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, καθώς και τους ελέγχους και την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του παρόντος κανονισμού, ή όσον αφορά την παρέκκλιση από αυτές.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  «τεχνικός φάκελος»: φάκελος που επισυνάπτεται στην αίτηση προστασίας γεωγραφικής ένδειξης και περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το αλκοολούχο ποτό·

(7)  «τεχνικός φάκελος»: φάκελος που επισυνάπτεται στην αίτηση προστασίας γεωγραφικής ένδειξης και ο οποίος περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το αλκοολούχο ποτό και αντιστοιχεί στον «τεχνικό φάκελο» που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008·

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου αφορούν αποκλειστικά την ικανοποίηση αποδεδειγμένων αναγκών που απορρέουν από τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, την τεχνολογική πρόοδο, τις εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων ή ανάγκες στον τομέα της καινοτομίας.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου αφορούν αποκλειστικά την ικανοποίηση αποδεδειγμένων αναγκών που απορρέουν από τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, την τεχνολογική πρόοδο, τις εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων ή ανάγκες στον τομέα της καινοτομίας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη σημασία των παραδοσιακών πρακτικών.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν ένα αλκοολούχο ποτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται βάσει περισσότερων της μίας των κατηγοριών αλκοολούχων ποτών 15 έως 47 του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙ, μπορεί να πωλείται με μία ή και περισσότερες από τις σχετικές επωνυμίες πώλησης που προβλέπονται βάσει των εν λόγω κατηγοριών.

3.  Όταν ένα αλκοολούχο ποτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται βάσει περισσότερων της μίας των κατηγοριών αλκοολούχων ποτών 1 έως 47 του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙ, μπορεί να πωλείται με μία ή και περισσότερες από τις σχετικές επωνυμίες πώλησης που προβλέπονται βάσει των εν λόγω κατηγοριών.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  με όρους που αναφέρονται στις συναφείς προδιαγραφές προϊόντος.

β)  με οποιουσδήποτε όρους επιτρέπονται από τις συναφείς προδιαγραφές προϊόντος.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι επωνυμίες πώλησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και συμπληρώνονται με τον όρο «άρωμα/γεύση» ή κάθε άλλο παρόμοιο όρο μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για να αναφέρονται είτε σε αρωματικές ύλες που προσομοιάζουν σε αλκοολούχο ποτό, είτε στη χρήση τους κατά την παραγωγή ενός τροφίμου το οποίο δεν είναι ποτό. Οι γεωγραφικές ενδείξεις δεν χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν αρωματικές ύλες.

διαγράφεται

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν αναφέρεται η καταγωγή του αλκοολούχου ποτού, αυτή αντιστοιχεί στη χώρα ή το έδαφος καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16.

1.  Όταν αναφέρεται η καταγωγή του αλκοολούχου ποτού, αυτή παραπέμπει στον τόπο ή την περιοχή όπου έλαβε χώρα το στάδιο της διαδικασίας παραγωγής που προσέδωσε στο αλκοολούχο ποτό τον χαρακτήρα του και τις ουσιαστικές ιδιότητες που το προσδιορίζουν.

_______________

 

16 Κανονισμός (EE) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (EE L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

 

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, στην περίπτωση αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην Ένωση και προορίζονται για εξαγωγή, οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι όροι που αναγράφονται με πλάγιους χαρακτήρες στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού είναι δυνατόν να επαναλαμβάνονται και σε - αλλά όχι να αντικαθίστανται από - άλλη γλώσσα πλην των επισήμων γλωσσών της Ένωσης, όταν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας εισαγωγής.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και η ανάγκη βελτίωσης των οικονομικών όρων παραγωγής και εμπορίας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:

1.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και η ανάγκη βελτίωσης των οικονομικών όρων παραγωγής και εμπορίας, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών και λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές πρακτικές, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας εισαγωγής, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 όσον αφορά τις παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.

διαγράφεται

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλες τις επιχειρήσεις εμπορίας αλκοολούχων ποτών που παράγονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές προϊόντος.

1.  Οι καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλες τις επιχειρήσεις εμπορίας αλκοολούχων ποτών που παράγονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές προϊόντος.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα αλκοολούχα ποτά για τα οποία χρησιμοποιούνται οι εν λόγω προστατευόμενες ονομασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές προϊόντος προστατεύονται από:

2.  Οι καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις και τα αλκοολούχα ποτά για τα οποία χρησιμοποιούνται οι εν λόγω προστατευόμενες ονομασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές προϊόντος προστατεύονται από:

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη ονομασία μεταφράζεται ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «χαρακτήρας», «τύπος», «μέθοδος», «παραγωγή», «απομίμηση», «άρωμα/γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις·

β)  κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη ονομασία μεταφράζεται ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «χαρακτήρας», «τύπος», «τρόπος», «μέθοδος», «παραγωγή», «απομίμηση», «άρωμα/γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σε σχέση με την προέλευση, την καταγωγή, τον χαρακτήρα ή τις ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος, η οποία αναγράφεται στη συσκευασία ή στο περιτύλιγμα, σε διαφημιστικό υλικό ή σε έγγραφα που συνδέονται με το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και σε σχέση με τη συσκευασία του προϊόντος σε δοχείο που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εντύπωση ως προς την καταγωγή του·

γ)  κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σε σχέση με την προέλευση, την καταγωγή, τον χαρακτήρα ή τις ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος, η οποία αναγράφεται στην παρουσίαση ή την επισήμανση του προϊόντος και μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εντύπωση ως προς την καταγωγή του·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρεται στην παράγραφο 2 επεκτείνεται ώστε να καλύπτει αγαθά, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους, που προέρχονται από τρίτες χώρες και, στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών, εισέρχονται στην Ένωση χωρίς να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στην Ένωση κατά την έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 1.

3.  Οι καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στην Ένωση κατά την έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 1.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να σταματήσουν την αθέμιτη χρήση των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.  Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να σταματήσουν την αθέμιτη χρήση των καταχωρισμένων γεωγραφικών ενδείξεων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την ονομασία που πρέπει να προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη, όπως χρησιμοποιείται, είτε στο εμπόριο είτε στην καθομιλουμένη γλώσσα, και μόνο στις γλώσσες οι οποίες κατά παράδοση χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για την περιγραφή του συγκεκριμένου προϊόντος στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή·

α)  την ονομασία που πρέπει να καταχωρείται ως γεωγραφική ένδειξη, όπως χρησιμοποιείται, είτε στο εμπόριο είτε στην καθομιλουμένη γλώσσα, και μόνο στις γλώσσες οι οποίες κατά παράδοση χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για την περιγραφή του συγκεκριμένου προϊόντος στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, η αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή, είτε απευθείας είτε μέσω των αρχών της οικείας τρίτης χώρας.

5.  Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, η αίτηση υποβάλλεται στην Επιτροπή μέσω των αρχών της οικείας τρίτης χώρας.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Η Επιτροπή εξετάζει, με τον ενδεδειγμένο τρόπο, κάθε αίτηση που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 21, προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους του παρόντος κεφαλαίου. Η εξέταση αυτή δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 12 μήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης της περιόδου αυτής, η Επιτροπή αναφέρει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης.

1.   Η Επιτροπή εξετάζει, με τον ενδεδειγμένο τρόπο, κάθε αίτηση που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 21, προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους του παρόντος κεφαλαίου. Η εξέταση αυτή δεν διαρκεί περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Σε περίπτωση υπέρβασης της περιόδου αυτής, η Επιτροπή αναφέρει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη χορήγηση μεταβατικής περιόδου έως πέντε ετών, ώστε να μπορούν τα αλκοολούχα ποτά καταγωγής ενός κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, η ονομασία των οποίων αντιβαίνει στο άρθρο 18 παράγραφος 2, να εξακολουθήσουν να φέρουν την ονομασία με την οποία διατίθενται στην αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι από μια αποδεκτή βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 3 ή του άρθρου 24 δήλωση ένστασης προκύπτει ότι η καταχώριση της ονομασίας θα έβλαπτε την ύπαρξη:

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη χορήγηση μεταβατικής περιόδου έως δύο ετών, ώστε να μπορούν τα αλκοολούχα ποτά καταγωγής ενός κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, η ονομασία των οποίων αντιβαίνει στο άρθρο 18 παράγραφος 2, να εξακολουθήσουν να φέρουν την ονομασία με την οποία διατίθενται στην αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι από μια αποδεκτή βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 3 ή του άρθρου 24 δήλωση ένστασης προκύπτει ότι η καταχώριση της ονομασίας θα έβλαπτε την ύπαρξη:

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της μετά την εξέταση που διενήργησε δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της καταχώρισης, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες απορρίπτει την αίτηση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

1.  Όταν η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της μετά την εξέταση που διενήργησε δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της καταχώρισης, εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να απορριφθεί η αίτηση.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εάν η Επιτροπή δεν λάβει κοινοποίηση ένστασης ή παραδεκτή αιτιολογημένη δήλωση ένστασης δυνάμει του άρθρου 24, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις καταχώρισης της ονομασίας, χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία του άρθρου 44 παράγραφος 2.

2.  Εάν η Επιτροπή δεν λάβει κοινοποίηση ένστασης ή παραδεκτή αιτιολογημένη δήλωση ένστασης δυνάμει του άρθρου 24, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να καταχωριστεί η ονομασία.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία, καταχωρίζει την ονομασία μέσω εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται χωρίς να εφαρμοστεί η διαδικασία του άρθρου 44 παράγραφος 2 και, εφόσον απαιτείται, τροποποιεί τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 2, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είναι ουσιαστικές· ή

α)  εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να καταχωριστεί η ονομασία και, εφόσον απαιτείται, τροποποιεί τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 2, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είναι ουσιαστικές· ή

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες αποφασίζει σχετικά με την καταχώριση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

β)  εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με την καταχώριση.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, εάν οι αιτήσεις τροποποίησης αφορούν μία ή περισσότερες τροποποιήσεις των προδιαγραφών του προϊόντος που σχετίζονται με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, αλλοιώνουν το δεσμό που αναφέρεται στο στοιχείο στ) του άρθρου 19, περιλαμβάνουν αλλαγή της ονομασίας, ή οποιουδήποτε τμήματος της ονομασίας του αλκοολούχου ποτού, επηρεάζουν την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή ή αυξάνουν τους περιορισμούς στην εμπορία του προϊόντος ή των πρώτων υλών του, το κράτος μέλος υποβάλλει την αίτηση τροποποίησης στην Επιτροπή για έγκριση και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 21 έως 27.

Ωστόσο, εάν οι αιτήσεις τροποποίησης αφορούν μία ή περισσότερες τροποποιήσεις των προδιαγραφών του προϊόντος που σχετίζονται με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, αλλοιώνουν το δεσμό που αναφέρεται στο στοιχείο στ) του άρθρου 19, περιλαμβάνουν αλλαγή της ονομασίας, ή οποιουδήποτε τμήματος της ονομασίας του αλκοολούχου ποτού, επηρεάζουν την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή ή αυξάνουν τους περιορισμούς στην εμπορία του προϊόντος ή των πρώτων υλών του, το κράτος μέλος υποβάλλει την αίτηση τροποποίησης στην Επιτροπή για έγκριση και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 21 έως 27. Όσον αφορά τις τρίτες χώρες, η τροπολογία εγκρίνεται σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζεται στις εν λόγω τρίτες χώρες.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξέταση της αίτησης εστιάζει στην προτεινόμενη τροποποίηση.

3.  Η εξέταση της αίτησης εστιάζει αποκλειστικά στην προτεινόμενη τροποποίηση.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την ακύρωση της καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, με σκοπό την ακύρωση της καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι πράξεις για τη διαγραφή της καταχώρισης γεωγραφικών ενδείξεων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωση.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία του άρθρο 44 παράγραφος 2, με τις οποίες θεσπίζει και τηρεί προσβάσιμο στο κοινό ενημερωμένο ηλεκτρονικό μητρώο των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών που έχουν αναγνωρισθεί βάσει του παρόντος συστήματος (στο εξής «το μητρώο»).

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία του άρθρου 44 παράγραφος 2, με τις οποίες θεσπίζει, τηρεί και επικαιροποιεί διαφανές, προσβάσιμο στο κοινό και αναλυτικό ηλεκτρονικό μητρώο των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών που έχουν αναγνωρισθεί βάσει του παρόντος συστήματος (στο εξής «το μητρώο»), το οποίο αντικαθιστά και έχει την ίδια νομική ισχύ με το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι γεωγραφικές ενδείξεις των παραγόμενων σε τρίτες χώρες αλκοολούχων ποτών, οι οποίες προστατεύονται στην Ένωση βάσει διεθνούς συμφωνίας στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, μπορούν να καταχωρίζονται στο μητρώο ως γεωγραφικές ενδείξεις.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις των παραγόμενων σε τρίτες χώρες αλκοολούχων ποτών, οι οποίες προστατεύονται στην Ένωση βάσει διεθνούς συμφωνίας στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, μπορούν να καταχωρίζονται στο μητρώο ως γεωγραφικές ενδείξεις, μόνον αφού η Επιτροπή εκδώσει εκτελεστική πράξη που εξουσιοδοτεί αυτή την εισαγωγή σε χωριστό τμήμα.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Μια ονομασία δεν προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη εάν τα στάδια παραγωγής ή παρασκευής που είναι υποχρεωτικά για τη σχετική κατηγορία αλκοολούχου ποτού δεν εκτελούνται στην οικεία γεωγραφική περιοχή.

3.  Μια ονομασία δεν προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη εάν τα στάδια που είναι υποχρεωτικά για τη σχετική κατηγορία αλκοολούχου ποτού δεν εκτελούνται στην οικεία γεωγραφική περιοχή.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η καταχώριση εμπορικού σήματος το οποίο περιέχει ή αποτελείται από γεωγραφική ένδειξη που απαριθμείται στο μητρώο απορρίπτεται ή ακυρώνεται, εφόσον η χρήση του ενδέχεται να οδηγήσει σε οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στο άρθρο 18 παράγραφος 2 καταστάσεις.

1.  Η καταχώριση εμπορικού σήματος απορρίπτεται ή ακυρώνεται, εφόσον η χρήση του ενδέχεται να οδηγήσει σε οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στο άρθρο 18 παράγραφος 2 καταστάσεις.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις υφιστάμενες προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις

Αρμοδιότητες όσον αφορά τις υφιστάμενες καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών που προστατεύονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 προστατεύονται αυτόματα ως γεωγραφικές ενδείξεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή καταχωρίζει τις ενδείξεις αυτές στο μητρώο.

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών που καταχωρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 προστατεύονται αυτόματα ως γεωγραφικές ενδείξεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή καταχωρίζει τις ενδείξεις αυτές στο μητρώο.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για χρονικό διάστημα έως και δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει με εκτελεστικές πράξεις και με δική της πρωτοβουλία την ακύρωση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 εφόσον δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 6. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

2.  Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει με εκτελεστικές πράξεις και με δική της πρωτοβουλία την ακύρωση της καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 εφόσον δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 6. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και είναι αρμόδιοι για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης με τις προδιαγραφές προϊόντος λειτουργούν με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Έχουν στη διάθεσή τους το ειδικευμένο προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

5.  Οι αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και είναι αρμόδιοι για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της καταχωρισμένης γεωγραφικής ένδειξης με τις προδιαγραφές προϊόντος λειτουργούν με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Έχουν στη διάθεσή τους το ειδικευμένο προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της παραγωγής στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:

διαγράφεται

α)   τα πρόσθετα κριτήρια για την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής· και

 

β)   τους περιορισμούς και παρεκκλίσεις σχετικά με την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

 

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 5, 16, 38, 41 και στο άρθρο 46 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 5, 16, 38, 41 και στο άρθρο 46 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

12.12.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Nicola Danti

23.1.2017

Εξέταση στην επιτροπή

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ALDE

Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Klaus Buchner

0

-

--

--

3

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet, Matteo Salvini

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

21.11.2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά

(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Angélique Delahaye

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το σύστημα προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων αποτελεί μείζονα πρόκληση για την εμπορική πολιτική της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, η Ένωση όχι μόνο επιτυγχάνει την προστασία των σημάτων ποιότητας στις εξωτερικές αγορές, αλλά και ενθαρρύνει τρίτες χώρες να θεσπίσουν ισοδύναμα συστήματα.

Παραδοσιακά τα αλκοολούχα ποτά αντιπροσωπεύουν μεγάλο τμήμα των ευρωπαϊκών εξαγωγών, με ετήσιο εμπορικό πλεόνασμα περίπου 10 δισεκατομμύρια EUR, ενώ πάνω από ένα εκατομμύρια θέσεις εργασίας συνδέονται με τον τομέα. Τα αλκοολούχα ποτά είναι από τα πρώτα προϊόντα που έχουν επωφεληθεί από την προστασία των σημάτων ποιότητας. Προκειμένου να αναπτυχθεί ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ένα νομικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της εναρμόνισης των κανόνων σε θέματα εμπορίας οινοπνευματωδών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) 110/2008 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών στις 15 Ιανουαρίου 2008. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα αλκοολούχα ποτά, ανεξαρτήτως του εάν παράγονται σε χώρα της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα.

Μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια επιχείρηση ευθυγράμμισης των κειμένων που αφορούν τη γεωργία. Ο κανονισμός (ΕΚ) 110/2008 είναι ο τελευταίος που δεν έχει ακόμη τύχει τέτοιας επεξεργασίας. Την 1η Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή πρότεινε, προς τούτο, στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο έναν νέο κανονισμό που εισάγει τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) 110/2008.

Ο κανονισμός του 2008 είχε γίνει δεκτός με ικανοποίηση από τους επαγγελματίες του κλάδου. Στην πρότασή της η Επιτροπή επιφέρει έναν γενικό εκσυγχρονισμό που είναι ευπρόσδεκτος. Παρέχει επίσης νέα προνόμια με πράξεις εφαρμογής και επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές.

Η συντάκτρια θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να περιοριστεί στον εκσυγχρονισμό του κειμένου του 2008, εισάγοντας νέες διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων και την κατά το δυνατόν μικρότερη τροποποίηση του κειμένου του 2008. Οι προτάσεις της συντάκτριας στο κείμενο της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου εντάσσονται σε αυτή τη λογική.

Η συντάκτρια θα ήθελε να υπενθυμίσει στους συναδέλφους της στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ότι πρόκειται για έναν κανονισμό σχετικά με την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών από τεχνική και εμπορική άποψη, και όχι για ένα κανονισμό σχετικά με την υγεία και την προστασία των καταναλωτών από τους κινδύνους που συνδέονται με την υπερβολική κατανάλωση. Έτσι, η συντάκτρια καλεί τους συναδέλφους της, όταν υποβάλλουν τροπολογίες να παραμένουν όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο πεδίο εφαρμογής του κειμένου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Τα μέτρα που εφαρμόζονται στα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, στην αποτροπή δόλιων πρακτικών καθώς και στη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην αγορά. Θα πρέπει να διαφυλάσσουν τη φήμη που έχουν αποκτήσει τα αλκοολούχα ποτά της Ένωσης στην ενωσιακή και τη διεθνή αγορά συνεχίζοντας να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής των αλκοολούχων ποτών όσο και τις αυξημένες απαιτήσεις για προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές καινοτομίες σε σχέση με τα αλκοολούχα ποτά στις περιπτώσεις όπου οι καινοτομίες αυτές συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας χωρίς να επηρεάζουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα των συγκεκριμένων αλκοολούχων ποτών. Η παραγωγή αλκοολούχων ποτών είναι ισχυρά συνδεδεμένη με τον γεωργικό τομέα. Η σύνδεση αυτή όχι μόνον αντιπροσωπεύει σημαντική διέξοδο για την γεωργία της Ένωσης αλλά είναι επίσης καθοριστική για την ποιότητα και τη φήμη των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην Ένωση. Το πλαίσιο των κανονιστικών διατάξεων θα πρέπει επομένως να τονίζει τη στενή αυτή σχέση με τον γεωργικό τομέα.

(3)  Τα μέτρα που εφαρμόζονται στα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, στην αποτροπή δόλιων πρακτικών καθώς και στη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην αγορά. Θα πρέπει να διαφυλάσσουν τη φήμη που έχουν αποκτήσει τα αλκοολούχα ποτά της Ένωσης στην ενωσιακή και τη διεθνή αγορά συνεχίζοντας να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής των αλκοολούχων ποτών όσο και τις αυξημένες απαιτήσεις για προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές καινοτομίες σε σχέση με τα αλκοολούχα ποτά στις περιπτώσεις όπου οι καινοτομίες αυτές συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας χωρίς να επηρεάζουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα των συγκεκριμένων αλκοολούχων ποτών. Η παραγωγή αλκοολούχων ποτών διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και είναι ισχυρά συνδεδεμένη με τον γεωργικό τομέα. Η σύνδεση αυτή όχι μόνον αντιπροσωπεύει σημαντική διέξοδο για την γεωργία της Ένωσης αλλά είναι επίσης καθοριστική για την ποιότητα, την ασφάλεια και τη φήμη των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην Ένωση. Το πλαίσιο των κανονιστικών διατάξεων θα πρέπει επομένως να τονίζει τη στενή αυτή σχέση με τον τομέα γεωργικών ειδών διατροφής.

 

____________________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής, (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18).

 

Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Τα μέτρα που ισχύουν για τα αλκοολούχα ποτά αποτελούν ειδική περίπτωση σε σχέση με τους γενικούς κανόνες που προβλέπονται για τον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην προκειμένη περίπτωση αφορούν το γεγονός ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής εξακολουθούν να διατηρούνται ζωντανές, ότι τα αλκοολούχα ποτά συνδέονται στενά με τον γεωργικό τομέα, τη χρήση προϊόντων υψηλής ποιότητας και τη δέσμευση για την προστασία της ασφάλειας των καταναλωτών, την οποία ο τομέας των αλκοολούχων ποτών υπόσχεται να μην εγκαταλείψει ποτέ.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Για να διασφαλιστεί μια περισσότερο ενιαία προσέγγιση της νομοθεσίας που διέπει τα αλκοολούχα ποτά, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει σαφή κριτήρια για τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, καθώς και για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Θα πρέπει επίσης να θεσπίσει κανόνες για τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης ή των αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης στην παραγωγή ποτών με αλκοόλη και για τη χρήση των επωνυμιών πώλησης των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση των τροφίμων.

(4)  Για να διασφαλιστεί μια περισσότερο ενιαία προσέγγιση της νομοθεσίας που διέπει τα αλκοολούχα ποτά, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει σαφή κριτήρια για τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, καθώς και για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, χωρίς να θιγεί η ποικιλία επίσημων γλωσσών και αλφαβήτων στην ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να θεσπίσει κανόνες για τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης ή των αποσταγμάτων γεωργικής προέλευσης στην παραγωγή ποτών με αλκοόλη και για τη χρήση των επωνυμιών πώλησης των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση των τροφίμων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση της αθέμιτης χρήσης των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται για την εφαρμογή των κανόνων στα κράτη μέλη, προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει το κατάλληλο πλαίσιο για την απομάκρυνση από την αγορά των μη γνήσιων αλκοολούχων ποτών.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17β)  Επιπλέον, η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων θα πρέπει να επεκταθεί για να καλύψει αγαθά, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους, που προέρχονται από τρίτες χώρες και, στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών, εισέρχονται στην Ένωση χωρίς να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13 δεν εφαρμόζεται στα αλκοολούχα ποτά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών. Θα πρέπει να καταχωριστούν από την Επιτροπή οι γεωγραφικές ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι τα αλκοολούχα ποτά προέρχονται από την εδαφική επικράτεια μιας χώρας, ή από μια περιοχή ή μια τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί ουσιαστικά να αποδοθεί στη γεωγραφική του καταγωγή.

(18)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13 δεν εφαρμόζεται στα αλκοολούχα ποτά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών. Θα πρέπει να καταχωριστούν από την Επιτροπή οι γεωγραφικές ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι τα αλκοολούχα ποτά προέρχονται από την εδαφική επικράτεια μιας χώρας, ή από μια περιοχή ή μια τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη, παραδοσιακή μέθοδος επεξεργασίας ή παραγωγής ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί ουσιαστικά να αποδοθεί στη γεωγραφική του καταγωγή.

_________________

_________________

13 Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (EE L 343 της 14.12.2012, σ. 1).

13 Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (EE L 343 της 14.12.2012, σ. 1).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Είναι σκόπιμο τα αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική ένδειξη, τα οποία βασίζονται σε οίνους χωρίς προστασία ένδειξης προέλευσης και τα οποία έχουν καταχωριστεί στον παρόντα κανονισμό, να επωφελούνται από τα εργαλεία διαχείρισης του δυναμικού παραγωγής που είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

_______________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει την ευθυγράμμιση του κανονισμού με το σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με τη λεγόμενη πρόταση Omnibus για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 3 Μαΐου 2017.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Θα πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες για την καταχώριση, την τροποποίηση και ενδεχομένως την ακύρωση γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τη συμφωνία TRIPS, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτομάτως το καθεστώς των υφιστάμενων προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης. Προκειμένου να καταστούν οι διαδικαστικοί κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνοι με όλους τους σχετικούς τομείς, οι εν λόγω διαδικασίες για τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να βασίζονται στις λεπτομερέστερες και δοκιμασμένες διαδικασίες για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, οι οποίες θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αλκοολούχων ποτών. Για να απλουστευθούν οι διαδικασίες καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες για τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους καταναλωτές θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά , θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων.

(19)  Θα πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες για την καταχώριση, την τροποποίηση και ενδεχομένως την ακύρωση γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τη συμφωνία TRIPS, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτομάτως το καθεστώς των υφιστάμενων καταχωρισμένων προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης. Προκειμένου να καταστούν οι διαδικαστικοί κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνοι με όλους τους σχετικούς τομείς, οι εν λόγω διαδικασίες για τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να βασίζονται στις λεπτομερέστερες και δοκιμασμένες διαδικασίες για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, οι οποίες θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των αλκοολούχων ποτών. Για να απλουστευθούν οι διαδικασίες καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες για τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους καταναλωτές θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα διαφανές και αναλυτικό ηλεκτρονικό μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων με την ίδια νομική ισχύ με το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008. Οι γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 θα πρέπει αυτομάτως να εγγράφονται στο μητρώο της Επιτροπής. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει την επαλήθευση των γεωγραφικών ενδείξεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, σύμφωνα με το άρθρο του 20 του εν λόγω κανονισμού, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης κανόνων για την πρόληψη της δόλιας χρήσης των γεωγραφικών ενδείξεων για να προσδιορίσει προϊόντα που μεταφέρονται μέσω του εδάφους της Ένωσης, ακόμη και αν δεν προορίζονται για ελεύθερη κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση αυτή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να οφείλουν να ανταλλάσσουν τις δέουσες πληροφορίες μεταξύ τους.

(20)  Η διατήρηση υψηλού προτύπου ποιότητας έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να διατηρηθεί η φήμη και η αξία του τομέα. Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση του ότι το πρότυπο διατηρείται μέσω της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή θα πρέπει ωστόσο να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση αυτή , προκειμένου να εξακριβώνει ότι εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να οφείλουν να ανταλλάσσουν τις δέουσες πληροφορίες μεταξύ τους.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα σχετικά διεθνή πρότυπα καθώς και η ανάγκη να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες παραγωγής και εμπορίας, οι παραδοσιακές μέθοδοι παλαίωσης και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δίκαιο των τρίτων χωρών εισαγωγής, και για να διασφαλιστεί η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση των τεχνικών ορισμών και των απαιτήσεων για τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών και των ειδικών κανόνων που αφορούν κάποιες από εκείνες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος κανονισμού, την επισήμανση και την παρουσίαση που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού, τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, καθώς και τους ελέγχους και την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του παρόντος κανονισμού, ή όσον αφορά την παρέκκλιση από αυτές.

(22)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα σχετικά διεθνή πρότυπα καθώς και η ανάγκη να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες παραγωγής και εμπορίας, οι παραδοσιακές μέθοδοι παλαίωσης και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δίκαιο των τρίτων χωρών εισαγωγής, και για να διασφαλιστεί η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, λαμβανομένης συγχρόνως υπόψη της σημασίας που έχει η τήρηση των παραδοσιακών πρακτικών, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση των τεχνικών ορισμών και των απαιτήσεων για τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών και των ειδικών κανόνων που αφορούν κάποιες από εκείνες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος κανονισμού, την επισήμανση και την παρουσίαση που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού, τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, καθώς και τους ελέγχους και την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του παρόντος κανονισμού, ή όσον αφορά την παρέκκλιση από αυτές.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – εδάφιο i – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  είτε απευθείας ακολουθώντας μία από τις κάτωθι μεθόδους:

i)  είτε απευθείας ακολουθώντας μία από τις κάτωθι μεθόδους, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η ευελιξία που παρέχει η διατύπωση «και/ή» στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 θα διατηρηθεί και στον νέο κανονισμό.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – εδάφιο i – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  διαβροχή ή παρόμοια επεξεργασία φυτικών υλών σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αποστάγματα γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχα ποτά ή μείγμα αυτών κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού,

-  διαβροχή ή παρόμοια επεξεργασία φυτικών υλών σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αποστάγματα γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχα ποτά ή συνδυασμός αυτών κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού,

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – εδάφιο i – περίπτωση 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  προσθήκη σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αποστάγματα γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχα ποτά οιουδήποτε από τα κάτωθι:

-  προσθήκη σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αποστάγματα γεωργικής προέλευσης ή αλκοολούχα ποτά ενός ή περισσότερων από τα κάτωθι:

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί της έννοιας «αλκοολούχο ποτό» δεν έχουν ενσωματωθεί ορθά από τον κανονισμό (ΕΚ) 110/2008 και τον εκτελεστικό του κανονισμό (ΕΚ) 716/2013. Η συντάκτρια προτείνει να διορθωθούν ορισμένοι ορισμοί που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – εδάφιο ii – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  με προσθήκη σε αλκοολούχο ποτό οιουδήποτε από τα κάτωθι:

ii)  με προσθήκη σε αλκοολούχο ποτό ενός ή περισσοτέρων από τα κάτωθι:

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί της έννοιας «αλκοολούχο ποτό» δεν έχουν ενσωματωθεί ορθά από τον κανονισμό (ΕΚ) 110/2008 και τον εκτελεστικό του κανονισμό (ΕΚ) 716/2013. Η συντάκτρια προτείνει να διορθωθούν ορισμένοι ορισμοί που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  αλκοολούχο ποτό που περιλαμβάνεται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή αντιστοιχεί σε γεωγραφική ένδειξη και έχει αναμειχθεί με οιοδήποτε εκ των κάτωθι:

(3)  αλκοολούχο ποτό που περιλαμβάνεται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή αντιστοιχεί σε γεωγραφική ένδειξη και έχει αναμειχθεί με ένα ή περισσότερα εκ των κάτωθι:

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης,

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει να αποσαφηνιστεί ο ορισμός του μείγματος, να απλοποιηθούν οι κανόνες για την επισήμανση και να καταστεί ο κανονισμός εφαρμοστέος από τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες επιθεώρησης.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «σύνθετος όρος»: ο συνδυασμός των όρων μιας επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που ορίζεται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή των όρων μιας γεωγραφικής ένδειξης, οι οποίοι περιγράφουν ένα αλκοολούχο ποτό από το οποίο προέρχεται το σύνολο της αλκοόλης του τελικού προϊόντος, με οιοδήποτε από τα κάτωθι στοιχεία:

(4)  «σύνθετος όρος»: ο συνδυασμός των όρων μιας επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που ορίζεται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ ή των όρων μιας γεωγραφικής ένδειξης, οι οποίοι περιγράφουν ένα αλκοολούχο ποτό από το οποίο προέρχεται το σύνολο της αλκοόλης του τελικού προϊόντος, με ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι στοιχεία:

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί της έννοιας «αλκοολούχο ποτό» δεν έχουν ενσωματωθεί ορθά από τον κανονισμό (ΕΚ) 110/2008 και τον εκτελεστικό του κανονισμό (ΕΚ) 716/83. Η συντάκτρια προτείνει να διορθωθούν ορισμένοι ορισμοί που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  η άμεση ή έμμεση αναφορά σε ένα ή περισσότερα αλκοολούχα ποτά που απαριθμούνται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ, ή σε γεωγραφικές ενδείξεις, εκτός από την αναφορά σε σύνθετο όρο ή σε κατάλογο συστατικών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 6·

(5)  η άμεση ή έμμεση αναφορά σε ένα από τα αλκοολούχα ποτά που απαριθμούνται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ, ή σε γεωγραφικές ενδείξεις, εκτός από την αναφορά σε σύνθετο όρο ή σε κατάλογο συστατικών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 6·

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει να αποσαφηνιστεί ο ορισμός του μείγματος, να απλοποιηθούν οι κανόνες για την επισήμανση και να καταστεί ο κανονισμός εφαρμοστέος από τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες επιθεώρησης.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «γεωγραφική ένδειξη»: ένδειξη που δηλώνει ότι ένα αλκοολούχο ποτό προέρχεται από την επικράτεια μιας χώρας, ή από περιοχή ή τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή·

(6)  «γεωγραφική ένδειξη»: ένδειξη που δηλώνει ότι ένα αλκοολούχο ποτό προέρχεται από την επικράτεια μιας χώρας, ή από περιοχή ή τοποθεσία στην εν λόγω επικράτεια, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη, παραδοσιακή μέθοδος επεξεργασίας ή παραγωγής ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  «τεχνικός φάκελος»: φάκελος που επισυνάπτεται στην αίτηση προστασίας γεωγραφικής ένδειξης και περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το αλκοολούχο ποτό·

(7)  «τεχνικός φάκελος»: φάκελος που επισυνάπτεται στην αίτηση προστασίας γεωγραφικής ένδειξης και περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το αλκοολούχο ποτό και ταυτίζεται με τον «τεχνικό φάκελο» μνεία του οποίου γίνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ποτών με αλκοόλη και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ποτών με αλκοόλη, είναι αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.

1.  Η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή αλκοολούχων ποτών, είναι αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα αποστάγματα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών με αλκοόλη και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ποτών με αλκοόλη, είναι αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης.

2.  Τα αποστάγματα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών και την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρωματικών υλών ή κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή αλκοολούχων ποτών, είναι αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Στην περίπτωση αιθυλικής αλκοόλης ή προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης που διατίθενται στο εμπόριο, οι πρώτες ύλες από τις οποίες έχουν ληφθεί πρέπει να προσδιορίζονται στα ηλεκτρονικά συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω τροπολογία, οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αποσταγμάτων ή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης πρέπει να απαριθμούνται λεπτομερώς στο πλαίσιο της έκδοσης ηλεκτρονικών συνοδευτικών εγγράφων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης ιχνηλασιμότητα και να μην επιτρέπεται η παράκαμψη των κανόνων. Οι εν λόγω ουσίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή άλλων αλκοολούχων ποτών, στις οποίες η αλκοόλη ή αποστάγματα λαμβάνονται από συγκεκριμένες πρώτες ύλες.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  έχουν υποστεί γλύκανση μόνο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα Ι σημείο 3 με αποκλειστικό σκοπό την τελειοποίηση της γεύσης του τελικού προϊόντος.

ε)  έχουν υποστεί γλύκανση μόνο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα Ι σημείο 3 με αποκλειστικό σκοπό την τελειοποίηση της γεύσης του τελικού προϊόντος, λαμβανομένης υπόψη της παράδοσης και της ειδικής νομοθεσίας κάθε κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η τελειοποίηση της γεύσης των παραδοσιακών προϊόντων, μέχρι στιγμής, διέπεται από εθνικούς κανόνες, επιβάλλεται μια διευκρίνιση στην πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό 110/2008 που ισχύει σήμερα.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  να έχουν υποστεί γλύκανση ώστε να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προϊόντος και σύμφωνα με το παράρτημα Ι σημείο 3, λαμβάνοντας υπόψη και τις οικείες νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών.

ε)  να έχουν υποστεί γλύκανση ώστε να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προϊόντος και σύμφωνα με το παράρτημα Ι σημείο 3, λαμβάνοντας υπόψη και τις οικείες νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών. Σε κάθε περίπτωση, η περιεκτικότητα σε ζάχαρη καθορίζεται για κάθε κατηγορία προϊόντος.

Αιτιολόγηση

Κάθε προσπάθεια να εναρμονιστεί η περιεκτικότητα σε ζάχαρη θα μπορούσε να είναι επιζήμια στις παραδοσιακές πρακτικές.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:

διαγράφεται

α) την τροποποίηση των τεχνικών ορισμών που προβλέπονται στο παράρτημα I·

 

β) την τροποποίηση των απαιτήσεων για τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών που προβλέπονται στο μέρος Ι του παραρτήματος II και τους ειδικούς κανόνες σχετικά με ορισμένα αλκοολούχα ποτά που απαριθμούνται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ.

 

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου αφορούν αποκλειστικά την ικανοποίηση αποδεδειγμένων αναγκών που απορρέουν από τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, την τεχνολογική πρόοδο, τις εξελίξεις των σχετικών διεθνών προτύπων ή ανάγκες στον τομέα της καινοτομίας.

 

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση, είτε του παραρτήματος I, που καθορίζει τους τεχνικούς ορισμούς, είτε του παραρτήματος ΙΙ, που αφορά τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέων κατηγοριών, είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και θα πρέπει να δοθούν περισσότερες εξουσίες στα κράτη μέλη για την αντιμετώπισή του.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με την προσθήκη νέων κατηγοριών αλκοολούχων ποτών στο παράρτημα II.

διαγράφεται

Η προσθήκη νέας κατηγορίας επιτρέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) η διάθεση στο εμπόριο του αλκοολούχου ποτού με μια συγκεκριμένη ονομασία και σύμφωνα με ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές είναι από οικονομική και τεχνική άποψη αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και των παραγωγών·

 

β) το αλκοολούχο ποτό κατέχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς τουλάχιστον ενός κράτους μέλους.

 

γ) η ονομασία που επιλέγεται για τη νέα κατηγορία είναι είτε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη ονομασία ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, ονομασία περιγραφικού χαρακτήρα η οποία περιλαμβάνει, ειδικότερα, αναφορά στη χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη για την παραγωγή του αλκοολούχου ποτού.

 

δ) έχουν θεσπιστεί οι τεχνικές προδιαγραφές για τη νέα κατηγορία οι οποίες βασίζονται στην αξιολόγηση των υφιστάμενων παραμέτρων ποιότητας και παραγωγής που χρησιμοποιούνται στην αγορά της Ένωσης. Κατά τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, τηρείται η εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Οι εν λόγω προδιαγραφές διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών της Ένωσης καθώς και την εξαιρετική φήμη των αλκοολούχων ποτών της Ένωσης.

 

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7 πρέπει να θεωρηθεί ουσιώδες, ως εκ τούτου δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή η χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για την τροποποίησή του. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να περιορίζονται σε θέματα καθαρά τεχνικού και/ή διοικητικού χαρακτήρα: σε ουσιώδη άρθρα, όπως το παρόν, θα πρέπει να εφαρμόζεται μια διαφανής διαδικασία συναπόφασης.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας εισαγωγής, εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις βάσει των τεχνικών ορισμών που προβλέπονται στο παράρτημα Ι, τις απαιτήσεις βάσει των κατηγοριών των αλκοολούχων ποτών που προβλέπονται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ και τους ειδικούς κανόνες που αφορούν ορισμένα αλκοολούχα ποτά που απαριθμούνται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο τομέας αυτός θα πρέπει να θεωρείται ουσιώδης, ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για την τροποποίησή του. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να περιορίζονται σε θέματα καθαρά τεχνικού και/ή διοικητικού χαρακτήρα: σε ουσιώδη άρθρα, όπως το παρόν, θα πρέπει να εφαρμόζεται μια διαφανής διαδικασία συναπόφασης.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Εκτελεστικές αρμοδιότητες

 

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με το μέγιστο επίπεδο των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την τελειοποίηση της γεύσης και περιλαμβάνονται στο σημείο (3) (α) έως (στ) του παραρτήματος I. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την [συμβουλευτική διαδικασία/διαδικασία εξέτασης] που αναφέρεται στο άρθρο [Y][(y)].»

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν ένα αλκοολούχο ποτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται βάσει περισσότερων της μίας των κατηγοριών αλκοολούχων ποτών 15 έως 47 του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙ, μπορεί να πωλείται με μία ή και περισσότερες από τις σχετικές επωνυμίες πώλησης που προβλέπονται βάσει των εν λόγω κατηγοριών.

3.  Όταν ένα αλκοολούχο ποτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται βάσει περισσότερων της μίας των κατηγοριών αλκοολούχων ποτών που απαριθμούνται στο μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ, μπορεί να διατίθεται στην αγορά με μία ή και περισσότερες από τις επωνυμίες πώλησης που προβλέπονται βάσει των εν λόγω κατηγοριών.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο κεφάλαιο III, ή να συμπληρώνονται σύμφωνα με εθνικές διατάξεις από άλλη γεωγραφική ένδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι η αλλαγή αυτή δεν παραπλανά τον καταναλωτή· ή

α)  να συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο κεφάλαιο III, ή να συμπληρώνονται σύμφωνα με εθνικές διατάξεις με το όνομα άλλης γεωγραφικής αναφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η αλλαγή αυτή δεν παραπλανά τον καταναλωτή· ή

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής προβλέπει ότι η ονομασία πώλησης των αλκοολούχων ποτών μπορεί να συμπληρώνεται ή να αντικαθίσταται από την ένδειξη της ονομασίας μιας γεωγραφικής ένδειξης ή να συμπληρώνεται από το όνομα «άλλη γεωγραφικής ένδειξη». Ωστόσο, η επανάληψη του όρου «γεωγραφική ένδειξη» εμποδίζει την ορθή κατανόηση του κειμένου. Η συντάκτρια προτείνει να διασαφηνιστεί το κείμενο.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν μια επωνυμία πώλησης συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται σύμφωνα με το στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου, η γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο στοιχείο αυτό μπορεί μόνο να συμπληρώνεται είτε:

Όταν μια επίσημη ονομασία συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται σύμφωνα με το στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου, η γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο στοιχείο αυτό μπορεί μόνο να συμπληρώνεται είτε:

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  με όρους που χρησιμοποιούνται ήδη στις 20 Φεβρουαρίου 2008 για καθιερωμένες γεωγραφικές ενδείξεις κατά την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 1, ή

α)  με όρους που χρησιμοποιούνται ήδη στις 20 Φεβρουαρίου 2008 για καθιερωμένες γεωγραφικές ενδείξεις κατά την έννοια του άρθρου 34 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων των όρων που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στα κράτη μέλη για να δηλώσουν ότι ένα προϊόν έχει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης βάσει του εθνικού δικαίου· ή

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει να διασφαλιστεί ο σεβασμός στο σύστημα προστασίας ποιότητας που έχει κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  με όρους που αναφέρονται στις συναφείς προδιαγραφές προϊόντος.

β)  με οποιουσδήποτε όρους επιτρέπονται από τις συναφείς προδιαγραφές προϊόντος.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι επωνυμίες πώλησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και συμπληρώνονται με τον όρο «άρωμα/γεύση» ή κάθε άλλο παρόμοιο όρο μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για να αναφέρονται είτε σε αρωματικές ύλες που προσομοιάζουν σε αλκοολούχο ποτό, είτε στη χρήση τους κατά την παραγωγή ενός τροφίμου το οποίο δεν είναι ποτό. Οι γεωγραφικές ενδείξεις δεν χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν αρωματικές ύλες.

Οι επωνυμίες πώλησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και συμπληρώνονται με τον όρο «άρωμα/γεύση» ή κάθε άλλο παρόμοιο όρο μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για να αναφέρονται είτε σε αρωματικές ύλες που προσομοιάζουν σε αλκοολούχο ποτό, είτε στη χρήση τους κατά την παραγωγή ενός τροφίμου το οποίο δεν είναι αλκοολούχο ποτό. Οι γεωγραφικές ενδείξεις δεν χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν αρωματικές ύλες.

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός είναι να καταστεί δυνατός ο συνδυασμός «γεύση + ονομασία κατηγορίας» (και όχι η γεωγραφική ένδειξη) για τα μη αλκοολούχα ποτά.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των τροφίμων προέρχεται αποκλειστικά από τα αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στον σύνθετο όρο ή τη μνεία/τις μνείες, εκτός από την αιθυλική αλκοόλη που μπορεί να υπάρχει σε αρωματικές ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτού του τροφίμου· και

α)  η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των τροφίμων προέρχεται αποκλειστικά από τα αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στον σύνθετο όρο ή τη μνεία/τις μνείες, εκτός από την αιθυλική αλκοόλη που μπορεί να υπάρχει σε αρωματικές ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτού του τροφίμου, και την αιθυλική αλκοόλη από αλκοολούχο ποτό εκτός οινοπνευματώδους· και

Αιτιολόγηση

Τα κοκτέιλ ενδέχεται να περιέχουν αλκοολούχα ποτά και οινοπνευματώδη ποτά. Η αναφορά σε δύο είδη αλκοόλης που ενδέχεται να περιέχονται στο τελικό προϊόν δεν είναι παραπλανητική για τους καταναλωτές, δεδομένου ότι το 100% της αλκοόλης προέρχεται από αυτά τα δύο είδη αλκοολών.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μείγματα φέρουν την επωνυμία πώλησης «αλκοολούχο ποτό».

Τα μείγματα φέρουν την επωνυμία πώλησης «αλκοολούχο ποτό». Αυτή η ονομασία πώλησης αναγράφεται ευανάγνωστα και ευδιάκριτα σε εμφανές σημείο της ετικέτας.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η διάρκεια ωρίμασης ή παλαίωσης μπορεί να προσδιορίζεται στην παρουσίαση ή επισήμανση αλκοολούχου ποτού μόνο όταν αφορά το νεότερο από τα αλκοολούχα συστατικά και υπό τον όρο ότι το αλκοολούχο ποτό έχει υποστεί παλαίωση υπό τον έλεγχο των φορολογικών αρχών ενός κράτους μέλους ή άλλο έλεγχο που παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις.

3.  Η διάρκεια ωρίμασης ή παλαίωσης μπορεί να προσδιορίζεται στην παρουσίαση ή επισήμανση αλκοολούχου ποτού μόνο όταν αφορά το νεότερο από τα αλκοολούχα συστατικά και υπό τον όρο ότι το αλκοολούχο ποτό έχει υποστεί όλες τις διαδικασίες παλαίωσης υπό τον έλεγχο των φορολογικών αρχών ενός κράτους μέλους ή άλλο έλεγχο που παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις. Η Επιτροπή εκδίδει δημόσιο μητρώο στο οποίο παρατίθενται οι οργανισμοί που έχει ορίσει κάθε κράτος μέλος για την εποπτεία της διαδικασίας παλαίωσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει στόχο να καταστήσει σαφές ότι οι έλεγχοι για την παλαίωση των προϊόντων πρέπει να γίνονται σε μόνιμη βάση κατά αποτελεσματικό τρόπο, αντί να είναι σποραδικοί ή δειγματοληπτικοί. Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η παραποίηση όσον αφορά την παλαίωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παλαίωση παρέχει προστιθέμενη αξία και μια παρόμοια διάταξη διασφαλίζει τη νομιμότητα και τον θεμιτό ανταγωνισμό και προστατεύει τους τελικούς καταναλωτές.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, στην περίπτωση του brandy που παλαιώνεται με τη μέθοδο «criaderas y solera», το μέσο χρονικό διάστημα παλαίωσης, που υπολογίζεται όπως περιγράφεται στο νέο παράρτημα ΙΙα, μπορεί να αναφέρεται αποκλειστικά στην παρουσίαση ή στην επισήμανση του προϊόντος εάν η παλαίωση του brandy έγινε υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής. Η δήλωση του χρόνου μέσης παλαίωσης στην ετικέτα του brandy, εκπεφρασμένη σε έτη, συνοδεύεται από αναφορά στη μέθοδο «criaderas y solera».

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να δοθεί στους παραγωγούς brandy που χρησιμοποιούν τη μέθοδο παλαίωσης «criaderas y solera» η δυνατότητα να αναφέρουν στην επισήμανση την εν λόγω μέση παλαίωση, εκπεφρασμένη σε έτη. Η επιχείρηση υπόκειται σε σύστημα ελέγχου το οποίο έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή για την εγγύηση της συμμόρφωσής της.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Η περίοδος ωρίμανσης ή η ηλικία και η ονομασία πώλησης των αλκοολούχων ποτών προσδιορίζονται στα συνοδευτικά ηλεκτρονικά έγγραφα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ζητεί να δηλώνονται σημαντικές πληροφορίες για το αλκοολούχο ποτό, όπως για παράδειγμα η ονομασία πώλησης ή η περίοδος ωρίμανσης, στα συνοδευτικά έγγραφα, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας και να παρεμποδίζονται οι καταχρηστικές πρακτικές που ενδέχεται να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών ή να παραπλανούν τους καταναλωτές.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν αναφέρεται η καταγωγή του αλκοολούχου ποτού, αυτή αντιστοιχεί στη χώρα ή το έδαφος καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16.

1.  Όταν αναφέρεται η καταγωγή του αλκοολούχου ποτού, αυτή αντιστοιχεί στον τόπο ή την περιοχή όπου έλαβε χώρα το στάδιο της σχετικής διαδικασίας παραγωγής του τελικού προϊόντος που προσέδωσε στο αλκοολούχο ποτό τον χαρακτήρα του και τις ουσιαστικές τελικές του ιδιότητες.

_________________

 

16 Κανονισμός (EE) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (EE L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

 

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.   Στην περίπτωση των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην Ένωση και προορίζονται για εξαγωγή, οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι δυνατόν να επαναλαμβάνονται και σε άλλη γλώσσα πλην των επισήμων γλωσσών της Ένωσης.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Χρήση συμβόλου της Ένωσης για προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις

Χρήση συμβόλου της Ένωσης για καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το σύμβολο της Ένωσης για τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις μπορεί να χρησιμοποιείται για την επισήμανση και την παρουσίαση αλκοολούχων ποτών.

Το σύμβολο της Ένωσης για τις καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις μπορεί να χρησιμοποιείται για την επισήμανση και την παρουσίαση αλκοολούχων ποτών.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και η ανάγκη βελτίωσης των οικονομικών όρων παραγωγής και εμπορίας, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:

1.  Για να λαμβάνονται υπόψη οι διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η τεχνολογική πρόοδος, οι εξελίξεις στα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και η ανάγκη βελτίωσης των οικονομικών όρων παραγωγής και εμπορίας, και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών και να λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές πρακτικές, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 43 σχετικά με:

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας εισαγωγής, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 43 όσον αφορά τις παρεκκλίσεις από τις διατάξεις σχετικά με την παρουσίαση και την επισήμανση που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ορισμένες ονομασίες αλκοολούχων ποτών δεν μπορούν πλέον να μεταφραστούν στη γλώσσα των αγορών εξαγωγής τους. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει αυτή τη μετάφραση μέσω συγκεκριμένων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για «εξαιρετικές περιπτώσεις». Κάτι τέτοιο φαίνεται να περιορίζει και να περιπλέκει χωρίς λόγο τα πράγματα. Η συντάκτρια προτείνει την επιστροφή στο προηγούμενο κείμενο του κανονισμού (ΕΚ) 110/2008.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλες τις επιχειρήσεις εμπορίας αλκοολούχων ποτών που παράγονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές προϊόντος.

1.  Οι καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλες τις επιχειρήσεις εμπορίας αλκοολούχων ποτών που παράγονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές προϊόντος.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα αλκοολούχα ποτά για τα οποία χρησιμοποιούνται οι εν λόγω προστατευόμενες ονομασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές προϊόντος προστατεύονται από:

2.  Οι γεωγραφικές ενδείξεις που προστατεύονται βάσει του παρόντος κανονισμού προστατεύονται από:

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i)  από συγκρίσιμα προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας· ή

(i)  από συγκρίσιμα προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται ως συστατικά· ή

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει να ενισχυθεί η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, χρησιμοποιώντας τη διατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων: «συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως συστατικά».

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη ονομασία μεταφράζεται ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «χαρακτήρας», «τύπος», «μέθοδος», «παραγωγή», «απομίμηση», «άρωμα/γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις·

β)  κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη ονομασία μεταφράζεται ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «χαρακτήρας», «τύπος», «μέθοδος», «παραγωγή», «απομίμηση», «άρωμα/γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες εκφράσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται ως συστατικά·

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει να ενισχυθεί η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, χρησιμοποιώντας τον τύπο που χρησιμοποιείται στον κανονισμό (ΕΚ) 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων: «συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως συστατικά».

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σε σχέση με την προέλευση, την καταγωγή, τον χαρακτήρα ή τις ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος, η οποία αναγράφεται στη συσκευασία ή στο περιτύλιγμα, σε διαφημιστικό υλικό ή σε έγγραφα που συνδέονται με το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και σε σχέση με τη συσκευασία του προϊόντος σε δοχείο που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εντύπωση ως προς την καταγωγή του·

γ)  κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σε σχέση με την προέλευση, την καταγωγή, τον χαρακτήρα, τα συστατικά ή τις ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος, η οποία αναγράφεται στην παρουσίαση ή την επισήμανση του προϊόντος που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εντύπωση ως προς την καταγωγή του·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων επεκτείνεται ώστε να καλύπτει αγαθά, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους, που προέρχονται από τρίτες χώρες και, στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών, εισέρχονται στην Ένωση χωρίς να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στην Ένωση κατά την έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 1.

3.  Οι καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στην Ένωση κατά την έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 1.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να σταματήσουν την αθέμιτη χρήση των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.  Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να σταματήσουν την αθέμιτη χρήση των καταχωρισμένων γεωγραφικών ενδείξεων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τα άρθρα 61 έως 72 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων σε περιοχές όπου ο παραγόμενος οίνος είναι κατάλληλος για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών με γεωγραφική ένδειξη. Για τους σκοπούς των διατάξεων αυτών, οι εν λόγω περιοχές μπορούν να θεωρούνται περιοχές όπου μπορούν να παράγονται οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει την ευθυγράμμιση του κανονισμού με το σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με τη λεγόμενη πρόταση Omnibus για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 3 Μαΐου 2017.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την ονομασία που πρέπει να προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη, όπως χρησιμοποιείται, είτε στο εμπόριο είτε στην καθομιλουμένη γλώσσα, και μόνο στις γλώσσες οι οποίες κατά παράδοση χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για την περιγραφή του συγκεκριμένου προϊόντος στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή·

α)  την ονομασία που πρέπει να καταχωρίζεται ως γεωγραφική ένδειξη, όπως χρησιμοποιείται, είτε στο εμπόριο είτε στην καθομιλουμένη γλώσσα, και μόνο στις γλώσσες οι οποίες κατά παράδοση χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για την περιγραφή του συγκεκριμένου προϊόντος στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του αλκοολούχου ποτού και, κατά περίπτωση, των γνήσιων και πάγιων τοπικών μεθόδων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία, εφόσον το αποφασίσει η αιτούσα ομάδα και αιτιολογήσει επαρκώς γιατί το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να συσκευάζεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, η καταγωγή ή ο έλεγχος, λαμβανομένου υπόψη του δικαίου της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και την ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών·

ε)  περιγραφή της μεθόδου για την παραγωγή του αλκοολούχου ποτού και, κατά περίπτωση, των γνήσιων και πάγιων τοπικών μεθόδων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία, εφόσον το αποφασίσει η αιτούσα ομάδα και αιτιολογήσει επαρκώς γιατί το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να συσκευάζεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, η καταγωγή ή ο έλεγχος, λαμβανομένου υπόψη του δικαίου της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και την ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  λεπτομέρειες που αποδεικνύουν τον δεσμό μεταξύ δεδομένης ποιότητας, της φήμης ή άλλου χαρακτηριστικού του αλκοολούχου ποτού, αφενός, και της γεωγραφικής περιοχής που αναφέρεται στο στοιχείο δ), αφετέρου·

στ)  λεπτομέρειες που αποδεικνύουν τον δεσμό και τα χαρακτηριστικά του αλκοολούχου ποτού και της γεωγραφικής περιοχής που αναφέρεται στο στοιχείο δ)·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξετάζει, με τον ενδεδειγμένο τρόπο, κάθε αίτηση που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 21, προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους του παρόντος κεφαλαίου. Η εξέταση αυτή δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 12 μήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης της περιόδου αυτής, η Επιτροπή αναφέρει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης.

Η Επιτροπή εξετάζει, με τον ενδεδειγμένο τρόπο, κάθε αίτηση που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 21, προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους του παρόντος κεφαλαίου. Η εξέταση αυτή δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης της περιόδου αυτής, η Επιτροπή αναφέρει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει προθεσμία 12 μηνών για την καταχώριση μιας γεωγραφικής ένδειξης οινοπνευματωδών ποτών. Η περίοδος αυτή είναι 6 μήνες για άλλα προϊόντα διατροφής. Η συντάκτρια προτείνει να ευθυγραμμιστεί η προθεσμία για τις γεωγραφικές ενδείξεις αλκοολούχων ποτών με τις άλλες γεωγραφικές ενδείξεις.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όταν εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο, η αίτηση ακολουθεί την εθνική διαδικασία.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ποικιλομορφίας των διαδικασιών στα κράτη μέλη, η συντάκτρια προτείνει να διευκρινιστεί ότι, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να εφαρμόζονται οι εθνικοί κανονισμοί.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την ακύρωση της καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Η Επιτροπή μπορεί, μετά από διαβούλευση με τις αντίστοιχες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, κατόπιν αιτήσεως φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την ακύρωση της καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  όταν δεν έχει διατεθεί στην αγορά προϊόν με τη γεωγραφική ένδειξη επί τουλάχιστον επτά έτη.

β)  όταν δεν έχει διατεθεί στην αγορά προϊόν με τη γεωγραφική ένδειξη επί τουλάχιστον επτά συναπτά έτη.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι πράξεις για τη διαγραφή της καταχώρισης γεωγραφικών ενδείξεων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, χωρίς να εφαρμόσει τη διαδικασία του άρθρο 44 παράγραφος 2, με τις οποίες θεσπίζει και τηρεί προσβάσιμο στο κοινό ενημερωμένο ηλεκτρονικό μητρώο των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών που έχουν αναγνωρισθεί βάσει του παρόντος συστήματος (στο εξής «το μητρώο»).

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με τις οποίες θεσπίζει και τηρεί προσβάσιμο στο κοινό ενημερωμένο ηλεκτρονικό μητρώο των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών που έχουν αναγνωριστεί βάσει του παρόντος συστήματος (στο εξής «το μητρώο»), το οποίο αντικαθιστά και έχει την ίδια νομική ισχύ με το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008. Το μητρώο θα παρέχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις προδιαγραφές προϊόντος για αλκοολούχα ποτά που έχουν καταχωριστεί ως γεωγραφικές ενδείξεις.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο του μητρώου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο του μητρώου.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών που καλύπτονται από το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού δεν θίγει τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης των προϊόντων που ορίζονται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) 1308/2013.

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει την ευθυγράμμιση του κειμένου της Επιτροπής με το άρθρο 100 του κανονισμού (ΕΚ) 1308/133 σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, που ορίζει ότι η προστασία των οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ δεν θίγει την προστασία που παρέχεται στα αλκοολούχα ποτά.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις υφιστάμενες προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις

Εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις υφιστάμενες καταχωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για χρονικό διάστημα έως και δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει με εκτελεστικές πράξεις και με δική της πρωτοβουλία την ακύρωση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 εφόσον δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 6. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

2.  Για χρονικό διάστημα έως και δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, κατόπιν διαβούλευσης με το κράτος μέλος σε περιοχή του οποίου αναφέρεται η γεωγραφική ένδειξη των παραγωγών και με εκτελεστικές πράξεις, την ακύρωση της καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 εφόσον δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 6. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, το κόστος της εν λόγω επαλήθευσης που αφορά τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές προϊόντος επιβαρύνει τις επιχειρήσεις τροφίμων που υπόκεινται στους εν λόγω ελέγχους.

Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, το κόστος της εν λόγω επαλήθευσης που αφορά τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές προϊόντος επιβαρύνει τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στους εν λόγω ελέγχους.

Αιτιολόγηση

Οι όροι «επιχειρήσεις» και «επιχειρήσεις τροφίμων» χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Επιτροπής. Η συντάκτρια προτείνει να διατηρηθεί μόνο ο όρος «επιχειρήσεις» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 110/2008. Ο όρος αυτός είναι πιο αντιπροσωπευτικός της ποικιλομορφίας των επαγγελματιών του τομέα.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και είναι αρμόδιοι για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης με τις προδιαγραφές προϊόντος λειτουργούν με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Έχουν στη διάθεσή τους το ειδικευμένο προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

5.  Οι αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και είναι αρμόδιοι για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της καταχωρισμένης γεωγραφικής ένδειξης με τις προδιαγραφές προϊόντος λειτουργούν με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Έχουν στη διάθεσή τους το ειδικευμένο προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για να διασφαλίζονται τα δικαιώματα ή τα έννομα συμφέροντα των παραγωγών ή των επιχειρήσεων τροφίμων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 43, να καθορίζει:

3.  Για να διασφαλίζονται τα δικαιώματα ή τα έννομα συμφέροντα των παραγωγών ή των επιχειρήσεων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 43, να καθορίζει:

Αιτιολόγηση

Οι όροι «επιχειρήσεις» και «επιχειρήσεις τροφίμων» χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Επιτροπής. Η συντάκτρια προτείνει να διατηρηθεί μόνο ο όρος «επιχειρήσεις» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 110/2008. Ο όρος αυτός είναι πιο αντιπροσωπευτικός της ποικιλομορφίας των επαγγελματιών του τομέα.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες να αφορούν τα αναγκαία μέτρα σχετικά με τη γνωστοποίηση των επιχειρήσεων τροφίμων στις αρμόδιες αρχές.

7.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, οι οποίες να αφορούν τα αναγκαία μέτρα σχετικά με τη γνωστοποίηση των επιχειρήσεων στις αρμόδιες αρχές.

Αιτιολόγηση

Οι όροι «επιχειρήσεις» και «επιχειρήσεις τροφίμων» χρησιμοποιούνται στο κείμενο της Επιτροπής. Η συντάκτρια προτείνει να διατηρηθεί μόνο ο όρος «επιχειρήσεις» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 110/2008. Ο όρος αυτός είναι πιο αντιπροσωπευτικός της ποικιλομορφίας των επαγγελματιών του τομέα.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους των αλκοολούχων ποτών. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό και ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

1.  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους των αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό και ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 5, 16, 38, 41 και στο άρθρο 46 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 5, 16, 38, 41 και στο άρθρο 46 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περίοδο ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  Στέβια

Αιτιολόγηση

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες οδηγεί σε αύξηση της χρήσης αυτού του φυσικού γλυκαντικού από παρασκευαστές συγκεκριμένων ποτών.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  κάθε άλλου φυσικού υδατάνθρακα που επιφέρει ανάλογο αποτέλεσμα με εκείνο των προϊόντων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε).

στ)  οποιωνδήποτε άλλων γεωργικών πρώτων υλών, συστατικών γεωργικής προέλευσης ή φυσικών υδατανθράκων επιφέρουν ανάλογο αποτέλεσμα με εκείνο των προϊόντων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε).

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  «Αρωμάτιση»: η προσθήκη αρωματικών υλών ή συστατικών τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες κατά την παρασκευή αλκοολούχου ποτού.

Αιτιολόγηση

Μεμονωμένοι ορισμοί παραλείπονται από το παράρτημα I. Ο παρών ορισμός, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008, θα πρέπει να παραμείνει αμετάβλητος, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή ενιαίων κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 8 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8β.  «Τόπος παρασκευής»: η τοποθεσία ή η περιοχή όπου συντελέστηκε το στάδιο εκείνο της διεργασίας παραγωγής του τελικού προϊόντος, το οποίο προσέδωσε στο αλκοολούχο ποτό τον χαρακτήρα του και τις ουσιώδεις τελικές του ιδιότητες.

Αιτιολόγηση

Μεμονωμένοι ορισμοί παραλείπονται από το παράρτημα I. Ο παρών ορισμός, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008, θα πρέπει να παραμείνει αμετάβλητος ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή ενιαίων κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 8 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8γ.  «Περιγραφή»: οι όροι που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση, την παρουσίαση και τη συσκευασία των αλκοολούχων ποτών, στα συνοδευτικά έγγραφα για τη μεταφορά τους, στα εμπορικά έγγραφα, ιδίως στα τιμολόγια και στα δελτία παράδοσης, καθώς και σε διαφημίσεις των ποτών.

Αιτιολόγηση

Μεμονωμένοι ορισμοί παραλείπονται από το παράρτημα I. Ο παρών ορισμός, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008, θα πρέπει να παραμείνει αμετάβλητος, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή ενιαίων κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και απόσταξη χυμού ζαχαροκάλαμου και το οποίο εμφανίζει τα ιδιαίτερα αρωματικά χαρακτηριστικά που διαθέτει το ρούμι και περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες τουλάχιστον 225 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.. Το αλκοολούχο αυτό ποτό μπορεί να διατίθεται στην αγορά με τον όρο «γεωργικό», ο οποίος προσδιορίζει την επωνυμία πώλησης «ρούμι», ακολουθούμενο από οποιαδήποτε καταχωρισμένη γεωγραφική ένδειξη των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων και της αυτόνομης περιφέρειας της Μαδέρας.

ii)  αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και απόσταξη χυμού ζαχαροκάλαμου και το οποίο εμφανίζει τα ιδιαίτερα αρωματικά χαρακτηριστικά που διαθέτει το ρούμι και περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες τουλάχιστον 225 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol. Το αλκοολούχο αυτό ποτό μπορεί να διατίθεται στην αγορά με τον όρο «γεωργικό», ο οποίος προσδιορίζει την επίσημη ονομασία «ρούμι», μόνον εφόσον ακολουθείται από οποιαδήποτε καταχωρισμένη γεωγραφική ένδειξη των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων και της αυτόνομης περιφέρειας της Μαδέρας.

Αιτιολόγηση

Καθίσταται σαφές ότι ο όρος «γεωργικό» μπορεί να αφορά μόνον το ρούμι υπό γεωγραφική ένδειξη.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  Το ρούμι μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

Αιτιολόγηση

Η γλύκανση ορισμένων αποσταγμάτων με ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις υπόκεινται σε περιορισμό της γλύκανσής τους. Ανταγωνίζονται εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά που χρησιμοποιούν την ίδια ονομασία αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γλύκανσης. Για την αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού, τη βελτίωση των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων και την παροχή ορθής πληροφόρησης στους καταναλωτές, η συντάκτρια προτείνει τον καθορισμό ενός ορίου 20 γραμμαρίων ζάχαρης ανά λίτρο για όλα τα αποστάγματα.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  Το απόσταγμα σιτηρών μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο ζάχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα αποστάγματα με ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις περιορίζονται στη γλύκανσή τους. Ανταγωνίζονται εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά που χρησιμοποιούν την ίδια ονομασία αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γλύκανσης. Για την αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού, τη βελτίωση των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων και την παροχή ορθής πληροφόρησης στους καταναλωτές, η συντάκτρια προτείνει τον καθορισμό ενός ορίου 20 γραμμαρίων ζάχαρης ανά λίτρο για όλα τα αποστάγματα.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 4 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  Το απόσταγμα οίνου μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο ζάχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα αποστάγματα με ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις περιορίζονται στη γλύκανσή τους. Ανταγωνίζονται εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά που χρησιμοποιούν την ίδια ονομασία αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γλύκανσης. Για την αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού, τη βελτίωση των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων και την παροχή ορθής πληροφόρησης στους καταναλωτές, η συντάκτρια προτείνει τον καθορισμό ενός ορίου 20 γραμμαρίων ζάχαρης ανά λίτρο για όλα τα αποστάγματα.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 5 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  Το brandy ή Weinbrand μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι και κατά 35 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τρέχοντες κανόνες που ισχύουν για τους παρασκευαστές brandy. Η εθνική νομοθεσία της Ισπανίας επιτρέπει μέγιστη περιεκτικότητα της τάξης των 35 γραμμαρίων ανά λίτρο.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 6 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  Το απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής ή τα στέμφυλα μπορεί να έχουν υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο ζάχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα αποστάγματα με ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις περιορίζονται στη γλύκανσή τους. Ανταγωνίζονται εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά που χρησιμοποιούν την ίδια ονομασία αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γλύκανσης. Για την αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού, τη βελτίωση των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων και την παροχή ορθής πληροφόρησης στους καταναλωτές, η συντάκτρια προτείνει τον καθορισμό ενός ορίου 20 γραμμαρίων ζάχαρης ανά λίτρο για όλα τα αποστάγματα.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 7 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  Το απόσταγμα στεμφύλων φρούτων μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο ζάχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα αποστάγματα με ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις περιορίζονται στη γλύκανσή τους. Ανταγωνίζονται εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά που χρησιμοποιούν την ίδια ονομασία αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γλύκανσης. Για την αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού, τη βελτίωση των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων και την παροχή ορθής πληροφόρησης στους καταναλωτές, η συντάκτρια προτείνει τον καθορισμό ενός ορίου 20 γραμμαρίων ζάχαρης ανά λίτρο για όλα τα αποστάγματα.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 8 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  Το απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο ζάχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα αποστάγματα με ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις περιορίζονται στη γλύκανσή τους. Ανταγωνίζονται εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά που χρησιμοποιούν την ίδια ονομασία αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γλύκανσης. Για την αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού, τη βελτίωση των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων και την παροχή ορθής πληροφόρησης στους καταναλωτές, η συντάκτρια προτείνει τον καθορισμό ενός ορίου 20 γραμμαρίων ζάχαρης ανά λίτρο για όλα τα αποστάγματα.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 9 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  Το απόσταγμα φρούτων μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο ζάχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα αποστάγματα με ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις περιορίζονται στη γλύκανσή τους. Ανταγωνίζονται εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά που χρησιμοποιούν την ίδια ονομασία αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γλύκανσης. Για την αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού, τη βελτίωση των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων και την παροχή ορθής πληροφόρησης στους καταναλωτές, η συντάκτρια προτείνει τον καθορισμό ενός ορίου 20 γραμμαρίων ζάχαρης ανά λίτρο για όλα τα αποστάγματα.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 10 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  Τα αποστάγματα μηλίτη και απίτη δεν αρωματίζονται.

δ)  Τα αποστάγματα μηλίτη και απίτη δεν αρωματίζονται. Αυτό, εντούτοις, δεν αποκλείει τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει να διασφαλιστούν οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής για τον μηλίτη και τον απίτη οίνο, όπως το Calvados.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 10 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  Το απόσταγμα μηλίτη και το απόσταγμα απίτη μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο ζάχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα αποστάγματα με ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις περιορίζονται στη γλύκανσή τους. Ανταγωνίζονται εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά που χρησιμοποιούν την ίδια ονομασία αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γλύκανσης. Για την αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού, τη βελτίωση των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων και την παροχή ορθής πληροφόρησης στους καταναλωτές, η συντάκτρια προτείνει τον καθορισμό ενός ορίου 20 γραμμαρίων ζάχαρης ανά λίτρο για όλα τα αποστάγματα.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 11 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  Το απόσταγμα μελιού μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση έως και 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο ζάχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα αποστάγματα με ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις περιορίζονται στη γλύκανσή τους. Ανταγωνίζονται εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά που χρησιμοποιούν την ίδια ονομασία αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γλύκανσης. Για την αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού, τη βελτίωση των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων και την παροχή ορθής πληροφόρησης στους καταναλωτές, η συντάκτρια προτείνει τον καθορισμό ενός ορίου 20 γραμμαρίων ζάχαρης ανά λίτρο για όλα τα αποστάγματα.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 12 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  Το Hefebrand μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο ζάχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα αποστάγματα με ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις περιορίζονται στη γλύκανσή τους. Ανταγωνίζονται εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά που χρησιμοποιούν την ίδια ονομασία αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γλύκανσης. Για την αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού, τη βελτίωση των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων και την παροχή ορθής πληροφόρησης στους καταναλωτές, η συντάκτρια προτείνει τον καθορισμό ενός ορίου 20 γραμμαρίων ζάχαρης ανά λίτρο για όλα τα αποστάγματα.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 13 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  Το Bierbrand ή eau-de-vie de bière μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο ζάχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα αποστάγματα με ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις περιορίζονται στη γλύκανσή τους. Ανταγωνίζονται εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά που χρησιμοποιούν την ίδια ονομασία αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γλύκανσης. Για την αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού, τη βελτίωση των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων και την παροχή ορθής πληροφόρησης στους καταναλωτές, η συντάκτρια προτείνει τον καθορισμό ενός ορίου 20 γραμμαρίων ζάχαρης ανά λίτρο για όλα τα αποστάγματα.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 14 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  Το Topinambur μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση μέχρι 20 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο ζάχαρο, προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα αποστάγματα με ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις περιορίζονται στη γλύκανσή τους. Ανταγωνίζονται εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά που χρησιμοποιούν την ίδια ονομασία αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γλύκανσης. Για την αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού, τη βελτίωση των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων και την παροχή ορθής πληροφόρησης στους καταναλωτές, η συντάκτρια προτείνει τον καθορισμό ενός ορίου 20 γραμμαρίων ζάχαρης ανά λίτρο για όλα τα αποστάγματα.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – σημείο 15 – στοιχείο α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμματικών στοιχείων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 1 με εξαίρεση τη μεθανόλη, της οποίας η περιεκτικότητα δεν υπερβαίνει τα 10 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.

Όσον αφορά την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παρασκευή βότκας, τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμματικών στοιχείων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 1 με εξαίρεση τη μεθανόλη, της οποίας η περιεκτικότητα δεν υπερβαίνει τα 10 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – μέρος 15 – στοιχείο α – παράγραφος 3 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α)  Η μέγιστη περιεκτικότητα της βότκας σε ζάχαρη είναι 10 γραμμάρια ανά λίτρο, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – μέρος 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

15α.  Η βότκα μπορεί να έχει υποστεί γλύκανση προκειμένου να τελειοποιηθεί η τελική γεύση. Ωστόσο, το τελικό προϊόν δεν έχει περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες μεγαλύτερη από 10 γραμμάρια ανά λίτρο, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – τμήμα 1 – μέρος 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

31α.  Η μέγιστη περιεκτικότητα της αρωματισμένης βότκας σε ζάχαρη είναι 100 γραμμάρια ανά λίτρο, εκπεφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – τμήμα 1 – μέρος 42 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Το λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat είναι το αλκοολούχο ποτό, το οποίο έχει ή δεν έχει αρωματιστεί, το οποίο λαμβάνεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, απόσταγμα ή αλκοολούχο ποτό, ή μείγμα αυτών, τα συστατικά του οποίου είναι καλής ποιότητας κρόκος αυγού, λεύκωμα αυγού και ζάχαρη ή μέλι. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή μέλι πρέπει να είναι 150 γραμμάρια ανά λίτρο εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού πρέπει να είναι 140 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος.

α)  Το λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat είναι το αλκοολούχο ποτό, το οποίο έχει ή δεν έχει αρωματιστεί, το οποίο λαμβάνεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, απόσταγμα ή αλκοολούχο ποτό, ή μείγμα αυτών, τα συστατικά του οποίου είναι κρόκος αυγού, λεύκωμα αυγού και ζάχαρη ή μέλι. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή μέλι πρέπει να είναι 150 γραμμάρια ανά λίτρο εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένο σάκχαρο. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού πρέπει να είναι 140 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τμήμα 2 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Το Guignolet Kirsch παράγεται στη Γαλλία και λαμβάνεται με ανάμειξη guignolet και kirsch, κατά τέτοιο τρόπο ώστε ποσοστό τουλάχιστον 3% της συνολικής καθαρής αλκοόλης που περιέχεται στο τελικό προϊόν να προέρχεται από το απόσταγμα κερασιών. Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός βαθμός του Guignolet Kirsch είναι 15%. Όσον αφορά την επισήμανση και την παρουσίαση, η λέξη «Guignolet» αναγράφεται στην παρουσίαση και την επισήμανση με χαρακτήρες της ίδιας γραμματοσειράς και του ίδιου μεγέθους και χρώματος με τους χαρακτήρες της λέξης «Kirsch», στην ίδια γραμμή με αυτή και, αν πρόκειται για φιάλη, στην εμπρόσθια ετικέτα. Στις πληροφορίες για την αλκοολική του σύνθεση περιλαμβάνεται αναφορά του ποσοστού, κατ’ όγκο, της καθαρής αλκοόλης που αντιπροσωπεύουν guignolet και kirsch στο συνολικό κατ’ όγκο περιεχόμενο σε καθαρή αλκοόλη του Guignolet Kirsch.

Αιτιολόγηση

Η συντάκτρια προτείνει την ενσωμάτωση ειδικών διατάξεων για την Guignolet-Kirsch κατά τον ίδιο τρόπο όπως το ρούμι Verschnitt και η Slivovice.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα IIα

 

Δυναμικό σύστημα παλαίωσης «criaderas y solera».

 

Το παραδοσιακό σύστημα παλαίωσης στην Ισπανία, το οποίο αναφέρεται στην εθνική νομοθεσία, συγκεκριμένα στο βασιλικό διάταγμα 164/2014 της 14ης Μαρτίου 2014, καθώς και στους τεχνικούς φακέλους για τις γεωγραφικές ενδείξεις του brandy, συνίσταται στην περιοδική εξαγωγή μέρους του brandy που περιέχεται σε καθένα από τα δρύινα βαρέλια ή τα δοχεία, τα οποία αποτελούν ένα επίπεδο παλαίωσης, και στην αντίστοιχη μετάγγιση του brandy που εξάγεται από άλλο, προηγούμενο επίπεδο παλαίωσης.

 

Ορισμοί

 

Επίπεδα παλαίωσης: καθένα από τα σύνολα δρύινων βαρελιών ή δοχείων ίδιας ηλικίας, στα οποία μεταγγίζεται το brandy κατά τη διαδικασία παλαίωσης. Κάθε επίπεδο παλαίωσης λέγεται «criadera», εκτός από το τελευταίο πριν από την εμφιάλωση του brandy, που ονομάζεται «solera».

 

«Εξαγωγή»: τμήμα του όγκου του brandy που περιέχεται σε κάθε δρύινο βαρέλι ή δοχείο και εξάγεται για να προστεθεί στα βαρέλια και/ή στα δοχεία του αμέσως επόμενου επιπέδου παλαίωσης ή, στην περίπτωση του επιπέδου solera, για να εμφιαλωθεί.

 

«Μετάγγιση»: ο όγκος που λαμβάνεται από τα δρύινα βαρέλια ή τα δοχεία συγκεκριμένου επιπέδου παλαίωσης και προστίθεται και αναμιγνύεται με το περιεχόμενο των δρύινων βαρελιών ή των δοχείων του αμέσως επόμενου σε ηλικία επιπέδου.

 

«Μέση παλαίωση»: το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην ανανέωση όλης της ποσότητας του brandy στη διαδικασία παλαίωσης, υπολογιζόμενο ως η αναλογία του συνολικού όγκου brandy που περιέχεται σε όλα τα επίπεδα παλαίωσης προς τον όγκο που εξήχθη από το τελευταίο επίπεδο -solera- κατά τη διάρκεια ενός έτους.

 

Η μέση παλαίωση του brandy που εξήχθη από το επίπεδο solera μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

 

 

 

Όπου:

 

- t είναι η μέση παλαίωση, εκπεφρασμένη σε έτη,

 

- Vt είναι ο συνολικός όγκος αποθέματος στο σύστημα παλαίωσης, εκπεφρασμένος σε λίτρα καθαρής αλκοόλης,

 

- Ve είναι ο συνολικός όγκος του προϊόντος που εξάγεται από το σύστημα για να εμφιαλωθεί κατά τη διάρκεια ενός έτους, εκπεφρασμένος σε λίτρα καθαρής αλκοόλης.

 

Ελάχιστη μέση ηλικία: στην περίπτωση δρύινων βαρελιών ή δοχείων με χωρητικότητα μικρότερη από 1 000 λίτρα, ο αριθμός εξαγωγών και μεταγγίσεων ανά έτος είναι μικρότερος ή ίσος με το διπλάσιο του αριθμού επιπέδων του συστήματος, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι το νεότερο brandy έχει παλαιωθεί για τουλάχιστον έξι μήνες.

 

Στην περίπτωση δοχείων με χωρητικότητα 1 000 λίτρων ή μεγαλύτερη, ο αριθμός εξαγωγών και μεταγγίσεων ανά έτος είναι μικρότερος ή ίσος με τον αριθμό των επιπέδων του συστήματος, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι το νεότερο brandy έχει παλαιωθεί για τουλάχιστον ένα έτος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά