Menetlus : 2016/0392(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0021/2018

Esitatud tekstid :

A8-0021/2018

Arutelud :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Hääletused :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta
PV 13/03/2019 - 11.14

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

RAPORT     ***I
PDF 1528kWORD 221k
2.2.2018
PE 604.847v02-00 A8-0021/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Pilar Ayuso

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS
 PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS
 NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0750),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2 ning artikli 114 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0496/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 29. märtsi 2017. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi (A8-0021/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab omaparlamendi ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Piiritusjookidele kohaldatavad meetmed peaksid aitama saavutada tarbijakaitse kõrge taseme, ennetada eksitavat tegevust ning tagada turu läbipaistvus ja aus konkurents. Kõnealused meetmed peaksid aitama säilitada liidu piiritusjookide saavutatud mainet nii liidus kui ka maailmaturul, võttes jätkuvalt arvesse piiritusjookide valmistamise traditsioone ning kasvavat nõudlust tarbijakaitse ja teabe järele. Ka tehnoloogiliste uuendustega tuleks arvestada, kui sellised uuendused tagavad piiritusjoogi parema kvaliteedi, mõjutamata seejuures asjaomase piiritusjoogi traditsioonilisi omadusi. Piiritusjookide tootmine on tihedalt seotud põllumajandussektoriga. Olles ühtlasi liidu põllumajanduse peamine turuväljund, mõjutab kõnealune seos otsustavalt liidus toodetud piiritusjookide kvaliteeti ja mainet. Õigusraamistikuga tuleks seetõttu rõhutada tihedat seost põllumajandussektoriga.

(3)  Piiritusjookidele kohaldatavad meetmed peaksid aitama saavutada tarbijakaitse kõrge taseme, teha lõpu asümmeetrilisele teabele, ennetada eksitavat tegevust ning tagada turu läbipaistvuse ja ausa konkurentsi. Kõnealused meetmed peaksid aitama säilitada liidu piiritusjookide saavutatud mainet nii liidus kui ka maailmaturul, võttes jätkuvalt arvesse piiritusjookide valmistamise traditsioone ning kasvavat nõudlust tarbijakaitse ja teabe järele. Ka tehnoloogiliste uuendustega tuleks arvestada, kui sellised uuendused tagavad piiritusjoogi parema kvaliteedi, mõjutamata seejuures asjaomase piiritusjoogi traditsioonilisi omadusi. Piiritusjookide tootmist reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr No 178/20021 a, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1169/20111 b ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/6251 c ning see on tihedalt seotud põllumajandussektoriga. Olles ühtlasi liidu põllumajanduse peamine turuväljund, mõjutab kõnealune seos otsustavalt liidus toodetud piiritusjookide kvaliteeti, ohutust ja mainet. Õigusraamistikuga tuleks seetõttu rõhutada tihedat seost põllumajandusliku toidutööstusega.

 

____________________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused.

 

1 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004.

 

1 c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Piiritusjookidele kohaldatavad meetmed kujutavad endast põllumajandusliku toidutööstuse jaoks kehtestatud üldiste normidega võrreldes erijuhtu. Eripära tuleneb siinkohal traditsiooniliste tootmisviiside säilitamisest, piiritusjookide tihedatest seostest põllumajandussektoriga, kvaliteetsete toodete kasutamisest ja püüdest kaitsta tarbijate ohutust, mida piiritusjookide sektor lubab alati järgida.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Et piiritusjooke käsitlevate õigusaktide lähenemisviis oleks süsteemsem, tuleks käesolevas määruses sätestada selged kriteeriumid piiritusjookide kirjeldamiseks, esitlemiseks ja märgistamiseks ning samuti nende geograafiliste tähiste kaitseks. Määrusega tuleks kehtestada ka eeskirjad põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi või destillaatide kasutamise kohta alkohoolsete jookide tootmisel ning piiritusjookide nimetuste kasutamise kohta toiduainete esitlemisel ja märgistamisel.

(4)  Et piiritusjooke käsitlevate õigusaktide lähenemisviis oleks süsteemsem, tuleks käesolevas määruses sätestada selged kriteeriumid piiritusjookide kirjeldamiseks, esitlemiseks ja märgistamiseks ning samuti nende geograafiliste tähiste kaitseks, mis ei piira liidu erinevate ametlike keelte ja tähestike kohaldamist. Määrusega tuleks kehtestada ka eeskirjad põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi või destillaatide kasutamise kohta alkohoolsete jookide tootmisel ning piiritusjookide nimetuste kasutamise kohta toiduainete esitlemisel ja märgistamisel.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Tarbijatele asjakohase teabe jagamiseks tuleks kehtestada piiritusjookide seguna käsitatavate piiritusjookide esitlemise ja märgistamise sätted.

(13)  Määruse (EL) nr 1169/2011 sätete kohaselt tarbijatele asjakohase teabe jagamiseks tuleks kehtestada piiritusjookide seguna käsitatavate piiritusjookide esitlemise ja märgistamise sätted.

Muudatusettepanek5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Mõnel juhul võivad toidukäitlejad olla sunnitud osutama piiritusjoogi päritolule või soovida seda teha, et juhtida tarbijate tähelepanu toote kvaliteedile. Selline päritolutähistus peaks vastama ühtlustatud kriteeriumidele. Seetõttu oleks vaja kehtestada erisätted päritoluriigi või päritolupaiga tähistamiseks piiritusjookide esitlemisel ja märgistamisel.

(15)  Mõnel juhul võivad toidukäitlejad olla sunnitud osutama piiritusjoogi päritolule või soovida seda teha, et juhtida tarbijate tähelepanu toote kvaliteedile. Seetõttu oleks vaja kehtestada erisätted päritoluriigi või päritolupaiga tähistamiseks piiritusjookide esitlemisel ja märgistamisel.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Geograafiliste tähiste kaitse puhul on oluline võtta arvesse intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingut (edaspidi „TRIPS-leping”), eriti selle artikleid 22 ja 23, ning üldist tolli- ja kaubanduskokkulepet (edaspidi „GATTi leping“), mis kiideti heaks nõukogu otsusega 94/800/EÜ12.

(17)  Geograafiliste tähiste kaitse puhul on oluline võtta arvesse intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingut (edaspidi „TRIPS-leping”), eriti selle artikleid 22 ja 23, ning üldist tolli- ja kaubanduskokkulepet (edaspidi „GATTi leping“), mis kiideti heaks nõukogu otsusega 94/800/EÜ12. Selleks et suurendada kaitset ja võidelda tõhusamalt võltsimise vastu, tuleks sellist kaitset kohaldada ka liidu tolliterritooriumi läbivate transiitkaupade suhtes.

__________________

__________________

12 Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta otsus 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid tema pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994) (EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1).

12 Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta otsus 94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid tema pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus (1986–1994) (EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1).

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/201213 piiritusjookide suhtes ei kohaldata. Seepärast tuleks ette näha piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset käsitlevad eeskirjad. Komisjon peaks registreerima geograafilised tähised, mis näitavad piiritusjoogi pärinemist mingi riigi territooriumilt või territooriumi teatavast piirkonnast või paikkonnast, kui piiritusjoogi teatav omadus, maine või mõni muu tunnus on olulisel määral seostatav toote geograafilise päritoluga.

(18)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/201213 piiritusjookide suhtes ei kohaldata. Seepärast tuleks ette näha piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset käsitlevad eeskirjad. Komisjon peaks registreerima geograafilised tähised, mis näitavad piiritusjoogi pärinemist mingi riigi territooriumilt või territooriumi teatavast piirkonnast või paikkonnast, kui piiritusjoogi teatav omadus, maine, traditsiooniline töötlemis- ja tootmisviis või mõni muu tunnus on olulisel määral seostatav toote geograafilise päritoluga.

_________________

_________________

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 14.12.2012, lk 1).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 14.12.2012, lk 1).

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a)  On asjakohane, et geograafilise tähisega piiritusjookide suhtes, mis toodetakse kaitsva päritolutähiseta veinidest ja on käesoleva määruse kohaselt registreeritud, kohaldataks samu tootmisvõimsusega seotud juhtimisvahendeid, mida võib kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1308/20131a.

 

_______________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007.

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku viia määrus kooskõlla Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni 3. mail 2017 vastu võetud arvamuse projektiga nn koondmääruse ettepaneku kohta (ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju).

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Kooskõlas TRIPS-lepinguga tuleks kehtestada liidu või kolmanda riigi geograafiliste tähiste registreerimise, muutmise ja võimaliku mittetunnistamise menetlused ning samas tunnistada automaatselt ka liidu olemasolevate kaitstud geograafiliste tähiste staatust. Selleks et geograafiliste tähiste menetluseeskirjad oleksid kõikide asjaomaste sektorite puhul järjepidevad, tuleks piiritusjookide eripära arvestades võtta neid hõlmavate menetluseeskirjade koostamisel aluseks määrusega (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toiduainete jaoks sätestatud põhjalikumad ja läbiproovitumad menetluseeskirjad. Selleks et registreerimismenetlusi lihtsustada ning tagada, et toidukäitlejatele ja tarbijatele mõeldud teave on elektrooniliselt kättesaadav, tuleks sisse seada geograafiliste tähiste elektrooniline register.

(19)  Kooskõlas TRIPS-lepinguga tuleks kehtestada liidu või kolmanda riigi geograafiliste tähiste registreerimise, muutmise ja võimaliku mittetunnistamise menetlused ning samas automaatselt tunnistada ka liidu kehtivate registreeritud geograafiliste tähiste staatust. Selleks et geograafiliste tähiste menetluseeskirjad oleksid kõikide asjaomaste sektorite puhul järjepidevad, tuleks piiritusjookide eripära arvestades võtta neid hõlmavate menetluseeskirjade koostamisel aluseks määrusega (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toiduainete jaoks sätestatud samasugused menetluseeskirjad. Selleks et registreerimismenetlusi lihtsustada ning tagada, et toidukäitlejatele ja tarbijatele mõeldud teave oleks elektrooniliselt kättesaadav, tuleks sisse seada läbipaistev, põhjalik ja kergesti juurdepääsetav geograafiliste tähiste elektrooniline register, millel oleks määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisaga samaväärne õigusjõud. Määruse (EÜ) nr 110/2008 kohaselt registreeritud geograafilised tähised peaks komisjon automaatselt registreerima. Komisjon peaks määruse 110/2008 III lisas esitatud geograafiliste tähiste sama määruse artikli 20 kohase kontrollimise lõpule viima enne käesoleva määruse jõustumist.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Käesoleva määruse järgimise eest peaksid vastutama liikmesriikide asutused ning komisjonil peaks olema võimalik selle järgimist jälgima ja kontrollima. Seetõttu peaksid komisjon ja liikmesriigid olema kohustatud omavahel vastavat teavet jagama.

(20)  Piiritusjookide sektori maine ja väärtuse säilitamiseks on tähtis hoida kõrget kvaliteeditaset. Liikmesriikide asutused peaksid vastutama kvaliteeditaseme tagamise eest käesoleva määruse järgimise abil. Määruse ühetaolise kohaldamise kindlustamiseks peaks komisjonil siiski olema võimalik selle täitmist jälgida ja kontrollida. Seetõttu peaksid komisjon ja liikmesriigid olema kohustatud omavahel vastavat teavet jagama.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Liikmesriikidel peaks olema lubatud kehtestada kvaliteedipoliitika rakendamiseks ning piiritusjookide hea kvaliteedi ja mitmekesisuse võimaldamiseks oma territooriumil toodetud piiritusjookide kirjeldamise, esitlemise ja märgistamise jaoks rangemaid eeskirju, kui on sätestatud käesolevas määruses.

(21)  Liikmesriikidel peaks olema lubatud kehtestada kvaliteedipoliitika rakendamiseks ning piiritusjookide hea kvaliteedi ja mitmekesisuse võimaldamiseks oma territooriumil toodetud piiritusjookide tootmise, kirjeldamise, esitlemise ja märgistamise jaoks rangemaid eeskirju, kui on sätestatud käesolevas määruses.

Selgitus

Muudatusega lisataks põhjendusse sõna „tootmine“, mis viib selle määruse eelnõu teiste osadega kooskõlla.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a)  Komisjon väidab oma 2017. aasta märtsis avaldatud aruandes, mis käsitleb alkohoolsete jookide koostisainete ja toiteväärtuse kohustuslikku märgistamist, et ta ei näe koostisaineid ja toiteväärtust kajastava teabe esitamata jätmiseks mingit objektiivset põhjust, ning kutsub tootjaid üles koostama ühe aasta jooksul eneseregulatsiooni põhimõtet järgiva ettepaneku teabe esitamiseks kõigi alkohoolsete jookide koostisainete ja toiteväärtuse kohta. Kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamiseks peaks eneseregulatsioonil põhinev käsitlus tagama vähemalt selle, et teave koostisainete ja toiteväärtuse kohta esitatakse toote märgisel ning et see teave vastab määruses (EL) nr 1169/2011 vabatahtlikule toidualasele teabele kehtestatud nõuetele. Komisjon peaks esitama oma hinnangu tööstuse ettepanekule aruandes, millele vajaduse korral lisatakse seadusandlik ettepanek.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Selleks et võtta arvesse tarbijate muutuvaid nõudmisi, tehnoloogia edusamme, asjakohaste rahvusvaheliste standardite arengut ning vajadust parandada tootmise ja turustamise majanduslikke tingimusi ning arvestamaks traditsioonilisi laagerdumisprotsesse ja erijuhtumina importivate kolmandate riikide seadusandlust, samuti geograafiliste tähiste kaitse tagamiseks, tuleks aluslepingu artikli 290 kohaselt delegeerida komisjonile õigus võtta vastu õigusakte tehniliste mõistete muutmise ja nende suhtes kehtestatud erandite puhul, samuti piiritusjookide kategooriates esitatud nõuete puhul ja erieeskirjade puhul seoses teatavate käesoleva määruse I peatükis sätestatud piiritusjoogikategooriatega, käesoleva määruse II peatükis osutatud märgistamise ja esitlemisega, käesoleva määruse III peatükis osutatud geograafiliste tähistega ning käesoleva määruse IV peatükis osutatud kontrolli ja teabevahetusega.

(22)  Selleks et võtta arvesse tarbijate muutuvaid nõudmisi, tehnoloogia ja asjakohaste rahvusvaheliste standardite arengut ning vajadust parandada tootmise ja turustamise majanduslikke tingimusi, ning arvestamaks traditsioonilisi laagerdumisprotsesse ja erijuhtumina importivate kolmandate riikide seadusandlust, samuti geograafiliste tähiste täieliku kaitse tagamiseks, võttes samas arvesse traditsiooniliste valmistusviiside olulisust, tuleks aluslepingu artikli 290 kohaselt delegeerida komisjonile õigus võtta vastu õigusakte seoses piiritusjookide kategooriatele kehtestatud tehniliste mõistete ja nõuete muutmise ja nende suhtes erandite tegemisega ning neist mõningate suhtes kehtivate erieeskirjadega, mida käsitletakse käesoleva määruse I peatükis, seoses käesoleva määruse II peatükis käsitletud märgistamise ja esitlemisega, III peatükis käsitletud geograafiliste tähistega ning IV peatükis käsitletud kontrolli ja teabevahetusega.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Et kiiresti reageerida majanduslikele ja tehnoloogilistele arengutele, mis on seotud selliste käesoleva määrusega hõlmatud piiritusjookidega, mis ei kuulu ühegi kategooria alla ja mille kohta ei ole tehnilist kirjeldust, samuti selleks, et kaitsta tarbijaid ja tootjate majanduslikke huvisid ning ühtlustada kõnealuste piiritusjookidega seotud tootmis- ja kvaliteedinõudeid, tuleks anda komisjonile õigus võtta aluslepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte, milles käsitletakse teatavatel tingimustel uute piiritusjoogikategooriate ja nende tehniliste kirjelduste lisamist käesoleva määruse II lisa I ja II osas loetletutele.

välja jäetud

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt i - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  kas otse, mõnel järgmisel meetodil:

i)  kas otse, mõnel järgmisel meetodil eraldiseisvana või kombineeritult:

Selgitus

Tagamaks, et uues määruses säilib määruses (EÜ) nr 110/2008 väljendiga „ja/või“ sätestatud paindlikkus.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt d - alapunkt i – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  taimematerjalide leotamisel või samalaadsel töötlemisel põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholis, põllumajandusliku päritoluga destillaadis või käesolevas määruses määratletud piiritusjookides või nende segudes;

–  taimematerjalide leotamisel või samalaadsel töötlemisel põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholis, põllumajandusliku päritoluga destillaadis või käesolevas määruses määratletud piiritusjookides või nende kombinatsioonides;

Selgitus

Vältimaks segiajamist artikli 2 lõike 1 punktis 3 esitatud segu määratlusega.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt i – taane 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  lisades põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholile, põllumajandusliku päritoluga destillaadile või piiritusjookidele ühte järgmistest ainetest:

–  lisades põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholile, põllumajandusliku päritoluga destillaadile või piiritusjookidele ühte või mitut järgmistest ainetest:

Selgitus

„Piiritusjoogi” mõisted ei ole määrusest (EÜ) nr 110/2008 ja selle rakendusmäärusest (EÜ) nr 716/2013 õigesti üle võetud. Raportöör teeb ettepaneku korrigeerida teatavaid määrusest (EÜ) nr 110/2008 tulenevaid mõisteid.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt ii – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii)  lisades piiritusjoogile ühte järgmistest ainetest:

ii)  lisades piiritusjoogile mõnda järgmistest ainetest eraldi või omavahel kombineerituna:

Selgitus

Tagamaks, et uues määruses säilib määruses (EÜ) nr 110/2008 väljendiga „ja/või“ sätestatud paindlikkus.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt ii – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  joogid;

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  „segu“ — piiritusjook, mis on loetletud II lisa I osas või mis on saadud geograafilise tähisega piiritusjoogi ja ühe järgmise aine segamisel:

(3)  „segu“ — piiritusjook, mis on loetletud II lisa I osas või mis on saadud geograafilise tähisega piiritusjoogi ja ühe või mitme järgmise aine segamisel:

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  põllumajandusliku päritoluga etüülalkohol.

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku muuta selgemaks segu mõiste, et lihtsustada märgistamise eeskirju ja muuta määruse kohaldamine ettevõtjatele ja järelevalveteenistustele lihtsamaks.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  „liitnimetus“ – kombinatsioon II lisa I osas loetletud piiritusjoogi müüginimetusest või selle piiritusjoogi geograafilisest tähisest, millest pärineb lõpptoote alkohol, koos järgmisega:

(4)  „liitnimetus“ – kombinatsioon II lisa I osas loetletud piiritusjoogi müüginimetusest või selle piiritusjoogi geograafilisest tähisest, millest pärineb lõpptoote alkohol, koos ühe või mitme järgmisega:

Selgitus

„Piiritusjoogi” mõisted ei ole määrusest (EÜ) nr 110/2008 ja selle rakendusmäärusest (EÜ) nr 716/83 õigesti üle võetud. Raportöör teeb ettepaneku korrigeerida teatavaid määrusest (EÜ) nr 110/2008 tulenevaid mõisteid.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  „geograafiline tähis“ – tähis, mis näitab piiritusjoogi pärinemist mingi riigi territooriumilt või territooriumi teatavast piirkonnast või paikkonnast, kui piiritusjoogi teatav omadus, maine või mõni muu tunnus on olulisel määral seostatav toote geograafilise päritoluga;

(6)  „geograafiline tähis“ – käesoleva määruse kohaselt registreeritud nimetus, mis näitab piiritusjoogi pärinemist mingi riigi territooriumilt või territooriumi teatavast piirkonnast või paikkonnast, kui piiritusjoogi teatav omadus, maine või mõni muu tunnus on olulisel määral seostatav toote geograafilise päritoluga;

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  „tootespetsifikaat“ – geograafilise tähise kaitse taotlusele lisatud kirjeldus, milles on loetletud tingimused, millele piiritusjook peab vastama;

(7)  „tootespetsifikaat“ – geograafilise tähise kaitse taotlusele lisatud kirjeldus, milles on loetletud tingimused, millele piiritusjook peab vastama, ning mis ühtib määruses (EÜ) nr 110/2008 osutatud tehnilise toimikuga;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  „kontsern“ – piiritusjookide tootjate, töötlejate või importijate valdkonnaspetsiifiliselt korraldatud ühendus, millel on märkimisväärne käive;

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b)  „põllumajandusliku päritoluga“ – saadud ELi toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodetest või eranditult nendest toodetest valmistatud kääritatud alkohoolsetest jookidest.

Selgitus

Kehtivas määruses (EÜ) nr 110/2008 lubatakse piiritusjookide tootmiseks kasutada veinist saadud alkoholi, kuna vein on asutamislepingu I lisa punktis 22.05 loetletud põllumajandustootena. Käesoleva muudatusega lubataks kasutada ka muudest, eranditult I lisas loetletud põllumajandustoodetest valmistatud kääritatud alkohoolsetest jookidest saadud alkoholi (praegu seda ei lubata).

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Alkohol, mida kasutatakse alkohoolsete jookide valmistamisel ning alkohoolsete jookide valmistamisel vajalike värvainete, lõhna- ja maitseainete ning kõikide teiste lubatud lisandite lahjendamiseks või lahustamiseks, peab olema põllumajandusliku päritoluga etüülalkohol.

1.  Alkohol, mida kasutatakse piiritusjookide valmistamisel ning piiritusjookide valmistamiseks vajalike värvainete, lõhna- ja maitseainete ning kõikide teiste lubatud lisandite lahjendamisel või lahustamisel, peab olema põllumajandusliku päritoluga või õllest toodetud etüülalkohol.

Selgitus

Ühtlustamine määrusega (EÜ) nr 110/2008. Käesolevas määruses käsitletakse piiritusjooke, muid alkohoolseid jooke käsitletakse valdkondlikes õigusaktides.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Destillaadid, mida kasutatakse alkohoolsete jookide valmistamisel ning alkohoolsete jookide valmistamiseks vajalike värvainete, lõhna- ja maitseainete ning kõikide teiste lubatud lisandite lahjendamiseks või lahustamiseks, peavad olema eranditult põllumajandusliku päritoluga.

2.  Destillaadid, mida kasutatakse piiritusjookide valmistamisel ning piiritusjookide valmistamiseks vajalike värvainete, lõhna- ja maitseainete ning kõikide teiste lubatud lisandite lahjendamisel või lahustamisel, peavad eranditult olema toodetud põllumajandustoodetest või õllest.

Selgitus

Ühtlustamine määrusega (EÜ) nr 110/2008. Käesolevas määruses käsitletakse piiritusjooke, muid alkohoolseid jooke käsitletakse valdkondlikes õigusaktides.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Etüülalkoholi või põllumajandusliku päritoluga destillaatide turustamisel tuleb nende valmistamiseks kasutatud tooraine ära märkida elektroonilistes saatedokumentides.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada nõue, et elektroonilistes saatedokumentides tuleb ära näidata, milliseid tooraineid kasutati etüülalkoholi või põllumajandusliku päritoluga destillaatide tootmisel. Neist saab valmistada teisi selliseid piiritusjooke, mille puhul tuleb alkoholi või destillaadi valmistamiseks kasutada üksnes teatud kindlaid tooraineid, nii nagu brändi tootmiseks kasutatakse veinidestillaati. Seepärast tagab toorainete registreerimine täieliku jälgitavuse ega lase eeskirjade täitmisest kõrvale hiilida.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  toote lõppmaitse ümardamiseks magustatakse neid üksnes kooskõlas I lisa punktiga 3.

e)  neid magustatakse üksnes toote lõppmaitse ümardamiseks. Invertsuhkruna väljendatud magusainete suurim sisaldus ei või ületada II lisas iga kategooria jaoks kehtestatud künniseid.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  olla magustatud nii, et need vastaksid teatavatele tooteomadustele, vastaksid I lisa punktile 3 ning võttes arvesse liikmesriikide asjakohaseid õigusakte.

e)  olla magustatud.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  olla magustatud nii, et nad vastaksid teatavatele tooteomadustele, ning kooskõlas I lisa punktiga 3.

e)  olla magustatud.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 5

Artikkel 5

Delegeeritud volitused

Delegeeritud volitused

1.  Kooskõlas artikliga 43 antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist:

1.  Kooskõlas artikliga 43 antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist:

a)  I lisas sätestatud tehniliste mõistete muutmine;

a)   I lisas sätestatud tehniliste mõistete muutmine.

b)  II lisa I osas loetletud piiritusjoogikategooriatega seotud nõuete ning II lisa II osas loetletud teatavaid piiritusjooke hõlmavate erieeskirjade muutmine.

 

Esimese lõigu punktides a ja b osutatud delegeeritud aktide puhul tuleb piirduda üksnes nende tõendatud vajadustega, mis tulenevad tarbijate nõudmistest, tehnoloogilisest arengust, vastavate rahvusvaheliste standardite arengust või tooteinnovatsiooni vajadusest.

Esimese lõigu punktis a osutatud delegeeritud aktide puhul tuleb piirduda üksnes nende tõendatud vajadustega, mis tulenevad tarbijate nõudmistest, tehnoloogilisest arengust, vastavate rahvusvaheliste standardite arengust või tooteinnovatsiooni vajadusest, võttes seejuures arvesse liikmesriikide tavade tähtsust.

2.  Komisjonile antakse volitused võtta vastavalt artiklile 43 vastu delegeeritud õigusakte uute piiritusjoogikategooriate lisamiseks II lisasse.

 

Uue kategooria võib lisada järgmistel tingimustel:

 

a)  piiritusjoogi turustamine teatava nimetuse all ja vastavalt ühtlustatud tehnilistele kirjeldustele on majanduslikult ja tehniliselt vajalik tarbijate ja tootjate huvide kaitsmiseks;

 

b)  piiritusjoogile kuulub märkimisväärne turuosa vähemalt ühes liikmesriigis;

 

c)  uue kategooria nimetuses kajastub laialt kasutatav nimi või kui see ei ole võimalik, peab nimetus olema kirjeldava iseloomuga, viidates eelkõige piiritusjoogi valmistamiseks kasutatavale toorainele;

 

d)  koostada tuleb uue kategooria tehnilised kirjeldused, mis põhinevad olemasoleva kvaliteedi hindamisel ja liidu turul kasutatavatel tootmisnäitajatel. Tehniliste kirjelduste koostamisel tuleb järgida kohaldatavaid tarbijakaitset käsitlevaid õigusakte ja võtta arvesse asjaomaseid rahvusvahelisi standardeid. Nendega tagatakse aus konkurents liidu tootjate vahel ja liidu piiritusjookide hea maine.

 

3.  Erandjuhul, kui see on importiva kolmanda riigi õigusaktidega ette nähtud, antakse komisjonile ka õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 43 seoses eranditega I lisas sätestatud tehniliste mõistete nõuetest, seoses II lisa I osas loetletud piiritusjoogikategooriate puhul kehtestatud nõuetega ning seoses II lisa II osas loetletud piiritusjooke hõlmavate erieeskirjadega.

3.  Erandjuhul, kui see on importiva kolmanda riigi õigusaktidega ette nähtud, antakse komisjonile ka õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 43 seoses eranditega I lisas sätestatud tehniliste mõistete nõuetest, seoses II lisa I osas loetletud piiritusjoogikategooriate puhul kehtestatud nõuetega ning seoses II lisa II osas loetletud piiritusjooke hõlmavate erieeskirjadega.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Teatavatesse piiritusjookide tootekategooriatesse kuuluvate jookide päritolu tähistamiseks kasutatavate toorainete või taimede nimetusi võib kasutada kõigi toiduainete, sealhulgas piiritusjookide kirjeldamisel ja esitlemisel, tingimusel et tarbijaid ei eksitata, seda eriti piiritusjookide puhul.

Selgitus

Piiritusjooke reguleerivates ELi õigusaktides reserveeritakse näiteks nimetused „emajuur“, „kirss“ ja „kümmel“ teatavatele piiritusjookide kategooriatele. Toorainete või taimede nimetusi kasutatakse mitmete toiduainete puhul, mis ei ole piiritusjoogid (nt kirsikook ja emajuuretee). Ka piiritusjookide puhul peab olema võimalik näidata märgisel nt emajuurt taimelikööri ühe koostisosana.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui piiritusjook vastab rohkem kui ühe II lisa I osas loetletud piiritusjoogikategooria 15–47 nõuetele, võib seda müüa ühe või mitme vastavas kategoorias ette nähtud müüginimetuse all.

3.  Kui piiritusjook vastab rohkem kui ühe II lisa I osas loetletud piiritusjoogikategooria nõuetele, võib seda turule lasta ühe või mitme vastavas kategoorias ette nähtud müüginimetuse all.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui müüginimetust on esimese lõigu punkti a kohaselt täiendatud või see on asendatud, võib kõnealuses punktis osutatud geograafilist tähist üksnes täiendada kas:

Kui ametlikku nimetust on esimese lõigu punkti a kohaselt täiendatud või see on asendatud, võib kõnealuses punktis osutatud geograafilist tähist üksnes täiendada kas:

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  nimetustega, mis olid 20. veebruaril 2008 olemasolevate geograafiliste tähiste puhul artiklis 34 lõike 1 tähenduses juba kasutusel, või

a)  nimetustega, mis olid 20. veebruaril 2008 olemasolevate geograafiliste tähiste puhul artikli 34 lõike 1 tähenduses juba kasutusel, sealhulgas nimetustega, mida liikmesriikides on traditsiooniliselt kasutatud, osutamaks et tootel on siseriikliku õiguse alusel kaitstud päritolunimetus, või

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku tagada iga liikmesriigi enda kvaliteedi kaitsmise süsteemi tunnustamine.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  vastavas tootespetsifikaadis osutatud sõnadega.

b)  vastavas tootespetsifikaadis lubatud sõnadega.

Selgitus

Toote Irish Poteen/Irish Poitín tehnilise toimiku 9. jaos lubatakse kasutada ükskõik kumba nimetust. Muudatusettepanekuga tahetakse tagada kooskõla tehnilise toimikuga ja säilitada võimalus valida erinevate nimetuste vahel.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  toiduainete tootmisel kasutatav alkohol peab olema saadud eranditult liitnimetuses või viites osutatud piiritusjoogist, välja arvatud etüülalkohol, mis võib sisalduda toiduainete tootmiseks kasutatud lõhna- ja maitseainetes; ning

a)  toiduainete tootmisel kasutatav alkohol peab olema saadud eranditult liitnimetuses või viites osutatud piiritusjoogist, välja arvatud põllumajandusliku päritoluga etüülalkohol, mida võib kasutada toiduainete tootmiseks kasutatud lõhna- ja maitseainete kandjana; ning

Selgitus

Tuleb konkreetselt tagada, et toiduainete tootmiseks kasutatud lõhna- ja maitseainete kandjana võib kasutada ainult põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi, ning et see on lubatud mitte igasuguseks kasutamiseks, vaid üksnes kasutamiseks lõhna- ja maitseainete kandjana.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Toiduaine esitlemisel ei paigutata piiritusjoogi kategooriale või geograafilisele tähisele osutavat viidet müüginimetusega samale reale. Ilma et see piiraks artikli 10 lõike 3 teist lõiku, on alkohoolsete jookide esitlemisel kasutatav viide väiksema kirjasuurusega kui müüginimetuses ja liitnimetuses kasutatav kirjasuurus.

5.  Ilma, et see piiraks määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 13 lõike 1 kohaldamist, ei paigutata toiduaine esitlemisel piiritusjoogi kategooriale või geograafilisele tähisele osutavat viidet müüginimetusega samale reale. Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 10 lõike 3 teise lõigu kohaldamist, peab alkohoolsete jookide esitlemisel kasutatava viite kirjasuurus olema müüginimetuses ja liitnimetuses kasutatavast kirjasuurusest väiksem.

Selgitus

Vt määruse (EÜ) nr 1169/2011 artikli 13 lõike 1 sõnastust. Esitatud tekst on vastuolus tarbijatele toidualase teabe esitlemist käsitleva määruse nõuetega, mis ütlevad sõnaselgelt, et kohustuslikku toidualast teavet (sealhulgas toiduaine nimetust või müüginimetust) ei tohi mingil viisil peita, varjata, kahjustada või katkestada. Antud juhul tuleb osutav viide paigutada müüginimetusega samale reale. Käesolev muudatus annaks toiduainete valdkonna ettevõtjatele õiguskindluse.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 9 a

 

Märgistamine alkoholi lisamise korral

 

Kui II lisa 1.–14. kategooria piiritusjoogile on lisatud lahjendatud või lahjendamata alkoholi I lisa punkti 4 tähenduses, kannab see piiritusjook müüginimetust „piiritusjook”. Ta ei või kanda 1.–14. kategooria piiritusjookidele reserveeritud nimetusi.

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas praeguse õigusliku olukorraga vastavalt määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 11 lõikele 1, milles öeldakse, et kui kääritamisega toodetud piiritusjoogile lisatakse neutraalset alkoholi, ei tohi see jook kanda nime, mida kannab II lisa 1.–14. kategooria piiritusjook.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Segu müüginimetus on „piiritusjook“.

Segu müüginimetus on „piiritusjook“ ning see kirjutatakse märgisele selgelt ja silmapaistvale kohale.

Selgitus

Muudatus tagab müüginimetuse selge esitamise, vastavalt varasemale määrusele (EÜ) nr 110/2008.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Piiritusjoogi esitlemisel või märgistamisel võib joogi laagerdumisaeg või vanus olla täpsustatud üksnes juhul, kui see viitab kõige lühema laagerdumisajaga alkohoolsele komponendile ja tingimusel, et piiritusjook on laagerdunud liikmesriigi maksuasutuste järelevalve või samasuguseid tagatisi võimaldava järelevalve all.

3.  Piiritusjoogi esitlemisel või märgistamisel võib joogi laagerdumisaeg või vanus olla täpsustatud üksnes juhul, kui see viitab kõige lühema laagerdumisajaga alkohoolsele komponendile ja tingimusel, et kõik piiritusjoogi laagerdumise etapid on toimunud liikmesriigi maksuasutuste järelevalve või samasuguseid tagatisi võimaldava järelevalve all. Komisjon loob avaliku registri, kus on loetletud kõigi liikmesriikide määratud asutused, kes teostavad järelevalvet laagerdumisprotsessi üle.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et toodete laagerdumisprotsessi üle tuleks teostada pidevat ja mõjusat, mitte pistelist või juhuvalikul põhinevat järelevalvet. Selle eesmärk on tõkestada laagerdatud toodete võltsimist, kuna laagerdumine annab tootele lisaväärtust, ning selle sättega tagatakse seaduslikkus, aus konkurents ja lõpptarbijate kaitse.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Kui piiritusjoogi laagerdumisaeg või vanus esitatakse selle tutvustamisel või joogi märgisel, tuleb see esitada ka elektroonilistel saatedokumentidel.

Selgitus

Muudatusettepanekuga tahetakse tagada, et piiritusjooki käsitlev oluline teave, näiteks müüginimetus või laagerdumisaeg, esitataks saatedokumentidel, saavutada parem jälgitavus ja takistada ebaausate tavade kasutamist, mis võivad moonutada tootjatevahelist konkurentsi või eksitada tarbijaid.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  Erandina käesoleva artikli lõikest 3 võib dünaamilise „criaderas y solera“ laagerdamismeetodi abil laagerdatud brändi esitlemisel või märgistamisel näidata II lisas kirjeldatud meetodil arvutatud brändi keskmist laagerdumisaega üksnes juhul, kui brändi laagerdumisprotsessi suhtes on kohaldatud pädeva asutuse lubatud kontrollisüsteemi. Brändi keskmine laagerdumisaeg esitatakse märgisel aastates ja koos viitega „criaderas y solera“ laagerdamismeetodile.

Selgitus

Eesmärk on anda dünaamilise criaderas y solera laagerdamismeetodi abil laagerdatud brändi valmistajatele õigus näidata märgisel nimetatud keskmist laagerdumisaega aastates. Ettevõtja suhtes kohaldatakse pädeva asutuse heakskiidetud kontrollsüsteemi, millega tagatakse nõuete täitmine.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Juhul kui piiritusjoogi päritolu on märgitud, peab see Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/201316 artikli 60 kohaselt vastama päritoluriigile või päritolupiirkonnale.

1.  Juhul kui piiritusjoogi päritolu on märgitud, peab see vastama paigale või piirkonnale, kus toimus valmistoote tootmisprotsessi etapp, mille käigus piiritusjook sai talle iseloomulikud tunnused ja olulised omadused.

__________________

 

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

 

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Ilma et see piiraks esimese lõigu kohaldamist, võib liidus toodetud ekspordiks mõeldud piiritusjookide puhul nende geograafilise tähise ja II lisas osutatud kaldkirjas mõisted tõlkida teise keelde, kui see on importiva riigi õiguslik nõue.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 14

Artikkel 14

Liidu kaitstud geograafiliste tähiste sümboli kasutamine

Liidu geograafilise tähise sümboli kasutamine

Piiritusjookide märgistamisel ja esitlemisel võib kasutada liidu kaitstud geograafilise tähise sümbolit.

Määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 12 lõike 7 kohaselt vastu võetud liidu kaitstud geograafilise tähise sümbolit võib kasutada geograafilist tähist kandvate piiritusjookide esitlemisel ja märgistamisel.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 16

Artikkel 16

Delegeeritud volitused

Delegeeritud volitused

1.  Selleks et võtta arvesse tarbijate kasvavaid nõudmisi, tehnoloogilist arengut, vastavate rahvusvaheliste standardite arengut ning vajadust parandada tootmise ja turustamise majanduslikke tingimusi, antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud akte, milles käsitletakse järgmist:

1.  Selleks et võtta arvesse tarbijate kasvavaid nõudmisi, tehnoloogia arengut, vastavate rahvusvaheliste standardite arengut ning vajadust parandada tootmise ja turustamise majanduslikke tingimusi, tagades samal ajal tarbijate kaitse ning võttes arvesse traditsioonilisi valmistusviise, antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu käesolevat määrust täiendavaid delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist:

a)  piiritusjookide märgisel esitatud tähiseid käsitlevate eeskirjade muudatused liitnimetuste või viidete osas;

a)  piiritusjookide märgisel esitatud tähiseid käsitlevate eeskirjade muudatused liitnimetuste või viidete osas;

b)  segude esitlemise ja märgistamise eeskirjade muudatused ja

b)  segude esitlemise ja märgistamise eeskirjade muudatused ning

c)  piiritusjookide analüüsiks kasutatavate liidu viitemeetodite ajakohastamine ja täiendamine.

c)  piiritusjookide analüüsiks kasutatavate liidu viitemeetodite ajakohastamine ja täiendamine.

2.  Selleks et võtta arvesse traditsioonilisi laagerdumisprotsesse liikmesriikides, antakse komisjonile kooskõlas artikliga 43 õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse erandeid artikli 11 lõikest 3 seoses laagerdumisaja või vanuse märkimisega piiritusjookide esitlemisel või märgistamisel.

2.  Selleks et võtta arvesse liikmesriikides traditsioonilisi laagerdumisprotsesse, antakse komisjonile kooskõlas artikliga 43 õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse erandeid artikli 11 lõikest 3 seoses laagerdumisaja või vanuse märkimisega piiritusjookide esitlemisel või märgistamisel.

3.  Erandjuhtudel, kui importiva kolmanda riigi õigusaktid seda nõuavad, antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse erandite tegemist käesolevas peatükis sisalduvatest esitlemise ja märgistamise sätetest.

 

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kaitstud geograafilisi tähiseid võivad kasutada kõik ettevõtjad, kes turustavad piiritusjooke, mis on toodetud kooskõlas vastava tootespetsifikaadiga.

1.  Geograafilisi tähiseid võivad kasutada kõik ettevõtjad, kes turustavad piiritusjooke, mis on toodetud kooskõlas vastava tootespetsifikaadiga.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kaitstud geograafilisi tähiseid ning tootespetsifikaadiga kooskõlas kaitstud nimetusi kandvaid piiritusjooke kaitstakse:

2.  Geograafilisi tähiseid ning tootespetsifikaadiga kooskõlas kaitstud nimetusi kandvaid piiritusjooke kaitstakse:

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  sarnastel toodetel, mis ei vasta kaitstud nimetuse tootespetsifikaadile; või

i)  sarnastel toodetel, mis ei vasta kaitstud nimetuse tootespetsifikaadile, sealhulgas koostisainetena kasutatavatel toodetel; või

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku tugevdada geograafiliste tähiste kaitset, kasutades määruses (EÜ) nr 1151/2005 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta kasutatud väljendit: „sealhulgas koostisainetena kasutatavate toodete suhtes“.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  väärkasutuse, imiteerimise või seoste tekitamise eest ka siis, kui toote või teenuse tegelik päritolu on näidatud või kui kaitstud nimetus on tõlgitud või sellele on lisatud sõna „stiili“, „liiki“, „meetodil“, „toodetud nagu“, „imitatsioon“, „lõhna või maitsega“, „sarnane“ või muu samalaadne väljend;

b)  väärkasutuse, imiteerimise või seoste tekitamise eest ka siis, kui toote või teenuse tegelik päritolu on näidatud või kui kaitstud nimetus on tõlgitud või sellele on lisatud sõna „stiili“, „liiki“, „sorti“, „meetodil“, „toodetud nagu“, „imitatsioon“, „lõhna või maitsega“, „sarnane“ või muu samalaadne väljend, sealhulgas juhtudel, kui neid tooteid kasutatakse koostisainetena;

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku tugevdada geograafiliste tähiste kaitset, kasutades määruses (EÜ) nr 1151/2005 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta kasutatud väljendit: „sealhulgas koostisainetena kasutatavate toodete suhtes“.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  muude toote lähtekohta, päritolu, laadi või olulisi omadusi käsitlevate valede või eksitavate märgete eest, mis esitatakse asjaomase toote sise- või välispakendil, reklaammaterjalides või asjaomase tootega seotud dokumentides, ning selliste pakendite kasutamise eest, mis võivad anda vale mulje toote päritolust;

c)  muude toote lähtekohta, päritolu, laadi, koostisaineid või olulisi omadusi käsitlevate valede või eksitavate märgete eest toote esitlemisel või märgistamisel, mis võivad anda vale mulje toote päritolust;

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kaitstud geograafilised tähised ei tohi muutuda liidus üldnimedeks artikli 32 lõike 1 tähenduses.

3.  Geograafilised tähised ei tohi muutuda liidus üldnimedeks artikli 32 lõike 1 tähenduses.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Lõikes 2 osutatud geograafiliste tähiste kaitset tuleb kohaldada ka kaupade suhtes, mis sisenevad liidu tolliterritooriumile, kuid mida liidus vabasse ringlusse ei lasta.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et lõpetada kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste ebaseaduslik kasutamine, millele on osutatud lõikes 2.

4.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et lõpetada lõikes 2 osutatud geograafiliste tähiste ebaseaduslik kasutamine.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Liikmesriigid võivad kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1308/2013 (millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus) artiklite 61–72 sätteid piirkondade suhtes, kus valmistatakse veine, mis sobivad geograafilise tähisega piiritusjookide tootmiseks. Nimetatud sätete kohaldamisel võib kõnealused piirkonnad lugeda piirkondadeks, kus võib toota kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähistega veine.

Selgitus

Viib määruse kooskõlla Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni 3. mail 2017 vastu võetud arvamuse projektiga nn koondmääruse ettepaneku kohta (ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju).

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  piiritusjoogi valmistamismeetodi ning asjakohasel juhul algupäraste ja muutumatute kohalike meetodite kirjeldus ning pakendamisega seotud teave, kui taotlejate rühm peab seda vajalikuks ja esitab piisavalt tootepõhiseid põhjendusi, miks pakendamine peab kvaliteedi säilitamiseks, algupära või kontrolli tagamiseks toimuma määratletud geograafilises piirkonnas, võttes arvesse liidu õigust, eelkõige kaupade vaba liikumise ja teenuste vaba osutamise kohta;

e)  piiritusjoogi tootmisviisi ning asjakohasel juhul algupäraste ja muutumatute kohalike meetodite kirjeldus ning pakendamisega seotud teave, kui taotleja või taotlejate rühm (edaspidi „taotleja“) peab seda vajalikuks ja esitab piisavalt tootepõhiseid põhjendusi, miks pakendamine peab kvaliteedi säilitamiseks või algupära või kontrolli tagamiseks toimuma määratletud geograafilises piirkonnas, võttes arvesse liidu õigust, eelkõige kaupade vaba liikumise ja teenuste vaba osutamise kohta;

Selgitus

Piiritusjookide ja tootespetsifikaadis esitatavate geograafiliste tähiste puhul oleks viide „tootmisviisile“ selgem ja kajastaks täpsemalt tootmispraktikat.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  piiritusjoogi teatava kvaliteedi, maine ja muude omaduste ning punktis d osutatud geograafilise piirkonna vaheline seos;

f)  üksikasjad, mis näitavad seost geograafilise piirkonna või geograafilise päritoluga;

Selgitus

Määrusega (EÜ) nr 110/2008 kehtestatud senise olukorra säilitamiseks. Keskkonna ja toote vahel tuleks hoida tihedamat ja rangemat seost.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  taotlejate rühma ja asutuste nimed ja aadressid või olemasolu korral nende organite nimed ja aadressid, kes kontrollivad vastavust tootespetsifikaadi sätetele;

a)  taotleja ja nende asutuste või olemasolu korral nende organite nimed ja aadressid, kes kontrollivad vastavust tootespetsifikaadi sätetele;

Selgitus

Piiritusjookide tootmine erineb põllumajandustoodete ja toiduainete tootmisest, mistõttu tuleb lubada üksiktaotlejatel geograafilisi tähiseid taotleda. Artikli 23 lõikes 1 ning artikli 24 lõike 3 kolmandas ja viiendas lõigus viidatakse taotlejale.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  tootespetsifikaadi põhielemendid: piiritusjoogi nimetus ja kirjeldus, sealhulgas asjakohasel juhul pakendamisele ja märgistamisele kohaldatavad erieeskirjad ning geograafilise piirkonna kokkuvõtlik määratlus;

i)  tootespetsifikaadi põhielemendid: piiritusjoogi nimetus, kategooria ja kirjeldus, sealhulgas vajaduse korral pakendamisele ja märgistamisele kohaldatavad erieeskirjad, ning geograafilise piirkonna kokkuvõtlik määratlus;

Selgitus

Geograafilise tähise registreerimistaotluses esitatavate tootespetsifikaadi põhielementide hulgas tuleks selgelt ära näidata ka piiritusjoogi kategooria.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  taotlejate rühma nimi ja aadress;

a)  taotleja nimi ja aadress;

Selgitus

Piiritusjookide tootmine erineb põllumajandustoodete ja toiduainete tootmisest, mistõttu tuleb lubada üksiktaotlejatel geograafilisi tähiseid taotleda. Artikli 23 lõikes 1 ning artikli 24 lõike 3 kolmandas ja viiendas lõigus viidatakse taotlejale.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  liikmesriigi kinnitus, et tema hinnangul vastab taotlejate rühma esitatud positiivse otsuse saanud taotlus käesoleva määruse tingimustele ning selle alusel vastu võetud sätetele;

c)  liikmesriigi kinnitus, et tema hinnangul vastab taotleja esitatud positiivse otsuse saanud taotlus käesoleva määruse tingimustele ning selle alusel vastu võetud sätetele;

Selgitus

Piiritusjookide tootmine erineb põllumajandustoodete ja toiduainete tootmisest, mistõttu tuleb lubada üksiktaotlejatel geograafilisi tähiseid taotleda. Artikli 23 lõikes 1 ning artikli 24 lõike 3 kolmandas ja viiendas lõigus viidatakse taotlejale.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ühistaotluse esitab komisjonile asjaomane liikmesriik või asjaomase kolmanda riigi taotlejate rühm otse või vastava kolmanda riigi asutuste kaudu. See peab sisaldama artikli 20 lõike 2 punktis c osutatud kinnitust kõigilt asjaomastelt liikmesriikidelt. Artiklis 20 sätestatud nõudeid tuleb täita kõikides asjaomastes liikmesriikides ja kolmandates riikides.

Ühistaotluse esitab komisjonile asjaomane liikmesriik või asjaomase kolmanda riigi taotleja otse või vastava kolmanda riigi asutuste kaudu. See peab sisaldama artikli 20 lõike 2 punktis c osutatud kinnitust kõigilt asjaomastelt liikmesriikidelt. Artiklis 20 sätestatud nõudeid tuleb täita kõikides asjaomastes liikmesriikides ja kolmandates riikides.

Selgitus

Piiritusjookide tootmine erineb põllumajandustoodete ja toiduainete tootmisest, mistõttu tuleb lubada üksiktaotlejatel geograafilisi tähiseid taotleda. Artikli 23 lõikes 1 ning artikli 24 lõike 3 kolmandas ja viiendas lõigus viidatakse taotlejale.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui taotlus hõlmab kolmanda riigi geograafilist piirkonda, esitatakse taotlus komisjonile kas otse või asjaomase kolmanda riigi asutuse vahendusel.

5.  Kui taotlus hõlmab kolmanda riigi geograafilist piirkonda, esitatakse taotlus komisjonile asjaomase kolmanda riigi asutuse vahendusel.

Selgitus

Kolmandatest riikidest pärinevaid taotlusi peaksid taotlejate endi asemel esitama ametiasutused. See muudab nõude järjepidevamaks, kuna eeldab, et asutused osalevad taotlemises ja teavad sellest piisavalt.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 22

välja jäetud

Ajutine riigisisene kaitse

 

1.  Liikmesriik võib ajutiselt pakkuda nimetusele riigi tasandil kaitset, mis algab komisjonile taotluse esitamise päevast.

 

2.  Kõnealune riigisisene kaitse kaotab kehtivuse alates käesoleva määruse kohase registreerimisotsuse vastuvõtmise või taotluse tagasivõtmise kuupäevast.

 

3.  Juhul kui nimetust vastavalt käesolevale peatükile ei registreerita, vastutab kõnealuse riigisisese kaitse tagajärgede eest üksnes asjaomane liikmesriik.

 

4.  Liikmesriikide poolt lõike 1 kohaselt võetud meetmetel on õiguslikud tagajärjed üksnes riigi tasandil ja meetmed ei tohi mõjutada liidusisest ega rahvusvahelist kaubandust.

 

Selgitus

Väljajätmisega kõrvaldatakse säte, millega nõutakse kogu ELi tasandil ajutist riigisisest kaitset. Geograafilist tähist saab nii alaliselt kui ka ajutiselt kaitsta ka riigisisese õigusega.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon vaatab iga artikli 21 kohaselt saadud taotluse nõuetekohaselt läbi, et teha kindlaks, kas see on põhjendatud ja vastab käesoleva peatüki tingimustele. Hindamine ei tohiks kesta kauem kui 12 kuud. Kui nimetatud ajavahemik on pikem, esitab komisjon viivituse põhjused taotlejale kirjalikult.

1.  Komisjon vaatab iga artikli 21 kohaselt saadud taotluse nõuetekohaselt läbi, et teha kindlaks, kas see on põhjendatud ja vastab käesoleva peatüki tingimustele. Läbivaatamisel kontrollitakse, et taotluses ei leiduks silmatorkavaid vigu, ning see ei kesta üldjuhul üle kuue kuu. Nimetatud tähtaja ületamise korral teatab komisjon taotlejale otsekohe kirjalikult viivituse põhjustest.

Komisjon avaldab vähemalt iga kuu selliste nimetuste loetelu, mille registreerimise taotlused on talle esitatud, ning taotluste esitamise kuupäeva.

Komisjon avaldab vähemalt iga kuu loetelu nimetustest, mille registreerimise taotlused on talle esitatud, koos taotluste esitamise kuupäevadega.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui komisjon leiab artikli 23 lõike 1 esimese lõigu kohase läbivaatamise tulemusel talle kättesaadava teabe põhjal, et registreerimistingimused ei ole täidetud, võtab komisjon vastu rakendusakti, millega lükatakse taotlus tagasi. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

1.  Kui komisjon leiab artikli 23 lõike 1 esimese lõigu kohase läbivaatamise tulemusel talle kättesaadava teabe põhjal, et registreerimistingimused ei ole täidetud, võtab ta kooskõlas artikliga 43 vastu käesolevat määrust täiendavad delegeeritud õigusaktid, millega lükatakse taotlus tagasi.

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid võetakse kasutusele Euroopa Parlamendi praeguste õiguste kaitsmiseks.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui komisjonile ei esitata artikli 24 kohast vastulauset või vastuvõetavat põhjendatud vastuväidet, võtab komisjon, kohaldamata artikli 44 lõikes 2 osutatud menetlust, vastu rakendusakti, millega nimetus registreeritakse.

2.  Kui komisjonile ei esitata artikli 24 kohast vastulauset või vastuvõetavat põhjendatud vastuväidet, võtab komisjon kooskõlas artikliga 43 vastu käesolevat määrust täiendava delegeeritud õigusakti, millega nimetus registreeritakse.

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid võetakse kasutusele Euroopa Parlamendi praeguste õiguste kaitsmiseks.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  juhul kui jõuti kokkuleppele, registreerib nimetuse rakendusaktiga, mis on vastu võetud artikli 44 lõikes 2 osutatud menetlust kohaldamata, ja muudab vajaduse korral artikli 23 lõike 2 kohaselt avaldatud teavet, kui need muudatused ei ole olulised, või

a)  juhul kui jõuti kokkuleppele, võtab kooskõlas artikliga 43 vastu käesolevat määrust täiendavad delegeeritud õigusaktid nime registreerimiseks ja vajaduse korral artikli 23 lõike 2 kohaselt avaldatud teabe muutmiseks, kui need muudatused ei ole olulised, või

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid võetakse kasutusele Euroopa Parlamendi praeguste õiguste kaitsmiseks.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  kui kokkuleppele ei jõutud, võtab vastu rakendusakti, millega otsustatakse registreerimine. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

b)  kui kokkuleppele ei jõutud, võtab kooskõlas artikliga 43 vastu käesolevat määrust täiendava delegeeritud õigusakti, millega tehakse otsus registreerimise kohta.

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid võetakse kasutusele Euroopa Parlamendi praeguste õiguste kaitsmiseks.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Siseriikliku õiguse kohaldamisel järgitakse taotluste puhul siseriiklikku menetlust.

Selgitus

Liikmesriikide erinevaid menetlusi arvestades teeb arvamuse koostaja ettepaneku selgitada, et vajaduse korral võib kohaldada siseriiklikke eeskirju.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Taotluse läbivaatamisel keskendutakse kavandatud muudatusele.

3.  Taotluse läbivaatamisel käsitletakse ainult kavandatud muudatusi.

Selgitus

Vältimaks kõigi juba tehtud otsuste uuesti läbivaatamist, tuleks väiksemate muudatuste korral komisjoni menetluste kohaselt käsitleda üksnes kavandatud muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võib omal algatusel või õiguspärast huvi omava füüsilise või juriidilise isiku taotlusel vastu võtta rakendusakte, et tühistada kaitstud geograafilise tähise registreerimine, kui:

Komisjonil on õigus võtta omal algatusel või õiguspärast huvi omava füüsilise või juriidilise isiku taotlusel kooskõlas artikliga 43 vastu käesolevat määrust täiendav delegeeritud õigusakt, et tühistada kaitstud geograafilise tähise registreerimine, kui:

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid võetakse kasutusele Euroopa Parlamendi praeguste õiguste kaitsmiseks.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  vähemalt seitsme aasta jooksul ei ole geograafilise tähisega toodet turule viidud.

b)  vähemalt seitsme järjestikuse aasta jooksul ei ole geograafilise tähisega toodet turule viidud.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid võetakse kasutusele, et kaitsta Euroopa Parlamendi olemasolevaid õigusi.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Geograafilise tähise registreerimise tühistamise aktid avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab artikli 44 lõikes 2 osutatud menetlust kohaldamata vastu rakendusaktid, et luua käesoleva kava kohaselt tunnustatud piiritusjookide geograafiliste tähiste avalik ajakohastatav elektrooniline register (edaspidi „register“) ning hallata seda.

Komisjon võtab vastavalt artiklile 43 käesoleva määruse täienduseks vastu delegeeritud õigusaktid, et luua käesoleva kava kohaselt tunnustatud piiritusjookide geograafiliste tähiste avalik ajakohastatav elektrooniline register (edaspidi „register“), mis asendab määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisa ning millel on samaväärne õigusjõud, ning hallata seda. Register [sisestage joonealune märkus, millel on otselink asjaomasele saidile] annab otsese juurdepääsu kõikidele geograafiliste tähistena registreeritud piiritusjookide toote spetsifikatsioonidele.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võib vastu võtta rakendusaktid, mis sätestavad üksikasjalikud eeskirjad registri vormi ja sisu kohta. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Komisjonil on õigus vastavalt artiklile 43 käesoleva määruse täienduseks vastu võtta delegeeritud õigusakte, mis sätestavad üksikasjalikud eeskirjad registri vormi ja sisu kohta.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kolmandates riikides toodetud piiritusjookide geograafilised tähised, mida kaitstakse liidus liidu osalusega rahvusvahelise lepingu kohaselt, võib kanda registrisse kaitstud geograafiliste tähistena.

Kolmandates riikides toodetud piiritusjookide geograafilised tähised, mida kaitstakse liidus liidu osalusega rahvusvahelise lepingu kohaselt, võib kanda registrisse kaitstud geograafiliste tähistena alles siis, kui komisjon on võtnud selle kohta vastu delegeeritud õigusakti.

Selgitus

Delegeeritud õigusaktid võetakse kasutusele, et kaitsta Euroopa Parlamendi olemasolevaid õigusi.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Käesoleva määruse artikli 2 kohane piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitse ei piira kaitstud geograafilisi tähiste ja toodete päritolunimetuste kohaldamist, mis on kindlaks määratud määruse (EÜ) nr 1308/2013 artiklis 93.

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku viia komisjoni tekst kooskõlla määruse (EÜ) nr 1308/133 (millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus) artikliga 100, milles on sätestatud, et veinide päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitse ei mõjuta piiritusjookidele antud kaitset.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Nimetust ei kaitsta geograafilise tähisena juhul, kui toote valmistamine või vastava piiritusjoogikategooria puhul kohustuslikud valmistamisetapid ei toimu asjaomases geograafilises piirkonnas.

3.  Nimetust ei kaitsta geograafilise tähisena juhul, kui toote vastava piiritusjoogikategooria puhul kohustuslikud etapid ei toimu asjaomases geograafilises piirkonnas.

Selgitus

Segimineku vältimiseks, kuna piiritusjookide sektoris ei tehta vahet tootmise (production) ja valmistamise vahel (preparation).

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 34

Artikkel 34

Rakendamisvolitused olemasolevate geograafiliste tähiste puhul

Volitused olemasolevate geograafiliste tähiste puhul

1.  Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, on määruse (EÜ) nr 110/2008 kohaselt kaitstud piiritusjookide geograafilised tähised automaatselt kaitstud geograafiliste tähistena käesoleva määruse alusel. Komisjon kannab need registrisse.

Määruse (EÜ) nr 110/2008 kohaselt on kaitstud piiritusjookide geograafilised tähised automaatselt kaitstud geograafiliste tähistena käesoleva määruse alusel. Komisjon kannab need registrisse.

2.  Kui määruse (EÜ) nr 110/2008 lõikes 20 osutatud olemasolevad kaitstud geograafilised tähised ei vasta artikli 2 lõike 1 punktile 6, võib komisjon kahe aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist nende kaitse omal algatusel rakendusaktidega tühistada. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

 

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  toote sertifitseerimisasutusena tegutsev kontrolliasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse () nr 882/200419 artikli 2 teise lõigu punkti 5 tähenduses.

b)  toote sertifitseerimisasutusena tegutsev delegeeritud asutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/62519, artikli 3 punkti 5 tähenduses.

__________________

__________________

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus () nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.4.2004, lk 1).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 7.4.2017 lk 1).

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on luua kooskõla uue, 15. märtsi 2017. aasta määrusega (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks liikmesriikide siseriiklike õigusaktide kohaldamist, kannavad kõnealuse tootespetsifikaatidele vastavuse kontrolli kulud kontrollitavad toidukäitlejad.

Ilma et see piiraks liikmesriikide siseriiklike õigusaktide kohaldamist, kannavad kõnealuse tootespetsifikaatidele vastavuse kontrolli kulud kontrollitavad ettevõtjad.

Selgitus

Komisjoni tekstis kasutatakse mõisteid „ettevõtja“ ja „toidukäitleja“. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku, et vastavalt määrusele (EÜ) nr 110/2008 tuleks kasutada ainult mõistet „ettevõtja“. See mõiste kajastab paremini sektoris tegutsejate mitmekesisust.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud pädevad asutused, mille ülesanne on kontrollida kaitstud geograafilise tähise vastavust tootespetsifikaatidele, peavad olema objektiivsed ja erapooletud. Nende käsutuses peavad olema erialase ettevalmistusega personal ja vahendid, mis on vajalikud asjaomaste ülesannete täitmiseks.

5.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud pädevad asutused, mille ülesanne on kontrollida geograafilise tähise vastavust tootespetsifikaatidele, peavad olema objektiivsed ja erapooletud. Nende käsutuses peavad olema erialase ettevalmistusega personal ja vahendid, mis on vajalikud asjaomaste ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määruse artiklitega 35–36 ette nähtud kontrollide puhul kohaldatakse mutatis mutandis määruses () nr 882/2004 sätestatud menetlusi ja nõudeid.

1.  Käesoleva määruse artiklitega 35–36 ette nähtud kontrollide puhul kohaldatakse mutatis mutandis määruses (EL) 2017/625 sätestatud menetlusi ja nõudeid.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on luua kooskõla uue, 15. märtsi 2017. aasta määrusega (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et käesolevas peatükis sätestatud kohustuste täitmise kontrollimiseks kavandatud tegevused oleksid kantud mitmeaastase riikliku kontrollikava eraldi jakku vastavalt määruse () nr 882/2004 artiklitele 4143.

2.  Liikmesriigid tagavad, et käesolevas peatükis sätestatud kohustuste täitmise kontrollimiseks kavandatud tegevused oleksid kantud mitmeaastase riikliku kontrollikava eraldi jakku vastavalt määruse (EL) 2017/625 artiklitele 109111.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on luua kooskõla uue, 15. märtsi 2017. aasta määrusega (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Määruse () nr 882/2004 artikli 44 lõikes 1 osutatud aastaaruanded sisaldavad eraldi jaos teavet käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise kontrollimise kohta.

3.  Määruse (EL) 2017/625 artikli 113 lõikes 1 osutatud aastaaruanded sisaldavad eraldi jaos teavet käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise kontrollimise kohta.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on luua kooskõla uue, 15. märtsi 2017. aasta määrusega (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 38

Artikkel 38

Delegeeritud volitused

Delegeeritud volitused

1.  Selleks et võtta arvesse määratletud geograafilise piirkonna eripära, antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte järgmistes valdkondades:

 

a)  asjaomase geograafilise piirkonna määratlemise lisakriteeriumid ning

 

b)  piirangud ja erandid seoses tootmisega määratletud geograafilises piirkonnas.

 

2.  Selleks et tagada toote kvaliteet ja jälgitavus, võib komisjon artikli 43 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega kehtestada tingimused, mille kohaselt võib tootespetsifikaat sisaldada artikli 19 punktis e osutatud pakendamisteavet või artikli 19 punktis h osutatud märgistamise erinõudeid.

 

3.  Tootjate ja toidukäitlejate õiguste ja õigustatud huvide kaitsmiseks võib komisjon artikli 43 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega:

3.  Tootjate ja ettevõtjate õiguste ja õigustatud huvide kaitsmiseks võib komisjon artikli 43 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega:

a)  määrata kindlaks, millisel juhul võib üksiktootja geograafilise tähise kaitset taotleda;

a)  määrata kindlaks, millisel juhul võib üksiktootja geograafilise tähise kaitset taotleda;

b)  kehtestada tingimused, mida järgida geograafilise tähise kaitse taotluse, riigisisese eelmenetluse, komisjoni kontrollimenetluse, vastuväidete esitamise menetluse, registreeritud nimetuste tootespetsifikaadi muutmis- ja tühistamismenetluste puhul, sealhulgas juhtudel, kus geograafiline piirkond hõlma rohkem kui ühte riiki.

b)  kehtestada tingimused, mida järgida geograafilise tähise kaitse taotluse, riigisisese eelmenetluse, komisjoni kontrollimenetluse, vastuväidete esitamise menetluse, registreeritud nimetuste tootespetsifikaadi muutmis- ja tühistamismenetluste puhul, sealhulgas juhtudel, kus geograafiline piirkond hõlma rohkem kui ühte riiki.

4.  Selleks et tagada, et tootespetsifikaatides esitatakse selget ja sisutihedat teavet, antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse eeskirjad, mis piiravad tootespetsifikaadis sisalduvat teavet, kui sellist piirangut on vaja liiga mahukate registreerimistaotluste vältimiseks.

4.  Selleks et tagada, et tootespetsifikaatides esitatakse selget ja sisutihedat teavet, antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte, milles sätestatakse eeskirjad, mis piiravad tootespetsifikaadis sisalduvat teavet, kui sellist piirangut on vaja liiga mahukate registreerimistaotluste vältimiseks.

5.  Selleks et lihtsustada muutmistaotluse haldusmenetlust, sealhulgas juhtudel, kui muudatus puudutab tootespetsifikaadi ajutist muutmist, mis tuleneb kohustuslike sanitaar- või fütosanitaarmeetmete kehtestamisest avaliku sektori asutuse poolt, või mis on seotud pädevate asutuste poolt ametlikult kinnitatud loodusõnnetuste või ebasoodsate ilmastikutingimustega, antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse nii liikmesriigi kui ka komisjoni heakskiitmist vajavate muutmistaotluste menetlemise tingimused ja eeskirjad.

5.  Selleks et lihtsustada muutmistaotluse haldusmenetlust, sealhulgas juhtudel, kui muudatus puudutab tootespetsifikaadi ajutist muutmist, mis tuleneb kohustuslike sanitaar- või fütosanitaarmeetmete kehtestamisest avaliku sektori asutuse poolt, või mis on seotud pädevate asutuste poolt ametlikult kinnitatud loodusõnnetuste või ebasoodsate ilmastikutingimustega, antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse nii liikmesriigi kui ka komisjoni heakskiitmist vajavate muutmistaotluste menetlemise tingimused ja eeskirjad.

6.  Geograafiliste tähiste ebaseadusliku kasutamise ärahoidmiseks antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks liikmesriikide rakendatavad vastavad meetmed.

6.  Geograafiliste tähiste ebaseadusliku kasutamise ärahoidmiseks antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks liikmesriikide rakendatavad vastavad meetmed.

7.  Käesoleva peatükiga ettenähtud kontrolli tõhususe tagamiseks antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kõik vajalikud meetmed seoses toidukäitlejate poolt esitatava teabega pädevatele asutustele.

7.  Käesoleva peatükiga ettenähtud kontrolli tõhususe tagamiseks antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kõik vajalikud meetmed seoses ettevõtjate poolt esitatava teabega pädevatele asutustele.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Piiritusjookide kontrollimise eest vastutavad liikmesriigid. Nad võtavad käesoleva määruse sätete järgimiseks vajalikud meetmed ja määravad pädevad asutused, kes vastutavad käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele vastavuse tagamise eest.

1.  Piiritusjookide kontrollimise eest vastutavad liikmesriigid kooskõlas määrusega (EL) 2017/625. Nad võtavad käesoleva määruse sätete järgimiseks vajalikud meetmed ja määravad pädevad asutused, kes vastutavad käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele vastavuse tagamise eest.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Õigus võtta vastu artiklites 5, 16, 38, 41 ja artikli 46 lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse jõustumisest.

2.  Õigus võtta vastu artiklites 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 ja artikli 46 lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … [ELT: palun sisestada käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva esitatud kaitse-, muutmis- ja tühistamistaotluste puhul kohaldatakse artikleid 19–23, 28 ja 29.

Pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva esitatud kaitse-, muutmis- ja tühistamistaotluste puhul kohaldatakse artikleid 19–23, 28 ja 29. Viide toote spetsifikatsioonidele, nagu on määratletud artikli 7 lõike 2 punktis 1 hõlmab vajaduse korral ka määruse (EÜ) nr 110/2008 alusel kaitstud piiritusjookide tehnilisi toimikuid, eriti seoses käesoleva artikli ja käesoleva määruse artiklitega 18, 28, 29, 35, 38 ja 39.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  „Põllumajandusliku päritoluga“ – saadud asutamislepingu I lisas loetletud põllumajandustoodetest või sellistest toodetest pärit töödeldud toiduainetest, mis sobivad inimtoiduks.“

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  „Destilleerimine“ – meetod, mille käigus kuumutatakse alkoholi sisaldavat ainesegu või alkoholi sisaldavat vedelikku ja saadud aur kondenseeritakse seejärel uuesti (veeldatakse). Selle termilise protseduuri eesmärk on eraldada esialgses segus olevaid aineid või tugevdada alkoholi sisaldava vedeliku teatud organoleptilisi omadusi. Destilleerimine viiakse läbi üks kord või rohkem kui üks kord sõltuvalt tootekategooriast, tootmismeetodist või kasutatud seadmetest.

Selgitus

Praegu kehtivas määruses 110/2008 on üksikute tooteliikide puhul vahel täpsustatud, kas kasutada võib ühe- või mitmekordset destilleerimist. See tekitas pärast praeguse piiritusjookide määruse vastuvõtmist mõningase õigusliku ebakindluse selle üle, kas kategooriate puhul, kus mainitakse lihtsalt destilleerimist, on lubatud ühe- või mitmekordne destilleerimine. Traditsiooniline meetod on kahekordne destilleerimine ja seda kasutatakse ikka veel paljudes tootekategooriates.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt 2 – (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Põllumajandusliku päritoluga destillaat“ – alkoholi sisaldav vedelik, mis on saadud aluslepingu I lisas nimetatud põllumajandustoodete destilleerimisel pärast alkoholkäärimist, kuid millel puuduvad etüülalkoholi või piiritusjoogi omadused, säilinud on aga valmistamisel kasutatud tooraine lõhn ja maitse.

„Põllumajandusliku päritoluga destillaat“ – alkoholi sisaldav vedelik, mis on saadud destilleerimisel pärast alkoholkäärimist, kuid millel puuduvad etüülalkoholi või piiritusjoogi omadused, säilinud on aga valmistamisel kasutatud tooraine lõhn ja maitse.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kasutatud toorainetele viitamisel peab destillaat olema saadud ainult nimetatud toorainetest.

Kasutatud toorainetele viitamisel peab destillaat olema saadud ainult nendest toorainetest.

Selgitus

Selgitamaks, et põllumajanduslikku päritolu destillaate võib valmistada kõigist põllumajanduslikest toorainetest.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Käesoleva määruse kontekstis kasutatakse üldist terminit „destilleerimine“ nii ühekordse kui ka mitmekordse destilleerimise või korduva destilleerimise tähistamiseks.

Selgitus

Traditsiooniliselt kasutatakse mitmekordset destilleerimist, mis on tavapärane ka selliste piiritusjookide kategooriate puhul, kus seda ei ole II lisas esitatud kategooria nõuetes konkreetselt mainitud. Õiguskindluse huvides on mõistet „destilleerimine“ vaja selgitada, et tagada tootjatele nende traditsiooniliste tootmismeetodite seaduslikkus.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  suhkruleht;

Selgitus

Kuna tarbijad on huvitatud madala kalorsusega toodetest, kasutavad teatavate jookide tootjad üha rohkem seda looduslikku magusainet.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  muud süsivesikuid sisaldavad looduslikud ained, millel on samalaadne toime kui punktides a–e osutatud toodetel.

f)  muud looduslikud ained või põllumajanduslikud toorained, millel on samalaadne toime kui punktides a–e osutatud toodetel.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4)  „Alkoholi lisamine“ – piiritusjoogile põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja/või põllumajandusliku päritoluga destillaadi lisamine.

4)  „Alkoholi lisamine“ – piiritusjoogile põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja/või põllumajandusliku päritoluga destillaadi lisamine. Põllumajandusliku päritoluga alkoholi kasutamist piiritusjookide valmistamisel vajalike värvainete, lõhna- ja maitseainete ning kõikide teiste lubatud lisandite lahjendamiseks või lahustamiseks ei käsitata alkoholi lisamisena.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a.  „Lõhna- ja maitseainete lisamine” – lõhna- ja maitseainete või selliste omadustega toidu koostisosade lisamine piiritusjoogi valmistamisel.

Selgitus

I lisast välja jäetud määratlused. See määratlus tuleks muutmata kujul üle võtta määrusest (EÜ) nr 110/2008, et tagada ühesuguste eeskirjade kohaldamine kõikides liikmesriikides.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

14)  „Värvimine“ – piiritusjoogi valmistamine, lisades üht või mitut määruse (EÜ) nr 1333/2008 I lisa punktis 2 määratletud toiduvärvi.

14)  „Värvimine“ – piiritusjoogi tootmine, lisades üht või mitut määruse (EÜ) nr 1333/2008 I lisa punktis 2 määratletud toiduvärvi.

Selgitus

Kuna piiritusjooke mitte niivõrd valmistatakse, kui toodetakse, selgitab see kohandus värvimise mõistet.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

16 a.  „Tootmispaik“ – paik või piirkond, kus toimus valmistoote tootmisprotsessi see etapp, mille käigus piiritusjook sai talle iseloomulikud tunnused ja olulised määravad omadused.

Selgitus

I lisast välja jäetud määratlused. See määratlus tuleks muutmata kujul üle võtta määrusest (EÜ) nr 110/2008, et tagada ühesuguste eeskirjade kohaldamine kõikides liikmesriikides.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

16 b.  „Kirjeldus“ – nimetused, mida kasutatakse märgistamisel, esitlemisel ja pakendil, joogi transpordi saatedokumentides, äridokumentides, eelkõige kaubaarvetes ja veokirjades ja joogi reklaamides.

Selgitus

I lisast välja jäetud määratlused. See määratlus tuleks muutmata kujul üle võtta määrusest (EÜ) nr 110/2008, et tagada ühesuguste eeskirjade kohaldamine kõikides liikmesriikides.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 1. kategooria – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii)  ainult suhkruroomahla alkoholkäärimisel ja destilleerimisel saadud piiritusjook, millel on rummile iseloomulik aroom ja milles lenduvate ainete sisaldus ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi kohta on vähemalt 225 grammi. Selle piiritusjoogi turule viimisel võib ametlikule nimetusele „rumm“ lisada täpsustava sõna „põllumajanduslik“ üksnes siis, kui sellel on juures Prantsusmaa ülemeredepartemangude ja Madeira autonoomse piirkonna mis tahes registreeritud geograafilised tähised.

ii)  ainult suhkruroomahla alkoholkäärimisel ja destilleerimisel saadud piiritusjook, millel on rummile iseloomulik aroom ja milles lenduvate ainete sisaldus ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi kohta on vähemalt 225 grammi. Selle piiritusjoogi turule viimisel võib ametlikule nimetusele „rumm“ lisada täpsustava sõna „põllumajanduslik“ ainult siis, kui sellel on juures üks Prantsusmaa ülemeredepartemangude ja Madeira autonoomse piirkonna registreeritud geograafilised tähistest.

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 1. kategooria – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a)  Rummi võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 2. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Whisky ehk whiskey

2.  Whisky ehk whiskey

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 2. kategooria – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  Joogile ei lisata lahjendatud või lahjendamata alkoholi I lisa punkti 54 tähenduses.

c)  Joogile ei lisata lahjendatud või lahjendamata alkoholi I lisa punkti 4 tähenduses.

Selgitus

Trükivea parandamine ettepanekus.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 2. kategooria – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  Whisky ehk whiskey ei ole magustatud või maitsestatud ega sisaldada lisandeid peale värvimiseks kasutatava karamelli.

d)  Whisky ehk whiskey ei ole magustatud või maitsestatud ega sisaldada lisandeid peale värvimiseks kasutatava karamelli (E150a).

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 3. kategooria – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  Teraviljast valmistatud piiritusjoogi, välja arvatud Korn, minimaalne alkoholisisaldus on 37 mahuprotsenti.

b)  Teraviljast valmistatud piiritusjoogi, välja arvatud Korn, minimaalne alkoholisisaldus on 35 mahuprotsenti.

Selgitus

Trükivea parandamine ettepanekus.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 3. kategooria – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a)  Teraviljast valmistatud piiritusjooke võib magustada ainult kuni 10 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 4. kategooria – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  Veinist valmistatud piiritusjook ei ole maitsestatud. Sellega ei välistata traditsioonilisi valmistamisviise.

d)  Veinist valmistatud piiritusjook ei ole maitsestatud. Sellega ei välistata nende tootmisel tavapäraselt kasutatavate ainete lisamist. Komisjon võtab vastavalt artiklile 43 vastu delegeeritud õigusaktid, milles täpsustatakse, millised ained on kogu liidus lubatud, juhindudes sealjuures üksikutes liikmesriikides kasutatavatest tavapärastest tootmisprotsessidest.

Selgitus

Selliste lisaainete lisamist on varem reguleeritud siseriiklike õigusaktidega. See põhjustab konkurentsimoonutusi siseturul. Et tagada tarbijate jaoks võrdsed tingimused ja läbipaistvus, tuleks lubatud lisaaineid kogu ELis ühtlustada.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 4. kategooria – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a)  Veinist valmistatud piiritusjooke võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 4. kategooria – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f b)  Saksakeelset terminit „Branntwein“ koos sõnaga „essig“ on lubatud kasutada äädika kirjeldamiseks, esitlemiseks ja märgistamiseks.

Selgitus

Piiritusäädikas (Branntweinessig) on Saksamaal traditsiooniline nimetus äädika kohta, mis ei ole valmistatud veinipiiritusest (toode, mis on kirjeldatud II lisa I osa punktis 4), vaid põllumajanduslikust alkoholist. Kirjeldust „piiritusäädikas“ ei tohiks lubada alkohoolseid jooke käsitlevate eeskirjade tõttu, mis puudutavad liitmõisteid.

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 5. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Brandy ehk Weinbrand

5.  Brandy ehk Weinbrand

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 5. kategooria – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  Brandy ehk Weinbrand ei ole maitsestatud. Sellega ei välistata traditsioonilisi valmistamisviise.

d)  Brandy ehk Weinbrand ei ole maitsestatud. Sellega ei välistata nende tootmisel tavapäraselt kasutatavate ainete lisamist. Komisjon võtab vastavalt artiklile 43 vastu delegeeritud õigusaktid, milles täpsustatakse, millised ained on kogu liidus lubatud, juhindudes sealjuures üksikutes liikmesriikides kasutatavatest tavapärastest tootmisprotsessidest.

Selgitus

Selliste lisaainete lisamist on varem reguleeritud siseriiklike õigusaktidega. See põhjustab konkurentsimoonutusi siseturul. Et tagada tarbijate jaoks võrdsed tingimused ja läbipaistvus, tuleks lubatud lisaaineid ühtlustada kogu ELis.

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 5. kategooria – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  Brandyt ehk Weinbrandi võib magustada kuni 35 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõplikku maitset ümardada.

 

(Sõnad „Brandy ehk Weinbrand” kirjutatakse muudatusettepaneku vastuvõtmisel kaldkirjas.)

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 6. kategooria – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  Viinamarjade pressimisjääkidest valmistatud piiritusjooke võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 7. kategooria – punkt i v

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iv)  vesiniktsüaniidhappe maksimaalne sisaldus ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi kohta on 7 grammi luuviljade pressimisjääkidest valmistatud piiritusjoogi puhul;

iv)  vesiniktsüaniidhappe maksimaalne sisaldus ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi kohta on 1 grammi luuviljade pressimisjääkidest valmistatud piiritusjoogi puhul; pressimisjääkidest valmistatud piiritusjoogi puhul ei ole etüülkarbamaadi sisaldus lõpptootes suurem kui 1 mg/l.

Selgitus

Vesiniktsüaniidhape on etüülkarbamaadi moodustamisel lähteaine ja see on kantserogeenne. Kui lõpptootes soovitakse saavutada sihtväärtus 1 mg/l, tuleb vesiniktsüaniidhappe maksimaalset sisaldust ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi kohta vähendada 7-1t grammilt 1 grammini. Etüülkarbamaat on väga mürgine kantserogeenne aine. Codex Alimentariuse asjakohaste soovituste alusel on komisjon avaldanud soovitused meetmete kohta etüülkarbamaadi sisalduse vähendamiseks, et saavutada sihtväärtus 1 mg ühe liitri kohta lõpptootes.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 7. kategooria – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a)  Puuviljade pressimisjääkidest valmistatud piiritusjooke võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 8. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Rosinatest valmistatud piiritusjook ehk raisin brandy

8.  Rosinatest valmistatud piiritusjook ehk raisin brandy

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 8. kategooria – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  Rosinatest valmistatud piiritusjooke ehk raisin brandyt võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

 

(Sõnad „raisin brandy” kirjutatakse muudatusettepaneku vastuvõtmisel kaldkirjas.)

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 9. kategooria – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iv)  luuviljadest saadava piiritusjoogi puhul ei ületa vesiniktsüaniidhappe sisaldus ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi kohta 7 grammi.

iv)  luuviljadest saadava piiritusjoogi puhul ei ületa vesiniktsüaniidhappe sisaldus ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi kohta 1 grammi. luuviljadest saadava piiritusjoogi puhul ei ole etüülkarbamaadi sisaldus lõpptootes suurem kui 1 mg/l.

Selgitus

Vesiniktsüaniidhape on etüülkarbamaadi moodustamisel lähteaine ja see on kantserogeenne. Kui lõpptootes soovitakse saavutada sihtväärtus 1 mg/l, tuleb vesiniktsüaniidhappe maksimaalset sisaldust ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi kohta vähendada 7-1t grammilt 1 grammini. Etüülkarbamaat on väga mürgine kantserogeenne aine. Codex Alimentariuse asjakohaste soovituste alusel on komisjon avaldanud soovitused meetmete kohta etüülkarbamaadi sisalduse vähendamiseks, et saavutada sihtväärtus 1 mg ühe liitri kohta lõpptootes.

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 9. kategooria – punkt b – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ii a)  –  vahtralehise pihlaka mari (Sorbus torminalis (L.) Crantz),

 

  harilik pihlakas (Sorbus domestica L.),

 

  koer-kibuvitsa mari (Rosa canina L.),

Selgitus

Mis puudutab tooraineid, tuleks nimetatud puuviljade puhul suurendada lubatud maksimaalset metanoolisisaldust kuni 1,350 g/hl puhta alkoholini, mis võimaldab toota iseloomuliku aroomi ja maitsega kvaliteetseid tooteid. See ei kujuta endast terviseriski, sest paljude teiste puuviljade ja marjade osas on suurem metanoolisisaldus juba lubatud.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 9. kategooria – punkt f – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Alternatiivina võib müüginimetust „Obstler“ kasutada puuviljadest saadava piiritusjoogi tootmiseks, mis on valmistatud eranditult eri liiki õuntest, pirnidest või mõlemast.

 

(Sõna „Obstler” kirjutatakse muudatusettepaneku vastuvõtmisel kaldkirjas.)

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 9. kategooria – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  Kui kahte või enamat eri liiki puuvilja, marja või köögivilja on koos destilleeritud, müüakse saadud toodet nime „puuviljadest valmistatud kange alkohoolne jook“ või vastavalt „köögiviljadest valmistatud kange alkohoolne jook“ all. Seda nimetust võib täiendada kõikide puuviljade, marjade või köögiviljade nimedega koguseliselt kahanevas järjekorras.

h)  Kui kahte või enamat eri liiki puuvilja, marja või köögivilja on koos destilleeritud, müüakse saadud toodet nime „puuviljadest ja köögiviljadest valmistatud kange alkohoolne jook“ või „köögiviljadest ja puuviljadest valmistatud kange alkohoolne jook“ all, sõltuvalt sellest, kas koos destilleeritakse põhiliselt puuviljadest või marjadest, või köögiviljadest saadud meski. Seda nimetust võib täiendada kõikide puuviljade, marjade või köögiviljade nimedega koguseliselt kahanevas järjekorras.

 

 

Selgitus

Esimeses lõigus esitatud muudatus annab tarbijatele rohkem teavet. „Obstler“ on aastakümneid olnud ühine mõiste, millega saksakeelsetes maades (Saksamaal, Austrias, Šveitsis) tähistatakse õuntest ja pirnidest valmistatud kanget alkohoolset jooki. Mõistet „Obstler“ tuleks kaitsta ja seetõttu tuleks see kaldkirjas kirjutada ainult saksa keeles.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 9. kategooria – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

h a)  Puuviljadest valmistatud piiritusjooke võib magustada kuni 18 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 10. kategooria – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  Õuntest valmistatud piiritusjook ega pirnidest valmistatud piiritusjook ei ole maitsestatud.

d)  Õuntest valmistatud piiritusjook ega pirnidest valmistatud piiritusjook ei ole maitsestatud. Sellega ei välistata aga traditsioonilisi valmistamisviise.

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku tagada õuntest ja pirnidest valmistatud piiritusjookide (näiteks kalvados) puhul traditsioonilised tootmismeetodid.

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 10. kategooria – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  Õuntest valmistatud piiritusjooke ja pirnidest valmistatud piiritusjooke võib magustada kuni 15 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 11. kategooria – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a)  Meest valmistatud piiritusjooke võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 12. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

12.  Hefebrand

12.  Hefebrand ehk käärimissettest valmistatud piiritusjook

 

(Sõnad „ehk käärimissettest valmistatud piiritusjook” kirjutatakse muudatusettepaneku vastuvõtmisel paksus püstkirjas.)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13. Muudatusettepaneku teise poole eesmärk on lisada kategooria täielik nimi, mis on komisjoni ettepanekust puudu.

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 12. kategooria – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  Hefebrand ehk käärimissettest valmistatud piiritusjook on piiritusjook, mis on valmistatud ainult veini või kääritatud puuvilja käärimissettest selle destilleerimisel alkoholisisalduseni kuni 86 mahuprotsenti.

a)  Hefebrand ehk käärimissettest valmistatud piiritusjook on piiritusjook, mis on valmistatud ainult veini käärimissettest või kääritatud puuvilja käärimissettest selle destilleerimisel alkoholisisalduseni kuni 86 mahuprotsenti.

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 12. kategooria – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a)  Hefebrandi ehk käärimissettest valmistatud piiritusjooke võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

 

(Sõna „Hefebrand” kirjutatakse muudatusettepaneku vastuvõtmisel kaldkirjas.)

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 13. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13.  Bierbrand ehk eau de vie de bière

13.  Bierbrand ehk eau de vie de bière

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 13. kategooria – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  Bierbrandi ehk eau de vie de bière’i võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

 

(Sõnad „Bierbrand ehk ehk eau de vie de bière” kirjutatakse muudatusettepaneku vastuvõtmisel kaldkirjas.)

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 14. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

14.  Topinambur

14.  Topinambur ehk maapirnidest valmistatud piiritusjook

 

(Sõnad “ „ehk maapirnidest valmistatud piiritusjook” kirjutatakse muudatusettepaneku vastuvõtmisel paksus püstkirjas.)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13. Muudatusettepaneku teise poole eesmärk on lisada kategooria täielik nimi, mis on komisjoni ettepanekust puudu.

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 14. kategooria – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  Topinamburit ehk maapirnidest valmistatud piiritusjooki võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

 

(Sõna „Topinambur” kirjutatakse muudatusettepaneku vastuvõtmisel kaldkirjas.)

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 15. kategooria – punkt a – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi puhul peab maksimaalne jääkide hulk vastama I lisa punktis 1 sätestatule, kuid lõppsaaduse metanoolisisaldus ei tohi ületada 10 grammi ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi kohta.

Viina tootmiseks kasutatava põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi puhul peab maksimaalne jääkide hulk vastama I lisa punktis 1 sätestatule, kuid lõppsaaduse metanoolisisaldus ei tohi ületada 10 grammi ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi kohta.

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 15. kategooria – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  Viina minimaalne alkoholisisaldus on 37,5 mahuprotsenti.

b)  Viina alkoholisisaldus on 37,5 kuni 80 mahuprotsenti.

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 15. kategooria – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  Viina ei värvita.

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 15. kategooria – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  Sellise viina kirjeldamisel, esitlemisel või märgistamisel, mis ei ole toodetud ainult kartulitest või teraviljast, kasutatakse nimetust „… toodetud“, mille ette on lisatud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi tootmisel kasutatud tooraine nimetus.

d)  Sellise viina kirjeldamisel, esitlemisel või märgistamisel, mis ei ole toodetud ainult kartulitest või teraviljast või mõlemast, kasutatakse nimetust „… toodetud“, mille ette on lisatud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi tootmisel kasutatud tooraine nimetus.

Selgitus

Komisjoni ettepaneku tekstis kustutati kõik viited väljendile „ja/või“. Muudatusettepaneku eesmärk on praegusi valmistamisviise säilitada.

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 15. kategooria – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  Viina võib lõppmaitse ümardamiseks magustada. Siiski ei tohi lõpptootes olla üle 10 g magusaineid liitri kohta väljendatuna invertsuhkru ekvivalendina.

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 15. kategooria – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d b)  Alternatiivina võib mis tahes liikmesriigis kasutada müüginimetust „Vodka“.

 

(Sõna „Vodka” kirjutatakse muudatusettepaneku vastuvõtmisel kaldkirjas.)

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 16. kategooria – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  jook on toodetud punktis ii loetletud osaliselt kääritatud või kääritamata puuviljade või marjade leotamise teel, kusjuures 100 kg kääritatud puuviljade või marjade kohta võib lisada maksimaalselt 20 liitrit põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi või samadest puuviljadest või marjadest või nende segust valmistatud piiritust või destillaati, ja kääritamisele järgneb destilleerimine alkoholisisalduseni kuni 86 mahuprotsenti;

i)  jook on toodetud punktis ii loetletud osaliselt kääritatud või kääritamata puuviljade või marjade leotamise teel, kusjuures 100 kg kääritatud puuviljade või marjade kohta võib lisada maksimaalselt 20 liitrit põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi või samadest puuviljadest või marjadest või nende kombinatsioonist valmistatud piiritust või destillaati, ja kääritamisele järgneb destilleerimine alkoholisisalduseni kuni 86 mahuprotsenti;

Selgitus

Vältimaks segiminekut artikli 2 lõike 1 punktis 3 esitatud segu määratlusega.

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 16. kategooria – punkt a – alapunkt ii – 9. taane

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  hariliku pihlaka marjad (Sorbus aucuparia L.),

–  (ei puuduta eestikeelset versiooni).

Selgitus

Ei puuduta eestikeelset versiooni.

Muudatusettepanek    148

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 16. kategooria – punkt a – alapunkt ii – 10. taane

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  aedpihlaka mari (Sorbus domestica L.),

–  (ei puuduta eestikeelset versiooni).

Selgitus

Ei puuduta eestikeelset versiooni.

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 16. kategooria – punkt a – alapunkt ii – 32 a. taane (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  – Aroonia (must leeder),

 

  ploom (Prunus domestica L.),

Selgitus

Nimetatud toorained tuleks lisada selles tootekategoorias lubatud puuviljade või marjade loetellu.

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 17. kategooria – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  Geist (millele järgneb kasutatud puuvilja või tooraine nimetus) on piiritusjook, mis on valmistatud 16. kategooria punkti a alapunktis ii loetletud kääritamata puuviljade ja marjade või köögiviljade, pähklite või muude taimematerjalide, näiteks maitsetaimede või roosi kroonlehtede leotamisel põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholis, millele järgneb destilleerimine alkoholisisalduseni kuni 86 mahuprotsenti.

a)  Geist (millele järgneb kasutatud puuvilja või tooraine nimetus) on piiritusjook, mis on valmistatud 16. kategooria punkti a alapunktis ii loetletud kääritamata puuviljade ja marjade või köögiviljade, pähklite, seente või muude taimematerjalide, näiteks maitsetaimede või roosi kroonlehtede leotamisel põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholis, millele järgneb destilleerimine alkoholisisalduseni kuni 86 mahuprotsenti.

Selgitus

Seeni ei liigitata taimseteks materjalideks ja seetõttu tuleb neid eraldi nimetada.

Muudatusettepanek    151

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 17. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

17.  Geist (millele järgneb kasutatud puuvilja või tooraine nimetus)

17.  Geist (millele järgneb kasutatud puuvilja või tooraine nimetus)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    152

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 17. kategooria – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  Mõiste „-geist“ kasutamiseks, millele eelneb mõni muu nimetus kui puuvilja nimetus, antakse luba jätkuvalt vastavalt piiritusjookide sektoris sätestatud fantaasiaelementidega nimetustele.

Selgitus

See võimaldab piiritusjookide puhul kasutada nimesid nagu „Stadtgeist“ või „Schlossgeist“.

Muudatusettepanek    153

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 19. kategooria – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  Kadakamarjamaitselised piiritusjoogid on saadud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi või teraviljapiirituse või teravilja destillaadi maitsestamisel kadakamarjadega (Juniperus communis L. või Juniperus oxicedrus L.).

a)  Kadakamarjamaitselised piiritusjoogid on saadud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi või teraviljapiirituse või teravilja destillaadi või nende kombinatsiooni maitsestamisel kadakamarjadega (Juniperus communis L. või Juniperus oxicedrus L.).

Selgitus

Vältimaks segiminekut artikli 2 lõike 1 punktis 3 esitatud segu määratlusega.

Muudatusettepanek    154

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 20. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

20.  Gin

20.  Gin

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    155

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 21. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  Destilleeritud gin

21.  Destilleeritud gin

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    156

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 21. kategooria – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii)  saadud nimetatud destilleerimissaaduse ja samasuguse koostise, puhtuse ja alkoholisisaldusega, põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi segamisel; destilleeritud gin’i maitsestamiseks võib samuti kasutada 20. kategooria punktis c nimetatud lõhna- ja maitseühendeid ja/või lõhna- ja maitsepreparaate.

ii)  saadud nimetatud destilleerimissaaduse ja samasuguse koostise, puhtuse ja alkoholisisaldusega, põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi kombineerimisel; destilleeritud gin’i maitsestamiseks võib samuti kasutada 20. kategooria punktis c nimetatud lõhna- ja maitseühendeid ja/või lõhna- ja maitsepreparaate.

Selgitus

Vältimaks segiminekut artikli 2 lõike 1 punktis 3 esitatud segu määratlusega.

Muudatusettepanek    157

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 22. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

22.  London gin

22.  London gin

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    158

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 2. kategooria – punkt c‚

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  Nimetusele „London gin“ võib lisada sõna „dry“.

c)  Nimetus „London gin“ võib sisaldada sõna „dry“.

Selgitus

Sõnastuse kohandamine kajastab paremini praegust tava ja suurendab paindlikkust.

Muudatusettepanek    159

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 24. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

24.  Akvavit ehk aquavit

24.  Akvavit ehk aquavit

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    160

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 26. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

26.  Pastis

26.  Pastis

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    161

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 27. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

27.  Pastis de Marseille

27.  Pastis de Marseille

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    162

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 28. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

28.  Anis

28.  Anis

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    163

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 28. kategooria – punkt b‚

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  Anis'i minimaalne alkoholisisaldus on 37 mahuprotsenti.

b)  Anis'i minimaalne alkoholisisaldus on 35 mahuprotsenti.

Selgitus

Trükivea parandamine ettepanekus.

Muudatusettepanek    164

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 29. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

29.  Destilleeritud aniis

29.  Destilleeritud anis

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    165

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 30. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

30.  Mõrumaitseline piiritusjook ehk bitter

30.  Mõrumaitseline piiritusjook ehk bitter

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    166

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 30. kategooria – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  Mõrumaitseline piiritusjook ehk bitter on piiritusjook, mille puhul mõru maitse on ülekaalus ja mis on saadud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi maitsestamisel lõhna- ja maitseühenditega.

a)  Mõrumaitseline piiritusjook ehk bitter on piiritusjook, mille puhul mõru maitse on ülekaalus ja mis on saadud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi maitsestamisel lõhna- ja maitseühenditega või lõhna- ja maitsepreparaatidega või mõlemaga.

Selgitus

Väljajätu parandamine ettepanekus.

Muudatusettepanek    167

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 31. kategooria – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  Maitsestatud viina maksimaalne suhkrusisaldus väljendatuna invertsuhkrus on 100 grammi liitri kohta.

Muudatusettepanek    168

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 31. kategooria – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d b)  Mõiste „viin“ võib mis tahes liidu ametlikus keeles asendada sõnaga „vodka“.

 

(Sõna „vodka” kirjutatakse muudatusettepaneku vastuvõtmisel kaldkirjas.)

Muudatusettepanek    169

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 32. kategooria – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii)  mis on saadud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholist või selle destillaadist või ühe või mitme piiritusjoogi või sama liiki piiritusjookide segust, mida on magustatud ja millele on lisatud üks või mitu lõhna- ja maitseainet, põllumajandussaadust või toiduainet.

ii)  mis on saadud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholist või selle destillaadist või ühe või mitme piiritusjoogi või sama liiki piiritusjookide kombinatsioonist, mida on magustatud ja millele on lisatud üks või mitu lõhna- ja maitseainet, põllumajandussaadust või toiduainet.

Selgitus

Vältimaks segiminekut artikli 2 lõike 1 punktis 3 esitatud segu määratlusega.

Muudatusettepanek    170

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 32. kategooria – punkt d – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Alternatiivina võib mis tahes liikmesriigis kasutada müüginimetust „liqueur“.

 

(Sõna „liqueur” kirjutatakse muudatusettepaneku vastuvõtmisel kaldkirjas.)

Muudatusettepanek    171

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 32. kategooria – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  Müüginimetust „liköör“ võib täiendada ka toote valmistamisel kasutatud lõhna- ja maitseaine või toiduaine nimega.

Selgitus

Õiguskindluse huvides ja puuviljadest valmistatud kange alkohoolse joogiga võrreldavuse mõttes (punkt 9 – käesoleva lisa punkt f) tuleks likööri määratluses märkida, et kaubanime võib täiendada ka kasutatud lõhna- ja maitseaine või toiduaine nimega.

Muudatusettepanek    172

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 34. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

34.  Crème de cassis

34.  Crème de cassis

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    173

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 35. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

35.  Guignolet

35.  Guignolet

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    174

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 36. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

36.  Punch au rhum

36.  Punch au rhum

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    175

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 37. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

37.  Sloe gin

37.  Sloe gin

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    176

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 38. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

38.  Laukaploomimaitseline piiritusjook ehk Pacharán

31 a.  Laukaploomimaitseline piiritusjook ehk Pacharán

 

Laukaploomimaitselise piiritusjoogi ehk Pacharáni kategooria paigutatakse kategooriate „viin“ ja „liköör“ vahele.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13. Selle kategooria paigutamine II lisasse ei ole õige. Kõik kategoorias „32. Liköör“ nimetatud tooted on liköörid ning käesoleval juhul ei ole see alati nii, kuna olenevalt suhkrusisaldusest ei pruugi olla tegu likööriga.

Muudatusettepanek    177

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 39. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

39.  Sambuca

39.  Sambuca

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    178

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 39. kategooria – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

ii)  joogi minimaalne suhkrusisaldus väljendatuna invertsuhkrus on 370 grammi liitri kohta;

ii)  joogi minimaalne suhkrusisaldus väljendatuna invertsuhkrus on 350 grammi liitri kohta;

Selgitus

Trükivea parandamine ettepanekus.

Muudatusettepanek    179

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 40. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

40.  Maraschino, Marrasquino ehk Maraskino

40.  Maraschino, Marrasquino ehk Maraskino

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    180

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 41. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

41.  Nocino

41.  Nocino

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    181

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 42. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

42.  Munaliköör ehk advocaat ehk avocat ehk advokat

42.  Munaliköör ehk advocaat ehk avocat ehk advokat

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    182

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 42. kategooria – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  Munaliköör ehk advocaat ehk avocat ehk advokat on maitsestatud või maitsestamata piiritusjook, mis on saadud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholist, destillaadist või piiritusest ja mille koostisse kuulub kvaliteetne munakollane, munavalge ja suhkur või mesi. Minimaalne suhkru- või meesisaldus väljendatuna invertsuhkrus on 150 grammi liitri kohta. Puhta munakollase minimaalne sisaldus on 140 grammi lõppsaaduse ühe liitri kohta.

a)  Munaliköör ehk advocaat ehk avocat ehk advokat on maitsestatud või maitsestamata piiritusjook, mis on saadud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholist, destillaadist või piiritusest, või nende kombinatsioonist, ja mille koostisse kuulub munakollane, munavalge ja suhkur või mesi. Minimaalne suhkru- või meesisaldus väljendatuna invertsuhkrus on 150 grammi liitri kohta. Puhta munakollase minimaalne sisaldus on 140 grammi lõppsaaduse ühe liitri kohta. Etiketile tuleb märkida munade kasutamine, mis on pärit muudesse tõugudesse kui Gallus gallus kuuluvatelt lindudelt.

Selgitus

Vältimaks segiminekut artikli 2 lõike 1 punktis 3 esitatud segu määratlusega.

Muudatusettepanek    183

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 42. kategooria – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  Munalikööri ehk advocaat'i ehk avocat'i ehk advokat'i valmistamisel võib kasutada ainult looduslikke lõhna-ja maitseaineid ning lõhna- ja maitsepreparaate.

c)  Munalikööri ehk advocaat'i ehk avocat'i ehk advokat'i valmistamisel võib kasutada ainult lõhna- ja maitseomadustega toiduaineid, looduslikke lõhna- ja maitseaineid ning lõhna- ja maitsepreparaate.

Selgitus

Traditsioonilistes tootmismeetodites lisatakse munaliköörile maitse ümardamiseks piima või koort. Vastavalt lõhna- ja maitseaineid käsitlevatele ELi eeskirjadele ei ole need toiduained lõhna- ja maitseained. See muudatusettepanek peaks võimaldama traditsiooniliste tootmismeetodite kasutamist. Vastavat praegusele olukorrale võib munaliköörile lisada ainult looduslikke lõhna- ja maitseaineid, ning mitte muid loodusidentseid või kunstlikke lõhna- ja maitseaineid, mis olid enne lubatud.

Muudatusettepanek    184

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 42. kategooria – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  Munalikööri ehk advocaat'i ehk avocat'i ehk advokat'i valmistamisel võib kasutada koort.

Muudatusettepanek    185

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 43. kategooria – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  Munasisaldusega liköör on maitsestatud või maitsestamata piiritusjook, mis on saadud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholist, destillaadist või piiritusjoogist ning mille iseloomulike koostisosade hulka kuuluvad kvaliteetne munakollane, munavalge ja suhkur või mesi. Minimaalne suhkru- või meesisaldus väljendatuna invertsuhkrus on 150 grammi liitri kohta. Munakollase minimaalne sisaldus peab olema 70 grammi lõppsaaduse ühe liitri kohta.

  Munasisaldusega liköör on maitsestatud või maitsestamata piiritusjook, mis on saadud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholist, destillaadist või piiritusjoogist või nende kombinatsioonist ning mille iseloomulike koostisosade hulka kuuluvad kvaliteetne munakollane, munavalge ja suhkur või mesi. Minimaalne suhkru- või meesisaldus väljendatuna invertsuhkrus on 150 grammi liitri kohta. Munakollase minimaalne sisaldus peab olema 70 grammi lõppsaaduse ühe liitri kohta.

Selgitus

Vältimaks segiminekut artikli 2 lõike 1 punktis 3 esitatud segu määratlusega.

Muudatusettepanek    186

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 44. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

44.  Mistrà

44.  Mistrà

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    187

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 45. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

45.  Väkevä glögi ehk spritglögg

45.  Väkevä glögi ehk spritglögg

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    188

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 1. osa – 46. kategooria – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

46.  Berenburg ehk Beerenburg

46.  Berenburg ehk Beerenburg

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kirjutada piiritusjoogi kategooria nimetus kaldkirjas, et kohaldada määruse eelnõu artiklit 13.

Muudatusettepanek    189

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 2. osa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Guignolet Kirschi valmistatakse Prantsusmaal ning see on saadud guignolet’ ja kirschi segamisel, kusjuures vähemalt 3 % lõppsaaduse puhta alkoholi kogusisaldusest tuleneb kirschist. Guignolet’ Kirschi minimaalne alkoholisisaldus peab olema 15 mahuprotsenti. Guignolet’ nimetusega toote märgistamisel ja esitlemisel peab sõna „Guignolet“ olema esitlemisel või märgistamisel sama kirjatüübiga, sama suurte ja sama värvi tähtedega kui sõna „Kirsch“ ning olema sellega samal real, ja pudelitel peab see olema eesmisel märgisel. Teave alkoholisisalduse kohta peab näitama, kui suur on guignolet’ ja kirschi puhta alkoholi mahuprotsent Guignolet Kirschi puhta alkoholi kogusisalduse mahuprotsendis.

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku võtta Guignolet-Kirschi kohta kasutusele konkreetsed eeskirjad samal viisil, nagu see on Rum Verschnitti ja Slivovice puhul.

Muudatusettepanek    190

Ettepanek võtta vastu määrus

II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

IIa LISA

 

DÜNAAMILINE EHK „CRIADERAS Y SOLERA“ LAAGERDAMISMEETOD

 

Dünaamiline ehk „ciaderas y solera“ laagerdamismeetod seisneb kõigi ühe laagerdumisastme moodustavate tammevaatide või muude tammemahutite osalises perioodilises tühjendamises ja nendele eelmiselt laagerdumisastmelt pärineva brändi osa lisamises.

 

Mõisted

 

Laagerdumisastmed Kõik sama küpsusastmega tammevaatide või muude tammemahutite read, mille läbib brändi laagerdumisprotsessi jooksul. Iga astet kutsutakse nimetusega „criadera“, välja arvatud viimane, brändi villimiseelne rida, mille nimetus on „solera“.

 

Tühjendamine Iga tammevaadi või muu tammemahuti osaline tühjendamine selles sisalduvast brändist, et lisada see vahetult järgmise laagerdumisastme tammevaatidesse ja/või tammemahutitesse, välja arvatud astmel „solera“, kus see villitakse.

 

Lisamine Teatava astme tammevaatidest või -mahutitest pärineva osa lisamine ja segamine vanuse järjekorras järgmise laagerdumisastme tammevaatide või muude tammemahutite sisu hulka.

 

Keskmine vanus Ajavahemik, mis kulub kogu brandy kõigi laagerdumisprotsessi astmete läbimiseks ja mis arvutatakse kõigil laagerdumisastmetel oleva brandy kogumahu ja viimaselt, solera astmelt ühe aasta jooksul villitud brandy suhtarvuna.

 

„Solera“ astmelt villitud brändi keskmise laagerdumisaja arvutamiseks võib kasutada järgmist valemit: t̅ = Vt/Ve

 

kus:

 

  t̅ on keskmine laagerdumisaeg aastates,

 

  Vt on laagerdamissüsteemi sisu kogumaht, mõõtühik: liiter puhast alkoholi,

 

  Ve on ühe aasta jooksul laagerdamissüsteemist tarnimiseks väljalastud toodangu kogumaht, mõõtühik: liiter puhast alkoholi

 

Minimaalne keskmine vanus Kui tegemist on alla 1000-liitriste tammevaatide või tammemahutitega, peab osaliste tühjendamiste ja lisamiste arv aastas olema väiksem süsteemi astmete kahekordsest arvust või sellega võrdne, et tagada kõige noorema osa vähemalt kuue kuu pikkune laagerdumisaeg.

 

Kui tammevaadi või tammemahuti maht on 1000 või rohkem liitrit, peab osaliste tühjendamiste ja lisamiste arv aastas olema väiksem süsteemi astmete arvust või sellega võrdne, et tagada kõige noorema osa vähemalt ühe aasta pikkune laagerdumisaeg.

Selgitus

Seotud muudatusettepanekuga, mis on esitatud artikli 11 lõike 3 uuele versioonile.

(1)

  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

2016. aasta detsembris avaldas Euroopa Komisjon piiritusjooke käsitleva määruse eelnõu, mille eesmärk oli kohandada kehtivat õiguslikku raamistikku Euroopa Liidu toimimise lepinguga.

Raportöör pooldab piiritusjooke käsitlevate õigusaktide kohandamist Lissaboni lepinguga, kuid leiab siiski, et igasuguse kohandamise korral on oluline säilitada õigused, mis Euroopa Parlamendil kehtivate õigusaktide kohaselt on. Raportöör tänab komisjoni pingutuste eest, kuid leiab, et teatud konkreetsetes punktides tuli nende õiguste kaitseks esitada muudatusettepanekuid. Raportööri arvates tuleks komisjonile antud delegeerimisõigust piirata 5-aastase perioodiga, mida on võimalik pikendada.

Üks põhilisi erinevusi ettepaneku ja kehtiva määruse vahel on õiguslik alus. Raportöör leiab, et ELi toimimise lepingu artikli 42 lõike 2 sissetoomine on väga õige, et rõhutada nende õigusaktide põllumajanduslikke juuri. Piiritusjoogid ei ole ELi põllumajanduse jaoks mitte ainult väga oluline kvalitatiivne ja kvantitatiivne väljund, vaid lisaks peab piiritusjookide valmistamiseks kasutatav etüülalkohol pärinema põllumajandusest.

Mis puudutab III peatüki muutmist, kus käsitletakse geograafilisi tähiseid, jagab raportöör komisjoni arvamust, et Euroopa Liidus kasutatavaid erinevaid geograafiliste tähiste süsteeme tuleks ühtlustada. Siiski leiab raportöör, et piiritusjookide sektori eripärasid tuleb arvesse võtta. Lisaks tuleb uue määrusega automaatselt geograafiliste tähistena kaitsta olemasolevaid geograafilisi tähiseid, mille kohta on juba vastav tehniline dokumentatsioon esitatud, ning pärast määruse jõustumist ei tohi olla võimalik seda kaitset tühistada.

Ühtlustamise vaimus tühistatakse ettepanekuga määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisa geograafiliste tähiste kohta ning see viiakse üle e-registrisse sarnaselt veinide ja toiduainete kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste kohta sätestatuga. Kuigi raportöör toetab ühtlustamist ja mõistab komisjoni põhjuseid III lisa kustutamiseks, võttes arvesse registri olulisust, leiab raportöör, et Euroopa Parlament peab nimetatud registri muutmises osalema.

Ettepaneku artiklis 13 täpsustatakse, et II lisas kaldkirjas esitatud näiteid ei tohi tõlkida ei piiritusjoogi märgisel ega esitlemisel. Artikli 13 nõuete täitmisel suurema selguse saavutamiseks on II lisas nimetatud piiritusjookide kategooriate nimetuste kohandamiseks viidud sisse tehnilised muudatused.

Lõpuks on II lisa kohta esitatud tehnilisi muudatusettepanekuid, et parandada väljajätmisi või ebakõlasid kehtiva määrusega.


RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS (11.10.2017)

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset

(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Arvamuse koostaja: Nicola Danti

LÜHISELGITUS

Kõnealuse määruse ettepaneku peamine eesmärk on viia selle valdkonna kehtivad õigusaktid vastavusse Euroopa Liidu toimimise lepinguga, andes Euroopa Komisjonile delegeeritud ja rakendamisvolitused kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291.

Siiski on arvamuse koostaja seisukohal, et komisjoni ettepanek muudab mõningaid alusakti olulisi osi ning lisab sellesse uusi osi koos võimaliku mõjuga rahvusvahelise kaubanduse komisjoni pädevusvaldkonnale.

Piiritusjookide sektor on üks Euroopa kõige tähtsamaid sektoreid põllumajanduslike toiduainete ekspordis rohkem kui 10 miljardi euroga 2016. aastal, mis on 8 % kogu Euroopa põllumajanduslike toiduainete ekspordist.

Sellega seoses on oluline meeles pidada, kui tähtsad on geograafilised tähised, mis ka piiritusjookide sektoris on ELi kohalike, piirkondlike ja kodumaiste toodete eripära ja kvaliteedi kaitsmise vahend, võimaldades kaitsta ka nendega seotud traditsioonilisi oskusi ja töökohti ning pakkuda tarbijatele selget teavet omaduste kohta, mis annavad sellistele toodetele lisaväärtuse.

Neist on saanud üks Euroopa kaubanduspoliitika peamisi abivahendeid, mille kaudu püütakse saavutada ka väljaspool Euroopa Liitu Euroopaga sarnane kaitse tase ja hõlbustada Euroopa kvaliteetsete toodete pääsu kolmandate riikide turgudele.

Sarnaselt kõigi muude intellektuaalomandi õigustega saab kuritarvitada ka geograafilisi tähiseid. Piiritusjookide maine täieliku kaitse tagamiseks siseturul ja ülemaailmselt tuleb tugevdada nende kaitset võltsimiste ja pettuste eest.

Seda silmas pidades on arvamuse koostaja seisukohal, et on asjakohane töötada sobivas õigusraamistikus välja õigusaktid, millega laiendada samasugust kaitset ka võltsitud geograafiliste tähistega toodete vastu, mida veetakse läbi ELi territooriumi, isegi kui need ei ole mõeldud siseturul ringlusse laskmiseks.

2014. aastal oli nende toodete väärtus, mille puhul võltsiti kaitstud geograafilisi tähiseid, 4,3 miljardit eurot, mis moodustab umbes 9 % ELi geograafiliste tähiste siseturust. Toodete koguväärtust arvestades on piiritusjookide valdkonnas rikkumiste osakaal kõige suurem.

Seetõttu on oluline ajakohastada kõnealust õigusnormi, et säilitada vähemalt kehtivate õigusaktidega tagatud kaitse tase ning tagada sektori vajalik väärtustamine.

Sellega seoses peab arvamuse koostaja asjakohaseks võtta uuesti kasutusele säte, mille kohaselt saab eksporditavaid piiritusjooke tähistada lisaks geograafilise tähise originaalnimetusele ka selle tõlkega mõnesse muusse kui ELi ametlikku keelde, kui kolmanda riigi seadused seda nõuavad. Arvamuse koostaja on aga veendunud, et see oleks väga aeganõudev tegevus, kui seda võimaldada üksnes komisjoni delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise teel.

Ettepaneku üks positiivne eesmärk on kahtlemata kõiki piiritusjookide geograafilisi tähiseid hõlmava elektroonilise registri kasutuselevõtmine. Register võib tõepoolest olla uuenduslik, dünaamiline ja läbipaistev ning ka kergemini kättesaadav vahend. Sellel peab olema määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisaga samaväärne õigusjõud ning see peab automaatselt hõlmama registreeritud geograafilisi tähiseid, mis on varustatud lisas sätestatud tootespetsifikaadiga. Registrisse võib rahvusvahelise lepingu alusel kanda ka kolmandates riikides kasutatavad ja ELis kaitstud geograafilisi tähiseid, kui kõnealused kolmandad riigid seda soovivad. Arvamuse koostaja arvates võib sellel punktil olla oluline kaal kaubandusläbirääkimistel kolmandate riikidega, kellest mõned on juba selle vastu huvi ilmutanud.

Lõpuks peab arvamuse koostaja asjakohaseks anda komisjonile delegeeritud volitused kindlaks tähtajaks, st viieks aastaks, koos pikendamise võimalusega samaks ajavahemikuks.

Delegeeritud volitused antakse seoses määruse oluliste sätetega, mis nõuavad ulatuslikku koostööd ja sujuvat teabevahetust liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel, et paremini vastata sektori vajadustele ja huvidele.

Kokkuvõtteks on arvamuse koostaja seisukohal, et Euroopa Liidu toimimise lepinguga ühtlustatavad sätted peavad tagama praegu kehtiva määrusega vähemalt samal tasemel kaitse ja optimeerimise.

Arvamuse koostaja leiab, et pikemas perspektiivis oleks asjakohane ELi geograafiliste tähistega seotud küsimusi reguleeriva õigusraamistiku normid omavahel võimalikult suurel määral vastavusse viia, võttes arvesse eri sektorite eripära. See aitaks tugevdada ja muuta järjekindlamaks ELi positsiooni rahvusvahelisel tasandil kõnealuses küsimuses ning eelkõige kolmandate riikidega peetavatel kaubanduslepingute läbirääkimistel.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Mõnel juhul võivad toidukäitlejad olla sunnitud osutama piiritusjoogi päritolule või soovida seda teha, et juhtida tarbijate tähelepanu toote kvaliteedile. Selline päritolutähistus peaks vastama ühtlustatud kriteeriumidele. Seetõttu oleks vaja kehtestada erisätted päritoluriigi või päritolupaiga tähistamiseks piiritusjookide esitlemisel ja märgistamisel.

(15)  Mõnel juhul võivad toidukäitlejad olla sunnitud osutama piiritusjoogi päritolule või soovida seda teha, et juhtida tarbijate tähelepanu toote kvaliteedile. Seetõttu oleks vaja kehtestada erisätted päritoluriigi või päritolupaiga tähistamiseks piiritusjookide esitlemisel ja märgistamisel.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Geograafiliste tähiste kaitse puhul on oluline võtta arvesse intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingut (edaspidi „TRIPS-leping”), eriti selle artikleid 22 ja 23, ning üldist tolli- ja kaubanduskokkulepet (edaspidi „GATTi leping“), mis kiideti heaks nõukogu otsusega 94/800/EÜ12.

(17)  Geograafiliste tähiste kaitse puhul on oluline võtta arvesse intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingut (edaspidi „TRIPS-leping”), eriti selle artikleid 22 ja 23, ning üldist tolli- ja kaubanduskokkulepet (edaspidi „GATTi leping“), mis kiideti heaks nõukogu otsusega 94/800/EÜ12, eelkõige GATTi lepingu artiklit V transiidivabaduse kohta. Selleks et tagada piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitse nõuete, sealhulgas pakendit puudutavate nõuete igakülgne täitmine ning tulemuslikumalt võidelda võltsingute vastu, tuleks kehtivas õigusraamistikus kehtestada süsteem, mis võimaldaks konfiskeerida niisuguste kaitsenõuete rikkumise kahtlusega piiritusjooke, mille transiit toimub läbi liidu tolliterritooriumi, sõltumata nende jookide lõplikust sihtturust.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/201213 piiritusjookide suhtes ei kohaldata. Seepärast tuleks ette näha piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset käsitlevad eeskirjad. Komisjon peaks registreerima geograafilised tähised, mis näitavad piiritusjoogi pärinemist mingi riigi territooriumilt või territooriumi teatavast piirkonnast või paikkonnast, kui piiritusjoogi teatav omadus, maine või mõni muu tunnus on olulisel määral seostatav toote geograafilise päritoluga.

(18)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/201213 piiritusjookide suhtes ei kohaldata. Seepärast tuleks ette näha piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset käsitlevad eeskirjad. Komisjon peaks registreerima geograafilised tähised, mis näitavad piiritusjoogi pärinemist mingi riigi territooriumilt või territooriumi teatavast piirkonnast või paikkonnast, kui piiritusjoogi teatav omadus, maine, traditsiooniline töötlemis-ja tootmisviis või mõni muu tunnus on olulisel määral seostatav toote geograafilise päritoluga.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Kooskõlas TRIPS-lepinguga tuleks kehtestada liidu või kolmanda riigi geograafiliste tähiste registreerimise, muutmise ja võimaliku mittetunnistamise menetlused ning samas tunnistada automaatselt ka liidu olemasolevate kaitstud geograafiliste tähiste staatust. Selleks et geograafiliste tähiste menetluseeskirjad oleksid kõikide asjaomaste sektorite puhul järjepidevad, tuleks piiritusjookide eripära arvestades võtta neid hõlmavate menetluseeskirjade koostamisel aluseks määrusega (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toiduainete jaoks sätestatud põhjalikumad ja läbiproovitumad menetluseeskirjad. Selleks et registreerimismenetlusi lihtsustada ning tagada, et toidukäitlejatele ja tarbijatele mõeldud teave on elektrooniliselt kättesaadav, tuleks sisse seada geograafiliste tähiste elektrooniline register.

(19)  Kooskõlas TRIPS-lepinguga tuleks kehtestada liidu või kolmanda riigi geograafiliste tähiste registreerimise, muutmise ja võimaliku mittetunnistamise menetlused ning samas tunnistada automaatselt ka liidu olemasolevate registreeritud geograafiliste tähiste staatust. Selleks et geograafiliste tähiste menetluseeskirjad oleksid kõikide asjaomaste sektorite puhul järjepidevad, tuleks piiritusjookide eripära arvestades võtta neid hõlmavate menetluseeskirjade koostamisel aluseks määrusega (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toiduainete jaoks kasutatavad samasugused menetluseeskirjad. Selleks et registreerimismenetlusi lihtsustada ning tagada, et toidukäitlejatele ja tarbijatele mõeldud teave on elektrooniliselt kättesaadav, tuleks sisse seada läbipaistev, põhjalik ja kergesti juurdepääsetav geograafiliste tähiste elektrooniline register, millel oleks määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisaga samaväärne õigusjõud. Määruse (EÜ) nr 110/2008 kohaselt registreeritud geograafilised tähised peaks komisjon automaatselt registreerima. Komisjon peaks määruse 110/2008 III lisas esitatud geograafiliste tähiste kontrollimise vastavalt selle määruse artiklile 20 lõpule viima enne käesoleva määruse jõustumist.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Selleks et võtta arvesse tarbijate muutuvaid nõudmisi, tehnoloogia edusamme, asjakohaste rahvusvaheliste standardite arengut ning vajadust parandada tootmise ja turustamise majanduslikke tingimusi ning arvestamaks traditsioonilisi laagerdumisprotsesse ja erijuhtumina importivate kolmandate riikide seadusandlust, samuti geograafiliste tähiste kaitse tagamiseks, tuleks aluslepingu artikli 290 kohaselt delegeerida komisjonile õigus võtta vastu õigusakte tehniliste mõistete muutmise ja nende suhtes kehtestatud erandite puhul, samuti piiritusjookide kategooriates esitatud nõuete puhul ja erieeskirjade puhul seoses teatavate käesoleva määruse I peatükis sätestatud piiritusjoogikategooriatega, käesoleva määruse II peatükis osutatud märgistamise ja esitlemisega, käesoleva määruse III peatükis osutatud geograafiliste tähistega ning käesoleva määruse IV peatükis osutatud kontrolli ja teabevahetusega.

(22)  Selleks et võtta arvesse tarbijate muutuvaid nõudmisi, tehnoloogia ja asjakohaste rahvusvaheliste standardite arengut ning vajadust parandada tootmise ja turustamise majanduslikke tingimusi, ning arvestamaks traditsioonilisi laagerdumisprotsesse ja erijuhtumina importivate kolmandate riikide seadusandlust, samuti geograafiliste tähiste kaitse tagamiseks, võttes samas arvesse traditsiooniliste valmistusviiside olulisust, tuleks aluslepingu artikli 290 kohaselt delegeerida komisjonile õigus võtta vastu õigusakte tehniliste mõistete muutmise ja nende suhtes kehtestatud erandite puhul, samuti piiritusjookide kategooriates esitatud nõuete puhul ja erieeskirjade puhul seoses teatavate käesoleva määruse I peatükis sätestatud piiritusjoogikategooriatega, käesoleva määruse II peatükis osutatud märgistamise ja esitlemisega, käesoleva määruse III peatükis osutatud geograafiliste tähistega ning käesoleva määruse IV peatükis osutatud kontrolli ja teabevahetusega.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  „tootespetsifikaat“ – geograafilise tähise kaitse taotlusele lisatud kirjeldus, milles on loetletud tingimused, millele piiritusjook peab vastama;

(7)  „tootespetsifikaat“ – geograafilise tähise kaitse taotlusele lisatud kirjeldus, milles on loetletud tingimused, millele piiritusjook peab vastama, ning mis ühtib määruse (EÜ) nr 110/2008 artiklis 17 sätestatud tehnilise toimikuga;

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktides a ja b osutatud delegeeritud aktide puhul tuleb piirduda üksnes nende tõendatud vajadustega, mis tulenevad tarbijate nõudmistest, tehnoloogilisest arengust, vastavate rahvusvaheliste standardite arengust või tooteinnovatsiooni vajadusest.

Esimese lõigu punktides a ja b osutatud delegeeritud õigusaktide puhul tuleb piirduda üksnes nende tõendatud vajadustega, mis tulenevad tarbijate nõudmistest, tehnoloogia arengust, vastavate rahvusvaheliste standardite arengust või tooteinnovatsiooni vajadusest, võttes seejuures arvesse traditsiooniliste valmistamisviiside tähtsust.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui piiritusjook vastab rohkem kui ühe II lisa I osas loetletud piiritusjoogikategooria 15–47 nõuetele, võib seda müüa ühe või mitme vastavas kategoorias ette nähtud müüginimetuse all.

3.  Kui piiritusjook vastab II lisa I osas loetletud piiritusjoogikategooriatest 1–47 rohkem kui ühe kategooria nõuetele, võib seda müüa ühe või mitme vastavates kategooriates ette nähtud müüginimetuse all.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  vastavas tootespetsifikaadis osutatud sõnadega.

b)  vastavas tootespetsifikaadis lubatud sõnadega.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud müüginimetusi, millele on lisatud väljend „lõhna või maitsega“ või muu samalaadne sõna, võib kasutada üksnes selliste lõhna- ja maitseainete puhul, mis sarnanevad piiritusjoogile või mida kasutatakse muude toiduainete tootmiseks kui jook. Geograafilisi tähiseid ei kasutata lõhna- ja maitseainete kirjeldamiseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Juhul kui piiritusjoogi päritolu on märgitud, peab see Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/201316 artikli 60 kohaselt vastama päritoluriigile või päritolupiirkonnale.

1.  Juhul kui piiritusjoogi päritolu on märgitud, peab see vastama paigale või piirkonnale, kus toimus tootmisprotsessi etapp, mille käigus piiritusjook sai talle iseloomulikud tunnused ja olulised omadused.

_______________

 

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

 

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1a.  Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, võib liidus toodetud ekspordiks mõeldud piiritusjookide puhul geograafilist tähist ja II lisas osutatud kaldkirjas mõisteid korrata keeles, mis ei ole liidu ametlik keel, kui importiva kolmanda riigi seadused seda nõuavad, kuid neid ei või selles keeles esitatud tekstiga asendada.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et võtta arvesse tarbijate kasvavaid nõudmisi, tehnoloogilist arengut, vastavate rahvusvaheliste standardite arengut ning vajadust parandada tootmise ja turustamise majanduslikke tingimusi, antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud akte, milles käsitletakse järgmist:

1.  Selleks et võtta arvesse tarbijate kasvavaid nõudmisi, tehnoloogia arengut, vastavate rahvusvaheliste standardite arengut ning vajadust parandada tootmise ja turustamise majanduslikke tingimusi, tagades samas tarbijate kaitse ning võttes arvesse traditsioonilisi valmistamisviise, antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist:

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Erandjuhtudel, kui importiva kolmanda riigi õigusaktid seda nõuavad, antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse erandite tegemist käesolevas peatükis sisalduvatest esitlemise ja märgistamise sätetest.

välja jäetud

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kaitstud geograafilisi tähiseid võivad kasutada kõik ettevõtjad, kes turustavad piiritusjooke, mis on toodetud kooskõlas vastava tootespetsifikaadiga.

1.  Registreeritud geograafilisi tähiseid võivad kasutada kõik ettevõtjad, kes turustavad piiritusjooke, mis on toodetud kooskõlas vastava tootespetsifikaadiga.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kaitstud geograafilisi tähiseid ning tootespetsifikaadiga kooskõlas kaitstud nimetusi kandvaid piiritusjooke kaitstakse:

2.  Registreeritud geograafilisi tähiseid ning tootespetsifikaadiga kooskõlas kaitstud nimetusi kandvaid piiritusjooke kaitstakse:

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  väärkasutuse, imiteerimise või seoste tekitamise eest ka siis, kui toote või teenuse tegelik päritolu on näidatud või kui kaitstud nimetus on tõlgitud või sellele on lisatud sõna „stiili“, „liiki“, „meetodil“, „toodetud nagu“, „imitatsioon“, „lõhna või maitsega“, „sarnane“ või muu samalaadne väljend;

b)  väärkasutuse, imiteerimise või seoste tekitamise eest ka siis, kui toote või teenuse tegelik päritolu on näidatud või kui kaitstud nimetus on tõlgitud või sellele on lisatud sõna „stiili“, „liiki“, „sorti“, „meetodil“, „toodetud nagu“, „imitatsioon“, „lõhna või maitsega“, „sarnane“ või muu samalaadne väljend;

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  muude toote lähtekohta, päritolu, laadi või olulisi omadusi käsitlevate valede või eksitavate märgete eest, mis esitatakse asjaomase toote sise- või välispakendil, reklaammaterjalides või asjaomase tootega seotud dokumentides, ning selliste pakendite kasutamise eest, mis võivad anda vale mulje toote päritolust;

c)  muude toote lähtekohta, päritolu, koostist, laadi või olulisi omadusi käsitlevate ebaõigete või eksitavate märgete eest toote esitlemisel või märgistamisel, mis võivad jätta vale mulje toote päritolust;

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Lõikes 2 osutatud geograafiliste tähiste kaitset tuleb laiendada kaupadele, mis on äritegevuse käigus liitu toodud kolmandatest riikidest ja mida ei ole vabasse ringlusse lastud, samuti selliste kaupade pakenditele.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kaitstud geograafilised tähised ei tohi muutuda liidus üldnimedeks artikli 32 lõike 1 tähenduses.

3.  Registreeritud geograafilised tähised ei tohi muutuda liidus üldnimedeks artikli 32 lõike 1 tähenduses.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et lõpetada kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste ebaseaduslik kasutamine, millele on osutatud lõikes 2.

4.  Liikmesriigid võtavad lõikes 2 osutatud vajalikud meetmed, et lõpetada registreeritud geograafiliste tähiste ebaseaduslik kasutamine.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  geograafilise tähisena kaitstav nimetus, nagu seda kasutatakse kaubanduses või tavakeeles, ja ainult keeltes, mida kasutatakse või on ajalooliselt kasutatud määratletud geograafilises piirkonnas konkreetse toote kirjeldamiseks;

a)  geograafilise tähisena registreeritav nimetus, nagu seda kasutatakse kaubanduses või tavakeeles, ja ainult keeltes, mida kasutatakse või on ajalooliselt kasutatud määratletud geograafilises piirkonnas konkreetse toote kirjeldamiseks;

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui taotlus hõlmab kolmanda riigi geograafilist piirkonda, esitatakse taotlus komisjonile kas otse või asjaomase kolmanda riigi asutuse vahendusel.

5.  Kui taotlus hõlmab kolmanda riigi geograafilist piirkonda, esitatakse taotlus komisjonile asjaomase kolmanda riigi asutuse vahendusel.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.   Komisjon vaatab iga artikli 21 kohaselt saadud taotluse nõuetekohaselt läbi, et teha kindlaks, kas see on põhjendatud ja vastab käesoleva peatüki tingimustele. Hindamine ei tohiks kesta kauem kui 12 kuud. Kui nimetatud ajavahemik on pikem, esitab komisjon viivituse põhjused taotlejale kirjalikult.

1.   Komisjon vaatab iga artikli 21 kohaselt saadud taotluse nõuetekohaselt läbi, et teha kindlaks, kas see on põhjendatud ja vastab käesoleva peatüki tingimustele. Hindamine ei tohi kesta kauem kui kuus kuud alates taotluse saamisest. Kui nimetatud ajavahemik on pikem, selgitab komisjon viivituse põhjuseid taotlejale kirjalikult.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.   Ilma et see piiraks artikli 18 kohaldamist, võib komisjon võtta vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse kuni viieaastane üleminekuperiood, et võimaldada selliste liikmesriigist või kolmandast riigist pärit piiritusjookide puhul, mille nimetus on artikli 18 lõikega 2 vastuolus, jätkata selle nimetuse kasutamist, mille all toodet turustati, tingimusel et vastavalt artikli 21 lõikele 3 või artiklile 24 esitatakse vastuvõetav selgitus, milles tõendatakse, et nimetuse registreerimine kahjustaks:

1.   Ilma et see piiraks artikli 18 kohaldamist, võib komisjon võtta vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse kuni kaheaastane üleminekuperiood, et võimaldada selliste liikmesriigist või kolmandast riigist pärit piiritusjookide puhul, mille nimetus on artikli 18 lõikega 2 vastuolus, jätkata selle nimetuse kasutamist, mille all toodet turustati, tingimusel et vastavalt artikli 21 lõikele 3 või artiklile 24 esitatakse vastuvõetav selgitus, milles tõendatakse, et nimetuse registreerimine kahjustaks:

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui komisjon leiab artikli 23 lõike 1 esimese lõigu kohase läbivaatamise tulemusel talle kättesaadava teabe põhjal, et registreerimistingimused ei ole täidetud, võtab komisjon vastu rakendusakti, millega lükatakse taotlus tagasi. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

1.  Kui komisjon artikli 23 lõike 1 esimese lõigu kohase läbivaatamise tulemusel talle kättesaadava teabe põhjal leiab, et registreerimistingimused ei ole täidetud, võtab komisjon kooskõlas artikliga 43 vastu käesolevat määrust täiendavad delegeeritud õigusaktid, millega lükatakse taotlus tagasi.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui komisjonile ei esitata artikli 24 kohast vastulauset või vastuvõetavat põhjendatud vastuväidet, võtab komisjon, kohaldamata artikli 44 lõikes 2 osutatud menetlust, vastu rakendusakti, millega nimetus registreeritakse.

2.  Kui komisjonile ei esitata artikli 24 kohast vastulauset või vastuvõetavat põhjendatud vastuväidet, võtab komisjon kooskõlas artikliga 43 vastu käesolevat määrust täiendavad delegeeritud õigusaktid, millega nimetus registreeritakse.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  juhul kui jõuti kokkuleppele, registreerib nimetuse rakendusaktiga, mis on vastu võetud artikli 44 lõikes 2 osutatud menetlust kohaldamata, ja muudab vajaduse korral artikli 23 lõike 2 kohaselt avaldatud teavet, kui need muudatused ei ole olulised, või

a)  juhul kui jõuti kokkuleppele, võtab kooskõlas artikliga 43 nime registreerimiseks vastu käesolevat määrust täiendava delegeeritud õigusakti ja muudab vajaduse korral artikli 23 lõike 2 kohaselt avaldatud teavet, kui need muudatused ei ole olulised, või

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  kui kokkuleppele ei jõutud, võtab vastu rakendusakti, millega otsustatakse registreerimine. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

b)  kui kokkuleppele ei jõutud, võtab kooskõlas artikliga 43 vastu käesolevat määrust täiendava delegeeritud õigusakti, millega otsustatakse registreerimine.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui muutmistaotlused sisaldavad ühte või mitut tootespetsifikaadi muudatust, mis on seotud toote põhiomadustega, muudavad artikli 19 punktis f osutatud seost, sisaldavad piiritusjoogi nimetuse või selle mingi osa muutmist, mõjutab geograafilise piirkonna määratlust või suurendab toote või selle tooraine kaubanduslikke piiranguid, esitab liikmesriik komisjonile heakskiitmiseks muutmistaotluse ja seda kohaldatakse, järgides artiklites 21–27 kehtestatud menetlust.

Kui muutmistaotlused sisaldavad ühte või mitut tootespetsifikaadi muudatust, mis on seotud toote põhiomadustega, muudavad artikli 19 punktis f osutatud seost, sisaldavad piiritusjoogi nimetuse või selle mingi osa muutmist, mõjutavad geograafilise piirkonna määratlust või suurendavad toote või selle tooraine kaubanduslikke piiranguid, esitab liikmesriik komisjonile heakskiitmiseks muutmistaotluse ja seda kohaldatakse, järgides artiklites 21–27 kehtestatud menetlust. Kolmandate riikide puhul kiidetakse muudatus heaks neis kolmandates riikides kehtiva korra kohaselt.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Taotluse läbivaatamisel keskendutakse kavandatud muudatusele.

3.  Taotluse läbivaatamisel keskendutakse üksnes kavandatud muudatusele.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võib omal algatusel või õiguspärast huvi omava füüsilise või juriidilise isiku taotlusel vastu võtta rakendusakte, et tühistada kaitstud geograafilise tähise registreerimine, kui:

Komisjonil on õigus võtta omal algatusel või õiguspärast huvi omava füüsilise või juriidilise isiku taotlusel kooskõlas artikliga 43 vastu käesolevat määrust täiendavaid delegeeritud õigusakte, et tühistada kaitstud geograafilise tähise registreerimine, kui:

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Tühistamise aktid avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab artikli 44 lõikes 2 osutatud menetlust kohaldamata vastu rakendusaktid, et luua käesoleva kava kohaselt tunnustatud piiritusjookide geograafiliste tähiste avalik ajakohastatav elektrooniline register (edaspidi „register“) ning hallata seda.

Komisjon võtab artikli 44 lõikes 2 osutatud menetlust kohaldamata vastu rakendusaktid, et luua, hallata ja ajakohastada käesoleva kava kohaselt tunnustatud piiritusjookide geograafiliste tähiste läbipaistvat, avalikku ja põhjalikku elektroonilist registrit (edaspidi „register“), mis asendab määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisa ning millel on samaväärne õigusjõud.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kolmandates riikides toodetud piiritusjookide geograafilised tähised, mida kaitstakse liidus liidu osalusega rahvusvahelise lepingu kohaselt, võib kanda registrisse kaitstud geograafiliste tähistena.

Kolmandates riikides toodetud piiritusjookide geograafilised tähised, mida kaitstakse liidus liidu osalusega rahvusvahelise lepingu kohaselt, võib kanda registrisse kaitstud geograafiliste tähistena alles siis, kui komisjon on võtnud vastu rakendusakti, millega lubatakse kanda need eraldi jao alla.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Nimetust ei kaitsta geograafilise tähisena juhul, kui toote valmistamine või vastava piiritusjoogikategooria puhul kohustuslikud valmistamisetapid ei toimu asjaomases geograafilises piirkonnas.

3.  Nimetust ei kaitsta geograafilise tähisena juhul, kui vastava piiritusjoogikategooria puhul kohustuslikud etapid ei toimu asjaomases geograafilises piirkonnas.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Toote kaubamärki, mis sisaldab registris loetletud geograafilist tähist, ei registreerita või see tühistatakse, kui selle kasutamine tingib mõne artikli 18 lõikes 2 osutatud olukordadest.

1.  Toote kaubamärki ei registreerita või see tühistatakse, kui selle kasutamine tingib mõne artikli 18 lõikes 2 osutatud olukordadest.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Rakendamisvolitused olemasolevate geograafiliste tähiste puhul

Volitused olemasolevate registreeritud geograafiliste tähiste puhul

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, on määruse (EÜ) nr 110/2008 kohaselt kaitstud piiritusjookide geograafilised tähised automaatselt kaitstud geograafiliste tähistena käesoleva määruse alusel. Komisjon kannab need registrisse.

1.  Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, on määruse (EÜ) nr 110/2008 kohaselt registreeritud piiritusjookide geograafilised tähised automaatselt kaitstud geograafiliste tähistena käesoleva määruse alusel. Komisjon kannab need registrisse.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui määruse (EÜ) nr 110/2008 lõikes 20 osutatud olemasolevad kaitstud geograafilised tähised ei vasta artikli 2 lõike 1 punktile 6, võib komisjon kahe aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist nende kaitse omal algatusel rakendusaktidega tühistada. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.  Kuni käesoleva määruse jõustumiseni võib komisjon omal algatusel rakendusaktidega tühistada määruse (EÜ) nr 110/2008 artiklis 20 osutatud geograafiliste tähiste registreerimise, kui need ei vasta artikli 2 lõike 1 punktile 6. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud pädevad asutused, mille ülesanne on kontrollida kaitstud geograafilise tähise vastavust tootespetsifikaatidele, peavad olema objektiivsed ja erapooletud. Nende käsutuses peavad olema erialase ettevalmistusega personal ja vahendid, mis on vajalikud asjaomaste ülesannete täitmiseks.

5.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud pädevad asutused, mille ülesanne on kontrollida registreeritud geograafilise tähise vastavust tootespetsifikaatidele, peavad olema objektiivsed ja erapooletud. Nende käsutuses peavad olema kvalifitseeritud töötajad ja asjaomaste ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et võtta arvesse määratletud geograafilise piirkonna eripära, antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte järgmistes valdkondades:

välja jäetud

a)   asjaomase geograafilise piirkonna määratlemise lisakriteeriumid ning ning

 

b)   piirangud ja erandid seoses tootmisega määratletud geograafilises piirkonnas.

 

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Õigus võtta vastu artiklites 5, 16, 38, 41 ja artikli 46 lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse jõustumisest.

2.  Õigus võtta vastu artiklites 5, 16, 38 ja 41 ja artikli 46 lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates käesoleva määruse jõustumisest. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Piiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine, piiritusjookide nimetuste kasutamine muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitse

Viited

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

INTA

12.12.2016

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Nicola Danti

23.1.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.10.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

35

0

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

35

+

ALDE

Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Klaus Buchner

0

--

--

3

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet, Matteo Salvini

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS (21.11.2017)

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset

(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Arvamuse koostaja: Angélique Delahaye

LÜHISELGITUS

Geograafiliste tähiste kaitse süsteem on Euroopa Liidu kaubanduspoliitikas tõsine väljakutse. Tänu sellele süsteemile on ELil võimalik mitte üksnes kaitsta välisturgudel oma kvaliteedimärke, vaid see ergutab ka kolmandaid riike samaväärseid süsteeme kehtestama.

Piiritusjoogid on ajalooliselt moodustanud suure osa ELi ekspordist, nad on andnud igal aastal ligikaudu 10 miljardi euro ulatuses kaubanduse ülejääki ning selles sektoris töötab rohkem kui üks miljon inimest. Piiritusjoogid olid ka esimeste toodete hulgas, mida hakati kaitsma kvaliteedimärgisega. Selle sektori edendamiseks lõi Euroopa Liit 15. jaanuari 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 110/2008 (milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist ning geograafiliste tähiste kaitset) õigusliku raamistiku, millega tagatakse piiritusjookide turustamise eeskirjade ühtlustamine kogu Euroopa Liidus. Seda määrust kohaldatakse kõikide piiritusjookide suhtes, olenemata sellest, kas need on toodetud Euroopa Liidus või kolmandas riigis.

Euroopa Komisjon algatas põllumajandusvaldkonna õigusaktide omavahelise vastavusse viimise pärast 2009. aasta Lissaboni lepingut. Määrus (EÜ) nr 110/2008 on viimane, mis võeti vastu enne Lissaboni lepingut. Niisiis tegi komisjon 1. detsembril 2016 nõukogule ja Euroopa Parlamendile ettepaneku võtta vastu uus määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 110/2008.

2008. aasta määrus võeti erialaspetsialistide poolt hästi vastu. Komisjoni ettepaneku tekstis nähakse ette üldine ajakohastamine, mis on tervitatav. Lisaks annab komisjon endale uusi rakendusaktidega seotud õigusi ja teeb olulisi muudatusi.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et komisjon peaks piirduma 2008. aasta teksti ajakohastamisega ja sellesse geograafiliste tähiste kaitse tugevdamiseks uute sätete lisamisega ning muutma 2008. aasta teksti nii vähe kui võimalik. Arvamuse koostaja on esitanud oma arvamuse komisjoni teksti kohta põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile just sellest lähtuvalt.

Arvamuse koostaja soovib põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni kuuluvatele kolleegidele meelde tuletada, et tegemist on piiritusjookide tehnilise ja kaubandusliku märgistamise eeskirjadega, mitte aga määrusega tarbijate tervise ja kaitse kohta ülemäärase alkoholi tarbimisega seotud ohtude eest. Seetõttu palub arvamuse koostaja parlamendiliikmetel oma muudatusettepanekutes teksti mõtet nii palju kui võimalik järgida.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Piiritusjookidele kohaldatavad meetmed peaksid aitama saavutada tarbijakaitse kõrge taseme, ennetada eksitavat tegevust ning tagada turu läbipaistvus ja aus konkurents. Kõnealused meetmed peaksid aitama säilitada liidu piiritusjookide saavutatud mainet nii liidus kui ka maailmaturul, võttes jätkuvalt arvesse piiritusjookide valmistamise traditsioone ning kasvavat nõudlust tarbijakaitse ja teabe järele. Ka tehnoloogiliste uuendustega tuleks arvestada, kui sellised uuendused tagavad piiritusjoogi parema kvaliteedi, mõjutamata seejuures asjaomase piiritusjoogi traditsioonilisi omadusi. Piiritusjookide tootmine on tihedalt seotud põllumajandussektoriga. Olles ühtlasi liidu põllumajanduse peamine turuväljund, mõjutab kõnealune seos otsustavalt liidus toodetud piiritusjookide kvaliteeti ja mainet. Õigusraamistikuga tuleks seetõttu rõhutada tihedat seost põllumajandussektoriga.

(3)  Piiritusjookidele kohaldatavad meetmed peaksid aitama saavutada tarbijakaitse kõrge taseme, ennetada eksitavat tegevust ning tagada turu läbipaistvus ja aus konkurents. Kõnealused meetmed peaksid aitama säilitada liidu piiritusjookide saavutatud mainet nii liidus kui ka maailmaturul, võttes jätkuvalt arvesse piiritusjookide valmistamise traditsioone ning kasvavat nõudlust tarbijakaitse ja teabe järele. Ka tehnoloogiliste uuendustega tuleks arvestada, kui sellised uuendused tagavad piiritusjoogi parema kvaliteedi, mõjutamata seejuures asjaomase piiritusjoogi traditsioonilisi omadusi. Piiritusjookide tootmist reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr No 178/20021 a, Euroopa ja nõukogu määrusega (EL) nr 1169/20111 b ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2017/6251 c ning see on tihedalt seotud põllumajandussektoriga. Olles ühtlasi liidu põllumajanduse peamine turuväljund, mõjutab kõnealune seos otsustavalt liidus toodetud piiritusjookide kvaliteeti, ohutust ja mainet. Õigusraamistikuga tuleks seetõttu rõhutada tihedat seost põllumajandusliku toidutööstusega.

 

____________________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused.

 

1 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1169/2011, 25. oktoober 2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004.

 

1 c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Piiritusjookidele kohaldatavad meetmed on erilised, võrreldes põllumajandusliku toidutööstuse jaoks kehtestatud üldiste normidega. Eripära tuleneb siinkohal traditsiooniliste tootmisviiside säilitamisest, piiritusjookide tihedast sidemest põllumajandussektoriga, kvaliteetsete toodete kasutamisest ja püüdest tagada tarbijate ohutuse kaitse, millest piiritusjookide sektor ei loobu kunagi.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Et piiritusjooke käsitlevate õigusaktide lähenemisviis oleks süsteemsem, tuleks käesolevas määruses sätestada selged kriteeriumid piiritusjookide kirjeldamiseks, esitlemiseks ja märgistamiseks ning samuti nende geograafiliste tähiste kaitseks. Määrusega tuleks kehtestada ka eeskirjad põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi või destillaatide kasutamise kohta alkohoolsete jookide tootmisel ning piiritusjookide nimetuste kasutamise kohta toiduainete esitlemisel ja märgistamisel.

(4)  Et piiritusjooke käsitlevate õigusaktide lähenemisviis oleks süsteemsem, tuleks käesolevas määruses sätestada selged kriteeriumid piiritusjookide kirjeldamiseks, esitlemiseks ja märgistamiseks ning samuti nende geograafiliste tähiste kaitseks, mis ei piira liidu mitmesuguste ametlike keelte ja tähestike kohaldamist. Määrusega tuleks kehtestada ka eeskirjad põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi või destillaatide kasutamise kohta alkohoolsete jookide tootmisel ning piiritusjookide nimetuste kasutamise kohta toiduainete esitlemisel ja märgistamisel.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a)  Liikmesriigid vastutavad järelevalve teostamise eest kaitstud geograafiliste tähiste ebaseadusliku kasutamise üle ning komisjonile tules teatada asjaomaste eeskirjade kohaldamisest liikmesriikides, et tekiks sobiv raamistik, mis võimaldaks võltsitud piiritusjoogid turult kõrvaldada.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 b)  Lisaks tuleks geograafiliste tähiste kaitset laiendada kaupadele, mis on pärit kolmandatest riikidest ning on äritegevuse käigus liitu toodud, kuid mida ei ole vabasse ringlusse lastud, ja samuti selliste kaupade pakenditele.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/201213 piiritusjookide suhtes ei kohaldata. Seepärast tuleks ette näha piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset käsitlevad eeskirjad. Komisjon peaks registreerima geograafilised tähised, mis näitavad piiritusjoogi pärinemist mingi riigi territooriumilt või territooriumi teatavast piirkonnast või paikkonnast, kui piiritusjoogi teatav omadus, maine või mõni muu tunnus on olulisel määral seostatav toote geograafilise päritoluga.

(18)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/201213 piiritusjookide suhtes ei kohaldata. Seepärast tuleks ette näha piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset käsitlevad eeskirjad. Komisjon peaks registreerima geograafilised tähised, mis näitavad piiritusjoogi pärinemist mingi riigi territooriumilt või territooriumi teatavast piirkonnast või paikkonnast, kui piiritusjoogi teatav omadus, maine, traditsiooniline töötlemis- ja tootmisviis või mõni muu tunnus on olulisel määral seostatav toote geograafilise päritoluga.

_________________

_________________

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 14.12.2012, lk 1).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 14.12.2012, lk 1).

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a )  On asjakohane, et geograafilise tähisega piiritusjookide suhtes, mis põhinevad kaitsva päritolutähiseta veinidel ja mis on käesolevas määruses loetletud, kohaldataks samu tootmisvõimsusega seotud juhtimisvahendeid, mida võib kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1308/20131 a.

 

_______________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007.

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku viia määrus kooskõlla nn koondmääruse ettepaneku projektiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju), mille Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjon võttis vastu 3. mail 2017.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  Kooskõlas TRIPS-lepinguga tuleks kehtestada liidu või kolmanda riigi geograafiliste tähiste registreerimise, muutmise ja võimaliku mittetunnistamise menetlused ning samas tunnistada automaatselt ka liidu olemasolevate kaitstud geograafiliste tähiste staatust. Selleks et geograafiliste tähiste menetluseeskirjad oleksid kõikide asjaomaste sektorite puhul järjepidevad, tuleks piiritusjookide eripära arvestades võtta neid hõlmavate menetluseeskirjade koostamisel aluseks määrusega (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toiduainete jaoks sätestatud põhjalikumad ja läbiproovitumad menetluseeskirjad. Selleks et registreerimismenetlusi lihtsustada ning tagada, et toidukäitlejatele ja tarbijatele mõeldud teave on elektrooniliselt kättesaadav, tuleks sisse seada geograafiliste tähiste elektrooniline register.

(19)  Kooskõlas TRIPS-lepinguga tuleks kehtestada liidu või kolmanda riigi geograafiliste tähiste registreerimise, muutmise ja võimaliku mittetunnistamise menetlused ning samas tunnistada automaatselt ka liidu olemasolevate registreeritud geograafiliste tähiste staatust. Selleks et geograafiliste tähiste menetluseeskirjad oleksid kõikide asjaomaste sektorite puhul järjepidevad, tuleks piiritusjookide eripära arvestades võtta neid hõlmavate menetluseeskirjade koostamisel aluseks määrusega (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toiduainete jaoks sätestatud põhjalikumad ja läbiproovitumad menetluseeskirjad. Selleks et registreerimismenetlusi lihtsustada ning tagada, et toidukäitlejatele ja tarbijatele mõeldud teave on elektrooniliselt kättesaadav, tuleks sisse seada läbipaistev ja ammendav geograafiliste tähiste elektrooniline register, millel oleks sama õigusjõud kui määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisal. Määruse (EÜ) nr 110/2008 kohaselt registreeritud geograafilised tähised peaks komisjon automaatselt registreerima. Komisjon peaks määruse 110/2008 III lisas esitatud geograafiliste tähiste kontrollimise vastavalt selle määruse artiklile 20 lõpule viima enne käesoleva määruse jõustumist.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a)  Selleks et tagada piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset käsitlevate sätete täielik järgimine, tuleks kaaluda niisuguse õigusnormi asjakohasust, mis võimaldab vältida võltsitud geograafilise tähisega piiritusjookide transiiti liidu territooriumil ka juhul, kui need ei ole mõeldud liidu turul vabasse ringlusse lubamiseks.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Käesoleva määruse järgimise eest peaksid vastutama liikmesriikide asutused ning komisjonil peaks olema võimalik selle järgimist jälgima ja kontrollima. Seetõttu peaksid komisjon ja liikmesriigid olema kohustatud omavahel vastavat teavet jagama.

(20)  Kõrge kvaliteeditaseme säilitamine on oluline sektori maine ja väärtuse säilitamiseks. Liikmesriikide asutused peaksid vastutama kvaliteedi tagamise eest käesoleva määruse järgimise abil. Komisjonil peaks siiski olema võimalik selle järgimist jälgida ja kontrollida, et tagada määruse ühetaoline kohaldamine. Seetõttu peaksid komisjon ja liikmesriigid olema kohustatud omavahel vastavat teavet jagama.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Selleks et võtta arvesse tarbijate muutuvaid nõudmisi, tehnoloogia edusamme, asjakohaste rahvusvaheliste standardite arengut ning vajadust parandada tootmise ja turustamise majanduslikke tingimusi ning arvestamaks traditsioonilisi laagerdumisprotsesse ja erijuhtumina importivate kolmandate riikide seadusandlust, samuti geograafiliste tähiste kaitse tagamiseks, tuleks aluslepingu artikli 290 kohaselt delegeerida komisjonile õigus võtta vastu õigusakte tehniliste mõistete muutmise ja nende suhtes kehtestatud erandite puhul, samuti piiritusjookide kategooriates esitatud nõuete puhul ja erieeskirjade puhul seoses teatavate käesoleva määruse I peatükis sätestatud piiritusjoogikategooriatega, käesoleva määruse II peatükis osutatud märgistamise ja esitlemisega, käesoleva määruse III peatükis osutatud geograafiliste tähistega ning käesoleva määruse IV peatükis osutatud kontrolli ja teabevahetusega.

(22)  Selleks et võtta arvesse tarbijate muutuvaid nõudmisi, tehnoloogia edusamme, asjakohaste rahvusvaheliste standardite arengut ning vajadust parandada tootmise ja turustamise majanduslikke tingimusi ning arvestamaks traditsioonilisi laagerdumisprotsesse ja erijuhtumina importivate kolmandate riikide seadusandlust, samuti geograafiliste tähiste kaitse tagamiseks, võttes samas arvesse seda, kui oluline on järgida traditsioonilisi valmistusviise, tuleks aluslepingu artikli 290 kohaselt delegeerida komisjonile õigus võtta vastu õigusakte tehniliste mõistete muutmise ja nende suhtes kehtestatud erandite puhul, samuti piiritusjookide kategooriates esitatud nõuete puhul ja erieeskirjade puhul seoses teatavate käesoleva määruse I peatükis sätestatud piiritusjoogikategooriatega, käesoleva määruse II peatükis osutatud märgistamise ja esitlemisega, käesoleva määruse III peatükis osutatud geograafiliste tähistega ning käesoleva määruse IV peatükis osutatud kontrolli ja teabevahetusega.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt i – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  kas otse, mõnel järgmisel meetodil:

i)  kas otse, mõnel järgmisel meetodil eraldiseisvana või kombineeritult:

Selgitus

Tuleb tagada, et käesolevas määruses säilib määruses (EÜ) nr 110/2008 väljendiga „ja/või“ sätestatud paindlikkus.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt i – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  taimematerjalide leotamisel või samalaadsel töötlemisel põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholis, põllumajandusliku päritoluga destillaadis või käesolevas määruses määratletud piiritusjookides või nende segudes;

–  taimematerjalide leotamisel või samalaadsel töötlemisel põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholis, põllumajandusliku päritoluga destillaadis või käesolevas määruses määratletud piiritusjookides või nende kombinatsioonides;

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt i – taane 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  lisades põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholile, põllumajandusliku päritoluga destillaadile või piiritusjookidele ühte järgmistest ainetest:

–  lisades põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholile, põllumajandusliku päritoluga destillaadile või piiritusjookidele ühte või mitut järgmistest ainetest:

Selgitus

„Piiritusjoogi” määratlused ei ole määrusest (EÜ) nr 110/2008 ja selle rakendusmäärusest (EÜ) nr 716/2013 õigesti üle võetud. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku korrigeerida teatavaid määrusest (EÜ) nr 110/2008 tulenevaid määratlusi.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt ii – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i i)  lisades piiritusjoogile ühte järgmistest ainetest:

i i)  lisades piiritusjoogile ühte või mitut järgmistest ainetest:

Selgitus

„Piiritusjoogi” määratlused ei ole määrusest (EÜ) nr 110/2008 ja selle rakendusmäärusest (EÜ) nr 716/2013 õigesti üle võetud. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku korrigeerida teatavaid määrusest (EÜ) nr 110/2008 tulenevaid määratlusi.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  „segu“ — piiritusjook, mis on loetletud II lisa I osas või mis on saadud geograafilise tähisega piiritusjoogi ja ühe järgmise aine segamisel:

(3)  „segu“ — piiritusjook, mis on loetletud II lisa I osas või mis on saadud geograafilise tähisega piiritusjoogi ja ühe või mitme järgmise aine segamisel:

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  põllumajanduslikku päritolu etüülalkohol;

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku selgitada segu mõistet, et lihtsustada märgistamise eeskirju ja muuta määruse kohaldamine ettevõtjatele ja järelevalveteenistustele kergemaks.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  „liitnimetus“ – kombinatsioon II lisa I osas loetletud piiritusjoogi müüginimetusest või selle piiritusjoogi geograafilisest tähisest, millest pärineb lõpptoote alkohol, koos järgmisega:

(4)  „liitnimetus“ – kombinatsioon II lisa I osas loetletud piiritusjoogi müüginimetusest või selle piiritusjoogi geograafilisest tähisest, millest pärineb lõpptoote alkohol, koos ühe või mitme järgmisega:

Selgitus

„Piiritusjoogi” määratlused ei ole määrusest (EÜ) nr 110/2008 ja selle rakendusmäärusest (EÜ) nr 716/83 õigesti üle võetud. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku korrigeerida teatavaid määrusest (EÜ) nr 110/2008 tulenevaid määratlusi.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  „viide“ – otsene või kaudne viide ühele või mitmele II lisa I osas loetletud piiritusjoogi kategooriale või geograafilisele tähisele, muu kui viide liitnimes või artikli 8 lõikes 6 osutatud koostisosade loetelus;

(5)  „viide“ – otsene või kaudne viide II lisa I osas loetletud piiritusjoogi kategooriale või geograafilisele tähisele, muu kui viide liitnimes või artikli 8 lõikes 6 osutatud koostisosade loetelus;

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku selgitada segu mõistet, et lihtsustada märgistamise eeskirju ja muuta määruse kohaldamine ettevõtjatele ja järelevalveteenistustele kergemaks.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  „geograafiline tähis“ – tähis, mis näitab piiritusjoogi pärinemist mingi riigi territooriumilt või territooriumi teatavast piirkonnast või paikkonnast, kui piiritusjoogi teatav omadus, maine või mõni muu tunnus on olulisel määral seostatav toote geograafilise päritoluga;

(6)  „geograafiline tähis“ – tähis, mis näitab piiritusjoogi pärinemist mingi riigi territooriumilt või territooriumi teatavast piirkonnast või paikkonnast, kui piiritusjoogi teatav omadus, maine, traditsiooniline töötlemis- või tootmisviis või mõni muu tunnus on olulisel määral seostatav toote geograafilise päritoluga;

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  „tootespetsifikaat“ – geograafilise tähise kaitse taotlusele lisatud kirjeldus, milles on loetletud tingimused, millele piiritusjook peab vastama;

(7)  „tootespetsifikaat“ – geograafilise tähise kaitse taotlusele lisatud kirjeldus, milles on loetletud tingimused, millele piiritusjook peab vastama, ning mis ühtib määruses (EÜ) nr 110/2008 osutatud tehnilise toimikuga;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Alkohol, mida kasutatakse alkohoolsete jookide valmistamisel ning alkohoolsete jookide valmistamisel vajalike värvainete, lõhna- ja maitseainete ning kõikide teiste lubatud lisandite lahjendamiseks või lahustamiseks, peab olema põllumajandusliku päritoluga etüülalkohol.

1.  Alkohol, mida kasutatakse piiritusjookide valmistamisel ning piiritusjookide valmistamisel vajalike värvainete, lõhna- ja maitseainete ning kõikide teiste lubatud lisandite lahjendamiseks või lahustamiseks, peab olema põllumajandusliku päritoluga etüülalkohol.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Destillaadid, mida kasutatakse alkohoolsete jookide valmistamisel ning alkohoolsete jookide valmistamiseks vajalike värvainete, lõhna- ja maitseainete ning kõikide teiste lubatud lisandite lahjendamiseks või lahustamiseks, peavad olema eranditult põllumajandusliku päritoluga.

2.  Destillaadid, mida kasutatakse piiritusjookide valmistamisel ning piiritusjookide valmistamiseks vajalike värvainete, lõhna- ja maitseainete ning kõikide teiste lubatud lisandite lahjendamiseks või lahustamiseks, peavad olema eranditult põllumajandusliku päritoluga.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Kui turustatakse etüülalkoholi või põllumajandusliku päritoluga destillaati, tuleb nende valmistamiseks kasutatud tooraine märkida elektroonilistele saatedokumentidele.

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et etüülalkoholi või põllumajandusliku päritoluga destillaadi tootmiseks kasutatud tooraine tuleb märkida elektroonilistele saatedokumentidele, et tagada nende täielik jälgitavus ja hoida ära määruse täitmisest hoidumine. Selliseid tooteid saab kasutada ka teiste selliste piiritusjookide valmistamiseks, mille puhul tuleb alkoholi või destillaadi valmistamiseks kasutada üksnes teatavaid tooraineid.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  toote lõppmaitse ümardamiseks magustatakse neid üksnes kooskõlas I lisa punktiga 3.

e)  toote lõppmaitse ümardamiseks magustatakse neid üksnes kooskõlas I lisa punktiga 3, võttes arvesse iga liikmesriigi traditsioone ja kehtivaid õigusakte.

Selgitus

Kuna traditsiooniliste toodete maitse ümardamist on seni reguleeritud siseriiklike õigusnormidega, on vaja täpsustada komisjoni ettepanekut kooskõlas kehtiva määrusega 110/2008.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  olla magustatud nii, et need vastaksid teatavatele tooteomadustele, vastaksid I lisa punktile 3 ning võttes arvesse liikmesriikide asjakohaseid õigusakte.

e)  olla magustatud nii, et need vastaksid teatavatele tooteomadustele, vastaksid I lisa punktile 3 ning võttes arvesse liikmesriikide asjakohaseid õigusakte. Igal juhul kehtestatakse iga tootekategooria suhkrusisaldus.

Selgitus

Igasugune suhkrusisalduse ühtlustamise katse võib kahjustada traditsioonilist tootmist.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kooskõlas artikliga 43 antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist:

välja jäetud

a) I lisas sätestatud tehniliste mõistete muutmine;

 

b) II lisa I osas loetletud piiritusjoogikategooriatega seotud nõuete ning II lisa II osas loetletud teatavaid piiritusjooke hõlmavate erieeskirjade muutmine.

 

Esimese lõigu punktides a ja b osutatud delegeeritud aktide puhul tuleb piirduda üksnes nende tõendatud vajadustega, mis tulenevad tarbijate nõudmistest, tehnoloogilisest arengust, vastavate rahvusvaheliste standardite arengust või tooteinnovatsiooni vajadusest.

 

Selgitus

Muudatusettepanek – kas I lisale, milles on esitatud tehnilised mõisted, või II lisale, mis käsitleb piiritusjookide kategooriaid, sh uute kategooriate lisamist – puudutab äärmiselt tundlikku teemat ja liikmesriikidel peaksid olema suuremad volitused sellega tegeleda.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjonile antakse volitused võtta vastavalt artiklile 43 vastu delegeeritud õigusakte uute piiritusjoogikategooriate lisamiseks II lisasse.

välja jäetud

Uue kategooria võib lisada järgmistel tingimustel:

 

a) piiritusjoogi turustamine teatava nimetuse all ja vastavalt ühtlustatud tehnilistele kirjeldustele on majanduslikult ja tehniliselt vajalik tarbijate ja tootjate huvide kaitsmiseks;

 

b) piiritusjoogile kuulub märkimisväärne turuosa vähemalt ühes liikmesriigis;

 

c) uue kategooria nimetuses kajastub laialt kasutatav nimi või kui see ei ole võimalik, peab nimetus olema kirjeldava iseloomuga, viidates eelkõige piiritusjoogi valmistamiseks kasutatavale toorainele;

 

d) koostada tuleb uue kategooria tehnilised kirjeldused, mis põhinevad olemasoleva kvaliteedi hindamisel ja liidu turul kasutatavatel tootmisnäitajatel. Tehniliste kirjelduste koostamisel tuleb järgida kohaldatavaid tarbijakaitset käsitlevaid õigusakte ja võtta arvesse asjaomaseid rahvusvahelisi standardeid. Nendega tagatakse aus konkurents liidu tootjate vahel ja liidu piiritusjookide hea maine.

 

Selgitus

Seda valdkonda tuleks pidada oluliseks ja seepärast ei tohiks lubada selle muutmist delegeeritud õigusaktidega. Delegeeritud õigusaktide kasutamine peaks piirduma üksnes tehniliste ja/või haldusküsimustega. Olulised artiklid, nagu käesolev artikkel, peaksid jääma läbipaistva kaasotsustamismenetluse kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Erandjuhul, kui see on importiva kolmanda riigi õigusaktidega ette nähtud, antakse komisjonile ka õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 43 seoses eranditega I lisas sätestatud tehniliste mõistete nõuetest, seoses II lisa I osas loetletud piiritusjoogikategooriate puhul kehtestatud nõuetega ning seoses II lisa II osas loetletud piiritusjooke hõlmavate erieeskirjadega.

välja jäetud

Selgitus

Seda valdkonda tuleks pidada oluliseks ja seepärast ei tohiks lubada selle muutmist delegeeritud õigusaktidega. Delegeeritud õigusaktide kasutamine peaks piirduma üksnes tehniliste ja/või haldusküsimustega. Olulised artiklid, nagu käesolev artikkel, peaksid jääma läbipaistva kaasotsustamismenetluse kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Rakendamisvolitused

 

Komisjon võib rakendusaktide alusel vastu võtta eeskirjad, mis käsitlevad I lisa punkti 3 alapunktides a–f loetletud, maitse parandamiseks kasutatavate toodete piirnorme. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli [Y] lõikes [y] osutatud [nõuande/kontrollimenetlusega].“

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui piiritusjook vastab rohkem kui ühe II lisa I osas loetletud piiritusjoogikategooria 15–47 nõuetele, võib seda müüa ühe või mitme vastavas kategoorias ette nähtud müüginimetuse all.

3.  Kui piiritusjook vastab rohkem kui ühe II lisa I osas loetletud piiritusjoogikategooria nõuetele, võib seda turule lasta ühe või mitme vastavas kategoorias ette nähtud müüginimetuse all.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  täiendada või asendada III peatükis osutatud geograafilise tähisega või täiendada vastavalt siseriiklikele sätetele mis tahes muu geograafilise tähisega, tingimusel et see ei eksita tarbijat või

a)  täiendada või asendada III peatükis osutatud geograafilise tähisega või täiendada vastavalt siseriiklikele sätetele mis tahes muu geograafilise viite nimetusega, tingimusel et see ei eksita tarbijat, või

Selgitus

Komisjoni tekstis nähakse ette, et piiritusjookide müüginimetust võib täiendada või asendada geograafilise tähise nimetusega või täiendada nimetusega „muu geograafiline tähis“. Mõiste „geograafiline tähis“ kordamine ei võimalda aga teksti hästi mõista. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku teksti selgemaks muuta.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui müüginimetust on esimese lõigu punkti a kohaselt täiendatud või see on asendatud, võib kõnealuses punktis osutatud geograafilist tähist üksnes täiendada kas:

Kui ametlikku nimetust on esimese lõigu punkti a kohaselt täiendatud või see on asendatud, võib kõnealuses punktis osutatud geograafilist tähist üksnes täiendada kas:

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  nimetustega, mis olid 20. veebruaril 2008 olemasolevate geograafiliste tähiste puhul artiklis 34 lõike 1 tähenduses juba kasutusel või

a)  nimetustega, mis olid 20. veebruaril 2008 olemasolevate geograafiliste tähiste puhul artiklis 34 lõike 1 tähenduses juba kasutusel, sealhulgas nimetustega, mida liikmesriikides on traditsiooniliselt kasutatud osutamaks, et tootel on siseriikliku õiguse alusel kaitstud päritolunimetus, või

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku tagada austus iga liikmesriigi enda kvaliteedi kaitsmise süsteemi vastu.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  vastavas tootespetsifikaadis osutatud sõnadega.

b)  vastavas tootespetsifikaadis lubatud sõnadega.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud müüginimetusi, millele on lisatud väljend „lõhna või maitsega“ või muu samalaadne sõna, võib kasutada üksnes selliste lõhna- ja maitseainete puhul, mis sarnanevad piiritusjoogile või mida kasutatakse muude toiduainete tootmiseks kui jook. Geograafilisi tähiseid ei kasutata lõhna- ja maitseainete kirjeldamiseks.

Lõikes 1 osutatud müüginimetusi, millele on lisatud väljend „lõhna või maitsega“ või muu samalaadne sõna, võib kasutada üksnes selliste lõhna- ja maitseainete puhul, mis sarnanevad piiritusjoogile või mida kasutatakse muude toiduainete tootmiseks kui piiritusjook. Geograafilisi tähiseid ei kasutata lõhna- ja maitseainete kirjeldamiseks.

Selgitus

Muudatusettepanekuga lubatakse muude jookide kui piiritusjookide puhul kasutada nimetuse ees sõnu „lõhna või maitsega“ (ei ole geograafiline tähis).

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  toiduainete tootmisel kasutatav alkohol peab olema saadud eranditult liitnimetuses või viites osutatud piiritusjoogist, välja arvatud etüülalkohol, mis võib sisalduda toiduainete tootmiseks kasutatud lõhna- ja maitseainetes; ning

a)  toiduainete tootmisel kasutatav alkohol peab olema saadud eranditult liitnimetuses või viites osutatud piiritusjoogist, välja arvatud etüülalkohol, mis võib sisalduda toiduainete tootmiseks kasutatud lõhna- ja maitseainetes, ja etüülalkohol, mis pärineb muust alkohoolsest joogist kui piiritusjook; ning

Selgitus

Kokteilid võivad sisaldada piiritusjooke ja alkohoolseid jooke. Lõpptootes sisalduva kahe alkoholi nimetamise võimalus ei eksita tarbijat, sest 100 % alkoholist pärineb neist kahest alkoholist.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Segu müüginimetus on „piiritusjook“.

Segu müüginimetus on „piiritusjook“. See müüginimetus peab olema etiketil silmapaistvas kohas selgelt ja nähtavalt märgitud.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Piiritusjoogi esitlemisel või märgistamisel võib joogi laagerdumisaeg või vanus olla täpsustatud üksnes juhul, kui see viitab kõige lühema laagerdumisajaga alkohoolsele komponendile ja tingimusel, et piiritusjook on laagerdunud liikmesriigi maksuasutuste järelevalve või samasuguseid tagatisi võimaldava järelevalve all.

3.  Piiritusjoogi esitlemisel või märgistamisel võib joogi laagerdumisaeg või vanus olla täpsustatud üksnes juhul, kui see viitab kõige lühema laagerdumisajaga alkohoolsele komponendile ja tingimusel, et kõik piiritusjoogi laagerdumise etapid on toimunud liikmesriigi maksuasutuste järelevalve või samasuguseid tagatisi võimaldava järelevalve all. Komisjon kiidab heaks avaliku registri, kus on loetletud kõigi liikmesriikide määratud asutused, kes teevad järelevalvet laagerdumisprotsessi üle.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et toodete laagerdumisprotsessi üle tehakse pidevat ja tõhusat, mitte pistelist või juhuvalikul põhinevat järelevalvet. Selle eesmärk on tõkestada laagerdatud toodete võltsimist, kuna laagerdumine annab tootele lisaväärtust, ning selle sättega tagatakse seaduslikkus, aus konkurents ja lõpptarbijate kaitse.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Erandina lõikest 3 võib dünaamilise „criaderas y solera“ laagerdamismeetodi abil laagerdatud brändi esitlemisel või märgistamisel näidata II lisas kirjeldatud meetodil arvutatud brändi keskmist laagerdumisaega üksnes juhul, kui brändi laagerdumisprotsessi suhtes on kohaldatud pädeva asutuse lubatud kontrollisüsteemi. Kui brändi märgistamisel osutatakse keskmisele laagerdumisajale aastates, tuleb sellele lisada viide „criaderas y solera“ laagerdamismeetodile.

Selgitus

Eesmärk on anda dünaamilise „criaderas y solera“ laagerdamismeetodi abil laagerdatud brändi valmistajatele õigus näidata märgisel nimetatud keskmist laagerdumisaega aastates. Ettevõtja suhtes kohaldatakse pädeva asutuse heakskiidetud kontrollsüsteemi, millega tagatakse, et nõuded on täidetud.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  Piiritusjoogi laagerdumisaeg või vanus ja müüginimetus esitatakse elektroonilistel saatedokumentidel.

Selgitus

Muudatusettepanekuga nõutakse, et piiritusjooki käsitlev teave, näiteks müüginimetus või laagerdumisaeg, esitataks saatedokumentidel, ning selle eesmärk on tagada parem jälgitavus ja hoida ära ebaausate tavade kasutamist, millega võidakse moonutada tootjate konkurentsi või eksitada tarbijaid.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Juhul kui piiritusjoogi päritolu on märgitud, peab see Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/201316 artikli 60 kohaselt vastama päritoluriigile või päritolupiirkonnale.

1.  Juhul kui piiritusjoogi päritolu on märgitud, peab see vastama paigale või piirkonnale, kus toimus valmistoote tootmisprotsessi see etapp, mille käigus piiritusjook sai talle iseloomulikud tunnused ja olulised määravad omadused.

_________________

 

16Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

 

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.   Liidus toodetud ja ekspordiks mõeldud piiritusjookide puhul võib käesoleva määrusega ette nähtud andmeid korrata ka keeles, mis ei ole Euroopa Liidu ametlik keel.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liidu kaitstud geograafiliste tähiste sümboli kasutamine

Liidu registreeritud geograafiliste tähiste sümboli kasutamine

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Piiritusjookide märgistamisel ja esitlemisel võib kasutada liidu kaitstud geograafilise tähise sümbolit.

Piiritusjookide märgistamisel ja esitlemisel võib kasutada liidu registreeritud geograafilise tähise sümbolit.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et võtta arvesse tarbijate kasvavaid nõudmisi, tehnoloogilist arengut, vastavate rahvusvaheliste standardite arengut ning vajadust parandada tootmise ja turustamise majanduslikke tingimusi, antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud akte, milles käsitletakse järgmist:

1.  Selleks et võtta arvesse tarbijate kasvavaid nõudmisi, tehnoloogilist arengut, vastavate rahvusvaheliste standardite arengut ning vajadust parandada tootmise ja turustamise majanduslikke tingimusi, tagades samal ajal tarbijate kaitse ning võttes arvesse traditsioonilisi valmistusviise, antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu käesolevat määrust täiendavaid delegeeritud akte, milles käsitletakse järgmist:

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Erandjuhtudel, kui importiva kolmanda riigi õigusaktid seda nõuavad, antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse erandite tegemist käesolevas peatükis sisalduvatest esitlemise ja märgistamise sätetest.

välja jäetud

Selgitus

Teatavate kangete alkohoolsete jookide nimetusi ei ole enam võimalik tõlkida nende eksporditurgude keelde. Komisjon jätab endale õiguse muuta sellist tõlget „erandjuhtudel“ konkreetsete delegeeritud õigusaktidega. See näib olevat tarbetu takistus ja olukorra keeruliseks muutmine. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku säilitada määruse (EÜ) 110/2008 teksti eelmine versioon.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kaitstud geograafilisi tähiseid võivad kasutada kõik ettevõtjad, kes turustavad piiritusjooke, mis on toodetud kooskõlas vastava tootespetsifikaadiga.

1.  Registreeritud geograafilisi tähiseid võivad kasutada kõik ettevõtjad, kes turustavad piiritusjooke, mis on toodetud kooskõlas vastava tootespetsifikaadiga.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kaitstud geograafilisi tähiseid ning tootespetsifikaadiga kooskõlas kaitstud nimetusi kandvaid piiritusjooke kaitstakse:

2.  Käesoleva määruse alusel kaitstud geograafilisi tähiseid kaitstakse:

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  sarnastel toodetel, mis ei vasta kaitstud nimetuse tootespetsifikaadile; või

i)  sarnastel toodetel, mis ei vasta kaitstud nimetuse tootespetsifikaadile, sealhulgas juhtudel, kui neid tooteid kasutatakse koostisainena; või

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku tugevdada geograafiliste tähiste kaitset, kasutades valemit, mida kasutatakse määruses (EÜ) nr 1151/2005 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta: „sealhulgas toodete suhtes, mida kasutatakse koostisainetena“.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  väärkasutuse, imiteerimise või seoste tekitamise eest ka siis, kui toote või teenuse tegelik päritolu on näidatud või kui kaitstud nimetus on tõlgitud või sellele on lisatud sõna „stiili“, „liiki“, „meetodil“, „toodetud nagu“, „imitatsioon“, „lõhna või maitsega“, „sarnane“ või muu samalaadne väljend;

b)  väärkasutuse, imiteerimise või seoste tekitamise eest ka siis, kui toote või teenuse tegelik päritolu on näidatud või kui kaitstud nimetus on tõlgitud või sellele on lisatud sõna „stiili“, „liiki“, „meetodil“, „toodetud nagu“, „imitatsioon“, „lõhna või maitsega“, „sarnane“ või muu samalaadne väljend, sealhulgas juhtudel, kui neid tooteid kasutatakse koostisainena;

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku tugevdada geograafiliste tähiste kaitset, kasutades valemit, mida kasutatakse määruses (EÜ) nr 1151/2005 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta: „sealhulgas toodete suhtes, mida kasutatakse koostisainetena“.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  muude toote lähtekohta, päritolu, laadi või olulisi omadusi käsitlevate valede või eksitavate märgete eest, mis esitatakse asjaomase toote sise- või välispakendil, reklaammaterjalides või asjaomase tootega seotud dokumentides, ning selliste pakendite kasutamise eest, mis võivad anda vale mulje toote päritolust;

c)  muude toote lähtekohta, päritolu, laadi, koostisaineid või olulisi omadusi käsitlevate valede või eksitavate märgete eest toote kirjeldamisel, esitlemisel või märgistamisel, mis võivad anda vale mulje toote päritolust;

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Geograafiliste tähiste kaitset tuleb laiendada kaupadele, k.a pakendid, mis on äritegevuse käigus liitu toodud kolmandatest riikidest ja mida ei ole vabasse ringlusse lastud;

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kaitstud geograafilised tähised ei tohi muutuda liidus üldnimedeks artikli 32 lõike 1 tähenduses.

3.  Registreeritud geograafilised tähised ei tohi muutuda liidus üldnimedeks artikli 32 lõike 1 tähenduses.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et lõpetada kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste ebaseaduslik kasutamine, millele on osutatud lõikes 2.

4.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et lõpetada kaitstud päritolunimetuste ja registreeritud geograafiliste tähiste ebaseaduslik kasutamine, millele on osutatud lõikes 2.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Liikmesriigid võivad kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1308/2013 (millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus) artiklite 61–72 sätteid piirkondade suhtes, kus valmistatakse veine, mis sobivad geograafilise tähisega piiritusjookide tootmiseks. Nimetatud sätete kohaldamisel võib kõnealused piirkonnad lugeda piirkondadeks, kus võib toota kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähistega veine.

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku viia määrus kooskõlla nn koondmääruse ettepaneku projektiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju), mille Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjon võttis vastu 3. mail 2017.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  geograafilise tähisena kaitstav nimetus, nagu seda kasutatakse kaubanduses või tavakeeles, ja ainult keeltes, mida kasutatakse või on ajalooliselt kasutatud määratletud geograafilises piirkonnas konkreetse toote kirjeldamiseks;

a)  geograafilise tähisena registreeritav nimetus, nagu seda kasutatakse kaubanduses või tavakeeles, ja ainult keeltes, mida kasutatakse või on ajalooliselt kasutatud määratletud geograafilises piirkonnas konkreetse toote kirjeldamiseks;

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  piiritusjoogi valmistamismeetodi ning asjakohasel juhul algupäraste ja muutumatute kohalike meetodite kirjeldus ning pakendamisega seotud teave, kui taotlejate rühm peab seda vajalikuks ja esitab piisavalt tootepõhiseid põhjendusi, miks pakendamine peab kvaliteedi säilitamiseks, algupära või kontrolli tagamiseks toimuma määratletud geograafilises piirkonnas, võttes arvesse liidu õigust, eelkõige kaupade vaba liikumise ja teenuste vaba osutamise kohta;

e)  piiritusjoogi tootmismeetodi ning asjakohasel juhul algupäraste ja muutumatute kohalike meetodite kirjeldus ning pakendamisega seotud teave, kui taotlejate rühm peab seda vajalikuks ja esitab piisavalt tootepõhiseid põhjendusi, miks pakendamine peab kvaliteedi säilitamiseks, algupära või kontrolli tagamiseks toimuma määratletud geograafilises piirkonnas, võttes arvesse liidu õigust, eelkõige kaupade vaba liikumise ja teenuste vaba osutamise kohta;

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  piiritusjoogi teatava kvaliteedi, maine ja muude omaduste ning punktis d osutatud geograafilise piirkonna vaheline seos;

f)  piiritusjoogi omadused ning punktis d osutatud geograafilise piirkonna vaheline seos;

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon vaatab iga artikli 21 kohaselt saadud taotluse nõuetekohaselt läbi, et teha kindlaks, kas see on põhjendatud ja vastab käesoleva peatüki tingimustele. Hindamine ei tohiks kesta kauem kui 12 kuud. Kui nimetatud ajavahemik on pikem, esitab komisjon viivituse põhjused taotlejale kirjalikult.

Komisjon vaatab iga artikli 21 kohaselt saadud taotluse nõuetekohaselt läbi, et teha kindlaks, kas see on põhjendatud ja vastab käesoleva peatüki tingimustele. Hindamine ei tohiks kesta kauem kui kuus kuud. Kui nimetatud ajavahemik on pikem, esitab komisjon viivituse põhjused taotlejale kirjalikult.

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku kehtestada piiritusepõhise geograafilise tähise registreerimise perioodiks 12 kuud. Praegu on muude toiduainete puhul olnud selleks ajavahemikuks 6 kuud. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku ühtlustada piiritusjookide geograafiliste tähiste ja muude geograafiliste tähiste tähtaeg.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui kohaldamisele kuulub siseriiklik õigus, järgitakse taotluste puhul siseriiklikku menetlust.

Selgitus

Arvestades liikmesriikide erinevaid menetlusi, teeb arvamuse koostaja ettepaneku selgitada, et vajaduse korral võib kohaldada siseriiklikke eeskirju.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võib omal algatusel või õiguspärast huvi omava füüsilise või juriidilise isiku taotlusel vastu võtta rakendusakte, et tühistada kaitstud geograafilise tähise registreerimine, kui:

Komisjon võib pärast asjaomase liikmesriigi vastava asutusega konsulteerimist õiguspärast huvi omava füüsilise või juriidilise isiku taotlusel vastu võtta rakendusakte, et tühistada kaitstud geograafilise tähise registreerimine, kui:

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  vähemalt seitsme aasta jooksul ei ole geograafilise tähisega toodet turule viidud.

b)  vähemalt seitsme järjestikuse aasta jooksul ei ole geograafilise tähisega toodet turule viidud.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Geograafilise tähise registreerimise tühistamise aktid avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab artikli 44 lõikes 2 osutatud menetlust kohaldamata vastu rakendusaktid, et luua käesoleva kava kohaselt tunnustatud piiritusjookide geograafiliste tähiste avalik ajakohastatav elektrooniline register (edaspidi „register“) ning hallata seda.

Komisjon võtab vastu delegeeritud õigusaktid, et luua käesoleva kava kohaselt tunnustatud piiritusjookide geograafiliste tähiste avalik ajakohastatav elektrooniline register (edaspidi „register“), mis asendab määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisa ning millel on samaväärne õigusjõud, ning hallata seda. Register võimaldab otsese ligipääsu kõikidele geograafilise tähistena registreeritud piiritusjookide tootespetsifikaatidele.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võib vastu võtta rakendusaktid, mis sätestavad üksikasjalikud eeskirjad registri vormi ja sisu kohta. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Komisjon võib vastu võtta delegeeritud õigusaktid, mis sätestavad üksikasjalikud eeskirjad registri vormi ja sisu kohta.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Käesoleva määruse artikliga 2 hõlmatud piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitse ei piira kaitstud geograafilisi tähiste ja toodete päritolunimetuste kohaldamist, mis on kindlaks määratud määruse (EÜ) nr 1308/2013 artiklis 93.

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku viia komisjoni tekst kooskõlla määruse (EÜ) nr 1308/133 (millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus) artikliga 100, milles on sätestatud, et veinide päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitse ei mõjuta piiritusjookidele antud kaitset.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Rakendamisvolitused olemasolevate geograafiliste tähiste puhul

Rakendamisvolitused olemasolevate registreeritud geograafiliste tähiste puhul

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui määruse (EÜ) nr 110/2008 lõikes 20 osutatud olemasolevad kaitstud geograafilised tähised ei vasta artikli 2 lõike 1 punktile 6, võib komisjon kahe aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist nende kaitse omal algatusel rakendusaktidega tühistada. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.  Kui määruse (EÜ) nr 110/2008 artiklis 20 osutatud olemasolevad geograafilised tähised ei vasta artikli 2 lõike 1 punktile 6, võib komisjon kahe aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist nende registreerimise rakendusaktidega tühistada, olles eelnevalt konsulteerinud liikmesriigiga, kelle territooriumi tootjate geograafiline tähis hõlmab. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks liikmesriikide siseriiklike õigusaktide kohaldamist, kannavad kõnealuse tootespetsifikaatidele vastavuse kontrolli kulud kontrollitavad toidukäitlejad.

Ilma et see piiraks liikmesriikide siseriiklike õigusaktide kohaldamist, kannavad kõnealuse tootespetsifikaatidele vastavuse kontrolli kulud kontrollitavad ettevõtjad.

Selgitus

Komisjoni tekstis kasutatakse mõisteid „ettevõtja“ ja „toidukäitleja“. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku, et vastavalt määrusele (EÜ) nr 110/2008 tuleks kasutada ainult mõistet „ettevõtja“. See mõiste kajastab paremini sektoris tegutsejate mitmekesisust.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud pädevad asutused, mille ülesanne on kontrollida kaitstud geograafilise tähise vastavust tootespetsifikaatidele, peavad olema objektiivsed ja erapooletud. Nende käsutuses peavad olema erialase ettevalmistusega personal ja vahendid, mis on vajalikud asjaomaste ülesannete täitmiseks.

5.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud pädevad asutused, mille ülesanne on kontrollida registreeritud geograafilise tähise vastavust tootespetsifikaatidele, peavad olema objektiivsed ja erapooletud. Nende käsutuses peavad olema erialase ettevalmistusega personal ja vahendid, mis on vajalikud asjaomaste ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Tootjate ja toidukäitlejate õiguste ja õigustatud huvide kaitsmiseks võib komisjon artikli 43 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega:

3.  Tootjate ja ettevõtjate õiguste ja õigustatud huvide kaitsmiseks võib komisjon artikli 43 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktidega:

Selgitus

Komisjoni tekstis kasutatakse mõisteid „ettevõtja“ ja „toidukäitleja“. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku, et vastavalt määrusele (EÜ) nr 110/2008 tuleks kasutada ainult mõistet „ettevõtja“. See mõiste kajastab paremini sektoris tegutsejate mitmekesisust.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Käesoleva peatükiga ettenähtud kontrolli tõhususe tagamiseks antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kõik vajalikud meetmed seoses toidukäitlejate poolt esitatava teabega pädevatele asutustele.

7.  Käesoleva peatükiga ettenähtud kontrolli tõhususe tagamiseks antakse komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kõik vajalikud meetmed seoses ettevõtjate poolt esitatava teabega pädevatele asutustele.

Selgitus

Komisjoni tekstis kasutatakse mõisteid „ettevõtja“ ja „toidukäitleja“. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku, et vastavalt määrusele (EÜ) nr 110/2008 tuleks kasutada ainult mõistet „ettevõtja“. See mõiste kajastab paremini sektoris tegutsejate mitmekesisust.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Piiritusjookide kontrollimise eest vastutavad liikmesriigid. Nad võtavad käesoleva määruse sätete järgimiseks vajalikud meetmed ja määravad pädevad asutused, kes vastutavad käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele vastavuse tagamise eest.

1.  Piiritusjookide kontrollimise eest vastutavad liikmesriigid kooskõlas määrusega (EL) 2017/625. Nad võtavad käesoleva määruse sätete järgimiseks vajalikud meetmed ja määravad pädevad asutused, kes vastutavad käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele vastavuse tagamise eest.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Õigus võtta vastu artiklites 5, 16, 38, 41 ja artikli 46 lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse jõustumisest.

2.  Õigus võtta vastu artiklites 16, 38 ja 41 ja artikli 46 lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates käesoleva määruse jõustumisest. Volituste delegeerimist pikendatakse sama pika ajavahemiku võrra, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei esita hiljemalt kolme kuu jooksul enne iga ajavahemiku lõppu vastuväiteid sellise pikendamise kohta.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  suhkruleht;

Selgitus

Kuna tarbijad on huvitatud madala kalorsusega toodetest, kasutavad teatavate jookide tootjad üha rohkem seda looduslikku magusainet.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  muud süsivesikuid sisaldavad looduslikud ained, millel on samalaadne toime kui punktides a–e osutatud toodetel.

f)  muud põllumajanduslikud toorained, põllumajandusliku päritoluga ained või süsivesikuid sisaldavad looduslikud ained, millel on samalaadne toime kui punktides a–e osutatud toodetel.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a.  „Lõhna- ja maitseainete lisamine“ – lõhna- ja maitseainete või selliste omadustega toidu koostisosade lisamine piiritusjoogi valmistamisel.

Selgitus

I lisast välja jäetud määratlused. See määratlus tuleks muutmata kujul üle võtta määrusest (EÜ) nr 110/2008, et tagada ühesuguste eeskirjade kohaldamine kõikides liikmesriikides.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 b.  „Tootmispaik“ – paik või piirkond, kus toimus valmistoote tootmisprotsessi see etapp, mille käigus piiritusjook sai talle iseloomulikud tunnused ja olulised määravad omadused.

Selgitus

I lisast välja jäetud määratlused. See määratlus tuleks muutmata kujul üle võtta määrusest (EÜ) nr 110/2008, et tagada ühesuguste eeskirjade kohaldamine kõikides liikmesriikides.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – lõik 1 – punkt 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 c.  „Kirjeldus“ – nimetused, mida kasutatakse märgistamisel, esitlemisel ja pakendil, joogi transpordi saatedokumentides, äridokumentides, eelkõige kaubaarvetes ja veokirjades, ja joogi reklaamides.

Selgitus

I lisast välja jäetud määratlused. See määratlus tuleks muutmata kujul üle võtta määrusest (EÜ) nr 110/2008, et tagada ühesuguste eeskirjade kohaldamine kõikides liikmesriikides.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 1. osa – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i i)  ainult suhkruroomahla alkoholkäärimisel ja destilleerimisel saadud piiritusjook, millel on rummile iseloomulik aroom ja milles lenduvate ainete sisaldus ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi kohta on vähemalt 225 grammi. Selle piiritusjoogi turule viimisel võib müüginimetusele „rumm“ lisada täpsustava sõna „põllumajanduslik“, millel on juures Prantsusmaa ülemeredepartemangude ja Madeira autonoomse piirkonna mis tahes registreeritud geograafilised tähised.

i i)  ainult suhkruroomahla alkoholkäärimisel ja destilleerimisel saadud piiritusjook, millel on rummile iseloomulik aroom ja milles lenduvate ainete sisaldus ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi kohta on vähemalt 225 grammi. Selle piiritusjoogi turule viimisel võib ametlikule nimetusele „rumm“ lisada täpsustava sõna „põllumajanduslik“ üksnes siis, kui sellel on juures Prantsusmaa ülemeredepartemangude ja Madeira autonoomse piirkonna mis tahes registreeritud geograafilised tähised.

Selgitus

Selgitada, et termin „põllumajanduslik“ viitab ainult geograafilise tähisega rummile.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 1. osa – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  Rummi võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Selgitus

Teatavate Euroopa Liidu geograafilise tähisega kangete alkohoolsete jookide puhul on magustamine piiratud. Nad konkureerivad imporditud kangete alkohoolsete jookidega, millel on sama nimetus, ent mis on tunduvalt rohkem magustatud. Selleks et taastada aus konkurents, edendada Euroopa geograafilisi tähiseid ja anda tarbijatele usaldusväärset teavet, teeb arvamuse koostaja ettepaneku kehtestada kõikidele kangetele alkohoolsetele jookidele piirmäär 20 g suhkrut liitri kohta.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 3. osa – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  Teraviljast valmistatud piiritusjooke võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Selgitus

Teatavate Euroopa Liidu geograafilise tähisega kangete alkohoolsete jookide puhul on magustamine piiratud. Nad konkureerivad imporditud kangete alkohoolsete jookidega, millel on sama nimetus, ent mis on tunduvalt rohkem magustatud. Selleks et taastada aus konkurents, edendada Euroopa geograafilisi tähiseid ja anda tarbijatele usaldusväärset teavet, teeb arvamuse koostaja ettepaneku kehtestada kõikidele kangetele alkohoolsetele jookidele piirmäär 20 g suhkrut liitri kohta.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 4. osa – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  Veinist valmistatud piiritusjooke võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Selgitus

Teatavate Euroopa Liidu geograafilise tähisega kangete alkohoolsete jookide puhul on magustamine piiratud. Nad konkureerivad imporditud kangete alkohoolsete jookidega, millel on sama nimetus, ent mis on tunduvalt rohkem magustatud. Selleks et taastada aus konkurents, edendada Euroopa geograafilisi tähiseid ja anda tarbijatele usaldusväärset teavet, teeb arvamuse koostaja ettepaneku kehtestada kõikidele kangetele alkohoolsetele jookidele piirmäär 20 g suhkrut liitri kohta.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 5. osa – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  Brändit või Weinbrandi võib magustada kuni 35 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Selgitus

Arvesse tuleb võtta brändi suhtes praegu kehtivaid norme. Hispaania õigusaktidega on maksimaalne lubatud sisaldus 35 grammi liitri kohta.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 6. osa – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  Viinamarjade pressimisjääkidest valmistatud piiritusjooke võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Selgitus

Teatavate Euroopa Liidu geograafilise tähisega kangete alkohoolsete jookide puhul on magustamine piiratud. Nad konkureerivad imporditud kangete alkohoolsete jookidega, millel on sama nimetus, ent mis on tunduvalt rohkem magustatud. Selleks et taastada aus konkurents, edendada Euroopa geograafilisi tähiseid ja anda tarbijatele usaldusväärset teavet, teeb arvamuse koostaja ettepaneku kehtestada kõikidele kangetele alkohoolsetele jookidele piirmäär 20 g suhkrut liitri kohta.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 7. osa – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  Puuviljade pressimisjääkidest valmistatud piiritusjooke võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Selgitus

Teatavate Euroopa Liidu geograafilise tähisega kangete alkohoolsete jookide puhul on magustamine piiratud. Nad konkureerivad imporditud kangete alkohoolsete jookidega, millel on sama nimetus, ent mis on tunduvalt rohkem magustatud. Selleks et taastada aus konkurents, edendada Euroopa geograafilisi tähiseid ja anda tarbijatele usaldusväärset teavet, teeb arvamuse koostaja ettepaneku kehtestada kõikidele kangetele alkohoolsetele jookidele piirmäär 20 g suhkrut liitri kohta.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 7. osa – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  Rosinatest valmistatud piiritusjooke ehk raisin brandyt võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Selgitus

Teatavate Euroopa Liidu geograafilise tähisega kangete alkohoolsete jookide puhul on magustamine piiratud. Nad konkureerivad imporditud kangete alkohoolsete jookidega, millel on sama nimetus, ent mis on tunduvalt rohkem magustatud. Selleks et taastada aus konkurents, edendada Euroopa geograafilisi tähiseid ja anda tarbijatele usaldusväärset teavet, teeb arvamuse koostaja ettepaneku kehtestada kõikidele kangetele alkohoolsetele jookidele piirmäär 20 g suhkrut liitri kohta.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 9. osa – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h a)  Puuviljadest valmistatud piiritusjooke võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Selgitus

Teatavate Euroopa Liidu geograafilise tähisega kangete alkohoolsete jookide puhul on magustamine piiratud. Nad konkureerivad imporditud kangete alkohoolsete jookidega, millel on sama nimetus, ent mis on tunduvalt rohkem magustatud. Selleks et taastada aus konkurents, edendada Euroopa geograafilisi tähiseid ja anda tarbijatele usaldusväärset teavet, teeb arvamuse koostaja ettepaneku kehtestada kõikidele kangetele alkohoolsetele jookidele piirmäär 20 g suhkrut liitri kohta.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 10. osa – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  Õuntest valmistatud piiritusjook ega pirnidest valmistatud piiritusjook ei ole maitsestatud.

d)  Õuntest valmistatud piiritusjook ega pirnidest valmistatud piiritusjook ei ole maitsestatud. Sellega ei välistata aga traditsioonilisi valmistamisviise.

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku tagada õuntest ja pirnidest valmistatud piiritusjookide (näiteks kalvados) puhul traditsioonilised tootmismeetodid.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 10. osa – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  Õuntest valmistatud piiritusjooke ja pirnidest valmistatud piiritusjooke võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Selgitus

Teatavate Euroopa Liidu geograafilise tähisega kangete alkohoolsete jookide puhul on magustamine piiratud. Nad konkureerivad imporditud kangete alkohoolsete jookidega, millel on sama nimetus, ent mis on tunduvalt rohkem magustatud. Selleks et taastada aus konkurents, edendada Euroopa geograafilisi tähiseid ja anda tarbijatele usaldusväärset teavet, teeb arvamuse koostaja ettepaneku kehtestada kõikidele kangetele alkohoolsetele jookidele piirmäär 20 g suhkrut liitri kohta.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 11. osa – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  Meest valmistatud piiritusjooke võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Selgitus

Teatavate Euroopa Liidu geograafilise tähisega kangete alkohoolsete jookide puhul on magustamine piiratud. Nad konkureerivad imporditud kangete alkohoolsete jookidega, millel on sama nimetus, ent mis on tunduvalt rohkem magustatud. Selleks et taastada aus konkurents, edendada Euroopa geograafilisi tähiseid ja anda tarbijatele usaldusväärset teavet, teeb arvamuse koostaja ettepaneku kehtestada kõikidele kangetele alkohoolsetele jookidele piirmäär 20 g suhkrut liitri kohta.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 12. osa – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  Hefebrandi võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Selgitus

Teatavate Euroopa Liidu geograafilise tähisega kangete alkohoolsete jookide puhul on magustamine piiratud. Nad konkureerivad imporditud kangete alkohoolsete jookidega, millel on sama nimetus, ent mis on tunduvalt rohkem magustatud. Selleks et taastada aus konkurents, edendada Euroopa geograafilisi tähiseid ja anda tarbijatele usaldusväärset teavet, teeb arvamuse koostaja ettepaneku kehtestada kõikidele kangetele alkohoolsetele jookidele piirmäär 20 g suhkrut liitri kohta.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 13. osa – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  Bierbrandi ehk au de vie de bière’i võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Selgitus

Teatavate Euroopa Liidu geograafilise tähisega kangete alkohoolsete jookide puhul on magustamine piiratud. Nad konkureerivad imporditud kangete alkohoolsete jookidega, millel on sama nimetus, ent mis on tunduvalt rohkem magustatud. Selleks et taastada aus konkurents, edendada Euroopa geograafilisi tähiseid ja anda tarbijatele usaldusväärset teavet, teeb arvamuse koostaja ettepaneku kehtestada kõikidele kangetele alkohoolsetele jookidele piirmäär 20 g suhkrut liitri kohta.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 14. osa – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(e a)  Topinamburit võib magustada kuni 20 grammini lõpptoote liitri kohta, väljendatuna invertsuhkrus, et lõppmaitset ümardada.

Selgitus

Teatavate Euroopa Liidu geograafilise tähisega kangete alkohoolsete jookide puhul on magustamine piiratud. Nad konkureerivad imporditud kangete alkohoolsete jookidega, millel on sama nimetus, ent mis on tunduvalt rohkem magustatud. Selleks et taastada aus konkurents, edendada Euroopa geograafilisi tähiseid ja anda tarbijatele usaldusväärset teavet, teeb arvamuse koostaja ettepaneku kehtestada kõikidele kangetele alkohoolsetele jookidele piirmäär 20 g suhkrut liitri kohta.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 15. osa – punkt a – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi puhul peab maksimaalne jääkide hulk vastama I lisa punktis 1 sätestatule, kuid lõppsaaduse metanoolisisaldus ei tohi ületada 10 grammi ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi kohta.

Viina tootmiseks kasutatava põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi puhul peab maksimaalne jääkide hulk vastama I lisa punktis 1 sätestatule, kuid lõppsaaduse metanoolisisaldus ei tohi ületada 10 grammi ühe hektoliitri 100mahuprotsendilise alkoholi kohta.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 15. osa – punkt a – lõige 3 – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a)  Viina maksimaalne suhkrusisaldus väljendatuna invertsuhkrus on 10 grammi liitri kohta.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 15 a osa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

15 a.  Viina võib lõppmaitse ümardamiseks magustada. Lõpptootes ei tohi siiski olla üle 10 g magusaineid liitri kohta väljendatuna invertsuhkru ekvivalendina.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 15 a osa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

31 a.  Maitsestatud viina maksimaalne suhkrusisaldus väljendatuna invertsuhkrus on 100 grammi liitri kohta.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – I jagu – 42. osa – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  Munaliköör ehk advocaat ehk avocat ehk advokat on maitsestatud või maitsestamata piiritusjook, mis on saadud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholist, destillaadist või piiritusest ja mille koostisse kuulub kvaliteetne munakollane, munavalge ja suhkur või mesi. Minimaalne suhkru- või meesisaldus väljendatuna invertsuhkrus on 150 grammi liitri kohta. Puhta munakollase minimaalne sisaldus on 140 grammi lõppsaaduse ühe liitri kohta.

a)  Munaliköör ehk advocaat ehk avocat ehk advokat on maitsestatud või maitsestamata piiritusjook, mis on saadud põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholist, destillaadist või piiritusest ja mille koostisse kuulub munakollane, munavalge ja suhkur või mesi. Minimaalne suhkru- või meesisaldus väljendatuna invertsuhkrus on 150 grammi liitri kohta. Puhta munakollase minimaalne sisaldus on 140 grammi lõppsaaduse ühe liitri kohta.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – II jagu – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Guignolet Kirschi valmistatakse Prantsusmaal ning see on saadud guignolet’ ja kirschi segamisel, kusjuures vähemalt 3 % lõppsaaduse puhta alkoholi kogusisaldusest tuleneb kirschist. Guignolet’ minimaalne alkoholisisaldus peab olema 15 mahuprotsenti. Guignolet’ nimetusega toote märgistamisel ja esitlemisel peab sõna „Guignolet“ olema esitlemisel või märgistamisel sama kirjatüübiga, sama suurte ja sama värvi tähtedega kui sõna „Kirsch“ ning olema sellega samal real, ja pudelitel peab see olema eesmisel märgisel. Teave alkoholisisalduse kohta peab näitama, kui suur on guignolet’ ja kirschi puhta alkoholi mahuprotsent Guignolet Kirschi puhta alkoholi kogusisalduse mahuprotsendis.

Selgitus

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku võtta Guignolet-Kirschi kohta kasutusele konkreetsed eeskirjad samal viisil, nagu see on Rum Verschnitti ja Slivovice puhul.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

II a lisa

 

Dünaamiline „criaderas y solera“ laagerdamismeetod

 

Hispaania traditsioonilist laagerdamismeetodit on siseriiklikus õiguses käsitletud kuninga 14. märtsi 2014. aasta seadluses 164/2014 ja brändi geograafilise tähise tehnilistes toimikutes ning meetod seisneb kõigi ühe laagerdumisastme moodustavate tammevaatide või muude tammemahutite osalises perioodilises tühjendamises ja nendele eelmiselt laagerdumisastmelt pärineva brändi osa lisamises.

 

Mõisted

 

„Laagerdumisastmed“ – kõik sama küpsusastmega tammevaatide või muude tammemahutite read, mille läbib brändi laagerdumisprotsessi jooksul. Iga astet kutsutakse nimetusega „criadera“, välja arvatud viimane, brändi villimiseelne rida, mille nimetus on „solera“.

 

„Osaline tühjendamine“ – iga tammevaadi või muu tammemahuti osaline tühjendamine selles sisalduvast brändist, et lisada see vahetult järgmise astme tammevaatidesse ja/või tammemahutitesse, välja arvatud astmel „solera“, kus see villitakse.

 

„Lisamine“ – teatava astme tammevaatidest või -mahutitest pärineva osa lisamine ja segamine vanuse järjekorras järgmise laagerdumisastme tammevaatide või muude tammemahutite sisu hulka.

 

„Keskmine laagerdumisaeg“ – ajavahemik, mis kulub kogu brändi kõigi laagerdumisprotsessi astmete läbimiseks ja mis arvutatakse kõigil laagerdumisastmetel oleva brändi kogumahu ja viimaselt, „solera“ astmelt ühe aasta jooksul villitud brändi suhtarvuna.

 

„Solera“ astmelt villitud brändi keskmise laagerdumisaja arvutamiseks võib kasutada järgmist valemit,

 

 

 

kus

 

– t on keskmine laagerdumisaeg aastates,

 

– Vt on laagerdamissüsteemi sisu kogumaht, mõõtühik: liiter puhast alkoholi,

 

– Ve on ühe aasta jooksul laagerdamissüsteemist villimiseks väljalastud toodangu kogumaht, mõõtühik: liiter puhast alkoholi.

 

Minimaalne keskmine vanus. Kui tegemist on alla 1000-liitriste tammevaatide või tammemahutitega, peab osaliste tühjendamiste ja lisamiste arv aastas olema väiksem süsteemi astmete kahekordsest arvust või sellega võrdne, et tagada kõige noorema osa vähemalt kuue kuu pikkune laagerdumisaeg.

 

Kui mahuti maht on 1000 või rohkem liitrit, peab osaliste tühjendamiste ja lisamiste arv aastas olema väiksem süsteemi astmete arvust või sellega võrdne, et tagada kõige noorema osa vähemalt ühe aasta pikkune laagerdumisaeg.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Piiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine, piiritusjookide nimetuste kasutamine muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitse

Viited

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

AGRI

12.12.2016

Arvamuse koostaja(d)

nimetamise kuupäev

Angélique Delahaye

2.3.2017

Vastuvõtmise kuupäev

10.10.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Paul Brannen, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Hilde Vautmans, Miguel Viegas

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Stanisław Ożóg

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

37

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ECR

James Nicholson, Stanisław Ożóg

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde, Hilde Vautmans

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

1

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Piiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine, piiritusjookide nimetuste kasutamine muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitse

Viited

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

EP-le esitamise kuupäev

1.12.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Arvamuse esitajad

istungil teada andmise kuupäev

INTA

12.12.2016

IMCO

12.12.2016

AGRI

12.12.2016

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

IMCO

25.1.2017

 

 

 

Arvamuse koostaja(d)

nimetamise kuupäev

Pilar Ayuso

16.2.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.7.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.1.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

54

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

France Jamet, Jiří Maštálka

Esitamise kuupäev

2.2.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

France Jamet, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

1

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 16. veebruar 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika