JELENTÉS a szeszes italok meghatározásáról, kiszereléséről és címkézéséről, a szeszes italok elnevezésének az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetéséről, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

2.2.2018 - (COM(2016)0750 – C8‑0496/2017 – 2016/0392(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Pilar Ayuso


Eljárás : 2016/0392(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0021/2018

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a szeszes italok meghatározásáról, kiszereléséről és címkézéséről, a szeszes italok elnevezésének az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetéséről, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0750),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 43. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0496/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. március 29-i véleményére[1],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-0021/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A szeszes italokra alkalmazandó intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a fogyasztóvédelem magas szintjének eléréséhez, a megtévesztő gyakorlatok megelőzéséhez, valamint a piac átláthatóságának és a tisztességes versenynek a megvalósításához. Meg kell óvniuk az uniós szeszes italok Unión belüli és világpiaci hírnevét azáltal, hogy továbbra is figyelembe veszik a szeszes italok gyártása során alkalmazott hagyományos gyakorlatokat, valamint a fogyasztóvédelem és a fogyasztók tájékoztatása iránti megnövekedett igényt. Ugyanakkor a technológiai innovációt is figyelembe kell venni azon szeszes italok tekintetében, amelyek esetében az innováció a minőség javítását szolgálja anélkül, hogy az érintett szeszes italok hagyományos jellegét befolyásolná. A szeszes italok gyártása szorosan kapcsolódik a mezőgazdasági ágazathoz. Az említett kapcsolat, amellett, hogy az uniós mezőgazdaság egyik fontos áruelhelyezési területét képezi, meghatározó az Unióban gyártott szeszes italok minősége és hírneve szempontjából. A szabályozási keretnek ezért hangsúlyoznia kell ezt a szoros kapcsolatot a mezőgazdasági ágazattal.

(3)  A szeszes italokra alkalmazandó intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a fogyasztóvédelem magas szintjének eléréséhez, a tájékoztatási aszimmetria felszámolásához, a megtévesztő gyakorlatok megelőzéséhez, valamint a piac átláthatóságának és a tisztességes versenynek a megvalósításához. Meg kell óvniuk az uniós szeszes italok Unión belüli és világpiaci hírnevét azáltal, hogy továbbra is figyelembe veszik a szeszes italok gyártása során alkalmazott hagyományos gyakorlatokat, valamint a fogyasztóvédelem és a fogyasztók tájékoztatása iránti megnövekedett igényt. Ugyanakkor a technológiai innovációt is figyelembe kell venni azon szeszes italok tekintetében, amelyek esetében az innováció a minőség javítását szolgálja anélkül, hogy az érintett szeszes italok hagyományos jellegét befolyásolná. A szeszes italok gyártását a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a, az 1169/2001/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1b és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet1c szabályozza, és szorosan kapcsolódik a mezőgazdasági ágazathoz. Az említett kapcsolat, amellett, hogy az uniós mezőgazdaság egyik fontos áruelhelyezési területét képezi, meghatározó az Unióban gyártott szeszes italok minősége, biztonságossága és hírneve szempontjából. A szabályozási keretnek ezért hangsúlyoznia kell ezt a szoros kapcsolatot az agrár-élelmiszeripari ágazattal.

 

____________________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

1c Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A szeszes italokra alkalmazandó szabályok az agrár-élelmiszeripar számára meghatározott általános szabályokhoz képest külön kategóriába tartoznak. A különlegesség ebben az esetben ahhoz kapcsolódik, hogy a hagyományos termelési módszereket továbbra is fenntartják, hogy a szeszes italok szorosan kapcsolódnak a mezőgazdasági ágazathoz, jó minőségű összetevőket használnak és a fogyasztók biztonsága iránt olyan kötelezettséget vállaltak, amelyet a szeszipar – ígérete szerint – soha nem fog megszegni.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A szeszes italokra vonatkozó jogszabályok egységesebb megközelítésének biztosítása érdekében e rendeletnek egyértelmű kritériumokat kell megállapítania a szeszes italok meghatározására, kiszerelésére és címkézésére, valamint a földrajzi árujelzők oltalmára vonatkozóan. Emellett szabályokat kell megállapítania a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak vagy desztillátumoknak az alkoholtartalmú italok gyártása során történő felhasználására, valamint a szeszes italok kereskedelmi megnevezésének az élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetésére vonatkozóan is.

(4)  A szeszes italokra vonatkozó jogszabályok egységesebb megközelítésének biztosítása érdekében e rendeletnek – az uniós hivatalos nyelvek és ábécék sokszínűségének sérelme nélkül – egyértelmű kritériumokat kell megállapítania a szeszes italok meghatározására, kiszerelésére és címkézésére, valamint a földrajzi árujelzők oltalmára vonatkozóan. Emellett szabályokat kell megállapítania a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak vagy desztillátumoknak az alkoholtartalmú italok gyártása során történő felhasználására, valamint a szeszes italok kereskedelmi megnevezésének az élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetésére vonatkozóan is.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Annak érdekében, hogy megfelelő információk álljanak a fogyasztók rendelkezésére, rendelkezéseket kell meghatározni a kevert szeszes italnak minősülő szeszes italok kiszerelésére és címkézésére vonatkozóan.

(13)  Annak érdekében, hogy az 1169/2011/EU rendeletben előírtak szerint megfelelő információk álljanak a fogyasztók rendelkezésére, rendelkezéseket kell meghatározni a kevert szeszes italnak minősülő szeszes italok kiszerelésére és címkézésére vonatkozóan.

Módosítás5

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Bizonyos esetekben elképzelhető, hogy az élelmiszer-vállalkozók kötelesek jelezni vagy jelezni kívánják a szeszes italok eredetét annak érdekében, hogy felhívják a fogyasztók figyelmét termékük minőségére. Az eredetre vonatkozó ilyen jelöléseknek harmonizált kritériumoknak kell megfelelniük. Ezért konkrét rendelkezéseket kell hozni a szeszes italok kiszerelése és címkézése tekintetében a származási országnak vagy az eredet helyének megjelölésére vonatkozóan.

(15)  Bizonyos esetekben elképzelhető, hogy az élelmiszer-vállalkozók kötelesek jelezni vagy jelezni kívánják a szeszes italok eredetét annak érdekében, hogy felhívják a fogyasztók figyelmét termékük minőségére. Ezért konkrét rendelkezéseket kell hozni a szeszes italok kiszerelése és címkézése tekintetében a származási országnak vagy az eredet helyének megjelölésére vonatkozóan.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A földrajzi árujelzők oltalma tekintetében kellő figyelemmel kell lenni a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodásra (a továbbiakban: TRIPS-megállapodás) és különösen annak 22. és 23. cikkére, valamint az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményre (a továbbiakban: GATT-egyezmény), amelyek a 94/800/EK tanácsi határozattal12 kerültek jóváhagyásra.

(17)  A földrajzi árujelzők oltalma tekintetében kellő figyelemmel kell lenni a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodásra (a továbbiakban: TRIPS-megállapodás) és különösen annak 22. és 23. cikkére, valamint az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményre (a továbbiakban: GATT-egyezmény), amelyek a 94/800/EK tanácsi határozattal12 kerültek jóváhagyásra. Annak érdekében, hogy megerősítsük a földrajzi árujelzők oltalmát és hogy eredményesebb küzdelmet folytathassunk a hamisítás ellen, az oltalmat ki kell terjeszteni az Unió vámterületén áthaladó árukra is.

__________________

__________________

12 A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről (HL L 336., 1994.12.23., 1. o.).

12 A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről (HL L 336., 1994.12.23., 1. o.).

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet13 nem alkalmazandó a szeszes italokra. Ezért meg kell állapítani a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó szabályokat. Amennyiben egy szeszes ital minősége, hírneve vagy más jellemzője lényegében földrajzi eredetének tulajdonítható, a Bizottságnak be kell jegyeznie azon földrajzi árujelzőket, amelyek segítségével azonosítható, hogy az adott szeszes ital egy ország területéről, vagy az adott terület valamely régiójából vagy helységéből származik.

(18)  Az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet13 nem alkalmazandó a szeszes italokra. Ezért meg kell állapítani a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó szabályokat. Amennyiben egy szeszes ital minősége, hírneve, feldolgozásának és előállításának hagyományos módszerei, vagy más jellemzője lényegében földrajzi eredetének tulajdonítható, a Bizottságnak be kell jegyeznie azon földrajzi árujelzőket, amelyek segítségével azonosítható, hogy az adott szeszes ital egy ország területéről, vagy az adott terület valamely régiójából vagy helységéből származik.

_________________

_________________

13 Az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.).

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  Helyénvaló, hogy azon földrajzi árujelzővel rendelkező szeszes italok esetében, amelyeket nem oltalom alatt álló és e rendelet szerint bejegyzett eredetmegjelöléssel ellátott borokból állítanak elő, a termelési potenciál vonatkozásában ugyanazok az irányítási eszközök legyenek alkalmazhatók, mint amelyek az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1a alapján rendelkezésre állnak.

 

_______________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Indokolás

Az előadó azt javasolja, hogy a rendeletet hangolják össze az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló úgynevezett salátarendelet-javaslatról szóló véleménnyel, melyet a Parlament Mezőgazdasági Bizottsága 2017. május 3-án fogadott el.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A már létező, uniós oltalom alatt álló földrajzi árujelzők státuszának automatikus elismerése mellett meg kell határozni az Unió és a harmadik országok földrajzi árujelzőinek bejegyzésére, módosítására és esetleges törlésére vonatkozó, a TRIPS-megállapodással összhangban álló eljárásokat. Annak érdekében, hogy valamennyi érintett ágazat tekintetében összhangban legyenek egymással a földrajzi árujelzőkre vonatkozó eljárási szabályok, a szeszes italokra alkalmazandó, ilyen jellegű szabályokat a mezőgazdasági termékekre és az élelmiszerekre vonatkozóan az 1151/2012/EU rendeletben megállapított, átfogóbb és bevált eljárások mintájára kell megalkotni, figyelembe véve a szeszes italok sajátosságait. A bejegyzési eljárások egyszerűsítése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az élelmiszer-vállalkozók és a fogyasztók számára elektronikus formában elérhetőek legyenek az információk, létre kell hozni a földrajzi árujelzők elektronikus nyilvántartását.

(19)  A már létező, bejegyzett uniós földrajzi árujelzők státuszának automatikus elismerése mellett meg kell határozni az Unió és a harmadik országok földrajzi árujelzőinek bejegyzésére, módosítására és esetleges törlésére vonatkozó, a TRIPS-megállapodással összhangban álló eljárásokat. Annak érdekében, hogy valamennyi érintett ágazat tekintetében összhangban legyenek egymással a földrajzi árujelzőkre vonatkozó eljárási szabályok, a szeszes italokra alkalmazandó, ilyen jellegű szabályokat a mezőgazdasági termékekre és az élelmiszerekre vonatkozóan az 1151/2012/EU rendeletben megállapított, hasonló eljárások mintájára kell megalkotni, figyelembe véve a szeszes italok sajátosságait. A bejegyzési eljárások egyszerűsítése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az élelmiszer-vállalkozók és a fogyasztók számára elektronikus formában elérhetőek legyenek az információk, létre kell hozni a földrajzi árujelzők átlátható, összehasonlítható és könnyen hozzáférhető elektronikus nyilvántartását, amelynek ugyanolyan jogi érvénnyel kell rendelkeznie, mint a 110/2008/EK rendelet III. mellékletének. A 110/2008/EK rendelet értelmében lajstromozott földrajzi árujelzőket a Bizottságnak automatikusan be kell jegyeznie a nyilvántartásba. A Bizottságnak a 110/2008/EK rendelet 20. cikkével összhangban e rendelet hatálybalépését megelőzően be kell fejeznie a rendelet III. melléklete szerinti földrajzi árujelzők ellenőrzését.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A tagállami hatóságoknak felelősséget kell vállalniuk az e rendeletnek való megfelelés biztosításáért, a Bizottság számára pedig lehetővé kell tenni e megfelelés nyomon követését és ellenőrzését. Ezért elő kell írni a Bizottság és a tagállamok számára, hogy közöljék egymással a releváns információkat.

(20)  A szeszesital-ágazat hírnevének és értékének megőrzéséhez elengedhetetlen a magas színvonal fenntartása. A tagállami hatóságoknak felelősséget kell vállalniuk annak biztosításáért, hogy az előírt normákat e rendeletnek megfelelően betartják. A Bizottság számára azonban a valóban egységes végrehajtás biztosítása érdekében lehetővé kell tenni e megfelelés nyomon követését és ellenőrzését. Ezért elő kell írni a Bizottság és a tagállamok számára, hogy közöljék egymással a releváns információkat.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A minőségpolitika alkalmazása során, valamint a szeszes italok magas minőségének és a szeszipar sokszínűségének biztosítása érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a saját területükön gyártott szeszes italok meghatározására, kiszerelésére és címkézésére vonatkozóan az e rendeletben meghatározottaknál szigorúbb szabályokat is elfogadjanak.

(21)  A minőségpolitika alkalmazása során, valamint a szeszes italok magas minőségének és a szeszipar sokszínűségének biztosítása érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a saját területükön gyártott szeszes italok gyártására, meghatározására, kiszerelésére és címkézésére vonatkozóan az e rendeletben meghatározottaknál szigorúbb szabályokat is elfogadjanak.

Indokolás

Ez a módosítás a „gyártás” kifejezéssel egészíti ki a preambulumbekezdést, amely így összhangba kerül a rendeletre irányuló javaslat többi részével.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A 2017 márciusában az alkoholtartalmú italok összetevői listájának és tápanyagtartalmának a címkén való kötelező feltüntetésével kapcsolatban készült jelentésében a Bizottság kijelentette, hogy nem talált olyan objektív okot, amely indokolná az összetevőkkel és a tápanyagtartalommal kapcsolatos információk hiányát, és felszólította az iparágat, hogy egy éven belül dolgozzon ki egy olyan önszabályozó javaslatot, amely biztosítja a tájékoztatást az összes alkoholtartalmú ital összetevőivel és tápértékével kapcsolatban. A fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása érdekében az önszabályozó megközelítésnek legalább azt kell garantálnia, hogy az összetevőkre és a tápértékre vonatkozó információ fel legyen tüntetve a címkén, és hogy ez az információ összhangban legyen az élelmiszerekre vonatkozó önkéntes tájékoztatásról szóló követelményekkel, az 1169/2011/EU rendeletnek megfelelően. A Bizottságnak jelentésben kell értékelnie az iparági javaslatot, amelyet adott esetben jogalkotási javaslat is kísérhet.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Annak érdekében, hogy kellő figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói elvárások, a technológia fejlődése, a vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, a gyártás és a forgalmazás terén fennálló gazdasági feltételek javításának szükségessége, a hagyományos érlelési eljárások és kivételes esetekben az importáló harmadik országok joga, valamint a földrajzi árujelzők oltalmának biztosítása céljából a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a következőket érintő módosításokra és eltérésekre vonatkozóan: az e rendelet I. fejezetében említett szeszesital-kategóriákra vonatkozó technikai meghatározások és követelmények, valamint a bizonyos szeszes italokra vonatkozó konkrét szabályok, az e rendelet II. fejezetében említett címkézés és kiszerelés, az e rendelet III. fejezetében említett földrajzi árujelzők, valamint az e rendelet IV. fejezetében említett ellenőrzés és információcsere.

(22)  Annak érdekében, hogy kellő figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói elvárások, a technológia fejlődése, a vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, a gyártás és a forgalmazás terén fennálló gazdasági feltételek javításának szükségessége, a hagyományos érlelési eljárások és kivételes esetekben az importáló harmadik országok joga, valamint a földrajzi árujelzők oltalmának maradéktalan biztosítása céljából, továbbá a tradicionális gyakorlatok fontosságának figyelembevételével a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a következőket érintő módosításokra és eltérésekre vonatkozóan: az e rendelet I. fejezetében említett szeszesital-kategóriákra vonatkozó technikai meghatározások és követelmények, valamint a bizonyos szeszes italokra vonatkozó konkrét szabályok, az e rendelet II. fejezetében említett címkézés és kiszerelés, az e rendelet III. fejezetében említett földrajzi árujelzők, valamint az e rendelet IV. fejezetében említett ellenőrzés és információcsere.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Annak érdekében, hogy lehetőség legyen gyorsan reagálni a gazdasági és technológiai fejleményekre a fogyasztók védelme, valamint a gyártók gazdasági érdekeinek védelme céljából az e rendelet hatálya alá tartozó olyan szeszes italok tekintetében, amelyek nem tartoznak a megállapított kategóriákba, és amelyekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre technikai előírások, valamint a szóban forgó szeszes italokra vonatkozó gyártási és minőségi követelmények egységesítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy bizonyos feltételek mellett a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet II. mellékletének I., illetve II. részében foglalt szeszesital-kategóriák újakkal való kiegészítésére, valamint a kapcsolódó technikai előírások felvételére vonatkozóan.

törölve

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont – i pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  vagy közvetlenül az alábbi módszerek bármelyikének felhasználásával:

i.  vagy közvetlenül az alábbi módszerek egyikének vagy kombinálásának felhasználásával:

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a 110/2008/EK rendeletben szereplő „és/vagy” kifejezés által biztosított rugalmasság megmaradjon az új rendeletben is.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont – i pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  növényi anyagok mezőgazdasági eredetű etil-alkoholban, mezőgazdasági eredetű desztillátumokban, az e rendelet szerinti szeszes italokban vagy ezek valamilyen keverékében történő kivonatolása vagy hasonló feldolgozása,

–  növényi anyagok mezőgazdasági eredetű etil-alkoholban, mezőgazdasági eredetű desztillátumokban, az e rendelet szerinti szeszes italokban vagy ezek valamilyen kombinációjában történő kivonatolása vagy hasonló feldolgozása,

Indokolás

A „keverék” kifejezés 2. cikk (1) bekezdésének 3. pontjában szereplő meghatározásával való összetévesztés elkerülése érdekében.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont – i pont – 3 franciabekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  az alábbiak bármelyikének mezőgazdasági eredetű etil-alkoholhoz, mezőgazdasági eredetű desztillátumokhoz vagy szeszes italokhoz történő hozzáadása:

–  az alábbiak közül egy vagy több összetevő mezőgazdasági eredetű etil-alkoholhoz, mezőgazdasági eredetű desztillátumokhoz vagy szeszes italokhoz történő hozzáadása:

Indokolás

A „szeszes ital” meghatározásait nem illesztették be megfelelően a 110/2008/EK rendeletből és annak 716/2013/EK végrehajtási rendeletéből. Az előadó javasolja a 110/2008/EK rendeletből eredő egyes fogalommeghatározások javítását.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont – ii pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  az alábbiak bármelyikének szeszes italhoz történő hozzáadásával:

ii.  az alábbiak egyikének vagy kombinálásának szeszes italhoz történő hozzáadásával:

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a 110/2008/EK rendeletben szereplő „és/vagy” kifejezés által biztosított rugalmasság megmaradjon az új rendeletben is.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont – i pont – 4 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  italok;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „keverék”: a II. melléklet I. részében felsorolt vagy valamely földrajzi árujelzővel ellátott szeszes italnak az alábbiak bármelyikével történő összekeverésével készült termék:

3.  „keverék”: a II. melléklet I. részében felsorolt vagy valamely földrajzi árujelzővel ellátott szeszes italnak az alábbiak egyikével vagy közülük többel történő összekeverésével készült termék:

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  mezőgazdasági eredetű etil-alkohol.

Indokolás

A címkézés szabályainak egyszerűsítése érdekében, valamint azért, hogy a rendeletet a gazdasági szereplők és a felügyeleti szervek is alkalmazni tudják, az előadó javasolja a „keverék” fogalommeghatározásának pontosítását.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „összetett kifejezés”: a II. melléklet I. részében felsorolt valamely szeszes ital kereskedelmi megnevezésében szereplő kifejezéseknek vagy – amennyiben a végtermék teljes alkoholtartalma az említett szeszes italból származik – egy szeszes ital megnevezésében használt földrajzi árujelző kifejezéseinek és az alábbiak valamelyikének a kombinációja:

4.  „összetett kifejezés”: a II. melléklet I. részében felsorolt valamely szeszes ital kereskedelmi megnevezésében szereplő kifejezéseknek vagy – amennyiben a végtermék teljes alkoholtartalma az említett szeszes italból származik – egy szeszes ital megnevezésében használt földrajzi árujelző kifejezéseinek és az alábbiak egyikének vagy közülük többnek a kombinációja:

Indokolás

A „szeszes ital” meghatározásait nem illesztették be megfelelően a 110/2008/EK rendeletből és annak 716/83/EK végrehajtási rendeletéből. Az előadó javasolja a 110/2008/EK rendeletből eredő egyes fogalommeghatározások javítását.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „földrajzi árujelző”: olyan megjelölés, amely egy szeszes italt egy adott ország területéről vagy e terület valamely régiójából vagy helységéből származóként azonosít, amennyiben a szeszes ital minősége, hírneve vagy más jellemzője lényegében földrajzi eredetének tulajdonítható;

6.  „földrajzi árujelző”: olyan megnevezés, amelyet e rendelettel összhangban nyilvántartásba vettek és amely egy szeszes italt egy adott ország területéről vagy e terület valamely régiójából vagy helységéből származóként azonosít, amennyiben a szeszes ital minősége, hírneve vagy más jellemzője lényegében földrajzi eredetének tulajdonítható;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „termékleírás”: a földrajzi árujelző oltalma iránti kérelemhez csatolt dokumentáció, amely tartalmazza azon előírásokat, amelyeknek a szeszes italnak meg kell felelnie;

7.  „termékleírás”: a földrajzi árujelző oltalma iránti kérelemhez csatolt dokumentáció, amely tartalmazza azon előírásokat, amelyeknek a szeszes italnak meg kell felelnie, és amely megfelel a 110/2008/EK rendeletben szereplő „műszaki dokumentációnak”;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a.  „csoportosulás”: a szeszes italok gyártóinak, feldolgozóinak vagy importőreinek összefogása, akik ágazatspecifikus módon szervezik meg magukat, és nem elhanyagolható forgalmat bonyolítanak le;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 11 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11b.  „mezőgazdasági eredetű”: az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből vagy kizárólag ilyen termékekből előállított, erjesztett alkoholtartalmú italokból készült.

Indokolás

A jelenlegi 110/2008 rendelet engedélyezi a borból előállított alkohol használatát szeszes italok gyártásához, mivel a bor az EUMSZ I. mellékletében mezőgazdasági termékként szerepel (22.05 pont). Ez a módosítás lehetővé tenné más, kizárólag az I. mellékletben szereplő mezőgazdasági termékekből előállított, erjesztett alkoholtartalmú italokból származó alkohol használatát is, ami jelenleg nem engedélyezett.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az alkoholtartalmú italok gyártása során, valamint a színezékek, aromák vagy más, az alkoholtartalmú italok előállításában engedélyezett adalékanyagok hígításához vagy feloldásához használt alkoholnak mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak kell lennie.

(1)  A szeszes italok gyártása során, valamint a színezékek, aromák vagy más, a szeszes italok előállításában engedélyezett adalékanyagok hígításához vagy feloldásához használt alkoholnak mezőgazdasági eredetű vagy sörből előállított etil-alkoholnak kell lennie.

Indokolás

A 110/2008/EK rendelettel való összhang érdekében. A rendelet szeszes italokra hivatkozik, az egyéb alkoholtartalmú italokra ágazatspecifikus szabályozás vonatkozik.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az alkoholtartalmú italok gyártása során, valamint a színezékek, aromák vagy más, az alkoholtartalmú italok előállításában engedélyezett adalékanyagok hígításához vagy feloldásához használt desztillátumok kizárólag mezőgazdasági eredetűek lehetnek.

(2)  A szeszes italok gyártása során, valamint a színezékek, aromák vagy más, a szeszes italok előállításában engedélyezett adalékanyagok hígításához vagy feloldásához használt desztillátumok kizárólag mezőgazdasági eredetűek vagy sörből előállítottak lehetnek.

Indokolás

A 110/2008/EK rendelettel való összhang érdekében. A rendelet szeszes italokra hivatkozik, az egyéb alkoholtartalmú italokra ágazatspecifikus szabályozás vonatkozik.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol vagy desztillátumok forgalomba hozatala esetén az alapul használt anyagokat az elektronikus kísérődokumentumokban fel kell tüntetni.

Indokolás

A módosítás célja, hogy pontosan meghatározza az elektronikus kísérődokumentumokban, hogy milyen nyersanyagokat használtak fel a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol vagy desztillátum gyártásához. Ezek a termékek olyan további szeszes italok gyártásához is felhasználhatók, amelyek bizonyos nyersanyagokból előállított alkohol vagy desztillátum kizárólagos használatát írják elő, mint amilyen a brandy előállításához felhasznált borpárlat. A nyersanyagok feltüntetése tehát garantálja a teljes körű nyomon követhetőséget, és megakadályozza, hogy a szabályozást megkerüljék.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  kizárólag az I. melléklet 3. pontjának megfelelően, a termék végső ízének lekerekítése érdekében édesíthetők.

e)  csak a termék végső ízének lekerekítése érdekében édesíthetők. Az édesítő termékek invertcukorban kifejezett maximális tartalma nem haladhatja meg a II. mellékletben az egyes kategóriák tekintetében meghatározott küszöbértékeket.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  egy adott termékjellemzővel való megegyezés érdekében és az I. melléklet 3. pontjának megfelelően, valamint a tagállamok vonatkozó jogszabályainak figyelembevétele mellett édesíthetők.

e)  édesíthetők.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  egy adott termékjellemzővel való megegyezés érdekében és az I. melléklet 3. pontjának megfelelően édesíthetők.

e)  édesíthetők.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. cikk

5. cikk

Átruházott hatáskörök

Átruházott hatáskörök

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakra vonatkozóan:

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakra vonatkozóan:

a)  az I. mellékletben foglalt technikai meghatározások módosítása;

a)   az I. mellékletben foglalt technikai meghatározások módosítása.

b)  a II. melléklet I. részében foglalt szeszesital-kategóriákra vonatkozó követelmények, valamint a II. melléklet II. részében felsorolt, bizonyos szeszes italokra vonatkozó konkrét szabályok módosítása.

 

Az első albekezdés a) és b) pontjában említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a növekvő fogyasztói elvárásokból, a technológiai fejlődésből, a vonatkozó nemzetközi előírások alakulásából vagy a termékinnováció szükségességéből fakadó igazolt igények kielégítésére korlátozódnak.

Az első albekezdés a) pontjában említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a tagállamokon belüli tradicionális gyakorlat fontosságának figyelembevétele mellett a növekvő fogyasztói elvárásokból, a technológiai fejlődésből, a vonatkozó nemzetközi előírások alakulásából vagy a termékinnováció szükségességéből fakadó igazolt igények kielégítésére korlátozódnak.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet új szeszesital-kategóriákkal való kiegészítésére.

 

A következő feltételek teljesülése esetén kerülhet sor új kategória felvételére:

 

a)  a fogyasztók és a gyártók érdekeinek védelme gazdaságilag és technikailag szükségessé teszi, hogy valamely szeszes ital forgalmazása egy konkrét név alatt és egységes technikai előírásoknak megfelelően történjen;

 

b)  egy szeszes ital legalább egy tagállamban jelentős piaci részesedéssel rendelkezik;

 

c)  az új kategória számára kiválasztott névnek vagy széles körben elterjedtnek kell lennie, vagy ha ez nem lehetséges, leíró jellegű nevet kell választani, nevezetesen olyat, amely utal az adott szeszes ital előállítása során felhasznált nyersanyagra;

 

d)  az új kategória technikai előírásai az uniós piacon már alkalmazott minőségi és gyártási paraméterek értékelése alapján kerülnek megállapításra. A technikai előírások megállapítása során tiszteletben kell tartani az alkalmazandó uniós fogyasztóvédelmi jogszabályokat, valamint figyelembe kell venni a vonatkozó nemzetközi előírásokat. A technikai előírásoknak biztosítaniuk kell az uniós gyártók közötti tisztességes versenyt, valamint az uniós szeszes italok jó hírnevét.

 

(3)  A Bizottság emellett arra is felhatalmazást kap, hogy kivételes esetekben, amikor az importáló harmadik ország joga úgy kívánja, a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletben foglalt technikai meghatározások követelményeitől, a II. melléklet I. részében foglalt szeszesital-kategóriákra vonatkozó követelményektől, valamint a II. melléklet II. részében felsorolt, bizonyos szeszes italokra vonatkozó konkrét szabályoktól való eltérések tekintetében.

(3)  A Bizottság emellett arra is felhatalmazást kap, hogy kivételes esetekben, amikor az importáló harmadik ország joga úgy kívánja, a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletben foglalt technikai meghatározások követelményeitől, a II. melléklet I. részében foglalt szeszesital-kategóriákra vonatkozó követelményektől, valamint a II. melléklet II. részében felsorolt, bizonyos szeszes italokra vonatkozó konkrét szabályoktól való eltérések tekintetében.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Azon nyersanyagok vagy növények nevét, amelyek bizonyos szeszesital-termékkategóriák megjelölésére vannak fenntartva, minden élelmiszer (beleértve a szeszes italokat is) megnevezésénél és kiszerelésénél szabad használni, amennyiben (különösen a szeszes italok esetében) gondoskodnak arról, hogy a felhasználót ne tévesszék meg.

Indokolás

A szeszes italokra vonatkozó uniós jog pl. az „encián”, a „cseresznye” és a „kömény” megnevezéseket bizonyos szeszesital-kategóriák számára tartja fenn. A nyersanyagok vagy növényi anyagok neve egy sor olyan élelmiszer nevében szerepel, amelyek nem szeszes italok, pl. enciántea és cseresznyetorta. Ezt a szeszipari ágazaton belül is lehetővé kell tenni, pl. az enciánt, amelyet összetevőként gyógynövénylikőr előállításához használnak fel, fel lehessen tüntetni a címkén.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben egy szeszes ital a II. melléklet I. részének 15–47. pontjában foglalt szeszesital-kategóriák közül egynél több követelményeinek is megfelel, az adott kategóriák tekintetében felsorolt egy vagy több releváns kereskedelmi megnevezés alatt is értékesíthető.

(3)  Amennyiben egy szeszes ital a II. melléklet I. részében foglalt szeszesital-kategóriák közül egynél több követelményeinek is megfelel, az adott kategóriák tekintetében felsorolt egy vagy több kereskedelmi megnevezés alatt is forgalmazható.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az első albekezdés a) pontjának megfelelően sor kerül egy kereskedelmi megnevezés kiegészítésére vagy helyettesítésére, a szóban forgó pontban említett földrajzi árujelző csak az alábbiakkal egészíthető ki:

Amennyiben az első albekezdés a) pontjának megfelelően sor kerül egy hivatalos megnevezés kiegészítésére vagy helyettesítésére, a szóban forgó pontban említett földrajzi árujelző csak az alábbiakkal egészíthető ki:

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 2008. február 20-án a 34. cikk (1) bekezdése értelmében létező földrajzi árujelzőkre már használatban lévő kifejezésekkel; vagy

a)  a 2008. február 20-án a 34. cikk (1) bekezdése értelmében létező földrajzi árujelzőkre már használatban lévő kifejezésekkel, ideértve a tagállamokban hagyományosan annak jelzésére használt kifejezéseket, hogy a termék a nemzeti jog szerinti minőségi jelzéseknek megfelelően oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkezik; vagy

Indokolás

Az előadó javasolja az egyes tagállamokban alkalmazott minőségvédelmi rendszerek tiszteletben tartásának biztosítását.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a vonatkozó termékleírásban megjelölt kifejezésekkel.

b)  bármely, a vonatkozó termékleírás által megengedett kifejezéssel;

Indokolás

Az Irish Poteen/Irish Poitín műszaki dokumentációjának 9. szakasza megengedi mind az Irish Poteen, mind az Irish Poitín használatát. A módosítás célja, hogy összhangot biztosítson a műszaki dokumentációval, és megtartsa a kétféle írásmód használatának lehetőségét.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az élelmiszer gyártása során használt alkohol kizárólag az összetett kifejezésben vagy az utalás(ok)ban említett szeszes italokból származik, kivéve az adott élelmiszer gyártásához felhasznált aromákban esetleg jelen levő etil-alkoholt; és

a)  az élelmiszer gyártása során használt alkohol kizárólag az összetett kifejezésben vagy az utalás(ok)ban említett szeszes italokból származik, kivéve az adott élelmiszer gyártásához felhasznált aromákat esetleg tartalmazó, mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt; és

Indokolás

Kifejezetten biztosítani kell, hogy csak mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt használjanak hordozóanyagként az élelmiszer gyártásához használt aromákban, valamint hogy csakis aromák hordozóanyagaként használják, sosem önmagában.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Valamely szeszesital-kategóriára vagy földrajzi árujelzőre történő utalás egy élelmiszer kiszerelésén nem jeleníthető meg a kereskedelmi megnevezéssel egy sorban. A 10. cikk (3) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül, az alkoholtartalmú italok kiszerelésén az utalást kisebb méretű betűkkel kell feltüntetni, mint a kereskedelmi megnevezést és az összetett kifejezést.

(5)  Az 1169/2011/EU rendelet 13. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül, valamely szeszesital-kategóriára vagy földrajzi árujelzőre történő utalás egy élelmiszer kiszerelésén nem jeleníthető meg a kereskedelmi megnevezéssel egy sorban. Az e rendelet 10. cikke (3) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül, az alkoholtartalmú italok kiszerelésén az utalást kisebb méretű betűkkel kell feltüntetni, mint a kereskedelmi megnevezést és az összetett kifejezést.

Indokolás

Lásd az 1169/2011/EU rendelet 13. cikke (1) bekezdésének szövegezését. A javasolt szöveg ellentmond a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rendeletnek, amely explicit módon előírja, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatosan kötelezően megadandó információt (többek között az élelmiszer nevét/kereskedelmi megnevezését) semmilyen módon nem szabad megszakítani. Ebben az esetben az utalást a kereskedelmi megnevezéssel egy sorban kell elhelyezni. Ez a módosítás biztosítaná az élelmiszeripari szereplők jogbiztonságát.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

Címkézés alkohol hozzáadása esetén

 

Ha a II. melléklet 1–14. kategóriájában felsorolt valamely szeszes italhoz az I. melléklet 4. pontjában foglaltaknak megfelelően hígított vagy nem hígított alkoholt adtak hozzá, az említett szeszes ital a „szeszes ital” kereskedelmi megnevezést viseli. Ez a szeszes ital semmilyen formában nem viselheti az 1–14. kategóriában foglalt neveket.

Indokolás

Ez megfelel a 110/2008/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdése alapján érvényes jogi helyzetnek, amely szerint ha semleges alkoholt adnak hozzá erjesztéssel készült szeszes italokhoz, a szeszes ital számára fenntartott kifejezést sehol nem szabad feltüntetni a címkén.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A keverék a „szeszes ital” kereskedelmi megnevezést viseli.

A keverék a „szeszes ital” kereskedelmi megnevezést viseli, amelyet jól látható helyen, egyértelműen fel kell tüntetni a címkén.

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja, hogy a kereskedelmi megnevezést jól látható módon tüntetik fel, hasonlóan ahhoz, amit az előző rendelet (110/2008) előírt.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A szeszes ital kiszerelésén vagy címkéjén az érlelési időt vagy az ital korát kizárólag akkor lehet feltüntetni, ha az a legfiatalabb alkohol-összetevőre vonatkozik, és feltéve, hogy a szeszes italt valamely tagállam adóhatóságainak felügyelete vagy azzal egyenlő értékű garanciát biztosító felügyelet alatt érlelték.

(3)  A szeszes ital kiszerelésén vagy címkéjén az érlelési időt vagy az ital korát kizárólag akkor lehet feltüntetni, ha az a legfiatalabb alkohol-összetevőre vonatkozik, és feltéve, hogy a szeszes ital teljes érlelési folyamata valamely tagállam adóhatóságainak felügyelete vagy azzal egyenlő értékű garanciát biztosító felügyelete alatt történt. A Bizottság nyilvános jegyzéket állít össze a tagállamok által kijelölt azon testületekről, amelyek az érlelési folyamatokat felügyelik.

Indokolás

A módosítás meghatározza, hogy az érlelt szeszes italokat folyamatosan és hatékonyan kell ellenőrizni, elkerülve ezzel a szórványos, vagy mintavételen alapuló ellenőrzéseket. A cél az érlelt termékek hamisításának megfékezése, szem előtt tartva, hogy az érlelés hozzáadott értéket biztosít, és hogy az ilyen jellegű biztosítékok a jogszerűséget és a tisztességes versenyt biztosítják, illetve védik a fogyasztókat.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Amennyiben a szeszes ital kiszerelésén vagy címkéjén az érlelési idő vagy az ital kora fel van tüntetve, ennek szerepelnie kell az elektronikus kísérőokmányban is.

Indokolás

A módosítás célja, hogy a szeszes italokra vonatkozó lényeges információk, mint például a kereskedelmi megnevezés vagy az érlelési idő, fel legyenek tüntetve a kísérőokmányokban a nagyobb fokú nyomon követhetőség érdekében, valamint a helytelen üzleti gyakorlatok elkerülése végett, mivel ez utóbbiak torzíthatják az élelmiszer-vállalkozók közötti tisztességes versenyt, vagy félrevezethetik a fogyasztókat.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Az e cikk (3) bekezdésétől eltérve a dinamikus érlelési eljárás vagy „criaderas y solera” eljárás használatával érlelt brandy esetében a IIa. mellékletben leírtak szerint kiszámított átlagos kort csak abban az esetben lehet a kiszerelésen és a címkézésen feltüntetni, ha a brandy érlelése egy, az illetékes hatóság által jóváhagyott ellenőrző rendszer felügyelete alatt történt. A címkén a brandy átlagos korát évben kell megadni, és utalni kell a „criaderas y solera” eljárásra.

Indokolás

A cél az, hogy a dinamikus vagy az úgynevezett „criaderas y solera” érlelési eljárással készült brandy esetében a címkén a termelők az átlagos kort is feltüntethessék, évben kifejezve. A termelőnek az illetékes hatóság által jóváhagyott ellenőrzési rendszer hatálya alá kell tartoznia, ami biztosítja a megfelelést.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben feltüntetik egy szeszes ital származását, ennek során a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet16 60. cikkének megfelelően kell eljárni.

(1)  Amennyiben feltüntetik egy szeszes ital származását, annak azt a helyet vagy régiót kell megjelölnie, ahol a késztermék előállításának azon szakaszát végezték, amellyel a szeszes ital elnyerte jellemző minőségét és lényeges tulajdonságait.

__________________

 

16 Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

 

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, az Unióban gyártott és kivitelre szánt szeszes italok esetén a földrajzi árujelzők és a II. mellékletben dőlt betűvel szedett kifejezések mellett szerepeltetni lehet azok fordítását is, amennyiben az importáló országban ez jogi követelmény.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14. cikk

14. cikk

Uniós szimbólum használata az oltalom alatt álló földrajzi árujelzők esetében

Uniós szimbólum használata földrajzi árujelzők esetében

Az oltalom alatt álló földrajzi árujelző uniós szimbóluma használható a szeszes italok címkéjén és kiszerelésén.

Az 1151/2012/EU rendelet 12. cikkének (7) bekezdése értelmében elfogadott, oltalom alatt álló földrajzi árujelzők uniós szimbóluma földrajzi árujelzővel használható a szeszes italok kiszerelésén és címkéjén.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

16. cikk

16. cikk

Átruházott hatáskörök

Átruházott hatáskörök

(1)  Annak érdekében, hogy kellő figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói elvárások, a technológia fejlődése, a vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, valamint a gyártás és a forgalmazás terén fennálló gazdasági feltételek javításának szükségessége, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

(1)  Annak érdekében, hogy kellő figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói elvárások, a technológia fejlődése, a vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, valamint a gyártás és a forgalmazás terén fennálló gazdasági feltételek javításának szükségessége, továbbá ezzel egyidejűleg a fogyasztók védelmének és a hagyományos gyakorlatok figyelembevételének biztosítása, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítésére a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a)  az összetett kifejezések és az utalások szeszes italok címkéjén való feltüntetésére vonatkozó szabályok módosítása;

a)  az összetett kifejezések és az utalások szeszes italok címkéjén való feltüntetésére vonatkozó szabályok módosítása;

b)  a keverékek kiszerelésére és címkézésére vonatkozó szabályok módosítása; és

b)  a keverékek kiszerelésére és címkézésére vonatkozó szabályok módosítása; és

c)  a szeszes italok elemzésére vonatkozó uniós referencia-módszerek naprakésszé tétele és kiegészítése.

c)  a szeszes italok elemzésére vonatkozó uniós referencia-módszerek naprakésszé tétele és kiegészítése.

(2)  Annak érdekében, hogy kellő figyelmet kapjanak a tagállamokban létező hagyományos érlelési eljárások, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 11. cikk (3) bekezdésétől való eltérések tekintetében, amely az érlelési időnek vagy az ital korának a szeszes italok kiszerelésén vagy címkéjén történő feltüntetésére vonatkozik.

(2)  Annak érdekében, hogy kellő figyelmet kapjanak a tagállamokban létező hagyományos érlelési eljárások, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 11. cikk (3) bekezdésétől való eltérések tekintetében, amely az érlelési időnek vagy az ital korának a szeszes italok kiszerelésén vagy címkéjén történő feltüntetésére vonatkozik.

(3)  Kivételes esetekben, amikor az importáló harmadik ország joga úgy kívánja, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e fejezetben foglalt, a kiszerelésre és a címkézésre vonatkozó rendelkezésektől való eltérések tekintetében.

 

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Oltalom alatt álló földrajzi árujelzőt bármely olyan gazdasági szereplő használhat, amely a vonatkozó termékleírásnak megfelelően készített szeszes italt forgalmaz.

(1)  Földrajzi árujelzőt bármely olyan gazdasági szereplő használhat, amely a vonatkozó termékleírásnak megfelelően készített szeszes italt forgalmaz.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az oltalom alatt álló földrajzi árujelzők, valamint az ilyen oltalom alatt álló elnevezésekkel ellátott, a termékleírásnak megfelelő szeszes italok a következőkkel szemben élveznek oltalmat:

(2)  A földrajzi árujelzők, valamint az ilyen oltalom alatt álló elnevezésekkel ellátott, a termékleírásnak megfelelő szeszes italok a következőkkel szemben élveznek oltalmat:

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  olyan, az oltalom alatt álló elnevezéssel ellátott termékhez hasonló termékek esetében, amelyek nem felelnek meg az adott termék leírásának; vagy

i.  olyan, az oltalom alatt álló elnevezéssel ellátott termékhez hasonló termékek esetében, amelyek nem felelnek meg az adott termék leírásának, ideértve azokat az eseteket is, amelyekben e termékeket összetevőként használják fel; vagy

Indokolás

Az előadó javasolja a földrajzi árujelzők oltalmának megerősítését a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2005/EK rendeletben alkalmazott megfogalmazás („ideértve az összetevőként felhasznált termékeket”) alkalmazásával.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  bármely visszaélés, utánzás vagy utalás, még abban az esetben is, ha feltüntetik a termék vagy szolgáltatás valós eredetét, vagy ha az oltalom alatt álló elnevezést lefordítják vagy azt olyan típusú kifejezések követik, mint a „féle”, „fajta”, „módszer”, „mint ahogyan … készül”, „utánzat”, „íz”, „mint” és hasonlók;

b)  bármely visszaélés, utánzás vagy utalás, még abban az esetben is, ha feltüntetik a termék vagy szolgáltatás valós eredetét, vagy ha az oltalom alatt álló elnevezést lefordítják vagy azt olyan típusú kifejezések követik, mint a „féle”, „típus”, „fajta”, „módszer”, „mint ahogyan … készül”, „utánzat”, „íz”, „mint” és hasonlók, ideértve azokat az eseteket is, amelyekben e termékeket összetevőként használják fel;

Indokolás

Az előadó javasolja a földrajzi árujelzők oltalmának megerősítését a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2005/EK rendeletben alkalmazott megfogalmazás („ideértve az összetevőként felhasznált termékeket”) alkalmazásával.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  bármely egyéb – a termék származását, eredetét, jellegét vagy alapvető tulajdonságait illetően – hamis vagy megtévesztő megjelölés a belső vagy a külső csomagoláson, a reklámanyagokon vagy az érintett termékre vonatkozó dokumentumokon, valamint a termék származását illetően hamis benyomást keltő tárolóedénybe történő csomagolás;

c)  bármely egyéb – a termék származását, eredetét, jellegét, összetevőit vagy alapvető tulajdonságait illetően – hamis vagy megtévesztő megjelölés a termék kiszerelésén vagy címkézésén, amely a termék származására vonatkozóan hamis benyomást kelthet;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az oltalom alatt álló földrajzi árujelző nem válhat a 32. cikk (1) bekezdésének értelmében vett köznevesült elnevezéssé az Unióban.

(3)  A földrajzi árujelző nem válhat a 32. cikk (1) bekezdésének értelmében vett köznevesült elnevezéssé az Unióban.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A (2) bekezdésben említett, földrajzi árujelzőkre vonatkozó oltalmat ki kell terjeszteni az Unió vámterületére belépő, de az Unión belüli szabad forgalmazásra nem bocsátott árukra is.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket az oltalom alatt álló földrajzi árujelzők (2) bekezdésben említett jogszerűtlen használatának megelőzése vagy megszüntetése érdekében.

(4)  A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket a földrajzi árujelzők (2) bekezdésben említett jogszerűtlen használatának megelőzése vagy megszüntetése érdekében.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A tagállamok olyan területekre is alkalmazhatják a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61–72. cikkében meghatározott rendelkezéseket, amelyeken a földrajzi árujelzőkkel ellátott szeszes italok készítésére alkalmas borok készülnek. E rendelkezések alkalmazásában ezeket a területeket olyan területekként lehet kezelni, ahol oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott borokat lehet termelni.

Indokolás

Ez a módosítás azt javasolja, hogy a rendeletet hangolják össze az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló úgynevezett salátarendelet-javaslatról szóló véleménytervezettel, melyet a Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága 2017. május 3-án fogadott el.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a szeszes ital előállítási módjának, valamint – adott esetben – az autentikus és egységes helyi előállítási módszereknek a leírása, valamint a csomagolásra vonatkozó adatok feltüntetése, amennyiben a kérelmező csoportosulás – az uniós jogot, különösen az áruk szabad mozgására és a szolgáltatások szabad nyújtására vonatkozó jogszabályokat is figyelembe véve – úgy dönt, hogy a minőség megőrzése, a származás garantálása vagy az ellenőrzés biztosítása érdekében a csomagolásnak is a meghatározott földrajzi területen kell történnie, és ezt a konkrét termékre vonatkozóan megfelelően megindokolja;

e)  a szeszes ital gyártási módjának, valamint – adott esetben – az autentikus és egységes helyi előállítási módszereknek a leírása, valamint a csomagolásra vonatkozó adatok feltüntetése, amennyiben a kérelmező vagy a kérelmező csoportosulás (a továbbiakban együttesen: „kérelmező”) – az uniós jogot, különösen az áruk szabad mozgására és a szolgáltatások szabad nyújtására vonatkozó jogszabályokat is figyelembe véve – úgy dönt, hogy a minőség megőrzése, a származás garantálása vagy az ellenőrzés biztosítása érdekében a csomagolásnak is a meghatározott földrajzi területen kell történnie, és ezt a konkrét termékre vonatkozóan megfelelően megindokolja;

Indokolás

A szeszes italok összefüggésében és a földrajzi árujelzőkre vonatkozó termékleírásban a „gyártás” szó használata egyértelműbb lenne, és jobban tükrözné az iparági gyakorlatot.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a szeszes ital valamely tulajdonsága, hírneve vagy más jellemzője és a d) pontban említett földrajzi terület közötti kapcsolatot alátámasztó részletek;

f)  a földrajzi környezettel vagy a földrajzi származással való kapcsolatot alátámasztó részletek;

Indokolás

A 110/2008/EK rendelettel való összhang megőrzése érdekében. Meg kell őrizni a környezet és a termék közötti szorosabb és szigorúbb kapcsolatot.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a kérelmező csoportosulás neve és címe, valamint a termékleírásban foglalt előírások betartását ellenőrző hatóságok neve és címe, vagy az ezen előírások betartását ellenőrző szervek neve és címe, amennyiben a szervek ezen adatai rendelkezésre állnak;

a)  a kérelmező neve és címe, valamint a termékleírásban foglalt előírások betartását ellenőrző hatóságok neve és címe, vagy az ezen előírások betartását ellenőrző szervek neve és címe, amennyiben a szervek ezen adatai rendelkezésre állnak;

Indokolás

A szeszes italok előállítása eltér a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek gyártásától, ezért lehetővé kell tenni egyedi kérelmezők számára is, hogy földrajzi árujelzőért folyamodjanak. A 23. cikk 1. pontja, a 24. cikk 3. pontjának (3) és (5) albekezdése vonatkozik a kérelmezőre.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a termékleírás főbb pontjai: a szeszes ital elnevezése, leírása, beleértve adott esetben a csomagolására és a címkézésére vonatkozó külön előírásokat, és a földrajzi terület tömör meghatározása;

i.  a termékleírás főbb pontjai: a szeszes ital elnevezése, kategóriája, leírása, beleértve adott esetben a csomagolására és a címkézésére vonatkozó külön előírásokat, és a földrajzi terület tömör meghatározása;

Indokolás

A földrajzi árujelzőre vonatkozó termékleírás megjelenítésében egyértelműen meg kell jelölni a szeszes ital kategóriáját is.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a kérelmező csoportosulás neve és címe;

a)  a kérelmező neve és címe;

Indokolás

A szeszes italok előállítása eltér a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek gyártásától, ezért lehetővé kell tenni egyedi kérelmezők számára is, hogy földrajzi árujelzőért folyamodjanak. A 23. cikk 1. pontja, a 24. cikk 3. pontjának (3) és (5) albekezdése vonatkozik a kérelmezőre.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a tagállam arra vonatkozó nyilatkozata, hogy megítélése szerint a kérelmező csoportosulás által benyújtott kérelem, amely kedvező határozat alapjául szolgálhat, megfelel az e rendeletben és az e rendelet értelmében elfogadott rendelkezésekben szereplő feltételeknek;

c)  a tagállam arra vonatkozó nyilatkozata, hogy megítélése szerint a kérelmező által benyújtott kérelem, amely kedvező határozat alapjául szolgálhat, megfelel az e rendeletben és az e rendelet értelmében elfogadott rendelkezésekben szereplő feltételeknek;

Indokolás

A szeszes italok előállítása eltér a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek gyártásától, ezért lehetővé kell tenni egyedi kérelmezők számára is, hogy földrajzi árujelzőért folyamodjanak. A 23. cikk 1. pontja, a 24. cikk 3. pontjának (3) és (5) albekezdése vonatkozik a kérelmezőre.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közös kérelmet vagy egy érintett tagállamnak, vagy egy érintett harmadik országban működő csoportosulásnak kell benyújtania a Bizottsághoz, akár közvetlenül, akár a szóban forgó harmadik ország hatóságain keresztül. A kérelemnek valamennyi érintett tagállam részéről tartalmaznia kell a 20. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett nyilatkozatot. Valamennyi érintett tagállamnak és harmadik országnak teljesítenie kell a 20. cikkben meghatározott követelményeket.

A közös kérelmet vagy egy érintett tagállamnak, vagy egy érintett harmadik országbeli kérelmezőnek kell benyújtania a Bizottsághoz, akár közvetlenül, akár a szóban forgó harmadik ország hatóságain keresztül. A kérelemnek valamennyi érintett tagállam részéről tartalmaznia kell a 20. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett nyilatkozatot. Valamennyi érintett tagállamnak és harmadik országnak teljesítenie kell a 20. cikkben meghatározott követelményeket.

Indokolás

A szeszes italok előállítása eltér a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek gyártásától, ezért lehetővé kell tenni egyedi kérelmezők számára is, hogy földrajzi árujelzőért folyamodjanak. A 23. cikk 1. pontja, a 24. cikk 3. pontjának (3) és (5) albekezdése vonatkozik a kérelmezőre.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ha a kérelem egy harmadik ország földrajzi területére vonatkozik, a kérelmet – közvetlenül vagy az érintett harmadik ország hatóságain keresztül – a Bizottsághoz kell benyújtani.

(5)  Ha a kérelem egy harmadik ország földrajzi területére vonatkozik, a kérelmet – az érintett harmadik ország hatóságain keresztül – a Bizottsághoz kell benyújtani.

Indokolás

A harmadik országokból érkező kérelmeket a hatóságoknak kell benyújtaniuk, nem pedig közvetlenül a kérelmezőnek. Ez konzisztenssé teszi a kérelmet, hiszen így a hatóságok megfelelően bevonásra kerülnek és megismerik a tényeket.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

22. cikk

törölve

Átmeneti nemzeti oltalom

 

(1)  A kérelmek Bizottsághoz történő benyújtásának napjától kezdődő hatállyal a tagállamok e rendelet alapján – kizárólag átmeneti jelleggel – nemzeti oltalmat biztosíthatnak az elnevezések számára.

 

(2)  Ez a nemzeti oltalom az e rendelet szerinti bejegyzésről szóló határozat meghozatalának vagy a kérelem visszavonásának időpontjában szűnik meg.

 

(3)  Amennyiben az elnevezést e fejezet alapján nem jegyzik be, a nemzeti oltalom következményei kizárólag az érintett tagállam felelősségi körébe tartoznak.

 

(4)  A tagállamok által az (1) bekezdés szerint meghozott intézkedések csak nemzeti szinten járnak joghatással, és nem érintik az Unión belüli és a nemzetközi kereskedelmet.

 

Indokolás

A törlés egy olyan rendelkezést távolít el, amely uniós szintű átmeneti nemzeti oltalom nyújtására szólít fel. A földrajzi árujelzők oltalma a nemzeti jog alapján már megvalósulhat, állandó és átmeneti alapon egyaránt.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a megfelelő eszközökkel megvizsgálja, hogy a 21. cikk értelmében hozzá beérkezett kérelem megalapozott-e, és megfelel-e az e fejezetben foglalt feltételeknek. E vizsgálat időtartama nem haladhatja meg a tizenkét hónapot. Ezen időtartam túllépése esetén a Bizottság írásban értesíti a kérelmezőt a késedelem okáról.

(1)  A Bizottság a megfelelő eszközökkel megvizsgálja, hogy a 21. cikk értelmében hozzá beérkezett kérelem megalapozott-e, és megfelel-e az e fejezetben foglalt feltételeknek. A vizsgálat során ellenőrzik, hogy a kérelem nem tartalmaz-e nyilvánvaló hibákat, és általános szabályként időtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot. Ezen időtartam túllépése esetén a Bizottság haladéktalanul írásban értesíti a kérelmezőt a késedelem okáról.

A Bizottság legalább havonta közzéteszi a hozzá benyújtott bejegyzés iránti kérelmekben foglalt elnevezések listáját, valamint a benyújtásuk időpontját.

A Bizottság legalább havonta közzéteszi a hozzá benyújtott bejegyzés iránti kérelmekben foglalt elnevezések listáját, valamint a benyújtásuk időpontját.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha a Bizottság az 23. cikk (1) bekezdése első albekezdésének megfelelően lefolytatott vizsgálatot követően rendelkezésére álló információk alapján úgy ítéli meg, hogy a bejegyzés feltételei nem teljesültek, végrehajtási jogi aktust fogad el a kérelem elutasítása céljából. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(1)  Ha a Bizottság az 23. cikk (1) bekezdése első albekezdésének megfelelően lefolytatott vizsgálatot követően rendelkezésére álló információk alapján úgy ítéli meg, hogy a bejegyzés feltételei nem teljesültek, a 43. cikknek megfelelően e rendeletet kiegészítve felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a kérelem elutasítása céljából.

Indokolás

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok bevezetése a meglévő parlamenti jogok védelme érdekében.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha a Bizottsághoz az 24. cikk értelmében nem érkezik sem felszólalás, sem indokolással ellátott, elfogadható felszólalási nyilatkozat, a 44. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül végrehajtási jogi aktust fogad el az elnevezés bejegyzése céljából.

(2)  Ha a Bizottsághoz az 24. cikk értelmében nem érkezik sem felszólalás, sem indokolással ellátott, elfogadható felszólalási nyilatkozat, a 43. cikkel összhangban e rendeletet kiegészítve felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az elnevezés bejegyzése céljából.

Indokolás

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok bevezetése a meglévő parlamenti jogok védelme érdekében.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  amennyiben a konzultáció során megállapodás született, a 44. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül elfogadott végrehajtási jogi aktus útján bejegyzi az elnevezést, és szükség esetén módosítja a 23. cikk (2) bekezdésének megfelelően közzétett információkat, feltéve, hogy a szóban forgó módosítás nem lényegi jellegű; vagy

a)  amennyiben a konzultáció során megállapodás született, a 43. cikkel összhangban e rendeletet kiegészítve felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az elnevezés bejegyzése céljából, és szükség esetén módosítja a 23. cikk (2) bekezdésének megfelelően közzétett információkat, feltéve, hogy a szóban forgó módosítás nem lényegi jellegű; vagy

Indokolás

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok bevezetése a meglévő parlamenti jogok védelme érdekében.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  amennyiben nem született megállapodás, végrehajtási jogi aktus útján határoz a bejegyzésről. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

b)  amennyiben nem született megállapodás, a 43. cikkel összhangban e rendeletet kiegészítve felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján határoz a bejegyzésről.

Indokolás

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok bevezetése a meglévő parlamenti jogok védelme érdekében.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben van alkalmazandó nemzeti jogszabály, a kérelemnek a nemzeti jogban lefektetett eljárást kell követnie.

Indokolás

Tekintettel a tagállamok eltérő eljárásaira, az előadó javasolja annak tisztázását, hogy adott esetben a nemzeti szabályok alkalmazandók.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A kérelem vizsgálata során a javasolt módosításra kell összpontosítani.

(3)  A kérelem vizsgálata során csak a javasolt módosítással kell foglalkozni.

Indokolás

Teljes, már jóváhagyott akták újbóli megnyitásának elkerülése érdekében, ha csak kis mértékű módosításra van szükség, csak a javasolt módosításokat kell alávetni a bizottsági eljárásoknak.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A földrajzi árujelző bejegyzését a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy bármely, jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy kérésére – végrehajtási jogi aktusok elfogadása útján törölheti az alábbi esetekben:

A földrajzi árujelző bejegyzését a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy bármely, jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy kérésére – a 43. cikkel összhangban e rendeletet kiegészítve felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján törölheti az alábbi esetekben:

Indokolás

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok bevezetése a meglévő parlamenti jogok védelme érdekében.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  ha az érintett földrajzi árujelzővel ellátott terméket legalább hét éve nem hoztak forgalomba.

b)  ha az érintett földrajzi árujelzővel ellátott terméket legalább hét egymást követő éve nem hoztak forgalomba.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Indokolás

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok bevezetése a meglévő parlamenti jogok védelme érdekében.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A földrajzi árujelzők lajstromozásának törlésére vonatkozó jogalkotási aktusokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján, a 44. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül létrehozza és fenntartja a szeszes italok e rendszer keretében elismert földrajzi árujelzőinek nyilvánosan hozzáférhető és naprakész elektronikus nyilvántartását (a továbbiakban: a Nyilvántartás).

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján, a 43. cikkel összhangban létrehozza és fenntartja a szeszes italok e rendszer keretében elismert földrajzi árujelzőinek nyilvánosan hozzáférhető és naprakész elektronikus nyilvántartását (a továbbiakban: a Nyilvántartás), amely felváltja a 110/2008/EK rendelet III. mellékletét és ugyanolyan jogi érvénnyel rendelkezik. A Nyilvántartás [lábjegyzet beillesztése közvetlen hivatkozással a megfelelő oldalra] közvetlen hozzáférést nyújt valamennyi földrajzi árujelzőként bejegyzett szeszes ital termékleírásához.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a Nyilvántartás formájára és tartalmára vonatkozó részletes szabályok megállapítása céljából. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a Nyilvántartás formájára és tartalmára vonatkozó részletes szabályok megállapítása céljából, e rendeletet a 43. cikkel összhangban kiegészítve.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Nyilvántartásba földrajzi árujelzőként bejegyezhetők harmadik országokban gyártott szeszes italokat jelölő olyan földrajzi árujelzők is, amelyek oltalmat élveznek az Unióban valamely olyan nemzetközi megállapodás alapján, amelynek az Unió szerződő fele.

A Nyilvántartásba csak azt követően jegyezhetők be földrajzi árujelzőként harmadik országokban gyártott szeszes italokat jelölő olyan földrajzi árujelzők, amelyek oltalmat élveznek az Unióban valamely olyan nemzetközi megállapodás alapján, amelynek az Unió szerződő fele, hogy a Bizottság e célból felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el.

Indokolás

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok bevezetése a meglévő parlamenti jogok védelme érdekében.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A szeszes italoknak az e rendelet 2. cikke szerinti földrajzi árujelzőire vonatkozó oltalom nem érinti a termékek 1308/2013/EU rendelet 93. cikkében meghatározott, oltalom alatt álló földrajzi jelzéseit és eredetmegjelöléseit.

Indokolás

Az előadó javasolja a bizottsági szöveg összehangolását a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet 100. cikkével, amely kimondja, hogy a borokra alkalmazandó, oltalom alatt álló földrajzi árujelzők és eredetmegjelölések nem érintik a szeszes italokra vonatkozó oltalmat.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Olyan elnevezés nem élvezhet oltalmat földrajzi árujelzőként, amelynek esetében az adott szeszesital-kategória tekintetében kötelező előállítási vagy elkészítési szakaszok nem a meghatározott földrajzi területen történnek.

(3)  Olyan elnevezés nem élvezhet oltalmat földrajzi árujelzőként, amelynek esetében az adott szeszesital-kategória tekintetében kötelező szakaszok nem a meghatározott földrajzi területen történnek.

Indokolás

A félreértések elkerülése érdekében, mivel a szeszesital-ágazatban nincs különbség az elkészítés és az előállítás között.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

34. cikk

34. cikk

A meglévő, oltalom alatt álló földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos végrehajtási hatáskörök

A meglévő földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos hatáskörök

(1)  A (2) bekezdés sérelme nélkül a szeszes italoknak a 110/2008/EK rendelet szerint oltalom alatt álló földrajzi árujelzői automatikusan e rendelet szerinti oltalom alatt álló földrajzi árujelzőknek minősülnek. A Bizottság ezeket felveszi a Nyilvántartásba.

A szeszes italoknak a 110/2008/EK rendelet szerint oltalom alatt álló földrajzi árujelzői automatikusan e rendelet szerinti oltalom alatt álló földrajzi árujelzőknek minősülnek. A Bizottság ezeket felveszi a Nyilvántartásba.

(2)  A Bizottság az e rendelet hatálybalépésétől számított, legfeljebb kétéves időtartam lejártáig saját kezdeményezésére végrehajtási jogi aktusok révén megszüntetheti valamely, a 110/2008/EK rendelet 20. cikkében említett, meglévő földrajzi árujelző oltalmát, amennyiben az nem felel meg a 2. cikk (1) bekezdésének 6. pontjában foglaltaknak. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet19 2. cikke második albekezdésének 5. pontja szerinti, terméktanúsító szervként eljáró ellenőrző szerv.

b)  az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet19 3. cikkének 5. pontja szerinti, terméktanúsító szervként eljáró felhatalmazott szerv.

__________________

__________________

19 Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1. o.).

Indokolás

E módosítás célja a hatósági ellenőrzésekről és más hivatalos tevékenységekről szóló 2017. március 15-i új (EU) 2017/625 rendelettel való összhang megteremtése.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A termékleírásnak való megfelelés ellenőrzésének költségeit – a tagállamok nemzeti jogszabályai ellenére – az említett ellenőrzéseknek alávetett élelmiszer-vállalkozók viselik.

A termékleírásnak való megfelelés ellenőrzésének költségeit – a tagállamok nemzeti jogszabályai ellenére – az említett ellenőrzéseknek alávetett gazdasági szereplők viselik.

Indokolás

A Bizottság szövege tartalmazza a „gazdasági szereplő” és az „élelmiszer-vállalkozó” kifejezéseket egyaránt. Az előadó a 110/2008/EK rendelettel összhangban javasolja kizárólag a „gazdasági szereplő” kifejezés megtartását. Ez a kifejezés ugyanis jobban tükrözi az ágazatban tevékenykedő szakemberek sokféleségét.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az oltalom alatt álló földrajzi árujelző termékleírásnak való megfelelését ellenőrző, az (1) és a (2) bekezdésben említett illetékes hatóságoknak vagy szerveknek tárgyilagos és pártatlan módon kell eljárniuk. Rendelkezniük kell a feladataik ellátásához szükséges képzett személyzettel és erőforrásokkal.

(5)  A földrajzi árujelző termékleírásnak való megfelelését ellenőrző, az (1) és a (2) bekezdésben említett illetékes hatóságoknak vagy szerveknek tárgyilagos és pártatlan módon kell eljárniuk. Rendelkezniük kell a feladataik ellátásához szükséges képzett személyzettel és erőforrásokkal.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 882/2004/EK rendeletben meghatározott eljárásokat és követelményeket értelemszerűen alkalmazni kell az e rendelet 35. és 36. cikkében előírt ellenőrzésekre.

(1)  Az (EU) 2017/625 rendeletben meghatározott eljárásokat és követelményeket értelemszerűen alkalmazni kell az e rendelet 35. és 36. cikkében előírt ellenőrzésekre.

Indokolás

E módosítás célja a hatósági ellenőrzésekről és más hivatalos tevékenységekről szóló 2017. március 15-i új (EU) 2017/625 rendelettel való összhang megteremtése.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az e fejezetben előírt követelmények ellenőrzésére irányuló tevékenységek külön szakaszban szerepeljenek a 882/2004/EK rendelet 4143. cikke szerinti többéves nemzeti ellenőrzési tervekben.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az e fejezetben előírt követelmények ellenőrzésére irányuló tevékenységek külön szakaszban szerepeljenek az (EU) 2017/625 rendelet 109111. cikke szerinti többéves nemzeti ellenőrzési tervekben.

Indokolás

E módosítás célja a hatósági ellenőrzésekről és más hivatalos tevékenységekről szóló 2017. március 15-i új (EU) 2017/625 rendelettel való összhang megteremtése.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 882/2004/EK rendelet 44. cikkének (1) bekezdésében említett éves jelentésekben külön szakasznak kell tartalmaznia a szóban forgó rendelkezésben említett, az e rendeletben megállapított követelmények ellenőrzésére vonatkozó információkat.

(3)  Az (EU) 2017/625 rendelet 113. cikkének (1) bekezdésében említett éves jelentésekben külön szakasznak kell tartalmaznia a szóban forgó rendelkezésben említett, az e rendeletben megállapított követelmények ellenőrzésére vonatkozó információkat.

Indokolás

E módosítás célja a hatósági ellenőrzésekről és más hivatalos tevékenységekről szóló 2017. március 15-i új (EU) 2017/625 rendelettel való összhang megteremtése.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

38. cikk

38. cikk

Átruházott hatáskörök

Átruházott hatáskörök

(1)  A körülhatárolt földrajzi területen folyó termelés sajátosságainak figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

 

a)  a földrajzi terület határainak meghatározására vonatkozó további kritériumok; és

 

b)  a körülhatárolt földrajzi területen folyó termeléssel összefüggő korlátozások és eltérések.

 

(2)  A termékek minőségének és nyomon követhetőségének biztosítása érdekében a Bizottság a 43. cikknek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározhatja azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a termékleírás tartalmazhat a 19. cikk e) pontja szerinti, a csomagolásra vonatkozó információkat vagy a 19. cikk h) pontja szerinti, a címkézésre vonatkozó bármilyen egyedi szabályokat.

 

(3)  A termelők, illetve az élelmiszer-vállalkozók jogainak és jogos érdekeinek védelme érdekében a Bizottság a 43. cikknek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározhatja:

(3)  A termelők, illetve a gazdasági szereplők jogainak és jogos érdekeinek védelme érdekében a Bizottság a 43. cikknek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározhatja:

a)  azokat az eseteket, amelyekben egy termelő egyénileg is kérelmezheti valamely földrajzi árujelző oltalmát;

a)  azokat az eseteket, amelyekben egy termelő egyénileg is kérelmezheti valamely földrajzi árujelző oltalmát;

b)  a földrajzi árujelzők oltalma iránti kérelmekre, az előzetes nemzeti eljárásokra, a Bizottság által végzett vizsgálatokra, a felszólalási eljárásokra és a földrajzi árujelzők törlésére vonatkozó feltételeket, ideértve azokat az eseteket is, amikor a földrajzi terület több országra is kiterjed.

b)  a földrajzi árujelzők oltalma iránti kérelmekre, az előzetes nemzeti eljárásokra, a Bizottság által végzett vizsgálatokra, a felszólalási eljárásokra és a földrajzi árujelzők törlésére vonatkozó feltételeket, ideértve azokat az eseteket is, amikor a földrajzi terület több országra is kiterjed.

(4)  Annak érdekében, hogy a termékleírás releváns és tömör tájékoztatást nyújtson, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a termékleírásban foglalt információk korlátozására vonatkozó szabályok megállapítása céljából, ha erre a korlátozásra túlzott terjedelmű bejegyzési kérelmek benyújtásának elkerülése érdekében szükség van.

(4)  Annak érdekében, hogy a termékleírás releváns és tömör tájékoztatást nyújtson, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a termékleírásban foglalt információk korlátozására vonatkozó szabályok megállapítása céljából, ha erre a korlátozásra túlzott terjedelmű bejegyzési kérelmek benyújtásának elkerülése érdekében szükség van.

(5)  A módosítási kérelmekkel kapcsolatos igazgatási eljárás megkönnyítése érdekében – beleértve azokat az eseteket is, amikor a módosítás a termékleírásnak a kötelező egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedések hatósági bevezetésének következményeként vagy az illetékes hatóságok által hivatalosan elismert természeti katasztrófákkal vagy kedvezőtlen időjárási viszonyokkal összefüggésben történő átmeneti megváltoztatásából ered – a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az azon módosításokra vonatkozó eljárás feltételeinek és követelményeinek megállapítása céljából, amelyeket a tagállamoknak és a Bizottságnak egyaránt jóvá kell hagyniuk.

(5)  A módosítási kérelmekkel kapcsolatos igazgatási eljárás megkönnyítése érdekében – beleértve azokat az eseteket is, amikor a módosítás a termékleírásnak a kötelező egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedések hatósági bevezetésének következményeként vagy az illetékes hatóságok által hivatalosan elismert természeti katasztrófákkal vagy kedvezőtlen időjárási viszonyokkal összefüggésben történő átmeneti megváltoztatásából ered – a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az azon módosításokra vonatkozó eljárás feltételeinek és követelményeinek megállapítása céljából, amelyeket a tagállamoknak és a Bizottságnak egyaránt jóvá kell hagyniuk.

(6)  A földrajzi árujelzők jogellenes használatának megelőzése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a tagállamok által e tekintetben végrehajtandó, megfelelő intézkedésekre vonatkozóan.

(6)  A földrajzi árujelzők jogellenes használatának megelőzése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a tagállamok által e tekintetben végrehajtandó, megfelelő intézkedésekre vonatkozóan.

(7)  Az e fejezetben előírt ellenőrzések hatékonyságának biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az illetékes hatóságok élelmiszer-vállalkozók általi tájékoztatásával kapcsolatos szükséges intézkedésekre vonatkozóan.

(7)  Az e fejezetben előírt ellenőrzések hatékonyságának biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az illetékes hatóságok gazdasági szereplők általi tájékoztatásával kapcsolatos szükséges intézkedésekre vonatkozóan.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok felelősek a szeszes italok ellenőrzéséért. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében, és kijelölik az e rendeletnek való megfelelés ellenőrzéséért felelős illetékes hatóságokat.

(1)  A tagállamok felelősek a szeszes italok ellenőrzéséért, összhangban az (EU) 2017/625 rendelettel. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében, és kijelölik az e rendeletnek való megfelelés ellenőrzéséért felelős illetékes hatóságokat.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől kezdődően, határozatlan időre felhatalmazást kap az 5., 16., 38. és 41. cikkben, valamint a 46. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2)  A Bizottság [HL, kérjük illessze be e rendelet hatálybalépésének időpontját]-től számított 5 éves időszakra felhatalmazást kap az 5., 16., 27., 29., 30., 38. és 41. cikkben, valamint a 46. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a hatáskör-átruházásról. A hatáskör-átruházás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendelet alkalmazásának kezdő napját követően benyújtott oltalom iránti kérelmekre, módosítási és törlési kérelmekre a 19–23., a 28. és a 29. cikk alkalmazandó.

Az e rendelet alkalmazásának kezdő napját követően benyújtott oltalom iránti kérelmekre, módosítási és törlési kérelmekre a 19–23., a 28. és a 29. cikk alkalmazandó. A 2. cikk (1) bekezdésének 7. pontjában szereplő meghatározás szerint a termékleírásokra való hivatkozásnak adott esetben magában kell foglalnia a 110/2008/EK rendelet alapján oltalmat élvező szeszes italok műszaki dokumentációját is, különös tekintettel erre a cikkre és a jelen rendelet 18., 28., 29., 35., 38. és 39. cikkeire.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  „Mezőgazdasági eredetű”: a Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra alkalmas mezőgazdasági termékekből vagy kizárólag azokból előállított feldolgozott élelmiszerekből származó.”

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b.  „Lepárlás”: Olyan eljárás, amelynek során egy alkoholtartalmú anyagok keverékét vagy alkoholos folyadékot melegítenek, a keletkező gőzt pedig kondenzálják (cseppfolyósítják). Ezzel a hőkezeléssel vagy eltávolítják az eredeti keverékben lévő anyagokat, vagy felerősítik az alkoholos folyadék bizonyos érzékszervi tulajdonságait. A termékkategóriától, a gyártás módjától vagy az alkalmazott lepárlási eszköztől függően a lepárlást egyszer vagy többször hajtják végre.

Indokolás

A szeszes italokról szóló, jelenleg érvényben levő 110/2008/EK rendelet részletesen meghatározza az egyes termékkategóriák esetében, hogy ezeknél egy, két vagy több lepárlás végezhető-e. A szeszes italokról szóló, jelenleg érvényben levő rendelet alkalmazásakor ez jogbizonytalansághoz vezetett azon tekintetben, hogy azon kategóriák esetében, amelyeknél csak lepárlásról van szó, egy vagy többszörös lepárlás engedélyezett-e. A kétszeres lepárlás a hagyományos többfázisú lepárlási módszer, amelyet mint korábban is, számos termékkategória esetében alkalmaznak.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Mezőgazdasági eredetű desztillátum”: olyan alkoholtartalmú folyadék, amelyet a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből, azok alkoholos erjesztését követően lepárlással nyernek, és amely nem rendelkezik az etil-alkohol vagy valamely szeszes ital tulajdonságaival, de továbbra is felismerhető benne a felhasznált nyersanyagok aromája és íze.

„Mezőgazdasági eredetű desztillátum”: olyan alkoholtartalmú folyadék, amelyet alkoholos erjesztést követően lepárlással nyernek, és amely nem rendelkezik az etil-alkohol vagy valamely szeszes ital tulajdonságaival, de továbbra is felismerhető benne a felhasznált nyersanyagok aromája és íze.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a megnevezés utalást tartalmaz a felhasznált nyersanyagokra, akkor a desztillátum kizárólag azokból a nyersanyagokból állítható elő.

(A magyar változatot nem érinti.)

Indokolás

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A jelen rendelettel összefüggésben a „lepárlás” általános kifejezés magában foglalja mind az egyszeres, mind a többszörös lepárlást vagy az újbóli lepárlást.

Indokolás

A többszörös lepárlás hagyományosan alkalmazott, szokásos gyakorlat olyan szeszesital-kategóriák esetében is, amelyeknél ez nincs megemlítve a II. mellékletben a kategóriára vonatkozó feltételek között. A jogbiztonság érdekében szükség van a lepárlás fogalmának tisztázására, hogy a gyártók számára biztosítani lehessen hagyományos gyártási módszereik törvényességét.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  sztívia;

Indokolás

Az alacsony kalóriatartalmú termékek iránti fogyasztói érdeklődés miatt egyes italokban egyre többet használják ezt a természetes édesítőszert.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  bármely más, az a)–e) pontban említett termékekhez hasonló hatásokkal rendelkező természetes szénhidráttartalmú anyag.

f)  bármely más, az a)–e) pontban említett termékekhez hasonló hatásokkal rendelkező természetes anyag vagy mezőgazdasági nyersanyag.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.  „Alkohol hozzáadása”: mezőgazdasági eredetű etil-alkohol vagy mezőgazdasági eredetű desztillátum vagy mindkettő hozzáadása egy szeszes italhoz.

4.  „Alkohol hozzáadása”: mezőgazdasági eredetű etil-alkohol vagy mezőgazdasági eredetű desztillátum vagy mindkettő hozzáadása egy szeszes italhoz. A szeszes italok előállítása során használt színezőanyagok, aromaanyagok vagy más, engedélyezett adalékanyagok hígításához vagy feloldásához használt etil-alkohol kizárólag mezőgazdasági eredetű etil-alkohol lehet.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a.  „Ízesítés”: ízesítők vagy ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők hozzáadása a szeszes ital előállítása során.

Indokolás

Az I. mellékletből kimaradt különálló meghatározások. A 110/2008/EK rendeletben szereplő e meghatározást változatlanul kell hagyni annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi tagállamban egységes szabályokat alkalmazzanak.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14.  „Színezés”: az 1333/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. pontjában meghatározott színezékek közül egynek vagy többnek a felhasználása valamely szeszes ital előállítása során.

14.  „Színezés”: az 1333/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. pontjában meghatározott színezékek közül egynek vagy többnek a felhasználása valamely szeszes ital gyártása során.

Indokolás

Mivel a szeszes italokat inkább gyártják, mint előállítják, ez a módosítás egyértelműbbé teszi a színezés meghatározását.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16a.  „Az előállítás helye”: az a hely vagy régió, ahol a késztermék előállításának azt a szakaszát végezték, amellyel a szeszes ital elnyerte lényeges tulajdonságait és jellemző minőségét.

Indokolás

Az I. mellékletből kimaradt különálló meghatározások. A 110/2008/EK rendeletben szereplő e meghatározást változatlanul kell hagyni annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi tagállamban egységes szabályokat alkalmazzanak.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 16 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16b.  „Megnevezés”: a címkézésen, a kiszerelésen és a csomagoláson, az italszállítmányt kísérő dokumentumokon, a kereskedelmi okmányokban, különösen a számlákon és a szállítóleveleken, valamint az ital reklámozásakor használt kifejezések.

Indokolás

Az I. mellékletből kimaradt különálló meghatározások. A 110/2008/EK rendeletben szereplő e meghatározást változatlanul kell hagyni annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi tagállamban egységes szabályokat alkalmazzanak.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1 kategória – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  olyan szeszes ital, amelyet kizárólag a cukornád levéből nyert szirup alkoholos erjesztésével és lepárlásával állítanak elő, amely rendelkezik a rumra jellemző aromaanyagokkal, és illóanyag-tartalma legalább 225 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva. Ez a szeszes ital a „rum” kereskedelmi megnevezést megelőző „mezőgazdasági” jelzővel ellátva, Franciaország tengerentúli megyéinek és Madeira autonóm régiónak valamely földrajzi árujelzőjével kiegészítve is forgalomba hozható.

ii.  olyan szeszes ital, amelyet kizárólag a cukornád levéből nyert szirup alkoholos erjesztésével és lepárlásával állítanak elő, amely rendelkezik a rumra jellemző aromaanyagokkal, és illóanyag-tartalma legalább 225 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva. Ez a szeszes ital csak akkor hozható forgalomba a „rum” hivatalos megnevezést megelőző „mezőgazdasági” jelzővel ellátva, ha Franciaország tengerentúli megyéinek és Madeira autonóm régiónak valamely földrajzi árujelzőjével is ki van egészítve.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1 kategória – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  A végső íz lekerekítése érdekében a rum esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 2 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  Whisky vagy Whiskey

2.  Whisky vagy Whiskey

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 2 kategória – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  Alkoholnak az I. melléklet 4. pontja szerinti hozzáadására sem hígított, sem hígítás nélküli formában nem kerülhet sor.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Indokolás

Egy gépelési hiba javítása a javaslatban.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 2 kategória – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  A whisky vagy whiskey nem édesíthető vagy ízesíthető, és a színezőanyagként használt karamellen kívül más adalékanyagot nem tartalmazhat.

d)  A whisky vagy whiskey nem édesíthető vagy ízesíthető, és a színezőanyagként használt karamellen (E150a) kívül más adalékanyagot nem tartalmazhat.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 3 kategória – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  A „Korn” kivételével a gabonapárlat minimális alkoholtartalma 37 térfogatszázalék.

b)  A „Korn” kivételével a gabonapárlat minimális alkoholtartalma 35 térfogatszázalék.

Indokolás

Egy gépelési hiba javítása a javaslatban.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 3 kategória – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  A végső íz lekerekítése érdekében a gabonapárlat esetében a végtermék csak literenként 10 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 4 kategória – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  A borpárlat nem ízesíthető. Ez nem zárja ki a hagyományos gyártási módszereket.

d)  A borpárlat nem ízesíthető. Ez nem zárja ki a hagyományos gyártási folyamat során használt anyagok hozzáadását. A Bizottság a 13. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek megállapítják az EU-szerte engedélyezett anyagokat, és ebben az egyes tagállamok hagyományos gyártási eljárásaihoz igazodik.

Indokolás

Eddig az úgynevezett adalékanyagok hozzáadását a nemzeti jog szabályozta. Ez a belső piacon versenytorzuláshoz vezet. Az egyenlő versenyfeltételek és a fogyasztók számára biztosítandó átláthatóság érdekében ezeket az anyagokat az egész Unión belül harmonizálni kell.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 4 kategória – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  A végső íz lekerekítése érdekében a borpárlat esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 4 kategória – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb)  Az „ecettel” összefüggésben használt „bor” kifejezés továbbra is az ecet megnevezésére, kiszerelésére és címkézésére vonatkozik.

Indokolás

A borecet (Branntweinessig) Németországban az ecet hagyományos megnevezése, amely nem a II. melléklet I. rész 4. szakaszában felsorolt termékek értelmében vett párlatból, hanem mezőgazdasági alkoholból származik. Az összetett kifejezésekre vonatkozó, szeszes italokról szóló jogszabályok már nem tennék lehetővé a borecet megnevezést.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 5 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  Brandy vagy Weinbrand

5.  Brandy vagy Weinbrand

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 5 kategória – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  A Brandy vagy Weinbrand nem ízesíthető. Ez nem zárja ki a hagyományos gyártási módszereket.

d)  A Brandy vagy Weinbrand nem ízesíthető. Ez nem zárja ki a hagyományos gyártási folyamat során használt anyagok hozzáadását. A Bizottság a 13. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek megállapítják az EU-szerte engedélyezett anyagokat, és ebben az egyes tagállamok hagyományos gyártási eljárásaihoz igazodik.

Indokolás

Eddig az úgynevezett adalékanyagok hozzáadását a nemzeti jog szabályozta. Ez a belső piacon versenytorzuláshoz vezet. Az egyenlő versenyfeltételek és a fogyasztók számára biztosítandó átláthatóság érdekében ezeket az anyagokat az egész Unión belül harmonizálni kell.

Módosítás119

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 5 kategória – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  A végső íz lekerekítése érdekében a Brandy vagy Weinbrand esetében a végtermék legfeljebb literenként 35 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

 

(A „Brandy vagy Weinbrand” elnevezés vastag betűvel írandó a módosítás elfogadása esetén.)

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 6 kategória – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  A végső íz lekerekítése érdekében a törkölypárlat vagy törköly esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 7 kategória – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  csonthéjas gyümölcsből készült törkölypárlat esetében a maximális hidrogéncianid-tartalma 7 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva;

iv.  csonthéjas gyümölcsből készült törkölypárlat esetében a maximális hidrogéncianid-tartalma 1 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva; Csonthéjas gyümölcsből készült párlat esetén az etil-karbamát nem haladhatja meg az 1 mg/l értéket.

Indokolás

A hidrogén-cianid a rákkeltő etil-karbamát anyag prekurzora. Az etil-karbamát 1 mg/l célértékének betartása érdekében a hidrogén-cianid maximális tartalmát 7 g-ról csökkenteni kell 1 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva. Az etil-karbamát rendkívül mérgező rákkeltő anyag. A Bizottság ajánlásokat tett közzé az etilkarbamát-tartalomnak a Codex Alimentarius iránymutatásai alapján literenként 1 mg célértékre való csökkentésére vonatkozóan.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 7 kategória – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  A végső íz lekerekítése érdekében a gyümölcstörköly-párlat esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 8 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  Mazsolapárlat vagy raisin brandy

8.  Mazsolapárlat vagy raisin brandy

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 8 kategória – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  A végső íz lekerekítése érdekében a mazsolapárlat vagy raisin brandy esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

 

(A „raisin brandy” elnevezés vastag betűvel írandó a módosítás elfogadása esetén.)

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 9 kategória – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv.  csonthéjas gyümölcsből készült párlat esetében hidrogéncianid-tartalma nem haladja meg a 7 g/hl-t abszolút alkoholra vonatkoztatva.

iv.  csonthéjas gyümölcsből készült párlat esetében hidrogéncianid-tartalma nem haladja meg a 1 g/hl-t abszolút alkoholra vonatkoztatva. Csonthéjas gyümölcsből készült párlat esetén a végtermék etil-karbamát tartalma nem haladhatja meg az 1 mg/l értéket.

Indokolás

A hidrogén-cianid a rákkeltő etil-karbamát anyag prekurzora. Az etil-karbamát 1 mg/l célértékének betartása érdekében a hidrogén-cianid maximális tartalmát 7 g-ról csökkenteni kell 1 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva. Az etil-karbamát rendkívül mérgező rákkeltő anyag. A Bizottság ajánlásokat tett közzé az etilkarbamát-tartalomnak a Codex Alimentarius iránymutatásai alapján literenként 1 mg célértékre való csökkentésére vonatkozóan.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 9 kategória – b pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iia.  –  barkócaberkenye (Sorbus torminalis (L.) Crantz),

 

  kerti berkenye (Sorbus domestica L.),

 

  csipkebogyó (Rosa canina L.),

Indokolás

A nyersanyag alapján ezen bogyós gyümölcsök esetében a maximális metanoltartalmat tiszta alkoholra vonatkoztatva 1350 g/hl értékre kell növelni annak érdekében, hogy kiemelkedő aromával és ízzel rendelkező minőségi termékek előállítását tegyük lehetővé. Egészségügyi veszély nem áll fenn, mivel ez a magasabb alkoholtartalom már több gyümölcsre és bogyós gyümölcsre érvényes.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 9 kategória – f pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Alternatív megoldásként az „Obstler” kereskedelmi megnevezés használható a kizárólag különböző fajtájú almákból, körtékből vagy mindkettőből előállított gyümölcspárlat vonatkozásában.

 

(Az „Obstler” elnevezés vastag betűvel írandó a módosítás elfogadása esetén.)

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 9 kategória – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  Ha két vagy több gyümölcs, bogyótermés vagy zöldség együttes lepárlására került sor, akkor a terméket értelemszerűen „gyümölcspárlat” vagy „zöldségpárlat” néven kell értékesíteni. Ez a név kiegészíthető minden egyes felhasznált gyümölcs, bogyótermés vagy zöldség nevével, a felhasznált mennyiség szerinti csökkenő sorrendben.

h)  Ha két vagy több gyümölcs, bogyótermés vagy zöldség együttes lepárlására került sor, akkor a terméket értelemszerűen „gyümölcs- és zöldségpárlat” vagy „zöldség- és gyümölcspárlat” néven kell értékesíteni, attól függően, hogy főleg gyümölcsfélék, illetve különböző bogyós gyümölcsök, vagy elsősorban zöldségfélék együttes lepárlása történik. Ez a név kiegészíthető minden egyes felhasznált gyümölcs, bogyótermés vagy zöldség nevével, a felhasznált mennyiség szerinti csökkenő sorrendben.

 

 

Indokolás

Az első bekezdésben szereplő módosítás célja a fogyasztók jobb tájékoztatása. Az „Obstler” megnevezés évtizedek óta az almából és körtéből készült gyümölcspárlat általános neve a német nyelvű országokban (Németország, Ausztria, Svájc). Az „Obstler” kifejezést csak német nyelven kell oltalmazni, ezért dőlt betűvel kell szedni.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 9 kategória – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  A végső íz lekerekítése érdekében a gyümölcspárlat esetében a végtermék legfeljebb literenként 18 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 10 kategória – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  Az almaborpárlat és a körteborpárlat nem ízesíthető.

d)  Az almaborpárlat és a körteborpárlat nem ízesíthető. Ez azonban nem zárja ki a hagyományos előállítási módszereket.

Indokolás

Az előadó javasolja az almaborpárlat és a körteborpárlat (például a Calvados) hagyományos előállítási módszereinek megóvását.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 10 kategória – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  A végső íz lekerekítése érdekében az almaborpárlat és a körteborpárlat esetében a végtermék legfeljebb literenként 15 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 11 kategória – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  A végső íz lekerekítése érdekében a mézpárlat esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 12 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12.  Hefebrand (Seprőpárlat)

12.  Hefebrand vagy seprőpárlat

 

(A „vagy seprőpárlat” elnevezés vastag betűvel írandó a módosítás elfogadása esetén.)

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során. A módosítás második részének célja a kategória teljes nevének kiírása, ami hiányzik a Bizottság javaslatából.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 12 kategória – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  A Hefebrand vagy seprőpárlat olyan szeszes ital, amelyet kizárólag bor vagy erjesztett gyümölcs seprőjének 86 % (V/V)-nál kisebb alkoholtartalomra történő lepárlásával állítanak elő.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 12 kategória – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  A végső íz lekerekítése érdekében a Hefebrand vagy seprőpárlat esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

 

(A „Hefebrand” elnevezés vastag betűvel írandó a módosítás elfogadása esetén.)

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 13 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13.  Bierbrand vagy eau de vie de bière

13.  Bierbrand vagy eau de vie de bière

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 13 kategória – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  A végső íz lekerekítése érdekében a Bierbrand vagy eau de vie de bière esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

 

(A „BBierbrand vagy eau-de-vie de bière” elnevezés vastag betűvel írandó a módosítás elfogadása esetén.)

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 14 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14.  Topinambur

14.  Topinambur vagy csicsókapárlat

 

(A „csicsókapárlat” elnevezés vastag betűvel írandó a módosítás elfogadása esetén.)

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során. A módosítás második részének célja a kategória teljes nevének kiírása, ami hiányzik a Bizottság javaslatából.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 14 kategória – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  A végső íz lekerekítése érdekében a Topinambur vagy csicsókapárlatesetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

 

(A „Topinambur” elnevezés vastag betűvel írandó a módosítás elfogadása esetén.)

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 15 kategória – a pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A mezőgazdasági eredetű etil-alkohol esetében a maradvány maximális szintjének meg kell felelnie az I. melléklet 1. pontjában meghatározottaknak, kivéve a metanoltartalmat, amely nem haladhatja meg a 10 g/hl-t abszolút alkoholra vonatkoztatva.

A mezőgazdasági eredetű, vodka előállítására használt etil-alkohol esetében a maradvány maximális szintjének meg kell felelnie az I. melléklet 1. pontjában meghatározottaknak, kivéve a metanoltartalmat, amely nem haladhatja meg a 10 g/hl-t abszolút alkoholra vonatkoztatva.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 15 kategória – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  A vodka minimális alkoholtartalma 37,5 térfogatszázalék.

b)  A vodka alkoholtartalma nem lehet kevesebb, mint 37,5 térfogatszázalék, és nem lehet több mint 80 térfogatszázalék.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 15 kategória – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  A Vodkát nem szabad színezni.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 15 kategória – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  A nem kizárólag burgonyából vagy gabonafélékből készített vodka megnevezésében, kiszerelésén vagy címkézésén fel kell tüntetni a „…-ból/ből készült” feliratot, amelyet a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol előállításához használt nyersanyagok neve egészít ki.

d)  A nem kizárólag burgonyából vagy gabonafélékből vagy mindkettőből készített vodka megnevezésében, kiszerelésén vagy címkézésén fel kell tüntetni a „…-ból/ből készült” feliratot, amelyet a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol előállításához használt nyersanyagok neve egészít ki.

Indokolás

A bizottsági javaslata törölt minden és/vagy hivatkozást a szövegből. A módosítás a tényleges előállítási módszereket kívánja megőrizni.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 15 kategória – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  Az végső íz lekerekítése érdekében a vodka édesíthető. A végső termék azonban nem tartalmazhat több mint 10 g/l édesítőanyagot, invertcukor-ekvivalenciában kifejezve.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 15 kategória – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  Alternatív megoldásként a kereskedelmi megnevezés bármely tagállamban „vodka” lehet.

 

(A „Vodka” elnevezés vastag betűvel írandó a módosítás elfogadása esetén.)

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 16 kategória – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a ii. alpontban felsorolt – részben erjesztett vagy nem erjesztett – gyümölcsök vagy bogyótermések kivonatolásával állítják elő, legfeljebb 20 liter mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak vagy ugyanazon gyümölcsből származó párlatnak vagy desztillátumnak, illetve ezek keverékének az erjesztett gyümölcs vagy bogyótermés 100 kg-jához való esetleges hozzáadásával, amelyet 86 % (V/V)-nál kisebb alkoholtartalomra történő lepárlás követ;

i.  a ii. alpontban felsorolt – részben erjesztett vagy nem erjesztett – gyümölcsök vagy bogyótermések kivonatolásával állítják elő, legfeljebb 20 liter mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak vagy ugyanazon gyümölcsből származó párlatnak vagy desztillátumnak, illetve ezek kombinálásának az erjesztett gyümölcs vagy bogyótermés 100 kg-jához való esetleges hozzáadásával, amelyet 86 % (V/V)-nál kisebb alkoholtartalomra történő lepárlás követ;

Indokolás

A „keverék” kifejezés 2. cikk (1) bekezdésének 3. pontjában szereplő meghatározásával való összetévesztés elkerülése érdekében.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 16 kategória – a pont – ii pont – 9 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  madárberkenye (Sorbus aucuparia L.),

(A magyar változatot nem érinti.)  

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 16 kategória – a pont – ii pont – 10 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  kerti berkenye (Sorbus domestica L.),

(A magyar változatot nem érinti.)  

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 16 kategória – a pont – ii pont – 32 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  - berkenye (Aronia),

 

- zelnicemeggy (Prunus padus L.),

Indokolás

Az ezen termékkategóriában engedélyezett gyümölcsök vagy bogyós gyümölcsök listáját ki kell egészíteni a felsorolt alapanyagokkal.

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 17 kategória – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  A Geist (a gyümölcs vagy a felhasznált nyersanyagok nevével) olyan szeszes ital, amelyet a 16. kategória a) pontjának ii. alpontjában felsorolt nem erjesztett gyümölcsök és bogyók vagy zöldségek, diófélék vagy egyéb növényi anyagok, mint például gyógynövények vagy rózsaszirom mezőgazdasági eredetű etil-alkoholban történő kivonatolását követő, 86 % (V/V)-nál kisebb alkoholtartalomra történő lepárlásával nyernek.

a)  A Geist (a gyümölcs vagy a felhasznált nyersanyagok nevével) olyan szeszes ital, amelyet a 16. kategória a) pontjának ii. alpontjában felsorolt nem erjesztett gyümölcsök és bogyók vagy zöldségek, diófélék, gombák vagy egyéb növényi anyagok, mint például gyógynövények vagy rózsaszirom mezőgazdasági eredetű etil-alkoholban történő kivonatolását követő, 86 % (V/V)-nál kisebb alkoholtartalomra történő lepárlásával nyernek.

Indokolás

A gombák nem tartoznak a növényi anyagok közé és ezért külön tételként kell feltüntetni.

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 17 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

17.  Geist (a gyümölcs vagy a felhasznált nyersanyagok nevével)

17.  Geist (a gyümölcs vagy a felhasznált nyersanyagok nevével)

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 17 kategória – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  A „-geist” megnevezés használata a gyümölcs nevétől eltérő névhez illesztve továbbra is engedélyezett a szeszipari ágazatban használt fantázianevekben.

Indokolás

Ez lehetővé teszi a „Stadtgeist” vagy „Schlossgeist” típusú megnevezések szeszesitalok esetében való alkalmazását.

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 19 kategória – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  A borókaízesítésű szeszes italok olyan szeszes italok, amelyeket mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak, gabonaszesznek vagy gabonapárlatnak, illetve ezek keverékének borókabogyóval (Juniperus communis L. vagy Juniperus oxycedrus L.) való ízesítésével nyernek.

a)  A borókaízesítésű szeszes italok olyan szeszes italok, amelyeket mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak, gabonaszesznek vagy gabonapárlatnak, illetve ezek kombinációjának borókabogyóval (Juniperus communis L. vagy Juniperus oxycedrus L.) való ízesítésével nyernek.

Indokolás

A „keverék” kifejezés 2. cikk (1) bekezdésének 3. pontjában szereplő meghatározásával való összetévesztés elkerülése érdekében.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 20 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

20.  Gin

20.  Gin

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 21 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

21.  Desztillált gin

21.  Desztillált gin

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 21 kategória – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  az így készített desztillátum és ugyanolyan összetételű, tisztaságú és alkoholtartalmú mezőgazdasági eredetű etil-alkohol keveréke; a desztillált gin ízesítéséhez a 20. kategória c) pontjában meghatározott aromaanyagok és/vagy aromakészítmények is felhasználhatók.

ii.  az így készített desztillátum és ugyanolyan összetételű, tisztaságú és alkoholtartalmú mezőgazdasági eredetű etil-alkohol kombinálása; a desztillált gin ízesítéséhez a 20. kategória c) pontjában meghatározott aromaanyagok és/vagy aromakészítmények is felhasználhatók.

Indokolás

A „keverék” kifejezés 2. cikk (1) bekezdésének 3. pontjában szereplő meghatározásával való összetévesztés elkerülése érdekében.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 22 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

22.  London Gin

22.  London Gin

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 22 kategória – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  A „London gin” kifejezés kiegészíthető a „dry” szóval.

c)  A „London gin” kifejezés magában foglalhatja a „dry” szót.

Indokolás

A megfogalmazás módosítása jobban tükrözi a jelenlegi gyakorlatot, és fokozza a rugalmasságot.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 24 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

24.  Akvavit vagy aquavit

24.  Akvavit vagy aquavit

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 26 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

26.  Pastis

26.  Pastis

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 27 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

27.  Pastis de Marseille

27.  Pastis de Marseille

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 28 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

28.  Anis

28.  Anis

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 28 kategória – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Az anis minimális alkoholtartalma 37 térfogatszázalék.

b)  Az anis minimális alkoholtartalma 35 térfogatszázalék.

Indokolás

Egy gépelési hiba javítása a javaslatban.

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 29 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

29.  Desztillált anis

29.  Desztillált anis

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 30 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

30.  Keserű ízű szeszes italok vagy bitter

30.  Keserű ízű szeszes italok vagy bitter

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 30 kategória – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  A keserű ízű szeszes italok vagy bitter olyan szeszes italok, amelyek jellegzetes keserű ízzel rendelkeznek, és amelyeket mezőgazdasági eredetű etilalkoholnak aromaanyagokkal történő ízesítésével állítanak elő.

a)  A keserű ízű szeszes italok vagy bitter olyan szeszes italok, amelyek jellegzetes keserű ízzel rendelkeznek, és amelyeket mezőgazdasági eredetű etilalkoholnak aromaanyagokkal, aromakészítményekkel vagy mindkettővel történő ízesítésével állítanak elő.

Indokolás

Egy javaslatból hiányzó rész pótlása.

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 31 kategória – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  Az ízesített vodka maximális cukortartalma 100 g/l lehet, invertcukorban kifejezve.

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 31 kategória – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  A „vodka” elnevezés az Unió minden hivatalos nyelvében felváltható a „vodka” kifejezéssel.

 

(A második „vodka” szó vastag betűvel írandó a módosítás elfogadása esetén.)

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 32 kategória – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  mezőgazdasági eredetű etil-alkohol vagy mezőgazdasági eredetű desztillátum vagy egy vagy több szeszes ital, illetve ezek valamilyen keverékének felhasználásával állítanak elő, édesítve és egy vagy több ízesítőanyag, mezőgazdasági eredetű termékek vagy élelmiszerek hozzáadásával.

ii.  mezőgazdasági eredetű etil-alkohol vagy mezőgazdasági eredetű desztillátum vagy egy vagy több szeszes ital, illetve ezek valamilyen kombinálásának felhasználásával állítanak elő, édesítve és egy vagy több ízesítőanyag, mezőgazdasági eredetű termékek vagy élelmiszerek hozzáadásával.

Indokolás

A „keverék” kifejezés 2. cikk (1) bekezdésének 3. pontjában szereplő meghatározásával való összetévesztés elkerülése érdekében.

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 32 kategória – d pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Alternatív megoldásként a kereskedelmi megnevezés bármely tagállamban „likőr” lehet.

 

(A „likőr” elnevezés vastag betűvel írandó a módosítás elfogadása esetén.)

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 32 kategória – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  A „likőr” kereskedelmi megnevezés kiegészíthető a termék előállításához használt aroma vagy élelmiszer nevével.

Indokolás

A jogbiztonság és a gyümölcspárlattal (a jelen melléklet 9. pontjának f) pontja) való összehasonlíthatóság érdekében a likőr fogalmának meghatározásában ki kell jelenteni, hogy a kereskedelmi megnevezés kiegészíthető a felhasznált aroma vagy élelmiszer nevével.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 34 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

34.  Crème de cassis

34.  Crème de cassis

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 35 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

35.  Guignolet

35.  Guignolet

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 36 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

36.  Punch au rhum

36.  Punch au rhum

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 37 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

37.  Sloe gin

37.  Sloe gin

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 38 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

38.  Kökényízesítésű szeszes ital vagy Pacharán

31a.  Kökényízesítésű szeszes ital vagy Pacharán

 

(A „Kökényízesítésű szeszes ital vagy Pacharán” kategóriát a 31., „vodka” elnevezésű kategória és a 32., „likőrök”elnevezésű kategória közé kell beilleszteni.)

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során. E kategória II. mellékletben történő szerepeltetése nem helyes. A „32. kategória, Likőrök” alatti kategóriák mind likőrök, ebben az esetben azonban nem mindig ez a helyzet, hiszen annak függvényében, hogy az ital mennyi cukrot tartalmaz, lehet likőr is meg nem is.

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 39 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

39.  Sambuca

39.  Sambuca

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 39 kategória – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  invertcukorban kifejezett cukortartalma minimum 370 g/l;

ii.  invertcukorban kifejezett cukortartalma minimum 350 g/l;

Indokolás

Egy gépelési hiba javítása a javaslatban.

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 40 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

40.  Maraschino, Marrasquino vagy Maraskino

40.  Maraschino, Marrasquino vagy Maraskino

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 41 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

41.  Nocino

41.  Nocino

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 42 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

42.  Tojáslikőr vagy advocaat vagy avocat vagy advokat

42.  Tojáslikőr vagy advocaat vagy avocat vagy advokat

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 42 kategória – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  A tojáslikőr vagy advocaat vagy avocat vagy advokat olyan ízesített vagy nem ízesített szeszes ital, amelyet mezőgazdasági eredetű etil-alkoholból, desztillátumból vagy párlatból, illetve ezek keverékéből állítanak elő, és amelynek az összetevői jó minőségű tojássárgája, tojásfehérje és cukor vagy méz. A minimális cukor- vagy méztartalomnak 150 g/l-nek kell lennie invertcukorban kifejezve. A végtermékben a minimális tiszta tojássárgája-tartalom 140 g literenként.

a)  A tojáslikőr vagy advocaat vagy avocat vagy advokat olyan ízesített vagy nem ízesített szeszes ital, amelyet mezőgazdasági eredetű etil-alkoholból, desztillátumból vagy párlatból, illetve ezek kombinációjából állítanak elő, és amelynek az összetevői tojássárgája, tojásfehérje és cukor vagy méz. A minimális cukor- vagy méztartalomnak 150 g/l-nek kell lennie invertcukorban kifejezve. A végtermékben a minimális tiszta tojássárgája-tartalom 140 g literenként. Amennyiben a Gallus Gallus fajtájú tyúktól eltérő tojást használnak, ezt fel kell tüntetni a címkén.

Indokolás

A „keverék” kifejezés 2. cikk (1) bekezdésének 3. pontjában szereplő meghatározásával való összetévesztés elkerülése érdekében.

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 42 kategória – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  A tojáslikőr vagy advocaat vagy avocat vagy advokat előállítása során kizárólag aromaanyagok és aromakészítmények használhatók fel.

c)  A tojáslikőr vagy advocaat vagy avocat vagy advokat előállítása során kizárólag aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszerek, természetes aromaanyagok és aromakészítmények használhatók fel.

Indokolás

A tojáslikőr végső ízét gyakran a hagyományos módszernek megfelelően tejjel vagy tejszínnel lekerekítik. Ezek az élelmiszerek az aromákra vonatkozó uniós jogszabályok értelmében nem minősülnek aromának. A módosítás a hagyományos előállítási módok megőrzését teszi lehetővé. A jogszabályokkal való összhangnak megfelel, hogy a tojáslikőrhöz csak természetes aromaanyagokat, nem pedig egyéb, korábban természetazonos vagy mesterséges aromaanyagokat lehessen hozzáadni.

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 42 kategória – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  A tojáslikőr vagy advocaat vagy avocat vagy advokat előállítása során tejszín használható fel.

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 43 kategória – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  A tojásos likőr olyan ízesített vagy nem ízesített szeszes ital, amelyet mezőgazdasági eredetű etil-alkoholból, desztillátumból vagy szeszes italból, illetve ezek keverékéből állítanak elő, és amelynek jellemző összetevői a jó minőségű tojássárgája, tojásfehérje és cukor vagy méz. A minimális cukor- vagy méztartalomnak 150 g/l-nek kell lennie invertcukorban kifejezve. A végtermékben a minimális tojássárgája-tartalom 70 g literenként.

a)  A tojásos likőr olyan ízesített vagy nem ízesített szeszes ital, amelyet mezőgazdasági eredetű etil-alkoholból, desztillátumból vagy szeszes italból, illetve ezek kombinációjából állítanak elő, és amelynek jellemző összetevői a jó minőségű tojássárgája, tojásfehérje és cukor vagy méz. A minimális cukor- vagy méztartalomnak 150 g/l-nek kell lennie invertcukorban kifejezve. A végtermékben a minimális tojássárgája-tartalom 70 g literenként.

Indokolás

A „keverék” kifejezés 2. cikk (1) bekezdésének 3. pontjában szereplő meghatározásával való összetévesztés elkerülése érdekében.

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 44 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

44.  Mistrà

44.  Mistrà

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 45 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

45.  Väkevä glögi vagy spritglögg

45.  Väkevä glögi vagy spritglögg

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 46 kategória – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

46.  Berenburg vagy Beerenburg

46.  Berenburg vagy Beerenburg

Indokolás

E módosítás célja, hogy a szeszes italok kategóriáinak nevét dőlt betűkkel írják a rendelettervezet 13. cikkének alkalmazása során.

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet –II rész – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  A Guignolet Kirsch Franciaországban gyártott, guignolet és kirsch keverésével nyert szeszes ital, mely keverés eredményeként a végtermék tisztaalkohol-tartalmának legalább 3%-a kirsch-ből származik. A Guignolet Kirsch térfogatszázalékban kifejezett minimális alkoholtartalma 15%. A címkézés és a kiszerelés tekintetében a „Guignolet” szót ugyanolyan típusú, méretű és színű betűvel kell feltüntetni a kiszerelésen és a címkén, mint a „Kirsch” szót, valamint azzal azonos sorban, üvegek esetében az elülső címkén. Az alkohol-összetételt tartalmazó tájékoztatón fel kell tüntetni a guignolet-ből és a kirsch-ből származó tiszta alkoholnak a Guignolet Kirsch összes tisztaalkohol-tartalmán belüli, térfogatszázalékban kifejezett arányát.

Indokolás

Az előadó javasolja a Guignolet Kirsch-re vonatkozó konkrét szabályok beillesztését, ahogyan a Rum-Verschnitt és a Slivovice esetében is.

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

IIa. MELLÉKLET

 

DINAMIKUS VAGY „CRIADERAS Y SOLERA” ÉRLELÉSI ELJÁRÁS

 

A dinamikus vagy „criaderas y solera” érlelési eljárás lényege, hogy rendszeres időközönként kivesznek egy-egy adagot az egy érlelési fokozatot alkotó tölgyfahordókban és tartályokban tárolt brandyből, és a mennyiséget az eggyel korábbi érlelési fokozatból vett brandyvel töltik fel.

 

Fogalommeghatározások

 

Érlelési fokozat: Az azonos érettségi szinttel rendelkező tölgyfahordók és tartályok egy-egy csoportja, amelyen a brandy az érlelési eljárás során végigmegy. Minden egyes fokozat neve „criadera”, a brandy expedícióját megelőző utolsó fokozatot kivéve, amelynek neve „solera”.

 

Kivonás: A brandy adott résztérfogatának egy adott érlelési fokozathoz tartozó tölgyfahordókból és tartályokból való kivétele, a következő érlelési fokozathoz tartozó tölgyfahordókba és tartályokba való áttöltése, vagy a solera esetében a brandy expedíciója érdekében.

 

Feltöltés: Egy adott érlelési fokozathoz tartozó tölgyfahordókból és tartályokból származó, adott térfogatú brandy, amelyet a következő érlelési fokozathoz tartozó tölgyfahordók és tartályok tartalmához adnak és elegyítenek azzal.

 

Átlagos kor: Az érlelési eljáráson áthaladó teljes brandykészlet forgásának megfelelő időszak, amely az összes érlelési fokozat által magában foglalt brandy teljes térfogatának, valamint a legutolsó fokozatban (solera) kivont brandy térfogatának a hányadosa, egy évben.

 

A solera fokozatban kivont brandy átlagos kora a következő képlet segítségével számítható ki: ̅ = Vt/Ve

 

Ahol:

 

  az átlagos kor, évben kifejezve

 

  „Vt” az érlelési rendszerben jelen lévő brandy teljes mennyisége, literben mért tiszta alkoholban kifejezve.

 

  „Ve” a szállítás céljára kivont termék teljes térfogata egy év alatt, tiszta alkohol literében kifejezve.

 

Minimális átlagos kor. Az 1 000 liternél kisebb tölgyfahordók és tartályok esetében az évi kivonások és feltöltések száma legfeljebb a rendszerben lévő fokozatok számának kétszerese kell hogy legyen, annak biztosítása érdekében, hogy a legfiatalabb összetevő is minimum 6 hónapos legyen.

 

Az 1 000 liternél nagyobb tölgyfahordók és tartályok esetében az évi kivonások és feltöltések száma meg kell hogy egyezzen a rendszerben lévő fokozatok számával vagy annál kisebbnek kell lennie, annak biztosítása érdekében, hogy a legfiatalabb összetevő is minimum 1 éves legyen.

Indokolás

A 11. cikk (3 a) bekezdés (új) módosításához kapcsolódva.

  • [1]    A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

2016 decemberében az Európai Bizottság közzétette a szeszes italokról szóló rendelet tervezetét. E rendelet célja a jelenlegi jogi keret összehangolása az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel (EUMSZ).

Az előadó egyetért a szeszes italokra vonatkozó jogszabályok összehangolásával a Lisszaboni Szerződéssel, azonban fontosnak tartja, hogy az összehangolás során megmaradjanak a Parlament jelenlegi jogszabályokban meglévő előjogai. Az előadó köszönetet mond a Bizottságnak erőfeszítéseiért, mindazonáltal úgy véli, hogy néhány konkrét esetben indítványokra van szükség e jogok védelme érdekében. A Bizottságnak adott felhatalmazás kapcsán úgy véli, hogy e felhatalmazás megadása nem haladhatja meg az 5 éves időtartamot, amely megújítható.

A javaslathoz képest az egyik legjelentősebb változás a hatályos rendelet jogalapjával kapcsolatos. Az előadó úgy véli, hogy a jogszabály mezőgazdasági vonatkozásainak figyelembe vétele érdekében az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdésére kellene hivatkozni. A szeszes italok nem csupán mennyiségi és minőségi szempontból rendkívül fontos termékei a közösségi mezőgazdaságnak, hanem az előállításuk során használt etil-alkoholnak is mezőgazdasági eredetűnek kell lennie.

A földrajzi árujelzőkről szóló III. fejezet módosítása kapcsán az előadó egyetért a Bizottsággal abban, hogy össze kell hangolni a földrajzi jelzésekre vonatkozó különböző szabályokat az EU-ban. Úgy véli azonban, hogy figyelembe kell venni a szeszesital-ágazat sajátosságait. Azon meglévő földrajzi megjelölések, amelyek már megfelelő műszaki dokumentációval rendelkeznek, automatikusan oltalom alatt álló földrajzi árujelzőnek kell minősüljenek az új rendelet szerint, és annak hatálybalépésekor nem szabad lehetőséget biztosítani az oltalom eltörlésére.

A harmonizáció szellemében a javaslat eltörli a földrajzi árujelzőknek a 110/2008/EK rendelet III. mellékletében szereplő nyilvántartását, és azt elektronikus nyilvántartássá teszi, hasonlóan borokra és élelmiszerekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölésekhez és oltalom alatt álló földrajzi jelzésekhez. Bár az előadó támogatja a harmonizációt, és megérteni a Bizottság III. melléklet elhagyásával kapcsolatos indokolását, tekintettel a nyilvántartás fontosságára, úgy véli, hogy a Parlamentnek is részt kell vennie nyilvántartás módosításában.

A javaslat 13. cikke előírja, hogy a II. melléklet dőlt betűs kifejezéseit nem kell lefordítani sem a szeszes ital címkéjén, sem a kiszerelésén. Technikai módosításokat javasolunk a szeszes italok II. mellékletben felsorolt kategóriáinak megnevezése kapcsán, hogy az áttekinthetőbb legyen és megfeleljen a szóban forgó cikkben foglalt követelményeknek.

Végezetül technikai jellegű módosításokat teszünk a II. mellékletben a jelenleg hatályos rendelet kihagyásainak vagy ellentmondásainak orvoslása érdekében.

VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről (11.10.2017)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a szeszes italok meghatározásáról, kiszereléséről és címkézéséről, a szeszes italok elnevezésének az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetéséről, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

A vélemény előadója: Nicola Danti

RÖVID INDOKOLÁS

A szóban forgó rendeletjavaslat elsődleges célja az, hogy összehangolja az e területen meglévő jogszabályokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) rendelkezéseivel, felhatalmazást és végrehajtási hatáskört ruházva az Európai Bizottságra az EUMSZ 290. és 291. cikke értelmében.

Mindazonáltal az előadó úgy véli, hogy a bizottsági javaslat az alap-jogiaktus néhány alapvető elemét módosítja, és újakat vezet be, amelyek hatással lehetnek a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság hatáskörére nézve.

A szeszipar az egyik legjelentősebb európai agrár-élelmiszeripari exportágazat: 2016-ban több mint 10 milliárd euróval a teljes európai agrár-élelmiszeripari export 8%-át tett ki.

Ezzel összefüggésben emlékeztetni kell a földrajzi árujelzők fontosságára, amelyek – a szeszipari ágazatban is – az uniós helyi, regionális és nemzeti termékek megkülönböztető jellegének és minőségének védelmére szolgáló eszközt képviselnek, lehetővé téve ily módon a hagyományos készségek és a hozzájuk kapcsolódó munkahelyek megőrzését, valamint a fogyasztók egyértelmű tájékoztatását azokról a tulajdonságokról, amelyek hozzáadott értéket adnak ezeknek a termékeknek.

A földrajzi árujelzők az európai kereskedelempolitika egyik fő offenzív érdekévé váltak, amelyek révén egyrészt az európai védelmi szinthez hasonlót igyekeznek elérni az EU-n kívül is, másrészt meg kívánják könnyíteni a minőségi európai termékek harmadik országok piacaira való jutását.

Mint ahogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok minden formájával, úgy az oltalom alatt álló földrajzi árujelzőkkel is vissza lehet élni. Annak érdekében, hogy el lehessen érni a szeszipari termékek hírnevének teljes körű védelmét a belső és a világpiacon, meg kell erősíteni a hamisítás és a csalárd gyakorlatok elleni védelmet.

E tekintetben az előadó úgy véli, hogy a megfelelő szabályozási kereteken belül olyan jogszabályozást kell kidolgozni, amely a hamisított földrajzi árujelzők esetében ugyanolyan védelmet biztosít, amikor azok az EU területén áthaladnak, még akkor is, ha azokat nem belső piaci forgalomba hozatalra szánták.

2014-ben azon termékek értéke, amelyek esetében az oltalom alatt álló földrajzi árujelzőket csalárd módon használták, hozzávetőlegesen 4,3 milliárd eurót tett ki, amely összeg a földrajzi árujelzőkkel védett termékek mintegy 9%-át jelenti az EU teljes piacán. Az oltalom alatt álló földrajzi árujelzőkkel védett különböző termékek összértékét nézve az alkohol tekintetében történik a legtöbb bűncselekmény.

Ezért alapvető fontosságú a vonatkozó szabályok naprakésszé tétele, hogy legalább a jelenlegi jogszabályok által biztosított védelmi szintet fenn lehessen tartani és biztosítani lehessen a szükséges lépéseket az ágazat elismerése érdekében.

Ezzel kapcsolatosan az előadó úgy véli, hogy újra be kellene vezetni azt a rendelkezést, amely az exportra szánt szeszipari termékek számára lehetővé teszi, hogy a címkén ne csak a földrajzi árujelző eredeti neve szerepeljen, hanem annak egy nem hivatalos uniós nyelvre történő fordítása is, amennyiben egy harmadik ország jogszabályozása ezt megköveteli. Az előadó szerint az eljárás túlságosan lelassulna, ha ezt a lehetőséget csak a Bizottság által elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal lehetne meglépni.

A javaslat kétségtelen érdeme a szeszes italok földrajzi árujelzőinek egy elektronikus nyilvántartásba történő bevezetése. A nyilvántartás innovatív, dinamikus, átlátható és könnyen hozzáférhető eszköz lehetne. A nyilvántartás ugyanolyan jogi érvénnyel rendelkezne, mint a 110/2008/EK rendelet III. melléklete, és automatikusan tartalmazná a melléklet értelmében lajstromozott és termékleírásban szabályozott földrajzi árujelzőket. Ezenkívül tartalmazhat még harmadik országokban gyártott és valamely nemzetközi megállapodás alapján az Unióban oltalmat élvező földrajzi árujelzőket, amennyiben e harmadik országok ezt így kívánják. Az előadó szerint ez fontos elem, amelyet fel lehet használni az olyan harmadik országokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások során, amelyek ez iránt már érdeklődést mutattak.

Végül az előadó úgy véli, hogy megfelelő lenne a Bizottságot 5 évben meghatározott időtartamra felhatalmazni, amely időszakot adott esetben ugyanilyen időtartammal meg lehetne hosszabbítani.

A rendelet alapvető elemei tekintetében történő felhatalmazáshoz a tagállamok, a Parlament és a Bizottság közötti széles körű együttműködésre és gördülékeny információcserére lesz szükség annak érdekében, hogy jobban figyelembe lehessen venni az ágazat igényeit és érdekeit.

Az előadó végül úgy véli, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel való összehangolás keretében biztosítani kellene, hogy a védelem és a hasznosítás legalább a jelenleg hatályban levő jogszabálynak megfelelő szintet biztosítson.

Továbbá, tágabb perspektívában szemlélve az előadó úgy véli, hogy a lehető legegységesebb szabályozást kellene kialakítani az EU földrajzi árujelzői tekintetében, figyelembe véve azonban a különböző ágazatok sajátosságait. Ez hozzájárulna az EU ezzel kapcsolatos pozíciójának nemzetközi szinten – és különösen a harmadik országokkal folytatott, kereskedelmi megállapodásokra irányuló tárgyalások során – történő megerősítéséhez és koherensebbé tételéhez.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Bizonyos esetekben elképzelhető, hogy az élelmiszer-vállalkozók kötelesek jelezni vagy jelezni kívánják a szeszes italok eredetét annak érdekében, hogy felhívják a fogyasztók figyelmét termékük minőségére. Az eredetre vonatkozó ilyen jelöléseknek harmonizált kritériumoknak kell megfelelniük. Ezért konkrét rendelkezéseket kell hozni a szeszes italok kiszerelése és címkézése tekintetében a származási országnak vagy az eredet helyének megjelölésére vonatkozóan.

(15)  Bizonyos esetekben elképzelhető, hogy az élelmiszer-vállalkozók kötelesek jelezni vagy jelezni kívánják a szeszes italok eredetét annak érdekében, hogy felhívják a fogyasztók figyelmét termékük minőségére. Ezért konkrét rendelkezéseket kell hozni a szeszes italok kiszerelése és címkézése tekintetében a származási országnak vagy az eredet helyének megjelölésére vonatkozóan.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A földrajzi árujelzők oltalma tekintetében kellő figyelemmel kell lenni a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodásra (a továbbiakban: TRIPS-megállapodás) és különösen annak 22. és 23. cikkére, valamint az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményre (a továbbiakban: GATT-egyezmény), amelyek a 94/800/EK tanácsi határozattal12 kerültek jóváhagyásra.

(17)  A földrajzi árujelzők oltalma tekintetében kellő figyelemmel kell lenni a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodásra (a továbbiakban: TRIPS-megállapodás) és különösen annak 22. és 23. cikkére, valamint az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményre (a továbbiakban: GATT-egyezmény) és különösen annak a szabad árutovábbításról szóló V. cikkére, amelyek a 94/800/EK tanácsi határozattal12 kerültek jóváhagyásra.A szeszes italok – ideértve csomagolásukat is – földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó követelményeknek való teljes mértékű megfelelés biztosítása, valamint a hamisítás elleni eredményesebb küzdelem érdekében e jogi keretek között be kell vezetni egy eszközt, amely lehetővé teszi az Unió vámterületén áthaladó, a földrajzi árujelzőknek biztosított oltalmat feltehetően sértő szeszes italok lefoglalását, a végső célpiactól függetlenül.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet13 nem alkalmazandó a szeszes italokra. Ezért meg kell állapítani a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó szabályokat. Amennyiben egy szeszes ital minősége, hírneve vagy más jellemzője lényegében földrajzi eredetének tulajdonítható, a Bizottságnak be kell jegyeznie azon földrajzi árujelzőket, amelyek segítségével azonosítható, hogy az adott szeszes ital egy ország területéről, vagy az adott terület valamely régiójából vagy helységéből származik.

(18)  Az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet13 nem alkalmazandó a szeszes italokra. Ezért meg kell állapítani a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó szabályokat. Amennyiben egy szeszes ital minősége, hírneve, feldolgozásának és előállításának hagyományos módszerei, vagy más jellemzője lényegében földrajzi eredetének tulajdonítható, a Bizottságnak be kell jegyeznie azon földrajzi árujelzőket, amelyek segítségével azonosítható, hogy az adott szeszes ital egy ország területéről, vagy az adott terület valamely régiójából vagy helységéből származik.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A már létező, uniós oltalom alatt álló földrajzi árujelzők státuszának automatikus elismerése mellett meg kell határozni az Unió és a harmadik országok földrajzi árujelzőinek bejegyzésére, módosítására és esetleges törlésére vonatkozó, a TRIPS-megállapodással összhangban álló eljárásokat. Annak érdekében, hogy valamennyi érintett ágazat tekintetében összhangban legyenek egymással a földrajzi árujelzőkre vonatkozó eljárási szabályok, a szeszes italokra alkalmazandó, ilyen jellegű szabályokat a mezőgazdasági termékekre és az élelmiszerekre vonatkozóan az 1151/2012/EU rendeletben megállapított, átfogóbb és bevált eljárások mintájára kell megalkotni, figyelembe véve a szeszes italok sajátosságait. A bejegyzési eljárások egyszerűsítése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az élelmiszer-vállalkozók és a fogyasztók számára elektronikus formában elérhetőek legyenek az információk, létre kell hozni a földrajzi árujelzők elektronikus nyilvántartását.

(19)  A már létező, az Unióban bejegyzett földrajzi árujelzők státuszának automatikus elismerése mellett meg kell határozni az Unió és a harmadik országok földrajzi árujelzőinek bejegyzésére, módosítására és esetleges törlésére vonatkozó, a TRIPS-megállapodással összhangban álló eljárásokat. Annak érdekében, hogy valamennyi érintett ágazat tekintetében összhangban legyenek egymással a földrajzi árujelzőkre vonatkozó eljárási szabályok, a szeszes italokra alkalmazandó, ilyen jellegű szabályokat a mezőgazdasági termékekre és az élelmiszerekre vonatkozóan az 1151/2012/EU rendeletben megállapított, hasonló eljárások mintájára kell megalkotni, figyelembe véve a szeszes italok sajátosságait. A bejegyzési eljárások egyszerűsítése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az élelmiszer-vállalkozók és a fogyasztók számára elektronikus formában elérhetőek legyenek az információk, létre kell hozni a földrajzi árujelzők átlátható, összehasonlítható és könnyen hozzáférhető elektronikus nyilvántartását, amelynek ugyanolyan jogi érvénnyel kell rendelkeznie, mint a 110/2008/EK rendelet III. mellékletének. A 110/2008/EK rendelet értelmében lajstromozott földrajzi árujelzőket a Bizottságnak automatikusan be kell jegyeznie a nyilvántartásba. A Bizottságnak a 110/2008/EK rendelet 20. cikkével összhangban e rendelet hatálybalépését megelőzően be kell fejeznie a III. melléklet szerinti földrajzi árujelzők ellenőrzését.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Annak érdekében, hogy kellő figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói elvárások, a technológia fejlődése, a vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, a gyártás és a forgalmazás terén fennálló gazdasági feltételek javításának szükségessége, a hagyományos érlelési eljárások és kivételes esetekben az importáló harmadik országok joga, valamint a földrajzi árujelzők oltalmának biztosítása céljából a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a következőket érintő módosításokra és eltérésekre vonatkozóan: az e rendelet I. fejezetében említett szeszesital-kategóriákra vonatkozó technikai meghatározások és követelmények, valamint a bizonyos szeszes italokra vonatkozó konkrét szabályok, az e rendelet II. fejezetében említett címkézés és kiszerelés, az e rendelet III. fejezetében említett földrajzi árujelzők, valamint az e rendelet IV. fejezetében említett ellenőrzés és információcsere.

(22)  Annak érdekében, hogy kellő figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói elvárások, a technológia fejlődése, a vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, a gyártás és a forgalmazás terén fennálló gazdasági feltételek javításának szükségessége, a hagyományos érlelési eljárások és kivételes esetekben az importáló harmadik országok joga, valamint a földrajzi árujelzők oltalmának biztosítása, továbbá a hagyományos gyakorlatok fontosságának figyelembevétele céljából a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a következőket érintő módosításokra és eltérésekre vonatkozóan: az e rendelet I. fejezetében említett szeszesital-kategóriákra vonatkozó technikai meghatározások és követelmények, valamint a bizonyos szeszes italokra vonatkozó konkrét szabályok, az e rendelet II. fejezetében említett címkézés és kiszerelés, az e rendelet III. fejezetében említett földrajzi árujelzők, valamint az e rendelet IV. fejezetében említett ellenőrzés és információcsere.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  „termékleírás”: a földrajzi árujelző oltalma iránti kérelemhez csatolt dokumentáció, amely tartalmazza azon előírásokat, amelyeknek a szeszes italnak meg kell felelnie;

(7)  „termékleírás”: a földrajzi árujelző oltalma iránti kérelemhez csatolt dokumentáció, amely tartalmazza azon előírásokat, amelyeknek a szeszes italnak meg kell felelnie, és amely megfelel a 110/2008/EK rendelet 17. cikkében szereplő „műszaki dokumentációnak”;

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdés a) és b) pontjában említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a növekvő fogyasztói elvárásokból, a technológiai fejlődésből, a vonatkozó nemzetközi előírások alakulásából vagy a termékinnováció szükségességéből fakadó igazolt igények kielégítésére korlátozódnak.

Az első albekezdés a) és b) pontjában említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a növekvő fogyasztói elvárásokból, a technológiai fejlődésből, a vonatkozó nemzetközi előírások alakulásából vagy a termékinnováció szükségességéből fakadó igazolt igények kielégítésére korlátozódnak, miközben figyelembe veszik a hagyományos gyakorlatok fontosságát is.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  Amennyiben egy szeszes ital a II. melléklet I. részének 15–47. pontjában foglalt szeszesital-kategóriák közül egynél több követelményeinek is megfelel, az adott kategóriák tekintetében felsorolt egy vagy több releváns kereskedelmi megnevezés alatt is értékesíthető.

3.  Amennyiben egy szeszes ital a II. melléklet I. részének 1–47. pontjában foglalt szeszesital-kategóriák közül egynél több követelményeinek is megfelel, az adott kategóriák tekintetében felsorolt egy vagy több releváns kereskedelmi megnevezés alatt is értékesíthető.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a vonatkozó termékleírásban megjelölt kifejezésekkel.

b)  bármely, a vonatkozó termékleírás által megengedett kifejezéssel.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdésben említett, az „ízű” vagy bármely hasonló kifejezéssel kiegészített kereskedelmi megnevezések csak valamely szeszes italt utánzó aromák, vagy az italoktól eltérő, ilyen aromák felhasználásával gyártott élelmiszerek megnevezésében használhatók. A földrajzi árujelzők nem használhatók az aromák megnevezésében.

törölve

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben feltüntetik egy szeszes ital származását, ennek során a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikkének16 megfelelően kell eljárni.

(1)  Amennyiben feltüntetik egy szeszes ital származását, annak arra a helyre vagy régióra kell utalnia, ahol az előállítási folyamat azon szakaszát végezték, amellyel a szeszes ital elnyerte minőségét és lényeges tulajdonságait.

_______________

 

16 Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

 

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az (1) bekezdés sérelme nélkül az Unióban előállított és exportra szánt szeszipari termékek esetében a jelen rendelet II. mellékletében szereplő földrajzi árujelzők és dőlt betűvel szedett kifejezések egy nem hivatalos uniós nyelven is megismételhetők, de azzal nem helyettesíthetők, amennyiben az importáló harmadik ország jogszabályozása ezt megköveteli.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Annak érdekében, hogy kellő figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói elvárások, a technológia fejlődése, a vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, valamint a gyártás és a forgalmazás terén fennálló gazdasági feltételek javításának szükségessége, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

(1)  Annak érdekében, hogy kellő figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói elvárások, a technológia fejlődése, a vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, valamint a gyártás és a forgalmazás terén fennálló gazdasági feltételek javításának szükségessége, továbbá a fogyasztók védelmének és a hagyományos gyakorlatok figyelembevételének biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Kivételes esetekben, amikor az importáló harmadik ország joga úgy kívánja, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e fejezetben foglalt, a kiszerelésre és a címkézésre vonatkozó rendelkezésektől való eltérések tekintetében.

törölve

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Oltalom alatt álló földrajzi árujelzőt bármely olyan gazdasági szereplő használhat, amely a vonatkozó termékleírásnak megfelelően készített szeszes italt forgalmaz.

(1)  Lajstromozott földrajzi árujelzőt bármely olyan gazdasági szereplő használhat, amely a vonatkozó termékleírásnak megfelelően készített szeszes italt forgalmaz.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az oltalom alatt álló földrajzi árujelzők, valamint az ilyen oltalom alatt álló elnevezésekkel ellátott, a termékleírásnak megfelelő szeszes italok a következőkkel szemben élveznek oltalmat:

(2)  A lajstromozott földrajzi árujelzők, valamint az ilyen oltalom alatt álló elnevezésekkel ellátott, a termékleírásnak megfelelő szeszes italok a következőkkel szemben élveznek oltalmat:

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  bármely visszaélés, utánzás vagy utalás, még abban az esetben is, ha feltüntetik a termék vagy szolgáltatás valós eredetét, vagy ha az oltalom alatt álló elnevezést lefordítják vagy azt olyan típusú kifejezések követik, mint a „féle”, „fajta”, „módszer”, „mint ahogyan … készül”, „utánzat”, „íz”, „mint” és hasonlók;

b)  bármely visszaélés, utánzás vagy utalás, még abban az esetben is, ha feltüntetik a termék vagy szolgáltatás valós eredetét, vagy ha az oltalom alatt álló elnevezést lefordítják vagy azt olyan típusú kifejezések követik, mint a „féle”, „fajta”, „jellegű”, „módszer”, „mint ahogyan … készül”, „utánzat”, „íz”, „mint” és hasonlók;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  bármely egyéb – a termék származását, eredetét, jellegét vagy alapvető tulajdonságait illetően – hamis vagy megtévesztő megjelölés a belső vagy a külső csomagoláson, a reklámanyagokon vagy az érintett termékre vonatkozó dokumentumokon, valamint a termék származását illetően hamis benyomást keltő tárolóedénybe történő csomagolás;

c)  bármely egyéb – a termék származását, eredetét, összetevőjét, jellegét vagy alapvető tulajdonságait illetően – hamis vagy megtévesztő megjelölés a termék kiszerelésén vagy címkézésén, amely a termék származására vonatkozóan hamis benyomást kelthet;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A (2) bekezdésben említett, földrajzi árujelzőkre vonatkozó oltalmat ki kell terjeszteni a kereskedelmi tevékenység körében harmadik országokból szabad forgalomba bocsátás nélkül az Unióba behozott árukra is, ideértve a csomagolásukat is.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az oltalom alatt álló földrajzi árujelző nem válhat a 32. cikk (1) bekezdésének értelmében vett köznevesült elnevezéssé az Unióban.

(3)  A lajstromozott földrajzi árujelző nem válhat a 32. cikk (1) bekezdésének értelmében vett köznevesült elnevezéssé az Unióban.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket az oltalom alatt álló földrajzi árujelzők (2) bekezdésben említett jogszerűtlen használatának megelőzése vagy megszüntetése érdekében.

(4)  A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket a lajstromozott földrajzi árujelzők (2) bekezdésben említett jogszerűtlen használatának megelőzése vagy megszüntetése érdekében.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a földrajzi árujelzőként oltalomban részesítendő elnevezés a kereskedelmi vagy köznyelvben használatos formájában, kizárólag olyan nyelven, amelyet a meghatározott földrajzi területen az adott termék megnevezésére hagyományosan használtak vagy használnak;

a)  a földrajzi árujelzőként lajstromozandó elnevezés a kereskedelmi vagy köznyelvben használatos formájában, kizárólag olyan nyelven, amelyet a meghatározott földrajzi területen az adott termék megnevezésére hagyományosan használtak vagy használnak;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ha a kérelem egy harmadik ország földrajzi területére vonatkozik, a kérelmet – közvetlenül vagy az érintett harmadik ország hatóságain keresztül – a Bizottsághoz kell benyújtani.

(5)  Ha a kérelem egy harmadik ország földrajzi területére vonatkozik, a kérelmet – az érintett harmadik ország hatóságain keresztül – a Bizottsághoz kell benyújtani.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)   A Bizottság a megfelelő eszközökkel megvizsgálja, hogy a 21. cikk értelmében hozzá beérkezett kérelem megalapozott-e, és megfelel-e az e fejezetben foglalt feltételeknek. E vizsgálat időtartama nem haladhatja meg a tizenkét hónapot. Ezen időtartam túllépése esetén a Bizottság írásban értesíti a kérelmezőt a késedelem okáról.

(1)   A Bizottság a megfelelő eszközökkel megvizsgálja, hogy a 21. cikk értelmében hozzá beérkezett kérelem megalapozott-e, és megfelel-e az e fejezetben foglalt feltételeknek. E vizsgálat időtartama nem haladja meg a kérelem kézhezvételétől számított hat hónapot. Ezen időtartam túllépése esetén a Bizottság írásban értesíti a kérelmezőt a késedelem okáról.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)   A 18. cikk sérelme nélkül legfeljebb öt évig tartó átmeneti időszak biztosítása céljából a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a valamely tagállamból vagy harmadik országból származó olyan szeszes italok esetében, amelyek elnevezése ellentétes a 18. cikk (2) bekezdésével, annak érdekében, hogy a forgalmazás céljából használt megnevezést továbbra is használni lehessen, azonban csak akkor, ha a 21. cikk (3) bekezdésében vagy a 24. cikkben említett, elfogadható felszólalási nyilatkozat bizonyítja, hogy a szóban forgó elnevezés bejegyzése veszélyeztetné a következők létét:

(1)   A 18. cikk sérelme nélkül legfeljebb két évig tartó átmeneti időszak biztosítása céljából a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a valamely tagállamból vagy harmadik országból származó olyan szeszes italok esetében, amelyek elnevezése ellentétes a 18. cikk (2) bekezdésével, annak érdekében, hogy a forgalmazás céljából használt megnevezést továbbra is használni lehessen, azonban csak akkor, ha a 21. cikk (3) bekezdésében vagy a 24. cikkben említett, elfogadható felszólalási nyilatkozat bizonyítja, hogy a szóban forgó elnevezés bejegyzése veszélyeztetné a következők létét:

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha a Bizottság az 23. cikk (1) bekezdése első albekezdésének megfelelően lefolytatott vizsgálatot követően rendelkezésére álló információk alapján úgy ítéli meg, hogy a bejegyzés feltételei nem teljesültek, végrehajtási jogi aktust fogad el a kérelem elutasítása céljából. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(1)  Ha a Bizottság az 23. cikk (1) bekezdése első albekezdésének megfelelően lefolytatott vizsgálatot követően rendelkezésére álló információk alapján úgy ítéli meg, hogy a bejegyzés feltételei nem teljesültek, a 43. cikknek megfelelően e rendeletet kiegészítve felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a kérelem elutasítása céljából.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha a Bizottsághoz az 24. cikk értelmében nem érkezik sem felszólalás, sem indokolással ellátott, elfogadható felszólalási nyilatkozat, a 44. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül végrehajtási jogi aktust fogad el az elnevezés bejegyzése céljából.

(2)  Ha a Bizottsághoz az 24. cikk értelmében nem érkezik sem felszólalás, sem indokolással ellátott, elfogadható felszólalási nyilatkozat, a 43. cikkel összhangban e rendeletet kiegészítve felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az elnevezés bejegyzése céljából.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  amennyiben a konzultáció során megállapodás született, a 44. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül elfogadott végrehajtási jogi aktus útján bejegyzi az elnevezést, és szükség esetén módosítja a 23. cikk (2) bekezdésének megfelelően közzétett információkat, feltéve, hogy a szóban forgó módosítás nem lényegi jellegű; vagy

a)  amennyiben a konzultáció során megállapodás született, a 43. cikkel összhangban e rendeletet kiegészítve felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az elnevezés bejegyzése céljából, és szükség esetén módosítja a 23. cikk (2) bekezdésének megfelelően közzétett információkat, feltéve, hogy a szóban forgó módosítás nem lényegi jellegű; vagy

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  amennyiben nem született megállapodás, végrehajtási jogi aktus útján határoz a bejegyzésről. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

b)  amennyiben nem született megállapodás, a 43. cikkel összhangban e rendeletet kiegészítve felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, hogy ezek útján határozzon a bejegyzésről.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha azonban a módosítási kérelmek a termékleírásnak egy vagy több olyan módosítására irányulnak, amelyek a termék alapvető jellemzőit érintik, módosítják a 19. cikk f) pontjában említett kapcsolatot, módosítják a szeszes ital elnevezését vagy annak egy részét, a meghatározott földrajzi területet érintik, növelik a termékre vagy a termék nyersanyagaira vonatkozó kereskedelmi korlátozásokat, a tagállam benyújtja a Bizottsághoz a módosítási kérelmet jóváhagyásra, és a kérelmet a 21–27. cikkben meghatározott eljárás alapján kell elbírálni.

Ha azonban a módosítási kérelmek a termékleírásnak egy vagy több olyan módosítására irányulnak, amelyek a termék alapvető jellemzőit érintik, módosítják a 19. cikk f) pontjában említett kapcsolatot, módosítják a szeszes ital elnevezését vagy annak egy részét, a meghatározott földrajzi területet érintik, növelik a termékre vagy a termék nyersanyagaira vonatkozó kereskedelmi korlátozásokat, a tagállam benyújtja a Bizottsághoz a módosítási kérelmet jóváhagyásra, és a kérelmet a 21–27. cikkben meghatározott eljárás alapján kell elbírálni. A harmadik országokat illetően a módosítás jóváhagyása az adott harmadik országban hatályos rendszer szerint történik.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A kérelem vizsgálata során a javasolt módosításra kell összpontosítani.

(3)  A kérelem vizsgálata során kizárólag a javasolt módosításra kell összpontosítani.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A földrajzi árujelző bejegyzését a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy bármely, jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy kérésére – végrehajtási jogi aktusok elfogadása útján törölheti az alábbi esetekben:

A földrajzi árujelző bejegyzését a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy bármely, jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy kérésére – a 43. cikkel összhangban, e rendeletet kiegészítve, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján törölheti az alábbi esetekben:

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A törlésre vonatkozó jogalkotási aktusokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján, a 44. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül létrehozza és fenntartja a szeszes italok e rendszer keretében elismert földrajzi árujelzőinek nyilvánosan hozzáférhető és naprakész elektronikus nyilvántartását (a továbbiakban: a Nyilvántartás).

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján, a 44. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül létrehozza, fenntartja és naprakésszé teszi a szeszes italok e rendszer keretében elismert földrajzi árujelzőinek nyilvánosan hozzáférhető és átfogó elektronikus nyilvántartását (a továbbiakban: a Nyilvántartás), amely felváltja a 110/2008/EK rendelet III. mellékletét és ugyanolyan jogi érvénnyel rendelkezik.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Nyilvántartásba földrajzi árujelzőként bejegyezhetők harmadik országokban gyártott szeszes italokat jelölő olyan földrajzi árujelzők is, amelyek oltalmat élveznek az Unióban valamely olyan nemzetközi megállapodás alapján, amelynek az Unió szerződő fele.

Nyilvántartásba földrajzi árujelzőként bejegyezhetők harmadik országokban gyártott szeszes italokat jelölő olyan földrajzi árujelzők is, amelyek oltalmat élveznek az Unióban valamely olyan nemzetközi megállapodás alapján, amelynek az Unió szerződő fele, kizárólag azt követően, hogy a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogadott el, amelyben engedélyezi ilyen külön szakasz beillesztését.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Olyan elnevezés nem élvezhet oltalmat földrajzi árujelzőként, amelynek esetében az adott szeszesital-kategória tekintetében kötelező előállítási vagy elkészítési szakaszok nem a meghatározott földrajzi területen történnek.

(3)  Olyan elnevezés nem élvezhet oltalmat földrajzi árujelzőként, amelynek esetében az adott szeszesital-kategória tekintetében kötelező szakaszok nem a meghatározott földrajzi területen történnek.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  El kell utasítani vagy érvényteleníteni kell az olyan védjegy lajstromozását, amely a Nyilvántartásban szereplő földrajzi árujelzőt tartalmaz vagy abból áll, ha annak használata a 18. cikk (2) bekezdésében említett bármelyik helyzetet idézné elő.

(1)  El kell utasítani vagy érvényteleníteni kell a védjegy lajstromozását, ha annak használata a 18. cikk (2) bekezdésében említett bármelyik helyzetet idézné elő.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A meglévő, oltalom alatt álló földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos végrehajtási hatáskörök

A meglévő, bejegyzett földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos hatáskörök

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A (2) bekezdés sérelme nélkül a szeszes italoknak a 110/2008/EK rendelet szerint oltalom alatt álló földrajzi árujelzői automatikusan e rendelet szerinti oltalom alatt álló földrajzi árujelzőknek minősülnek. A Bizottság ezeket felveszi a Nyilvántartásba.

(1)  A (2) bekezdés sérelme nélkül a szeszes italoknak a 110/2008/EK rendelet szerint lajstromozott földrajzi árujelzői automatikusan e rendelet szerinti oltalom alatt álló földrajzi árujelzőknek minősülnek. A Bizottság ezeket felveszi a Nyilvántartásba.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság az e rendelet hatálybalépésétől számított, legfeljebb kétéves időtartam lejártáig saját kezdeményezésére végrehajtási jogi aktusok révén megszüntetheti valamely, a 110/2008/EK rendelet 20. cikkében említett, meglévő földrajzi árujelző oltalmát, amennyiben az nem felel meg a 2. cikk (1) bekezdésének 6. pontjában foglaltaknak. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)  A Bizottság az e rendelet hatálybalépéséig saját kezdeményezésére végrehajtási jogi aktusok révén megszüntetheti valamely, a 110/2008/EK rendelet 20. cikkében említett, meglévő földrajzi árujelző lajstromozását, amennyiben az nem felel meg a 2. cikk (1) bekezdésének 6. pontjában foglaltaknak. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az oltalom alatt álló földrajzi árujelző termékleírásnak való megfelelését ellenőrző, az (1) és a (2) bekezdésben említett illetékes hatóságoknak vagy szerveknek tárgyilagos és pártatlan módon kell eljárniuk. Rendelkezniük kell a feladataik ellátásához szükséges képzett személyzettel és erőforrásokkal.

(5)  A lajstromozott földrajzi árujelző termékleírásnak való megfelelését ellenőrző, az (1) és a (2) bekezdésben említett illetékes hatóságoknak vagy szerveknek tárgyilagos és pártatlan módon kell eljárniuk. Rendelkezniük kell a feladataik ellátásához szükséges képzett személyzettel és erőforrásokkal.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A körülhatárolt földrajzi területen folyó termelés sajátosságainak figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

törölve

a)   a földrajzi terület határainak meghatározására vonatkozó további kritériumok; és

 

b)   a körülhatárolt földrajzi területen folyó termeléssel összefüggő korlátozások és eltérések.

 

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől kezdődően, határozatlan időre felhatalmazást kap az 5., 16., 38. és 41. cikkben, valamint a 46. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2)  A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől kezdődően, öt évre felhatalmazást kap az 5., 16., 38. és 41. cikkben, valamint a 46. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A szeszes italok meghatározása, kiszerelése és címkézése, a szeszes italok elnevezésének az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetése, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma

Hivatkozások

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

12.12.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Nicola Danti

23.1.2017

Vizsgálat a bizottságban

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

12.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

0

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

35

+

ALDE

Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Klaus Buchner

0

-

--

--

3

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet, Matteo Salvini

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről (21.11.2017)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a szeszes italok meghatározásáról, kiszereléséről és címkézéséről, a szeszes italok elnevezésének az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetéséről, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

A vélemény előadója: Angélique Delahaye

RÖVID INDOKOLÁS

A földrajzi árujelzők oltalmának rendszere az Európai Unió kereskedelempolitikájának egyik fontos eleme. Segítségével az Unió nem csupán arra képes, hogy a külső piacokon megvédje minőségjelzéssel ellátott termékeit, hanem arra is, hogy a harmadik országokat hasonló rendszerek kialakítására ösztönözze.

A szeszes italok már régóta az európai kivitel fontos részét képezik, éves szinten körülbelül 10 milliárd euró kereskedelmi többletet termelnek, és az ágazat több mint egymillió embernek ad munkát. A szeszes italok azon termékek közé tartoznak, amelyek elsőként élvezhették a minőségjelzés oltalmát. A szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK rendelet 2008. január 15-i elfogadásával az Unió olyan jogi keretet vezetett be a szeszesital-ágazat fejlesztése érdekében, amely lehetővé teszi a szeszes italok kereskedelmi forgalomba hozatalára vonatkozó szabályok egész Unión belüli harmonizálásának biztosítását. A rendelet hatálya minden szeszes italra kiterjed, akár uniós, akár harmadik országban készül.

A Lisszaboni Szerződés 2009-es hatálybalépését követően a Bizottság megkezdte a mezőgazdasággal kapcsolatos szövegek kiigazítását. A 110/2008/EK rendelet az utolsó, amelyet még nem hangoltak össze a Lisszaboni Szerződéssel. A Bizottság 2016. december 1-jén tehát új rendeletre irányuló javaslatot terjesztett a Tanács és a Parlament elé a 110/2008/EK rendelet módosításáról.

A 2008-as rendeletet az ágazatban dolgozó szakemberek jól fogadták. A javasolt szövegben a Bizottság átfogó korszerűsítést irányoz elő, ami üdvözlendő. Ezenkívül végrehajtási jogi aktusok révén új előjogokat biztosít magának, és alapvető módosításokat eszközöl.

Az előadó úgy véli, hogy a bizottsági javaslatot a 2008-as szöveg korszerűsítésére, a földrajzi árujelzők oltalmának megerősítésére irányuló új rendelkezések beillesztésére, valamint a 2008-as szöveg lehető legkisebb mértékű módosítására kellene korlátozni. Az előadó ezen logika mentén terjeszti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság elé a szövegről kialakított álláspontját.

Az előadó emlékeztetni kívánja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság tagjait arra, hogy a rendelet a szeszes italok címkézésének technikai és kereskedelmi vonatkozásairól szól, nem pedig az egészségről és a fogyasztóknak a túlzott alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó veszélyekkel szembeni védelméről. Az előadó felkéri tehát képviselőtársait, hogy módosításaikat a lehető legnagyobb mértékben igazítsák a rendelet tárgyához és hatályához.

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A szeszes italokra alkalmazandó intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a fogyasztóvédelem magas szintjének eléréséhez, a megtévesztő gyakorlatok megelőzéséhez, valamint a piac átláthatóságának és a tisztességes versenynek a megvalósításához. Meg kell óvniuk az uniós szeszes italok Unión belüli és világpiaci hírnevét azáltal, hogy továbbra is figyelembe veszik a szeszes italok gyártása során alkalmazott hagyományos gyakorlatokat, valamint a fogyasztóvédelem és a fogyasztók tájékoztatása iránti megnövekedett igényt. Ugyanakkor a technológiai innovációt is figyelembe kell venni azon szeszes italok tekintetében, amelyek esetében az innováció a minőség javítását szolgálja anélkül, hogy az érintett szeszes italok hagyományos jellegét befolyásolná. A szeszes italok gyártása szorosan kapcsolódik a mezőgazdasági ágazathoz. Az említett kapcsolat, amellett, hogy az uniós mezőgazdaság egyik fontos áruelhelyezési területét képezi, meghatározó az Unióban gyártott szeszes italok minősége és hírneve szempontjából. A szabályozási keretnek ezért hangsúlyoznia kell ezt a szoros kapcsolatot a mezőgazdasági ágazattal.

(3)  A szeszes italokra alkalmazandó intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a fogyasztóvédelem magas szintjének eléréséhez, a megtévesztő gyakorlatok megelőzéséhez, valamint a piac átláthatóságának és a tisztességes versenynek a megvalósításához. Meg kell óvniuk az uniós szeszes italok Unión belüli és világpiaci hírnevét azáltal, hogy továbbra is figyelembe veszik a szeszes italok gyártása során alkalmazott hagyományos gyakorlatokat, valamint a fogyasztóvédelem és a fogyasztók tájékoztatása iránti megnövekedett igényt. Ugyanakkor a technológiai innovációt is figyelembe kell venni azon szeszes italok tekintetében, amelyek esetében az innováció a minőség javítását szolgálja anélkül, hogy az érintett szeszes italok hagyományos jellegét befolyásolná. A szeszes italok gyártását a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a, az 1169/2001/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1b és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet1c szabályozza, és szorosan kapcsolódik a mezőgazdasági ágazathoz. Az említett kapcsolat, amellett, hogy az uniós mezőgazdaság egyik fontos áruelhelyezési területét képezi, meghatározó az Unióban gyártott szeszes italok minősége, biztonságossága és hírneve szempontjából. A szabályozási keretnek ezért hangsúlyoznia kell ezt a szoros kapcsolatot az agrár-élelmiszeripari ágazattal.

 

____________________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

1c Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A szeszes italokra alkalmazandó szabályok az agrár-élelmiszeripar számára meghatározott általános szabályokhoz képest külön kategóriába tartoznak. A különlegesség ebben az esetben ahhoz kapcsolódik, hogy a hagyományos termelési módszereket továbbra is fenntartják, hogy a szeszes italok szorosan kapcsolódnak a mezőgazdasági ágazathoz, jó minőségű összetevőket használnak és a fogyasztók biztonsága iránt olyan kötelezettséget vállaltak, amelyet a szeszipar – ígérete szerint – soha nem fog megszegni.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A szeszes italokra vonatkozó jogszabályok egységesebb megközelítésének biztosítása érdekében e rendeletnek egyértelmű kritériumokat kell megállapítania a szeszes italok meghatározására, kiszerelésére és címkézésére, valamint a földrajzi árujelzők oltalmára vonatkozóan. Emellett szabályokat kell megállapítania a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak vagy desztillátumoknak az alkoholtartalmú italok gyártása során történő felhasználására, valamint a szeszes italok kereskedelmi megnevezésének az élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetésére vonatkozóan is.

(4)  A szeszes italokra vonatkozó jogszabályok egységesebb megközelítésének biztosítása érdekében e rendeletnek – a különböző uniós hivatalos nyelvek és ábécék sérelme nélkül – egyértelmű kritériumokat kell megállapítania a szeszes italok meghatározására, kiszerelésére és címkézésére, valamint a földrajzi árujelzők oltalmára vonatkozóan. Emellett szabályokat kell megállapítania a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak vagy desztillátumoknak az alkoholtartalmú italok gyártása során történő felhasználására, valamint a szeszes italok kereskedelmi megnevezésének az élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetésére vonatkozóan is.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  A tagállamok feladata az oltalom alatt álló földrajzi árujelzők jogszerűtlen használatának figyelemmel kísérése, és a Bizottságot tájékoztatni kell a vonatkozó szabályok tagállamokban való alkalmazásáról, hogy megfelelő keretrendszer lehessen érvényben, amely lehetővé teszi a hamis szeszes italok eltávolítását a piacról.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17b)  A földrajzi árujelzőkre vonatkozó oltalmat ezen túlmenően ki kell terjeszteni a harmadik országokból származó, kereskedelmi tevékenység körében szabad forgalomba bocsátás nélkül az Unióba behozott árukra is, ideértve a csomagolásukat is.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet13 nem alkalmazandó a szeszes italokra. Ezért meg kell állapítani a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó szabályokat. Amennyiben egy szeszes ital minősége, hírneve vagy más jellemzője lényegében földrajzi eredetének tulajdonítható, a Bizottságnak be kell jegyeznie azon földrajzi árujelzőket, amelyek segítségével azonosítható, hogy az adott szeszes ital egy ország területéről, vagy az adott terület valamely régiójából vagy helységéből származik.

(18)  Az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet13 nem alkalmazandó a szeszes italokra. Ezért meg kell állapítani a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó szabályokat. Amennyiben egy szeszes ital minősége, hírneve, feldolgozásának és előállításának hagyományos módszerei, vagy más jellemzője lényegében földrajzi eredetének tulajdonítható, a Bizottságnak be kell jegyeznie azon földrajzi árujelzőket, amelyek segítségével azonosítható, hogy az adott szeszes ital egy ország területéről, vagy az adott terület valamely régiójából vagy helységéből származik.

_________________

_________________

13Az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.).

13Az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.).

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  Helyénvaló, hogy azon földrajzi árujelzővel rendelkező szeszes italok esetében, amelyeket nem oltalom alatt álló és e rendelet szerint bejegyzett eredetmegjelöléssel ellátott borokból állítanak elő, a termelési potenciál vonatkozásában ugyanazok az irányítási eszközök legyenek alkalmazhatók, mint amelyek az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1a alapján rendelkezésre állnak.

 

_______________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Indokolás

Az előadó azt javasolja, hogy a rendeletet hangolják össze az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló úgynevezett salátarendelet-javaslatról szóló véleménnyel, melyet a Parlament Mezőgazdasági Bizottsága 2017. május 3-án fogadott el.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A már létező, uniós oltalom alatt álló földrajzi árujelzők státuszának automatikus elismerése mellett meg kell határozni az Unió és a harmadik országok földrajzi árujelzőinek bejegyzésére, módosítására és esetleges törlésére vonatkozó, a TRIPS-megállapodással összhangban álló eljárásokat. Annak érdekében, hogy valamennyi érintett ágazat tekintetében összhangban legyenek egymással a földrajzi árujelzőkre vonatkozó eljárási szabályok, a szeszes italokra alkalmazandó, ilyen jellegű szabályokat a mezőgazdasági termékekre és az élelmiszerekre vonatkozóan az 1151/2012/EU rendeletben megállapított, átfogóbb és bevált eljárások mintájára kell megalkotni, figyelembe véve a szeszes italok sajátosságait. A bejegyzési eljárások egyszerűsítése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az élelmiszer-vállalkozók és a fogyasztók számára elektronikus formában elérhetőek legyenek az információk, létre kell hozni a földrajzi árujelzők elektronikus nyilvántartását.

(19)  A már létező, bejegyzett uniós földrajzi árujelzők státuszának automatikus elismerése mellett meg kell határozni az Unió és a harmadik országok földrajzi árujelzőinek bejegyzésére, módosítására és esetleges törlésére vonatkozó, a TRIPS-megállapodással összhangban álló eljárásokat. Annak érdekében, hogy valamennyi érintett ágazat tekintetében összhangban legyenek egymással a földrajzi árujelzőkre vonatkozó eljárási szabályok, a szeszes italokra alkalmazandó, ilyen jellegű szabályokat a mezőgazdasági termékekre és az élelmiszerekre vonatkozóan az 1151/2012/EU rendeletben megállapított, átfogóbb és bevált eljárások mintájára kell megalkotni, figyelembe véve a szeszes italok sajátosságait. A bejegyzési eljárások egyszerűsítése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az élelmiszer-vállalkozók és a fogyasztók számára elektronikus formában elérhetőek legyenek az információk, létre kell hozni a földrajzi árujelzők átlátható és átfogó elektronikus nyilvántartását, amelynek ugyanolyan jogi érvénnyel kell rendelkeznie, mint a 110/2008/EK rendelet III. mellékletének. A 110/2008/EK rendelet értelmében lajstromozott földrajzi árujelzőket a Bizottságnak automatikusan be kell jegyeznie a nyilvántartásba. A Bizottságnak a 110/2008/EK rendelet 20. cikkével összhangban e rendelet hatálybalépését megelőzően be kell fejeznie a rendelet III. melléklete szerinti földrajzi árujelzők ellenőrzését.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a)  A szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó rendelkezéseknek való teljes mértékű megfelelés biztosítása érdekében meg kellene fontolni olyan szabályok alkalmazását, amelyek megakadályoznák az Unió területén áthaladó szeszes italok földrajzi árujelzőinek csalárd módon történő használatát még akkor is, ha azokat nem az uniós piacra szánták.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A tagállami hatóságoknak felelősséget kell vállalniuk az e rendeletnek való megfelelés biztosításáért, a Bizottság számára pedig lehetővé kell tenni e megfelelés nyomon követését és ellenőrzését. Ezért elő kell írni a Bizottság és a tagállamok számára, hogy közöljék egymással a releváns információkat.

(20)  Az ágazat hírnevének és értékének megőrzéséhez elengedhetetlen a magas színvonal fenntartása. A tagállami hatóságoknak felelősséget kell vállalniuk annak biztosításáért, hogy az előírt normákat e rendeletnek megfelelően betartják. A Bizottság számára azonban a valóban egységes végrehajtás biztosítása érdekében lehetővé kell tenni e megfelelés nyomon követését és ellenőrzését. Ezért elő kell írni a Bizottság és a tagállamok számára, hogy közöljék egymással a releváns információkat.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Annak érdekében, hogy kellő figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói elvárások, a technológia fejlődése, a vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, a gyártás és a forgalmazás terén fennálló gazdasági feltételek javításának szükségessége, a hagyományos érlelési eljárások és kivételes esetekben az importáló harmadik országok joga, valamint a földrajzi árujelzők oltalmának biztosítása céljából a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a következőket érintő módosításokra és eltérésekre vonatkozóan: az e rendelet I. fejezetében említett szeszesital-kategóriákra vonatkozó technikai meghatározások és követelmények, valamint a bizonyos szeszes italokra vonatkozó konkrét szabályok, az e rendelet II. fejezetében említett címkézés és kiszerelés, az e rendelet III. fejezetében említett földrajzi árujelzők, valamint az e rendelet IV. fejezetében említett ellenőrzés és információcsere.

(22)  Annak érdekében, hogy kellő figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói elvárások, a technológia fejlődése, a vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, a gyártás és a forgalmazás terén fennálló gazdasági feltételek javításának szükségessége, a hagyományos érlelési eljárások és kivételes esetekben az importáló harmadik országok joga, valamint a földrajzi árujelzők oltalmának biztosítása, továbbá a hagyományos gyakorlatok tiszteletben tartása fontosságának figyelembevétele céljából a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a következőket érintő módosításokra és eltérésekre vonatkozóan: az e rendelet I. fejezetében említett szeszesital-kategóriákra vonatkozó technikai meghatározások és követelmények, valamint a bizonyos szeszes italokra vonatkozó konkrét szabályok, az e rendelet II. fejezetében említett címkézés és kiszerelés, az e rendelet III. fejezetében említett földrajzi árujelzők, valamint az e rendelet IV. fejezetében említett ellenőrzés és információcsere.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont – i alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  vagy közvetlenül az alábbi módszerek bármelyikének felhasználásával:

i.  vagy közvetlenül az alábbi módszerek egyikének vagy kombinálásának felhasználásával:

Indokolás

A 110/2008/EK rendeletben szereplő „és/vagy” kifejezés által biztosított rugalmasságnak meg kell maradnia ebben a rendeletben is.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont – i alpont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  növényi anyagok mezőgazdasági eredetű etil-alkoholban, mezőgazdasági eredetű desztillátumokban, az e rendelet szerinti szeszes italokban vagy ezek valamilyen keverékében történő kivonatolása vagy hasonló feldolgozása,

-  növényi anyagok mezőgazdasági eredetű etil-alkoholban, mezőgazdasági eredetű desztillátumokban, az e rendelet szerinti szeszes italokban vagy ezek valamilyen kombinációjában történő kivonatolása vagy hasonló feldolgozása,

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont – i alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  az alábbiak bármelyikének mezőgazdasági eredetű etil-alkoholhoz, mezőgazdasági eredetű desztillátumokhoz vagy szeszes italokhoz történő hozzáadása:

-  az alábbiak közül egy vagy több összetevő mezőgazdasági eredetű etil-alkoholhoz, mezőgazdasági eredetű desztillátumokhoz vagy szeszes italokhoz történő hozzáadása:

Indokolás

A „szeszes ital” meghatározásait nem illesztették be megfelelően a 110/2008/EK rendeletből és annak 716/2013/EK végrehajtási rendeletéből. Az előadó javasolja a 110/2008/EK rendeletből eredő egyes fogalommeghatározások javítását.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont – i i alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  az alábbiak bármelyikének szeszes italhoz történő hozzáadásával:

ii.  az alábbiak közül egy vagy több összetevő szeszes italhoz történő hozzáadásával:

Indokolás

A „szeszes ital” meghatározásait nem illesztették be megfelelően a 110/2008/EK rendeletből és annak 716/2013/EK végrehajtási rendeletéből. Az előadó javasolja a 110/2008/EK rendeletből eredő egyes fogalommeghatározások javítását.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  „keverék”: a II. melléklet I. részében felsorolt vagy valamely földrajzi árujelzővel ellátott szeszes italnak az alábbiak bármelyikével történő összekeverésével készült termék:

(3)  „keverék”: a II. melléklet I. részében felsorolt vagy valamely földrajzi árujelzővel ellátott szeszes italnak az alábbiak egyikével vagy közülük többel történő összekeverésével készült termék:

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  mezőgazdasági eredetű etil-alkohol;

Indokolás

A címkézés egyszerűsítése érdekében, valamint azért, hogy a rendeletet a gazdasági szereplők és a felügyeleti szervek is alkalmazni tudják, az előadó javasolja a „keverék” fogalommeghatározásának pontosítását.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  „összetett kifejezés”: a II. melléklet I. részében felsorolt valamely szeszes ital kereskedelmi megnevezésében szereplő kifejezéseknek vagy – amennyiben a végtermék teljes alkoholtartalma az említett szeszes italból származik – egy szeszes ital megnevezésében használt földrajzi árujelző kifejezéseinek és az alábbiak valamelyikének a kombinációja:

(4)  „összetett kifejezés”: a II. melléklet I. részében felsorolt valamely szeszes ital kereskedelmi megnevezésében szereplő kifejezéseknek vagy – amennyiben a végtermék teljes alkoholtartalma az említett szeszes italból származik – egy szeszes ital megnevezésében használt földrajzi árujelző kifejezéseinek és az alábbiak egyikének vagy közülük többnek a kombinációja:

Indokolás

A „szeszes ital” meghatározásait nem illesztették be megfelelően a 110/2008/EK rendeletből és annak 716/83/EK végrehajtási rendeletéből. Az előadó javasolja a 110/2008/EK rendeletből eredő egyes fogalommeghatározások javítását.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  „utalás”: közvetlen vagy közvetett hivatkozás egy vagy több, a II. melléklet I. részében felsorolt szeszes italra vagy földrajzi árujelzőre, kivéve az összetett kifejezésekben vagy a 8. cikk (6) bekezdésében említett, élelmiszerek összetevőit tartalmazó felsorolásban szereplő hivatkozásokat;

5.  „utalás”: közvetlen vagy közvetett hivatkozás egy, a II. melléklet I. részében felsorolt szeszes italra vagy földrajzi árujelzőre, kivéve az összetett kifejezésekben vagy a 8. cikk (6) bekezdésében említett, élelmiszerek összetevőit tartalmazó felsorolásban szereplő hivatkozásokat;

Indokolás

A címkézés egyszerűsítése érdekében, valamint azért, hogy a rendeletet a gazdasági szereplők és a felügyeleti szervek is alkalmazni tudják, az előadó javasolja a „keverék” fogalommeghatározásának pontosítását.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „földrajzi árujelző”: olyan megjelölés, amely egy szeszes italt egy adott ország területéről vagy e terület valamely régiójából vagy helységéből származóként azonosít, amennyiben a szeszes ital minősége, hírneve vagy más jellemzője lényegében földrajzi eredetének tulajdonítható;

6.  „földrajzi árujelző”: olyan megjelölés, amely egy szeszes italt egy adott ország területéről vagy e terület valamely régiójából vagy helységéből származóként azonosít, amennyiben a szeszes ital minősége, hírneve, hagyományos feldolgozási vagy előállítási módja vagy más jellemzője lényegében földrajzi eredetének tulajdonítható;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „termékleírás”: a földrajzi árujelző oltalma iránti kérelemhez csatolt dokumentáció, amely tartalmazza azon előírásokat, amelyeknek a szeszes italnak meg kell felelnie;

7.  „termékleírás”: a földrajzi árujelző oltalma iránti kérelemhez csatolt dokumentáció, amely tartalmazza azon előírásokat, amelyeknek a szeszes italnak meg kell felelnie, és amely megfelel a 110/2008/EK rendeletben szereplő „műszaki dokumentációnak”;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az alkoholtartalmú italok gyártása során, valamint a színezékek, aromák vagy más, az alkoholtartalmú italok előállításában engedélyezett adalékanyagok hígításához vagy feloldásához használt alkoholnak mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak kell lennie.

(1)  A szeszes italok gyártása során, valamint a színezékek, aromák vagy más, a szeszes italok előállításában engedélyezett adalékanyagok hígításához vagy feloldásához használt alkoholnak mezőgazdasági eredetű etil-alkoholnak kell lennie.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az alkoholtartalmú italok gyártása során, valamint a színezékek, aromák vagy más, az alkoholtartalmú italok előállításában engedélyezett adalékanyagok hígításához vagy feloldásához használt desztillátumok kizárólag mezőgazdasági eredetűek lehetnek.

(2)  A szeszes italok gyártása során, valamint a színezékek, aromák vagy más, a szeszes italok előállításában engedélyezett adalékanyagok hígításához vagy feloldásához használt desztillátumok kizárólag mezőgazdasági eredetűek lehetnek.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol vagy desztillátumok forgalomba hozatala esetén az alapul használt anyagokat az elektronikus kísérődokumentumokban fel kell tüntetni.

Indokolás

A módosítás célja, hogy a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol vagy desztillátumok előállítása során felhasznált nyersanyagok részletesen fel legyenek sorolva az elektronikus kísérődokumentumokban annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a teljes körű nyomonkövethetőségét, és hogy ne lehessen a szabályokat kijátszani. Az érintett anyagok egyéb olyan szeszes italok előállításához is felhasználhatók, amelyekben az alkoholt vagy a párlatot csak bizonyos alapanyagokból lehet kinyerni.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  kizárólag az I. melléklet 3. pontjának megfelelően, a termék végső ízének lekerekítése érdekében édesíthetők.

e)  kizárólag az I. melléklet 3. pontjának megfelelően, a termék végső ízének lekerekítése érdekében édesíthetők, figyelembe véve az egyes tagállamok hagyományait és ide vonatkozó jogszabályait.

Indokolás

Mivel a hagyományos termékek „lekerekítése” mindezidáig a nemzeti szabályok szerint történt, a jelenleg hatályos 110/2008 rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően a bizottsági javaslatot pontosítani kell.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  egy adott termékjellemzővel való megegyezés érdekében és az I. melléklet 3. pontjának megfelelően, valamint a tagállamok vonatkozó jogszabályainak figyelembevétele mellett édesíthetők.

e)  egy adott termékjellemzővel való megegyezés érdekében és az I. melléklet 3. pontjának megfelelően, valamint a tagállamok vonatkozó jogszabályainak figyelembevétele mellett édesíthetők. A cukortartalmat minden esetben termékkategóriánként kell megállapítani.

Indokolás

A cukortartalom harmonizációjára irányuló bármilyen kísérlet árthat a hagyományos gyakorlatoknak.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakra vonatkozóan:

törölve

a) az I. mellékletben foglalt technikai meghatározások módosítása;

 

b) a II. melléklet I. részében foglalt szeszesital-kategóriákra vonatkozó követelmények, valamint a II. melléklet II. részében felsorolt, bizonyos szeszes italokra vonatkozó konkrét szabályok módosítása.

 

Az első albekezdés a) és b) pontjában említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a növekvő fogyasztói elvárásokból, a technológiai fejlődésből, a vonatkozó nemzetközi előírások alakulásából vagy a termékinnováció szükségességéből fakadó igazolt igények kielégítésére korlátozódnak.

 

Indokolás

Akár az I. melléklet módosítása, amely a technikai meghatározásokat sorolja fel, akár a II. melléklet módosítása, amely a szeszes italok kategóriáit és az új kategóriákat állapítja meg, igen érzékeny kérdéseket illet, és a tagállamok számára nagyobb beleszólást kellene lehetővé tenni.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. melléklet új szeszesital-kategóriákkal való kiegészítésére.

törölve

A következő feltételek teljesülése esetén kerülhet sor új kategória felvételére:

 

a) a fogyasztók és a gyártók érdekeinek védelme gazdaságilag és technikailag szükségessé teszi, hogy valamely szeszes ital forgalmazása egy konkrét név alatt és egységes technikai előírásoknak megfelelően történjen;

 

b) egy szeszes ital legalább egy tagállamban jelentős piaci részesedéssel rendelkezik;

 

c) az új kategória számára kiválasztott névnek vagy széles körben elterjedtnek kell lennie, vagy ha ez nem lehetséges, leíró jellegű nevet kell választani, nevezetesen olyat, amely utal az adott szeszes ital előállítása során felhasznált nyersanyagra;

 

d) az új kategória technikai előírásai az uniós piacon már alkalmazott minőségi és gyártási paraméterek értékelése alapján kerülnek megállapításra. A technikai előírások megállapítása során tiszteletben kell tartani az alkalmazandó uniós fogyasztóvédelmi jogszabályokat, valamint figyelembe kell venni a vonatkozó nemzetközi előírásokat. A technikai előírásoknak biztosítaniuk kell az uniós gyártók közötti tisztességes versenyt, valamint az uniós szeszes italok jó hírnevét.

 

Indokolás

Ezt a kérdéskört alapvetően fontosnak kell tekinteni, ezért nem szabad megengedni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásával történő módosítását. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat pusztán technikai és/vagy adminisztratív jellegű kérdésekre kell korlátozni: a lényeges cikkekre, mint erre is, átlátható együttdöntési eljárást kell alkalmazni.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság emellett arra is felhatalmazást kap, hogy kivételes esetekben, amikor az importáló harmadik ország joga úgy kívánja, a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletben foglalt technikai meghatározások követelményeitől, a II. melléklet I. részében foglalt szeszesital-kategóriákra vonatkozó követelményektől, valamint a II. melléklet II. részében felsorolt, bizonyos szeszes italokra vonatkozó konkrét szabályoktól való eltérések tekintetében.

törölve

Indokolás

Ezt a kérdéskört alapvetően fontosnak kell tekinteni, ezért nem szabad megengedni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásával történő módosítását. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat pusztán technikai és/vagy adminisztratív jellegű kérdésekre kell korlátozni: a lényeges cikkekre, mint erre is, átlátható együttdöntési eljárást kell alkalmazni.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. cikk

 

Végrehajtási hatáskörök

 

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat fogadhat el az I. melléklet (3) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt, lekerekítésre használt termékek maximális szintjére vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a(z) Y. cikk (y) bekezdésében említett [tanácsadó bizottsági/vizsgálóbizottsági] eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben egy szeszes ital a II. melléklet I. részének 15–47. pontjában foglalt szeszesital-kategóriák közül egynél több követelményeinek is megfelel, az adott kategóriák tekintetében felsorolt egy vagy több releváns kereskedelmi megnevezés alatt is értékesíthető.

(3)  Amennyiben egy szeszes ital a II. melléklet I. részében foglalt szeszesital-kategóriák közül egynél több követelményeinek is megfelel, az adott kategóriák tekintetében felsorolt egy vagy több kereskedelmi megnevezés alatt is forgalmazható.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  kiegészíthetők vagy helyettesíthetők a III. fejezetben említett földrajzi árujelzőkkel, vagy a nemzeti rendelkezésekkel összhangban kiegészíthetők más földrajzi árujelzőkkel, feltéve, hogy ez nem jár a fogyasztó megtévesztésével; vagy

a)  kiegészíthetők vagy helyettesíthetők a III. fejezetben említett földrajzi árujelzőkkel, vagy a nemzeti rendelkezésekkel összhangban kiegészíthetők más földrajzi megnevezéssel, feltéve, hogy ez nem jár a fogyasztó megtévesztésével; vagy

Indokolás

A bizottsági szöveg úgy rendelkezik, hogy a szeszes italok kereskedelmi megnevezése kiegészíthető vagy helyettesíthető földrajzi árujelzőkkel, vagy kiegészíthető „más földrajzi árujelzőkkel”. A „földrajzi árujelző” kifejezés ismételt használata nem segíti a szöveg megértését. Az előadó javasolja tehát a szöveg pontosítását.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az első albekezdés a) pontjának megfelelően sor kerül egy kereskedelmi megnevezés kiegészítésére vagy helyettesítésére, a szóban forgó pontban említett földrajzi árujelző csak az alábbiakkal egészíthető ki:

Amennyiben az első albekezdés a) pontjának megfelelően sor kerül egy hivatalos megnevezés kiegészítésére vagy helyettesítésére, a szóban forgó pontban említett földrajzi árujelző csak az alábbiakkal egészíthető ki:

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 2008. február 20-án a 34. cikk (1) bekezdése értelmében létező földrajzi árujelzőkre már használatban lévő kifejezésekkel; vagy

a)  a 2008. február 20-án a 34. cikk (1) bekezdése értelmében létező földrajzi árujelzőkre már használatban lévő kifejezésekkel, ideértve a tagállamokban hagyományosan annak jelzésére használt kifejezéseket, hogy a termék a nemzeti jog szerinti minőségi jelzéseknek megfelelően oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkezik; vagy

Indokolás

Az előadó javasolja az egyes tagállamokban alkalmazott minőségvédelmi rendszerek tiszteletben tartásának biztosítását.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a vonatkozó termékleírásban megjelölt kifejezésekkel.

b)  bármely, a vonatkozó termékleírás által megengedett kifejezéssel;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdésben említett, az „ízű” vagy bármely hasonló kifejezéssel kiegészített kereskedelmi megnevezések csak valamely szeszes italt utánzó aromák, vagy az italoktól eltérő, ilyen aromák felhasználásával gyártott élelmiszerek megnevezésében használhatók. A földrajzi árujelzők nem használhatók az aromák megnevezésében.

Az (1) bekezdésben említett, az „ízű” vagy bármely hasonló kifejezéssel kiegészített kereskedelmi megnevezések csak valamely szeszes italt utánzó aromák, vagy a szeszes italoktól eltérő, ilyen aromák felhasználásával gyártott élelmiszerek megnevezésében használhatók. A földrajzi árujelzők nem használhatók az aromák megnevezésében.

Indokolás

Ez lehetővé teszi a „kategóriamegnevezés+ízű” (tehát nem földrajzi) kombinált jelölést a szeszes italoktól eltérő italok esetében.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az élelmiszer gyártása során használt alkohol kizárólag az összetett kifejezésben vagy az utalás(ok)ban említett szeszes italokból származik, kivéve az adott élelmiszer gyártásához felhasznált aromákban esetleg jelen levő etil-alkoholt; és

a)  az élelmiszer gyártása során használt alkohol kizárólag az összetett kifejezésben vagy az utalás(ok)ban említett szeszes italokból származik, kivéve az adott élelmiszer gyártásához felhasznált aromákban esetleg jelen levő etil-alkoholt, és a szeszes italtól eltérő, alkoholtartalmú italból származó etil-alkoholt; és

Indokolás

A koktélok tartalmazhatnak szeszes italokat és alkoholtartalmú italokat. A végtermékben található két alkoholtípus említése nem félrevezető a fogyasztók számára, hiszen az alkohol 100%-a e két összetevőből származik.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A keverék a „szeszes ital” kereskedelmi megnevezést viseli.

A keverék a „szeszes ital” kereskedelmi megnevezést viseli. Ezt a kereskedelmi megnevezést világosan és jól láthatóan, szembetűnő helyen fel kell tüntetni a címkén.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A szeszes ital kiszerelésén vagy címkéjén az érlelési időt vagy az ital korát kizárólag akkor lehet feltüntetni, ha az a legfiatalabb alkohol-összetevőre vonatkozik, és feltéve, hogy a szeszes italt valamely tagállam adóhatóságainak felügyelete vagy azzal egyenlő értékű garanciát biztosító felügyelet alatt érlelték.

(3)  A szeszes ital kiszerelésén vagy címkéjén az érlelési időt vagy az ital korát kizárólag akkor lehet feltüntetni, ha az a legfiatalabb alkohol-összetevőre vonatkozik, és feltéve, hogy a szeszes ital teljes érlelési folyamata valamely tagállam adóhatóságainak felügyelete vagy azzal egyenlő értékű garanciát biztosító felügyelete alatt történt. A Bizottság nyilvános jegyzéket állít össze a tagállamok által kijelölt azon testületekről, amelyek az érlelési folyamatokat felügyelik.

Indokolás

A módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy az érlelt termékeket rendszeresen és hatékonyan – nem csupán szórványosan vagy mintavétellel – kell ellenőrizni. A cél az érlelt termékek hamisításának megfékezése, szem előtt tartva, hogy az érlelés hozzáadott értéket biztosít, és hogy az ilyen jellegű biztosítékok a jogszerűséget és a tisztességes versenyt biztosítják, illetve védik a fogyasztókat.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A (3) bekezdéstől eltérve abban az esetben, ha brandyt „criaderas y solera” dinamikus érlelési rendszerrel érlelnek, a brandy IIa. mellékletben leírt módon kiszámított átlagos érlelési idejét csak abban az esetben lehet feltüntetni a kiszerelésen vagy a címkén, ha a brandy érlelését az illetékes hatóság által elfogadott felügyeleti eljárással ellenőrizték. A brandy címkéjén az években kifejezett átlagos érlelési idő mellett fel kell tüntetni, hogy az érlelésre a „criaderas y solera” rendszerben került sor.

Indokolás

A cél az, hogy a dinamikus vagy az úgynevezett „criaderas y solera” érlelési eljárással készült brandy esetében a címkén a termelők az átlagos kort is feltüntethessék, évben kifejezve. A termelőnek az illetékes hatóság által jóváhagyott ellenőrzési rendszer hatálya alá kell tartoznia, ami biztosítja a megfelelést.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A szeszes italok kereskedelmi megnevezésében szereplő érlelési időt vagy kort fel kell tüntetni az elektronikus kísérődokumentumokban.

Indokolás

A módosítás arra irányul, hogy a fontos információkat, például egy szeszes ital kereskedelmi megnevezését vagy az érlelési időt tüntessék fel a kísérődokumentumokban annak érdekében, hogy jobban vissza lehessen követni, és meg lehessen előzni azokat a helytelen gyakorlatokat, amelyek torzítják a versenyt és megtévesztik a fogyasztókat.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben feltüntetik egy szeszes ital származását, ennek során a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet16 60. cikkének megfelelően kell eljárni.

(1)  Amennyiben feltüntetik egy szeszes ital származását, annak azt a helyet vagy régiót kell megjelölnie, ahol a késztermék előállításának azon releváns szakaszát végezték, amellyel a szeszes ital elnyerte jellemző minőségét és lényeges, meghatározó tulajdonságait.

_________________

 

16 Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

 

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   Az Unióban gyártott és kivitelre szánt szeszes italok esetében az e rendeletben előírt adatok az Európai Unió hivatalos nyelvein kívül más nyelven is megismételhetők.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Uniós szimbólum használata az oltalom alatt álló földrajzi árujelzők esetében

Uniós szimbólum használata a lajstromozott földrajzi árujelzők esetében

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az oltalom alatt álló földrajzi árujelző uniós szimbóluma használható a szeszes italok címkéjén és kiszerelésén.

A lajstromozott földrajzi árujelző uniós szimbóluma használható a szeszes italok címkéjén és kiszerelésén.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Annak érdekében, hogy kellő figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói elvárások, a technológia fejlődése, a vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, valamint a gyártás és a forgalmazás terén fennálló gazdasági feltételek javításának szükségessége, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

(1)  Annak érdekében, hogy kellő figyelmet kapjanak a növekvő fogyasztói elvárások, a technológia fejlődése, a vonatkozó nemzetközi előírások alakulása, valamint a gyártás és a forgalmazás terén fennálló gazdasági feltételek javításának szükségessége, továbbá a fogyasztók védelmének és a hagyományos gyakorlatok figyelembevételének biztosítására a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet kiegészítésére a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Kivételes esetekben, amikor az importáló harmadik ország joga úgy kívánja, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e fejezetben foglalt, a kiszerelésre és a címkézésre vonatkozó rendelkezésektől való eltérések tekintetében.

törölve

Indokolás

Bizonyos szeszes italok neveit nem lehet lefordítani az exportpiacon használt nyelvre. A Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy ezt a fordítást kifejezetten a „kivételes esetekre” fenntartott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén módosítsa. Ez felesleges korlátozásnak és bonyolításnak tűnik. Az előadó javasolja a 110/2008/EK rendelet eredeti szövegének visszaállítását.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Oltalom alatt álló földrajzi árujelzőt bármely olyan gazdasági szereplő használhat, amely a vonatkozó termékleírásnak megfelelően készített szeszes italt forgalmaz.

(1)  Lajstromozott földrajzi árujelzőt bármely olyan gazdasági szereplő használhat, amely a vonatkozó termékleírásnak megfelelően készített szeszes italt forgalmaz.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az oltalom alatt álló földrajzi árujelzők, valamint az ilyen oltalom alatt álló elnevezésekkel ellátott, a termékleírásnak megfelelő szeszes italok a következőkkel szemben élveznek oltalmat:

(2)  Az e rendelet szerint oltalom alatt álló földrajzi árujelzők a következőkkel szemben élveznek oltalmat:

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  olyan, az oltalom alatt álló elnevezéssel ellátott termékhez hasonló termékek esetében, amelyek nem felelnek meg az adott termék leírásának; vagy

i.  olyan, az oltalom alatt álló elnevezéssel ellátott termékhez hasonló termékek esetében, amelyek nem felelnek meg az adott termék leírásának, ideértve azokat az eseteket is, amelyekben e termékeket összetevőként használják fel; vagy

Indokolás

Az előadó javasolja a földrajzi árujelzők oltalmának megerősítését a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2005/EK rendeletben alkalmazott megfogalmazás („ideértve az összetevőként felhasznált termékeket”) alkalmazásával.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  bármely visszaélés, utánzás vagy utalás, még abban az esetben is, ha feltüntetik a termék vagy szolgáltatás valós eredetét, vagy ha az oltalom alatt álló elnevezést lefordítják vagy azt olyan típusú kifejezések követik, mint a „féle”, „fajta”, „módszer”, „mint ahogyan … készül”, „utánzat”, „íz”, „mint” és hasonlók;

b)  bármely visszaélés, utánzás vagy utalás, még abban az esetben is, ha feltüntetik a termék vagy szolgáltatás valós eredetét, vagy ha az oltalom alatt álló elnevezést lefordítják vagy azt olyan típusú kifejezések követik, mint a „féle”, „fajta”, „módszer”, „mint ahogyan … készül”, „utánzat”, „íz”, „mint” és hasonlók, ideértve azokat az eseteket is, amelyekben e termékeket összetevőként használják fel;

Indokolás

Az előadó javasolja a földrajzi árujelzők oltalmának megerősítését a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2005/EK rendeletben alkalmazott megfogalmazás („ideértve az összetevőként felhasznált termékeket”) alkalmazásával.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  bármely egyéb – a termék származását, eredetét, jellegét vagy alapvető tulajdonságait illetően – hamis vagy megtévesztő megjelölés a belső vagy a külső csomagoláson, a reklámanyagokon vagy az érintett termékre vonatkozó dokumentumokon, valamint a termék származását illetően hamis benyomást keltő tárolóedénybe történő csomagolás;

c)  bármely egyéb – a termék származását, eredetét, jellegét, összetevőit vagy alapvető tulajdonságait illetően – hamis vagy megtévesztő megjelölés a termék kiszerelésén vagy címkézésén, amely a termék származására vonatkozóan hamis benyomást kelthet;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A földrajzi árujelzőkre vonatkozó oltalmat ki kell terjeszteni a harmadik országokból származó, kereskedelmi tevékenység keretében szabad forgalomba bocsátás nélkül az Unióba behozott árukra is, ideértve a csomagolásukat is.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az oltalom alatt álló földrajzi árujelző nem válhat a 32. cikk (1) bekezdésének értelmében vett köznevesült elnevezéssé az Unióban.

(3)  A lajstromozott földrajzi árujelző nem válhat a 32. cikk (1) bekezdésének értelmében vett köznevesült elnevezéssé az Unióban.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket az oltalom alatt álló földrajzi árujelzők (2) bekezdésben említett jogszerűtlen használatának megelőzése vagy megszüntetése érdekében.

(4)  A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket a lajstromozott földrajzi árujelzők (2) bekezdésben említett jogszerűtlen használatának megelőzése vagy megszüntetése érdekében.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A tagállamok olyan területekre is alkalmazhatják a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61–72. cikkében meghatározott rendelkezéseket, amelyeken a földrajzi árujelzőkkel ellátott szeszes italok készítésére alkalmas bor készül. E rendelkezések alkalmazásában ezeket a területeket olyan területként lehet kezelni, ahol az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott borokat lehet termelni.

Indokolás

Az előadó a rendelet összehangolását javasolja az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló úgynevezett salátarendelet-javaslatról szóló véleménnyel, melyet a Parlament Mezőgazdasági Bizottsága 2017. május 3-án fogadott el.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a földrajzi árujelzőként oltalomban részesítendő elnevezés a kereskedelmi vagy köznyelvben használatos formájában, kizárólag olyan nyelven, amelyet a meghatározott földrajzi területen az adott termék megnevezésére hagyományosan használtak vagy használnak;

a)  a földrajzi árujelzőként lajstromozandó elnevezés a kereskedelmi vagy köznyelvben használatos formájában, kizárólag olyan nyelven, amelyet a meghatározott földrajzi területen az adott termék megnevezésére hagyományosan használtak vagy használnak;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a szeszes ital előállítási módjának, valamint – adott esetben – az autentikus és egységes helyi előállítási módszereknek a leírása, valamint a csomagolásra vonatkozó adatok feltüntetése, amennyiben a kérelmező csoportosulás – az uniós jogot, különösen az áruk szabad mozgására és a szolgáltatások szabad nyújtására vonatkozó jogszabályokat is figyelembe véve – úgy dönt, hogy a minőség megőrzése, a származás garantálása vagy az ellenőrzés biztosítása érdekében a csomagolásnak is a meghatározott földrajzi területen kell történnie, és ezt a konkrét termékre vonatkozóan megfelelően megindokolja;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a szeszes ital valamely tulajdonsága, hírneve vagy más jellemzője és a d) pontban említett földrajzi terület közötti kapcsolatot alátámasztó részletek;

f)  a szeszes ital valamely jellemzője és a d) pontban említett földrajzi terület közötti kapcsolatot alátámasztó részletek;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a megfelelő eszközökkel megvizsgálja, hogy a 21. cikk értelmében hozzá beérkezett kérelem megalapozott-e, és megfelel-e az e fejezetben foglalt feltételeknek. E vizsgálat időtartama nem haladhatja meg a tizenkét hónapot. Ezen időtartam túllépése esetén a Bizottság írásban értesíti a kérelmezőt a késedelem okáról.

A Bizottság a megfelelő eszközökkel megvizsgálja, hogy a 21. cikk értelmében hozzá beérkezett kérelem megalapozott-e, és megfelel-e az e fejezetben foglalt feltételeknek. E vizsgálat időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot. Ezen időtartam túllépése esetén a Bizottság írásban értesíti a kérelmezőt a késedelem okáról.

Indokolás

A Bizottság 12 hónapos időtartamot javasol a szeszes italokra vonatkozó földrajzi árujelzők bejegyzésére. Ez az időszak az egyéb élelmiszertermékek esetén hat hónap. Az előadó javasolja, hogy a szeszes italokra vonatkozó földrajzi árujelzők számára előírt határidőt igazítsák a többi földrajzi árujelzőre vonatkozó előírásokhoz.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben van alkalmazandó nemzeti jogszabály, a kérelemnek a nemzeti eljárást kell követnie.

Indokolás

Tekintettel a tagállamok eltérő eljárásaira, az előadó javasolja annak tisztázását, hogy adott esetben a nemzeti szabályok alkalmazandók.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A földrajzi árujelző bejegyzését a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy bármely, jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy kérésére – végrehajtási jogi aktusok elfogadása útján törölheti az alábbi esetekben:

A földrajzi árujelző bejegyzését a Bizottság – az érintett tagállamok hatóságaival folytatott konzultációt követően vagy bármely, jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy kérésére – végrehajtási jogi aktusok elfogadása útján törölheti az alábbi esetekben:

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  ha az érintett földrajzi árujelzővel ellátott terméket legalább hét éve nem hoztak forgalomba.

b)  ha az érintett földrajzi árujelzővel ellátott terméket legalább hét egymást követő éve nem hoztak forgalomba.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A földrajzi árujelzők lajstromozásának törlésére vonatkozó jogalkotási aktusokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján, a 44. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül létrehozza és fenntartja a szeszes italok e rendszer keretében elismert földrajzi árujelzőinek nyilvánosan hozzáférhető és naprakész elektronikus nyilvántartását (a továbbiakban: a Nyilvántartás).

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján létrehozza és fenntartja a szeszes italok e rendszer keretében elismert földrajzi árujelzőinek nyilvánosan hozzáférhető és naprakész elektronikus nyilvántartását (a továbbiakban: a nyilvántartás), amely felváltja a 110/2008/EK rendelet III. mellékletét és ugyanolyan jogi érvénnyel rendelkezik, és amely közvetlen hozzáférést nyújt a földrajzi árujelzőként bejegyzett szeszes italok teljes termékleírásához.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a Nyilvántartás formájára és tartalmára vonatkozó részletes szabályok megállapítása céljából. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a nyilvántartás formájára és tartalmára vonatkozó részletes szabályok megállapítása céljából.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A szeszes italoknak az e rendelet 2. cikke szerinti földrajzi árujelzőire vonatkozó oltalom nem érinti a termékek 1308/2013/EU rendelet 93. cikkében meghatározott, oltalom alatt álló földrajzi jelzéseit és eredetmegjelöléseit.

Indokolás

Az előadó javasolja a bizottsági szöveg összehangolását a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet 100. cikkével, amely kimondja, hogy a borokra alkalmazandó, oltalom alatt álló földrajzi árujelzők és eredetmegjelölések nem érintik a szeszes italokra vonatkozó oltalmat.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A meglévő, oltalom alatt álló földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos végrehajtási hatáskörök

A meglévő, lajstromozott földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos végrehajtási hatáskörök

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság az e rendelet hatálybalépésétől számított, legfeljebb kétéves időtartam lejártáig saját kezdeményezésére végrehajtási jogi aktusok révén megszüntetheti valamely, a 110/2008/EK rendelet 20. cikkében említett, meglévő földrajzi árujelző oltalmát, amennyiben az nem felel meg a 2. cikk (1) bekezdésének 6. pontjában foglaltaknak. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)  A Bizottság az e rendelet hatálybalépésétől számított, legfeljebb kétéves időtartam lejártáig, azon tagállammal való konzultációt követően, amelynek területére a termelők földrajzi árujelzője hivatkozik, végrehajtási jogi aktusok révén megszüntetheti valamely, a 110/2008/EK rendelet 20. cikkében említett, meglévő földrajzi árujelző lajstromozását, amennyiben az nem felel meg a 2. cikk (1) bekezdésének 6. pontjában foglaltaknak. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 44. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A termékleírásnak való megfelelés ellenőrzésének költségeit – a tagállamok nemzeti jogszabályai ellenére – az említett ellenőrzéseknek alávetett élelmiszer-vállalkozók viselik.

A termékleírásnak való megfelelés ellenőrzésének költségeit – a tagállamok nemzeti jogszabályai ellenére – az említett ellenőrzéseknek alávetett gazdasági szereplők viselik.

Indokolás

A Bizottság szövege tartalmazza a „gazdasági szereplő” és az „élelmiszer-vállalkozó” kifejezéseket egyaránt. Az előadó a 110/2008/EK rendelettel összhangban javasolja kizárólag a „gazdasági szereplő” kifejezés megtartását. Ez a kifejezés ugyanis jobban tükrözi az ágazatban tevékenykedő szakemberek sokféleségét.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az oltalom alatt álló földrajzi árujelző termékleírásnak való megfelelését ellenőrző, az (1) és a (2) bekezdésben említett illetékes hatóságoknak vagy szerveknek tárgyilagos és pártatlan módon kell eljárniuk. Rendelkezniük kell a feladataik ellátásához szükséges képzett személyzettel és erőforrásokkal.

(5)  A lajstromozott földrajzi árujelző termékleírásnak való megfelelését ellenőrző, az (1) és a (2) bekezdésben említett illetékes hatóságoknak vagy szerveknek tárgyilagos és pártatlan módon kell eljárniuk. Rendelkezniük kell a feladataik ellátásához szükséges képzett személyzettel és erőforrásokkal.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A termelők, illetve az élelmiszer-vállalkozók jogainak és jogos érdekeinek védelme érdekében a Bizottság a 43. cikknek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározhatja:

(3)  A termelők, illetve a gazdasági szereplők jogainak és jogos érdekeinek védelme érdekében a Bizottság a 43. cikknek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározhatja:

Indokolás

A Bizottság szövege tartalmazza a „gazdasági szereplő” és az „élelmiszer-vállalkozó” kifejezéseket egyaránt. Az előadó a 110/2008/EK rendelettel összhangban javasolja kizárólag a „gazdasági szereplő” kifejezés megtartását. Ez a kifejezés ugyanis jobban tükrözi az ágazatban tevékenykedő szakemberek sokféleségét.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az e fejezetben előírt ellenőrzések hatékonyságának biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az illetékes hatóságok élelmiszer-vállalkozók általi tájékoztatásával kapcsolatos szükséges intézkedésekre vonatkozóan.

(7)  Az e fejezetben előírt ellenőrzések hatékonyságának biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az illetékes hatóságok gazdasági szereplők általi tájékoztatásával kapcsolatos szükséges intézkedésekre vonatkozóan.

Indokolás

A Bizottság szövege tartalmazza a „gazdasági szereplő” és az „élelmiszer-vállalkozó” kifejezéseket egyaránt. Az előadó a 110/2008/EK rendelettel összhangban javasolja kizárólag a „gazdasági szereplő” kifejezés megtartását. Ez a kifejezés ugyanis jobban tükrözi az ágazatban tevékenykedő szakemberek sokféleségét.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok felelősek a szeszes italok ellenőrzéséért. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében, és kijelölik az e rendeletnek való megfelelés ellenőrzéséért felelős illetékes hatóságokat.

(1)  A tagállamok felelősek a szeszes italok ellenőrzéséért, összhangban az (EU) 2017/625 rendelettel. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében, és kijelölik az e rendeletnek való megfelelés ellenőrzéséért felelős illetékes hatóságokat.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől kezdődően, határozatlan időre felhatalmazást kap az 5., 16., 38. és 41. cikkben, valamint a 46. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2)  A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől kezdődően öt évre felhatalmazást kap az 5., 16., 38. és 41. cikkben, valamint a 46. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt nem emel kifogást a meghosszabbítás ellen.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  Sztívia/jázminpakóca

Indokolás

Az alacsony kalóriatartalmú termékek iránti fogyasztói érdeklődés miatt egyes italokban egyre többet használják ezt a természetes édesítőszert.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  bármely más, az a)–e) pontban említett termékekhez hasonló hatásokkal rendelkező természetes szénhidráttartalmú anyag.

f)  bármely más, az a)–e) pontban említett termékekhez hasonló hatásokkal rendelkező mezőgazdasági alapanyag, mezőgazdasági eredetű anyag vagy természetes szénhidráttartalmú anyag.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a.  „Ízesítés”: ízesítők vagy ízesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevők hozzáadása a szeszes ital előállítása során.

Indokolás

Az I. mellékletből kimaradt egyes meghatározások. A 110/2008/EK rendeletben szereplő e meghatározást változatlanul kell hagyni annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi tagállamban egységes szabályokat alkalmazzanak.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 8 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8b.  „Az előállítás helye”: az a hely vagy régió, ahol a késztermék előállításának azt a szakaszát végezték, amellyel a szeszes ital elnyerte lényeges tulajdonságait és jellemző minőségét.

Indokolás

Az I. mellékletből kimaradt különálló meghatározások. A 110/2008/EK rendeletben szereplő e meghatározást változatlanul kell hagyni annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi tagállamban egységes szabályokat alkalmazzanak.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – 8 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8c.  „Megnevezés”: a címkézésen, a kiszerelésen és a csomagoláson, az italszállítmányt kísérő dokumentumokon, a kereskedelmi okmányokban, különösen a számlákon és a szállítóleveleken, valamint az ital reklámozásakor használt kifejezések.

Indokolás

Az I. mellékletből kimaradt egyes meghatározások. A 110/2008/EK rendeletben szereplő e meghatározást változatlanul kell hagyni annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi tagállamban egységes szabályokat alkalmazzanak.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 szakasz – 1 rész– a pont – i i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  olyan szeszes ital, amelyet kizárólag a cukornád levéből nyert szirup alkoholos erjesztésével és lepárlásával állítanak elő, amely rendelkezik a rumra jellemző aromaanyagokkal, és illóanyag-tartalma legalább 225 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva. Ez a szeszes ital a „rum” kereskedelmi megnevezést megelőző „mezőgazdasági” jelzővel ellátva, Franciaország tengerentúli megyéinek és Madeira autonóm régiónak valamely földrajzi árujelzőjével kiegészítve is forgalomba hozható.

ii.  olyan szeszes ital, amelyet kizárólag a cukornád levéből nyert szirup alkoholos erjesztésével és lepárlásával állítanak elő, amely rendelkezik a rumra jellemző aromaanyagokkal, és illóanyag-tartalma legalább 225 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva. Ez a szeszes ital csak akkor hozható forgalomba a „rum” hivatalos megnevezést megelőző „mezőgazdasági” jelzővel ellátva, ha Franciaország tengerentúli megyéinek és Madeira autonóm régiónak valamely földrajzi árujelzőjével is ki van egészítve.

Indokolás

Annak egyértelműsítése, hogy a „mezőgazdasági” kifejezés csak a földrajzi árujelzővel ellátott rumokra alkalmazható.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 szakasz – 1 rész – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  A végső íz lekerekítése érdekében a rum esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Indokolás

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen a cukortartalom felső határa.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 szakasz – 3 rész – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  A végső íz lekerekítése érdekében a gabonapárlat esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Indokolás

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen a cukortartalom felső határa.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 szakasz – 4 rész – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  A végső íz lekerekítése érdekében a borpárlat esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Indokolás

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen a cukortartalom felső határa.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 szakasz – 5 rész – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  A végső íz lekerekítése érdekében a Brandy vagy Weinbrand esetében a végtermék legfeljebb literenként 35 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Indokolás

Figyelembe kell venni a brandy előállítására vonatkozó jelenlegi szabályokat. A spanyol nemzeti jog maximum 35 g/l mennyiséget engedélyez.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 szakasz – 6 rész – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  A végső íz lekerekítése érdekében a törkölypárlat vagy törköly esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Indokolás

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen a cukortartalom felső határa.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 szakasz – 7 rész – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  A végső íz lekerekítése érdekében a gyümölcstörköly-párlat esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Indokolás

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen a cukortartalom felső határa.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 szakasz – 8 rész – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  A végső íz lekerekítése érdekében a mazsolapárlat vagy raisin brandy esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Indokolás

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen a cukortartalom felső határa.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 szakasz – 9 rész – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  A végső íz lekerekítése érdekében a gyümölcspárlat esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Indokolás

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen a cukortartalom felső határa.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

Melléklet – 1 szakasz – 10 rész– d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  Az almaborpárlat és a körteborpárlat nem ízesíthető.

d)  Az almaborpárlat és a körteborpárlat nem ízesíthető. Ez azonban nem zárja ki a hagyományos előállítási módszereket.

Indokolás

Az előadó javasolja az almaborpárlat és a körteborpárlat (például a Calvados) hagyományos előállítási módszereinek megóvását.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 szakasz – 10 rész – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  A végső íz lekerekítése érdekében az almaborpárlat és a körteborpárlat esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Indokolás

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen a cukortartalom felső határa.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 szakasz – 11 rész – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  A végső íz lekerekítése érdekében a mézpárlat esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Indokolás

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen a cukortartalom felső határa.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 szakasz – 12 rész – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  A végső íz lekerekítése érdekében a Hefebrand (seprőpárlat) esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Indokolás

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen a cukortartalom felső határa.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 szakasz – 13 rész – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  A végső íz lekerekítése érdekében a Bierbrand vagy eau de vie de bière esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Indokolás

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen a cukortartalom felső határa.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 szakasz – 14 rész – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  A végső íz lekerekítése érdekében a topinambur esetében a végtermék legfeljebb literenként 20 g, invertcukorban kifejezett cukormennyiséggel édesíthető.

Indokolás

Egyes európai földrajzi árujelzővel ellátott párlatok korlátozott mennyiségű cukrot tartalmazhatnak. Ezeknek az azonos névvel forgalmazott, ám sokkal több cukrot tartalmazó, importált szeszes italokkal kell felvenniük a versenyt. A tisztességes verseny visszaállítása, az európai földrajzi árujelzők megerősítése, valamint a fogyasztók helyes tájékoztatása érdekében az előadó javasolja, hogy valamennyi párlat esetében literenként 20 gramm legyen a cukortartalom felső határa.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 szakasz – 15 rész – a pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A mezőgazdasági eredetű etil-alkohol esetében a maradvány maximális szintjének meg kell felelnie az I. melléklet 1. pontjában meghatározottaknak, kivéve a metanoltartalmat, amely nem haladhatja meg a 10 g/hl-t abszolút alkoholra vonatkoztatva.

A mezőgazdasági eredetű, vodka előállítására használt etil-alkohol esetében a maradvány maximális szintjének meg kell felelnie az I. melléklet 1. pontjában meghatározottaknak, kivéve a metanoltartalmat, amely nem haladhatja meg a 10 g/hl-t abszolút alkoholra vonatkoztatva.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 szakasz – 15 rész – a pont – 3 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a)  A vodka maximális cukortartalmának 10 g/l-nek kell lennie, invertcukorban kifejezve.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 szakasz – 15 a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a.  Az végső íz lekerekítése érdekében a vodka édesíthető. A végtermék azonban legfeljebb 10 g/l édesítőanyagot tartalmazhat, invertcukor-ekvivalenciában kifejezve.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 szakasz – 31 a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

31a.  Az ízesített vodka maximális cukortartalma 100 g/l lehet, invertcukorban kifejezve.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 szakasz – 42 rész– a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  A tojáslikőr vagy advocaat vagy avocat vagy advokat olyan ízesített vagy nem ízesített szeszes ital, amelyet mezőgazdasági eredetű etil-alkoholból, desztillátumból vagy párlatból, illetve ezek keverékéből állítanak elő, és amelynek az összetevői jó minőségű tojássárgája, tojásfehérje és cukor vagy méz. A minimális cukor- vagy méztartalomnak 150 g/l-nek kell lennie invertcukorban kifejezve. A végtermékben a minimális tiszta tojássárgája-tartalom 140 g literenként.

a)  A tojáslikőr vagy advocaat vagy avocat vagy advokat olyan ízesített vagy nem ízesített szeszes ital, amelyet mezőgazdasági eredetű etil-alkoholból, desztillátumból vagy párlatból, illetve ezek keverékéből állítanak elő, és amelynek az összetevői tojássárgája, tojásfehérje és cukor vagy méz. A minimális cukor- vagy méztartalomnak 150 g/l-nek kell lennie invertcukorban kifejezve. A végtermékben a minimális tiszta tojássárgája-tartalom 140 g literenként.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 szakasz – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Guignolet Kirsch Franciaországban gyártott, guignolet és kirsch keverésével nyert szeszes ital, mely keverés eredményeként a végtermék tisztaalkohol-tartalmának legalább 3%-a kirsch-ből származik. A Guignolet Kirsch térfogatszázalékban kifejezett minimális alkoholtartalma 15%. A címkézés és a kiszerelés tekintetében a „Guignolet” szót ugyanolyan típusú, méretű és színű betűvel kell feltüntetni a kiszerelésen és a címkén, mint a „Kirsch” szót, valamint azzal azonos sorban, üvegek esetében az elülső címkén. Az alkohol-összetételt tartalmazó tájékoztatón fel kell tüntetni a guignolet-ből és a kirsch-ből származó tiszta alkoholnak a Guignolet Kirsch összes tisztaalkohol-tartalmán belüli, térfogatszázalékban kifejezett arányát.

Indokolás

Az előadó javasolja a Guignolet Kirsch-re vonatkozó konkrét szabályok beillesztését, ahogyan a Rum-Verschnitt és a Slivovice esetében is.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

IIa. melléklet

 

„Criaderas y solera” dinamikus érlelési rendszer

 

A 2014. március 14-i 164/2014 királyi rendeletben, valamint a brandy földrajzi árujelzőinek műszaki dokumentációjában említett hagyományos spanyol érlelési rendszer abból áll, hogy az egyazon érlelési szintet képviselő tölgyfa hordókban vagy egyéb tárolókban érlelt brandy egy részét bizonyos időszakonként lefejtik, majd a másik, előző érlelési szintről származó brandyt az így fennmaradó részbe áttöltik.

 

Fogalommeghatározások

 

„Érlelési szint”: az egyazon érlelési időszaknak megfelelő tölgyfa hordók vagy egyéb tárolók, amelyen a brandy az érlelés során áthalad. Az egyes szintek az úgynevezett „criaderák”, kivéve a brandy palackozása előtti utolsót, amelyet „solerának” hívnak.

 

„Fejtés”: az egyes tölgyfa hordók vagy egyéb tárolók brandytartalmának egy része, amelyet lefejtenek, majd a közvetlenül azt követő szinten elhelyezkedő hordókba vagy tárolókba töltenek, illetve „solera” esetén palackoznak.

 

„Áttöltés”: az a mennyiség, amelyet az egyik szinten elhelyezkedő tölgyfa hordókból vagy más tárolókból lefejtenek, és amelyet hozzáadnak a közvetlenül azt követő szinten elhelyezkedő tölgyfa hordók vagy más tárolók tartalmához és azzal összekeverik.

 

„Átlagos érlelési idő”: az érlelési folyamat során az összes brandy átforgatásához szükséges idő, amelyet az összes érlelési szinten található összes brandymennyiség és a legutolsó szinten – a „solerán” – lefejtett éves mennyiség hányadosában fejeznek ki.

 

A „solerán” lefejtett brandy átlagos érlelési idejét a következő képlet alapján kell kiszámítani:

 

 

 

ahol:

 

- „t” az években kifejezett átlagos érlelési idő,

 

- „Vt” az érlelési rendszerben jelen lévő brandy teljes mennyisége, literben mért tiszta alkoholban kifejezve,

 

- „Ve” az egy év során a rendszerből palackozott termék teljes mennyisége, literben mért tiszta alkoholban kifejezve.

 

„Minimális átlagos kor”: az 1000 liternél kisebb űrtartalmú tölgyfa hordók vagy más tárolók esetén a fejtések és áttöltések éves száma kevesebb vagy egyenlő a rendszerben lévő szintek kétszeresével, ami azt biztosítja, hogy a legfiatalabb összetevő is legalább hat hónapig érlelődik.

 

Az 1000 liternél nagyobb űrtartalmú tölgyfa hordók vagy más tárolók esetén a fejtések és áttöltések éves száma kevesebb a rendszerben lévő szintek számánál vagy egyenlő azzal, ami azt biztosítja, hogy a legfiatalabb összetevő is legalább egy évig érlelődik.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A szeszes italok meghatározása, kiszerelése és címkézése, a szeszes italok elnevezésének az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetése, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma

Hivatkozások

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

12.12.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Angélique Delahaye

2.3.2017

Az elfogadás dátuma

10.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Paul Brannen, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Hilde Vautmans, Miguel Viegas

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Stanisław Ożóg

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

37

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ECR

James Nicholson, Stanisław Ożóg

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde, Hilde Vautmans

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A szeszes italok meghatározása, kiszerelése és címkézése, a szeszes italok elnevezésének az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és címkéjén való feltüntetése, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma

Hivatkozások

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

1.12.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

12.12.2016

IMCO

12.12.2016

AGRI

12.12.2016

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

25.1.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Pilar Ayuso

16.2.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.7.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.1.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

54

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

France Jamet, Jiří Maštálka

Benyújtás dátuma

2.2.2018

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

France Jamet, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. február 16.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat