Menettely : 2016/0392(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0021/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0021/2018

Keskustelut :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Äänestykset :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Äänestysselitykset
PV 13/03/2019 - 11.14

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

MIETINTÖ     ***I
PDF 1474kWORD 183k
2.2.2018
PE 604.847v02-00 A8-0021/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Pilar Ayuso

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0750),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 ja 43 artiklan 2 kohdan sekä 114 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0496/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29. maaliskuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A8-0021/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Tislattuihin alkoholijuomiin sovellettavilla toimenpiteillä olisi pyrittävä parantamaan kuluttajansuojaa, estämään vilpilliset menettelyt ja edistämään markkinoiden avoimuutta ja tervettä kilpailua. Niillä olisi suojattava unionin tislattujen alkoholijuomien maine, jonka ne ovat saavuttaneet unionissa ja maailmanmarkkinoilla, ottamalla jatkossakin huomioon tislattujen alkoholijuomien tuotannossa sovelletut perinteiset käytännöt ja lisääntynyt kuluttajansuojan ja tiedotuksen tarve. Myös tekniset innovaatiot olisi otettava huomioon tislattujen alkoholijuomien osalta silloin, kun niillä voidaan parantaa tuotteiden laatua, edellyttäen ettei tällä ole vaikutusta asianomaisten tislattujen alkoholijuomien perinteisiin ominaispiirteisiin. Tislattujen alkoholijuomien tuotanto on vahvasti kytköksissä maatalousalaan. Tämä tuotannonala tarjoaa merkittävän myyntikanavan unionin maataloustuotteille, minkä lisäksi kytkös on ratkaisevassa asemassa unionissa tuotettujen tislattujen alkoholijuomien laadun ja maineen kannalta. Tätä vahvaa kytköstä maatalousalaan olisi sen vuoksi korostettava oikeuskehyksessä.

(3)  Tislattuihin alkoholijuomiin sovellettavilla toimenpiteillä olisi pyrittävä parantamaan kuluttajansuojaa, poistamaan tiedon epäsymmetriaa, estämään vilpilliset menettelyt ja edistämään markkinoiden avoimuutta ja tervettä kilpailua. Niillä olisi suojattava unionin tislattujen alkoholijuomien maine, jonka ne ovat saavuttaneet unionissa ja maailmanmarkkinoilla, ottamalla jatkossakin huomioon tislattujen alkoholijuomien tuotannossa sovelletut perinteiset käytännöt ja lisääntynyt kuluttajansuojan ja tiedotuksen tarve. Myös tekniset innovaatiot olisi otettava huomioon tislattujen alkoholijuomien osalta silloin, kun niillä voidaan parantaa tuotteiden laatua, edellyttäen ettei tällä ole vaikutusta asianomaisten tislattujen alkoholijuomien perinteisiin ominaispiirteisiin. Tislattujen alkoholijuomien tuotantoa säädellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/20061 a, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1169/20111 b ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/6251 c, ja se on vahvasti kytköksissä maatalousalaan. Tämä tuotannonala tarjoaa merkittävän myyntikanavan unionin maataloustuotteille, minkä lisäksi kytkös on ratkaisevassa asemassa unionissa tuotettujen tislattujen alkoholijuomien laadun, turvallisuuden ja maineen kannalta. Tätä vahvaa kytköstä maatalouselintarvikealaan olisi sen vuoksi korostettava oikeuskehyksessä.

 

____________________________

 

1 a  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä.

 

1 b   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta.

 

1 c   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Tislattuihin alkoholijuomiin sovellettavat toimenpiteet muodostavat erityistapauksen maatalouselintarvikealaa koskeviin yleisiin sääntöihin verrattuna. Niiden erityispiirteet liittyvät siihen, että ylläpidetään perinteisten tuotantomenetelmien elinvoimaisuutta, säilytetään tislattujen alkoholijuomien tiivis yhteys maatalousalaan, käytetään korkealaatuisia tuotteita ja sitoudutaan kuluttajien turvallisuuden suojeluun, josta tislattujen alkoholijuomien ala ei aio koskaan luopua.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Tislattuja alkoholijuomia koskevassa lainsäädännössä sovellettavan yhdenmukaisen lähestymistavan varmistamiseksi tässä asetuksessa olisi esitettävä selkeät kriteerit, jotka koskevat tislattujen alkoholijuomien määritelmää, esittelyä ja merkintöjä sekä maantieteellisten merkintöjen suojaamista. Siinä olisi myös vahvistettava säännöt, jotka koskevat etyylialkoholin tai maatalousperäisten tisleiden käyttöä alkoholijuomien tuotannossa ja tislattujen alkoholijuomien myyntinimitysten käyttöä elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä.

(4)  Tislattuja alkoholijuomia koskevassa lainsäädännössä sovellettavan yhdenmukaisen lähestymistavan varmistamiseksi tässä asetuksessa olisi esitettävä selkeät kriteerit, jotka koskevat tislattujen alkoholijuomien määritelmää, esittelyä ja merkintöjä sekä maantieteellisten merkintöjen suojaamista, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta unionin virallisten kielten ja kirjaimistojen moninaisuuteen. Siinä olisi myös vahvistettava säännöt, jotka koskevat etyylialkoholin tai maatalousperäisten tisleiden käyttöä alkoholijuomien tuotannossa ja tislattujen alkoholijuomien myyntinimitysten käyttöä elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jotta kuluttajat saisivat asianmukaista tietoa, olisi vahvistettava säännökset, jotka koskevat tislattujen alkoholijuomien esittelyä ja merkintöjä, kun tislattuja alkoholijuomia pidetään sekoituksina.

(13)  Jotta kuluttajat saisivat asianmukaista tietoa, kuten asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 on säädetty, olisi vahvistettava säännökset, jotka koskevat tislattujen alkoholijuomien esittelyä ja merkintöjä, kun tislattuja alkoholijuomia pidetään sekoituksina.

Tarkistus5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Joissakin tapauksissa elintarvikealan toimijat voivat joutua ilmoittamaan tai haluta ilmoittaa tislatun alkoholijuoman alkuperän kiinnittääkseen kuluttajien huomion tuotteidensa ominaisuuksiin. Myös tällaisten tietojen olisi oltava yhdenmukaisten kriteerien mukaisia. Sen vuoksi olisi vahvistettava erityissäännökset, jotka koskevat alkuperämaan tai lähtöpaikan mainitsemista tislattujen alkoholijuomien esittelyssä ja merkinnöissä.

(15)  Joissakin tapauksissa elintarvikealan toimijat voivat joutua ilmoittamaan tai haluta ilmoittaa tislatun alkoholijuoman alkuperän kiinnittääkseen kuluttajien huomion tuotteidensa ominaisuuksiin. Sen vuoksi olisi vahvistettava erityissäännökset, jotka koskevat alkuperämaan tai lähtöpaikan mainitsemista tislattujen alkoholijuomien esittelyssä ja merkinnöissä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  On tärkeää ottaa asianmukaisesti huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus, jäljempänä ’TRIPS-sopimus’, ja erityisesti sen 22 ja 23 artikla, sekä tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus, jäljempänä ’GATT-sopimus’, jotka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 94/800/EY12.

(17)  Maantieteellisten merkintöjen suojaamiseksi on tärkeää ottaa asianmukaisesti huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus, jäljempänä ’TRIPS-sopimus’, ja erityisesti sen 22 ja 23 artikla, sekä tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus, jäljempänä ’GATT-sopimus’, jotka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 94/800/EY12. Suojaamisen edistämiseksi ja väärennösten torjumiseksi entistä tehokkaammin tällaista suojaamista olisi sovellettava myös tuotteisiin, jotka kulkevat unionin tullialueen kautta.

__________________

__________________

12  Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa (EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1).

12  Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa (EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1151/201213 ei sovelleta tislattuihin alkoholijuomiin. Sen vuoksi olisi vahvistettava tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevat säännöt. Komission olisi rekisteröitävä maantieteelliset merkinnät, jotka osoittavat tislatun alkoholijuoman olevan peräisin tietyltä maan alueelta tai tietyltä seudulta taikka joltakin tuon alueen paikkakunnalta, jos tislatun alkoholijuoman tunnettu laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla tislatun alkoholijuoman maantieteelliseen alkuperään.

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1151/201213 ei sovelleta tislattuihin alkoholijuomiin. Sen vuoksi olisi vahvistettava tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevat säännöt. Komission olisi rekisteröitävä maantieteelliset merkinnät, jotka osoittavat tislatun alkoholijuoman olevan peräisin tietyltä maan alueelta tai tietyltä seudulta taikka joltakin tuon alueen paikkakunnalta, jos tislatun alkoholijuoman tunnettu laatu, maine, perinteiset valmistus- ja tuotantomenetelmät tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla tislatun alkoholijuoman maantieteelliseen alkuperään.

_________________

_________________

13  Euroopan parlamentin ja komission asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).

13  Euroopan parlamentin ja komission asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Sellaisiin alkoholijuomiin, joilla on maantieteellinen merkintä ja jotka on valmistettu viineistä, joilla ei ole tämän säädöksen mukaisesti suojattua ja rekisteröityä alkuperämerkintää, olisi sovellettava samoja tuotantopotentiaalin hallintavälineitä kuin niihin alkoholijuomiin, jotka ovat saatavilla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/20131 a mukaisesti.

 

_______________________

 

1 a  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta.

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että asetus mukautetaan Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 3. toukokuuta 2017 hyväksymään lausuntoluonnokseen nk. koontiasetusta koskevasta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Olisi säädettävä menettelyistä unionin tai kolmannen maan maantieteellisten merkintöjen rekisteröimiseksi, muuttamiseksi ja mahdolliseksi peruuttamiseksi TRIPS-sopimuksen mukaisesti, ja samalla olisi ilman eri toimenpiteitä tunnustettava olemassa olevien unionin maantieteellisten merkintöjen asema. Jotta maantieteellisiä merkintöjä koskevat menettelysäännöt yhdenmukaistettaisiin kaikilla asianomaisilla aloilla, tällaisten tislattuja alkoholijuomia koskevien menettelyjen mallina olisi oltava asetuksessa (EU) N:o 1151/2012 säädetyt kattavammat ja laajemmin käytetyt maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevat menettelyt samalla kun otetaan huomioon tislattujen alkoholijuomien erityispiirteet. Olisi laadittava maantieteellisten merkintöjen sähköinen rekisteri rekisteröintimenettelyjen yksinkertaistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että tiedot ovat elintarvikealan toimijoiden ja kuluttajien saatavilla sähköisessä muodossa.

(19)  Olisi säädettävä menettelyistä unionin tai kolmannen maan maantieteellisten merkintöjen rekisteröimiseksi, muuttamiseksi ja mahdolliseksi peruuttamiseksi TRIPS-sopimuksen mukaisesti, ja samalla olisi ilman eri toimenpiteitä tunnustettava olemassa olevien unionin rekisteröityjen maantieteellisten merkintöjen asema. Jotta maantieteellisiä merkintöjä koskevat menettelysäännöt yhdenmukaistettaisiin kaikilla asianomaisilla aloilla, tällaisten tislattuja alkoholijuomia koskevien menettelyjen mallina olisi oltava asetuksessa (EU) N:o 1151/2012 säädetyt samanlaiset maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa käytetyt menettelyt samalla kun otetaan huomioon tislattujen alkoholijuomien erityispiirteet. Olisi laadittava maantieteellisten merkintöjen avoin, kattava ja helppokäyttöinen sähköinen rekisteri rekisteröintimenettelyjen yksinkertaistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että tiedot ovat elintarvikealan toimijoiden ja kuluttajien saatavilla sähköisessä muodossa, ja sillä olisi oltava sama oikeudellinen arvo kuin asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteellä III. Komission olisi automaattisesti rekisteröitävä asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaisesti rekisteröidyt maantieteelliset merkinnät. Komission olisi ennen tämän asetuksen voimaantuloa saatettava päätökseen asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteeseen III sisältyvien maantieteellisten merkintöjen tarkistaminen kyseisen asetuksen 20 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Jäsenvaltioiden viranomaisten olisi oltava vastuussa tämän asetuksen noudattamisen varmistamisesta, ja komission olisi voitava valvoa asetuksen noudattamista ja todentaa se. Sen vuoksi komission ja jäsenvaltioiden olisi toimitettava toisilleen asiaankuuluvat tiedot.

(20)  Tislattujen alkoholijuomien alan maineen ja arvon ylläpitämiseksi on tärkeää säilyttää korkea laatutaso. Jäsenvaltioiden viranomaisten olisi oltava vastuussa sen varmistamisesta, että taso säilytetään tätä asetusta noudattamalla. Komission olisi kuitenkin voitava valvoa asetuksen noudattamista ja todentaa se, jotta voidaan varmistaa, että sitä sovelletaan yhdenmukaisesti. Sen vuoksi komission ja jäsenvaltioiden olisi toimitettava toisilleen asiaankuuluvat tiedot.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Jäsenvaltioiden olisi laatupolitiikkaa soveltaessaan voitava antaa tislattujen alkoholijuomien korkean laatutason ja alan monipuolisuuden mahdollistamiseksi tässä asetuksessa säädettyjä sääntöjä tiukempia sääntöjä, jotka koskevat niiden alueella tuotettujen tislattujen alkoholijuomien määritelmiä, esittelyä ja merkintöjä.

(21)  Jäsenvaltioiden olisi laatupolitiikkaa soveltaessaan voitava antaa tislattujen alkoholijuomien korkean laatutason ja alan monipuolisuuden mahdollistamiseksi tässä asetuksessa säädettyjä sääntöjä tiukempia sääntöjä, jotka koskevat niiden alueella tuotettujen tislattujen alkoholijuomien tuotantoa, määritelmiä, esittelyä ja merkintöjä.

Perustelu

Tämä muutos toisi johdanto-osaan sanan ’tuotanto’, mikä tekisi siitä yhdenmukaisen asetusehdotuksen muiden osien kanssa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Maaliskuussa 2017 alkoholijuomien ainesosaluetteloa ja ravintoarvoilmoitusta koskevista pakollisista merkinnöistä antamassaan kertomuksessa komissio totesi, ettei se ollut havainnut puolueettomia perusteita, joilla voitaisiin perustella alkoholijuomien ainesosia koskevien tietojen ja ravintoarvotietojen puuttuminen, ja kehotti alaa esittämään vuoden kuluessa itsesääntelyä koskevan ehdotuksen, jonka tarkoitus olisi antaa tietoja kaikkien alkoholijuomien ainesosista ja ravintoarvoista. Kuluttajansuojan korkean tason takaamiseksi itsesääntelyyn perustuvan lähestymistavan pitäisi taata vähintään se, että ainesosat ja ravintoarvot ilmoitetaan etiketeissä ja että nämä tiedot ovat asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 vahvistettujen, vapaaehtoisia elintarviketietoja koskevien vaatimusten mukaisia. Komission olisi arvioitava alan ehdotusta kertomuksessa, johon liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Jotta voidaan ottaa huomioon kuluttajien muuttuvat tarpeet, teknologinen kehitys, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehitys, tuotannon ja kaupan pitämisen taloudellisten edellytysten parantamistarve, perinteiset vanhentamisprosessit ja – poikkeustapauksissa – kolmansiin maihin kuuluvan tuojamaan lainsäädäntö ja jotta voidaan varmistaa maantieteellisten merkintöjen suojaaminen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä sellaisten muutosten ja poikkeusten osalta, jotka koskevat seuraavia: tämän asetuksen I luvussa tarkoitetut tislattujen alkoholijuomien luokkia koskevat tekniset määritelmät ja vaatimukset, joitakin tämän asetuksen I luvussa tarkoitettuja tislattuja alkoholijuomia koskevat erityissäännöt, tämän asetuksen II luvussa tarkoitetut merkinnät ja esittely, tämän asetuksen III luvussa tarkoitetut maantieteelliset merkinnät sekä tämän asetuksen IV luvussa tarkoitetut tarkastukset ja tietojenvaihto.

(22)  Jotta voidaan ottaa huomioon kuluttajien muuttuvat tarpeet, teknologinen kehitys, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehitys, tuotannon ja kaupan pitämisen taloudellisten edellytysten parantamistarve, perinteiset vanhentamisprosessit ja – poikkeustapauksissa – kolmansiin maihin kuuluvan tuojamaan lainsäädäntö ja jotta voidaan varmistaa maantieteellisten merkintöjen täysimääräinen suojaaminen, samalla kun otetaan huomioon perinteisten käytäntöjen merkitys, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä sellaisten muutosten ja poikkeusten osalta, jotka koskevat seuraavia: tämän asetuksen I luvussa tarkoitetut tislattujen alkoholijuomien luokkia koskevat tekniset määritelmät ja vaatimukset, joitakin tämän asetuksen I luvussa tarkoitettuja tislattuja alkoholijuomia koskevat erityissäännöt, tämän asetuksen II luvussa tarkoitetut merkinnät ja esittely, tämän asetuksen III luvussa tarkoitetut maantieteelliset merkinnät sekä tämän asetuksen IV luvussa tarkoitetut tarkastukset ja tietojenvaihto.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Jotta voidaan reagoida nopeasti taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen sellaisten tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tislattujen alkoholijuomien osalta, joille ei ole vahvistettu luokkaa tai teknistä eritelmää, komissiolle olisi kuluttajien suojaamiseksi, tuottajien taloudellisten etujen suojaamiseksi ja kyseisten tislattujen alkoholijuomien tiettyjen tuotanto- ja laatuvaatimusten yhdenmukaistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä seuraavilta osin: tislattujen alkoholijuomien uusien luokkien lisääminen tietyin edellytyksin tämän asetuksen liitteessä II olevassa I ja II osassa lueteltujen luokkien joukkoon ja vastaavat tekniset eritelmät.

Poistetaan.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta – i alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

i)  suoraan jollakin seuraavista menetelmistä:

i)  suoraan jollakin seuraavista menetelmistä yksittäin tai yhdistelmänä:

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että asetuksessa (EY) N:o 110/2008 olevan ”ja/tai”-vaihtoehdon tarjoama joustavuus säilyy.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  maseroimalla tai käsittelemällä vastaavasti kasviperäisiä aineita maatalousperäisessä etyylialkoholissa, maatalousperäisessä tisleessä tai tässä asetuksessa tarkoitetussa tislatussa alkoholijuomassa tai tällaisten tislattujen alkoholijuomien sekoituksessa,

–  maseroimalla tai käsittelemällä vastaavasti kasviperäisiä aineita maatalousperäisessä etyylialkoholissa, maatalousperäisessä tisleessä tai tässä asetuksessa tarkoitetussa tislatussa alkoholijuomassa tai tällaisten tislattujen alkoholijuomien yhdistelmässä,

Perustelu

Tarkistuksella vältetään mahdollinen 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa olevaa sekoituksen määritelmää koskeva epäselvyys.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta – i alakohta – 3 luetelmakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

–  lisäämällä maatalousperäiseen etyylialkoholiin, maatalousperäiseen tisleeseen tai tislattuun alkoholijuomaan jotakin seuraavista:

–  lisäämällä maatalousperäiseen etyylialkoholiin, maatalousperäiseen tisleeseen tai tislattuun alkoholijuomaan yhden tai useamman seuraavista:

Perustelu

”Tislatun alkoholijuoman” määritelmää ei ole tuotu asianmukaisesti asetuksesta (EY) N:o 110/2008 ja sen täytäntöönpanoasetuksesta (EY) N:o 716/2013. Esittelijä ehdottaa joidenkin asetuksesta (EY) N:o 110/2008 peräisin olevien määritelmien korjaamista.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta – ii alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

ii)  lisäämällä tislattuun alkoholijuomaan jotakin seuraavista:

ii)  lisäämällä tislattuun alkoholijuomaan yksittäin tai yhdistelmänä jotakin seuraavista:

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että asetuksessa (EY) N:o 110/2008 olevan ”ja/tai”-vaihtoehdon tarjoama joustavuus säilyy.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta – ii alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  juomat;

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’sekoituksella’ liitteessä II olevassa I osassa lueteltua tai maantieteellisellä merkinnällä varustettua tislattua alkoholijuomaa, johon on sekoitettu jotakin seuraavista:

3)  ’sekoituksella’ liitteessä II olevassa I osassa lueteltua tai maantieteellisellä merkinnällä varustettua tislattua alkoholijuomaa, johon on sekoitettu yhtä tai useampia seuraavista:

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  maatalousperäinen etyylialkoholi;

Perustelu

Esittelijä ehdottaa sekoituksen määritelmän selkeyttämistä, merkintöjä koskevien sääntöjen yksinkertaistamista ja asetuksen muuttamista sellaiseksi, että toimijoiden ja tarkastuspalveluiden olisi helpompaa soveltaa sitä.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’yhdistetyllä ilmaisulla’ liitteessä II olevassa I osassa säädetyn tislatun alkoholijuoman myyntinimityksessä esiintyvien ilmaisujen tai tislattua alkoholijuomaa, josta kaikki lopputuotteen alkoholi on peräisin, kuvaavassa maantieteellisessä merkinnässä esiintyvien ilmaisujen ja jonkin seuraavista yhdistelmää:

4)  ’yhdistetyllä ilmaisulla’ liitteessä II olevassa I osassa säädetyn tislatun alkoholijuoman myyntinimityksessä esiintyvien ilmaisujen tai tislattua alkoholijuomaa, josta kaikki lopputuotteen alkoholi on peräisin, kuvaavassa maantieteellisessä merkinnässä esiintyvien ilmaisujen ja jonkin tai joidenkin seuraavista yhdistelmää:

Perustelu

”Tislatun alkoholijuoman” määritelmää ei ole tuotu asianmukaisesti asetuksesta (EY) N:o 110/2008 ja sen täytäntöönpanoasetuksesta (EY) N:o 716/83. Esittelijä ehdottaa joidenkin asetuksesta (EY) N:o 110/2008 peräisin olevien määritelmien korjaamista.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  ’maantieteellisellä merkinnällä’ mainintaa, joka osoittaa tislatun alkoholijuoman olevan peräisin tietyltä maan alueelta tai tietyltä seudulta taikka joltakin tuon alueen paikkakunnalta, jos kyseisen tislatun alkoholijuoman tunnettu laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla tislatun alkoholijuoman maantieteelliseen alkuperään;

6)  ’maantieteellisellä merkinnällä’ tämän asetuksen mukaisesti rekisteröityä nimeä, joka osoittaa tislatun alkoholijuoman olevan peräisin tietyltä maan alueelta tai tietyltä seudulta taikka joltakin tuon alueen paikkakunnalta, jos kyseisen tislatun alkoholijuoman tunnettu laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla tislatun alkoholijuoman maantieteelliseen alkuperään;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7)  ’tuote-eritelmällä’ maantieteellisen merkinnän suojahakemukseen liitettyä asiakirjaa, joka sisältää eritelmän, jonka mukainen tislatun alkoholijuoman on oltava;

7)  ’tuote-eritelmällä’ maantieteellisen merkinnän suojahakemukseen liitettyä asiakirjaa, joka sisältää eritelmän, jonka mukainen tislatun alkoholijuoman on oltava ja joka vastaa asetuksessa (EY) N:o 110/2008 tarkoitettua ”teknistä asiakirjaa”;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a)  ’ryhmällä’ tislattujen alkoholijuomien valmistajien, käsittelijöiden tai maahantuojien, jotka järjestäytyvät alakohtaisesti ja joilla on merkittävää liikevaihtoa, yhteenliittymää;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 11 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 b)  ’maatalousperäisellä’ tuotetta, joka on saatu SEUT-sopimuksen liitteessä I luetelluista maataloustuotteista tai käymistietä valmistetuista alkoholijuomista, jotka ovat peräisin yksinomaan tällaisista tuotteista.

Perustelu

Nykyisessä asetuksessa N:o 110/2008 sallitaan viinistä saadun alkoholin käyttäminen tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa, koska viini on lueteltu maataloustuotteena sopimuksen liitteessä I (kohta 22.05). Tällä muutoksella mahdollistettaisiin myös muista käymistietä valmistetuista alkoholijuomista, jotka on valmistettu yksinomaan liitteessä I luetelluista maataloustuotteista, saadun alkoholin käyttäminen, mikä ei tällä hetkellä ole sallittua.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Alkoholin, jota käytetään alkoholijuomien valmistuksessa ja väriaineiden, aromien tai muiden alkoholijuomien valmistuksessa käytettävien sallittujen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen, on oltava maatalousperäistä etyylialkoholia.

1.  Alkoholin, jota käytetään tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa ja väriaineiden, aromien tai muiden tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa käytettävien sallittujen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen, on oltava maatalousperäistä tai oluesta valmistettua etyylialkoholia.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhdenmukaisuuteen asetuksen (EY) N:o 110/2008 kanssa. Tämä asetus koskee tislattuja alkoholijuomia. Muista alkoholijuomista on annettu alakohtaista lainsäädäntöä.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tisleen, jota käytetään alkoholijuomien valmistuksessa ja väriaineiden, aromien tai muiden alkoholijuomien valmistuksessa käytettävien sallittujen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen, on oltava yksinomaan maatalousperäistä.

2.  Tisleen, jota käytetään tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa ja väriaineiden, aromien tai muiden tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa käytettävien sallittujen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen, on oltava yksinomaan maatalousperäistä tai oluesta valmistettua.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhdenmukaisuuteen asetuksen (EY) N:o 110/2008 kanssa. Tämä asetus koskee tislattuja alkoholijuomia. Muista alkoholijuomista on annettu alakohtaista lainsäädäntöä.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kun pidetään kaupan etyylialkoholia tai maatalousperäisiä tisleitä, niiden valmistuksessa käytetyt raaka-aineet on eriteltävä sähköisissä liiteasiakirjoissa.

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan, että mukana olevissa sähköisissä liiteasiakirjoissa täsmennetään, mitkä ovat etyylialkoholin tai maatalousperäisen tisleen valmistuksessa käytettävät raaka-aineet. Näitä tuotteita voidaan nimittäin käyttää myös muiden sellaisten alkoholijuomien valmistuksessa, joissa on käytettävä yksinomaan tietyistä raaka-aineista valmistettua alkoholia tai tislettä, kuten Brandyn valmistuksessa käytettävä viinitisle. Raaka-aineiden ilmoittaminen takaa siis täyden jäljitettävyyden ja estää lainsäädännön kiertämisen.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ne on makeutettu yksinomaan liitteessä I olevan 3 kohdan mukaisesti ja tuotteen loppumaun pyöristämiseksi.

e)  niitä ei ole makeutettu muuten kuin tuotteen loppumaun pyöristämiseksi. Makeuttavien tuotteiden enimmäispitoisuus inverttisokerina ilmaistuna ei saa ylittää kullekin luokalle liitteessä II asetettua kynnysarvoa.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  olla tuotteen erityisominaisuuksien saavuttamiseksi makeutettuja liitteessä I olevan 3 kohdan mukaisesti ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden asianomainen lainsäädäntö.

e)  olla makeutettuja.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  olla tuotteen erityisominaisuuksien saavuttamiseksi makeutettuja liitteessä I olevan 3 kohdan mukaisesti.

e)  olla makeutettuja.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

5 artikla

Siirretty säädösvalta

Siirretty säädösvalta

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

a)  liitteessä I säädettyjen teknisten määritelmien muuttamista;

a)   liitteessä I säädettyjen teknisten määritelmien muuttamista;

b)  liitteessä II olevassa I osassa lueteltuja tislattujen alkoholijuomien luokkia koskevien vaatimusten ja tiettyjä liitteessä II olevassa II osassa lueteltuja tislattuja alkoholijuomia koskevien erityissääntöjen muuttamista.

 

Ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten on rajoituttava vain sellaisiin osoitettuihin tarpeisiin vastaamiseen, jotka johtuvat kuluttajien muuttuvista tarpeista, teknologisesta kehityksestä, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehityksestä tai tuoteinnovoinnin tarpeista.

Ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten on rajoituttava, samalla kun otetaan huomioon perinteisten käytäntöjen merkitys jäsenvaltioissa, vain sellaisiin osoitettuihin tarpeisiin vastaamiseen, jotka johtuvat kuluttajien muuttuvista tarpeista, teknologisesta kehityksestä, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehityksestä tai tuoteinnovoinnin tarpeista.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tislattujen alkoholijuomien uusien luokkien lisäämistä liitteeseen II.

 

Uusi luokka voidaan lisätä seuraavin edellytyksin:

 

a)  tislatun alkoholijuoman kaupan pitäminen tietyllä nimellä ja tiettyjen yhdenmukaisten teknisten eritelmien mukaisesti on taloudelliselta ja tekniseltä kannalta tarpeen kuluttajien ja tuottajien etujen suojaamiseksi;

 

b)  tislatulla alkoholijuomalla on merkittävä markkinaosuus vähintään yhdessä jäsenvaltiossa;

 

c)  valitun nimen on joko oltava yleisesti käytössä oleva nimi, tai jos tämä ei ole mahdollista, nimen on oltava kuvaava ja siinä on erityisesti viitattava kyseisen tislatun alkoholijuoman tuotannossa käytettävään raaka-aineeseen;

 

d)  on vahvistettava uuteen luokkaan liittyvät tekniset eritelmät, jotka perustuvat nykyisen laadun arviointiin ja unionin markkinoilla käytettäviin tuotantoparametreihin. Teknisiä eritelmiä vahvistettaessa noudatetaan sovellettavaa unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä ja otetaan huomioon mahdolliset asiaankuuluvat kansainväliset standardit. Niillä on varmistettava terve kilpailu unionin tuottajien kesken ja unionin tislattujen alkoholijuomien hyvä maine.

 

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti myös delegoituja säädöksiä, jotka koskevat poikkeuksia liitteessä I vahvistettujen teknisten määritelmien mukaisista vaatimuksista, liitteessä II olevassa I osassa lueteltuja tislattujen alkoholijuomien luokkia koskevista vaatimuksista sekä tiettyjä liitteessä II olevassa II osassa lueteltuja tislattuja alkoholijuomia koskevista erityissäännöistä, kun kyseessä ovat poikkeustapaukset, joissa kolmansiin maihin kuuluvan tuojamaan lainsäädäntö edellyttää sitä.

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti myös delegoituja säädöksiä, jotka koskevat poikkeuksia liitteessä I vahvistettujen teknisten määritelmien mukaisista vaatimuksista, liitteessä II olevassa I osassa lueteltuja tislattujen alkoholijuomien luokkia koskevista vaatimuksista sekä tiettyjä liitteessä II olevassa II osassa lueteltuja tislattuja alkoholijuomia koskevista erityissäännöistä, kun kyseessä ovat poikkeustapaukset, joissa kolmansiin maihin kuuluvan tuojamaan lainsäädäntö edellyttää sitä.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Raaka-aineiden tai kasvien nimiä, jotka on varattu nimityksiksi tietyille tislattujen alkoholijuomien tuoteluokille, saa käyttää kaikkien elintarvikkeiden, tislatut alkoholijuomat mukaan luettuna, nimityksissä ja esittelyssä, edellyttäen että erityisesti tislattujen alkoholijuomien kohdalla taataan, ettei kuluttajia johdeta harhaan.

Perustelu

Tislattuja alkoholijuomia koskevassa EU:n lainsäädännössä varataan esimerkiksi nimitykset ”Enzian” (gentian), ”Kirsch” (kirsikka) ja ”Kümmel” (kumina) tietyille tislattujen alkoholijuomien luokille. Raaka-aineita tai kasvien nimiä käytetään useiden sellaisten elintarvikkeiden kohdalla, jotka eivät ole tislattuja alkoholijuomia, kuten gentiantee tai kirsikkakakku. Myös tislattujen alkoholijuomien alalla on oltava mahdollista mainita etiketissä esimerkiksi ainesosa gentian, jota käytetään erään yrttiliköörin valmistuksessa.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos tislattu alkoholijuoma täyttää vahvistetut vaatimukset useamman kuin yhden liitteessä II olevan I osassa mainittujen tislattujen alkoholijuomien luokkien 15–47 osalta, sitä voidaan myydä yhdellä tai useammalla asianomaisella myyntinimityksellä, joista säädetään kyseisissä luokissa.

3.  Jos tislattu alkoholijuoma täyttää vahvistetut vaatimukset useamman kuin yhden liitteessä II olevan I osassa lueteltujen tislattujen alkoholijuomien osalta, se voidaan saattaa markkinoille yhdellä tai useammalla myyntinimityksellä, joista säädetään kyseisissä luokissa.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jos myyntinimitystä täydennetään tai se korvataan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti, kyseisessä alakohdassa tarkoitettua maantieteellistä merkintää voi täydentää joko

Jos virallista nimeä täydennetään tai se korvataan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti, kyseisessä alakohdassa tarkoitettua maantieteellistä merkintää voi täydentää joko

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ilmaisuilla, jotka olivat jo 20 päivänä helmikuuta 2008 käytössä 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen olemassa olevien maantieteellisten merkintöjen osalta; tai

a)  ilmaisuilla, jotka olivat jo 20 päivänä helmikuuta 2008 käytössä 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen olemassa olevien maantieteellisten merkintöjen osalta, mukaan lukien ilmaisut, joita jäsenvaltioissa on perinteisesti käytetty ilmaisemaan, että tuotteella on kansallisen lainsäädännön nojalla suojattu alkuperänimitys; tai

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että kunkin jäsenvaltion omien laatusuojajärjestelmien kunnioittaminen turvataan.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ilmaisuilla, jotka mainitaan asianomaisessa tuote-eritelmässä.

b)  millä tahansa ilmaisuilla, jotka sallitaan asianomaisessa tuote-eritelmässä.

Perustelu

Teknisen asiakirjan Irish Poteen / Irish Poéitín osassa 9 sallitaan joko Irish Poéitínin tai Irish Poteenin käyttö. Tämä tarkistus tehdään, jotta asetus olisi johdonmukainen teknisen asiakirjan kanssa ja säilytettäisiin tämä mahdollisuus käyttää jompaakumpaa kirjoitusasua.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  elintarvikkeen tuotannossa käytetty alkoholi on peräisin yksinomaan yhdistetyssä ilmaisussa tai viittauksessa/viittauksissa tarkoitetusta tislatusta alkoholijuomasta, lukuun ottamatta etyylialkoholia, jota voi sisältyä kyseisen elintarvikkeen tuotannossa käytettäviin aromeihin; ja

a)  elintarvikkeen tuotannossa käytetty alkoholi on peräisin yksinomaan yhdistetyssä ilmaisussa tai viittauksessa/viittauksissa tarkoitetusta tislatusta alkoholijuomasta, lukuun ottamatta maatalousperäistä etyylialkoholia, jota voidaan käyttää kyseisen elintarvikkeen tuotannossa käytettävien aromien kantaja-aineena; ja

Perustelu

Asetuksessa pitäisi taata erikseen, että ainoastaan maatalousperäistä etyylialkoholia voidaan käyttää elintarvikkeen tuotannossa mahdollisesti käytettävien aromien kantaja-aineena ja että se sallitaan ainoastaan aromien kantaja-aineena eikä sitä voida käyttää sellaisenaan.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Elintarvikkeen esittelyssä viittaus tislatun alkoholijuoman luokkaan tai maantieteelliseen merkintään ei saa olla samalla rivillä myyntinimityksen kanssa. Alkoholijuomien esittelyssä viittauksen kirjasinlajin on oltava myyntinimityksen ja yhdistetyn ilmaisun kirjasinlajia pienempi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan soveltamista.

5.  Elintarvikkeen esittelyssä viittaus tislatun alkoholijuoman luokkaan tai maantieteelliseen merkintään ei saa olla samalla rivillä myyntinimityksen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1169/2011 13 artiklan 1 kohdan soveltamista. Alkoholijuomien esittelyssä viittauksen kirjasinlajin on oltava myyntinimityksen ja yhdistetyn ilmaisun kirjasinlajia pienempi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan soveltamista.

Perustelu

Ks. asetuksen (EU) N:o 1169/2011 13 artiklan 1 kohdan sanamuoto. Ehdotettu teksti on ristiriidassa elintarviketietojen antamista kuluttajille koskevan asetuksen vaatimusten kanssa. Kyseisessä asetuksessa nimenomaan edellytetään, että elintarvikkeita koskevia pakollisia tietoja (muun muassa elintarvikkeen nimi / myyntinimitys) ei saa millään tavalla katkaista. Tässä tapauksessa viittaus on sijoitettava samalle riville myyntinimityksen kanssa. Tämä muutos antaisi elintarvikealan toimijoille oikeusvarmuutta.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Merkinnät alkoholia lisättäessä

 

Jos johonkin liitteessä II lueteltuihin luokkiin 1–14 kuuluvaan tislattuun alkoholijuomaan on lisätty alkoholia, kuten tämän asetuksen liitteessä I olevassa 4 kohdassa on määritelty, laimennettuna tai laimentamattomana, kyseisellä alkoholijuomalla on oltava myyntinimitys ”viina”. Sillä ei saa missään esillepanossa olla luokissa 1–14 varattua nimeä.

Perustelu

Tämä vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä eli asetuksen (EY) N:o 110/2008 11 artiklan 1 kohtaa, jonka mukaan neutraalin alkoholin lisääminen tislattuihin väkeviin alkoholijuomiin johtaa siihen, että tislatuille väkeville alkoholijuomille varattua ilmaisua ei saa käyttää merkinnöissä missään kohdassa.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sekoituksen myyntinimityksenä on oltava ”tislattu alkoholijuoma”.

Sekoituksen myyntinimityksenä on oltava ”tislattu alkoholijuoma”, ja se on merkittävä etikettiin selkeästi ja näkyvään kohtaan.

Perustelu

Tämä muutos takaa, että myyntinimitys merkitään selkeästi; tämä sisältyi edelliseen asetukseen (110/2008).

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tislatun alkoholijuoman esittelyssä tai merkinnöissä voidaan mainita kypsytysaika tai ikä, jos se viittaa nuorimpaan alkoholiainesosaan, ja edellyttäen, että tislattu alkoholijuoma on vanhennettu jäsenvaltion veroviranomaisen tai muun yhtä luotettavan elimen valvonnassa.

3.  Tislatun alkoholijuoman esittelyssä tai merkinnöissä voidaan mainita kypsytysaika tai ikä, jos se viittaa nuorimpaan alkoholiainesosaan, ja edellyttäen, että kaikki tislatun alkoholijuoman vanhentamiseen liittyvät toimet on tehty jäsenvaltion veroviranomaisen tai muun yhtä luotettavan elimen valvonnassa. Komissio hyväksyy julkisen rekisterin, joka sisältää luettelon vanhentamista valvovista elimistä jokaisessa jäsenvaltiossa.

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan täsmentämään, että vanhennettuja tuotteita valvotaan jatkuvasti ja tehokkaasti eikä satunnaisesti tai pistokokeilla. Näin pyritään hillitsemään myös vanhennettujen tuotteiden väärennöksiä, koska vanhentaminen tuo tuotteelle lisäarvoa ja koska tällainen säännös suojelee tasapuolisen kilpailun laillisuutta ja loppukäyttäjää.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kun tislatun alkoholijuoman kypsytys- tai vanhentamisaika ilmoitetaan esittelyssä tai merkinnöissä, se on ilmoitettava myös sähköisessä liiteasiakirjassa.

Perustelu

Tämän muutoksen tarkoituksena on varmistaa, että tislattua alkoholijuomaa koskevat olennaiset tiedot, kuten myyntinimitys tai kypsytysaika, merkitään liiteasiakirjoihin, jotta voidaan parantaa jäljitettävyyttä ja estää sopimattomat menettelyt, jotka voivat johtaa toimijoiden välisen kilpailun vääristymiseen tai harhaanjohtavien tietojen antamiseen kuluttajille.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 3 kohdassa säädetään, dynaamista eli ns. criaderas y solera -kypsytysmenetelmää käyttäen kypsytetyn brandyn liitteessä II a kuvatulla tavalla laskettu keskimääräinen kypsytysaika voidaan mainita esittelyssä tai merkinnöissä vain sillä edellytyksellä, että brandyn kypsytykseen on sovellettu toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää valvontajärjestelmää. Keskimääräinen kypsytysaika on ilmaistava brandyn merkinnöissä vuosina ja siinä on viitattava criaderas y solera ‑kypsytysmenetelmään.

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on antaa dynaamista, ns. criaderas y solera -kypsytysmenetelmää käyttäville kypsennetyn brandyn tuottajille mahdollisuus ilmoittaa tuotteiden pakkausmerkinnöissä keskimääräinen kypsytysaika vuosina. Toimijaan sovelletaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää valvontajärjestelmää, jolla varmistetaan määräysten noudattaminen.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos tislatun alkoholijuoman alkuperä ilmoitetaan, sen on vastattava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/201316 60 artiklan mukaista alkuperämaata tai ‑aluetta.

1.  Jos tislatun alkoholijuoman alkuperä ilmoitetaan, sen on vastattava paikkaa tai aluetta, jossa tislatulle alkoholijuomalle sen ominaispiirteet ja olennaiset määräävät laatuominaisuudet antava tuotantoprosessivaihe tapahtuu.

__________________

 

16  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

 

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kun on kyse unionissa tuotetusta ja vientiin tarkoitetusta tislatusta alkoholijuomasta, maantieteellisiä merkintöjä ja liitteen II kursiivilla merkittyjä termejä voidaan täydentää käännöksellä, jos tällainen käännös on tuovan maan lakisääteinen vaatimus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen kohdan soveltamista.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

14 artikla

Komission teksti

Tarkistus

14 artikla

14 artikla

Suojattua maantieteellistä merkintää koskevan unionin tunnuksen käyttö

Maantieteellistä merkintää koskevan unionin tunnuksen käyttö

Tislattujen alkoholijuomien esittelyssä ja merkinnöissä saa käyttää suojattua maantieteellistä merkintää koskevaa unionin tunnusta.

Maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tislattujen alkoholijuomien esittelyssä ja merkinnöissä saa käyttää asetuksen (EU) N:o 1151/2012 12 artiklan 7 kohdan mukaisesti hyväksyttyä suojattua maantieteellistä merkintää koskevaa unionin tunnusta.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

16 artikla

16 artikla

Siirretty säädösvalta

Siirretty säädösvalta

1.  Kuluttajien muuttuvien tarpeiden, teknologisen kehityksen, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehityksen sekä tuotannon ja kaupan pitämisen taloudellisten edellytysten parantamistarpeen huomioon ottamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:

1.  Kuluttajien muuttuvien tarpeiden, teknologisen kehityksen, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehityksen sekä tuotannon ja kaupan pitämisen taloudellisten edellytysten parantamistarpeen huomioon ottamiseksi, varmistaen samalla kuluttajansuojan ja ottaen huomioon perinteiset käytännöt, siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:

a)  yhdistettyjen ilmaisujen tai viittausten ilmoittamista tislattujen alkoholijuomien etiketissä koskevien sääntöjen muuttaminen;

a)  yhdistettyjen ilmaisujen tai viittausten ilmoittamista tislattujen alkoholijuomien etiketissä koskevien sääntöjen muuttaminen;

b)  sekoitusten esittelyä ja merkintöjä koskevien sääntöjen muuttaminen; ja

b)  sekoitusten esittelyä ja merkintöjä koskevien sääntöjen muuttaminen; ja

c)  tislattujen alkoholijuomien analysoinnissa sovellettavien unionin vertailumenetelmien ajantasaistaminen ja täydentäminen.

c)  tislattujen alkoholijuomien analysoinnissa sovellettavien unionin vertailumenetelmien ajantasaistaminen ja täydentäminen.

2.  Jotta voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden perinteiset vanhentamisprosessit, siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 11 artiklan 3 kohdasta poikkeamista tislatun alkoholijuoman esittelyssä tai merkinnöissä ilmoitettavan kypsytysajan tai iän osalta.

2.  Jotta voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden perinteiset vanhentamisprosessit, siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 11 artiklan 3 kohdasta poikkeamista tislatun alkoholijuoman esittelyssä tai merkinnöissä ilmoitettavan kypsytysajan tai iän osalta.

3.  Poikkeustapauksissa, joissa kolmansiin maihin kuuluvan tuojamaan lainsäädäntö edellyttää sitä, siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat poikkeuksia esittelyä ja merkintöjä koskevista tämän luvun säännöksistä.

 

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kuka tahansa toimija, joka pitää kaupan tuote-eritelmän mukaisesti tuotettua tislattua alkoholijuomaa, voi käyttää suojattuja maantieteellisiä merkintöjä.

1.  Kuka tahansa toimija, joka pitää kaupan tuote-eritelmän mukaisesti tuotettua tislattua alkoholijuomaa, voi käyttää maantieteellisiä merkintöjä.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Suojatut maantieteelliset merkinnät sekä kyseisiä suojattuja nimiä käyttävät, asianomaisen tuote-eritelmän mukaisesti tuotetut tislatut alkoholijuomat on suojattu

2.  Maantieteelliset merkinnät sekä kyseisiä suojattuja nimiä käyttävät, asianomaisen tuote-eritelmän mukaisesti tuotetut tislatut alkoholijuomat on suojattu

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  vastaavissa tuotteissa, jotka eivät ole suojattua nimeä koskevan tuote-eritelmän mukaisia; tai

i)  vastaavissa tuotteissa, jotka eivät ole suojattua nimeä koskevan tuote-eritelmän mukaisia, myös silloin, kun kyse on tuotteiden käytöstä ainesosana; tai

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että maantieteellisten merkintöjen suojelua vahvistetaan käyttämällä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1151/2012 käytettyä ilmaisua: ”myös silloin, kun kyse on tuotteiden käytöstä ainesosana”.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai mielleyhtymiltä, vaikka tuotteiden tai palveluiden oikea alkuperä on merkitty tai vaikka suojattu nimitys on käännetty tai siihen on liitetty esimerkiksi ilmaisu ”tapa”, ”tyyppi”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä”, ”makuinen”, ”kaltainen” tai muu vastaava ilmaisu;

b)  väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai mielleyhtymiltä, vaikka tuotteiden tai palveluiden oikea alkuperä on merkitty tai vaikka suojattu nimitys on käännetty tai siihen on liitetty esimerkiksi ilmaisu ”tapa”, ”tyyppi”, ”laji”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä”, ”makuinen”, ”kaltainen” tai muu vastaava ilmaisu, myös silloin, kun kyse on tuotteiden käytöstä ainesosana;

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että maantieteellisten merkintöjen suojelua vahvistetaan käyttämällä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1151/2012 käytettyä ilmaisua: ”myös silloin, kun kyse on tuotteiden käytöstä ainesosana”.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä, jotka koskevat tuotteen lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta tai olennaisia ominaisuuksia, jotka on merkitty sisä- tai ulkopakkaukseen, mainoksiin tai asianomaista tuotetta koskeviin asiakirjoihin, sekä tuotteen pakkaamiselta säiliöön tavalla, joka on omiaan antamaan väärän kuvan tuotteen alkuperästä;

c)  muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä, jotka koskevat tuotteen lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta, ainesosia tai olennaisia ominaisuuksia, joita käytetään tuotteen esittelyssä tai merkinnöissä tavalla, joka on omiaan antamaan väärän kuvan tuotteen alkuperästä;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä ei saa tulla 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yleisnimiä unionissa.

3.  Maantieteellisistä merkinnöistä ei saa tulla 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yleisnimiä unionissa.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Edellä 2 kappaleessa tarkoitettua maantieteellisten merkintöjen suojaa on sovellettava myös tavaroihin, jotka saapuvat unionin tullialueelle, vaikka niitä ei luovuteta vapaaseen liikkeeseen unionissa.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet lopettaakseen suojattujen maantieteellisten merkintöjen 2 kohdassa tarkoitetun lainvastaisen käytön.

4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet lopettaakseen maantieteellisten merkintöjen 2 kohdassa tarkoitetun lainvastaisen käytön.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltiot voivat soveltaa maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1308/2013 61–72 artiklassa vahvistettuja säännöksiä alueilla, joilla tuotetaan maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tislattujen alkoholijuomien valmistamiseen soveltuvaa viiniä. Näiden säännösten soveltamiseksi kyseisiä alueita voidaan käsitellä alueina, joilla voidaan tuottaa viinejä, joilla on suojattu alkuperämerkintä tai suojattu maantieteellinen merkintä.

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan, että asetus mukautetaan Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 3 päivänä toukokuuta 2017 hyväksymään lausuntoluonnokseen nk. koontiasetusta koskevasta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  kuvaus menetelmästä, jolla tislattu alkoholijuoma saadaan aikaan, ja tarvittaessa aidoista ja muuttumattomista paikallisista menetelmistä, sekä pakkaamiseen liittyvät tiedot, jos hakijaryhmä katsoo sen tarpeelliseksi ja esittää nimenomaan kyseistä tuotetta koskevat riittävät perusteet sen osalta, miksi pakkaaminen on suoritettava rajatulla maantieteellisellä alueella laadun säilyttämiseksi, alkuperän varmistamiseksi tai valvonnan varmistamiseksi, ottaen huomioon unionin lainsäädännön, erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden osalta;

e)  kuvaus menetelmästä, jolla tislattu alkoholijuoma tuotetaan, ja tarvittaessa aidoista ja muuttumattomista paikallisista menetelmistä, sekä pakkaamiseen liittyvät tiedot, jos hakija tai hakijaryhmä (jäljempänä yhdessä ’hakija’) katsoo sen tarpeelliseksi ja esittää nimenomaan kyseistä tuotetta koskevat riittävät perusteet sen osalta, miksi pakkaaminen on suoritettava rajatulla maantieteellisellä alueella laadun säilyttämiseksi, alkuperän varmistamiseksi tai valvonnan varmistamiseksi, ottaen huomioon unionin lainsäädännön, erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden osalta;

Perustelu

Tislattujen alkoholijuomien ja maantieteellisten merkintöjen tuote-eritelmien osalta olisi selkeämpää ja alan käytäntöjä paremmin vastaavaa käyttää sanaa ’tuotetaan’.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  yksityiskohtaiset tiedot tuotteen määrätyn laadun, maineen tai muun ominaispiirteen sekä d alakohdassa tarkoitetun maantieteellisen alueen välisestä yhteydestä;

f)  yksityiskohtaiset tiedot, joista selviää yhteys maantieteelliseen ympäristöön tai maantieteelliseen alkuperään;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään säilyttämään asetuksen (EY) N:o 110/2008 vallitseva tilanne. Olisi säilytettävä tiiviimpi ja vahvempi yhteys ympäristön ja tuotteen välillä.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  hakijaryhmän nimi ja osoite sekä tuote-eritelmää koskevien säännösten noudattamisen tarkastamisesta huolehtivien viranomaisten tai, jos saatavilla, elinten nimet ja osoitteet;

a)  hakijan nimi ja osoite sekä tuote-eritelmää koskevien säännösten noudattamisen tarkastamisesta huolehtivien viranomaisten tai, jos saatavilla, elinten nimet ja osoitteet;

Perustelu

Tislattujen alkoholijuomien tuotanto poikkeaa maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuotannosta, joten on annettava yksittäisille hakijoille mahdollisuus hakea maantieteellisen merkinnän suojaa. Tekstin 23 artiklan 1 kohdassa sekä 24 artiklan 3 kohdan 3 ja 5 alakohdassa viitataan hakijaan.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  tuote-eritelmän pääkohdat: nimi, tislatun alkoholijuoman kuvaus, mukaan lukien tarvittaessa pakkausta ja merkintöjä koskevat erityissäännöt, ja maantieteellisen alueen tarkka määritys;

i)  tuote-eritelmän pääkohdat: nimi, luokka, tislatun alkoholijuoman kuvaus, mukaan lukien tarvittaessa pakkausta ja merkintöjä koskevat erityissäännöt, ja maantieteellisen alueen tarkka määritys;

Perustelu

Maantieteellisen merkinnän tuote-eritelmässä olisi myös esitettävä selkeästi tislatun alkoholijuoman luokka.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  hakijaryhmän nimi ja osoite;

a)  hakijan nimi ja osoite;

Perustelu

Tislattujen alkoholijuomien tuotanto poikkeaa maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuotannosta, joten on annettava yksittäisille hakijoille mahdollisuus hakea maantieteellisen merkinnän suojaa. Tekstin 23 artiklan 1 kohdassa sekä 24 artiklan 3 kohdan 3 ja 5 alakohdassa viitataan hakijaan.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  jäsenvaltion ilmoitus siitä, että se katsoo hakijaryhmän toimittaman hakemuksen, josta on tehty myönteinen päätös, olevan tämän asetuksen edellytysten ja sen nojalla annettujen säännösten mukainen;

c)  jäsenvaltion ilmoitus siitä, että se katsoo hakijan toimittaman hakemuksen, josta on tehty myönteinen päätös, olevan tämän asetuksen edellytysten ja sen nojalla annettujen säännösten mukainen;

Perustelu

Tislattujen alkoholijuomien tuotanto poikkeaa maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuotannosta, joten on annettava yksittäisille hakijoille mahdollisuus hakea maantieteellisen merkinnän suojaa. Tekstin 23 artiklan 1 kohdassa sekä 24 artiklan 3 kohdan 3 ja 5 alakohdassa viitataan hakijaan.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Yhteisen hakemuksen jättää komissiolle asianomainen jäsenvaltio tai asianomaisen kolmannen maan hakijaryhmä suoraan tai kyseisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä. Siinä on oltava 20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ilmoitus jokaiselta asianomaiselta jäsenvaltiolta. Jokaisen asianomaisen jäsenvaltion ja kolmannen maan on täytettävä 20 artiklassa säädetyt vaatimukset.

Yhteisen hakemuksen jättää komissiolle asianomainen jäsenvaltio tai asianomaisen kolmannen maan hakija suoraan tai kyseisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä. Siinä on oltava 20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ilmoitus jokaiselta asianomaiselta jäsenvaltiolta. Jokaisen asianomaisen jäsenvaltion ja kolmannen maan on täytettävä 20 artiklassa säädetyt vaatimukset.

Perustelu

Tislattujen alkoholijuomien tuotanto poikkeaa maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuotannosta, joten on annettava yksittäisille hakijoille mahdollisuus hakea maantieteellisen merkinnän suojaa. Tekstin 23 artiklan 1 kohdassa sekä 24 artiklan 3 kohdan 3 ja 5 alakohdassa viitataan hakijaan.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos hakemus koskee kolmannessa maassa sijaitsevaa maantieteellistä aluetta, hakemus on toimitettava komissiolle joko suoraan tai asianomaisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä.

5.  Jos hakemus koskee kolmannessa maassa sijaitsevaa maantieteellistä aluetta, hakemus on toimitettava komissiolle asianomaisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä.

Perustelu

Kolmansista maista tulevat hakemukset olisi esitettävä viranomaisten välityksellä eikä suoraan hakijan toimesta. Kun viranomaiset osallistuvat asianmukaisesti ja ovat tietoisia asiasta, pyynnöistä tulee yhdenmukaisempia.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

22 artikla

Komission teksti

Tarkistus

22 artikla

Poistetaan.

Siirtymäkauden kansallinen suoja

 

1.  Jäsenvaltio voi, mutta vain siirtymäkauden ajan, myöntää nimelle tämän asetuksen mukaisen kansallisen suojan, joka alkaa siitä päivästä, jona hakemus on toimitettu komissiolle.

 

2.  Siirtymäkauden kansallinen suoja lakkaa sinä päivänä, jona tehdään päätös tämän asetuksen mukaisesta rekisteröinnistä tai hakemus perutaan.

 

3.  Jos nimeä ei ole rekisteröity tämän luvun mukaisesti, tällaisen kansallisen suojan vaikutuksista vastaa yksinomaan asianomainen jäsenvaltio.

 

4.  Jäsenvaltioiden 1 kohdan mukaisesti toteuttamilla toimenpiteillä saa olla vaikutusta ainoastaan kansallisella tasolla, eikä niillä saa olla vaikutusta unionin sisäiseen kauppaan tai kansainväliseen kauppaan.

 

Perustelu

Poistetaan säännös, jossa vaaditaan siirtymäkauden kansallista suojelua unionin tasolla. Maantieteellistä merkintää voidaan jo suojella kansallisella lainsäädännöllä, sekä pysyvästi että siirtymäkauden pohjalta.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tutkii kaikki 21 artiklan mukaisesti sille toimitetut hakemukset asianmukaisin keinoin tarkastaakseen, että hakemus on perusteltu ja täyttää tämän luvun edellytykset. Tutkimus ei saisi kestää yli 12:ta kuukautta. Jos tämä määräaika ylittyy, komissio ilmoittaa viivästyksen syyt hakijalle kirjallisesti.

1.  Komissio tutkii kaikki 21 artiklan mukaisesti sille toimitetut hakemukset asianmukaisin keinoin tarkastaakseen, että hakemus on perusteltu ja täyttää tämän luvun edellytykset. Tutkimus käsittää sen tarkistamisen, että hakemuksessa ei ole ilmeisiä virheitä, eikä se saa yleensä kestää yli kuutta kuukautta. Jos tämä määräaika ylittyy, komissio ilmoittaa välittömästi viivästyksen syyt hakijalle kirjallisesti.

Komissio julkaisee vähintään kuukausittain luettelon nimistä, joista sille on tehty rekisteröintihakemus, sekä päivämäärät, joina hakemukset on toimitettu.

Komissio julkaisee vähintään kuukausittain luettelon nimistä, joista sille on tehty rekisteröintihakemus, sekä päivämäärät, joina hakemukset on toimitettu.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos komissio 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla tehdystä tutkimuksesta saamiensa tietojen perusteella katsoo, etteivät rekisteröintiedellytykset täyty, se hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla hakemus hylätään. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

1.  Jos komissio 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla tehdystä tutkimuksesta saamiensa tietojen perusteella katsoo, etteivät rekisteröintiedellytykset täyty, se hyväksyy 43 artiklan mukaisesti tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä, joilla hakemus hylätään.

Perustelu

Euroopan parlamentin nykyisten oikeuksien suojaamiseksi annetaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos komissiolle ei esitetä 24 artiklan mukaisia vastaväiteilmoituksia eikä tutkittavaksi otettavia perusteltuja vastaväitteitä, se hyväksyy 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä soveltamatta täytäntöönpanosäädöksiä, joilla nimi rekisteröidään.

2.  Jos komissiolle ei esitetä 24 artiklan mukaisia vastaväiteilmoituksia eikä tutkittavaksi otettavia perusteltuja vastaväitteitä, se hyväksyy 43 artiklan mukaisesti tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä, joilla nimi rekisteröidään.

Perustelu

Euroopan parlamentin nykyisten oikeuksien suojaamiseksi annetaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  rekisteröi nimen täytäntöönpanosäädöksillä, jotka on hyväksytty soveltamatta 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä, jos sopimukseen on päästy, ja muuttaa tarvittaessa 23 artiklan 2 kohdan nojalla julkaistuja tietoja edellyttäen, etteivät muutokset ole merkittäviä; tai

a)  hyväksyy 43 artiklan mukaisesti tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä nimen rekisteröimiseksi, jos sopimukseen on päästy, ja muuttaa tarvittaessa 23 artiklan 2 kohdan nojalla julkaistuja tietoja edellyttäen, etteivät muutokset ole merkittäviä; tai

Perustelu

Euroopan parlamentin nykyisten oikeuksien suojaamiseksi annetaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla rekisteröinnistä päätetään, jos sopimukseen ei ole päästy. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

b)  hyväksyy 43 artiklan mukaisesti tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä, joilla päätetään rekisteröinnistä, jos sopimukseen ei ole päästy.

Perustelu

Euroopan parlamentin nykyisten oikeuksien suojaamiseksi annetaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Silloin kun sovelletaan kansallista lainsäädäntöä, hakemuksessa noudatetaan kansallisessa lainsäädännössä vahvistettua menettelyä.

Perustelu

Koska jäsenvaltioiden menettelyt vaihtelevat, esittelijä haluaa todeta selkeästi, että tapauksen mukaan voidaan noudattaa kansallisia sääntöjä.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hakemuksen tutkimisessa keskitytään yksinomaan ehdotettuun muutokseen.

3.  Hakemuksen tutkimisessa tarkastellaan yksinomaan ehdotettua muutosta.

Perustelu

Komission menettelyjen olisi koskettava pelkästään ehdotettuja muutoksia, jotta ei jouduta tarkastelemaan uudelleen kokonaisia asioita, jotka on jo hyväksytty, ja jos tarvitaan vain vähäisiä mukautuksia.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi omasta aloitteestaan taikka niiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden pyynnöstä, joiden oikeutettua etua asia koskee, hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla peruutetaan maantieteellisen merkinnän rekisteröinti seuraavissa tapauksissa:

Komissiolle siirretään valta antaa 43 artiklan mukaisesti tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä omasta aloitteestaan taikka niiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden pyynnöstä, joiden oikeutettua etua asia koskee, jotta peruutetaan maantieteellisen merkinnän rekisteröinti seuraavissa tapauksissa:

Perustelu

Euroopan parlamentin nykyisten oikeuksien suojaamiseksi annetaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  maantieteellisen merkinnän mukaista tuotetta ei ole saatettu markkinoille vähintään seitsemään vuoteen.

b)  maantieteellisen merkinnän mukaista tuotetta ei ole saatettu markkinoille vähintään seitsemään peräkkäiseen vuoteen.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

Euroopan parlamentin nykyisten oikeuksien suojaamiseksi annetaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Maantieteellisten merkintöjen rekisteröinnin peruuttamisesta annetut säädökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä soveltamatta täytäntöönpanosäädöksiä, joilla perustetaan julkisesti saatavilla oleva, ajantasainen sähköinen rekisteri tämän järjestelmän mukaisista tislattujen alkoholijuomien maantieteellisistä merkinnöistä, jäljempänä ’rekisteri’, ja ylläpidetään sitä.

Komissio hyväksyy 43 artiklan mukaisesti tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä, joilla perustetaan julkisesti saatavilla oleva, ajantasainen sähköinen rekisteri tämän järjestelmän mukaisista tislattujen alkoholijuomien maantieteellisistä merkinnöistä, jäljempänä ’rekisteri’, joka korvaa asetuksessa (EY) N:o 110/2008 olevan liitteen III ja jolla on sama oikeudellinen arvo kuin kyseisellä liitteellä, ja ylläpidetään sitä. Rekisterin [lisätään alaviitteeseen suora linkki kyseiseen sivustoon] on tarjottava välitön pääsy kaikkiin maantieteellisiksi merkinnöiksi rekisteröityjen tislattujen alkoholijuomien kaikkiin tuote-eritelmiin.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan rekisterin muotoa ja sisältöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissiolle siirretään valta antaa 43 artiklan mukaisesti tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan rekisterin muotoa ja sisältöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Rekisteriin voidaan ottaa maantieteellisinä merkintöinä sellaisia kolmansissa maissa tuotettujen tislattujen alkoholijuomien maantieteellisiä merkintöjä, jotka on suojattu unionissa kansainvälisellä sopimuksella, jossa unioni on sopimuspuolena.

Rekisteriin voidaan ottaa maantieteellisinä merkintöinä sellaisia kolmansissa maissa tuotettujen tislattujen alkoholijuomien maantieteellisiä merkintöjä, jotka on suojattu unionissa kansainvälisellä sopimuksella, jossa unioni on sopimuspuolena, vasta sen jälkeen kun komissio on antanut asiaa koskevan delegoidun säädöksen.

Perustelu

Euroopan parlamentin nykyisten oikeuksien suojaamiseksi annetaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Tämän asetuksen 2 artiklan mukainen tislattujen alkoholijuomien maantieteellinen suoja ei rajoita asetuksen (EY) N:o 1308/2013 93 artiklassa määriteltyjä suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja alkuperänimityksiä.

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että komission teksti yhdenmukaistetaan maataloustuotteiden yhteisistä markkinajärjestelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1308/133 100 artiklan kanssa, jossa todetaan, että viinien maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suoja ei rajoita tislatuille alkoholijuomille myönnettyä suojaa.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Nimeä ei saa suojata maantieteellisenä merkintänä, jos asianomaisen tislatun alkoholijuoman luokan kannalta pakollisia tuotanto- tai valmistusvaiheita ei suoriteta asianomaisella maantieteellisellä alueella.

3.  Nimeä ei saa suojata maantieteellisenä merkintänä, jos asianomaisen tislatun alkoholijuoman luokan kannalta pakollisia vaiheita ei suoriteta asianomaisella maantieteellisellä alueella.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään sekaannusta, joka johtuu siitä, että tuotannon ja valmistuksen välillä ei ole eroa tislattujen alkoholijuomien alalla.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

34 artikla

Komission teksti

Tarkistus

34 artikla

34 artikla

Nykyisiä suojattuja maantieteellisiä merkintöjä koskevat täytäntöönpanovaltuudet

Nykyisiä maantieteellisiä merkintöjä koskevat valtuudet

1.  Asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaisesti suojatut tislattujen alkoholijuomien maantieteelliset merkinnät ovat suojattuja maantieteellisinä merkintöinä tämän asetuksen mukaisesti ilman eri toimenpiteitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. Komissio kirjaa ne rekisteriin.

Asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaisesti suojatut tislattujen alkoholijuomien maantieteelliset merkinnät ovat suojattuja maantieteellisinä merkintöinä tämän asetuksen mukaisesti ilman eri toimenpiteitä. Komissio kirjaa ne rekisteriin.

2.  Komissio voi kahden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta päättää omasta aloitteestaan peruuttaa täytäntöönpanosäädöksillä asetuksen (EY) N:o 110/2008 20 artiklassa tarkoitettujen maantieteellisten merkintöjen suojan, jos merkinnät eivät ole 2 artiklan 1 kohdan 6 alakohdan mukaisia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/200419 2 artiklan toisen kohdan 5 alakohdassa tarkoitettu valvontaelin, joka toimii tuotteita sertifioivana elimenä.

b)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/62519artiklan 5 kohdassa tarkoitettu toimeksiannon saanut elin, joka toimii tuotteita sertifioivana elimenä.

__________________

__________________

19  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).

19  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1).

Perustelu

Tarkistuksella pyritään noudattamaan virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista 15. maaliskuuta 2017 annettua uutta asetusta (EU) 2017/625.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sen estämättä, mitä kansallisessa lainsäädännössä säädetään, tällaisesta tuote-eritelmien noudattamisen tarkastamisesta aiheutuvista kuluista vastaavat elintarvikealan toimijat, joihin tämä valvonta kohdistuu.

Sen estämättä, mitä kansallisessa lainsäädännössä säädetään, tällaisesta tuote-eritelmien noudattamisen tarkastamisesta aiheutuvista kuluista vastaavat toimijat, joihin tämä valvonta kohdistuu.

Perustelu

Komission tekstissä käytetään termejä ”toimijat” ja ”elintarvikealan toimijat”. Esittelijä ehdottaa, että käytetään vain ilmaisua ”toimijat” asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaisesti. Ilmaisu kuvaa paremmin alan ammattilaisten kirjoa.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten tai elinten, jotka tarkastavat tuote-eritelmien noudattamisen, on oltava objektiivisia ja puolueettomia. Niillä on oltava käytettävissään tehtäviensä hoitamiseen tarvittava asiantunteva henkilöstö ja voimavarat.

5.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten tai elinten, jotka tarkastavat maantieteellisen merkinnän ja tuote-eritelmien vastaavuuden, on oltava objektiivisia ja puolueettomia. Niillä on oltava käytettävissään tehtäviensä hoitamiseen tarvittava asiantunteva henkilöstö ja voimavarat.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän asetuksen 35 ja 36 artiklassa säädettyihin tarkastuksiin sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 882/2004 vahvistettuja menettelyjä ja vaatimuksia soveltuvin osin.

1.  Tämän asetuksen 35 ja 36 artiklassa säädettyihin tarkastuksiin sovelletaan asetuksessa (EU) 2017/625 vahvistettuja menettelyjä ja vaatimuksia soveltuvin osin.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään noudattamaan virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista 15. maaliskuuta 2017 annettua uutta asetusta (EU) 2017/625.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän luvun mukaisten velvoitteiden valvonta sisältyy erillisenä jaksona monivuotisiin kansallisiin valvontasuunnitelmiin asetuksen (EY) N:o 882/2004 4143 artiklan mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän luvun mukaisten velvoitteiden valvonta sisältyy erillisenä jaksona monivuotisiin kansallisiin valvontasuunnitelmiin asetuksen (EU) 2017/625 109111 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään noudattamaan virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista 15. maaliskuuta 2017 annettua uutta asetusta (EU) 2017/625.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Asetuksen (EY) N:o 882/2004 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin vuosiraportteihin on sisällytettävä erillinen jakso, jossa esitetään kyseisessä säännöksessä tarkoitetut tiedot tällä asetuksella vahvistettujen velvoitteiden tarkastuksista.

3.  Asetuksen (EU) 2017/625 113 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin vuosiraportteihin on sisällytettävä erillinen jakso, jossa esitetään kyseisessä säännöksessä tarkoitetut tiedot tällä asetuksella vahvistettujen velvoitteiden tarkastuksista.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään noudattamaan virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista 15. maaliskuuta 2017 annettua uutta asetusta (EU) 2017/625.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

38 artikla

Komission teksti

Tarkistus

38 artikla

38 artikla

Siirretty säädösvalta

Siirretty säädösvalta

1.  Rajatulla maantieteellisellä alueella tapahtuvan tuotannon erityispiirteiden huomioon ottamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

 

a)  maantieteellisen alueen rajaamista koskevia lisäperusteita; ja

 

b)  rajatulla maantieteellisellä alueella tapahtuvaan tuotantoon liittyviä rajoituksia ja poikkeuksia.

 

2.  Komissio voi tuotteiden laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi vahvistaa 43 artiklan mukaisesti annettavilla delegoiduilla säädöksillä edellytykset, joilla tuote-eritelmiin voi sisältyä 19 artiklan e alakohdassa tarkoitettuja pakkausta koskevia tietoja tai 19 artiklan h alakohdassa tarkoitettuja erityisiä merkintöjä koskevia sääntöjä.

 

3.  Komissio voi 43 artiklan mukaisesti annettavilla delegoiduilla säädöksillä tuottajien tai elintarvikealan toimijoiden oikeutettujen etujen turvaamiseksi

3.  Komissio voi 43 artiklan mukaisesti annettavilla delegoiduilla säädöksillä tuottajien tai toimijoiden oikeutettujen etujen turvaamiseksi

a)  määritellä tapaukset, jolloin yksittäinen tuottaja voi hakea suojaa maantieteelliselle merkinnälle;

a)  määritellä tapaukset, jolloin yksittäinen tuottaja voi hakea suojaa maantieteelliselle merkinnälle;

b)  vahvistaa edellytyksiä, joita sovelletaan maantieteellisen merkinnän suojahakemukseen, alustaviin kansallisiin menettelyihin, komission suorittamaan hakemusten tutkimiseen, vastaväitemenettelyyn ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen peruuttamiseen, mukaan lukien tapaukset, joissa maantieteellinen alue kattaa useamman kuin yhden maan.

b)  vahvistaa edellytyksiä, joita sovelletaan maantieteellisen merkinnän suojahakemukseen, alustaviin kansallisiin menettelyihin, komission suorittamaan hakemusten tutkimiseen, vastaväitemenettelyyn ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen peruuttamiseen, mukaan lukien tapaukset, joissa maantieteellinen alue kattaa useamman kuin yhden maan.

4.  Tuote-eritelmien tietojen asianmukaisuuden ja ytimekkyyden varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä säännöistä, joilla rajoitetaan tuote-eritelmän sisältämiä tietoja, jos tietojen rajoittaminen on tarpeen liian laajojen rekisteröintihakemusten välttämiseksi.

4.  Tuote-eritelmien tietojen asianmukaisuuden ja ytimekkyyden varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä säännöistä, joilla rajoitetaan tuote-eritelmän sisältämiä tietoja, jos tietojen rajoittaminen on tarpeen liian laajojen rekisteröintihakemusten välttämiseksi.

5.  Muutoshakemuksen hallinnoinnin helpottamiseksi myös silloin, kun muutos on viranomaisten määräämistä pakollisista terveyden- tai kasvinsuojelutoimista johtuva tilapäinen tuote-eritelmän muutos tai muutos liittyy toimivaltaisten viranomaisten virallisesti tunnustamiin luonnononnettomuuksiin tai epäsuotuisiin sääoloihin, siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan niin jäsenvaltioiden kuin komission hyväksyttäviksi tulevia muutoksia koskevan menettelyn edellytyksiä ja vaatimuksia.

5.  Muutoshakemuksen hallinnoinnin helpottamiseksi myös silloin, kun muutos on viranomaisten määräämistä pakollisista terveyden- tai kasvinsuojelutoimista johtuva tilapäinen tuote-eritelmän muutos tai muutos liittyy toimivaltaisten viranomaisten virallisesti tunnustamiin luonnononnettomuuksiin tai epäsuotuisiin sääoloihin, siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan niin jäsenvaltioiden kuin komission hyväksyttäviksi tulevia muutoksia koskevan menettelyn edellytyksiä ja vaatimuksia.

6.  Maantieteellisten merkintöjen lainvastaisen käytön estämiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden tältä osin täytäntöönpantaviksi tulevia tarkoituksenmukaisia toimia.

6.  Maantieteellisten merkintöjen lainvastaisen käytön estämiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden tältä osin täytäntöönpantaviksi tulevia tarkoituksenmukaisia toimia.

7.  Tässä luvussa säädettyjen tarkastusten tehokkuuden varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat elintarvikealan toimijoista toimivaltaisille viranomaisille tehtäviin ilmoituksiin liittyviä tarvittavia toimenpiteitä.

7.  Tässä luvussa säädettyjen tarkastusten tehokkuuden varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat toimijoista toimivaltaisille viranomaisille tehtäviin ilmoituksiin liittyviä tarvittavia toimenpiteitä.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tislattuja alkoholijuomia koskevat tarkastukset ovat jäsenvaltioiden vastuulla. Niiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen säännösten noudattamisen varmistamiseksi ja nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat tämän asetuksen noudattamisesta.

1.  Tislattuja alkoholijuomia koskevat tarkastukset ovat asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti jäsenvaltioiden vastuulla. Niiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen säännösten noudattamisen varmistamiseksi ja nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat tämän asetuksen noudattamisesta.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulosta määräämättömäksi ajaksi 5, 16, 38 ja 41 artiklassa sekä 46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään 5, 16, 27, 29, 30, 38 ja 41 artiklassa sekä 46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viiden vuoden ajaksi […] päivästä […]kuuta […] [EUVL: lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä]. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevaa 19–23, 28 ja 29 artiklaa sovelletaan suoja-, muutos- ja peruuttamishakemuksiin, jotka on toimitettu sen jälkeen, kun tätä asetusta on ryhdytty soveltamaan.

Edellä olevaa 19–23, 28 ja 29 artiklaa sovelletaan suoja-, muutos- ja peruuttamishakemuksiin, jotka on toimitettu sen jälkeen, kun tätä asetusta on ryhdytty soveltamaan. Viittauksen tuote-eritelmiin sellaisena kuin ne on määritetty 2 artiklan 1 kohdan seitsemännessä alakohdassa on myös tarvittaessa käsitettävä asetuksella (EY) N:o 110/2008 ja erityisesti tämän asetuksen tällä artiklalla sekä 18, 28, 29, 35, 38 ja 39 artiklalla suojattujen tislattujen alkoholijuomien tekniset asiakirjat.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  ’Maatalousperäisellä’ tarkoitetaan perussopimuksen liitteessä I luetelluista maataloustuotteista saatuja tuotteita tai pelkästään sellaisista tuotteista peräisin olevia jalostettuja elintarvikkeita, joka soveltuvat ihmisravinnoksi.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  ’Tislauksella’ tarkoitetaan menetelmää, jossa alkoholipitoinen aineseos tai alkoholipitoinen neste kuumennetaan, minkä jälkeen näin syntyvä höyry jälleen kondensoidaan (nesteytetään). Tämän termisen menetelmän tarkoituksena on joko erottaa aineita alkuperäisestä seoksesta tai voimistaa alkoholipitoisen nesteen tiettyjä aistinvaraisia ominaisuuksia. Tuoteluokasta, valmistustavasta tai käytetystä polttolaitteesta riippuen tislaus suoritetaan joko yhden tai useamman kerran.

Perustelu

Voimassa olevan tislattuja alkoholijuomia koskevan asetuksen (EY) N:o 110/2008 joissakin yksittäisissä tuoteluokissa määritetään, saako tuotteen tislata yhdesti, kahdesti vai useamman kerran. Tämä johti voimassa olevan alkoholijuomia koskevan asetuksen soveltamisessa oikeudelliseen epävarmuuteen siitä, saako niihin luokkiin, joissa puhutaan pelkästään tislauksesta, kuuluvat tuotteet tislata yhden vai useamman kerran. Kaksinkertainen tislaus on perinteinen kaksi erillistä tislauskertaa käsittävä menetelmä, jota käytetään edelleen useissa tuoteluokissa.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

’Maatalousperäisellä tisleellä’ tarkoitetaan alkoholipitoista nestettä, joka on valmistettu perussopimuksen liitteessä I luetelluista maataloustuotteista ja alkoholikäymisen jälkeen tislattu ja jolla ei ole etyylialkoholin eikä tislatun alkoholijuoman ominaisuuksia mutta jolla on edelleen käytetyistä raaka-aineista peräisin oleva aromi ja maku.

’Maatalousperäisellä tisleellä’ tarkoitetaan alkoholipitoista nestettä, joka on alkoholikäymisen jälkeen tislattu ja jolla ei ole etyylialkoholin eikä tislatun alkoholijuoman ominaisuuksia mutta jolla on edelleen käytetyistä raaka-aineista peräisin oleva aromi ja maku.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun käytetty raaka-aine mainitaan erikseen, tisle on valmistettava yksinomaan kyseisestä raaka-aineesta.

Kun käytetyt raaka-aineet mainitaan erikseen, tisle on valmistettava yksinomaan niistä raaka-aineista.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että maataloudesta peräisin olevia tisleitä voidaan tehdä mistä tahansa maatalouden raaka-aineesta.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Tässä asetuksessa yleistä termiä ’tislaus’ käytetään kertaluonteisesta ja moninkertaisesta tislauksesta tai uudelleentislauksesta.

Perustelu

Moninkertainen tislaus on perinteisesti ja yleisesti käytössä myös tislattujen alkoholijuomien luokissa, joissa tätä ei erityisesti mainita liitteen II luokkaa koskevissa vaatimuksissa. Oikeusvarmuuden vuoksi on selvennettävä tislaustermi, jotta tuottajien perinteiset tuotantomenetelmät ovat edelleen laillisia.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 3 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  stevia;

Perustelu

Kuluttajien kiinnostus vähäkalorisia tuotteita kohtaan on saanut tiettyjen juomien tuottajat lisäämään tämän luonnollisen makeutusaineen käyttöä.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 3 alakohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  muu luonnollinen hiilihydraatti, jolla on samanlainen vaikutus kuin a–e alakohdassa tarkoitetuilla tuotteilla.

f)  muu luonnollinen aine tai maatalousperäinen raaka-aine, jolla on samanlainen vaikutus kuin a–e alakohdassa tarkoitetuilla tuotteilla.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(4)  ’Alkoholin lisäämisellä’ tarkoitetaan maatalousperäisen etyylialkoholin tai maatalousperäisten tisleiden taikka näiden molempien lisäämistä tislattuun alkoholijuomaan.

(4)  ’Alkoholin lisäämisellä’ tarkoitetaan maatalousperäisen etyylialkoholin tai maatalousperäisten tisleiden taikka näiden molempien lisäämistä tislattuun alkoholijuomaan. Maatalousperäisen alkoholin käyttämistä väriaineiden, aromien tai muiden tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa käytettävien sallittujen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen ei katsota alkoholin lisäämiseksi.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  ’Maustamisella’ tarkoitetaan aromien tai elintarvikeainesosien, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, lisäämistä tislatun alkoholijuoman valmistuksen yhteydessä.

Perustelu

Yksittäinen määritelmä, joka puuttuu liite I:stä. Tämän määritelmän olisi oltava sama kuin asetuksessa (EY) N:o 110/2008 sen varmistamiseksi, että kaikissa jäsenvaltioissa noudatetaan yhtenäisiä sääntöjä.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(14)  ’Värjäämisellä’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä I olevassa 2 kohdassa määritellyn yhden tai useamman väriaineen käyttämistä tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa.

(14)  ’Värjäämisellä’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä I olevassa 2 kohdassa määritellyn yhden tai useamman väriaineen käyttämistä tislattujen alkoholijuomien tuotannossa.

Perustelu

Koska tislatut alkoholijuomat pikemminkin tuotetaan kuin valmistetaan, tällä muutoksella selvennetään värjäämisen määritelmää.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  ’Valmistuspaikalla’ tarkoitetaan paikkaa tai aluetta, jossa tislatulle alkoholijuomalle sen ominaispiirteet ja olennaiset määräävät laatuominaisuudet antava tuotantoprosessivaihe tapahtuu.

Perustelu

Yksittäinen määritelmä, joka puuttuu liite I:stä. Tämän määritelmän olisi oltava sama kuin asetuksessa (EY) N:o 110/2008 sen varmistamiseksi, että kaikissa jäsenvaltioissa noudatetaan yhtenäisiä sääntöjä.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 16 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b)  ’Kuvauksella’ tarkoitetaan etiketissä, esittelyssä ja pakkauksessa sekä juoman mukana seuraavissa kuljetusasiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, kuten kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa, ja juoman mainonnassa käytettyjä ilmaisuja.

Perustelu

Yksittäinen määritelmä, joka puuttuu liite I:stä. Tämän määritelmän olisi oltava sama kuin asetuksessa (EY) N:o 110/2008 sen varmistamiseksi, että kaikissa jäsenvaltioissa noudatetaan yhtenäisiä sääntöjä.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 1 – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan yksinomaan sokeriruokomehusta alkoholikäymisellä ja tislaamalla siten, että sillä on rommin tyypilliset aromiominaisuudet, ja jonka haihtuvien aineiden pitoisuus on vähintään 225 grammaa hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia. Tätä tislattua alkoholijuomaa voidaan pitää kaupan liittämällä myyntinimitykseen ”rommi” ilmaisu ”maatalous-” sekä jokin rekisteröidyistä Ranskan merentakaisten departementtien ja Madeiran autonomisen alueen maantieteellisistä merkinnöistä

ii)  tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan yksinomaan sokeriruokomehusta alkoholikäymisellä ja tislaamalla siten, että sillä on rommin tyypilliset aromiominaisuudet, ja jonka haihtuvien aineiden pitoisuus on vähintään 225 grammaa hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia. Tätä tislattua alkoholijuomaa voidaan pitää kaupan liittämällä viralliseen nimeen ”rommi” ilmaisu ”maatalous-” ainoastaan silloin, kun siihen liittyy jokin rekisteröidyistä Ranskan merentakaisten departementtien ja Madeiran autonomisen alueen maantieteellisistä merkinnöistä.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 1 – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  Rommiin voidaan lisätä loppumaun pyöristämiseksi makeutusta siten, että lopputuotteen sokeripitoisuus inverttisokerina ilmaistuna on enintään 20 grammaa litrassa.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 2 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Whisky tai Whiskey

2.  Whisky tai Whiskey

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 2 – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  Alkoholia ei saa lisätä, kuten liitteessä I olevassa 54 kohdassa on määritelty, laimennettuna eikä laimentamattomana.

c)  Alkoholia ei saa lisätä, kuten liitteessä I olevassa 4 kohdassa on määritelty, laimennettuna eikä laimentamattomana.

Perustelu

Ehdotuksessa olleen kirjoitusvirheen korjaaminen.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 2 – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Whiskyä tai whiskeyä ei saa makeuttaa eikä maustaa, eikä se saa sisältää muita lisäaineita kuin värjäämiseen käytettyä sokerikulööriä.

d)  Whiskyä tai whiskeyä ei saa makeuttaa eikä maustaa, eikä se saa sisältää muita lisäaineita kuin värjäämiseen käytettyä sokerikulööriä (E150a).

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 3 – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Kornia lukuun ottamatta viljasta tislatun alkoholijuoman alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 37 tilavuusprosenttia.

b)  Kornia lukuun ottamatta viljasta tislatun alkoholijuoman alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 35 tilavuusprosenttia.

Perustelu

Ehdotuksessa olleen kirjoitusvirheen korjaaminen.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 3 – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  Viljasta tislattua alkoholijuomaa voidaan makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna vain enintään 10 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 4 – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Viinistä tislattua alkoholijuomaa ei saa maustaa. Tämä ei sulje pois perinteisiä valmistusmenetelmiä.

d)  Viinistä tislattua alkoholijuomaa ei saa maustaa. Tämä ei sulje pois valmistuksessa perinteisesti käytettävien aineiden lisäämistä. Komissio hyväksyy 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan kaikkialla unionissa sallitut aineet ottaen huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden perinteiset valmistusmenetelmät.

Perustelu

Tähän asti maun pyöristäjien lisäämistä on säännelty kansallisessa lainsäädännössä. Tästä on aiheutunut kilpailun vääristymistä EU:n sisämarkkinoilla. Tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi ja läpinäkyvyyden takaamiseksi kuluttajille sallitut maun pyöristäjät tulisi yhdenmukaistaa koko EU:ssa.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 4 – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  Viinistä tislattua alkoholijuomaa voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla sokeria lopputuotteen litraa kohden.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 4 – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f b)  Käsitettä ”Branntwein” saa edelleen käyttää etikan yhteydessä etikan kuvauksessa, esittelyssä ja merkinnöissä.

Perustelu

”Branntweinessig” on Saksassa perinteinen nimitys etikalle, jota nimestään huolimatta ei valmisteta liitteessä II olevan I osan 4 kohdassa tarkoitetusta tuotteesta (viinistä tislattu alkoholijuoma) vaan viininvalmistuksesta peräisin olevasta alkoholista. Tislattuja alkoholijuomia koskevan sääntelyn perusteella nimitys ”Branntweinessig” ei enää olisi sallittu.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 5 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Brandy tai Weinbrand

5.  Brandy tai Weinbrand

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 5 – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Brandyä tai Weinbrandia ei saa maustaa. Tämä ei sulje pois perinteisiä valmistusmenetelmiä.

d)  Brandyä tai Weinbrandia ei saa maustaa. Tämä ei sulje pois valmistuksessa perinteisesti käytettävien aineiden lisäämistä. Komissio hyväksyy 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan kaikkialla unionissa sallitut aineet ottaen huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden perinteiset valmistusmenetelmät.

Perustelu

Tähän asti maun pyöristäjien lisäämistä on säännelty kansallisessa lainsäädännössä. Tästä on aiheutunut kilpailun vääristymistä EU:n sisämarkkinoilla. Tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi ja läpinäkyvyyden takaamiseksi kuluttajille sallitut maun pyöristäjät tulisi yhdenmukaistaa koko EU:ssa.

Tarkistus119

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 5 – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  Brandya tai Weinbrandia voidaan makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 35 grammalla lopputuotteen litraa kohden tuotteen loppumaun pyöristämiseksi.

 

(Sanat ”Brandy tai Weinbrand” on tarkoitus kirjoittaa kursiivilla, jos tämä tarkistus hyväksytään.)

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 6 – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  Rypäleiden puristejäännöksestä tislattua alkoholijuomaa tai marcia voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 7 – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv)  sen syaanivetyhapon pitoisuus on enintään 7 grammaa hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia, jos valmistukseen käytetään kivellisiä hedelmiä;

iv)  sen syaanivetyhapon pitoisuus on enintään 1 gramma hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia, jos valmistukseen käytetään kivellisiä hedelmiä; kivellisistä hedelmistä valmistetun tislatun alkoholijuoman etyylikarbamaattipitoisuus lopputuotteessa on enintään 1 milligramma litrassa;

Perustelu

Syaanivetyhappo on syöpää aiheuttavan etyylikarbamaatin esiaste. Jotta lopputuotteessa olisi enintään 1 milligramma etyylikarbamaattia litrassa, syaanivetyhapon enimmäispitoisuus tulee laskea 7 grammasta 1 grammaan hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia. Etyylikarbamaatti on erittäin myrkyllinen syöpää aiheuttava aine. Komissio antoi Codex Alimentarius -elintarvikestandardikokoelmassa olevien suositusten perusteella suosituksia etyylikarbamaattipitoisuuden alentamiseksi lopputuotteessa 1 milligrammaan litrassa.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 7 – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  Hedelmien puristejäännöksestä tislattua alkoholijuomaa voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 8

 

Komission teksti

Tarkistus

8.  Rusinoista tislattu alkoholijuoma tai raisin brandy

8.  Rusinoista tislattu alkoholijuoma tai raisin brandy

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 8 – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  Rusinoista tislattua alkoholijuomaa tai raisin brandya voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

 

(Sanat ”raisin brandy” on tarkoitus kirjoittaa kursiivilla, jos tämä tarkistus hyväksytään.)

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 9 – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv)  sen syaanivetyhapon pitoisuus on enintään 7 grammaa hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia, jos alkoholin valmistukseen käytetään kivellisiä hedelmiä.

iv)  sen syaanivetyhapon pitoisuus on enintään 1 gramma hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia, jos alkoholin valmistukseen käytetään kivellisiä hedelmiä; kivellisistä hedelmistä valmistetun tislatun alkoholijuoman etyylikarbamaattipitoisuus lopputuotteessa on enintään 1 milligramma litraa kohden;

Perustelu

Syaanivetyhappo on syöpää aiheuttavan etyylikarbamaatin esiaste. Jotta lopputuotteessa olisi enintään 1 milligramma etyylikarbamaattia litraa kohden, syaanivetyhapon enimmäispitoisuus tulee laskea 7 grammasta 1 grammaan hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia. Etyylikarbamaatti on erittäin myrkyllinen syöpää aiheuttava aine. Komissio antoi Codex Alimentarius -elintarvikestandardikokoelmassa olevien suositusten perusteella suosituksia etyylikarbamaattipitoisuuden alentamiseksi lopputuotteessa 1 milligrammaan litraa kohden.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 9 – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ii a)  –  etelänpihlajanmarja (Sorbus torminalis (L.) Crantz),

 

  välimerenpihlajanmarja (Sorbus domestica L.),

 

  koiranruusunmarja (Rosa canina L.).

Perustelu

Näitä marjoja käytettäessä suurin sallittu metanolipitoisuus tulisi nostaa 1 350 grammaan hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia, jotta voidaan valmistaa laatutuotteita, joiden tuoksu ja maku ovat raaka-aineelle ominaisia. Terveysvaaraa ei aiheudu, sillä tätä suurempaa metanolipitoisuutta sovelletaan jo useisiin muihin hedelmiin ja marjoihin.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 9 – f alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Vaihtoehtoisesti myynimitystä ”Obstler” voidaan käyttää hedelmistä tislatuista alkoholijuomista, jotka on valmistettu omenoiden, päärynöiden tai niiden molempien eri lajikkeista.

 

(Sana ”Obstler” on tarkoitus kirjoittaa kursiivilla, jos tämä tarkistus hyväksytään.)

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 9 – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  Kun kahta tai useampaa hedelmä-, marja- tai vihanneslajia on tislattu yhdessä, tuote on myytävä tapauksen mukaan nimityksellä ”hedelmäviina” tai ”vihannesviina”. Tätä nimitystä voidaan täydentää kunkin hedelmän, marjan tai vihanneksen nimellä käytettyjen määrien mukaisessa, alenevassa järjestyksessä.

h)  Kun kahta tai useampaa hedelmä-, marja- tai vihanneslajia on tislattu yhdessä, tuote on myytävä tapauksen mukaan nimityksellä ”hedelmä- ja vihannesviina” tai ”vihannes- ja hedelmäviina” riippuen siitä, onko käytetty enemmän hedelmiä ja marjoja vai vihanneksia. Tätä nimitystä voidaan täydentää kunkin hedelmän, marjan tai vihanneksen nimellä käytettyjen määrien mukaisessa, alenevassa järjestyksessä.

 

 

Perustelu

Ensimmäisen virkkeen muutoksella pyritään antamaan enemmän tietoa kuluttajille. Nimitystä ”Obstler” on käytetty saksankielisillä alueilla (Saksa, Itävalta, Etelä-Tiroli ja Sveitsi) jo vuosikymmeniä omenoista ja päärynöistä tislatusta alkoholijuomasta. (Nimitys ”Obstler” on tarkoitus suojata ainoastaan saksan kielellä, ja se tulisi siksi kirjoittaa kursiivilla.)

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 9 – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  Hedelmistä tislattua alkoholijuomaa voidaan makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna vain enintään 18 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 10 – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Omena- tai päärynäsiideristä tislattua alkoholijuomaa ei saa maustaa.

d)  Omena- tai päärynäsiideristä tislattua alkoholijuomaa ei saa maustaa. Tämä ei kuitenkaan sulje pois perinteisiä valmistusmenetelmiä.

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että turvataan calvadoksen kaltaisten omena- tai päärynäsiideristä tislattujen alkoholijuomien perinteiset valmistusmenetelmät.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 10 – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  Omena- tai päärynäsiideristä tislattua alkoholijuomaa voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 15 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 11 – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  Hunajasta tislattua alkoholijuomaa voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 12 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

12.  Hefebrand

12.  Hefebrand tai sakasta tislattu väkevä alkoholijuoma

 

(Sanat ”tai sakasta tislattu väkevä alkoholijuoma” on tarkoitus kirjoittaa lihavoituna, jos tämä tarkistus hyväksytään.)

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi. Tarkistuksen toisen osan tarkoituksena on lisätä luokan täydellinen nimi, joka puuttui komission ehdotuksesta.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 12 – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Hefebrand tai sakasta tislattu alkoholijuoma on tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan yksinomaan tislaamalla viinin valmistuksessa tai hedelmien käymisessä syntyvää pohjasakkaa siten, että tisleen alkoholipitoisuus on vähemmän kuin 86 tilavuusprosenttia.

a)  Hefebrand tai sakasta tislattu alkoholijuoma on tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan yksinomaan tislaamalla viinin valmistuksessa syntyvää pohjasakkaa tai hedelmien käymisessä syntyvää pohjasakkaa siten, että tisleen alkoholipitoisuus on vähemmän kuin 86 tilavuusprosenttia.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 12 – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  Hefebrandia tai sakasta tislattua alkoholijuomaa voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

 

(Sana ”Hefebrand” on tarkoitus kirjoittaa kursiivilla, jos tämä tarkistus hyväksytään.)

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 13 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

13.  Bierbrand tai eau de vie de bière

13.  Bierbrand tai eau de vie de bière

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 13 – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  Bierbrandia tai eau de vie de bièreä voidaan makeuttaa loppumaun pyöristämiseksi inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

 

(Sanat ”Bierbrand tai eau-de-vie de la bière” on tarkoitus kirjoittaa kursiivilla, jos tämä tarkistus hyväksytään.)

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 14 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

14.  Topinambur

14.  Topinambur tai maa-artisokasta tislattu väkevä alkoholijuoma

 

(Sanat ”tai maa-artisokasta tislattu väkevä alkoholijuoma” on tarkoitus kirjoittaa lihavoituna, jos tämä tarkistus hyväksytään.)

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi. Tarkistuksen toisen osan tarkoituksena on lisätä luokan täydellinen nimi, joka puuttui komission ehdotuksesta.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 14 – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  Topinamburia tai maa-artisokasta tislattua väkevää alkoholijuomaa voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

 

(Sana ”Topinambur” on tarkoitus kirjoittaa kursiivilla, jos tämä tarkistus hyväksytään.)

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 15 – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Maatalousperäisen etyylialkoholin jäämien enimmäispitoisuuksien on oltava liitteessä I olevassa 1 kohdassa vahvistettujen enimmäismäärien mukaiset; metanolin pitoisuus saa kuitenkin olla enintään 10 grammaa hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia.

Vodkan valmistukseen käytettävän maatalousperäisen etyylialkoholin jäämien enimmäispitoisuuksien on oltava liitteessä I olevassa 1 kohdassa vahvistettujen enimmäismäärien mukaiset; metanolin pitoisuus saa kuitenkin olla enintään 10 grammaa hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 15 – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Vodkan alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 37,5 tilavuusprosenttia.

b)  Vodkan alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 37,5 ja enintään 80 tilavuusprosenttia.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 15 – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Vodkaa ei saa värjätä.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 15 – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Sellaisen vodkan kuvauksessa, esittelyssä tai merkinnöissä, jota ei ole valmistettu yksinomaan perunasta tai viljasta, on oltava ilmaisu ”valmistettu …sta/stä” täydennettynä maatalousperäisen etyylialkoholin valmistamisessa käytettyjen raaka-aineiden nimellä.

d)  Sellaisen vodkan kuvauksessa, esittelyssä tai merkinnöissä, jota ei ole valmistettu yksinomaan perunasta tai viljasta tai molemmista, on oltava ilmaisu ”valmistettu …sta/stä” täydennettynä maatalousperäisen etyylialkoholin valmistamisessa käytettyjen raaka-aineiden nimellä.

Perustelu

Komission ehdotuksesta oli poistettu kaikki tekstin viittaukset ja/tai -tilanteeseen. Tarkistuksella pyritään säilyttämään nykyiset valmistusmenetelmät.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 15 – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  Vodkaa voidaan makeuttaa tuotteen loppumaun pyöristämiseksi. Lopputuotteessa voi kuitenkin olla enintään 10 grammaa makeutusainetta litrassa inverttisokerin ekvivalenttina ilmaistuna.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 15 – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  Vaihtoehtoisesti myyntinimitys voi olla ”vodka” missä tahansa jäsenvaltiossa.

 

(Sana ”vodka” on tarkoitus kirjoittaa kursiivilla, jos tämä tarkistus hyväksytään.)

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 16 – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  se valmistetaan maseroimalla ii alakohdassa lueteltuja, osittain käyneitä tai käymättömiä hedelmiä tai marjoja, joihin voidaan lisätä 100:aa käynyttä hedelmä- tai marjakiloa kohden enintään 20 litraa maatalousperäistä etyylialkoholia, tislattua alkoholijuomaa tai samasta hedelmästä saatua tislettä taikka niiden sekoitusta, ja tislaamalla maseroinnin jälkeen alle 86-tilavuusprosenttiseksi;

i)  se valmistetaan maseroimalla ii alakohdassa lueteltuja, osittain käyneitä tai käymättömiä hedelmiä tai marjoja, joihin voidaan lisätä 100:aa käynyttä hedelmä- tai marjakiloa kohden enintään 20 litraa maatalousperäistä etyylialkoholia, tislattua alkoholijuomaa tai samasta hedelmästä saatua tislettä taikka niiden yhdistelmää, ja tislaamalla maseroinnin jälkeen alle 86-tilavuusprosenttiseksi;

Perustelu

Tarkistuksella vältetään mahdollinen 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa olevaa sekoituksen määritelmää koskeva epäselvyys.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 16 – a alakohta – ii alakohta – 9 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  pihlajanmarja (Sorbus aucuparia L.),

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 16 – a alakohta – ii alakohta – 10 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  tuomipihlajanmarja (Sorbus domestica L.),

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 16 – a alakohta – ii alakohta – 32 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  aronia (Aronia MEDIK.),

 

  tuomenmarja (Prunus padus L.).

Perustelu

Mainitut raaka-aineet tulisi lisätä tähän tuoteluokkaan kuuluvien hedelmien ja marjojen luetteloon.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 17 – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Geist (johon liittyy käytetyn hedelmän tai käytettyjen raaka-aineiden nimi) on tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan maseroimalla luokassa 16 olevan a alakohdan ii alakohdassa lueteltuja käymättömiä hedelmiä ja marjoja, vihanneksia, pähkinöitä tai yrttien tai ruusun terälehtien kaltaisia muita kasviaineksia maatalousperäisessä etyylialkoholissa ja tislaamalla maseroinnin jälkeen alle 86-tilavuusprosenttiseksi.

a)  Geist (johon liittyy käytetyn hedelmän tai käytettyjen raaka-aineiden nimi) on tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan maseroimalla luokassa 16 olevan a alakohdan ii alakohdassa lueteltuja käymättömiä hedelmiä ja marjoja, vihanneksia, pähkinöitä, sieniä tai yrttien tai ruusun terälehtien kaltaisia muita kasviaineksia maatalousperäisessä etyylialkoholissa ja tislaamalla maseroinnin jälkeen alle 86-tilavuusprosenttiseksi.

Perustelu

Sienet eivät kuulu kasviaineksiin, ja siksi ne tulee mainita erikseen.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 17 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

17.  Geist (johon liittyy käytetyn hedelmän tai käytettyjen raaka-aineiden nimi)

17.  Geist (johon liittyy käytetyn hedelmän tai käytettyjen raaka-aineiden nimi)

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 17 – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  Nimityksen ”Geist” käyttö niin, että sen etuliitteenä on jokin muu käsite kuin hedelmä, on edelleen sallittua tislattujen alkoholijuomien alalla mielikuvitusnimen muodossa.

Perustelu

Näin on tarkoitus mahdollistaa sellaisten nimitysten kuin ”Stadtgeist” ja ”Schlossgeist” käyttö.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 19 – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Katajanmarjoilla maustettu tislattu alkoholijuoma on tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan maustamalla maatalousperäistä etyylialkoholia tai viljasta tislattua alkoholijuomaa tai viljatislettä taikka niiden sekoitusta katajanmarjoilla (Juniperus communis L. tai Juniperus oxicedrus L.).

a)  Katajanmarjoilla maustettu tislattu alkoholijuoma on tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan maustamalla maatalousperäistä etyylialkoholia tai viljasta tislattua alkoholijuomaa tai viljatislettä taikka niiden yhdistelmää katajanmarjoilla (Juniperus communis L. tai Juniperus oxicedrus L.).

Perustelu

Tarkistuksella vältetään mahdollinen 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa olevaa sekoituksen määritelmää koskeva epäselvyys.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 20 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

20.  Gin

20.  Gin

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 21 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

21.  Tislattu gin

21.  Tislattu gin

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 21 – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  tuote, joka saadaan sekoittamalla keskenään tällaisella tislauksella saatua tislettä ja koostumukseltaan, puhtaudeltaan ja alkoholipitoisuudeltaan vastaavaa maatalousperäistä etyylialkoholia; tislatun ginin maustamiseen voidaan myös käyttää luokassa 20 olevassa c alakohdassa määriteltyjä aromiaineita tai aromivalmisteita taikka näitä molempia.

ii)  tuote, joka saadaan yhdistämällä tällaisella tislauksella saatua tislettä ja koostumukseltaan, puhtaudeltaan ja alkoholipitoisuudeltaan vastaavaa maatalousperäistä etyylialkoholia; tislatun ginin maustamiseen voidaan myös käyttää luokassa 20 olevassa c alakohdassa määriteltyjä aromiaineita tai aromivalmisteita taikka näitä molempia.

Perustelu

Tarkistuksella vältetään mahdollinen 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa olevaa sekoituksen määritelmää koskeva epäselvyys.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 22 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

22.  London gin

22.  London gin

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 22 – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  IlmaisuaLondon gin” voidaan täydentää ilmaisulladry”.

c)  IlmaisuunLondon gin” voidaan lisätä ilmaisudry”.

Perustelu

Sanamuodon mukautus vastaa paremmin nykyisiä käytäntöjä ja lisää joustavuutta.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 24 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

24.  Akvavit tai aquavit

24.  Akvavit tai aquavit

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 26 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

26.  Pastis

26.  Pastis

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 27 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

27.  Pastis de Marseille

27.  Pastis de Marseille

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 28 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

28.  Anis

28.  Anis

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 28 – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Aniksen alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 37 tilavuusprosenttia.

b)  Aniksen alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 35 tilavuusprosenttia.

Perustelu

Ehdotuksessa olleen kirjoitusvirheen korjaaminen.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 29 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

29.  Tislattu anis

29.  Tislattu anis

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 30 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

30.  Karvaanmakuinen tislattu alkoholijuoma eli bitter

30.  Karvaanmakuinen tislattu alkoholijuoma tai bitter

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 30 – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Karvaanmakuinen tislattu alkoholijuoma eli bitter on voimakkaasti karvaanmakuinen tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan maustamalla maatalousperäistä etyylialkoholia aromiaineilla.

a)  Karvaanmakuinen tislattu alkoholijuoma eli bitter on voimakkaasti karvaanmakuinen tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan maustamalla maatalousperäistä etyylialkoholia aromiaineilla, aromivalmisteilla tai molemmilla.

Perustelu

Ehdotuksessa olleen puutteen korjaaminen.

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 31 – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  Maustetun vodkan sokeripitoisuuden on oltava enintään 100 grammaa litrassa inverttisokerina ilmaistuna.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 31 – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  Sana ”vodka” millä tahansa unionin virallisella kielellä voidaan korvat sanalla ”vodka”.

 

(Sana ”vodka” on tarkoitus kirjoittaa kursiivilla, jos tämä tarkistus hyväksytään.)

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 32 – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  joka on valmistettu maatalousperäisestä etyylialkoholista tai maatalousperäisestä tisleestä tai yhdestä tai useammasta tislatusta alkoholijuomasta taikka näiden sekoituksista makeuttamalla ja lisäämällä yhtä tai useampaa aromia, maataloustuotetta tai elintarviketta.

ii)  joka on valmistettu maatalousperäisestä etyylialkoholista tai maatalousperäisestä tisleestä tai yhdestä tai useammasta tislatusta alkoholijuomasta taikka näiden yhdistelmästä makeuttamalla ja lisäämällä yhtä tai useampaa aromia, maataloustuotetta tai elintarviketta.

Perustelu

Tarkistuksella vältetään mahdollinen 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa olevaa sekoituksen määritelmää koskeva epäselvyys.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 32 – d alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Vaihtoehtoisesti myyntinimitys voi olla ”likööri” missä tahansa jäsenvaltiossa.

 

(Sana ”likööri” on tarkoitus kirjoittaa kursiivilla, jos tämä tarkistus hyväksytään.)

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 32 – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  Myyntinimitystä ”likööri” voidaan täydentää tuotteen valmistukseen käytetyn aromin tai elintarvikkeen nimellä.

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi ja kuten hedelmistä valmistettujen tislattujen alkoholijuomien osalta (tämän liitteen 9 kohdan f alakohta) liköörin määritelmässä olisi mainittava, että kauppanimeä voidaan täydentää käytetyn aromin tai elintarvikkeen nimellä.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 34 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

34.  Crème de cassis

34.  Crème de cassis

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 35 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

35.  Guignolet

35.  Guignolet

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 36 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

36.  Punch au rhum

36.  Punch au rhum

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 37 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

37.  Sloe gin

37.  Sloe gin

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 38 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

38.  Oratuomenmarjoilla maustettu tislattu alkoholijuoma eli Pacharán

31 a.  Oratuomenmarjoilla maustettu tislattu alkoholijuoma tai Pacharán

 

(Luokka ”oratuomenmarjoilla maustettu tislattu alkoholijuoma tai Pacharán” on siirrettävä luokkien 31 ”vodka” ja 32 ”likööri” väliin.)

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi. Tämän luokan paikka liitteessä II ei ole oikea. Luokkaa 32, likööri, seuraavat luokat ovat kaikki liköörejä, mutta tässä tapauksessa ei aina ole niin. Sokerisisällön mukaan määritellään, onko kyse likööristä.

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 39 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

39.  Sambuca

39.  Sambuca

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 39 – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  sen sokeripitoisuus inverttisokerina ilmaistuna on vähintään 370 grammaa litrassa;

ii)  sen sokeripitoisuus inverttisokerina ilmaistuna on vähintään 350 grammaa litrassa;

Perustelu

Ehdotuksessa olleen kirjoitusvirheen korjaaminen.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 40 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

40.  Maraschino, Marrasquino tai Maraskino

40.  Maraschino, Marrasquino tai Maraskino

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 41 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

41.  Nocino

41.  Nocino

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 42 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

42.  Munalikööri tai advocaat tai avocat tai advokat

42.  Munalikööri tai advocaat tai avocat tai advokat

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 42 – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Munalikööri tai advocaat tai avocat tai advokat on tislattu alkoholijuoma, joka on joko maustamatonta tai maustettua ja joka valmistetaan maatalousperäisestä etyylialkoholista, tisleestä tai tislatusta alkoholista taikka näiden sekoituksesta ja jonka ainesosia ovat korkealaatuinen munankeltuainen, munanvalkuainen ja sokeri tai hunaja. Sokerin tai hunajan pitoisuuden on inverttisokerina ilmaistuna oltava vähintään 150 grammaa litrassa. Puhtaan munankeltuaisen vähimmäispitoisuuden on lopputuotteessa oltava 140 grammaa litrassa.

a)  Munalikööri tai advocaat tai avocat tai advokat on tislattu alkoholijuoma, joka on joko maustamatonta tai maustettua ja joka valmistetaan maatalousperäisestä etyylialkoholista, tisleestä tai tislatusta alkoholista taikka näiden yhdistelmästä ja jonka ainesosia ovat munankeltuainen, munanvalkuainen ja sokeri tai hunaja. Sokerin tai hunajan pitoisuuden on inverttisokerina ilmaistuna oltava vähintään 150 grammaa litrassa. Puhtaan munankeltuaisen vähimmäispitoisuuden on lopputuotteessa oltava 140 grammaa litrassa. Jos tuotteessa käytetään muita kuin Gallus Gallus -suvun kanojen munia, tästä on ilmoitettava etiketissä.

Perustelu

Tarkistuksella vältetään mahdollinen 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa olevaa sekoituksen määritelmää koskeva epäselvyys.

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 42 – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  Munaliköörin tai advocaatin tai avocatin tai advokatin valmistuksessa saa käyttää ainoastaan aromiaineita ja aromivalmisteita.

c)  Munaliköörin tai advocaatin tai avocatin tai advokatin valmistuksessa saa käyttää ainoastaan elintarvikkeita, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, luontaisia aromiaineita ja aromivalmisteita.

Perustelu

Munaliköörin maku pyöristetään usein perinteisin menetelmin maidolla tai kermalla. Nämä elintarvikkeet eivät ole aromeja koskevassa EU:n lainsäädännössä tarkoitettuja aromeja. Tarkistuksen tarkoituksena on mahdollistaa perinteiset valmistusmenetelmät. Nykytilanteeseen sopii, että munaliköörissä saa käyttää aiempien luontaisen kaltaisten tai keinotekoisten aromiaineiden sijaan ainoastaan luontaisia aromiaineita.

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 42 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  Munaliköörin tai advocaatin tai avocatin tai advokatin valmistuksessa saa käyttää kermaa.

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 43 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Munaa sisältävä likööri on tislattu alkoholijuoma, joka on joko maustamatonta tai maustettua ja joka valmistetaan maatalousperäisestä etyylialkoholista, tisleestä tai tislatusta alkoholista tai näiden sekoituksesta ja jonka tyypillisiä ainesosia ovat korkealaatuinen munankeltuainen, munanvalkuainen ja sokeri tai hunaja. Sokerin tai hunajan pitoisuuden on inverttisokerina ilmaistuna oltava vähintään 150 grammaa litrassa. Munankeltuaisen vähimmäispitoisuuden on lopputuotteessa oltava 70 grammaa litrassa.

a)  Munaa sisältävä likööri on tislattu alkoholijuoma, joka on joko maustamatonta tai maustettua ja joka valmistetaan maatalousperäisestä etyylialkoholista, tisleestä tai tislatusta alkoholista tai näiden yhdistelmästä ja jonka tyypillisiä ainesosia ovat korkealaatuinen munankeltuainen, munanvalkuainen ja sokeri tai hunaja. Sokerin tai hunajan pitoisuuden on inverttisokerina ilmaistuna oltava vähintään 150 grammaa litrassa. Munankeltuaisen vähimmäispitoisuuden on lopputuotteessa oltava 70 grammaa litrassa.

Perustelu

Tarkistuksella vältetään mahdollinen 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa olevaa sekoituksen määritelmää koskeva epäselvyys.

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 44 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

44.  Mistrà

44.  Mistrà

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 45 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

45.  Väkevä glögi tai spritglögg

45.  Väkevä glögi tai spritglögg

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – luokka 46 – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

46.  Berenburg tai Beerenburg

46.  Berenburg tai Beerenburg

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on kirjoittaa tislattujen alkoholijuomien luokan nimi kursiivilla asetusluonnoksen 13 artiklan soveltamiseksi.

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Guignolet Kirschiä tuotetaan Ranskassa ja se valmistetaan sekoittamalla guignolet’ta ja kirschiä siten, että vähintään kolme prosenttia lopputuotteen puhtaasta alkoholista on peräisin kirschistä. Guignolet Kirschin alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 15 tilavuusprosenttia. Esittelyssä ja merkinnöissä ilmaisun ”Guignolet” on oltava samanlaisella, samankokoisella ja samanvärisellä kirjasinlajilla sekä samalla rivillä kuin ilmaisun ”Kirsch”; kun kyseessä ovat pullot, ilmaisujen on oltava etupuolen etiketissä. Alkoholikoostumusta koskeviin tietoihin on sisällyttävä gignolet’n ja kirschin puhtaan alkoholin tilavuuden prosenttiosuus Gignolet Kirschin puhtaan alkoholin kokonaistilavuudesta.

Perustelu

Esittelijä ehdottaa erityisiä sääntöjä Guignolet Kirchiä varten samaan tapaan kun Rum Verschnittin ja Slivovicen kohdalla.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

Liite II a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

LIITE II a

 

DYNAAMINEN ELI NS. CRIADERAS Y SOLERA -KYPSYTYSMENETELMÄ

 

Dynaamisessa eli ns. criaderas y solera ‑kypsytysmenetelmässä kussakin tammitynnyrissä ja -säiliössä olevasta brandystä lasketaan määräajoin pois osuus tietyn kypsytysasteen brandyä ja syntyvä tyhjä tila täytetään seuraavaksi vanhimmalla brandyllä.

 

Määritelmät

 

Kypsytysasteet: Kukin tammitynnyreiden ja -säiliöiden ryhmä, joissa on sama kypsytysaste, joiden mukaisesti brandy kehittyy kypsytysmenetelmän aikana. Jokaisesta asteesta käytetään nimitystä ’criadera’, lukuun ottamatta viimeistä, valmista brandyä edeltävää astetta, josta käytetään nimitystä ’solera’.

 

Erottaminen: Kustakin kypsytysasteen tammitynnyristä ja -säiliöstä laskettu osa brandyä, joka lisätään seuraavan kypsytysasteen tammitynnyreihin ja -säiliöihin tai ’soleran’ tapauksessa toimitusvalmiiseen tuotteeseen.

 

Täyttäminen: Tietyn kypsytysasteen tammitynnyreistä ja -säiliöistä saatava brandy, joka lisätään ja sekoitetaan seuraavan kypsytysasteen tammitynnyreihin ja säiliöihin.

 

Keskimääräinen kypsytysaika: Aika, joka kuluu koko brandyvaraston kiertoon kypsytysmenetelmässä laskettuna erotuksena kaikkien kypsytysasteiden kokonaismäärän ja viimeisestä kypsytysasteesta – ’solerasta’ – erotetun määrän välillä yhden vuoden aikana.

 

’Solerasta’ erotetun brandyn keskimääräinen kypsytysaika voidaan laskea seuraavan kaavan avulla:

𝑡̅ = Vt/Ve

 

jossa:

 

  𝑡̅ on keskimääräinen kypsytysaika vuosina ilmaistuna

 

  Vt on kypsytysmenetelmän varaston kokonaismäärä puhtaina alkoholilitroina ilmaistuna.

 

  Ve on toimitettavaksi erotetun tuotteen määrä puhtaina alkoholilitroina ilmaistuna.

 

Keskimääräinen vähimmäiskypsytysaika: Kun tammitynnyreitä ja -säiliöitä on alle 1 000 litraa, vuotuisten erotusten ja täyttöjen määrän on oltava sama tai vähemmän kuin järjestelmän kypsytysasteiden määrä kerrottuna kahdella, jotta varmistetaan, että nuorimman osuuden ikä on vähintään kuusi kuukautta.

 

Kun tammitynnyreitä ja -säiliöitä on yli 1 000 litraa, vuotuisten erotusten ja täyttöjen määrän on oltava sama tai vähemmän kuin järjestelmän kypsytysasteiden määrä, jotta varmistetaan, että nuorimman osuuden ikä on vähintään yksi vuosi.

Perustelu

Liittyy 11 artiklan 3 a kohtaan (uusi) tehtyyn tarkistukseen.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Komissio julkaisi joulukuussa 2016 tislattuja alkoholijuomia koskevan asetusehdotuksensa. Asetuksen tavoitteena on saattaa voimassa oleva säädöskehys vastaamaan Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta (SEUT).

Esittelijä pitää myönteisenä tislattuja alkoholijuomia koskevan lainsäädännön päivittämistä Lissabonin sopimuksen mukaiseksi, mutta pitää tärkeänä, että päivittämisprosessissa pidetään kiinni parlamentille jo voimassa olevan lainsäädännön nojalla kuuluvista oikeuksista. Esittelijä kiittää komissiota sen toimista, mutta toteaa, että eräisiin konkreettisiin kohtiin on ollut tarpeen esittää muutoksia mainittujen oikeuksien säilyttämiseksi. Parlamentti katsoo, että komissiolle siirretty valta antaa delegoituja säädöksiä olisi rajoitettava viiteen vuoteen, joka voidaan uusia.

Asetusehdotuksen eräs olennaisista muutoksista on oikeusperustan muuttaminen. Esittelijä pitää erittäin myönteisenä, että oikeusperustaksi on otettu SEUT:n 43 artiklan 2 kohta ja että säädös on siten ankkuroitu maatalouteen. Tislatut alkoholijuomat ovat laadullisesti ja määrällisesti erittäin tärkeä yhteisön maataloustuotannon tuote. Tämän lisäksi myös tislattujen alkoholijuomien valmistukseen käytetyn etyylialkoholin on oltava peräisin maataloudesta.

Maantieteellisiä merkintöjä koskevista III luvun muutoksista esittelijä yhtyy komission kantaan, jonka mukaan Euroopan unionin nykyisiin maantieteellisiin merkintöihin sovellettavia eri järjestelmiä olisi yhdenmukaistettava. Esittelijä katsoo kuitenkin, että tässä olisi otettava huomioon tislattujen alkoholijuomien alan erityispiirteet. Nykyisiä maantieteellisiä merkintöjä, joista on jo esitetty vastaavat tekniset asiakirjat, olisi suojeltava uudessa asetuksessa maantieteellisinä merkintöinä ilman eri toimenpiteitä, ja mahdollisuus peruuttaa suojelu asetuksen voimaantulon jälkeen olisi kiellettävä.

Tässä yhdenmukaistamisen hengessä ehdotuksesta poistetaan maantieteellisiä merkintöjä koskeva asetuksen (EY) 110/2008 liite III ja muutetaan se sähköiseksi rekisteriksi samalla tavalla kuin on tehty viinien ja elintarvikkeiden suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen osalta. Esittelijä kannattaa yhdenmukaistamista ja ymmärtää komission syyt liitteen III poistamiselle mutta katsoo, että rekisterin merkityksen vuoksi parlamentin olisi osallistuttava rekisteriin tehtävien muutoksien laatimiseen.

Ehdotuksen 13 artiklassa säädetään, että termejä, jotka kirjoitetaan kursiivilla liitteessä II, ei saa kääntää tislatun alkoholijuoman merkinnöissä tai esittelyssä. Liitteessä II olevien tislattujen alkoholijuomien luokkien nimiin on esitetty teknisiä muutoksia, joilla selkeytetään kyseisen artiklan vaatimusten täyttämistä.

Liitteeseen II on esitetty myös muita teknisiä muutoksia, joilla korjataan puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia voimassa olevassa asetuksessa.


KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.10.2017)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta

(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Valmistelija: Nicola Danti

LYHYET PERUSTELUT

Asetusehdotuksen päätavoitteena on mukauttaa voimassa olevaa lainsäädäntöä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) määräyksiin antamalla komissiolle valtuudet antaa delegoituja säädöksiä tai täytäntöönpanosäädöksiä SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklan mukaisesti.Valmistelija katsoo kuitenkin, että komission ehdotuksella muutetaan joitakin perussäädöksen keskeisistä osista ja tuodaan siihen uusia säännöksiä, joilla voi olla vaikutusta kansainvälisen kaupan valiokunnan toimivaltaan.

Tislattujen alkoholijuomien ala on yksi EU:n maatalouselintarvikealan tärkeimmistä vientialoista, jolla viennin arvo oli yli 10 miljardia euroa vuonna 2016, mikä vastaa 8:a prosenttia EU:n koko maatalouselintarvikealan viennistä.

Tässä yhteydessä on tärkeää muistaa, kuinka tärkeitä maantieteelliset merkinnät ovat myös tislattujen alkoholijuomien alalla välineenä, jolla suojellaan paikallisten, alueellisten ja kansallisten tuotteiden erityispiirteitä ja laatua sekä perinteisiä taitoja ja työpaikkoja ja annetaan kuluttajille selkeitä tietoja ominaisuuksista, jotka antavat näille tuotteille niiden lisäarvon.Niistä on tullut yksi Euroopan kauppapolitiikan tärkeimmistä offensiivisista eduista, jonka avulla pyritään saavuttamaan EU:n ulkopuolella samanlainen suojan taso kuin EU:n sisällä ja edistämään korkealaatuisten eurooppalaisten tuotteiden pääsyä kolmansien maiden markkinoille.

Kuten kaikkia teollis- ja tekijänoikeuksien muotoja, myös suojattuja maantieteellisiä merkintöjä voidaan käyttää väärin. Jotta voidaan täysin turvata tislattujen alkoholijuomien maine sisämarkkinoilla ja maailmanmarkkinoilla, on tehostettava suojelua väärennöksiltä ja vilpillisiltä menettelyiltä.

Tämän vuoksi valmistelija katsoo, että on syytä laatia asianmukaiset sääntelypuitteet, jotta lainsäädännön avulla voidaan suojautua väärennetyiltä maantieteellisiltä merkinnöiltä myös EU:n alueen läpi kulkevien tuotteiden yhteydessä, vaikka niitä ei olisi tarkoitettu EU:n markkinoille.

Vuonna 2014 sellaisten tuotteiden arvo, joissa käytettiin vilpillisesti maantieteellisiä merkintöjä, oli noin 4,3 miljardia euroa, mikä vastaa noin 9:ä prosenttia EU:n maantieteellisillä merkinnöillä suojattujen tuotteiden kokonaismarkkinoista. Kyseisten tuotteiden kokonaisarvoon suhteutettuna alkoholijuomat ovat ala, jolla rikkomuksia on kaikkein eniten.

Siksi on ratkaisevan tärkeää saattaa käsiteltävä lainsäädäntö ajan tasalle, jotta voidaan vähintäänkin säilyttää nykyinen suojelun taso ja varmistaa tarvittavat toimenpiteet alan optimoimiseksi.

Tältä osin valmistelija pitää asianmukaisena ottaa uudelleen käyttöön säännös, jonka mukaan vientiin tarkoitetut tislatut alkoholijuomat varustetaan alkuperäisen maantieteellisen merkinnän lisäksi myös sen käännöksellä muulle kuin Euroopan unionin viralliselle kielelle, jos kolmannen maan lainsäädäntö tätä edellyttää. Valmistelija katsoo, että menettely hidastuisi liikaa, jos tämä olisi mahdollista ainoastaan komission hyväksymällä delegoidulla säädöksellä.

Ehdotuksen olennainen sisältö on epäilemättä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen rekisteri. Rekisteri voisi olla välineenä innovatiivinen, dynaaminen ja avoin sekä helppokäyttöisempi. Sillä on oltava sama oikeudellinen arvo kuin asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteellä III, ja siihen olisi sisällytettävä automaattisesti rekisteröidyt maantieteelliset merkinnät siten kuin ne on eritelty liitteessä. Siihen voidaan lisäksi sisällyttää kansainvälisten sopimusten mukaisesti unionissa suojellut kolmansissa maissa käytetyt maantieteelliset merkinnät, jos kyseiset maat niin haluavat. Valmistelija katsoo, että tämä on tärkeä seikka, jota voitaisiin käyttää kauppaneuvottelujen yhteydessä kolmansien maiden kanssa, joista jotkut ovat jo antaneet merkkejä kiinnostuksestaan tällaiseen.

Lopuksi valmistelija katsoo, että on aiheellista siirtää säädösvalta komissiolle viiden vuoden määräajaksi, jota voidaan tarvittaessa jatkaa vastaavalla ajalla.

Säädösvallan siirto komissiolle on asetuksen keskeisiä osia, ja se edellyttää laajaa yhteistyötä ja sujuvaa tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja komission välillä, jotta voidaan paremmin vastata alan vaatimuksiin ja intresseihin.

Valmistelija katsoo lopuksi, että SEUT-sopimukseen mukauttamisen yhteydessä on varmistettava, että suojelu ja hyödyntäminen ovat vähintään nykyisen asetuksen tasolla.

Lisäksi valmistelija katsoo, että laajemmin olisi aiheellista luoda sääntelykehys, jonka mukaan EU:n maantieteelliset merkinnät ovat mahdollisimman yhdenmukaisia, pitäen mielessä eri alojen erityispiirteet. Tämä parantaisi EU:n kannan johdonmukaisuutta kansainvälisellä tasolla ja erityisesti kauppasopimusneuvotteluissa kolmansien maiden kanssa.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Joissakin tapauksissa elintarvikealan toimijat voivat joutua ilmoittamaan tai haluta ilmoittaa tislatun alkoholijuoman alkuperän kiinnittääkseen kuluttajien huomion tuotteidensa ominaisuuksiin. Myös tällaisten tietojen olisi oltava yhdenmukaisten kriteerien mukaisia. Sen vuoksi olisi vahvistettava erityissäännökset, jotka koskevat alkuperämaan tai lähtöpaikan mainitsemista tislattujen alkoholijuomien esittelyssä ja merkinnöissä.

(15)  Joissakin tapauksissa elintarvikealan toimijat voivat joutua ilmoittamaan tai haluta ilmoittaa tislatun alkoholijuoman alkuperän kiinnittääkseen kuluttajien huomion tuotteidensa ominaisuuksiin. Sen vuoksi olisi vahvistettava erityissäännökset, jotka koskevat alkuperämaan tai lähtöpaikan mainitsemista tislattujen alkoholijuomien esittelyssä ja merkinnöissä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(17)  On tärkeää ottaa asianmukaisesti huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus, jäljempänä ’TRIPS-sopimus’, ja erityisesti sen 22 ja 23 artikla, sekä tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus, jäljempänä ’GATT-sopimus’, jotka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 94/800/EY12.

(17)  On tärkeää ottaa asianmukaisesti huomioon neuvoston päätöksellä 94/800/EY12 hyväksytyt teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus, jäljempänä ’TRIPS-sopimus’, ja erityisesti sen 22 ja 23 artikla, sekä tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus, jäljempänä ’GATT-sopimus’, ja erityisesti sen vapaata kauttakulkua koskeva V artikla. Tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevien vaatimusten täydellisen noudattamisen vahvistamiseksi myös pakkausten osalta ja väärentämisen tehokkaammaksi torjumiseksi näiden oikeudellisten kehysten puitteissa olisi otettava käyttöön väline, jolla voidaan takavarikoida alkoholijuomia, joiden epäillään olevan suojavaatimusten vastaisia ja jotka kulkevat unionin tullialueen kautta riippumatta niiden lopullisesta kohdemarkkinasta.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1151/201213 ei sovelleta tislattuihin alkoholijuomiin. Sen vuoksi olisi vahvistettava tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevat säännöt. Komission olisi rekisteröitävä maantieteelliset merkinnät, jotka osoittavat tislatun alkoholijuoman olevan peräisin tietyltä maan alueelta tai tietyltä seudulta taikka joltakin tuon alueen paikkakunnalta, jos tislatun alkoholijuoman tunnettu laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla tislatun alkoholijuoman maantieteelliseen alkuperään.

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1151/201213 ei sovelleta tislattuihin alkoholijuomiin. Sen vuoksi olisi vahvistettava tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevat säännöt. Komission olisi rekisteröitävä maantieteelliset merkinnät, jotka osoittavat tislatun alkoholijuoman olevan peräisin tietyltä maan alueelta tai tietyltä seudulta taikka joltakin tuon alueen paikkakunnalta, jos tislatun alkoholijuoman tunnettu laatu, maine, perinteiset valmistus- ja tuotantomenetelmät tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla tislatun alkoholijuoman maantieteelliseen alkuperään.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Olisi säädettävä menettelyistä unionin tai kolmannen maan maantieteellisten merkintöjen rekisteröimiseksi, muuttamiseksi ja mahdolliseksi peruuttamiseksi TRIPS-sopimuksen mukaisesti, ja samalla olisi ilman eri toimenpiteitä tunnustettava olemassa olevien unionin maantieteellisten merkintöjen asema. Jotta maantieteellisiä merkintöjä koskevat menettelysäännöt yhdenmukaistettaisiin kaikilla asianomaisilla aloilla, tällaisten tislattuja alkoholijuomia koskevien menettelyjen mallina olisi oltava asetuksessa (EU) N:o 1151/2012 säädetyt kattavammat ja laajemmin käytetyt maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevat menettelyt samalla kun otetaan huomioon tislattujen alkoholijuomien erityispiirteet. Olisi laadittava maantieteellisten merkintöjen sähköinen rekisteri rekisteröintimenettelyjen yksinkertaistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että tiedot ovat elintarvikealan toimijoiden ja kuluttajien saatavilla sähköisessä muodossa.

(19)  Olisi säädettävä menettelyistä unionin tai kolmannen maan maantieteellisten merkintöjen rekisteröimiseksi, muuttamiseksi ja mahdolliseksi peruuttamiseksi TRIPS-sopimuksen mukaisesti, ja samalla olisi ilman eri toimenpiteitä tunnustettava olemassa olevien unionin rekisteröityjen maantieteellisten merkintöjen asema. Jotta maantieteellisiä merkintöjä koskevat menettelysäännöt yhdenmukaistettaisiin kaikilla asianomaisilla aloilla, tällaisten tislattuja alkoholijuomia koskevien menettelyjen mallina olisi oltava asetuksessa (EU) N:o 1151/2012 säädetyt samanlaiset maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa käytetyt menettelyt samalla kun otetaan huomioon tislattujen alkoholijuomien erityispiirteet. Olisi laadittava maantieteellisten merkintöjen avoin, kattava ja helppokäyttöinen sähköinen rekisteri rekisteröintimenettelyjen yksinkertaistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että tiedot ovat elintarvikealan toimijoiden ja kuluttajien saatavilla sähköisessä muodossa, ja sillä olisi oltava sama oikeudellinen arvo kuin asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteellä III. Komission olisi automaattisesti rekisteröitävä asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaisesti rekisteröidyt maantieteelliset merkinnät. Komission olisi ennen tämän asetuksen voimaan tuloa saatettava päätökseen asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteeseen III sisältyvien maantieteellisten merkintöjen tarkistaminen kyseisen asetuksen 20 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Jotta voidaan ottaa huomioon kuluttajien muuttuvat tarpeet, teknologinen kehitys, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehitys, tuotannon ja kaupan pitämisen taloudellisten edellytysten parantamistarve, perinteiset vanhentamisprosessit ja – poikkeustapauksissa – kolmansiin maihin kuuluvan tuojamaan lainsäädäntö ja jotta voidaan varmistaa maantieteellisten merkintöjen suojaaminen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä sellaisten muutosten ja poikkeusten osalta, jotka koskevat seuraavia: tämän asetuksen I luvussa tarkoitetut tislattujen alkoholijuomien luokkia koskevat tekniset määritelmät ja vaatimukset, joitakin tämän asetuksen I luvussa tarkoitettuja tislattuja alkoholijuomia koskevat erityissäännöt, tämän asetuksen II luvussa tarkoitetut merkinnät ja esittely, tämän asetuksen III luvussa tarkoitetut maantieteelliset merkinnät sekä tämän asetuksen IV luvussa tarkoitetut tarkastukset ja tietojenvaihto.

(22)  Jotta voidaan ottaa huomioon kuluttajien muuttuvat tarpeet, teknologinen kehitys, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehitys, tuotannon ja kaupan pitämisen taloudellisten edellytysten parantamistarve, perinteiset vanhentamisprosessit ja – poikkeustapauksissa – kolmansiin maihin kuuluvan tuojamaan lainsäädäntö ja jotta voidaan varmistaa maantieteellisten merkintöjen suojaaminen ja ottaa huomioon perinteisten käytäntöjen merkitys, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä sellaisten muutosten ja poikkeusten osalta, jotka koskevat seuraavia: tämän asetuksen I luvussa tarkoitetut tislattujen alkoholijuomien luokkia koskevat tekniset määritelmät ja vaatimukset, joitakin tämän asetuksen I luvussa tarkoitettuja tislattuja alkoholijuomia koskevat erityissäännöt, tämän asetuksen II luvussa tarkoitetut merkinnät ja esittely, tämän asetuksen III luvussa tarkoitetut maantieteelliset merkinnät sekä tämän asetuksen IV luvussa tarkoitetut tarkastukset ja tietojenvaihto.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7)  ’tuote-eritelmällä’ maantieteellisen merkinnän suojahakemukseen liitettyä asiakirjaa, joka sisältää eritelmän, jonka mukainen tislatun alkoholijuoman on oltava;

7)  ’tuote-eritelmällä’ maantieteellisen merkinnän suojahakemukseen liitettyä asiakirjaa, joka sisältää eritelmän, jonka mukainen tislatun alkoholijuoman on oltava ja joka vastaa asetuksen (EY) N:o 110/2008 17 artiklan mukaista teknistä asiakirjaa;

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten on rajoituttava vain sellaisiin osoitettuihin tarpeisiin vastaamiseen, jotka johtuvat kuluttajien muuttuvista tarpeista, teknologisesta kehityksestä, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehityksestä tai tuoteinnovoinnin tarpeista.

Ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten on rajoituttava vain sellaisiin osoitettuihin tarpeisiin vastaamiseen, jotka johtuvat kuluttajien muuttuvista tarpeista, teknologisesta kehityksestä, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehityksestä tai tuoteinnovoinnin tarpeista, samalla kun otetaan huomioon perinteisten käytäntöjen merkitys.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos tislattu alkoholijuoma täyttää vahvistetut vaatimukset useamman kuin yhden liitteessä II olevan I osassa mainittujen tislattujen alkoholijuomien luokkien 15–47 osalta, sitä voidaan myydä yhdellä tai useammalla asianomaisella myyntinimityksellä, joista säädetään kyseisissä luokissa.

3.  Jos tislattu alkoholijuoma täyttää vahvistetut vaatimukset useamman kuin yhden liitteessä II olevan I osassa mainittujen tislattujen alkoholijuomien luokkien 1–47 osalta, sitä voidaan myydä yhdellä tai useammalla asianomaisella myyntinimityksellä, joista säädetään kyseisissä luokissa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ilmaisuilla, jotka mainitaan asianomaisessa tuote-eritelmässä.

b)  millä tahansa ilmaisuilla, jotka sallitaan asianomaisessa tuote-eritelmässä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja myyntinimityksiä, joita on täydennetty ilmaisulla ”makuinen” tai muulla samanlaisella ilmaisulla, voidaan käyttää ainoastaan viitattaessa tislattua alkoholijuomaa jäljitteleviin aromeihin tai niiden käyttöön muun elintarvikkeen kuin juoman tuotannossa. Maantieteellisiä merkintöjä ei saa käyttää aromien kuvaamiseen.

Poistetaan.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos tislatun alkoholijuoman alkuperä ilmoitetaan, sen on vastattava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/201316 60 artiklan mukaista alkuperämaata tai -aluetta.

1.  Jos tislatun alkoholijuoman alkuperä ilmoitetaan, sen on viitattava paikkaan tai alueeseen, jossa tislatulle alkoholijuomalle sen ominaispiirteet ja olennaiset laatuominaisuudet antava tuotantoprosessivaihe tapahtuu.

_______________

 

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

 

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kun on kyse unionissa tuotetusta ja vientiin tarkoitetusta tislatusta alkoholijuomasta, maantieteelliset merkinnät ja tämän asetuksen liitteessä II olevat kursiivilla merkityt termit voidaan toisintaa, mutta ei korvata muulla kuin unionin virallisella kielellä, jos se on tuovan kolmannen maan lakisääteinen vaatimus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kuluttajien muuttuvien tarpeiden, teknologisen kehityksen, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehityksen sekä tuotannon ja kaupan pitämisen taloudellisten edellytysten parantamistarpeen huomioon ottamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:

1.  Kuluttajien muuttuvien tarpeiden, teknologisen kehityksen, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehityksen sekä tuotannon ja kaupan pitämisen taloudellisten edellytysten parantamistarpeen huomioon ottamiseksi, varmistaen samalla kuluttajansuojan ja ottaen huomioon perinteiset käytännöt, siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Poikkeustapauksissa, joissa kolmansiin maihin kuuluvan tuojamaan lainsäädäntö edellyttää sitä, siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat poikkeuksia esittelyä ja merkintöjä koskevista tämän luvun säännöksistä.

Poistetaan.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kuka tahansa toimija, joka pitää kaupan tuote-eritelmän mukaisesti tuotettua tislattua alkoholijuomaa, voi käyttää suojattuja maantieteellisiä merkintöjä.

1.  Kuka tahansa toimija, joka pitää kaupan tuote-eritelmän mukaisesti tuotettua tislattua alkoholijuomaa, voi käyttää rekisteröityjä maantieteellisiä merkintöjä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Suojatut maantieteelliset merkinnät sekä kyseisiä suojattuja nimiä käyttävät, asianomaisen tuote-eritelmän mukaisesti tuotetut tislatut alkoholijuomat on suojattu

2.  Rekisteröidyt maantieteelliset merkinnät sekä kyseisiä suojattuja nimiä käyttävät, asianomaisen tuote-eritelmän mukaisesti tuotetut tislatut alkoholijuomat on suojattu

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai mielleyhtymiltä, vaikka tuotteiden tai palveluiden oikea alkuperä on merkitty tai vaikka suojattu nimitys on käännetty tai siihen on liitetty esimerkiksi ilmaisu ”tapa”, ”tyyppi”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä”, ”makuinen”, ”kaltainen” tai muu vastaava ilmaisu;

b)  väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai mielleyhtymiltä, vaikka tuotteiden tai palveluiden oikea alkuperä on merkitty tai vaikka suojattu nimitys on käännetty tai siihen on liitetty esimerkiksi ilmaisu ”tapa”, ”tyyppi”, ”laji”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä”, ”makuinen”, ”kaltainen” tai muu vastaava ilmaisu;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä, jotka koskevat tuotteen lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta tai olennaisia ominaisuuksia, jotka on merkitty sisä- tai ulkopakkaukseen, mainoksiin tai asianomaista tuotetta koskeviin asiakirjoihin, sekä tuotteen pakkaamiselta säiliöön tavalla, joka on omiaan antamaan väärän kuvan tuotteen alkuperästä;

c)  muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä, jotka koskevat tuotteen lähtöpaikkaa, alkuperää, ainesosia, luonnetta tai olennaisia ominaisuuksia, joita käytetään tuotteen esittelyssä tai merkinnöissä tavalla, joka on omiaan antamaan väärän kuvan tuotteen alkuperästä;

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettu maantieteellisten merkintöjen suojaaminen on laajennettava kattamaan tavarat ja niiden pakkaukset, jotka ovat peräisin kolmansista maista ja jotka on tuotu kaupankäynnissä unioniin luovuttamatta niitä vapaaseen liikkeeseen.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä ei saa tulla 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yleisnimiä unionissa.

3.  Rekisteröidyistä maantieteellisistä merkinnöistä ei saa tulla 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yleisnimiä unionissa.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet lopettaakseen suojattujen maantieteellisten merkintöjen 2 kohdassa tarkoitetun lainvastaisen käytön.

4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet lopettaakseen rekisteröityjen maantieteellisten merkintöjen 2 kohdassa tarkoitetun lainvastaisen käytön.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  suojattavan maantieteellisen merkinnän nimi sellaisena kuin sitä käytetään kaupassa tai yleisessä kielenkäytössä ja ainoastaan niillä kielillä, joita perinteisesti käytetään tai käytettiin tietyn tuotteen kuvaamiseen rajatulla maantieteellisellä alueella;

a)  rekisteröitävän maantieteellisen merkinnän nimi sellaisena kuin sitä käytetään kaupassa tai yleisessä kielenkäytössä ja ainoastaan niillä kielillä, joita perinteisesti käytetään tai käytettiin tietyn tuotteen kuvaamiseen rajatulla maantieteellisellä alueella;

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos hakemus koskee kolmannessa maassa sijaitsevaa maantieteellistä aluetta, hakemus on toimitettava komissiolle joko suoraan tai asianomaisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä.

5.  Jos hakemus koskee kolmannessa maassa sijaitsevaa maantieteellistä aluetta, hakemus on toimitettava komissiolle asianomaisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.   Komissio tutkii kaikki 21 artiklan mukaisesti sille toimitetut hakemukset asianmukaisin keinoin tarkastaakseen, että hakemus on perusteltu ja täyttää tämän luvun edellytykset. Tutkimus ei saisi kestää yli 12:ta kuukautta. Jos tämä määräaika ylittyy, komissio ilmoittaa viivästyksen syyt hakijalle kirjallisesti.

1.   Komissio tutkii kaikki 21 artiklan mukaisesti sille toimitetut hakemukset asianmukaisin keinoin tarkastaakseen, että hakemus on perusteltu ja täyttää tämän luvun edellytykset. Tutkimus ei saa kestää yli kuutta kuukautta hakemuksen vastaanottamisesta. Jos tämä määräaika ylittyy, komissio ilmoittaa viivästyksen syyt hakijalle kirjallisesti.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.   Rajoittamatta 18 artiklan soveltamista komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla myönnetään enintään viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta peräisin olevassa tislatussa alkoholijuomassa, jonka nimi on 18 artiklan 2 kohdan vastainen, voidaan edelleen käyttää nimitystä, jolla sitä on pidetty kaupan, sillä ehdolla, että 21 artiklan 3 kohdan tai 24 artiklan mukaisella tutkittavaksi otettavalla vastaväitteellä osoitetaan, että nimen rekisteröinti vaarantaisi

1.   Rajoittamatta 18 artiklan soveltamista komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla myönnetään enintään kahden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta peräisin olevassa tislatussa alkoholijuomassa, jonka nimi on 18 artiklan 2 kohdan vastainen, voidaan edelleen käyttää nimitystä, jolla sitä on pidetty kaupan, sillä ehdolla, että 21 artiklan 3 kohdan tai 24 artiklan mukaisella tutkittavaksi otettavalla vastaväitteellä osoitetaan, että nimen rekisteröinti vaarantaisi

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos komissio 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla tehdystä tutkimuksesta saamiensa tietojen perusteella katsoo, etteivät rekisteröintiedellytykset täyty, se hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla hakemus hylätään. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

1.  Jos komissio 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla tehdystä tutkimuksesta saamiensa tietojen perusteella katsoo, etteivät rekisteröintiedellytykset täyty, se hyväksyy 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta, hakemuksen hylkäämiseksi.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos komissiolle ei esitetä 24 artiklan mukaisia vastaväiteilmoituksia eikä tutkittavaksi otettavia perusteltuja vastaväitteitä, se hyväksyy 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä soveltamatta täytäntöönpanosäädöksiä, joilla nimi rekisteröidään.

2.  Jos komissiolle ei esitetä 24 artiklan mukaisia vastaväiteilmoituksia eikä tutkittavaksi otettavia perusteltuja vastaväitteitä, se hyväksyy 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta, nimen rekisteröimiseksi.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  rekisteröi nimen täytäntöönpanosäädöksillä, jotka on hyväksytty soveltamatta 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä, jos sopimukseen on päästy, ja muuttaa tarvittaessa 23 artiklan 2 kohdan nojalla julkaistuja tietoja edellyttäen, etteivät muutokset ole merkittäviä; tai

a)  jos sopimukseen on päästy, hyväksyy 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta, nimen rekisteröimiseksi ja muuttaa tarvittaessa 23 artiklan 2 kohdan nojalla julkaistuja tietoja edellyttäen, etteivät muutokset ole merkittäviä; tai

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla rekisteröinnistä päätetään, jos sopimukseen ei ole päästy. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

b)  jos sopimukseen ei ole päästy, hyväksyy 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta, rekisteröinnistä päättämiseksi.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos muutoshakemus kuitenkin sisältää tuote-eritelmän yhden tai useamman muutoksen, joka liittyy tuotteen olennaisiin ominaispiirteisiin, muuttaa 19 artiklan f alakohdassa tarkoitettua yhteyttä, mukaan lukien tislatun alkoholijuoman nimen tai nimen jonkin osan muutos, vaikuttaa rajattuun maantieteelliseen alueeseen tai merkitsee tuotteella tai sen raaka-aineilla käytävän kaupan lisärajoituksia, jäsenvaltion on toimitettava muutoshakemus komissiolle hyväksyttäväksi, ja hakemuksen osalta on noudatettava 21–27 artiklassa vahvistettua menettelyä.

Jos muutoshakemus kuitenkin sisältää tuote-eritelmän yhden tai useamman muutoksen, joka liittyy tuotteen olennaisiin ominaispiirteisiin, muuttaa 19 artiklan f alakohdassa tarkoitettua yhteyttä, mukaan lukien tislatun alkoholijuoman nimen tai nimen jonkin osan muutos, vaikuttaa rajattuun maantieteelliseen alueeseen tai merkitsee tuotteella tai sen raaka-aineilla käytävän kaupan lisärajoituksia, jäsenvaltion on toimitettava muutoshakemus komissiolle hyväksyttäväksi, ja hakemuksen osalta on noudatettava 21–27 artiklassa vahvistettua menettelyä. Kolmansien maiden osalta muutos on hyväksyttävä kyseisissä kolmansissa maissa käytössä olevien järjestelmien mukaisesti.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hakemuksen tutkimisessa keskitytään yksinomaan ehdotettuun muutokseen.

3.  Hakemuksen tutkimisessa keskitytään pelkästään ehdotettuun muutokseen.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi omasta aloitteestaan taikka niiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden pyynnöstä, joiden oikeutettua etua asia koskee, hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla peruutetaan maantieteellisen merkinnän rekisteröinti seuraavissa tapauksissa:

Komissiolle siirretään valta antaa 43 artiklan mukaisesti tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä omasta aloitteestaan taikka niiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden pyynnöstä, joiden oikeutettua etua asia koskee, jotta voidaan peruuttaa maantieteellisen merkinnän rekisteröinti seuraavissa tapauksissa:

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Maantieteellisten merkintöjen rekisteröinnin peruuttamisesta annetut säädökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä soveltamatta täytäntöönpanosäädöksiä, joilla perustetaan julkisesti saatavilla oleva, ajantasainen sähköinen rekisteri tämän järjestelmän mukaisista tislattujen alkoholijuomien maantieteellisistä merkinnöistä, jäljempänä ’rekisteri’, ja ylläpidetään sitä.

Komissio hyväksyy 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä soveltamatta täytäntöönpanosäädöksiä, joilla perustetaan avoin, julkisesti saatavilla oleva ja kattava sähköinen rekisteri tämän järjestelmän mukaisista tislattujen alkoholijuomien maantieteellisistä merkinnöistä, jäljempänä ’rekisteri’, joka korvaa asetuksessa (EY) N:o 110/2008 olevan liitteen III ja jolla on sama oikeudellinen arvo kuin kyseisellä liitteellä, ja ylläpidetään ja päivitetään sitä.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Rekisteriin voidaan ottaa maantieteellisinä merkintöinä sellaisia kolmansissa maissa tuotettujen tislattujen alkoholijuomien maantieteellisiä merkintöjä, jotka on suojattu unionissa kansainvälisellä sopimuksella, jossa unioni on sopimuspuolena.

Rekisteriin voidaan ottaa maantieteellisinä merkintöinä sellaisia kolmansissa maissa tuotettujen tislattujen alkoholijuomien maantieteellisiä merkintöjä, jotka on suojattu unionissa kansainvälisellä sopimuksella, jossa unioni on sopimuspuolena, vasta sen jälkeen kun komissio on antanut täytäntöönpanosäädöksen, jossa hyväksytään tällainen erilliseen osaan sisällyttäminen.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Nimeä ei saa suojata maantieteellisenä merkintänä, jos asianomaisen tislatun alkoholijuoman luokan kannalta pakollisia tuotanto- tai valmistusvaiheita ei suoriteta asianomaisella maantieteellisellä alueella.

3.  Nimeä ei saa suojata maantieteellisenä merkintänä, jos asianomaisen tislatun alkoholijuoman luokan kannalta pakollisia vaiheita ei suoriteta asianomaisella maantieteellisellä alueella.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, joka sisältää rekisteriin kirjatun maantieteellisen merkinnän tai muodostuu sellaisesta, on evättävä tai peruttava, jos kyseisen tavaramerkin käyttö johtaisi johonkin 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tilanteista.

1.  Tavaramerkin rekisteröinti on evättävä tai peruttava, jos kyseisen tavaramerkin käyttö johtaisi johonkin 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tilanteista.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Nykyisiä suojattuja maantieteellisiä merkintöjä koskevat täytäntöönpanovaltuudet

Nykyisiä rekisteröityjä maantieteellisiä merkintöjä koskevat valtuudet

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaisesti suojatut tislattujen alkoholijuomien maantieteelliset merkinnät ovat suojattuja maantieteellisinä merkintöinä tämän asetuksen mukaisesti ilman eri toimenpiteitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. Komissio kirjaa ne rekisteriin.

1.  Asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaisesti rekisteröidyt tislattujen alkoholijuomien maantieteelliset merkinnät ovat suojattuja maantieteellisinä merkintöinä tämän asetuksen mukaisesti ilman eri toimenpiteitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. Komissio kirjaa ne rekisteriin.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio voi kahden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta päättää omasta aloitteestaan peruuttaa täytäntöönpanosäädöksillä asetuksen (EY) N:o 110/2008 20 artiklassa tarkoitettujen maantieteellisten merkintöjen suojan, jos merkinnät eivät ole 2 artiklan 1 kohdan 6 alakohdan mukaisia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Komissio voi tämän asetuksen voimaantuloon asti päättää omasta aloitteestaan peruuttaa täytäntöönpanosäädöksillä asetuksen (EY) N:o 110/2008 20 artiklassa tarkoitettujen maantieteellisten merkintöjen rekisteröinnin, jos merkinnät eivät ole 2 artiklan 1 kohdan 6 alakohdan mukaisia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten tai elinten, jotka tarkastavat tuote-eritelmien noudattamisen, on oltava objektiivisia ja puolueettomia. Niillä on oltava käytettävissään tehtäviensä hoitamiseen tarvittava asiantunteva henkilöstö ja voimavarat.

5.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten tai elinten, jotka tarkastavat tuote-eritelmien noudattamisen rekisteröidyissä maantieteellisissä merkinnöissä, on oltava objektiivisia ja puolueettomia. Niillä on oltava käytettävissään tehtäviensä hoitamiseen tarvittava asiantunteva henkilöstö ja voimavarat.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rajatulla maantieteellisellä alueella tapahtuvan tuotannon erityispiirteiden huomioon ottamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

Poistetaan.

a)   maantieteellisen alueen rajaamista koskevia lisäperusteita; and

 

b)   rajatulla maantieteellisellä alueella tapahtuvaan tuotantoon liittyviä rajoituksia ja poikkeuksia.

 

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulosta määräämättömäksi ajaksi 5, 16, 38 ja 41 artiklassa sekä 46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulosta viiden vuoden ajaksi 5, 16, 38 ja 41 artiklassa sekä 46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät, tislattujen alkoholijuomien nimien käyttö muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

12.12.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Nicola Danti

23.1.2017

Valiokuntakäsittely

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

0

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

35

+

ALDE

Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Klaus Buchner

0

-

--

--

3

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet, Matteo Salvini

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.11.2017)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta

(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Valmistelija: Angélique Delahaye

LYHYET PERUSTELUT

Maantieteellisten merkintöjen suojaamisjärjestelmällä on erittäin tärkeä merkitys Euroopan unionin kauppapolitiikalle. Tällä tavoin unioni pystyy suojaamaan laatumerkkinsä ulkomaan markkinoilla, ja samalla se kannustaa kolmansia maita ottamaan käyttöön vastaavat omat järjestelmänsä.

Tislattujen alkoholijuomien osuus Euroopan maiden viennistä on aina ollut huomattavan suuri, ja vuotuinen kauppataseen ylijäämä on ollut noin 10 miljardia euroa. Lisäksi ala työllistää yli miljoona ihmistä. Tislatut alkoholijuomat olivat ensimmäisiä tuotteita, joille myönnettiin laatumerkkien suoja. Tislattujen alkoholijuomien alan kehittämiseksi Euroopan unioni otti käyttöön oikeudellisen kehyksen, jolla yhdenmukaistetaan tislattuja alkoholijuomien myyntiä koskevat säännöt koko unionissa, hyväksymällä 15. tammikuuta 2008 asetuksen (EY) 110/2008 tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin tislattuihin alkoholijuomiin riippumatta siitä, onko ne tuotettu EU:n jäsenvaltioissa vai kolmansissa maissa.

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan vuonna 2009 komissio aloitti maataloutta koskevien tekstien mukauttamisen. Asetus (EY) 110/2008 on viimeinen, jota ei vielä ole yhdenmukaistettu Lissabonin sopimuksen kanssa. Näin ollen komissio antoi 1. joulukuuta 2016 neuvostolle ja parlamentille ehdotuksen uudeksi asetukseksi, jolla muutetaan asetusta (EY) 110/2008.

Alan ammattilaiset suhtautuivat myönteisesti vuoden 2008 asetukseen. Komissio ehdottaa tekstissään kokonaisvaltaista uudenaikaistamista, joka on tervetullut. Komissio varaa myös itselleen uusia toimivaltuuksia täytäntöönpanosäädösten muodossa ja ehdottaa merkittäviä muutoksia.

Valmistelija katsoo, että komission ehdotuksen olisi rajoituttava vuoden 2008 tekstin uudenaikaistamiseen ja siinä olisi annettava uusia säännöksiä, joilla vahvistetaan maatieteellisten merkintöjen suojelua, ja muutettava mahdollisimman vähän vuoden 2008 tekstiä. Näillä perusteilla valmistelija esittää tekstiä koskevan lausuntonsa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle.

Valmistelija haluaa muistuttaa kollegoilleen maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa, että kyseessä on asetus tislattujen alkoholijuomien teknisistä ja kaupallisista merkinnöistä eikä asetus terveydenhuollosta ja kuluttajien suojelusta liikakäyttöön liittyviltä vaaroilta. Valmistelija pyytää siksi edustajakollegojaan pysymään tarkistuksissaan mahdollisimman lähellä tekstin soveltamisalaa.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Tislattuihin alkoholijuomiin sovellettavilla toimenpiteillä olisi pyrittävä parantamaan kuluttajansuojaa, estämään vilpilliset menettelyt ja edistämään markkinoiden avoimuutta ja tervettä kilpailua. Niillä olisi suojattava unionin tislattujen alkoholijuomien maine, jonka ne ovat saavuttaneet unionissa ja maailmanmarkkinoilla, ottamalla jatkossakin huomioon tislattujen alkoholijuomien tuotannossa sovelletut perinteiset käytännöt ja lisääntynyt kuluttajansuojan ja tiedotuksen tarve. Myös tekniset innovaatiot olisi otettava huomioon tislattujen alkoholijuomien osalta silloin, kun niillä voidaan parantaa tuotteiden laatua, edellyttäen ettei tällä ole vaikutusta asianomaisten tislattujen alkoholijuomien perinteisiin ominaispiirteisiin. Tislattujen alkoholijuomien tuotanto on vahvasti kytköksissä maatalousalaan. Tämä tuotannonala tarjoaa merkittävän myyntikanavan unionin maataloustuotteille, minkä lisäksi kytkös on ratkaisevassa asemassa unionissa tuotettujen tislattujen alkoholijuomien laadun ja maineen kannalta. Tätä vahvaa kytköstä maatalousalaan olisi sen vuoksi korostettava oikeuskehyksessä.

(3)  Tislattuihin alkoholijuomiin sovellettavilla toimenpiteillä olisi pyrittävä parantamaan kuluttajansuojaa, estämään vilpilliset menettelyt ja edistämään markkinoiden avoimuutta ja tervettä kilpailua. Niillä olisi suojattava unionin tislattujen alkoholijuomien maine, jonka ne ovat saavuttaneet unionissa ja maailmanmarkkinoilla, ottamalla jatkossakin huomioon tislattujen alkoholijuomien tuotannossa sovelletut perinteiset käytännöt ja lisääntynyt kuluttajansuojan ja tiedotuksen tarve. Myös tekniset innovaatiot olisi otettava huomioon tislattujen alkoholijuomien osalta silloin, kun niillä voidaan parantaa tuotteiden laatua, edellyttäen ettei tällä ole vaikutusta asianomaisten tislattujen alkoholijuomien perinteisiin ominaispiirteisiin. Tislattujen alkoholijuomien tuotantoa säädellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/20061 a, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1169/20111 b ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/6251 c, ja se on vahvasti kytköksissä maatalousalaan. Tämä tuotannonala tarjoaa merkittävän myyntikanavan unionin maataloustuotteille, minkä lisäksi kytkös on ratkaisevassa asemassa unionissa tuotettujen tislattujen alkoholijuomien laadun, turvallisuuden ja maineen kannalta. Tätä vahvaa kytköstä maatalouselintarvikealaan olisi sen vuoksi korostettava oikeuskehyksessä.

 

____________________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä.

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta.

 

1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Tislattuihin alkoholijuomiin sovellettavat toimenpiteet muodostavat erityistapauksen maatalouselintarvikealaa koskeviin yleisiin sääntöihin verrattuna. Niiden erityispiirteet liittyvät siihen, että ylläpidetään perinteisten tuotantomenetelmien elinvoimaisuutta, säilytetään tislattujen alkoholijuomien tiivis yhteys maatalousalaan, käytetään korkealaatuisia tuotteita ja on sitouduttu kuluttajien turvallisuuden suojeluun, josta tislattujen alkoholijuomien ala ei aio koskaan luopua.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Tislattuja alkoholijuomia koskevassa lainsäädännössä sovellettavan yhdenmukaisen lähestymistavan varmistamiseksi tässä asetuksessa olisi esitettävä selkeät kriteerit, jotka koskevat tislattujen alkoholijuomien määritelmää, esittelyä ja merkintöjä sekä maantieteellisten merkintöjen suojaamista. Siinä olisi myös vahvistettava säännöt, jotka koskevat etyylialkoholin tai maatalousperäisten tisleiden käyttöä alkoholijuomien tuotannossa ja tislattujen alkoholijuomien myyntinimitysten käyttöä elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä.

(4)  Tislattuja alkoholijuomia koskevassa lainsäädännössä sovellettavan yhdenmukaisen lähestymistavan varmistamiseksi tässä asetuksessa olisi esitettävä selkeät kriteerit, jotka koskevat tislattujen alkoholijuomien määritelmää, esittelyä ja merkintöjä sekä maantieteellisten merkintöjen suojaamista, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta unionin virallisten kielten ja kirjaimistojen moninaisuuteen. Siinä olisi myös vahvistettava säännöt, jotka koskevat etyylialkoholin tai maatalousperäisten tisleiden käyttöä alkoholijuomien tuotannossa ja tislattujen alkoholijuomien myyntinimitysten käyttöä elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Jäsenvaltiot vastaavat suojattujen maantieteellisten merkintöjen lainvastaisen käytön valvonnasta, ja komissiolle olisi ilmoitettava asiaan liittyvien sääntöjen soveltamisesta jäsenvaltioissa, jotta saadaan asianmukaiset puitteet väärennettyjen juomien poistamiseksi markkinoilta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 b)  Maantieteellisten merkintöjen suojaaminen olisi laajennettava kattamaan myös tuotteet ja niiden pakkaukset, jotka ovat peräisin kolmansista maista ja jotka on tuotu kaupankäynnissä unioniin luovuttamatta niitä vapaaseen liikkeeseen.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1151/201213 ei sovelleta tislattuihin alkoholijuomiin. Sen vuoksi olisi vahvistettava tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevat säännöt. Komission olisi rekisteröitävä maantieteelliset merkinnät, jotka osoittavat tislatun alkoholijuoman olevan peräisin tietyltä maan alueelta tai tietyltä seudulta taikka joltakin tuon alueen paikkakunnalta, jos tislatun alkoholijuoman tunnettu laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla tislatun alkoholijuoman maantieteelliseen alkuperään.

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1151/201213 ei sovelleta tislattuihin alkoholijuomiin. Sen vuoksi olisi vahvistettava tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevat säännöt. Komission olisi rekisteröitävä maantieteelliset merkinnät, jotka osoittavat tislatun alkoholijuoman olevan peräisin tietyltä maan alueelta tai tietyltä seudulta taikka joltakin tuon alueen paikkakunnalta, jos tislatun alkoholijuoman tunnettu laatu, maine, perinteiset valmistus- ja tuotantomenetelmät tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla tislatun alkoholijuoman maantieteelliseen alkuperään.

_________________

_________________

13 Euroopan parlamentin ja komission asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).

13 Euroopan parlamentin ja komission asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Sellaisiin alkoholijuomiin, joilla on maantieteellinen merkintä ja jotka on valmistettu viineistä, joilla ei ole tämän säädöksen mukaisesti suojattua ja rekisteröityä alkuperämerkintää, olisi sovellettava samoja tuotantopotentiaalin hallintavälineitä kuin niihin alkoholijuomiin, jotka ovat saatavilla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/20131 a mukaisesti.

 

_______________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta.

Perustelu

Valmistelija ehdottaa, että asetus mukautetaan Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 3. toukokuuta 2017 hyväksymään lausuntoluonnokseen nk. koontiasetusta koskevasta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Olisi säädettävä menettelyistä unionin tai kolmannen maan maantieteellisten merkintöjen rekisteröimiseksi, muuttamiseksi ja mahdolliseksi peruuttamiseksi TRIPS-sopimuksen mukaisesti, ja samalla olisi ilman eri toimenpiteitä tunnustettava olemassa olevien unionin maantieteellisten merkintöjen asema. Jotta maantieteellisiä merkintöjä koskevat menettelysäännöt yhdenmukaistettaisiin kaikilla asianomaisilla aloilla, tällaisten tislattuja alkoholijuomia koskevien menettelyjen mallina olisi oltava asetuksessa (EU) N:o 1151/2012 säädetyt kattavammat ja laajemmin käytetyt maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevat menettelyt samalla kun otetaan huomioon tislattujen alkoholijuomien erityispiirteet. Olisi laadittava maantieteellisten merkintöjen sähköinen rekisteri rekisteröintimenettelyjen yksinkertaistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että tiedot ovat elintarvikealan toimijoiden ja kuluttajien saatavilla sähköisessä muodossa.

(19)  Olisi säädettävä menettelyistä unionin tai kolmannen maan maantieteellisten merkintöjen rekisteröimiseksi, muuttamiseksi ja mahdolliseksi peruuttamiseksi TRIPS-sopimuksen mukaisesti, ja samalla olisi ilman eri toimenpiteitä tunnustettava olemassa olevien rekisteröityjen unionin maantieteellisten merkintöjen asema. Jotta maantieteellisiä merkintöjä koskevat menettelysäännöt yhdenmukaistettaisiin kaikilla asianomaisilla aloilla, tällaisten tislattuja alkoholijuomia koskevien menettelyjen mallina olisi oltava asetuksessa (EU) N:o 1151/2012 säädetyt kattavammat ja laajemmin käytetyt maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevat menettelyt samalla kun otetaan huomioon tislattujen alkoholijuomien erityispiirteet. Olisi laadittava maantieteellisten merkintöjen avoin ja kattava sähköinen rekisteri rekisteröintimenettelyjen yksinkertaistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että tiedot ovat elintarvikealan toimijoiden ja kuluttajien saatavilla sähköisessä muodossa, ja sillä olisi oltava sama oikeudellinen arvo kuin asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteellä III. Komission olisi automaattisesti rekisteröitävä asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaisesti rekisteröidyt maantieteelliset merkinnät. Komission olisi ennen tämän asetuksen voimaan tuloa saatettava päätökseen asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteeseen III sisältyvien maantieteellisten merkintöjen tarkistaminen kyseisen asetuksen 20 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  Jotta voidaan varmistaa tislattujen alkoholijuomien suojaamiseksi annettuja maantieteellisiä merkintöjä koskevien säännösten täysimääräinen noudattaminen, olisi harkittava sellaisten sääntöjen käyttöönottoa, joilla estetään maantieteellisten merkintöjen vilpillinen käyttö unionin alueen läpi kulkevissa tuotteissa myös silloin, kun niitä ei ole tarkoitettu unionin markkinoille.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Jäsenvaltioiden viranomaisten olisi oltava vastuussa tämän asetuksen noudattamisen varmistamisesta, ja komission olisi voitava valvoa asetuksen noudattamista ja todentaa se. Sen vuoksi komission ja jäsenvaltioiden olisi toimitettava toisilleen asiaankuuluvat tiedot.

(20)  Alan maineen ja arvon ylläpitämiseksi on tärkeää säilyttää korkea laatutaso. Jäsenvaltioiden viranomaisten olisi oltava vastuussa sen varmistamisesta, että taso säilytetään tätä asetusta noudattamalla. Komission olisi kuitenkin voitava valvoa asetuksen noudattamista ja todentaa se, jotta voidaan varmistaa, että sitä sovelletaan yhdenmukaisesti. Sen vuoksi komission ja jäsenvaltioiden olisi toimitettava toisilleen asiaankuuluvat tiedot.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Jotta voidaan ottaa huomioon kuluttajien muuttuvat tarpeet, teknologinen kehitys, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehitys, tuotannon ja kaupan pitämisen taloudellisten edellytysten parantamistarve, perinteiset vanhentamisprosessit ja – poikkeustapauksissa – kolmansiin maihin kuuluvan tuojamaan lainsäädäntö ja jotta voidaan varmistaa maantieteellisten merkintöjen suojaaminen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä sellaisten muutosten ja poikkeusten osalta, jotka koskevat seuraavia: tämän asetuksen I luvussa tarkoitetut tislattujen alkoholijuomien luokkia koskevat tekniset määritelmät ja vaatimukset, joitakin tämän asetuksen I luvussa tarkoitettuja tislattuja alkoholijuomia koskevat erityissäännöt, tämän asetuksen II luvussa tarkoitetut merkinnät ja esittely, tämän asetuksen III luvussa tarkoitetut maantieteelliset merkinnät sekä tämän asetuksen IV luvussa tarkoitetut tarkastukset ja tietojenvaihto.

(22)  Jotta voidaan ottaa huomioon kuluttajien muuttuvat tarpeet, teknologinen kehitys, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehitys, tuotannon ja kaupan pitämisen taloudellisten edellytysten parantamistarve, perinteiset vanhentamisprosessit ja – poikkeustapauksissa – kolmansiin maihin kuuluvan tuojamaan lainsäädäntö ja jotta voidaan varmistaa maantieteellisten merkintöjen suojaaminen, samalla kun otetaan huomioon perinteisten käytäntöjen kunnioittamisen merkitys, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä sellaisten muutosten ja poikkeusten osalta, jotka koskevat seuraavia: tämän asetuksen I luvussa tarkoitetut tislattujen alkoholijuomien luokkia koskevat tekniset määritelmät ja vaatimukset, joitakin tämän asetuksen I luvussa tarkoitettuja tislattuja alkoholijuomia koskevat erityissäännöt, tämän asetuksen II luvussa tarkoitetut merkinnät ja esittely, tämän asetuksen III luvussa tarkoitetut maantieteelliset merkinnät sekä tämän asetuksen IV luvussa tarkoitetut tarkastukset ja tietojenvaihto.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta – i alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

i)  suoraan jollakin seuraavista menetelmistä:

i)  suoraan jollakin seuraavista menetelmistä yksittäin tai yhdistelmänä:

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että asetuksessa (EY) N:o 110/2008 olevan ”ja/tai”-vaihtoehdon tarjoama joustavuus säilytetään tässä asetuksessa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  maseroimalla tai käsittelemällä vastaavasti kasviperäisiä aineita maatalousperäisessä etyylialkoholissa, maatalousperäisessä tisleessä tai tässä asetuksessa tarkoitetussa tislatussa alkoholijuomassa tai tällaisten tislattujen alkoholijuomien sekoituksessa,

–  maseroimalla tai käsittelemällä vastaavasti kasviperäisiä aineita maatalousperäisessä etyylialkoholissa, maatalousperäisessä tisleessä tai tässä asetuksessa tarkoitetussa tislatussa alkoholijuomassa tai tällaisten tislattujen alkoholijuomien yhdistelmässä,

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta – i alakohta – 3 luetelmakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

–  lisäämällä maatalousperäiseen etyylialkoholiin, maatalousperäiseen tisleeseen tai tislattuun alkoholijuomaan jotakin seuraavista:

–  lisäämällä maatalousperäiseen etyylialkoholiin, maatalousperäiseen tisleeseen tai tislattuun alkoholijuomaan yhden tai useamman seuraavista:

Perustelu

”Tislatun alkoholijuoman” määritelmää ei ole tuotu asianmukaisesti asetuksesta (EY) N:o 110/2008 ja sen täytäntöönpanoasetuksesta (EY) N:o 716/2013. Valmistelija ehdottaa joidenkin asetuksesta (EY) N:o 110/2008 peräisin olevien määritelmien korjaamista.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta – ii alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

ii)  lisäämällä tislattuun alkoholijuomaan jotakin seuraavista:

ii)  lisäämällä tislattuun alkoholijuomaan yhden tai useamman seuraavista:

Perustelu

”Tislatun alkoholijuoman” määritelmää ei ole tuotu asianmukaisesti asetuksesta (EY) N:o 110/2008 ja sen täytäntöönpanoasetuksesta (EY) N:o 716/2013. Valmistelija ehdottaa joidenkin asetuksesta (EY) N:o 110/2008 peräisin olevien määritelmien korjaamista.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’sekoituksella’ liitteessä II olevassa I osassa lueteltua tai maantieteellisellä merkinnällä varustettua tislattua alkoholijuomaa, johon on sekoitettu jotakin seuraavista:

3)  ’sekoituksella’ liitteessä II olevassa I osassa lueteltua tai maantieteellisellä merkinnällä varustettua tislattua alkoholijuomaa, johon on sekoitettu yhtä tai useampia seuraavista:

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  maatalousperäinen etyylialkoholi;

Perustelu

Valmistelija ehdottaa sekoituksen määritelmän selkeyttämistä, merkintöjä koskevien sääntöjen yksinkertaistamista ja asetuksen muuttamista sellaiseksi, että toimijoiden ja tarkastuspalveluiden olisi helpompaa soveltaa sitä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4)  ’yhdistetyllä ilmaisulla’ liitteessä II olevassa I osassa säädetyn tislatun alkoholijuoman myyntinimityksessä esiintyvien ilmaisujen tai tislattua alkoholijuomaa, josta kaikki lopputuotteen alkoholi on peräisin, kuvaavassa maantieteellisessä merkinnässä esiintyvien ilmaisujen ja jonkin seuraavista yhdistelmää:

4)  ’yhdistetyllä ilmaisulla’ liitteessä II olevassa I osassa säädetyn tislatun alkoholijuoman myyntinimityksessä esiintyvien ilmaisujen tai tislattua alkoholijuomaa, josta kaikki lopputuotteen alkoholi on peräisin, kuvaavassa maantieteellisessä merkinnässä esiintyvien ilmaisujen ja yhden tai useamman seuraavista yhdistelmää:

Perustelu

”Tislatun alkoholijuoman” määritelmää ei ole tuotu asianmukaisesti asetuksesta (EY) N:o 110/2008 ja sen täytäntöönpanoasetuksesta (EY) N:o 716/83. Valmistelija ehdottaa joidenkin asetuksesta (EY) N:o 110/2008 peräisin olevien määritelmien korjaamista.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5)  ’viittauksella’ yhteen tai useampaan liitteessä II olevassa I osassa lueteltuun tislattuun alkoholijuomaan tai maantieteelliseen merkintään tehtyä suoraa tai välillistä viittausta, joka on muu kuin yhdistetyssä ilmaisussa tai 8 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa ainesosien luettelossa oleva viittaus;

5)  ’viittauksella’ liitteessä II olevassa I osassa lueteltuun tislattuun alkoholijuomaan tai maantieteelliseen merkintään tehtyä suoraa tai välillistä viittausta, joka on muu kuin yhdistetyssä ilmaisussa tai 8 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa ainesosien luettelossa oleva viittaus;

Perustelu

Valmistelija ehdottaa sekoituksen määritelmän selkeyttämistä, merkintöjä koskevien sääntöjen yksinkertaistamista ja asetuksen muuttamista sellaiseksi, että toimijoiden ja tarkastuspalveluiden olisi helpompaa soveltaa sitä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  ’maantieteellisellä merkinnällä’ mainintaa, joka osoittaa tislatun alkoholijuoman olevan peräisin tietyltä maan alueelta tai tietyltä seudulta taikka joltakin tuon alueen paikkakunnalta, jos kyseisen tislatun alkoholijuoman tunnettu laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla tislatun alkoholijuoman maantieteelliseen alkuperään;

6)  ’maantieteellisellä merkinnällä’ mainintaa, joka osoittaa tislatun alkoholijuoman olevan peräisin tietyltä maan alueelta tai tietyltä seudulta taikka joltakin tuon alueen paikkakunnalta, jos kyseisen tislatun alkoholijuoman tunnettu laatu, maine, perinteiset valmistus- tai tuotantomenetelmät tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla tislatun alkoholijuoman maantieteelliseen alkuperään;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7)  ’tuote-eritelmällä’ maantieteellisen merkinnän suojahakemukseen liitettyä asiakirjaa, joka sisältää eritelmän, jonka mukainen tislatun alkoholijuoman on oltava;

7)  ’tuote-eritelmällä’ maantieteellisen merkinnän suojahakemukseen liitettyä asiakirjaa, joka sisältää eritelmän, jonka mukainen tislatun alkoholijuoman on oltava ja joka vastaa asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaista ”teknistä asiakirjaa”;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Alkoholin, jota käytetään alkoholijuomien valmistuksessa ja väriaineiden, aromien tai muiden alkoholijuomien valmistuksessa käytettävien sallittujen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen, on oltava maatalousperäistä etyylialkoholia.

1.  Alkoholin, jota käytetään tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa ja väriaineiden, aromien tai muiden tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa käytettävien sallittujen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen, on oltava maatalousperäistä etyylialkoholia.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tisleen, jota käytetään alkoholijuomien valmistuksessa ja väriaineiden, aromien tai muiden alkoholijuomien valmistuksessa käytettävien sallittujen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen, on oltava yksinomaan maatalousperäistä.

2.  Tisleen, jota käytetään tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa ja väriaineiden, aromien tai muiden tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa käytettävien sallittujen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen, on oltava yksinomaan maatalousperäistä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kun pidetään kaupan etyylialkoholia tai maatalousperäisiä tisleitä, niiden valmistuksessa käytetyt raaka-aineet on eriteltävä sähköisissä liiteasiakirjoissa.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että etyylialkoholin tai maatalousperäisten tisleiden valmistuksessa käytetyt raaka-aineet luetellaan yksityiskohtaisesti sähköisissä liiteasiakirjoissa, jotta varmistetaan täydellinen jäljitettävyys ja estetään sääntöjen kiertäminen. Kyseisiä aineita voidaan käyttää myös muiden tislattujen alkoholijuomien tuotantoon, ja niiden alkoholin tai tisleiden valmistuksessa on käytettävä vain lueteltuja raaka-aineita.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ne on makeutettu yksinomaan liitteessä I olevan 3 kohdan mukaisesti ja tuotteen loppumaun pyöristämiseksi.

e)  ne on makeutettu yksinomaan liitteessä I olevan 3 kohdan mukaisesti ja tuotteen loppumaun pyöristämiseksi ja ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion perinteet ja erityislainsäädäntö.

Perustelu

Koska perinteisten tuotteiden ”pyöristämiseen” on tähän mennessä sovellettu kansallisia sääntöjä, on tarpeen selkeyttää komission ehdotusta tällä hetkellä voimassa olevassa asetuksessa 110/2008 vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  olla tuotteen erityisominaisuuksien saavuttamiseksi makeutettuja liitteessä I olevan 3 kohdan mukaisesti ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden asianomainen lainsäädäntö.

e)  olla tuotteen erityisominaisuuksien saavuttamiseksi makeutettuja liitteessä I olevan 3 kohdan mukaisesti ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden asianomainen lainsäädäntö. Kussakin tapauksessa sokeripitoisuus vahvistetaan kullekin tuoteluokalle.

Perustelu

Kaikki yritykset yhdenmukaistaa sokeripitoisuutta voivat olla vahingollisia perinteisten käytäntöjen kannalta.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

Poistetaan.

a) liitteessä I säädettyjen teknisten määritelmien muuttamista;

 

b) liitteessä II olevassa I osassa lueteltuja tislattujen alkoholijuomien luokkia koskevien vaatimusten ja tiettyjä liitteessä II olevassa II osassa lueteltuja tislattuja alkoholijuomia koskevien erityissääntöjen muuttamista.

 

Ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten on rajoituttava vain sellaisiin osoitettuihin tarpeisiin vastaamiseen, jotka johtuvat kuluttajien muuttuvista tarpeista, teknologisesta kehityksestä, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehityksestä tai tuoteinnovoinnin tarpeista.

 

Perustelu

Liitteiden tarkistaminen, olipa kyseessä liite I, jossa vahvistetaan tekniset määritelmät, tai liite II, joka sisältää tislattujen alkoholijuomien luokat, mukaan lukien uusien luokkien lisääminen, on erittäin arkaluonteinen asia ja jäsenvaltioille olisi annettava enemmän toimivaltaa sen suhteen.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tislattujen alkoholijuomien uusien luokkien lisäämistä liitteeseen II.

Poistetaan.

Uusi luokka voidaan lisätä seuraavin edellytyksin:

 

a) tislatun alkoholijuoman kaupan pitäminen tietyllä nimellä ja tiettyjen yhdenmukaisten teknisten eritelmien mukaisesti on taloudelliselta ja tekniseltä kannalta tarpeen kuluttajien ja tuottajien etujen suojaamiseksi;

 

b) tislatulla alkoholijuomalla on merkittävä markkinaosuus vähintään yhdessä jäsenvaltiossa;

 

c) valitun nimen on joko oltava yleisesti käytössä oleva nimi, tai jos tämä ei ole mahdollista, nimen on oltava kuvaava ja siinä on erityisesti viitattava kyseisen tislatun alkoholijuoman tuotannossa käytettävään raaka-aineeseen;

 

d) on vahvistettava uuteen luokkaan liittyvät tekniset eritelmät, jotka perustuvat nykyisen laadun arviointiin ja unionin markkinoilla käytettäviin tuotantoparametreihin. Teknisiä eritelmiä vahvistettaessa noudatetaan sovellettavaa unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä ja otetaan huomioon mahdolliset asiaankuuluvat kansainväliset standardit. Niillä on varmistettava terve kilpailu unionin tuottajien kesken ja unionin tislattujen alkoholijuomien hyvä maine.

 

Perustelu

Tämä ala olisi katsottava keskeiseksi, joten sen muuttamiseen ei pitäisi voida käyttää delegoituja säädöksiä. Delegoitujen säädösten käyttö olisi rajoitettava puhtaasti teknisiin ja/tai hallinnollisiin asioihin ja tämänkaltaiset keskeiset artiklat olisi hoidettava avoimessa yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti myös delegoituja säädöksiä, jotka koskevat poikkeuksia liitteessä I vahvistettujen teknisten määritelmien mukaisista vaatimuksista, liitteessä II olevassa I osassa lueteltuja tislattujen alkoholijuomien luokkia koskevista vaatimuksista sekä tiettyjä liitteessä II olevassa II osassa lueteltuja tislattuja alkoholijuomia koskevista erityissäännöistä, kun kyseessä ovat poikkeustapaukset, joissa kolmansiin maihin kuuluvan tuojamaan lainsäädäntö edellyttää sitä.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä ala olisi katsottava keskeiseksi, joten sen muuttamiseen ei pitäisi voida käyttää delegoituja säädöksiä. Delegoitujen säädösten käyttö olisi rajoitettava puhtaasti teknisiin ja/tai hallinnollisiin asioihin ja tämänkaltaiset keskeiset artiklat olisi hoidettava avoimessa yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Täytäntöönpanovalta

 

Komissio voi täytäntöönpanosäädösten avulla hyväksyä sääntöjä liitteen I 3 kohdan a–f alakohdassa lueteltujen, loppumaun pyöristämiseksi käytettyjen tuotteiden enimmäistasoista. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään [...artiklan][...alakohdassa] tarkoitettua [neuvoa-antavaa/tarkastelu]menettelyä noudattaen.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos tislattu alkoholijuoma täyttää vahvistetut vaatimukset useamman kuin yhden liitteessä II olevan I osassa mainittujen tislattujen alkoholijuomien luokkien 15–47 osalta, sitä voidaan myydä yhdellä tai useammalla asianomaisella myyntinimityksellä, joista säädetään kyseisissä luokissa.

3.  Jos tislattu alkoholijuoma täyttää vahvistetut vaatimukset useamman kuin yhden liitteessä II olevan I osassa lueteltujen tislattujen alkoholijuomien osalta, se voidaan saattaa markkinoille yhdellä tai useammalla myyntinimityksellä, joista säädetään kyseisissä luokissa.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  myyntinimitystä voi täydentää III luvussa tarkoitetulla maantieteellisellä merkinnällä, myyntinimityksen voi korvata III luvussa tarkoitetulla maantieteellisellä merkinnällä tai myyntinimitystä voi täydentää kansallisten säännösten mukaisesti toisella maantieteellisellä merkinnällä, jos tämä ei johda kuluttajaa harhaan; tai

a)  myyntinimitystä voi täydentää III luvussa tarkoitetulla maantieteellisellä merkinnällä, myyntinimityksen voi korvata III luvussa tarkoitetulla maantieteellisellä merkinnällä tai myyntinimitystä voi täydentää kansallisten säännösten mukaisesti toisen maantieteellisen viittauksen nimellä, jos tämä ei johda kuluttajaa harhaan; tai

Perustelu

Komission tekstissä ehdotetaan, että tislattujen alkoholijuomien myyntinimitystä voidaan täydentää maantieteellisellä merkinnällä tai se voidaan korvata kyseisellä merkinnällä tai sitä voidaan täydentää ”toisen maantieteellisen merkinnän” nimellä. ”Maantieteellinen merkintä” -ilmaisun toistaminen ei kuitenkaan tee tekstistä helposti ymmärrettävää. Valmistelija ehdottaa tekstin selkeyttämistä.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jos myyntinimitystä täydennetään tai se korvataan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti, kyseisessä alakohdassa tarkoitettua maantieteellistä merkintää voi täydentää joko

Jos virallista nimeä täydennetään tai se korvataan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti, kyseisessä alakohdassa tarkoitettua maantieteellistä merkintää voi täydentää joko

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ilmaisuilla, jotka olivat jo 20 päivänä helmikuuta 2008 käytössä 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen olemassa olevien maantieteellisten merkintöjen osalta; tai

a)  ilmaisuilla, jotka olivat jo 20 päivänä helmikuuta 2008 käytössä 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen olemassa olevien maantieteellisten merkintöjen osalta, mukaan lukien ilmaisut, joita jäsenvaltioissa on perinteisesti käytetty ilmaisemaan, että tuotteella on kansallisen lainsäädännön nojalla suojattu alkuperänimitys; tai

Perustelu

Valmistelija ehdottaa, että kunkin jäsenvaltion omien laatusuojajärjestelmien kunnioittaminen turvataan.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ilmaisuilla, jotka mainitaan asianomaisessa tuote-eritelmässä.

b)  millä tahansa ilmaisuilla, jotka sallitaan asianomaisessa tuote-eritelmässä.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja myyntinimityksiä, joita on täydennetty ilmaisulla ”makuinen” tai muulla samanlaisella ilmaisulla, voidaan käyttää ainoastaan viitattaessa tislattua alkoholijuomaa jäljitteleviin aromeihin tai niiden käyttöön muun elintarvikkeen kuin juoman tuotannossa. Maantieteellisiä merkintöjä ei saa käyttää aromien kuvaamiseen.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja myyntinimityksiä, joita on täydennetty ilmaisulla ”makuinen” tai muulla samanlaisella ilmaisulla, voidaan käyttää ainoastaan viitattaessa tislattua alkoholijuomaa jäljitteleviin aromeihin tai niiden käyttöön muun elintarvikkeen kuin tislatun alkoholijuoman tuotannossa. Maantieteellisiä merkintöjä ei saa käyttää aromien kuvaamiseen.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa sanan ”makuinen” ja luokan nimen (ei maantieteellisen merkinnän) yhdistämisen salliminen muiden juomien kuin tislattujen alkoholijuomien osalta.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  elintarvikkeen tuotannossa käytetty alkoholi on peräisin yksinomaan yhdistetyssä ilmaisussa tai viittauksessa/viittauksissa tarkoitetusta tislatusta alkoholijuomasta, lukuun ottamatta etyylialkoholia, jota voi sisältyä kyseisen elintarvikkeen tuotannossa käytettäviin aromeihin; ja

a)  elintarvikkeen tuotannossa käytetty alkoholi on peräisin yksinomaan yhdistetyssä ilmaisussa tai viittauksessa/viittauksissa tarkoitetusta tislatusta alkoholijuomasta, lukuun ottamatta etyylialkoholia, jota voi sisältyä kyseisen elintarvikkeen tuotannossa käytettäviin aromeihin, ja etyylialkoholia, joka on peräisin muusta alkoholijuomasta kuin tislatusta; ja

Perustelu

Juomasekoitukset voivat sisältää tislattuja alkoholijuomia ja alkoholijuomia. Molemman lopputuotteen sisältämän alkoholin mainitseminen ei ole harhaanjohtavaa kuluttajan kannalta, koska 100 prosenttia alkoholista on peräisin näistä kahdesta alkoholista.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sekoituksen myyntinimityksenä on oltava ”tislattu alkoholijuoma”.

Sekoituksen myyntinimityksenä on oltava ”tislattu alkoholijuoma”. Tällainen myyntinimitys on merkittävä etikettiin näkyvään kohtaan helposti havaittavalla ja luettavalla tavalla.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tislatun alkoholijuoman esittelyssä tai merkinnöissä voidaan mainita kypsytysaika tai ikä, jos se viittaa nuorimpaan alkoholiainesosaan, ja edellyttäen, että tislattu alkoholijuoma on vanhennettu jäsenvaltion veroviranomaisen tai muun yhtä luotettavan elimen valvonnassa.

3.  Tislatun alkoholijuoman esittelyssä tai merkinnöissä voidaan mainita kypsytysaika tai ikä, jos se viittaa nuorimpaan alkoholiainesosaan, ja edellyttäen, että kaikki tislattua alkoholijuomaa vanhentavat toimenpiteet on toteutettu jäsenvaltion veroviranomaisen tai muun yhtä luotettavan elimen valvonnassa. Komissio hyväksyy julkisen rekisterin, jossa luetellaan kunkin jäsenvaltion nimittämät elimet, jotka valvovat vanhentamisprosessia.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään sitä, että vanhennettuja tuotteita koskevia tarkastuksia on tehtävä jatkuvaluonteisesti ja tehokkaasti eikä satunnaisesti tai näytteisiin perustuen. Tavoitteena on hillitä vanhennettuihin tuotteisiin liittyvää väärentämistä pitäen mielessä, että vanhentaminen tuo lisäarvoa ja että tällaisella säännöksellä turvataan laillisuus ja reilu kilpailu sekä suojellaan loppukuluttajaa.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, kun kyseessä on dynaamisella ”criaderas y solera” -vanhentamismenetelmällä vanhennettu brandy, brandyn keskimääräinen vanhentamisaika, joka lasketaan liitteessä II a kuvaillulla tavalla, voidaan mainita esittelyssä tai merkinnöissä vain, jos brandyn vanhentamiseen on sovellettu toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää valvontajärjestelmää. Jos brandyn merkinnöissä viitataan keskimääräiseen vanhentamisaikaan, joka ilmaistaan vuosissa, on siinä myös viitattava ”criaderas y solera” -menetelmään.

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on antaa dynaamista ”criaderas y solera” -vanhentamismenetelmää käyttäville brandyn tuottajille mahdollisuus ilmoittaa merkinnöissä tämä keskimääräinen ikä vuosina. Toimijaan sovelletaan asiaankuuluvan viranomaisen hyväksymää valvontajärjestelmää, jolla varmistetaan määräysten noudattaminen.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Tislatun alkoholijuoman kypsytysaika tai ikä ja myyntinimitys on mainittava sähköisissä liiteasiakirjoissa.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että tislattuja alkoholijuomia koskevat tärkeät tiedot, kuten myyntinimitys tai kypsytysaika, merkitään liiteasiakirjoihin, jotta voidaan parantaa jäljitettävyyttä ja estää vilpillinen toiminta, joka voisi vääristää tuottajien keskinäistä kilpailua tai johtaa kuluttajia harhaan.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos tislatun alkoholijuoman alkuperä ilmoitetaan, sen on vastattava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/201316 60 artiklan mukaista alkuperämaata tai -aluetta.

1.  Jos tislatun alkoholijuoman alkuperä ilmoitetaan, sen on vastattava paikkaa tai aluetta, jossa tislatulle alkoholijuomalle sen ominaispiirteet ja olennaiset määräävät laatuominaisuudet antava tuotantoprosessivaihe tapahtuu.

_________________

 

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

 

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Kun on kyse unionissa tuotetusta ja vientiin tarkoitetusta tislatusta alkoholijuomasta, tässä asetuksessa määritellyt yksityiskohdat voidaan toistaa muulla kuin unionin virallisella kielellä.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Suojattua maantieteellistä merkintää koskevan unionin tunnuksen käyttö

Rekisteröityä maantieteellistä merkintää koskevan unionin tunnuksen käyttö

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tislattujen alkoholijuomien esittelyssä ja merkinnöissä saa käyttää suojattua maantieteellistä merkintää koskevaa unionin tunnusta.

Tislattujen alkoholijuomien esittelyssä ja merkinnöissä saa käyttää rekisteröityä maantieteellistä merkintää koskevaa unionin tunnusta.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kuluttajien muuttuvien tarpeiden, teknologisen kehityksen, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehityksen sekä tuotannon ja kaupan pitämisen taloudellisten edellytysten parantamistarpeen huomioon ottamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:

1.  Kuluttajien muuttuvien tarpeiden, teknologisen kehityksen, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehityksen sekä tuotannon ja kaupan pitämisen taloudellisten edellytysten parantamistarpeen huomioon ottamiseksi varmistaen samalla kuluttajansuojan ja ottaen huomioon perinteiset käytännöt siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Poikkeustapauksissa, joissa kolmansiin maihin kuuluvan tuojamaan lainsäädäntö edellyttää sitä, siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat poikkeuksia esittelyä ja merkintöjä koskevista tämän luvun säännöksistä.

Poistetaan.

Perustelu

Tiettyjä tislattujen alkoholijuomien nimiä ei enää voida kääntää vientimarkkinoiden kielelle. Komissio pidättää itselleen oikeuden muuttaa tätä käännöstä erityisillä ”poikkeustapauksiin” tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä. Tämä vaikuttaa tarpeettomalta rajoitukselta ja asioiden mutkistamiselta. Valmistelija ehdottaa, että palataan asetuksen (EY) N:o 110/2008 tekstin aikaisempaan versioon.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kuka tahansa toimija, joka pitää kaupan tuote-eritelmän mukaisesti tuotettua tislattua alkoholijuomaa, voi käyttää suojattuja maantieteellisiä merkintöjä.

1.  Kuka tahansa toimija, joka pitää kaupan tuote-eritelmän mukaisesti tuotettua tislattua alkoholijuomaa, voi käyttää rekisteröityjä maantieteellisiä merkintöjä.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Suojatut maantieteelliset merkinnät sekä kyseisiä suojattuja nimiä käyttävät, asianomaisen tuote-eritelmän mukaisesti tuotetut tislatut alkoholijuomat on suojattu

2.  Tämän asetuksen mukaisesti suojatut maantieteelliset merkinnät on suojattu

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  vastaavissa tuotteissa, jotka eivät ole suojattua nimeä koskevan tuote-eritelmän mukaisia; tai

i)  vastaavissa tuotteissa, jotka eivät ole suojattua nimeä koskevan tuote-eritelmän mukaisia, myös silloin, kun kyse on tuotteiden käytöstä ainesosana; tai

Perustelu

Valmistelija ehdottaa, että maantieteellisten merkintöjen suojelua vahvistetaan käyttämällä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1151/2012 käytettyä ilmaisua: ”myös silloin, kun kyse on tuotteiden käytöstä ainesosana”.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai mielleyhtymiltä, vaikka tuotteiden tai palveluiden oikea alkuperä on merkitty tai vaikka suojattu nimitys on käännetty tai siihen on liitetty esimerkiksi ilmaisu ”tapa”, ”tyyppi”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä”, ”makuinen”, ”kaltainen” tai muu vastaava ilmaisu;

b)  väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai mielleyhtymiltä, vaikka tuotteiden tai palveluiden oikea alkuperä on merkitty tai vaikka suojattu nimitys on käännetty tai siihen on liitetty esimerkiksi ilmaisu ”tapa”, ”tyyppi”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä”, ”makuinen”, ”kaltainen” tai muu vastaava ilmaisu, myös silloin, kun kyse on tuotteiden käytöstä ainesosana;

Perustelu

Valmistelija ehdottaa, että maantieteellisten merkintöjen suojelua vahvistetaan käyttämällä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1151/2012 käytettyä ilmaisua: ”myös silloin, kun kyse on tuotteiden käytöstä ainesosana”.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä, jotka koskevat tuotteen lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta tai olennaisia ominaisuuksia, jotka on merkitty sisä- tai ulkopakkaukseen, mainoksiin tai asianomaista tuotetta koskeviin asiakirjoihin, sekä tuotteen pakkaamiselta säiliöön tavalla, joka on omiaan antamaan väärän kuvan tuotteen alkuperästä;

c)  muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä, jotka koskevat tuotteen lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta, ainesosia tai olennaisia ominaisuuksia, joita käytetään tuotteen esittelyssä tai merkinnöissä tavalla, joka on omiaan antamaan väärän kuvan tuotteen alkuperästä;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Maantieteellisten merkintöjen suojaaminen laajennetaan kattamaan myös tuotteet, pakkaukset mukaan lukien, jotka tulevat kolmansista maista ja jotka on tuotu kaupankäynnissä unioniin luovuttamatta niitä vapaaseen liikkeeseen.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä ei saa tulla 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yleisnimiä unionissa.

3.  Rekisteröidyistä maantieteellisistä merkinnöistä ei saa tulla 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yleisnimiä unionissa.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet lopettaakseen suojattujen maantieteellisten merkintöjen 2 kohdassa tarkoitetun lainvastaisen käytön.

4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet lopettaakseen rekisteröityjen maantieteellisten merkintöjen 2 kohdassa tarkoitetun lainvastaisen käytön.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltiot voivat soveltaa maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1308/2013 61–72 artiklassa vahvistettuja säännöksiä alueilla, joilla tuotetaan maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tislattujen alkoholijuomien valmistamiseen soveltuvaa viiniä. Näiden säännösten soveltamiseksi kyseisiä alueita voidaan käsitellä alueina, joilla voidaan tuottaa viinejä, joilla on suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä.

Perustelu

Valmistelija ehdottaa, että asetus mukautetaan Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 3. toukokuuta 2017 hyväksymään lausuntoluonnokseen nk. koontiasetusta koskevasta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  suojattavan maantieteellisen merkinnän nimi sellaisena kuin sitä käytetään kaupassa tai yleisessä kielenkäytössä ja ainoastaan niillä kielillä, joita perinteisesti käytetään tai käytettiin tietyn tuotteen kuvaamiseen rajatulla maantieteellisellä alueella;

a)  rekisteröidyn maantieteellisen merkinnän nimi sellaisena kuin sitä käytetään kaupassa tai yleisessä kielenkäytössä ja ainoastaan niillä kielillä, joita perinteisesti käytetään tai käytettiin tietyn tuotteen kuvaamiseen rajatulla maantieteellisellä alueella;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  kuvaus menetelmästä, jolla tislattu alkoholijuoma saadaan aikaan, ja tarvittaessa aidoista ja muuttumattomista paikallisista menetelmistä, sekä pakkaamiseen liittyvät tiedot, jos hakijaryhmä katsoo sen tarpeelliseksi ja esittää nimenomaan kyseistä tuotetta koskevat riittävät perusteet sen osalta, miksi pakkaaminen on suoritettava rajatulla maantieteellisellä alueella laadun säilyttämiseksi, alkuperän varmistamiseksi tai valvonnan varmistamiseksi, ottaen huomioon unionin lainsäädännön, erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden osalta;

e)  kuvaus menetelmästä, jolla tislattu alkoholijuoma tuotetaan, ja tarvittaessa aidoista ja muuttumattomista paikallisista menetelmistä, sekä pakkaamiseen liittyvät tiedot, jos hakijaryhmä katsoo sen tarpeelliseksi ja esittää nimenomaan kyseistä tuotetta koskevat riittävät perusteet sen osalta, miksi pakkaaminen on suoritettava rajatulla maantieteellisellä alueella laadun säilyttämiseksi, alkuperän varmistamiseksi tai valvonnan varmistamiseksi, ottaen huomioon unionin lainsäädännön, erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden osalta;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  yksityiskohtaiset tiedot tuotteen määrätyn laadun, maineen tai muun ominaispiirteen sekä d alakohdassa tarkoitetun maantieteellisen alueen välisestä yhteydestä;

f)  yksityiskohtaiset tiedot tuotteen ominaisuuksien sekä d alakohdassa tarkoitetun maantieteellisen alueen välisestä yhteydestä;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tutkii kaikki 21 artiklan mukaisesti sille toimitetut hakemukset asianmukaisin keinoin tarkastaakseen, että hakemus on perusteltu ja täyttää tämän luvun edellytykset. Tutkimus ei saisi kestää yli 12:ta kuukautta. Jos tämä määräaika ylittyy, komissio ilmoittaa viivästyksen syyt hakijalle kirjallisesti.

Komissio tutkii kaikki 21 artiklan mukaisesti sille toimitetut hakemukset asianmukaisin keinoin tarkastaakseen, että hakemus on perusteltu ja täyttää tämän luvun edellytykset. Tutkimus ei saisi kestää yli kuutta kuukautta. Jos tämä määräaika ylittyy, komissio ilmoittaa viivästyksen syyt hakijalle kirjallisesti.

Perustelu

Komissio ehdottaa 12 kuukauden jaksoa tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen rekisteröinnille. Muiden elintarvikkeiden kohdalla vastaava ajanjakso on kuusi kuukautta. Valmistelija ehdottaa, että tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen määräaika yhdenmukaistetaan muiden maantieteellisten merkintöjen kanssa.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Silloin kun sovelletaan kansallista lainsäädäntöä, hakemuksessa noudatetaan kansallista menettelyä.

Perustelu

Koska jäsenvaltioiden menettelyt vaihtelevat, valmistelija haluaa todeta selkeästi, että tapauksen mukaan voidaan noudattaa kansallisia sääntöjä.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi omasta aloitteestaan taikka niiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden pyynnöstä, joiden oikeutettua etua asia koskee, hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla peruutetaan maantieteellisen merkinnän rekisteröinti seuraavissa tapauksissa:

Komissio voi kyseessä olevan jäsenvaltion asiaankuuluvia viranomaisia kuultuaan niiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden pyynnöstä, joiden oikeutettua etua asia koskee, hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla peruutetaan maantieteellisen merkinnän rekisteröinti seuraavissa tapauksissa:

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  maantieteellisen merkinnän mukaista tuotetta ei ole saatettu markkinoille vähintään seitsemään vuoteen.

b)  maantieteellisen merkinnän mukaista tuotetta ei ole saatettu markkinoille vähintään seitsemään peräkkäiseen vuoteen.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Säädökset, joilla peruutetaan maantieteelliset merkinnät, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä soveltamatta täytäntöönpanosäädöksiä, joilla perustetaan julkisesti saatavilla oleva, ajantasainen sähköinen rekisteri tämän järjestelmän mukaisista tislattujen alkoholijuomien maantieteellisistä merkinnöistä, jäljempänä ’rekisteri’, ja ylläpidetään sitä.

Komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä, joilla perustetaan julkisesti saatavilla oleva, ajantasainen sähköinen rekisteri tämän järjestelmän mukaisista tislattujen alkoholijuomien maantieteellisistä merkinnöistä, jäljempänä ’rekisteri’, joka korvaa asetuksessa (EY) N:o 110/2008 olevan liitteen III ja jolla on sama oikeudellinen arvo kuin kyseisellä liitteellä, ja ylläpidetään sitä. Rekisterissä on oltava suoraan saatavilla maantieteellisiksi merkinnöiksi rekisteröityjen tislattujen alkoholijuomien kaikki tuote-eritelmät.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan rekisterin muotoa ja sisältöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio voi hyväksyä delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan rekisterin muotoa ja sisältöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Tämän asetuksen 2 artiklan soveltamisalaan kuuluvien tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suoja ei rajoita suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja alkuperänimityksiä, joita sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1308/2013 93 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

Perustelu

Valmistelija ehdottaa, että komission teksti yhdenmukaistetaan maataloustuotteiden yhteisistä markkinajärjestelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1308/133 100 artiklan kanssa, jossa todetaan, että viinien maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suoja ei rajoita tislatuille alkoholijuomille myönnettyä suojaa.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Nykyisiä suojattuja maantieteellisiä merkintöjä koskevat täytäntöönpanovaltuudet

Nykyisiä rekisteröityjä maantieteellisiä merkintöjä koskevat täytäntöönpanovaltuudet

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio voi kahden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta päättää omasta aloitteestaan peruuttaa täytäntöönpanosäädöksillä asetuksen (EY) N:o 110/2008 20 artiklassa tarkoitettujen maantieteellisten merkintöjen suojan, jos merkinnät eivät ole 2 artiklan 1 kohdan 6 alakohdan mukaisia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.  Kuultuaan jäsenvaltiota, jonka alueeseen tuottajien maantieteellinen merkintä viittaa, komissio voi kahden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta peruuttaa täytäntöönpanosäädöksillä asetuksen (EY) N:o 110/2008 20 artiklassa tarkoitettujen maantieteellisten merkintöjen rekisteröinnin, jos merkinnät eivät ole 2 artiklan 1 kohdan 6 alakohdan mukaisia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sen estämättä, mitä kansallisessa lainsäädännössä säädetään, tällaisesta tuote-eritelmien noudattamisen tarkastamisesta aiheutuvista kuluista vastaavat elintarvikealan toimijat, joihin tämä valvonta kohdistuu.

Sen estämättä, mitä kansallisessa lainsäädännössä säädetään, tällaisesta tuote-eritelmien noudattamisen tarkastamisesta aiheutuvista kuluista vastaavat toimijat, joihin tämä valvonta kohdistuu.

Perustelu

Komission tekstissä käytetään termejä ”toimijat” ja ”elintarvikealan toimijat”. Valmistelija ehdottaa, että käytetään vain ilmaisua ”toimijat” asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaisesti. Ilmaisu kuvaa paremmin alan ammattilaisten kirjoa.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten tai elinten, jotka tarkastavat tuote-eritelmien noudattamisen, on oltava objektiivisia ja puolueettomia. Niillä on oltava käytettävissään tehtäviensä hoitamiseen tarvittava asiantunteva henkilöstö ja voimavarat.

5.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten tai elinten, jotka tarkastavat, että rekisteröity maantieteellinen merkintä vastaa tuote-eritelmää, on oltava objektiivisia ja puolueettomia. Niillä on oltava käytettävissään tehtäviensä hoitamiseen tarvittava asiantunteva henkilöstö ja voimavarat.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio voi 43 artiklan mukaisesti annettavilla delegoiduilla säädöksillä tuottajien tai elintarvikealan toimijoiden oikeutettujen etujen turvaamiseksi

3.  Komissio voi 43 artiklan mukaisesti annettavilla delegoiduilla säädöksillä tuottajien tai toimijoiden oikeutettujen etujen turvaamiseksi

Perustelu

Komission tekstissä käytetään termejä ”toimijat” ja ”elintarvikealan toimijat”. Valmistelija ehdottaa, että käytetään vain ilmaisua ”toimijat” asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaisesti. Ilmaisu kuvaa paremmin alan ammattilaisten kirjoa.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Tässä luvussa säädettyjen tarkastusten tehokkuuden varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat elintarvikealan toimijoista toimivaltaisille viranomaisille tehtäviin ilmoituksiin liittyviä tarvittavia toimenpiteitä.

7.  Tässä luvussa säädettyjen tarkastusten tehokkuuden varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat toimijoista toimivaltaisille viranomaisille tehtäviin ilmoituksiin liittyviä tarvittavia toimenpiteitä.

Perustelu

Komission tekstissä käytetään termejä ”toimijat” ja ”elintarvikealan toimijat”. Valmistelija ehdottaa, että käytetään vain ilmaisua ”toimijat” asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaisesti. Ilmaisu kuvaa paremmin alan ammattilaisten kirjoa.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tislattuja alkoholijuomia koskevat tarkastukset ovat jäsenvaltioiden vastuulla. Niiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen säännösten noudattamisen varmistamiseksi ja nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat tämän asetuksen noudattamisesta.

1.  Tislattuja alkoholijuomia koskevat tarkastukset ovat asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti jäsenvaltioiden vastuulla. Niiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen säännösten noudattamisen varmistamiseksi ja nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat tämän asetuksen noudattamisesta.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulosta määräämättömäksi ajaksi 5, 16, 38 ja 41 artiklassa sekä 46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulosta viiden vuoden ajaksi 5, 16, 38 ja 41 artiklassa sekä 46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituiseksi kaudeksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

Liite – 1 kohtakohta – 3 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  Stevia

Perustelu

Kuluttajien kiinnostus vähäkalorisia tuotteita kohtaan on saanut tiettyjen juomien tuottajat lisäämään tämän luonnollisen makeutusaineen käyttöä.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 3 alakohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  muu luonnollinen hiilihydraatti, jolla on samanlainen vaikutus kuin a–e alakohdassa tarkoitetuilla tuotteilla.

f)  muu maatalouden raaka-aine, maatalousperäinen aine tai luonnollinen hiilihydraatti, jolla on samanlainen vaikutus kuin a–e alakohdassa tarkoitetuilla tuotteilla.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  ’Maustamisella’ tarkoitetaan aromien tai elintarvikeainesosien, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, lisäämistä tislatun alkoholijuoman valmistuksen yhteydessä.

Perustelu

Yksittäinen määritelmä, joka puuttuu liite I:stä. Tämän määritelmän olisi oltava sama kuin asetuksessa (EY) N:o 110/2008 sen varmistamiseksi, että kaikissa jäsenvaltioissa noudatetaan yhtenäisiä sääntöjä.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 8 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 b.  ’Valmistuspaikalla’ tarkoitetaan paikkaa tai aluetta, jossa tislatulle alkoholijuomalle sen ominaispiirteet ja olennaiset määräävät laatuominaisuudet antava tuotantoprosessivaihe tapahtuu.

Perustelu

Yksittäinen määritelmä, joka puuttuu liite I:stä. Tämän määritelmän olisi oltava sama kuin asetuksessa (EY) N:o 110/2008 sen varmistamiseksi, että kaikissa jäsenvaltioissa noudatetaan yhtenäisiä sääntöjä.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta – 8 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 c.  ’Kuvauksella’ tarkoitetaan etiketissä, esittelyssä ja pakkauksessa sekä juoman mukana seuraavissa kuljetusasiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, kuten kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa, ja mainonnassa käytettyjä ilmaisuja.

Perustelu

Yksittäinen määritelmä, joka puuttuu liite I:stä. Tämän määritelmän olisi oltava sama kuin asetuksessa (EY) N:o 110/2008 sen varmistamiseksi, että kaikissa jäsenvaltioissa noudatetaan yhtenäisiä sääntöjä.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

Liite II– 1 osa – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan yksinomaan sokeriruokomehusta alkoholikäymisellä ja tislaamalla siten, että sillä on rommin tyypilliset aromiominaisuudet, ja jonka haihtuvien aineiden pitoisuus on vähintään 225 grammaa hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia. Tätä tislattua alkoholijuomaa voidaan pitää kaupan liittämällä myyntinimitykseen ”rommi” ilmaisu ”maatalous-” sekä jokin rekisteröidyistä Ranskan merentakaisten departementtien ja Madeiran autonomisen alueen maantieteellisistä merkinnöistä.

ii)  tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan yksinomaan sokeriruokomehusta alkoholikäymisellä ja tislaamalla siten, että sillä on rommin tyypilliset aromiominaisuudet, ja jonka haihtuvien aineiden pitoisuus on vähintään 225 grammaa hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia. Tätä tislattua alkoholijuomaa voidaan pitää kaupan liittämällä myyntinimitykseen viralliseen nimeen ”rommi” sana ”maatalous-” ainoastaan silloin, kun siihen liittyy jokin rekisteröidyistä Ranskan merentakaisten departementtien ja Madeiran autonomisen alueen maantieteellisistä merkinnöistä.

Perustelu

Selkeytetään, että ilmaisu ”maatalous-” viittaa vain maantieteellisellä merkinnällä varustettuun rommiin.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  Rommia voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla sokeria lopputuotteen litraa kohden.

Perustelu

Joidenkin eurooppalaisella maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tislattujen alkoholijuomien makeuttamista on rajoitettu. Ne kilpailevat sellaisten ulkomailta tuotujen, samaa nimeä käyttävien tislattujen alkoholijuomien kanssa, joiden makeutusaste on paljon korkeampi. Valmistelija ehdottaa kaikkien tislattujen alkoholijuomien raja-arvoksi 20 grammaa sokeria litraa kohden, jotta voidaan palauttaa tasapuolinen kilpailu, vahvistaa eurooppalaisia maantieteellisiä merkintöjä ja antaa oikeaa tietoa kuluttajille.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  Viljasta tislattua alkoholijuomaa voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla sokeria lopputuotteen litraa kohden.

Perustelu

Joidenkin eurooppalaisella maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tislattujen alkoholijuomien makeuttamista on rajoitettu. Ne kilpailevat sellaisten ulkomailta tuotujen, samaa nimeä käyttävien tislattujen alkoholijuomien kanssa, joiden makeutusaste on paljon korkeampi. Valmistelija ehdottaa kaikkien tislattujen alkoholijuomien raja-arvoksi 20 grammaa sokeria litraa kohden, jotta voidaan palauttaa tasapuolinen kilpailu, vahvistaa eurooppalaisia maantieteellisiä merkintöjä ja antaa oikeaa tietoa kuluttajille.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 4 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  Viinistä tislattua alkoholijuomaa voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla sokeria lopputuotteen litraa kohden.

Perustelu

Joidenkin eurooppalaisella maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tislattujen alkoholijuomien makeuttamista on rajoitettu. Ne kilpailevat sellaisten ulkomailta tuotujen, samaa nimeä käyttävien tislattujen alkoholijuomien kanssa, joiden makeutusaste on paljon korkeampi. Valmistelija ehdottaa kaikkien tislattujen alkoholijuomien raja-arvoksi 20 grammaa sokeria litraa kohden, jotta voidaan palauttaa tasapuolinen kilpailu, vahvistaa eurooppalaisia maantieteellisiä merkintöjä ja antaa oikeaa tietoa kuluttajille.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 5 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  Brandya tai Weinbrandia voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 35 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

Perustelu

Olisi otettava huomioon brandyn tuottajia koskevat nykyiset säännöt. Espanjan kansallinen laki sallii enintään 35 grammaa litraa kohden.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 6 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  Rypäleiden puristejäännöksestä tislattua alkoholijuomaa tai marcia voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

Perustelu

Joidenkin eurooppalaisella maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tislattujen alkoholijuomien makeuttamista on rajoitettu. Ne kilpailevat sellaisten ulkomailta tuotujen, samaa nimeä käyttävien tislattujen alkoholijuomien kanssa, joiden makeutusaste on paljon korkeampi. Valmistelija ehdottaa kaikkien tislattujen alkoholijuomien raja-arvoksi 20 grammaa sokeria litraa kohden, jotta voidaan palauttaa tasapuolinen kilpailu, vahvistaa eurooppalaisia maantieteellisiä merkintöjä ja antaa oikeaa tietoa kuluttajille.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 7 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  Hedelmien puristejäännöksestä tislattua alkoholijuomaa voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

Perustelu

Joidenkin eurooppalaisella maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tislattujen alkoholijuomien makeuttamista on rajoitettu. Ne kilpailevat sellaisten ulkomailta tuotujen, samaa nimeä käyttävien tislattujen alkoholijuomien kanssa, joiden makeutusaste on paljon korkeampi. Valmistelija ehdottaa kaikkien tislattujen alkoholijuomien raja-arvoksi 20 grammaa sokeria litraa kohden, jotta voidaan palauttaa tasapuolinen kilpailu, vahvistaa eurooppalaisia maantieteellisiä merkintöjä ja antaa oikeaa tietoa kuluttajille.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 8 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  Rusinoista tislattua alkoholijuomaa tai raisin brandya voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

Perustelu

Joidenkin eurooppalaisella maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tislattujen alkoholijuomien makeuttamista on rajoitettu. Ne kilpailevat sellaisten ulkomailta tuotujen, samaa nimeä käyttävien tislattujen alkoholijuomien kanssa, joiden makeutusaste on paljon korkeampi. Valmistelija ehdottaa kaikkien tislattujen alkoholijuomien raja-arvoksi 20 grammaa sokeria litraa kohden, jotta voidaan palauttaa tasapuolinen kilpailu, vahvistaa eurooppalaisia maantieteellisiä merkintöjä ja antaa oikeaa tietoa kuluttajille.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 9 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  Hedelmistä tislattua alkoholijuomaa voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

Perustelu

Joidenkin eurooppalaisella maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tislattujen alkoholijuomien makeuttamista on rajoitettu. Ne kilpailevat sellaisten ulkomailta tuotujen, samaa nimeä käyttävien tislattujen alkoholijuomien kanssa, joiden makeutusaste on paljon korkeampi. Valmistelija ehdottaa kaikkien tislattujen alkoholijuomien raja-arvoksi 20 grammaa sokeria litraa kohden, jotta voidaan palauttaa tasapuolinen kilpailu, vahvistaa eurooppalaisia maantieteellisiä merkintöjä ja antaa oikeaa tietoa kuluttajille.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 10 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Omena- tai päärynäsiideristä tislattua alkoholijuomaa ei saa maustaa.

d)  Omena- tai päärynäsiideristä tislattua alkoholijuomaa ei saa maustaa. Tämä ei kuitenkaan sulje pois perinteisiä valmistusmenetelmiä.

Perustelu

Valmistelija ehdottaa, että turvataan calvadoksen kaltaisten omena- tai päärynäsiideristä tislattujen alkoholijuomien perinteiset valmistusmenetelmät.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 10 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  Omena- tai päärynäsiideristä tislattua alkoholijuomaa voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

Perustelu

Joidenkin eurooppalaisella maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tislattujen alkoholijuomien makeuttamista on rajoitettu. Ne kilpailevat sellaisten ulkomailta tuotujen, samaa nimeä käyttävien tislattujen alkoholijuomien kanssa, joiden makeutusaste on paljon korkeampi. Valmistelija ehdottaa kaikkien tislattujen alkoholijuomien raja-arvoksi 20 grammaa sokeria litraa kohden, jotta voidaan palauttaa tasapuolinen kilpailu, vahvistaa eurooppalaisia maantieteellisiä merkintöjä ja antaa oikeaa tietoa kuluttajille.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 11 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  Hunajasta tislattua alkoholijuomaa voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

Perustelu

Joidenkin eurooppalaisella maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tislattujen alkoholijuomien makeuttamista on rajoitettu. Ne kilpailevat sellaisten ulkomailta tuotujen, samaa nimeä käyttävien tislattujen alkoholijuomien kanssa, joiden makeutusaste on paljon korkeampi. Valmistelija ehdottaa kaikkien tislattujen alkoholijuomien raja-arvoksi 20 grammaa sokeria litraa kohden, jotta voidaan palauttaa tasapuolinen kilpailu, vahvistaa eurooppalaisia maantieteellisiä merkintöjä ja antaa oikeaa tietoa kuluttajille.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 12 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  Hefebrandia voidaan makeuttaa loppumaun pyöristämiseksi inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

Perustelu

Joidenkin eurooppalaisella maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tislattujen alkoholijuomien makeuttamista on rajoitettu. Ne kilpailevat sellaisten ulkomailta tuotujen, samaa nimeä käyttävien tislattujen alkoholijuomien kanssa, joiden makeutusaste on paljon korkeampi. Valmistelija ehdottaa kaikkien tislattujen alkoholijuomien raja-arvoksi 20 grammaa sokeria litraa kohden, jotta voidaan palauttaa tasapuolinen kilpailu, vahvistaa eurooppalaisia maantieteellisiä merkintöjä ja antaa oikeaa tietoa kuluttajille.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 13 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  Bierbrandia tai eau de vie de bièreä voidaan makeuttaa loppumaun pyöristämiseksi inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

Perustelu

Joidenkin eurooppalaisella maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tislattujen alkoholijuomien makeuttamista on rajoitettu. Ne kilpailevat sellaisten ulkomailta tuotujen, samaa nimeä käyttävien tislattujen alkoholijuomien kanssa, joiden makeutusaste on paljon korkeampi. Valmistelija ehdottaa kaikkien tislattujen alkoholijuomien raja-arvoksi 20 grammaa sokeria litraa kohden, jotta voidaan palauttaa tasapuolinen kilpailu, vahvistaa eurooppalaisia maantieteellisiä merkintöjä ja antaa oikeaa tietoa kuluttajille.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 14 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  Topinamburia voidaan makeuttaa loppumaun pyöristämiseksi inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.

Perustelu

Joidenkin eurooppalaisella maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tislattujen alkoholijuomien makeuttamista on rajoitettu. Ne kilpailevat sellaisten ulkomailta tuotujen, samaa nimeä käyttävien tislattujen alkoholijuomien kanssa, joiden makeutusaste on paljon korkeampi. Valmistelija ehdottaa kaikkien tislattujen alkoholijuomien raja-arvoksi 20 grammaa sokeria litraa kohden, jotta voidaan palauttaa tasapuolinen kilpailu, vahvistaa eurooppalaisia maantieteellisiä merkintöjä ja antaa oikeaa tietoa kuluttajille.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 15 kohta – a alakohta – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Maatalousperäisen etyylialkoholin jäämien enimmäispitoisuuksien on oltava liitteessä I olevassa 1 kohdassa vahvistettujen enimmäismäärien mukaiset; metanolin pitoisuus saa kuitenkin olla enintään 10 grammaa hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia.

Vodkan valmistuksessa käytettävän maatalousperäisen etyylialkoholin jäämien enimmäispitoisuuksien on oltava liitteessä I olevassa 1 kohdassa vahvistettujen enimmäismäärien mukaiset; metanolin pitoisuus saa kuitenkin olla enintään 10 grammaa hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 15 kohta – a alakohta – 3 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a)  Vodkan sokeripitoisuuden on inverttisokerina ilmaistuna oltava enintään 10 grammaa litrassa.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 15 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a.  Vodkaa voidaan makeuttaa loppumaun pyöristämiseksi. Lopputuotteessa saa kuitenkin olla enintään 10 grammaa makeutusainetta litrassa inverttisokerin ekvivalenttina ilmaistuna.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 31 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

31 a.  Maustetun vodkan sokeripitoisuuden on inverttisokerina ilmaistuna oltava enintään 100 grammaa litrassa.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 osa – 42 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Munalikööri tai advocaat tai avocat tai advokat on tislattu alkoholijuoma, joka on joko maustamatonta tai maustettua ja joka valmistetaan maatalousperäisestä etyylialkoholista, tisleestä tai tislatusta alkoholista taikka näiden sekoituksesta ja jonka ainesosia ovat korkealaatuinen munankeltuainen, munanvalkuainen ja sokeri tai hunaja. Sokerin tai hunajan pitoisuuden on inverttisokerina ilmaistuna oltava vähintään 150 grammaa litrassa. Puhtaan munankeltuaisen vähimmäispitoisuuden on lopputuotteessa oltava 140 grammaa litrassa.

a)  Munalikööri tai advocaat tai avocat tai advokat on tislattu alkoholijuoma, joka on joko maustamatonta tai maustettua ja joka valmistetaan maatalousperäisestä etyylialkoholista, tisleestä tai tislatusta alkoholista taikka näiden sekoituksesta ja jonka ainesosia ovat munankeltuainen, munanvalkuainen ja sokeri tai hunaja. Sokerin tai hunajan pitoisuuden on inverttisokerina ilmaistuna oltava vähintään 150 grammaa litrassa. Puhtaan munankeltuaisen vähimmäispitoisuuden on lopputuotteessa oltava 140 grammaa litrassa.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Guignolet Kirschiä tuotetaan Ranskassa ja se valmistetaan sekoittamalla guignolet’ta ja kirschiä siten, että vähintään kolme prosenttia lopputuotteen puhtaasta alkoholista on peräisin kirschistä. Guignolet Kirschin alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 15 tilavuusprosenttia. Esittelyssä ja merkinnöissä ilmaisun ”Guignolet” on oltava samanlaisella, samankokoisella ja samanvärisellä kirjasinlajilla sekä samalla rivillä kuin ilmaisun ”Kirsch”; kun kyseessä ovat pullot, ilmaisujen on oltava etupuolen etiketissä. Alkoholikoostumusta koskeviin tietoihin on sisällyttävä gignolet’n ja kirschin puhtaan alkoholin tilavuuden prosenttiosuus Gignolet Kirschin puhtaan alkoholin kokonaistilavuudesta.

Perustelu

Esittelijä ehdottaa erityisiä sääntöjä Guignolet Kirchiä varten samaan tapaan kun Rum Verschnittin ja Slivovicen kohdalla.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

Liite II a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Liite II a

 

Dynaaminen criaderas y solera ‑vanhentamismenetelmä

 

Tämä perinteinen espanjalainen vanhentamismenetelmä, josta säädetään kansallisessa lainsäädännössä 14. maaliskuuta 2014 annetussa kuninkaallisessa asetuksessa 164/2014 sekä brandyn maantieteellisiä merkintöjä koskevissa teknisissä asiakirjoissa, on menetelmä, jossa tammitynnyreissä tai ‑säiliöissä, jotka muodostavat sarjan vanhentamiskerroksia, säilytettävästä brandysta osa lasketaan ulos ajoittain ja siirretään seuraavaksi vanhemman kerroksen tynnyreihin.

 

Määritelmät

 

”Vanhentamiskerroksilla” tarkoitetaan kunkin samanikäisten tammitynnyreiden tai -säiliöiden sarjaa, jonka läpi brandy siirretään vanhentamisprosessissa. Kutakin kerrosta kutsutaan nimellä ”criadera”, paitsi pullottamista edeltävää viimeistä kerrosta, jonka nimi on ”solera”.

 

”Brandyn uloslaskemisella” tarkoitetaan kunkin tammitynnyrin tai -säiliön brandysisällön osittaisen tilavuuden uloslaskemista, jotta se voidaan siirtää välittömästi seuraavaan tasoon tai, soleran kohdalla, pullottaa.

 

”Siirrolla” tarkoitetaan tietyn kerroksen tammitynnyreistä tai -säiliöistä otettua tilavuutta, joka lisätään iältään välittömästi seuraavan kerroksen tammitynnyreihin tai -säiliöihin ja sekoitetaan niiden sisällön kanssa.

 

”Keskimääräisellä vanhentamisajalla” tarkoitetaan koko brandymäärän kiertoa vanhentamisprosessissa vastaavaa ajanjaksoa, joka lasketaan kaikkien vanhentamiskerrosten sisältämän brandyn tilavuuden ja viimeisestä kerroksesta – solerasta – vuoden aikana uloslasketun brandyn tilavuuden välisenä suhteena.

 

Solerasta uloslasketun brandyn keskimääräinen vanhentumisaika voidaan laskea seuraavan yhtälön mukaan,

 

 

 

jossa:

 

– t on keskimääräinen vanhentamisaika ilmaistuna vuosina,

 

– Vt on varaston kokonaismäärä vanhentamismenetelmässä, ilmaistuna litroina puhdasta alkoholia,

 

– Ve on kokonaismäärä menetelmällä yhden vuoden kuluessa saatua pullotettua tuotetta ilmaistuna litroina puhdasta alkoholia.

 

Keskimääräinen vähimmäiskypsytysaika: kun tammitynnyreiden tai -säiliöiden kapasiteetti on alle 1 000 litraa, uloslaskujen ja siirtojen lukumäärän vuodessa on oltava vähäisempi tai samansuuruinen kuin järjestelmässä olevien kerrosten kaksinkertainen lukumäärä, jotta varmistetaan, että nuorinta osaa vanhennetaan vähintään kuuden kuukauden ajan.

 

Kun säiliöiden kapasiteetti on vähintään 1 000 litraa, uloslaskujen ja siirtojen lukumäärän vuodessa on oltava vähäisempi tai samansuuruinen kuin järjestelmässä olevien kerrosten lukumäärä, jotta varmistetaan, että nuorinta osaa vanhennetaan vähintään yhden vuoden ajan.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta

Viiteasiakirjat

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

12.12.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Angélique Delahaye

2.3.2017

Hyväksytty (pvä)

10.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Paul Brannen, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Hilde Vautmans, Miguel Viegas

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Stanisław Ożóg

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

37

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ECR

James Nicholson, Stanisław Ożóg

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde, Hilde Vautmans

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät, tislattujen alkoholijuomien nimien käyttö muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

1.12.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

12.12.2016

IMCO

12.12.2016

AGRI

12.12.2016

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

25.1.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Pilar Ayuso

16.2.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.7.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.1.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

54

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

France Jamet, Jiří Maštálka

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.2.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

France Jamet, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 16. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö