Procedūra : 2016/0392(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0021/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0021/2018

Debates :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Balsojumi :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Balsojumu skaidrojumi
PV 13/03/2019 - 11.14

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1715kWORD 254k
2.2.2018
PE 604.847v02-00 A8-0021/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, noformēšanu un marķēšanu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā un par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referente: Pilar Ayuso

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Starptautiskās tirdzniecības komitejaS ATZINUMS
 Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, noformēšanu un marķēšanu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā un par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0750),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 43. panta 2. punktu un 114. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0496/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 29. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā arī Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus (A8-0021/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Pasākumiem, ko piemēro stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, būtu jāpalīdz nodrošināt patērētāju augsta līmeņa aizsardzība, nepieļaut maldinošu praksi, panākt tirgus pārredzamību un nodrošināt godīgu konkurenci. Tiem būtu jāsargā reputācija, ko Savienībā ražotie stiprie alkoholiskie dzērieni ir iemantojuši gan Savienības, gan pasaules tirgū, turpinot ievērot tradicionālos stipro alkoholisko dzērienu ražošanas paņēmienus, kā arī ņemot vērā to, ka ir augusi prasība pēc patērētāju aizsardzības un informēšanas. Attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem būtu jāņem vērā arī inovācija tehnoloģijā, ja tā palīdz uzlabot kvalitāti, neietekmējot attiecīgo stipro alkoholisko dzērienu tradicionālās raksturīgās īpašības. Stipro alkoholisko dzērienu ražošana ir cieši saistīta ar lauksaimniecības nozari. Līdztekus tam, ka šī saikne ir nozīmīgs Savienības lauksaimniecības produktu noieta tirgus faktors, tai ir izšķiroša nozīme Savienībā ražoto stipro alkoholisko dzērienu kvalitātē un reputācijā. Ar tiesisko regulējumu šī ciešā saikne ar lauksaimniecības nozari būtu jāuzsver.

(3)  Pasākumiem, ko piemēro stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, būtu jāpalīdz nodrošināt patērētāju augsta līmeņa aizsardzība, novērst informācijas asimetriju, nepieļaut maldinošu praksi, panākt tirgus pārredzamību un nodrošināt godīgu konkurenci. Tiem būtu jāsargā reputācija, ko Savienībā ražotie stiprie alkoholiskie dzērieni ir iemantojuši gan Savienības, gan pasaules tirgū, turpinot ievērot tradicionālos stipro alkoholisko dzērienu ražošanas paņēmienus, kā arī ņemot vērā to, ka ir augusi prasība pēc patērētāju aizsardzības un informēšanas. Attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem būtu jāņem vērā arī inovācija tehnoloģijā, ja tā palīdz uzlabot kvalitāti, neietekmējot attiecīgo dzērienu tradicionālās raksturīgās īpašības. Stipro alkoholisko dzērienu ražošanu reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/20021a, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/20111b un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/6251c, un tā ir cieši saistīta ar lauksaimniecības nozari. Līdztekus tam, ka šī saikne ir nozīmīgs Savienības lauksaimniecības produktu noieta tirgus faktors, tai ir izšķiroša nozīme Savienībā ražoto stipro alkoholisko dzērienu kvalitātē, drošumā un reputācijā. Tāpēc šī ciešā saikne ar lauksaimniecības pārtikas nozari būtu jāuzsver tiesiskajā regulējumā.

 

____________________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu

 

1c Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regula (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK, un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK, 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Pasākumi, kas piemērojami stipro alkoholisko dzērienu sektoram, ir īpašs gadījums salīdzinājumā ar lauksaimniecības pārtikas sektora vispārīgajiem noteikumiem. Īpašās raksturiezīmes šajā jomā ir saistītas ar to, ka joprojām tiek uzturētas dzīvas tradicionālās ražošanas metodes, stiprie alkoholiskie dzērieni ir cieši saistīti ar lauksaimniecības nozari, augstas kvalitātes produktu izmantošanu un apņemšanos aizsargāt patērētāju drošību, ko stipro alkoholisko dzērienu sektors sola nekad neatstāt novārtā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Lai nodrošinātu sistemātiskāku pieeju tiesību aktiem, kas reglamentē stipros alkoholiskos dzērienus, šajā regulā būtu skaidri jānosaka kritēriji stipro alkoholisko dzērienu definēšanai, noformēšanai un marķēšanai, kā arī ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzībai. Šai regulā vajadzētu arī sniegt noteikumus par lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta vai destilātu izmantošanu alkoholisko dzērienu ražošanā, kā arī par stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecības nosaukumu lietošanu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā.

(4)  Lai nodrošinātu sistemātiskāku pieeju tiesību aktiem, kas reglamentē stipros alkoholiskos dzērienus, šajā regulā būtu skaidri jānosaka kritēriji stipro alkoholisko dzērienu definēšanai, noformēšanai un marķēšanai, kā arī ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzībai, neskarot Savienības oficiālo valodu un alfabētu daudzveidību. Šai regulā vajadzētu arī sniegt noteikumus par lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta vai destilātu izmantošanu alkoholisko dzērienu ražošanā, kā arī par stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecības nosaukumu lietošanu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Lai patērētājiem sniegtu atbilstīgu informāciju, būtu jānosaka noteikumi par tādu stipro alkoholisko dzērienu noformēšanu un marķēšanu, kas kvalificējami kā stipro alkoholisko dzērienu maisījumi.

(13)  Lai patērētājiem sniegtu atbilstīgu informāciju, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1169/2011, būtu jānosaka noteikumi par tādu stipro alkoholisko dzērienu noformēšanu un marķēšanu, kas kvalificējami kā stipro alkoholisko dzērienu maisījumi.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Dažos gadījumos pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji var vēlēties brīvprātīgi vai tiem var prasīt norādīt stipro alkoholisko dzērienu izcelsmi, lai pievērstu patērētāju uzmanību produkta kvalitātei. Šādām izcelsmes norādēm būtu jāatbilst saskaņotiem kritērijiem. Tāpēc stiprā alkoholiskā dzēriena noformēšanā un marķēšanā būtu jāparedz īpaši noteikumi attiecībā uz izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādi.

(15)  Dažos gadījumos pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji var vēlēties brīvprātīgi vai tiem var prasīt norādīt stipro alkoholisko dzērienu izcelsmi, lai pievērstu patērētāju uzmanību produkta kvalitātei. Tāpēc stiprā alkoholiskā dzēriena noformēšanā un marķēšanā būtu jāparedz īpaši noteikumi attiecībā uz izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādi.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Lai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ir svarīgi pienācīgi ievērot Nolīgumu par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību (“TRIPS nolīgums”), un jo īpaši tā 22. un 23. pantu, kā arī Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (“GATT vienošanās”), kas tika apstiprinātas ar Padomes Lēmumu 94/800/EK12.

(17)  Lai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ir svarīgi pienācīgi ievērot Nolīgumu par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību (“TRIPS nolīgums”), un jo īpaši tā 22. un 23. pantu, kā arī Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (“GATT vienošanās”), kas tika apstiprinātas ar Padomes Lēmumu 94/800/EK12. Lai uzlabotu aizsardzību un efektīvāk apkarotu viltošanu, šāda aizsardzība būtu jāattiecina arī uz precēm tranzītā caur Savienības muitas teritoriju.

__________________

__________________

12 Padomes 1994. gada 22. decembra Lēmums 94/800/EK par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē (OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.).

12 Padomes 1994. gada 22. decembra Lēmums 94/800/EK par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē (OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1151/201213 uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem neattiecas. Tāpēc būtu jānosaka noteikumi par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Komisijai būtu jāreģistrē ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ar ko identificē stipros alkoholiskos dzērienus, kuru izcelsme ir kādas valsts teritorijā vai reģionā, vai kādā minētās teritorijas apvidū, ja stiprajam alkoholiskajam dzērienam piemītošā kvalitāte, reputācija vai citas īpašības galvenokārt ir saistāmas ar tā ģeogrāfisko izcelsmi.

(18)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1151/201213 uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem neattiecas. Tāpēc būtu jānosaka noteikumi par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Komisijai būtu jāreģistrē ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ar ko identificē stipros alkoholiskos dzērienus, kuru izcelsme ir kādas valsts teritorijā vai reģionā, vai kādā attiecīgās teritorijas apvidū, ja stiprajam alkoholiskajam dzērienam piemītošā kvalitāte, reputācija, tradicionālās apstrādes un ražošanas metode vai citas īpašības galvenokārt ir saistāmas ar tā ģeogrāfisko izcelsmi.

_________________

_________________

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regula (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regula (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a)  Ir lietderīgi noteikt, ka attiecībā uz tiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kuri iegūti no vīniem bez aizsargātas cilmes vietas norādes un reģistrēti saskaņā ar šo regulu, būtu jāgūst labums no tiem pašiem ražošanas potenciāla pārvaldības instrumentiem, kas ir pieejami saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/20131a.

 

_______________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007

Pamatojums

Referente ierosina regulu saskaņot ar atzinuma projektu par tā dēvēto Omnibusa priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, kuru Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komiteja pieņēma 2017. gada 3. maijā.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Būtu jānosaka procedūra ES vai trešās valsts ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrēšanai, grozīšanai un iespējamai anulēšanai saskaņā ar TRIPS nolīgumu, vienlaikus atzīstot spēkā esošo Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu statusu. Lai padarītu procedūras noteikumus par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm saskanīgus ar visām attiecīgajām nozarēm, šādas procedūras attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem būtu jābalsta uz apjomīgākām un labi pārbaudītām procedūrām attiecībā uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem, kā paredzēts Regulā (ES) Nr. 1151/2012, vienlaikus ņemot vērā alkoholisko dzērienu specifiku. Lai vienkāršotu reģistrēšanas procedūras un nodrošinātu, ka uzņēmējiem un patērētājiem ir elektroniski pieejama informācija, būtu jāizveido ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu elektronisks reģistrs.

(19)  Būtu jānosaka procedūra ES vai trešās valsts ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrēšanai, grozīšanai un iespējamai anulēšanai saskaņā ar TRIPS nolīgumu, vienlaikus atzīstot spēkā esošo reģistrēto Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu statusu. Lai padarītu procedūras noteikumus par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm saskanīgus ar visām attiecīgajām nozarēm, šādas procedūras attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem būtu jābalsta uz līdzīgām procedūrām, kādas izmanto attiecībā uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem, kā paredzēts Regulā (ES) Nr. 1151/2012, vienlaikus ņemot vērā alkoholisko dzērienu specifiku. Lai vienkāršotu reģistrēšanas procedūras un nodrošinātu, ka uzņēmējiem un patērētājiem ir elektroniski pieejama informācija, būtu jāizveido ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pārredzams, visaptverošs un viegli pieejams elektronisks reģistrs, kam būtu tāds pats juridiskais spēks, kāds ir Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumam. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas reģistrētas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 110/2008, Komisijai būtu jāreģistrē automātiski. Komisijai pirms šīs regulas stāšanās spēkā būtu jāpabeidz Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumā iekļauto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pārbaudes saskaņā ar minētās regulas 20. pantu.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Dalībvalstu iestādēm vajadzētu būt atbildīgām par to, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, un būtu jāveic pasākumi, lai Komisija varētu uzraudzīt un pārbaudīt šo prasību ievērošanu. Tāpēc Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt noderīgas informācijas savstarpēju apmaiņu.

(20)  Augsta kvalitātes līmeņa saglabāšana ir būtiska stipro alkoholisko dzērienu nozares reputācijas un vērtības uzturēšanai. Dalībvalstu iestādēm vajadzētu būt atbildīgām par kvalitātes standartu saglabāšanu, nodrošinot atbilstību šai regulai. Tomēr Komisijai būtu jāspēj uzraudzīt un pārbaudīt šo prasību ievērošanu, lai pārliecinātos, ka tā tiek piemērota vienādi. Tāpēc Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt noderīgas informācijas savstarpēju apmaiņu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Piemērojot kvalitātes politiku un lai ļautu ražot augstas kvalitātes stipros alkoholiskos dzērienus, kā arī nodrošinātu šajā nozarē daudzveidību, vajadzētu atļaut dalībvalstīm pieņemt stingrākus noteikumus par šajā regulā noteiktajiem noteikumiem attiecībā uz to teritorijā ražoto stipro alkoholisko dzērienu definīciju, noformēšanu un marķēšanu.

(21)  Piemērojot kvalitātes politiku un lai ļautu ražot augstas kvalitātes stipros alkoholiskos dzērienus, kā arī nodrošinātu šajā nozarē daudzveidību, vajadzētu atļaut dalībvalstīm pieņemt stingrākus noteikumus par šajā regulā noteiktajiem noteikumiem attiecībā uz to teritorijā ražoto stipro alkoholisko dzērienu ražošanu, definīciju, noformēšanu un marķēšanu.

Pamatojums

Ar šo grozījumu apsvērumā tiek iekļauts vārds “ražošana”, kas to pielāgo pārējam regulas projekta tekstam.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)  Komisija 2017. gada marta ziņojumā par alkoholisko dzērienu obligāto marķēšanu attiecībā uz sastāvdaļu sarakstu un paziņojumu par uzturvērtību apgalvoja, ka tā nav konstatējusi objektīvus iemeslus, kas attaisnotu to, ka uz alkoholiskajiem dzērieniem netiek norādīta informācija par sastāvdaļām un uzturvērtību, un aicināja nozari gada laikā izstrādāt pašregulējuma priekšlikumu ar mērķi visiem alkoholiskajiem dzērieniem turpmāk norādīt sastāvdaļas un uzturvērtību. Lai nodrošinātu augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, pašregulatīvajai pieejai būtu vismaz jānodrošina, ka uz marķējuma tiek iekļauta informācija par sastāvdaļām un uzturvērtību un ka šāda informācija atbilst prasībām par brīvprātīgi sniegtu pārtikas produktu informāciju, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1169/2011. Komisijai ziņojumā būtu jāizvērtē nozares priekšlikums, vajadzības gadījumā pievienojot tiesību akta priekšlikumu.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Lai ņemtu vērā patērētāju augošo pieprasījumu, tehnoloģiju attīstību, izmaiņas attiecīgajos starptautiskajos standartos un nepieciešamību uzlabot ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, tradicionālos nogatavināšanas procesus un — izņēmuma gadījumos — importējošo trešo valstu tiesību aktus un lai nodrošinātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz grozījumiem tehniskajās definīcijās vai atkāpēm no tām un prasībām par stipro alkoholisko dzērienu kategorijām un īpašajiem noteikumiem par dažiem no tiem, kas minēti šīs regulas I nodaļā, marķēšanu un noformēšanu, kas paredzēti šīs regulas II nodaļā, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas minētas šīs regulas III nodaļā un pārbaudēm un informācijas apmaiņu saskaņā ar šīs regulas IV nodaļu.

(22)  Lai ņemtu vērā augošās patērētāju prasības, tehnoloģiju attīstību, izmaiņas attiecīgajos starptautiskajos standartos un nepieciešamību uzlabot ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, tradicionālos izturēšanas procesus un — izņēmuma gadījumos — importējošo trešo valstu tiesību aktus un lai nodrošinātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, vienlaikus ņemot vērā tradicionālo prakšu nozīmi, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz grozījumiem tehniskajās definīcijās vai atkāpēm no tām un prasībām par stipro alkoholisko dzērienu kategorijām un īpašajiem noteikumiem par dažām no šīm kategorijām, kas aplūkotas šīs regulas I nodaļā, marķēšanu un noformēšanu, kas aplūkota šīs regulas II nodaļā, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas aplūkotas šīs regulas III nodaļā, un pārbaudēm un informācijas apmaiņu, kas aplūkota šīs regulas IV nodaļā.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Lai ātri reaģētu uz ekonomikas un tehnoloģiju attīstību attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, uz kuriem attiecas šī regula un kuriem nav kategorijas un tehnisko parametru, kā arī lai aizsargātu patērētājus un ražotāju ekonomiskās intereses un vienādotu pastāvošās ražošanas un kvalitātes prasības attiecībā uz šiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus par šīs regulas II pielikuma attiecīgi I un II daļā uzskaitīto stipro alkoholisko dzērienu kategoriju papildināšanu ar jaunām, ievērojot dažus nosacījumus, un to tehniskajām specifikācijām.

svītrots

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – d punkts – i apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  vai nu tieši, izmantojot jebkuru no šādām metodēm:

i)  vai nu tieši, izmantojot jebkuru no šādām metodēm atsevišķi vai kopā ar kādu citu:

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu, ka elastīgums, ko Regulā (EK) Nr. 110/2008 nodrošina vārdi “un/vai”, tiktu saglabāts arī jaunajā regulā.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – d punkts – i apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  macerēšanu vai līdzīgu augu izcelsmes materiālu apstrādi lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtā, lauksaimnieciskas izcelsmes destilātos vai stiprajos alkoholiskajos dzērienos šīs regulas nozīmē,

-  macerēšanu vai līdzīgu augu izcelsmes materiālu apstrādi lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtā, lauksaimnieciskas izcelsmes destilātos vai stiprajos alkoholiskajos dzērienos vai to sajaukumos šīs regulas nozīmē,

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai izvairītos no jebkādām neskaidrībām saistībā ar termina “maisījums” definīciju 2. panta 1. punkta 3. apakšpunktā.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – d punkts – i apakšpunkts – 3. ievilkums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  viena vai vairāku šādu elementu pievienošanu lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtam, lauksaimnieciskas izcelsmes destilātiem vai stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – d punkts – ii apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ii)  viena vai vairāku šādu elementu pievienošanu stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem:

(ii)  pievienojot stiprajam alkoholiskajam dzērienam atsevišķi vai kopā šādus elementus:

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu, ka elastīgums, ko Regulā (EK) Nr. 110/2008 nodrošina vārdi “un/vai”, tiktu saglabāts arī jaunajā regulā.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – d punkts – ii apakšpunkts – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-  dzērienus;

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  “maisījums” ir stiprais alkoholiskais dzēriens, kas minēts II pielikuma I daļā vai kas atbilst ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmētam produktam maisījumā ar jebkuru no šādiem elementiem:

(3)  “maisījums” ir stiprais alkoholiskais dzēriens, kas minēts II pielikuma I daļā vai kas atbilst ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmētam produktam maisījumā ar vienu vai vairākiem šādiem elementiem:

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu;

Pamatojums

Referente ierosina precizēt maisījuma definīciju, lai vienkāršotu noteikumus par marķēšanu un lai uzņēmējiem un kontroles dienestiem tā būtu vieglāk īstenojama.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  “salikts apzīmējums” ir apvienojums, ko veido II pielikuma I daļā iekļautie stiprā alkoholiskā dzēriena tirdzniecības nosaukuma termini, vai tāda stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, no kuras cēlies viss gatavajā produktā ietilpstošais spirts, ar jebkuru no šādiem elementiem:

(4)  “salikts apzīmējums” ir apvienojums, ko veido II pielikuma I daļā iekļautie stiprā alkoholiskā dzēriena tirdzniecības nosaukuma termini, vai tāda stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, no kuras cēlies viss gatavajā produktā ietilpstošais spirts, ar vienu vai vairākiem šādiem elementiem:

Pamatojums

Stipro alkoholisko dzērienu definīcija nav pareizi pārņemta no Regulas (EK) Nr. 110/2008 un tās Īstenošanas regulas (EK) Nr. 716/83. Referente ierosina labot dažas definīcijas, kas izriet no Regulas (EK) Nr. 110/2008.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  “ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” ir norāde, kas nosaka, ka stiprā alkoholiskā dzēriena izcelsme ir kādas valsts teritorijā vai reģionā, vai kādā minētās teritorijas apvidū, kur konkrēta stiprā alkoholiskā dzēriena attiecīgā kvalitāte, reputācija vai citas raksturīgās īpašības būtiski saistāmas ar tā ģeogrāfisko izcelsmi;

(6)  “ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” ir nosaukums, kas ir reģistrēts saskaņā ar šo regulu un kas apliecina, ka stiprā alkoholiskā dzēriena izcelsme ir kādas valsts teritorijā vai reģionā, vai kādā minētās teritorijas apvidū, kur konkrēta stiprā alkoholiskā dzēriena attiecīgā kvalitāte, reputācija vai citas raksturīgās īpašības būtiski saistāmas ar tā ģeogrāfisko izcelsmi;

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  “tehniskā dokumentācija” ir datne, kas pievienota pieteikumam par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību, kurā noteikti tehniskie parametri, kādiem stiprajam alkoholiskajam dzērienam ir jāatbilst;

(7)  “tehniskā dokumentācija” ir datne, kura pievienota pieteikumam par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību, kurā noteikti tehniskie parametri, kādiem stiprajam alkoholiskajam dzērienam ir jāatbilst, un kura atbilst terminam “tehniskā dokumentācija” Regulā (EK) Nr. 110/2008;

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 11.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  “grupa” ir stipro alkoholisko dzērienu tādu ražotāju, pārstrādātāju vai importētāju kopums, kuri ir organizēti nozarei raksturīgā veidā un rada ievērojamu apgrozījumu;

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 11.b apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11b)  “lauksaimnieciskas izcelsmes” nozīmē iegūšanu no lauksaimniecības produktiem, kas uzskaitīti LESD I pielikumā, vai no raudzētiem alkoholiskiem dzērieniem, kas savukārt ir iegūti vienīgi no šādiem produktiem.

Pamatojums

Pašreizējā Regula Nr. 110/2008 ļauj no vīna iegūtu etilspirtu izmantot stipro alkoholisko dzērienu ražošanā, jo vīns Līguma I pielikumā (22.05. punkts) ir iekļauts lauksaimniecības produktu sarakstā. Šāda pielāgošana ļautu arī izmantot etilspirtu, kas iegūts no citiem raudzētiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuri izgatavoti vienīgi no I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem, kas pašlaik nav atļauts.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Etilspirts, ko lieto stipro alkoholisko dzērienu gatavošanā izmantojamu krāsvielu, aromatizētāju vai citu pieļaujamu piedevu atšķaidīšanai vai šķīdināšanai, ir lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts.

1.  Etilspirts, ko lieto stipro alkoholisko dzērienu ražošanā, kā arī šādā ražošanā izmantojamu krāsvielu, aromatizētāju vai citu pieļaujamu piedevu atšķaidīšanā vai šķīdināšanā, ir lauksaimnieciskas izcelsmes vai no alus iegūts etilspirts.

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu saskaņotību ar Regulu (EK) Nr. 110/2008. Šī regula attiecas uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kamēr uz citiem alkoholiskajiem dzērieniem attiecas nozaru tiesību akti.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Etilspirts, ko lieto stipro alkoholisko dzērienu gatavošanā izmantojamu krāsvielu, aromatizētāju vai citu atļautu piedevu atšķaidīšanai vai šķīdināšanai, ir vienīgi lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts.

2.  Destilāti, ko lieto stipro alkoholisko dzērienu ražošanā, kā arī šādā ražošanā izmantojamu krāsvielu, aromatizētāju vai citu atļautu piedevu atšķaidīšanā vai šķīdināšanā, ir vienīgi lauksaimnieciskas izcelsmes vai no alus iegūti destilāti.

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai nodrošinātu saskaņotību ar Regulu (EK) Nr. 110/2008. Šī regula attiecas uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kamēr uz citiem alkoholiskajiem dzērieniem attiecas nozaru tiesību akti.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts vai destilāti ir paredzēti tirdzniecībai, izejvielas, no kurām tie iegūti, norāda elektroniskajos pavaddokumentos.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ieviest prasību norādīt elektroniskajos pavaddokumentos, kādas izejvielas izmantotas etilspirta vai lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu ražošanā. Šos produktus var izmantot arī citu tādu stipro alkoholisko dzērienu ražošanā, kuru spirtam vai destilātiem ir jābūt iegūtiem vienīgi no attiecīgajām izejvielām, kā tas ir gadījumā ar vīna destilātu brendija ražošanā. Norāde par izejvielām tādējādi nodrošinās pilnīgu izsekojamību un novērsīs iespēju noteikumus apiet.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  tos saldina tikai tāpēc, lai papildinātu galaprodukta garšu, saskaņā ar I pielikuma 3. punktu.

(e)  tos nesaldina, izņemot gadījumu, kad to dara, lai iegūtu galaprodukta garšu. Saldinātāju maksimālais saturs, kas izteikts kā invertcukurs, nepārsniedz robežvērtības, kuras noteiktas katrai kategorijai II pielikumā.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  tie var būt saldināti, lai atbilstu konkrētiem produktu parametriem, saskaņā ar I pielikuma 3. punktu un ņemot vērā attiecīgos dalībvalsts tiesību aktus.

(e)  tie var būt saldināti.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  tie var būt saldināti, lai atbilstu konkrētām produkta īpašībām, saskaņā ar šīs regulas I pielikuma 3. punktu.

(e)  tie var būt saldināti.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

5. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. pants

5. pants

Deleģētās pilnvaras

Deleģētās pilnvaras

1.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 43. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

1.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 43. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

(a)  to tehnisko definīciju grozīšanu, kuras minētas I pielikumā;

(a)   to tehnisko definīciju grozīšanu, kuras minētas I pielikumā.

(b)  tām stipro alkoholisko dzērienu kategorijām noteikto prasību grozīšanu, kuras uzskaitītas II pielikuma I daļā, un to uz dažiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem attiecināmo īpašo noteikumu grozīšanu, kuri uzskaitīti II pielikuma II daļā.

 

Deleģētie akti, kas minēti pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, attiecas tikai uz apliecinātām vajadzībām, kas izriet no augošām patērētāju prasībām, tehnoloģiskā progresa, būtisku starptautisko standartu attīstības vai vajadzības pēc produkta inovācijas.

Deleģētie akti, kas minēti pirmās daļas a) apakšpunktā, kaut arī pieļauj atzīt dalībvalsts tradicionālās prakses nozīmi, attiecas tikai uz apliecinātām vajadzībām, kas izriet no augošām patērētāju prasībām, tehnoloģiskā progresa, būtisku starptautisko standartu attīstības vai vajadzības pēc produkta inovācijas.

2.  Saskaņā ar 43. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz jaunu stipro alkoholisko dzērienu kategoriju pievienošanu II pielikumā.

 

Jaunu kategoriju drīkst pievienot saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

 

(a)  stipro alkoholisko dzērienu tirgot ar konkrētu nosaukumu un saskaņā ar vienādiem tehniskajiem parametriem ir ekonomiski un tehniski nepieciešams, lai aizsargātu patērētāju un ražotāju intereses;

 

(b)  stiprajam alkoholiskajam dzērienam vismaz vienā dalībvalstī ir būtiska tirgus daļa;

 

(c)  jaunajai kategorijai izvēlētais nosaukums ir vai nu plaši izmantots nosaukums, vai, ja tas nav iespējams, aprakstošs nosaukums, jo īpaši tāds, kurā izmantota atsauce uz stiprā alkoholiskā dzēriena ražošanā izmantoto izejvielu;

 

(d)  jaunās kategorijas tehniskos parametrus nosaka, pamatojoties uz Savienības tirgū lietotu kvalitātes un ražošanas parametru novērtējumu. Nosakot tehniskās specifikācijas, ievēro piemērojamos Savienības tiesību aktus patērētāju tiesību aizsardzības jomā un ņem vērā visus attiecīgos starptautiskos standartus. Tie nodrošina Savienības ražotāju godīgu konkurenci, kā arī Savienības stipro alkoholisko dzērienu izcilo reputāciju.

 

3.  Izņēmuma gadījumos, ja tas pieprasīts importējošās trešās valsts tiesību aktos, Komisija arī tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu attiecībā uz atkāpēm no I pielikumā paredzētajām tehnisko definīciju prasībām, attiecībā uz prasībām, kas noteiktas stipro alkoholisko dzērienu kategorijām un paredzētas II pielikuma I daļā, un attiecībā uz dažu to stipro alkoholisko dzērienu īpašajiem noteikumiem, kuri uzskaitīti II pielikuma II daļā.

3.  Izņēmuma gadījumos, ja tas pieprasīts importējošās trešās valsts tiesību aktos, Komisija arī tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu attiecībā uz atkāpēm no I pielikumā paredzētajām tehnisko definīciju prasībām, attiecībā uz prasībām, kas noteiktas stipro alkoholisko dzērienu kategorijām un paredzētas II pielikuma I daļā, un attiecībā uz dažu to stipro alkoholisko dzērienu īpašajiem noteikumiem, kuri uzskaitīti II pielikuma II daļā.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Izejvielu vai augu nosaukumus, kas rezervēti noteiktu stipro alkoholisko dzērienu kategoriju dzērienu norādēm, var izmantot visu pārtikas produktu aprakstā un noformējumā, tostarp stipro alkoholisko dzērienu noformējumā, ar nosacījumu, ka, jo īpaši stipro alkoholisko dzērienu gadījumā, netiek pieļauta patērētāju maldināšana.

Pamatojums

ES noteikumi par stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem paredz tādas norādes kā, piemēram, “genciāna”, “Kirsch” un “Kümmel” rezervēt konkrētām stipro alkoholisko dzērienu kategorijām. Izejvielu vai augu nosaukumi tiek izmantoti virknei pārtikas produktu, kas nav stiprie alkoholiskie dzērieni, piemēram, genciānas tēja un ķiršu torte. Arī stipro alkoholisko dzērienu nozarē jābūt iespējai, piemēram, iekļaut vārdu “genciāna” marķējumā kā sastāvdaļu, ja tā ir izmantota augu liķiera ražošanā.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja kāds stiprais alkoholiskais dzēriens atbilst vairāku tādu stipro alkoholisko dzērienu kategoriju prasībām, kuras ietilpst II pielikuma I daļā un pieder pie tajā uzskaitītās 15.–47. kategorijas, tad to var pārdot ar vienu vai vairākiem attiecīgajiem tirdzniecības nosaukumiem, kas paredzēti šīm kategorijām.

3.  Ja kāds stiprais alkoholiskais dzēriens atbilst vairāku II pielikuma I daļā iekļauto stipro alkoholisko dzērienu kategoriju prasībām, tad to var laist tirgū ar vienu vai vairākiem šīm kategorijām noteiktajiem tirdzniecības nosaukumiem.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja tirdzniecības nosaukumu papildina vai aizstāj saskaņā ar pirmās daļas a) apakšpunktu, tad ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kas minēta šajā punktā, var papildināt tikai vai nu

Ja juridisko nosaukumu papildina vai aizstāj saskaņā ar pirmās daļas a) apakšpunktu, tad ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kas minēta šajā punktā, var papildināt tikai vai nu

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ar apzīmējumiem, kas 2008. gada 20. februārī jau tiek izmantoti apstiprinātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm 34. panta 1. punkta nozīmē, vai

(a)  ar apzīmējumiem, kas 2008. gada 20. februārī jau tiek izmantoti apstiprinātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm 34. panta 1. punkta nozīmē, tostarp apzīmējumiem, ko tradicionāli izmanto dalībvalstīs, lai norādītu, ka produktam atbilstoši valsts tiesību aktiem ir aizsargāta izcelsmes norāde, vai

Pamatojums

Referente ierosina nodrošināt dalībvalstu individuālo kvalitātes aizsardzības sistēmu ievērošanu.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ar atbilstošajā produkta specifikācijā norādītiem apzīmējumiem.

(b)  ar jebkuriem atbilstošajā tehniskajā dokumentācijā pieļautiem apzīmējumiem.

Pamatojums

Irish Poteen jeb Poitín tehniskās dokumentācijas 9. iedaļa ļauj izmantot vai nu nosaukumu Irish Poitín, vai Irish Poteen. Šis grozījums izdarīts, lai nodrošinātu saskaņotību ar tehnisko dokumentāciju un saglabātu iespēju izmantot vienu vai otru rakstību.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  spirtu, ko izmanto to pārtikas produktu ražošanā, iegūst vienīgi no stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, uz kuriem ir atsauce saliktajā apzīmējumā vai pieminējumā(-os), izņemot etilspirtu, kas var būt aromatizētājos, kurus lieto šā pārtikas produkta ražošanai; un

(a)  spirtu, ko izmanto pārtikas produktu ražošanā, iegūst vienīgi no stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, uz kuriem ir atsauce saliktajā apzīmējumā vai pieminējumā(-os), izņemot lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, ko var izmantot kā to aromatizētāju nesējvielu, kurus lieto šā pārtikas produkta ražošanai; un

Pamatojums

Būtu konkrēti jānodrošina, ka tikai lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu var izmantot kā jebkādu pārtikas produkta ražošanā izmantojamu aromatizētāju nesējvielu, kā arī, ka tas ir atļauts tikai kā nesējviela un to nevar izmantot atsevišķi.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Jebkāda stiprā alkoholiskā dzēriena vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes pieminējums pārtikas produkta noformējumā neatrodas tajā pašā rindā, kurā ir tirdzniecības nosaukums. Neskarot 10. panta 3. punkta otro daļu, alkoholisko dzērienu noformēšanai pieminējuma burtu lielums ir mazāks nekā burti, ko izmanto tirdzniecības nosaukumā un saliktā apzīmējumā.

5.  Neskarot Regulas (ES) Nr. 1169/2011 13. panta 1. punktu, jebkāda stiprā alkoholiskā dzēriena vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes pieminējums pārtikas produkta noformējumā neatrodas tajā pašā rindā, kurā ir tirdzniecības nosaukums. Neskarot šīs regulas 10. panta 3. punkta otro daļu, alkoholisko dzērienu noformēšanai pieminējuma burtu lielums ir mazāks nekā burti, ko izmanto tirdzniecības nosaukumā un saliktā apzīmējumā.

Pamatojums

Sk. Regulas (ES) Nr. 1169/2011 13. panta 1. punkta redakciju. Ierosinātais teksts ir pretrunā ar Regulu par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem, kurā skaidri noteikts, ka obligātā pārtikas produkta informācija (cita starpā pārtikas produkta nosaukums / tirdzniecības nosaukums) nekādā gadījumā nedrīkst būt pārtraukta. Šādā gadījumā norādei ir jābūt vienā rindā ar tirdzniecības nosaukumu. Šāda pielāgošana nodrošinātu tiesisko noteiktību pārtikas nozares uzņēmumiem.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a pants

 

Marķēšana attiecībā uz pievienotu spirtu

 

Ja II pielikuma 1. līdz 14. kategorijā minētajam stiprajam alkoholiskajam dzērienam pievieno atšķaidītu vai neatšķaidītu spirtu, kā minēts I pielikuma 4. punktā, minētā stiprā alkoholiskā dzēriena tirdzniecības nosaukums ir “stiprais alkoholiskais dzēriens”. Tam nevar būt nosaukums, kas ir rezervēts 1. līdz 14. kategorijā.

Pamatojums

Tas atbilst pašreizējai juridiskajai situācijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 110/2008 11. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru, ja stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuru ražošanā izmanto fermentāciju, pievieno neitrālu spirtu, nekur marķējumā nedrīkst izmantot apzīmējumu, kas rezervēts šādiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Jauktam dzērienam jābūt ar tirdzniecības nosaukumu “stiprais alkoholiskais dzēriens”.

Maisījumam jābūt ar tirdzniecības nosaukumu “stiprais alkoholiskais dzēriens”, kam ir jābūt skaidri redzamam vienā no marķējuma galvenajām daļām.

Pamatojums

Šīs izmaiņas nodrošina to, ka tirdzniecības nosaukums būs skaidri redzams, kā bija noteikts iepriekšējā Regulā (EK) Nr. 110/2008.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja stiprā alkoholiskā dzēriena noformējumā vai marķējumā norāda nogatavināšanas periodu vai izturēšanas laiku, tad tam jāattiecas uz visjaunāko alkoholisko sastāvdaļu ar nosacījumu, ka stiprais alkoholiskais dzēriens ir izturēts dalībvalsts nodokļu inspekcijas uzraudzībā vai uzraudzībā, kas nodrošina līdzvērtīgas garantijas.

3.  Ja stiprā alkoholiskā dzēriena noformējumā vai marķējumā norāda nogatavināšanas periodu vai izturēšanas laiku, tad tam jāattiecas uz visjaunāko alkoholisko sastāvdaļu ar nosacījumu, ka visas darbības saistībā ar izturēšanu ir notikušas dalībvalsts nodokļu inspekcijas uzraudzībā vai uzraudzībā, kas nodrošina līdzvērtīgas garantijas. Komisija izveido publisku reģistru, kurā uzskaitītas izturēšanas procesa uzraudzības iestādes, ko izraudzījusies katra dalībvalsts.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka izturētu produktu pārbaudes būtu jāveic pastāvīgi un efektīvi, nevis sporādiski vai izlases veidā. Mērķis ir ierobežot izturētu produktu viltošanu, ņemot vērā, ka izturēšana rada pievienoto vērtību, un šāda veida noteikums garantē likumību un godīgu konkurenci un aizsargā galapatērētājus.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ja nogatavināšanas vai izturēšanas periods ir minēts stiprā alkoholiskā dzēriena noformējumā vai marķējumā, to piemin arī elektroniskajos pavaddokumentos.

Pamatojums

Šis grozījums tika iesniegts, lai nodrošinātu, ka svarīga informācija par stipro alkoholisko dzērienu, piemēram, tirdzniecības nosaukums vai nogatavināšanas periods, ir norādīts pavaddokumentos, lai nodrošinātu labāku izsekojamību un nepieļautu neatbilstīgu praksi, kas varētu izkropļot konkurenci starp ražotājiem vai maldināt patērētājus.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

11. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Atkāpjoties no šā panta 3. punkta, dinamiskajā izturēšanas sistēmā jeb “criaderas y solera” sistēmā izturēta brendija vidējo vecumu, ko aprēķina, kā aprakstīts IIa pielikumā, var norādīt noformējumā vai marķējumā tikai tad, ja brendija izturēšana ir kontrolēta sistēmā, ko atļāvusi kompetentā iestāde. Vidējo brendija vecumu marķējumā izsaka gados un ietver atsauci uz “criaderas y solera” sistēmu.

Pamatojums

Mērķis ir ļaut dinamiskajā izturēšanas sistēmā “criaderas y solera” izturēta brendija ražotājiem marķējumā norādīt attiecīgo vidējo izturēšanas laiku gados. Atbilstību nodrošinātu tas, ka uz ražotāju attiecinātu kontroles sistēmu, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja stiprā alkoholiskā dzēriena izcelsme ir norādīta, tā atbilst izcelsmes valstij vai izcelsmes teritorijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/201316 60. pantu.

1.  Ja stiprā alkoholiskā dzēriena izcelsme ir norādīta, tā atbilst vietai vai reģionam, kur noticis gatavā produkta ražošanas procesa attiecīgais posms, kurā stiprajam alkoholiskajam dzērienam ir piešķirtas tā raksturīgās iezīmes un būtiskās īpašības.

__________________

 

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

 

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Neskarot pirmo daļu, ja stipros alkoholiskos dzērienus ražo Savienībā un tie paredzēti eksportam, II pielikumā norādītās kursīvā rakstītās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un apzīmējumus var papildināt ar tulkojumu, ja to prasa importētājas valsts tiesību akti.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

14. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

14. pants

14. pants

Savienības simbola izmantošana aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

Savienības simbola izmantošana ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

Savienības simbolu attiecībā uz aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi var izmantot stipro alkoholisko dzērienu marķējumā un noformējumā.

Savienības simbolu aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas pieņemtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 12. panta 7. punktu, var izmantot stipro alkoholisko dzērienu ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi noformējumā un marķējumā.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

16. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16. pants

16. pants

Deleģētās pilnvaras

Deleģētās pilnvaras

1.  Lai ņemtu vērā pārmaiņas patērētāju pieprasījumā, tehnoloģiju attīstībā, izmaiņas attiecīgajos starptautiskajos standartos un nepieciešamību uzlabot ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu attiecībā uz:

1.  Lai ņemtu vērā augošās patērētāju prasības, tehnoloģiju attīstību, izmaiņas attiecīgajos starptautiskajos standartos un nepieciešamību uzlabot ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, vienlaikus nodrošinot patērētāju aizsardzību un ņemot vērā tradicionālo praksi, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu, ar kuriem papildina šo regulu attiecībā uz:

(a)  grozījumiem noteikumos par norādēm uz stipro alkoholisko dzērienu marķējuma attiecībā uz saliktiem apzīmējumiem vai pieminējumiem;

(a)  grozījumiem noteikumos par norādēm uz stipro alkoholisko dzērienu marķējuma attiecībā uz saliktiem apzīmējumiem vai pieminējumiem;

(b)  grozījumiem noteikumos par jaukto dzērienu noformējumu un marķējumu; un

(b)  grozījumiem noteikumos par maisījumu noformējumu un marķējumu; un

(c)  pasākumiem, lai atjauninātu un papildinātu Savienības standartmetodes stipro alkoholisko dzērienu analīzei;

(c)  pasākumiem, lai atjauninātu un papildinātu Savienības standartmetodes stipro alkoholisko dzērienu analīzei.

2.  Lai ņemtu vērā tradicionālos izturēšanas procesus dalībvalstīs, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu par atkāpēm no 11. panta 3. punkta attiecībā uz nogatavināšanas vai izturēšanas laika vai vecuma norādīšanu stiprā alkoholiskā dzēriena noformējumā vai marķējumā.

2.  Lai ņemtu vērā tradicionālos izturēšanas procesus dalībvalstīs, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu attiecībā uz atkāpēm no 11. panta 3. punkta par nogatavināšanas vai izturēšanas laika vai vecuma norādīšanu stiprā alkoholiskā dzēriena noformējumā vai marķējumā.

3.  Izņēmuma gadījumos, kad to prasa importētājas trešās valsts tiesību akti, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu par atkāpēm no noformēšanas un marķēšanas noteikumiem, kas iekļauti šajā nodaļā.

 

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes var lietot visi uzņēmēji, kas laiž tirgū stipro alkoholisko dzērienu, kurš ražots atbilstīgi produkta specifikācijai.

1.  Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes var lietot visi uzņēmēji, kas laiž tirgū stipro alkoholisko dzērienu, kurš ražots atbilstīgi tehniskajai dokumentācijai.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un stipros alkoholiskos dzērienus, kuriem izmanto šos aizsargātos nosaukumus saskaņā ar produkta specifikāciju, aizsargā pret:

2.  Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un stipros alkoholiskos dzērienus, kuriem izmanto šos aizsargātos nosaukumus saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, aizsargā pret:

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  līdzīgos produktos, kas neatbilst ar aizsargāto nosaukumu apzīmētā produkta specifikācijai; vai

(i)  līdzīgos produktos, kas neatbilst aizsargāta nosaukuma tehniskajai dokumentācijai, tostarp, ja minētie produkti tiek izmantoti kā sastāvdaļa; vai

Pamatojums

Referente ierosina pastiprināt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, izmantojot frāzi, kas atrodama Regulā (EK) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām: “tostarp, ja minētie produkti tiek izmantoti kā sastāvdaļa”.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  jebkādu neatļautu izmantošanu, atdarināšanu vai atsaukšanos uz tiem, pat ja ir norādīta produktu vai pakalpojumu patiesā izcelsme vai ja aizsargātais nosaukums ir tulkots vai ir kopā ar tādu izteicienu kā “veids”, “tips”, “metode”, “kā ražots”, “imitācija”, “aromāts”, “līdzīgs” vai līdzīgu izteicienu;

(b)  jebkādu neatļautu izmantošanu, atdarināšanu vai atsaukšanos uz tiem, pat ja ir norādīta produktu vai pakalpojumu patiesā izcelsme vai ja aizsargātais nosaukums ir tulkots vai ir kopā ar tādu izteicienu kā “veids”, “tips”, “metode”, “kā ražots”, “imitācija”, “aromāts”, “līdzīgs”, “stilā” vai līdzīgu izteicienu, tostarp, ja minētie produkti tiek izmantoti kā sastāvdaļa;

Pamatojums

Referente ierosina pastiprināt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, izmantojot frāzi, kas atrodama Regulā (EK) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām: “tostarp, ja minētie produkti tiek izmantoti kā sastāvdaļa”.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  jebkādu citu nepatiesu vai maldinošu norādi uz produkta izcelsmi, cilmi, būtību vai būtiskām īpašībām, kura ir uz iekšējā vai ārējā iesaiņojuma, reklāmas materiālos vai dokumentos par attiecīgo produktu, kā arī pret tāda trauka izmantošanu produkta iesaiņojumam, kas rada nepatiesu iespaidu par produkta izcelsmi;

(c)  jebkādu citu nepatiesu vai maldinošu produkta izcelsmes, cilmes, sastāvdaļu, raksturīgo vai būtisko īpašību norādi produkta aprakstā vai marķējumā, kas var radīt nepatiesu iespaidu par produkta izcelsmi;

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes nedrīkst Savienībā kļūt par sugasvārdiem 32. panta 1. punkta nozīmē.

3.  Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes nedrīkst Savienībā kļūt par sugasvārdiem 32. panta 1. punkta nozīmē.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Šā panta 2. punktā minēto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību attiecina arī uz precēm, ko ieved Savienības muitas teritorijā un nelaiž brīvā apgrozībā.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, lai nepieļautu vai pārtrauktu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu nelikumīgu izmantošanu, kā minēts 2. punktā.

4.  Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, lai nepieļautu vai pārtrauktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu nelikumīgu izmantošanu, kā minēts 2. punktā.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

18. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Dalībvalstis var piemērot 61.–72. panta noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, attiecībā uz tādu vīnogu platībām, no kurām ražo vīnus, kas ir piemēroti stipro alkoholisko dzērienu ar ģeogrāfiskas izcelsmes norādi ražošanai. Piemērojot minētos noteikumus, attiecīgās platības var uzskatīt par platībām, kurās var ražot vīnus ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

Pamatojums

Regulu saskaņo ar atzinuma projektu par tā dēvēto Omnibusa priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, kuru Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja pieņēma 2017. gada 3. maijā.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  apraksts par produkta iegūšanas metodi un — vajadzības gadījumā — par autentiskajām un nemainīgajām vietējām metodēm, kā arī informācija par iesaiņojumu, ja pieteikuma iesniedzēju grupa tā nosaka un sniedz pietiekamu ar konkrēto produktu saistītu pamatojumu par to, kāpēc iesaiņošanai jānotiek noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā, lai saglabātu kvalitāti, garantētu izcelsmi vai nodrošinātu kontroli, ņemot vērā Savienības tiesību aktus, jo īpaši aktus par preču brīvu apriti un pakalpojumu brīvu sniegšanu;

(e)  apraksts par produkta ražošanas metodi un — vajadzības gadījumā — par autentiskajām un nemainīgajām vietējām metodēm, kā arī informācija par iepildīšanu, ja pieteikuma iesniedzējs vai iesniedzēju grupa (turpmāk kopā “iesniedzējs”) tā nosaka un sniedz pietiekamu ar konkrēto produktu saistītu pamatojumu par to, kāpēc iepildīšanai jānotiek noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā, lai saglabātu kvalitāti, garantētu izcelsmi vai nodrošinātu kontroli, ņemot vērā Savienības tiesību aktus, jo īpaši aktus par preču brīvu apriti un pakalpojumu brīvu sniegšanu;

Pamatojums

Saistībā ar stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu tehnisko dokumentāciju būtu skaidrāk saprotams un tiktu precīzāk atspoguļota nozares prakse, ja tiktu lietots vārds “ražošana”.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  attiecīgā gadījumā — saikne starp produkta konkrēto kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām un d) punktā minēto ģeogrāfisko izcelsmi;

(f)  informācija, kas parāda saikni ar ģeogrāfisko vidi vai ģeogrāfisko izcelsmi;

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai saglabātu Regulas (EK) Nr. 110/2008 pašreizējo formulējumu. Būtu jāsaglabā ciešāka un pārliecinošāka saikne starp vidi un produktu.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pieteikuma iesniedzējas grupas nosaukumu un adresi un to iestāžu vai, ja pieejams, struktūru nosaukumu un adresi, kuras pārbauda produkta specifikācijas noteikumu ievērošanu;

(a)  pieteikuma iesniedzēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un adresi un to iestāžu vai, ja pieejams, struktūru nosaukumu un adresi, kuras pārbauda tehniskās dokumentācijas noteikumu ievērošanu;

Pamatojums

Stipro alkoholisko dzērienu ražošana atšķiras no lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ražošanas, tāpēc ir nepieciešams ļaut uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādi pieteikties individuāli. Regulas priekšlikuma 23. panta 1. punkts, 24. panta 3. punkta trešā un piektā daļa attiecas uz pieteikuma iesniedzēju.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  produkta specifikācijas galvenos punkti: nosaukums, produkta apraksts, tostarp — attiecīgā gadījumā — īpašie noteikumi saistībā ar iepakojumu un marķējumu, un ģeogrāfiskā apgabala īss apraksts,

(i)  tehniskās dokumentācijas galvenie punkti: nosaukums, kategorija, produkta apraksts, tostarp — attiecīgā gadījumā — īpašie noteikumi saistībā ar iepakojumu un marķējumu, un ģeogrāfiskā apgabala īss apraksts,

Pamatojums

Lai saņemtu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, tehniskajā dokumentācijā būtu skaidri jānorāda arī stiprā alkoholiskā dzēriena kategorija.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pieteikuma iesniedzējas grupas nosaukumu un adresi;

(a)  pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese;

Pamatojums

Stipro alkoholisko dzērienu ražošana atšķiras no lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ražošanas, tāpēc ir nepieciešams ļaut uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādi pieteikties individuāli. Regulas priekšlikuma 23. panta 1. punkts, 24. panta 3. punkta trešā un piektā daļa attiecas uz pieteikuma iesniedzēju.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  dalībvalsts paziņojumu par to, ka tā pieteikuma iesniedzējas grupas iesniegto pieteikumu, par ko var pieņemt labvēlīgu lēmumu, uzskata par atbilstīgu šīs regulas nosacījumiem un saskaņā ar to pieņemtajiem noteikumiem;

(c)  dalībvalsts paziņojumu par to, ka tā pieteikuma iesniedzēja pieteikumu, par ko var pieņemt labvēlīgu lēmumu, uzskata par atbilstīgu šīs regulas nosacījumiem un saskaņā ar to pieņemtajiem noteikumiem;

Pamatojums

Stipro alkoholisko dzērienu ražošana atšķiras no lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ražošanas, tāpēc ir nepieciešams ļaut uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādi pieteikties individuāli. Regulas priekšlikuma 23. panta 1. punkts, 24. panta 3. punkta trešā un piektā daļa attiecas uz pieteikuma iesniedzēju.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kopēju pieteikumu Komisijai iesniedz attiecīgā dalībvalsts vai pieteikuma iesniedzēja grupa no attiecīgās trešās valsts tieši vai ar trešās valsts iestāžu starpniecību. Tajā iekļauj deklarāciju, kas minēta 20. panta 2. punkta c) apakšpunktā, no visām attiecīgajām dalībvalstīm. Regulas 20. pantā izklāstītās prasības tiek izpildītas visās attiecīgajās dalībvalstīs un trešās valstīs.

Kopēju pieteikumu Komisijai iesniedz attiecīgā dalībvalsts vai pieteikuma iesniedzējs no attiecīgās trešās valsts tieši vai ar trešās valsts iestāžu starpniecību. Tajā iekļauj deklarāciju, kas minēta 20. panta 2. punkta c) apakšpunktā, no visām attiecīgajām dalībvalstīm. Regulas 20. pantā izklāstītās prasības tiek izpildītas visās attiecīgajās dalībvalstīs un trešās valstīs.

Pamatojums

Stipro alkoholisko dzērienu ražošana atšķiras no lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ražošanas, tāpēc ir nepieciešams ļaut uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādi pieteikties individuāli. Regulas priekšlikuma 23. panta 1. punkts, 24. panta 3. punkta trešā un piektā daļa attiecas uz pieteikuma iesniedzēju.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja pieteikums attiecas uz ģeogrāfisku apgabalu, kas atrodas trešā valstī, pieteikumu Komisijai iesniedz vai nu tieši, vai ar attiecīgās trešās valsts iestāžu starpniecību.

5.  Ja pieteikums attiecas uz ģeogrāfisku apgabalu trešā valstī, pieteikumu Komisijai iesniedz ar attiecīgās trešās valsts iestāžu starpniecību.

Pamatojums

Pieteikumus no trešām valstīm būtu jāiesniedz iestādēm, nevis tieši pieteikuma iesniedzējam. Tādējādi tiks nodrošināta pieteikumu saskaņotība, jo šāda procedūra paredz iestāžu pienācīgu iesaistīšanos un zināšanas par dokumentāciju.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

22. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

22. pants

svītrots

Valsts pagaidu aizsardzība

 

1.  Dalībvalsts var — vienīgi pārejas laikā — nosaukumam piešķirt šajā regulā paredzēto aizsardzību valsts līmenī, sākot no dienas, kad pieteikums iesniegts Komisijai.

 

2.  Šāda valsts pagaidu aizsardzība beidzas dienā, kad pieņem lēmumu par reģistrāciju saskaņā ar šo regulu vai atsauc pieteikumu.

 

3.  Ja nosaukums netiek reģistrēts saskaņā ar šo regulu, šādas valsts pagaidu aizsardzības radītās sekas ir vienīgi attiecīgās dalībvalsts atbildībā.

 

4.  Pasākumi, ko dalībvalstis veic saskaņā ar 1. punktu, rada sekas tikai valsts līmenī, un tie neietekmē Savienības iekšējo tirdzniecību vai starptautisko tirdzniecību.

 

Pamatojums

Ar šo svītrojumu tiek izņemts noteikums, kas prasa valsts pagaidu aizsardzību ES līmenī. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes jau tagad drīkst aizsargāt ar valsts tiesību aktiem gan pastāvīgi, gan pagaidu kārtībā.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija, izmantojot piemērotus līdzekļus, rūpīgi izskata ikvienu pieteikumu, ko tā saņem saskaņā ar 21. pantu, lai pārbaudītu, vai tas ir pamatots un vai tas atbilst šīs nodaļas nosacījumiem. Šāda izskatīšana nedrīkstētu būt ilgāka par 12 mēnešiem. Ja šis laikposms tiek pārsniegts, Komisija pieteikuma iesniedzējam rakstveidā norāda aizkavēšanās iemeslus.

1.  Komisija, izmantojot piemērotus līdzekļus, rūpīgi izskata ikvienu pieteikumu, ko tā saņem saskaņā ar 21 pantu, lai pārbaudītu, vai tas ir pamatots un vai tas atbilst šīs nodaļas nosacījumiem. Šāda izskatīšana ietver pārbaudi, vai nav acīmredzamu kļūdu pieteikumā, un parasti nav ilgāka par 6 mēnešiem. Ja šis laikposms tiek pārsniegts, Komisija nekavējoties pieteikuma iesniedzējam rakstveidā norāda aizkavēšanās iemeslus.

Komisija vismaz reizi mēnesī publisko to nosaukumu sarakstu, par kuriem tai ir iesniegti reģistrācijas pieteikumi, kā arī datumus, kad tie iesniegti.

Komisija vismaz reizi mēnesī publisko to nosaukumu sarakstu, par kuriem tai ir iesniegti reģistrācijas pieteikumi, kā arī datumus, kad tie iesniegti.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja, pamatojoties uz Komisijai pieejamo informāciju pēc 23. panta 1. punkta pirmajā daļā paredzētās izskatīšanas, Komisija uzskata, ka nav izpildīti reģistrācijas nosacījumi, tā pieņem īstenošanas aktus, ar ko pieteikumu noraida. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

1.  Ja Komisija, pamatojoties uz pieejamo informāciju no 23. panta 1. punkta pirmajā daļā paredzētās izskatīšanas, uzskata, ka nav izpildīti reģistrācijas nosacījumi, tā saskaņā ar 43. pantu pieņem deleģētos aktus, ar kuriem papildina šo regulu un noraida pieteikumu.

Pamatojums

Deleģētie akti ir ieviesti, lai aizsargātu EP pašreizējās tiesības.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja Komisija nesaņem paziņojumu par iebildumu vai pieņemamus pamatotus iebildumu paziņojumus saskaņā ar 24. pantu, tā pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem reģistrē nosaukumu, nepiemērojot 44. panta 2. punktā minēto procedūru.

2.  Ja Komisija nesaņem paziņojumu par iebildumu vai pieņemamus pamatotus iebildumu paziņojumus saskaņā ar 24. pantu, tā saskaņā ar 43. pantu pieņem deleģētos aktus, ar kuriem papildina šo regulu un reģistrē nosaukumu.

Pamatojums

Deleģētie akti ir ieviesti, lai aizsargātu EP pašreizējās tiesības.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

27. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ja ir panākta vienošanās – reģistrē nosaukumu, izmantojot īstenošanas aktus, kas pieņemti, nepiemērojot 44. panta 2. punktā minēto procedūru, un vajadzības gadījumā groza saskaņā ar 23. panta 2. punktu publicēto informāciju ar noteikumu, ka šie grozījumi nav būtiski; vai

(a)  ja ir panākta vienošanās, saskaņā ar 43. pantu pieņem deleģētos aktus, ar kuriem papildina šo regulu un reģistrē nosaukumu, un vajadzības gadījumā groza saskaņā ar 23. panta 2. punktu publicēto informāciju ar noteikumu, ka šie grozījumi nav būtiski; vai

Pamatojums

Deleģētie akti ir ieviesti, lai aizsargātu EP pašreizējās tiesības.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

27. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ja vienošanās nav panākta — pieņem īstenošanas aktus, izdarot lēmumu par reģistrāciju. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

(b)  ja vienošanās nav panākta, saskaņā ar 43. pantu pieņem deleģētos aktus, ar kuriem papildina šo regulu un pieņem lēmumu par reģistrāciju.

Pamatojums

Deleģētie akti ir ieviesti, lai aizsargātu EP pašreizējās tiesības.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja ir piemērojamas valsts tiesību normas, pieteikuma iesniegšanu veic saskaņā ar valsts tiesību aktos noteikto procedūru.

Pamatojums

Ņemot vērā procedūru dažādību dalībvalstīs, referente ierosina precizēt, ka attiecīgā gadījumā var piemērot valsts noteikumus.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pieteikumu izskata, balstoties uz ierosināto grozījumu.

3.  Pieteikuma izskatīšanā pievēršas vienīgi ierosinātajam grozījumam.

Pamatojums

Lai izvairītos no visu jau vienreiz apstiprināto dokumentu izskatīšanas un ja ir vajadzīgi tikai neliela apjoma pielāgojumi, Komisijas procedūras būtu jāattiecina tikai uz ierosinātajiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc jebkuras tādas fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma, kurai ir likumīgas intereses, var pieņemt īstenošanas aktus, lai anulētu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju šādos gadījumos:

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu pēc savas iniciatīvas vai pēc jebkuras tādas fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma, kurai ir likumīgas intereses, lai anulētu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju šādos gadījumos:

Pamatojums

Deleģētie akti ir ieviesti, lai aizsargātu EP pašreizējās tiesības.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ja neviens produkts ar attiecīgo ģeogrāfiskās izcelsmes norādi nav laists tirgū vismaz septiņus gadus.

(b)  ja neviens produkts ar attiecīgo ģeogrāfiskās izcelsmes norādi nav laists tirgū vismaz septiņus secīgus gadus.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 44. panta 2. punktā.

svītrots

Pamatojums

Deleģētie akti ir ieviesti, lai aizsargātu EP pašreizējās tiesības.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

29. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas anulēšanas aktus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija, nepiemērojot 44. panta 2. punktā minēto procedūru, pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem izveido un kārto publiski pieejamu atjauninātu tādu stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistru, kuras ir atzītas saskaņā ar šo shēmu (“reģistrs”).

Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu, ar kuriem papildina šo regulu un izveido un uztur publiski pieejamu, atjauninātu un saskaņā ar šo shēmu atzītu stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistru (“reģistrs”), kas aizstāj Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumu un kam ir tāds pats juridiskais spēks kā minētajam pielikumam. Reģistrs [iekļaut zemsvītras piezīmi ar saiti uz attiecīgo vietni] sniedz tiešu piekļuvi visu to stipro alkoholisko dzērienu tehniskajai dokumentācijai, kas reģistrēti ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem paredz sīki izstrādātus noteikumus par reģistra formu un saturu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu, ar kuriem papildina šo regulu un paredz sīki izstrādātus noteikumus par reģistra formu un saturu.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kuri ražoti trešās valstīs un kuri Savienībā ir aizsargāti saskaņā ar starptautisku nolīgumu, kurā Savienība ir Līgumslēdzēja puse, var iekļaut reģistrā kā aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes.

To stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kuri ražoti trešās valstīs un kuri Savienībā ir aizsargāti saskaņā ar starptautisku nolīgumu, kurā Savienība ir Līgumslēdzēja puse, var iekļaut reģistrā kā aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes tikai pēc tam, kad Komisija par to ir pieņēmusi deleģēto aktu.

Pamatojums

Deleģētie akti ir ieviesti, lai aizsargātu EP pašreizējās tiesības.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

31. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība saskaņā ar šīs regulas 2. pantu neskar jau aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un cilmes vietas nosaukumus produktiem, kas definēti Regulas (EK) Nr. 1308/2013 93. pantā.

Pamatojums

Referente ierosina pielāgot Komisijas tekstu 100. pantam Regulā (EK) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, kurā noteikts, ka vīnu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu aizsardzība neskar stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem piešķirto aizsardzību.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Nosaukums netiek aizsargāts kā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ja ražošanas vai sagatavošanas pasākumi, kas ir obligāti attiecīgā stiprā alkoholiskā dzēriena kategorijai, nenotiek attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

3.  Nosaukums netiek aizsargāts kā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ja posmi, kas ir obligāti attiecīgā stiprā alkoholiskā dzēriena kategorijai, nenotiek attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai izvairītos no neskaidrībām, jo stipro alkoholisko dzērienu nozarē nenošķir ražošanu no sagatavošanas.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

34. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

34. pants

34. pants

Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz esošajām aizsargātajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

Pilnvaras attiecībā uz esošajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

1.  Neskarot 2. punktu, stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas ir aizsargātas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 110/2008, automātiski tiek aizsargātas kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes saskaņā ar šo regulu. Komisija ieraksta tās reģistrā.

Stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas ir aizsargātas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 110/2008, automātiski tiek aizsargātas kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes saskaņā ar šo regulu. Komisija ieraksta tās reģistrā.

2.  Laikposmā līdz diviem gadiem pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija ar īstenošanas aktiem var pēc savas ierosmes nolemt anulēt Regulas (EK) Nr. 110/2008 20. pantā minēto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, ja tās neatbilst 2. panta 1. punkta 6) apakšpunkta prasībām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

 

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  tāda kontroles institūcija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 882/200419 2. panta otrās daļas 5) punkta nozīmē, kura darbojas kā produktu sertifikācijas struktūra.

(b)  tāda deleģētā institūcija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/62519 3. panta 5punkta nozīmē, kura darbojas kā produktu sertifikācijas struktūra.

__________________

__________________

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.). 1).

19 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regula (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.).

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt atbilstību jaunajai 2017. gada 15. marta Regulai (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neatkarīgi no dalībvalstu valsts tiesību aktiem izdevumus par šādu produkta specifikācijas ievērošanas pārbaudi sedz pārtikas nozares uzņēmēji, kuru produktus pārbauda.

Neatkarīgi no dalībvalstu valsts tiesību aktiem izdevumus par šādu tehniskās dokumentācijas ievērošanas pārbaudi sedz uzņēmēji, kuru produktus pārbauda.

Pamatojums

Komisijas tekstā ir lietoti jēdzieni “uzņēmēji” un “pārtikas nozares uzņēmēji”. Referente ierosina saglabāt tikai jēdzienu “uzņēmēji” saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 110/2008. Šāds jēdziens labāk raksturo nozares profesionāļu daudzveidību.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Kompetentās iestādes vai struktūras kas minētas 1. un 2. punktā, kad tās pārbauda aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes atbilstību produkta specifikācijai, ir objektīvas un taisnīgas. To rīcībā ir kvalificēts personāls un resursi, kas vajadzīgi uzdevumu veikšanai.

5.  Kompetentās iestādes vai struktūras kas minētas 1. un 2. punktā, kad tās pārbauda ģeogrāfiskās izcelsmes norādes atbilstību tehniskajai dokumentācijai, ir objektīvas un taisnīgas. To rīcībā ir kvalificēts personāls un resursi, kas vajadzīgi uzdevumu veikšanai.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Procedūras un Regulā (EK) Nr. 882/2004 noteiktās prasības piemēro mutatis mutandis attiecībā uz pārbaudēm, kas paredzētas šīs regulas 35. un 36. pantā.

1.  Procedūras un Regulā (ES) 2017/625 noteiktās prasības piemēro mutatis mutandis attiecībā uz pārbaudēm, kas paredzētas šīs regulas 35. un 36. pantā.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt atbilstību jaunajai 2017. gada 15. marta Regulai (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka pasākumus pienākumu kontrolei saskaņā ar šo nodaļu īpaši paredz atsevišķā valsts daudzgadu kontroles plānu iedaļā atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 882/2004 41.–43. pantam.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka pasākumus pienākumu kontrolei saskaņā ar šo nodaļu īpaši paredz atsevišķā valsts daudzgadu kontroles plānu iedaļā atbilstīgi Regulas (ES) 2017/625 109.–111. pantam.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt atbilstību jaunajai 2017. gada 15. marta Regulai (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

37. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Gada ziņojumos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 882/2004 44. panta 1. punktā, atsevišķā iedaļā iekļauj šajā noteikumā paredzēto informāciju attiecībā uz šajā regulā noteikto pienākumu kontroli.

3.  Gada ziņojumos, kas minēti Regulas (ES) Nr. 2017/625 113. panta 1. punktā, atsevišķā iedaļā iekļauj šajā noteikumā paredzēto informāciju attiecībā uz šajā regulā noteikto pienākumu kontroli.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt atbilstību jaunajai 2017. gada 15. marta Regulai (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

38. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

38. pants

38. pants

Deleģētās pilnvaras

Deleģētās pilnvaras

1.  Lai ņemtu vērā ražošanas īpašās iezīmes noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos saskaņā ar 43. pantu attiecībā uz:

 

(a)  ģeogrāfiskā apgabala robežu noteikšanas papildkritērijiem un

 

(b)  ierobežojumiem un atkāpēm, kas saistītas ar ražošanu noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

 

2.  Lai nodrošinātu produkta kvalitāti un izsekojamību, Komisija ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 43. pantu, var paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem produkta specifikācijā var ietvert informāciju par iepakošanu, kā minēts 19. panta e) punktā, vai jebkādu īpašu marķēšanas noteikumu, kā minēts 19. panta h) punktā.

 

3.  Lai nodrošinātu ražotāju vai tirgus dalībnieku tiesības vai likumīgās intereses, Komisija ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 43. pantu, var noteikt:

3.  Lai nodrošinātu ražotāju vai uzņēmēju tiesības vai likumīgās intereses, Komisija ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 43. pantu, var noteikt:

(a)  kādos gadījumos atsevišķs ražotājs var pieteikties uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību;

(a)  kādos gadījumos atsevišķs ražotājs var pieteikties uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību;

(b)  nosacījumus, kas jāievēro attiecībā uz pieteikumu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību, iepriekšējām valsts procedūrām, Komisijas veiktu rūpīgu pārbaudi, iebildumu procedūras un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes anulēšanu, tostarp gadījumos, kad ģeogrāfiskais apgabals aptver vairāk nekā vienu valsti.

(b)  nosacījumus, kas jāievēro attiecībā uz pieteikumu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību, iepriekšējām valsts procedūrām, Komisijas veiktu rūpīgu pārbaudi, iebildumu procedūras un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes anulēšanu, tostarp gadījumos, kad ģeogrāfiskais apgabals aptver vairāk nekā vienu valsti.

4.  Lai nodrošinātu, ka produkta specifikācijas sniedz būtisku un kodolīgu informāciju, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu, paredzot noteikumus, ar kuriem ierobežo produkta specifikācijā iekļaujamo informāciju, ja šāda ierobežošana ir nepieciešama, lai izvairītos no pārlieku apjomīgiem reģistrācijas pieteikumiem.

4.  Lai nodrošinātu, ka tehniskā dokumentācija sniedz būtisku un kodolīgu informāciju, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu, paredzot noteikumus, ar kuriem ierobežo tehniskajā dokumentācijā iekļaujamo informāciju, ja šāda ierobežošana ir nepieciešama, lai izvairītos no pārlieku apjomīgiem reģistrācijas pieteikumiem.

5.  Lai atvieglotu grozījumu pieteikuma administratīvo procesu, tostarp ja grozījums attiecas uz produkta specifikācijas pagaidu grozījumu, kas izriet no valsts iestāžu uzliktiem obligātiem sanitāriem un fitosanitāriem pasākumiem vai kas ir saistīti ar dabas katastrofām vai nelabvēlīgiem laikapstākļiem, ko oficiāli atzinušas kompetentās iestādes, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu, lai noteiktu nosacījumus un prasības attiecībā uz procedūru par grozījumiem, kas jāapstiprina gan dalībvalstīm, gan Komisijai.

5.  Lai atvieglotu grozījumu pieteikuma administratīvo procesu, tostarp ja grozījums attiecas uz tehniskās dokumentācijas pagaidu izmaiņām, kas izriet no valsts iestāžu uzliktiem obligātiem sanitāriem un fitosanitāriem pasākumiem vai kas ir saistīti ar dabas katastrofām vai nelabvēlīgiem laikapstākļiem, ko oficiāli atzinušas kompetentās iestādes, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu, lai noteiktu nosacījumus un prasības attiecībā uz procedūru par grozījumiem, kas jāapstiprina gan dalībvalstīm, gan Komisijai.

6.  Lai nepieļautu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu nelikumīgu izmantošanu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu par attiecīgiem pasākumiem, kas šajā sakarā jāīsteno dalībvalstīm.

6.  Lai nepieļautu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu nelikumīgu izmantošanu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu par attiecīgiem pasākumiem, kas šajā sakarā jāīsteno dalībvalstīm.

7.  Lai nodrošinātu šajā nodaļā paredzēto pārbaužu efektivitāti, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu par vajadzīgajiem pasākumiem attiecībā uz pārtikas nozares dalībnieku paziņošanu kompetentajām iestādēm.

7.  Lai nodrošinātu šajā nodaļā paredzēto pārbaužu efektivitāti, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu par vajadzīgajiem pasākumiem attiecībā uz uzņēmēju paziņošanu kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis ir atbildīgas par stipro alkoholisko dzērienu pārbaudēm. Tās veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, un izraugās kompetentās iestādes, kas atbild par atbilstību šai regulai.

1.  Dalībvalstis ir atbildīgas par stipro alkoholisko dzērienu pārbaudēm saskaņā ar Regulu (ES) 2017/625. Tās veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, un izraugās kompetentās iestādes, kas atbild par atbilstību šai regulai.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt 5., 16., 38., 41. pantā un 46. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus uz nenoteiktu laiku pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2.  Pilnvaras pieņemt 5., 16., 27., 29., 30., 38., 41. pantā un 46. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no … [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

46. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Regulas 19.–23., 28. un 29. pantu piemēro aizsardzības pieteikumiem, grozījumu un anulēšanas pieteikumiem, kas iesniegti pēc dienas, kad sāk piemērot šo regulu.

Regulas 19.–23., 28. un 29. pantu piemēro aizsardzības pieteikumiem, grozījumu un anulēšanas pieteikumiem, kas iesniegti pēc dienas, kad sāk piemērot šo regulu. Atsauce uz tehnisko dokumentāciju, kā noteikts 2. panta 1. punkta 7) apakšpunktā, attiecīgā gadījumā attiecas arī uz tehnisko dokumentāciju tiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, ko aizsargā Regula (EK) Nr. 110/2008 un jo īpaši attiecībā uz šīs regulas šo pantu un 18., 28., 29., 35., 38., 39. pantu.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  “Lauksaimnieciskas izcelsmes” nozīmē iegūšanu no lauksaimniecības produktiem, kas uzskaitīti Līguma I pielikumā, vai no pārstrādātiem pārtikas produktiem, kas ir iegūti vienīgi no lietošanai pārtikā derīgiem lauksaimniecības produktiem.”

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b)  “Destilācija” ir procedūra, ar kuru vielu maisījums, kas satur spirtu vai alkoholisku šķidrumu, tiek uzkarsēts un karsēšanas rezultātā iegūtais tvaiks atkal kondensēts (pārvērsts šķidrumā). Šīs termālās procedūras mērķis ir vai nu atdalīt sākotnējā maisījuma vielas, vai stiprināt dažas alkoholiskā šķidruma organoleptiskās īpašības. Destilācija tiek veikta vienreiz vai vairākas reizes atkarībā no produkta kategorijas, ražošanas metodes vai izmantotā aprīkojuma.

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošajā Regulā (EK) Nr. 110/2008 atsevišķām produktu kategorijām dažreiz ir norādīts, vai var destilēt vienu vai vairākas reizes. Tas radīja zināmu tiesisko nenoteiktību, jo, kad tika īstenota pašreizējā stipro alkoholisko dzērienu regula un tajā bija vienkārši pieminēta destilācija, nebija skaidrs, vai minētajām kategorijām ir atļauta viena vai vairākas destilācijas. Divkārša destilācija ir tradicionāla metode un joprojām tiek izmantota daudzām produktu kategorijām.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Lauksaimniecības izcelsmes destilāts” ir alkoholisks šķidrums, ko iegūst, destilējot Līguma I pielikumā uzskaitīta lauksaimniecības produkta vai produktu raudzēšanas produktus, bet kam nav etilspirta vai stiprā alkoholiskā dzēriena īpašību, un kas saglabā izmantotās(-o) izejvielas(-u) aromātu un garšu.

“Lauksaimnieciskas izcelsmes destilāts” ir alkoholisks šķidrums, ko pēc spirta rūgšanas iegūst destilācijā, kam nav etilspirta vai stiprā alkoholiskā dzēriena īpašību, bet kas tomēr saglabā izmantoto izejvielu aromātu un garšu.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 2. punkts – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dodot norādi uz izmantoto izejvielu, destilātam ir jābūt iegūtam tikai un vienīgi no minētās izejvielas.

Dodot norādi uz izmantotajām izejvielām, destilātam ir jābūt iegūtam tikai un vienīgi no norādītajām izejvielām.

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai precizētu, ka lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu var iegūt no jebkurām lauksaimnieciskas izcelsmes izejvielām.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Šajā regulā ar vispārīgo apzīmējumu “destilācija” tiek saprasta gan vienreizēja destilācija, gan vairākkārtēja vai atkārtota destilācija.

Pamatojums

Vairākkārtēju destilāciju tradicionāli izmanto un ir vispārpieņemts izmantot arī attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu kategorijām, ja tas nav konkrēti minēts kategorijai paredzētajās prasības II pielikumā. Juridiskās noteiktības dēļ ir nepieciešams precizēt apzīmējumu “destilācija”, lai ražotājiem garantētu tradicionālo ražošanas metožu izmantošanas likumību.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  stēvija;

Pamatojums

Patērētājus interesē produkti ar zemu kaloritāti, tādējādi ražotāji vairāk izmanto šo dabīgo saldinātāju noteiktos dzērienos.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  citas dabīgas vielas ar ogļhidrātiem, kuru iedarbība ir līdzīga a) –e) punktā minēto produktu iedarbībai.

(f)  citas dabīgas vielas vai lauksaimnieciskas izejvielas, kuru iedarbība ir līdzīga a)–e) apakšpunktā minēto produktu iedarbībai.

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  “Spirta pievienošana” ir lauksaimniecības izcelsmes etilspirta un/vai lauksaimniecības izcelsmes destilātu pievienošana stiprajam alkoholiskajam dzērienam.

(4)  “Spirta pievienošana” ir lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta un/vai lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu pievienošana stiprajam alkoholiskajam dzērienam. Lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta izmantošanu krāsvielu, aromatizētāju vai citu pieļaujamu piedevu atšķaidīšanai vai šķīdināšanai stipro alkoholisko dzērienu gatavošanā neuzskata par etilspirta pievienošanu.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  “Aromatizēšana” nozīmē aromatizētāju vai pārtikas sastāvdaļu ar aromatizētāju īpašībām pievienošana kāda stiprā alkoholiskā dzēriena gatavošanā.

Pamatojums

I pielikumā atsevišķas definīcijas nav iekļautas. Šai definīcijai vajadzētu palikt tādai pašai, kāda tā ir Regulā (EK) Nr. 110/2008, lai palīdzētu nodrošināt vienotu noteikumu piemērošanu visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  “Iekrāsošana” ir kāda stiprā alkoholiskā dzēriena gatavošanā izmantot vienu vai vairākas krāsvielas, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1333/2008 I pielikuma 2. punktā.

(14)  “Iekrāsošana” ir vienas vai vairāku krāsvielu izmantošana stiprā alkoholiskā dzēriena ražošanā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1333/2008 I pielikuma 2. punktā.

Pamatojums

Tā kā stiprie alkoholiskie dzērieni tiek ražoti, nevis gatavoti, šis pielāgojums “iekrāsošanas” definīciju padarīs precīzāku.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 16.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a)  “Izgatavošanas vieta” ir vieta vai reģions, kur notikusi tā galaprodukta ražošanas stadija, kurā stiprajam alkoholiskajam dzērienam ir piešķirtas raksturīgās iezīmes un būtiskākās īpašības.

Pamatojums

I pielikumā atsevišķas definīcijas nav iekļautas. Šai definīcijai vajadzētu palikt tādai pašai, kāda tā ir Regulā (EK) Nr. 110/2008, lai palīdzētu nodrošināt vienotu noteikumu piemērošanu visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 16.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16b)  “Apraksts” ir teksts, ko lieto dzērienu marķējumā, noformējumā un uz iepakojuma, dzēriena transportēšanas pavaddokumentos, komercdokumentos, jo īpaši faktūrrēķinos un pavadzīmēs un dzēriena reklāmā.

Pamatojums

I pielikumā atsevišķas definīcijas nav iekļautas. Šai definīcijai vajadzētu palikt tādai pašai, kāda tā ir Regulā (EK) Nr. 110/2008, lai palīdzētu nodrošināt vienotu noteikumu piemērošanu visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 1. kategorija – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ii)  stiprais alkoholiskais dzēriens, ko ražo, tikai raudzējot un destilējot cukurniedru sulu, un kam piemīt rumam raksturīgs aromāts, un gaistošu vielu saturs tajā ir 225 grami vai vairāk uz hektolitru 100 tilp. % spirta. Šo stipro alkoholisko dzērienu var laist tirgū, ar vārdu “lauksaimniecības” papildinot tirdzniecības nosaukumu “rums”, kam pievienota jebkura no reģistrētajām Francijas aizjūras departamentu vai Madeiras autonomā reģiona ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

(ii)  stiprais alkoholiskais dzēriens, ko ražo, tikai raudzējot un destilējot cukurniedru sulu, un kam piemīt rumam raksturīgs aromāts, un gaistošu vielu saturs tajā ir 225 grami vai vairāk uz hektolitru 100 tilp. % spirta. Šo stipro alkoholisko dzērienu var laist tirgū, ar vārdu “lauksaimniecības” papildinot juridisko nosaukumu “rums” tikai tad, ja tam pievienota viena no reģistrētajām Francijas aizjūras departamentu vai Madeiras autonomā reģiona ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 1. kategorija – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  Lai iegūtu galaprodukta garšu, rumu drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 2. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Whisky jeb Whiskey

2.  Whisky jeb Whiskey

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 2. kategorija – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  Nepievieno atšķaidītu vai neatšķaidītu spirtu, kā noteikts I pielikuma 54. punktā.

(c)  Nepievieno atšķaidītu vai neatšķaidītu spirtu, kā noteikts I pielikuma 4. punktā.

Pamatojums

Tipogrāfiskas kļūdas labojums priekšlikumā.

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 2. kategorija – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  Whisky jeb Whiskey nesaldina un nearomatizē, un tā vienīgās piedevas ir vienkāršs karamelizēts cukurs, ko lieto iekrāsošanai.

(d)  Whisky jeb Whiskey nesaldina un nearomatizē, un tā vienīgās piedevas ir vienkāršs karamelizēts cukurs (E150a), ko lieto iekrāsošanai.

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 3. kategorija – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  Spirta tilpumkoncentrācija graudu spirtā ir ne zemāka kā 37 %, izņēmums ir “Korn”.

(b)  Spirta tilpumkoncentrācija graudu spirtā ir ne zemāka kā 35 %, izņēmums ir “Korn”.

Pamatojums

Tipogrāfiskas kļūdas labojums priekšlikumā.

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 3. kategorija – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  Lai iegūtu galaprodukta garšu, graudu spirtu drīkst saldināt, nekādā gadījumā nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 10 gramus uz litru galaprodukta.

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 4. kategorija – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  Vīna spirtu nearomatizē. Tas neizslēdz tradicionālas ražošanas metodes.

(d)  Vīna spirtu nearomatizē. Tas neizslēdz tādu vielu pievienošanu, ko tradicionāli izmanto tā ražošanā. Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu, nosakot, kuras vielas ir atļautas Savienībā un, to darot, ņem vērā tradicionālos ražošanas procesus konkrētās dalībvalstīs.

Pamatojums

Šādu piedevu pievienošanu agrāk reglamentēja valstu tiesību akti. Tas rada konkurences izkropļojumus iekšējā tirgū. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un pārredzamību patērētājiem, būtu vajadzīga atļauto piedevu ES mēroga saskaņošana.

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 4. kategorija – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  Lai iegūtu galaprodukta garšu, vīna spirtu drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 4. kategorija – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fb)  Apzīmējums “vīna spirts” saistībā ar apzīmējumu “etiķis” joprojām ir atļauts etiķa aprakstā, noformējumā un marķējumā.

Pamatojums

Spirta etiķis (Branntweinessig) ir tradicionāls apzīmējums vācu valodā etiķim, kas ir iegūts nevis no vīna spirta (kā izklāstīts II pielikuma I daļas 4. punktā), bet no lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta. Apzīmējums “spirta etiķis” nebūtu pieļaujams, jo to aizliedz stipro alkoholisko dzērienu noteikumi par saliktiem apzīmējumiem.

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 5. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Brandy jeb Weinbrand

5.  Brandy jeb Weinbrand

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 5. kategorija – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  Brandy jeb Weinbrand nearomatizē. Tas neizslēdz tradicionālas ražošanas metodes.

(d)  Brandy jeb Weinbrand nearomatizē. Tas neizslēdz tādu vielu pievienošanu, ko tradicionāli izmanto to ražošanā. Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu, nosakot, kuras vielas ir atļautas Savienībā un, to darot, ņem vērā tradicionālos ražošanas procesus konkrētās dalībvalstīs.

Pamatojums

Šādu piedevu pievienošanu agrāk reglamentēja valstu tiesību akti. Tas rada konkurences izkropļojumus iekšējā tirgū. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un pārredzamību patērētājiem, būtu vajadzīga atļauto piedevu ES mēroga saskaņošana.

Grozījums Nr.  119

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 5. kategorija – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  Lai iegūtu galaprodukta garšu, Brandy jeb Weinbrand drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 35 gramus uz litru galaprodukta.

 

(Ja šo grozījumu pieņem, vārdiem “Brandy jeb Weinbrand” jābūt kursīvā).

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 6. kategorija – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  Lai iegūtu galaprodukta garšu, vīnogu čagu spirtu jeb vīnogu čagu degvīnu drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 7. kategorija – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(iv)  kauleņu čagu spirtā ciānūdeņražskābes daudzums vienā hektolitrā 100 tilp. % spirta nav lielāks par 7 gramiem;

(iv)  kauleņu čagu spirtā ciānūdeņražskābes daudzums vienā hektolitrā 100 tilp. % spirta nepārsniedz 1 gramu; etilkarbamāta daudzums kauleņu čagu spirta galaproduktā nepārsniedz 1 mg/l.

Pamatojums

Ciānūdeņražskābe ir kancerogēnas vielas etilkarbamāta veidošanās prekursors. Lai sasniegtu mērķlielumu 1 mg/l galaproduktā, maksimālais ciānūdeņražskābes daudzums jāsamazina no 7 līdz 1 gramam vienā hektolitrā 100 % alkohola. Etilkarbamāts ir ļoti toksiska, kancerogēna viela. Pamatojoties uz Codex Alimentarius attiecīgajiem ieteikumiem, Komisija ir publicējusi rīcības ieteikumus, lai samazinātu etilkarbamāta saturu līdz mērķlielumam 1 mg/l galaprodukta.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 7. kategorija – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  Lai iegūtu galaprodukta garšu, augļu čagu spirtu drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 8. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Rozīņu spirts jeb raisin brandy

8.  Rozīņu spirts jeb raisin brandy

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 8. kategorija – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  Lai iegūtu galaprodukta garšu, rozīņu spirtu jeb raisin brandy degvīnu drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

 

(Ja šo grozījumu pieņem, vārdiem “raisin brandy” jābūt kursīvā).

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 9. kategorija – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(iv)  ja stiprais alkoholiskais dzēriens ir iegūts no kauleņiem, ciānūdeņražskābes daudzums vienā hektolitrā 100 % spirta nav lielāks par 7 gramiem.

(iv)  ja stiprais alkoholiskais dzēriens ir iegūts no kauleņiem, ciānūdeņražskābes daudzums vienā hektolitrā 100 tilp. % spirta nepārsniedz 1 gramu. Etilkarbamāta daudzums kauleņu spirta galaproduktā nepārsniedz 1 mg/l.

Pamatojums

Ciānūdeņražskābe ir kancerogēnas vielas etilkarbamāta veidošanās prekursors. Lai sasniegtu mērķlielumu 1 mg/l galaproduktā, maksimālais ciānūdeņražskābes daudzums jāsamazina no 7 līdz 1 gramam vienā hektolitrā 100 % alkohola. Etilkarbamāts ir ļoti toksiska, kancerogēna viela. Pamatojoties uz Codex Alimentarius attiecīgajiem ieteikumiem, Komisija ir publicējusi rīcības ieteikumus, lai samazinātu etilkarbamāta saturu līdz mērķlielumam 1 mg/l galaprodukta.

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 9. kategorija – b apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(iia)  –  Krimas pīlādžogām (Sorbus torminalis (L.) Crantz.),

 

  māju pīlādža ogām (Sorbus domestica L.),

 

  mežrozīšu augļiem (Rosa canina L.),

Pamatojums

Šo augļu kā izejvielu atļautais maksimālais metanola daudzums būtu jāpalielina līdz 1350 g/hl spirta, kas ļaus ražot augstas kvalitātes produktus ar tiem raksturīgu aromātu un garšu. Tas nerada risku veselībai, jo citiem augļiem un ogām jau ir atļauts augstāks maksimālais metanola saturs.

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 9. kategorija – f apakšpunkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Arī tirdzniecības nosaukumu “Obstler” drīkst izmantot augļu spirtam, kas ir ražots tikai no dažādu šķirņu āboliem, bumbieriem vai abiem kopā.

 

(Ja šo grozījumu pieņem, vārdam “Obstler” jābūt kursīvā).

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 9. kategorija – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  Ja kopā destilē divu vai vairāku tipu augļus, ogas vai augus, produktu pārdod ar nosaukumu, attiecīgi, “augļu spirts” vai “augu spirts”. Tādiem nosaukumiem var pievienot visu augļu, ogu vai augu nosaukumus — dilstošā secībā, pirmos uzrādot to augļu, ogu vai augu nosaukumus, kuri izmantoti visvairāk.

(h)  Ja kopā destilē divu vai vairāku tipu augļus, ogas vai augus, produktu pārdod ar nosaukumu “augļu un dārzeņu spirts” vai “dārzeņu un augļu spirts” atkarībā no tā, vai kopā ir destilētas misas no galvenokārt augļiem vai ogām, vai dārzeņiem. Tādiem nosaukumiem var pievienot visu augļu, ogu vai augu nosaukumus — dilstošā secībā, pirmos uzrādot to augļu, ogu vai augu nosaukumus, kuri izmantoti visvairāk.

 

 

Pamatojums

Grozījuma pirmajā daļā ir vairāk informācijas patērētājiem. “Obstler” jau gadu desmitiem ir vispārējs termins, kuru izmanto augļu spirtam, kas gatavots no āboliem un bumbieriem vācu valodā runājošajās valstīs (Vācijā, Austrijā, Šveicē). Termins “Obstler” būtu jāaizsargā, un līdz ar to jāraksta kursīvā tikai vācu valodā.

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 9. kategorija – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha)  Lai iegūtu galaprodukta garšu, augļu spirtu drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 18 gramus uz litru galaprodukta.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 10. kategorija – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  Ne sidra spirtu, ne bumbieru sidra spirtu nearomatizē.

(d)  Ne sidra spirtu, ne bumbieru sidra spirtu nearomatizē. Taču tas neizslēdz tradicionālo ražošanas metožu izmantošanu.

Pamatojums

Referente ierosina aizsargāt stipro alkoholisko dzērienu, piemēram, kalvadosa, tradicionālās ražošanas metodes no sidra un bumbieru vīna.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 10. kategorija – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  Lai iegūtu galaprodukta garšu, ābolu un bumbieru sidra spirtu drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 15 gramus uz litru galaprodukta.

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 11. kategorija – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  Lai iegūtu galaprodukta garšu, medus spirtu drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 12. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12.  Hefebrand

12.  Hefebrand jeb nogulu spirts

 

(Ja šo grozījumu pieņem, vārdi “jeb nogulu spirts” jānorāda vienkāršajā treknrakstā).

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā. Grozījuma otrās daļas mērķis ir pievienot kategorijas pilnu nosaukumu, kurš Komisijas priekšlikumā nav norādīts.

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 12. kategorija – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Hefebrand jeb nogulu spirts ir stiprais alkoholiskais dzēriens, ko ražo, tikai destilējot vīna nogulas vai raudzētus augļus līdz tilpumkoncentrācijai, kas zemāka par 86 %.

(a)  Hefebrand jeb nogulu spirts ir stiprais alkoholiskais dzēriens, ko ražo, tikai un vienīgi destilējot vīna vai raudzētu augļu nogulas līdz tilpumkoncentrācijai, kas zemāka par 86 %.

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 12. kategorija – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  Lai iegūtu galaprodukta garšu, Hefebrand jeb nogulu spirtu drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

 

(Ja šo grozījumu pieņem, vārdam “Hefebrand” jābūt kursīvā).

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 13. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13.  Bierbrand jeb eau de vie de bière

13.  Bierbrand jeb eau de vie de bière

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 13. kategorija – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  Lai iegūtu galaprodukta garšu, Bierbrand jeb eau de vie de bière drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

 

(Ja šo grozījumu pieņem, vārdiem “Bierbrand jeb eau-de-vie de bière” jābūt kursīvā).

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 14. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

14.  Topinambur

14.  Topinambur jeb topinambūru spirts

 

(Ja šo grozījumu pieņem, vārdiem “topinambūru spirts” jābūt vienkāršajā treknrakstā).

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā. Grozījuma otrās daļas mērķis ir pievienot kategorijas pilnu nosaukumu, kurš Komisijas priekšlikumā nav norādīts.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 14. kategorija – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  Lai iegūtu galaprodukta garšu, Topinambur jeb topinambūru spirtu drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

 

(Ja šo grozījumu pieņem, vārdam “Topinambur” jābūt kursīvā).

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 15. kategorija – a apakšpunkts – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Maksimālais atliekvielu daudzums lauksaimniecības izcelsmes etilspirtā atbilst I pielikuma 1. punktā noteiktajam, izņemot to, ka metanola saturs tajā nedrīkst pārsniegt 10 gramus uz hektolitru 100 tilp. % spirta.

Maksimālais atliekvielu daudzums lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtā, ko izmanto degvīna ražošanā, atbilst I pielikuma 1. punktā noteiktajam, izņemot to, ka metanola saturs tajā nedrīkst pārsniegt 10 gramus uz hektolitru 100 tilp. % spirta.

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 15. kategorija – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  Spirta tilpumkoncentrācija degvīnā ir ne zemāka kā 37,5 %.

(b)  Spirta tilpumkoncentrācija degvīnā ir ne mazāka kā 37,5 % un ne lielāka kā 80 %.

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 15. kategorija – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba).  Degvīns ir bezkrāsains.

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 15. kategorija – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  Tāda degvīna aprakstā, noformējumā vai marķējumā, kurš ir ražots ne tikai no kartupeļiem vai graudiem, ir norāde “ražots no”, kura ir papildināta ar to izejmateriālu nosaukumu, kuri ir izmantoti lauksaimniecības izcelsmes etilspirta ražošanai.

(d)  Tāda degvīna aprakstā, noformējumā vai marķējumā, kurš ir ražots ne tikai no kartupeļiem vai graudiem, vai abiem, ir norāde “ražots no”, kura ir papildināta ar to izejmateriālu nosaukumu, kuri ir izmantoti lauksaimniecības izcelsmes etilspirta ražošanai.

Pamatojums

Visā Komisijas priekšlikuma tekstā ir svītrots vārdu savienojums “un/vai”. Grozījuma mērķis ir saglabāt pašreizējās ražošanas metodes.

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 15. kategorija – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  Degvīnu var saldināt, lai iegūtu galaprodukta garšu. Tomēr viens litrs galaprodukta nedrīkst saturēt vairāk nekā 10 g saldinošo vielu, ko izsaka kā invertcukura ekvivalentu.

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 15. kategorija – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(db)  Kā alternatīvu visās dalībvalstīs var izmantot tirdzniecības nosaukumu “vodka”.

 

(Ja šo grozījumu pieņem, vārdam “vodka” jābūt kursīvā).

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 16. kategorija – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  to ražo, macerējot ii) apakšpunktā uzskaitītos augļus vai ogas, neatkarīgi no tā, vai tās ir daļēji raudzētas vai nav raudzētas, iespējams, katriem 100 kg raudzētu augļu vai ogu piejaucot līdz 20 litru lauksaimniecības izcelsmes etilspirta vai spirta, vai destilāta, ko iegūst no tiem pašiem augļiem, un tad destilē līdz tilpumkoncentrācijai, kas ir zemāka par 86 %;

(i)  to ražo, macerējot ii) apakšpunktā uzskaitītos augļus vai ogas, neatkarīgi no tā, vai tās ir daļēji raudzētas vai nav raudzētas, iespējams, katriem 100 kg raudzētu augļu vai ogu piejaucot līdz 20 litru lauksaimniecības izcelsmes etilspirta vai spirta, vai destilāta, ko iegūst no tiem pašiem augļiem atsevišķi vai sajaukumā, un tad destilē līdz tilpumkoncentrācijai, kas ir zemāka par 86 %;

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai izvairītos no jebkādām neskaidrībām saistībā ar termina “maisījums” definīciju 2. panta 1. punkta 3. apakšpunktā.

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 16. kategorija – a apakšpunkts – ii punkts – 9. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  pīlādžogām (Sorbus aucuparia L.),

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 16. kategorija – a apakšpunkts – ii punkts – 10. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  māju pīlādža ogas (Sorbus domestica L.),

–  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 16. kategorija – a apakšpunkts – ii punkts – 32.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

– aronijas,

 

– cvečes (Prunus domestica L.),

Pamatojums

Norādīto izejvielu sarakstā ir jāiekļauj augļi un ogas, kas atļautas šajā produktu kategorijā.

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 17. kategorija – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Geist (kopā ar augļu vai izmantoto izejvielu nosaukumu) ir stiprs alkoholiskais dzēriens, ko iegūst, macerējot a) punkta ii) apakšpunktā uzskaitītos 16. kategorijas augļus un ogas vai augus, riekstus vai citus augu valsts materiālus, piemēram, lapu garšaugus vai rožu ziedlapiņas macerējot lauksaimniecības izcelsmes etilspirtā, un destilējot līdz tilpumkoncentrācijai, kas ir zemāka par 86 %.

(a)  Geist (kopā ar augļu vai izmantoto izejvielu nosaukumu) ir stiprs alkoholiskais dzēriens, ko iegūst, macerējot a) punkta ii) apakšpunktā uzskaitītos 16. kategorijas augļus un ogas vai augus, riekstus, sēnes vai citus augu valsts materiālus, piemēram, lapu garšaugus vai rožu ziedlapiņas macerējot lauksaimniecības izcelsmes etilspirtā, un destilējot līdz tilpumkoncentrācijai, kas ir zemāka par 86 %.

Pamatojums

Sēnes netiek klasificētas kā augu materiāls un tādēļ ir jāuzskaita atsevišķi.

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 17. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17.  Geist (kopā ar augļu vai izmantotās izejvielas nosaukumu)

17.  Geist (kopā ar augļu vai izmantotās izejvielas nosaukumu)

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 17. kategorija – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  Iztēles radītos stipro alkoholisko dzērienu nosaukumos arī turpmāk pirms nosaukuma daļas “-geist” ir jāļauj izmantot vārdi, kas nav augļa nosaukums.

Pamatojums

Tas ļaus stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem izmantot tādus nosaukumus kā, piemēram, “Stadtgeist” vai “Schlossgeist”.

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 19. kategorija – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Stiprie alkoholiski dzērieni ar kadiķogu aromātu ir stiprie alkoholiskie dzērieni, ko ražo, aromatizējot lauksaimniecības izcelsmes etilspirtu vai graudu spirtu, vai graudu destilātu, vai to maisījumu ar kadiķu (Juniperus communis L. vai Juniperus oxicedrus L.) ogām.

(a)  Stiprie alkoholiski dzērieni ar kadiķogu aromātu ir stiprie alkoholiskie dzērieni, ko ražo, aromatizējot lauksaimniecības izcelsmes etilspirtu vai graudu spirtu, vai graudu destilātu, vai to sajaukumu ar kadiķu (Juniperus communis L. vai Juniperus oxicedrus L.) ogām.

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai izvairītos no jebkādām neskaidrībām saistībā ar termina “maisījums” definīciju 2. panta 1. punkta 3. apakšpunktā.

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 20. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

20.  Gin

20.  Gin

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 21. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

21.  Destilēts Gin

21.  Destilēts Gin

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 21. kategorija – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ii)  šādas destilācijas produkta un lauksaimniecības izcelsmes etilspirta maisījums, kuram ir tāds pats sastāvs, tīrība un spirta saturs; destilētam džinam var pievienot aromatizējošas vielas un/vai aromatizējošus preparātus, kas norādīti 20. kategorijas c) punktā;

(ii)  šādas destilācijas produkta un lauksaimniecības izcelsmes etilspirta sajaukums, kuram ir tāds pats sastāvs, tīrība un spirta saturs; destilētam džinam var pievienot aromatizējošas vielas un/vai aromatizējošus preparātus, kas norādīti 20. kategorijas c) punktā;

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai izvairītos no jebkādām neskaidrībām saistībā ar termina “maisījums” definīciju 2. panta 1. punkta 3. apakšpunktā.

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 22. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

22.  London gin

22.  London gin

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 22. kategorija – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  Apzīmējumu London gin var papildināt ar apzīmējumu “dry”.

(c)  Apzīmējumā London gin var iekļaut apzīmējumu “dry”.

Pamatojums

Šis formulējuma pielāgojums labāk atspoguļo pašreizējo praksi un palielinās elastību.

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 24. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

24.  Akvavit jeb aquavit

24.  Akvavit jeb aquavit

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 26. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

26.  Pastis

26.  Pastis

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 27. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

27.  Pastis de Marseille

27.  Pastis de Marseille

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 28. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

28.  Anis

28.  Anis

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 28. kategorija – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  Spirta tilpumkoncentrācija anis ir ne zemāka kā 37 %.

(b)  Spirta tilpumkoncentrācija anis ir ne zemāka kā 35 %.

Pamatojums

Tipogrāfiskas kļūdas labojums priekšlikumā.

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 29. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

29.  Destilēts anis

29.  Destilēts anis

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 30. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

30.  Stiprie alkoholiski dzērieni ar rūgtu garšu jeb bitter

30.  Stiprie alkoholiski dzērieni ar rūgtu garšu jeb bitter

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 30. kategorija – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Stiprie alkoholiskie dzērieni ar rūgtu garšu jeb bitter [rūgtie] ir stiprie alkoholiskie dzērieni, kuru dominējošā garša ir rūgta un kurus ražo, lauksaimniecības izcelsmes etilspirtam pievienojot aromatizējošas vielas.

(a)  Stiprie alkoholiskie dzērieni ar rūgtu garšu jeb bitter [rūgtie] ir stiprie alkoholiskie dzērieni, kuru dominējošā garša ir rūgta un kurus ražo, lauksaimniecības izcelsmes etilspirtam pievienojot aromatizējošas vielas vai aromatizējošus preparātus, vai abus.

Pamatojums

Izlaiduma labojums priekšlikumā.

Grozījums Nr.    167

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 31. kategorija – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  Aromatizēta degvīna maksimālais cukura daudzums, kas izteikts kā invertcukurs, ir 100 grami litrā.

Grozījums Nr.    168

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 31. kategorija – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(db)  Apzīmējumu “degvīns” jebkurā Savienības oficiālajā valodā var aizstāt ar “vodka”.

 

(Ja šo grozījumu pieņem, vārdam “vodka” jābūt kursīvā).

Grozījums Nr.    169

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 32. kategorija – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ii)  ko ražo, izmantojot lauksaimniecības izcelsmes etilspirtu vai lauksaimniecības izcelsmes destilātu, vai vienu vai vairākus stipros alkoholiskos dzērienus, vai to maisījumu, un saldina, un pievieno vienu vai vairākus aromatizētājus, lauksaimniecības izcelsmes produktus vai pārtikas produktus.

(ii)  ko ražo, izmantojot lauksaimniecības izcelsmes etilspirtu vai lauksaimniecības izcelsmes destilātu, vai vienu vai vairākus stipros alkoholiskos dzērienus, vai to sajaukumu, un saldina, un pievieno vienu vai vairākus aromatizētājus, lauksaimniecības izcelsmes produktus vai pārtikas produktus.

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai izvairītos no jebkādām neskaidrībām saistībā ar termina “maisījums” definīciju 2. panta 1. punkta 3. apakšpunktā.

Grozījums Nr.    170

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 32. kategorija – d apakšpunkts – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Kā alternatīvu visās dalībvalstīs var izmantot tirdzniecības nosaukumu “liqueur”.

 

(Ja šo grozījumu pieņem, vārdam “liqueur” jābūt kursīvā).

Grozījums Nr.    171

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 32. kategorija – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  Tirdzniecības nosaukumu “liqueur” var papildināt arī ar tā aromāta vai pārtikas produkta nosaukumu, kas izmantots produkta gatavošanā.

Pamatojums

Juridiskās noteiktības un salīdzināmības ar augļu spirtu (šā pielikuma 9. kategorijas f) apakšpunkts) labad jānorāda, ka liķiera definīcijā būtu jānosaka, ka tirdzniecības nosaukumu var papildināt arī ar izmantotā aromāta vai pārtikas produkta nosaukumu.

Grozījums Nr.    172

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 34. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

34.  Crème de cassis

34.  Crème de cassis

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    173

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 35. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

35.  Guignolet

35.  Guignolet

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    174

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 36. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

36.  Punch au rhum

36.  Punch au rhum

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    175

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 37. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

37.  Sloe gin

37.  Sloe gin

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    176

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 38. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

38.  Stiprais alkoholiskais dzēriens ar dzeloņplūmju aromātu jeb Pacharán

31.a  Stiprais alkoholiskais dzēriens ar dzeloņplūmju aromātu jeb Pacharán

 

(kategorija “Stiprais alkoholiskais dzēriens ar dzeloņplūmju aromātu jeb Pacharán” ir jāpārvieto no 31. kategorijas “degvīns” uz 32. kategoriju “liķieris”.)

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā. Šīs kategorijas pozīcija II pielikumā nav pareiza. Visu to kategoriju stiprie alkoholiskie dzērieni, kuras seko 32. kategorijai “liķieris”, ir liķieri, taču šajā gadījumā attiecīgais alkoholiskais dzēriens ne vienmēr uzskatāms par liķieri — tas atkarīgs no pievienotā cukura daudzuma.

Grozījums Nr.    177

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 39. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

39.  Sambuca

39.  Sambuca

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    178

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 39. kategorija – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ii)  invertcukurā izteiktā cukura saturs tajā ir ne zemāks kā 370 grami uz litru;

(ii)  invertcukurā izteiktā cukura saturs tajā ir ne zemāks kā 350 grami uz litru;

Pamatojums

Tipogrāfiskas kļūdas labojums priekšlikumā.

Grozījums Nr.    179

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 40. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

40.  Maraschino jeb Marrasquino, jeb Maraskino

40.  Maraschino jeb Marrasquino, jeb Maraskino

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    180

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 41. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

41.  Nocino

41.  Nocino

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    181

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 42. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

42.  Olu liķieris jeb advocaat, jeb avocat, jeb advokat

42.  Olu liķieris jeb advocaat, jeb avocat, jeb advokat

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    182

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 42. kategorija – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Olu liķieris jeb advocaat, jeb avocat, jeb advokat ir aromatizēts vai nearomatizēts stiprais alkoholiskais dzēriens, ko iegūst no lauksaimniecības izcelsmes etilspirta, destilāta vai spirta, vai to maisījuma un kā sastāvā ir kvalitatīvs olu dzeltenums, olu baltums un cukurs vai medus. Invertcukurā izteiktā cukura vai medus minimālais saturs nedrīkst būt zemāks par 150 gramiem uz litru. Minimālajam tīra olu dzeltenuma saturam galaproduktā ir jābūt 140 grami uz litru.

(a)  Olu liķieris jeb advocaat, jeb avocat, jeb advokat ir aromatizēts vai nearomatizēts stiprais alkoholiskais dzēriens, ko iegūst no lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta, destilāta vai spirta, vai to sajaukuma un kā sastāvā ir olu dzeltenums, olu baltums un cukurs vai medus. Invertcukurā izteiktā cukura vai medus minimālais saturs nedrīkst būt zemāks par 150 gramiem uz litru. Minimālajam tīra olu dzeltenuma saturam galaproduktā ir jābūt 140 grami uz litru. Ja tiek izmantotas olas no vistām, kas nepieder pie Gallus gallus sugas, tas jānorāda uz etiķetes.

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai izvairītos no jebkādām neskaidrībām saistībā ar termina “maisījums” definīciju 2. panta 1. punkta 3. apakšpunktā.

Grozījums Nr.    183

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 42. kategorija – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  Olu liķiera jeb advocaat jeb avocat, jeb advokat gatavošanā drīkst izmantot tikai dabīgas aromatizējošas vielas vai aromatizējošus preparātus.

(c)  Olu liķiera jeb advocaat jeb avocat, jeb advokat gatavošanā drīkst izmantot tikai pārtikas produktus ar aromatizētāju īpašībām, dabīgas aromatizējošas vielas vai aromatizējošus preparātus.

Pamatojums

Olu liķierim saskaņā ar tradicionālo ražošanas metodi bieži pievieno pienu vai krējumu, lai uzlabotu garšu. Šie pārtikas produkti nav aromatizētāji saskaņā ar ES noteikumiem par aromatizētājiem. Šim grozījumam vajadzētu pavērt iespēju turpināt izmantot tradicionālās ražošanas metodes. Atļaujot pievienot tikai dabīgas aromatizējošas vielas, nevis citas ar identiskām īpašībām vai mākslīgas vielas, kuras tika izmantotas iepriekš, tiek saglabāts status quo.

Grozījums Nr.    184

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 42. kategorija – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  Olu liķiera jeb advocaat jeb avocat, jeb advokat gatavošanā var izmantot krējumu.

Grozījums Nr.    185

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 43. kategorija – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Liķieris ar olu ir aromatizēts vai nearomatizēts stiprais alkoholiskais dzēriens, ko iegūst no lauksaimniecības izcelsmes etilspirta, destilāta vai spirta, vai to maisījuma, kura raksturīgākās sastāvdaļas ir kvalitatīvs olu dzeltenums, olu baltums un cukurs vai medus. Invertcukurā izteiktā cukura vai medus minimālais saturs nedrīkst būt zemāks par 150 gramiem uz litru. Minimālajam tīra olu dzeltenuma saturam galaproduktā ir jābūt 70 grami uz litru.

(a)  Liķieris ar olu ir aromatizēts vai nearomatizēts stiprais alkoholiskais dzēriens, ko iegūst no lauksaimniecības izcelsmes etilspirta, destilāta vai spirta, vai to sajaukuma, kura raksturīgākās sastāvdaļas ir kvalitatīvs olu dzeltenums, olu baltums un cukurs vai medus. Invertcukurā izteiktā cukura vai medus minimālais saturs nedrīkst būt zemāks par 150 gramiem uz litru. Minimālajam tīra olu dzeltenuma saturam galaproduktā ir jābūt 70 grami uz litru.

Pamatojums

Grozījums ierosināts, lai izvairītos no jebkādām neskaidrībām saistībā ar termina “maisījums” definīciju 2. panta 1. punkta 3. apakšpunktā.

Grozījums Nr.    186

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 44. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

44.  Mistrà

44.  Mistrà

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    187

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 45. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

45.  Väkevä glögi jeb spritglögg

45.  Väkevä glögi jeb spritglögg

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    188

Regulas priekšlikums

II pielikums – I daļa – 46. kategorija – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

46.  Berenburg jeb Beerenburg

46.  Berenburg jeb Beerenburg

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai saskaņā ar regulas projekta 13. pantu stipro alkoholisko dzērienu kategorijas nosaukums tiktu rakstīts kursīvā.

Grozījums Nr.    189

Regulas priekšlikums

II pielikums – II daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Guignolet Kirsch tiek ražots Francijā un iegūts, sajaucot guignolet un kirsch tā, ka vismaz 3 % kopējā tīrā alkohola gala produktā ir no kirsch. Spirta tilpumkoncentrācija Guignolet Kirsch ir vismaz 15 %. Aprakstā, noformējumā un marķējumā vārds “Guignolet” ir rakstīts ar tāda paša fonta, izmēra un krāsas rakstzīmēm kā vārds “Kirsch”, un tas ir uz pudeles priekšējās etiķetes. Alkohola sastāva informācijā norāda tīra spirta tilpumprocentus, ko katra sastāvdaļa, proti, guignolet un kirsch, dod kopējā Guignolet Kirsch tīra spirta tilpumkoncentrācijā.

Pamatojums

Referente ierosina paredzēt īpašus noteikumus attiecībā uz Guignolet-Kirsch tāpat kā attiecībā uz Rum-Verschnitt un Slivovice.

Grozījums Nr.    190

Regulas priekšlikums

IIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

IIa PIELIKUMS

 

DINAMISKĀ JEB “CRIADERAS Y SOLERA” IZTURĒŠANAS SISTĒMA

 

Dinamiskā jeb “criaderas y solera” izturēšanas sistēma sastāv no tā, ka periodiski tiek nolieta daļa brendija, kas atrodas katrā no ozolkoka mucām vai konteineriem, kuri veido izturēšanas rindu, un nolietā brendija vietā tiek atkal uzpildīts brendijs, kas noliets no iepriekšējās izturēšanas rindas.

 

Definīcijas

 

Izturēšanas rindas: katra no ozolkoka mucu vai tvertņu grupām ar viena izturēšanas vecuma brendiju, kas izturēšanas procesā tiek pakāpeniski noliets un uzpildīts. Katru rindu dēvē par “criadera”, izņemot pēdējo pirms brendija laišanas tirdzniecībā, kuru dēvē par “solera”.

 

Noliešana: daļas brendija noliešana no izturēšanas rindas katras ozolkoka mucas vai konteinera, lai to pielietu brendijam ozolkoka mucās vai konteineros nākamajā izturēšanas rindā vai, “solera” rindas gadījumā, laistu tirdzniecībā.

 

Uzpildīšana: no vienas rindas ozolkoka mucām vai tvertnēm nolietā brendija daudzuma pieliešana nākamās rindas ozolkoka mucās vai tvertnēs un sajaukšana ar tajās esošo brendiju, kas vecuma ziņā ir nākamais tuvākais.

 

Vidējais vecums: laika posms, kas atbilst visa izturamā brendija daudzuma iziešanai caur sistēmu, ko aprēķina kā attiecību starp kopējo brendija apjomu visās izturēšanas rindās un nolieto apjomu no pēdējās rindas “solera” viena gada laikā.

 

Vidējo tā brendija vecumu, kas noliets no “solera”, var aprēķināt, izmantojot šādu formulu: 𝑡̅ = Vt/Ve,

 

kurā:

 

  𝑡̅ ir vidējais vecums, kas izteikts gados,

 

  Vt ir kopējais izturēšanas sistēmā iekļautais apjoms, kas izteikts litros tīra spirta,

 

  Ve ir kopējais viena gada laikā no sistēmas nolietais apjoms, kas paredzēts iepildīšanai pudelēs un kas izteikts litros tīra spirta.

 

Minimālais vidējais vecums: ozolkoka mucās vai tvertnēs, kuru tilpums ir mazāks nekā 1000 litri, nolējumu un uzpildīšanu skaits gadā ir mazāks nekā sistēmā iekļauto rindu skaits, kas reizināts ar divi, vai vienāds ar to, lai nodrošinātu, ka jaunākais komponents tiek izturēts vismaz sešus mēnešus;

 

ozolkoka mucās vai tvertnēs, kuru tilpums ir 1000 litri vai vairāk, nolējumu un uzpildīšanu skaits gadā ir mazāks nekā sistēmā iekļauto rindu skaits vai vienāds ar to, lai nodrošinātu, ka jaunākais komponents tiek izturēts vismaz vienu gadu.

Pamatojums

Saistīts ar grozījumu, kas attiecas uz 11. panta 3.a punktu (jauns).

(1)

  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Eiropas Komisija 2016. gada decembrī publicēja projektu regulai par stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Regulas mērķis ir pielāgot spēkā esošo tiesisko regulējumu Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD).

Referente atbalsta tiesību aktu par stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem pielāgošanu Lisabonas līgumam, tomēr uzskata, ka ir būtiski visā pielāgošanas procesā saglabāt Parlamenta priekšrocības, kas tam ir piešķirtas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Referente pateicas Komisijai par centieniem, taču uzskata, ka dažos konkrētos punktos jāizdara grozījumi, lai aizsargātu šīs tiesības. Attiecībā uz Komisijai piešķirtajām deleģēšanas pilnvarām tiek uzskatīts, ka ir atbilstoši šo deleģēšanu ierobežot uz atjaunojamu piecu gadu periodu.

Viena no būtiskākajām izmaiņām priekšlikumā attiecībā uz spēkā esošo regulu skar juridisko pamatu. Referente uzskata, ka ir pareizi šim nolūkam izmantot LESD 43. panta 2. punktu, lai uzsvērtu šā tiesību akta ciešo saikni ar lauksaimniecības jomu. Stiprie alkoholiskie dzērieni ir kvantitatīvā un kvalitatīvā ziņā ļoti svarīgs noieta tirgus Kopienas lauksaimniecības precēm, turklāt stipro alkoholisko dzērienu ražošanā izmantotajam etilspirtam jābūt lauksaimnieciskas izcelsmes precei.

Attiecībā uz III nodaļas „Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes” grozījumiem referente piekrīt Komisijai, ka ir jāsaskaņo dažādie režīmi, kas piemērojami Eiropas Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Tomēr viņa uzskata, ka jāņem vērā stipro alkoholisko dzērienu nozares īpatnības. Turklāt ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, par kurām jau iesniegts attiecīgais tehniskais dokuments, arī jaunajā regulā automātiski jāaizsargā kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, un nedrīkst pieļaut iespēju šo aizsardzību atcelt līdz ar regulas stāšanos spēkā.

Saistībā ar saskaņošanu priekšlikumā svītro Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumu „Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes” un to pārvieto uz elektronisko reģistru; tas tiek darīts līdzīgi noteikumiem par vīnu un pārtikas produktu aizsargātajiem cilmes vietas nosaukumiem un aizsargātajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Lai gan referente atbalsta saskaņošanu un izprot Komisijas iemeslus svītrot III pielikumu, ņemot vērā reģistra nozīmi, viņa uzskata, ka Parlamentam jāiesaistās izmaiņu veikšanā saistībā ar minēto reģistru.

Priekšlikuma 13. pantā norāda, ka stipro alkoholisko dzērienu marķējumā un noformējumā netulko II pielikumā minētos kursīvā rakstītos apzīmējumus. Ir izdarīti tehniskie grozījumi, lai pielāgotu II pielikumā minēto stipro alkoholisko dzērienu kategoriju nosaukumus, ar mērķi nodrošināt lielāku skaidrību, izpildot minētā panta prasības.

Visbeidzot, II pielikumā izdarīti tehniski grozījumi, lai novērstu izlaidumus vai neatbilstību spēkā esošajai regulai.


Starptautiskās tirdzniecības komitejaS ATZINUMS (11.10.2017s)

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, noformēšanu un marķēšanu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā un par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Nicola Danti

ĪSS PAMATOJUMS

Ierosinātās regulas galvenais mērķis ir saskaņot spēkā esošos tiesību aktus ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD), saskaņā ar LESD 290. un 291. pantu piešķirot Eiropas Komisijai deleģētās un īstenošanas pilnvaras.

Tomēr atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Komisijas priekšlikums groza dažus būtiskus pamatakta elementus un ievieš jauninājumus, kas var ietekmēt Starptautiskās tirdzniecības komitejas kompetences jomu.

Stipro alkoholisko dzērienu nozare ir viens no svarīgākajiem Eiropas lauksaimniecības un pārtikas produktu eksporta sektoriem, kas 2016. gadā sasniedza vairāk nekā 10 miljardus EUR, veidojot 8 % no kopējā Eiropas lauksaimniecības pārtikas eksporta.

Šajā kontekstā ir būtiski atgādināt, cik svarīgas ir ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (ĢIN), kas arī stipro alkoholisko dzērienu sektorā ir instruments, kurš aizsargā vietējo, reģionālo, valstu un ES produktu raksturīgās īpašības un kvalitāti, tādējādi ļaujot saglabāt tradicionālās prasmes un ar tām saistītās darbvietas, kā arī sniegt patērētājiem skaidru informāciju par šo produktu iezīmēm, kas tiem piešķir pievienoto vērtību.

Tās ir kļuvušas par vienu no galvenajiem Eiropas tirdzniecības politikas aktīvo interešu objektiem, ar ko tiek mēģināts arī ārpus ES panākt līdzvērtīgu aizsardzības līmeni tam, kāds ir Eiropā, un sekmēt Eiropas augstas kvalitātes produktu piekļuvi trešo valstu tirgiem.

Tāpat kā visa veida intelektuālā īpašuma tiesības aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes var izmantot ļaunprātīgi. Lai pilnībā aizsargātu stipro alkoholisko dzērienu reputāciju iekšējā un pasaules tirgū, ir jāstiprina aizsardzība pret viltošanu un krāpniecisku praksi.

Šajā sakarā atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir pareizi piemērotā tiesiskā regulējumā izstrādāt tiesību aktus, kuru mērķis ir tādu pašu aizsardzību attiecināt uz gadījumiem, kad viltotas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes tiek izmantotas produktiem, kas atrodas ES teritorijā tranzītā un pat nav paredzēti izmantošanai tirdzniecībā iekšējā tirgū.

2014. gadā to produktu vērtība, attiecībā uz kuriem bija pārkāptas aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu prasības, sasniedza aptuveni EUR 4,3 miljardus, kas atbilst aptuveni 9 % ES ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu kopējā tirgus. Attiecībā pret ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsargāto produktu kopējo vērtību stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ir visaugstākais pārkāpumu rādītājs.

Tāpēc ir būtiski atjaunināt šo tiesību aktu, lai saglabātu vismaz tādu aizsardzības līmeni, ko garantē spēkā esošie tiesību akti, un nodrošinātu nepieciešamos uzlabojumus nozarē.

Šajā sakarā atzinuma sagatavotājs uzskata par lietderīgu atjaunot noteikumu, kas paredz iespēju attiecībā uz eksportam paredzētiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem papildus sākotnējai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei iekļaut tās tulkojumu arī kādā citā valodā, kura nav Eiropas Savienības oficiālā valoda, ja tas prasīts trešās valsts tiesību aktos. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka procedūra kļūtu pārāk ilga, ja šo iespēju varētu paredzēt tikai ar Komisijas deleģētajiem aktiem.

Priekšlikuma neapšaubāms pienesums ir izveidot visu stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu elektronisku reģistru. Reģistrs patiešām būs novatorisks, dinamisks un pārredzams instruments, kā arī vieglāk pieejams. Tam vajadzēs piešķirt tādu pašu juridisko spēku, kāds ir Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumam, un automātiski iekļaut saskaņā ar pielikumu reģistrētās un tehniskajā dokumentācijā paredzētās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes. Turklāt varēs ietvert arī trešās valstīs ražotu produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas ir aizsargātas ES ar starptautisku nolīgumu, ja šīs trešās valstis to vēlēsies. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šis ir svarīgs elements, ko var izmantot tirdzniecības sarunās ar trešām valstīm, kuras jau ir izrādījušas interesi šajā ziņā.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir lietderīgi Komisijai deleģēt pilnvaras uz noteiktu laikposmu — 5 gadiem, ar iespēju to vairākkārt pagarināt uz tikpat ilgiem laikposmiem.

Pilnvaru deleģējums tiek piešķirts attiecībā uz būtiskiem regulas elementiem, un tādēļ būs nepieciešama visaptveroša sadarbība un raita informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm, Parlamentu un Komisiju, lai labāk reaģētu uz nozares vajadzībām un interesēm.

Nobeigumā atzinuma sagatavotājs vēlas piebilst, ka pielāgošanā Līgumam par Eiropas Savienības darbību ir jānodrošina vismaz tāds aizsardzības un uzlabojumu līmenis, kas ir līdzvērtīgs šobrīd spēkā esošajai regulai.

Turklāt plašākā perspektīvā atzinuma sagatavotājs uzskata, ka būtu lietderīgi izstrādāt tiesisku regulējumu, kas ir cik vien iespējams vienots visām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm ES, vienlaikus ņemot vērā dažādu nozaru specifiku. Tas palīdzētu stiprināt un turpināt palielināt ES nostājas saskaņotību starptautiskā līmenī par šo jautājumu un jo īpaši sarunās par tirdzniecības nolīgumiem ar trešām valstīm.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Dažos gadījumos pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji var vēlēties brīvprātīgi vai tiem var prasīt norādīt stipro alkoholisko dzērienu izcelsmi, lai pievērstu patērētāju uzmanību produkta kvalitātei. Šādām izcelsmes norādēm būtu jāatbilst saskaņotiem kritērijiem. Tāpēc stiprā alkoholiskā dzēriena noformēšanā un marķēšanā būtu jāparedz īpaši noteikumi attiecībā uz izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādi.

(15)  Dažos gadījumos pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji var vēlēties brīvprātīgi vai tiem var prasīt norādīt stipro alkoholisko dzērienu izcelsmi, lai pievērstu patērētāju uzmanību produkta kvalitātei. Tāpēc stiprā alkoholiskā dzēriena noformēšanā un marķēšanā būtu jāparedz īpaši noteikumi attiecībā uz izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādi.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Lai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ir svarīgi pienācīgi ievērot Nolīgumu par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību (“TRIPS nolīgums”), un jo īpaši tā 22. un 23. pantu, kā arī Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (“GATT vienošanās”), kas tika apstiprinātas ar Padomes Lēmumu 94/800/EK12.

(17)  Lai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ir svarīgi pienācīgi ievērot Nolīgumu par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību (“TRIPS nolīgums”), un jo īpaši tā 22. un 23. pantu, kā arī Vispārējo vienošanos par tarifiem un tirdzniecību (“GATT vienošanās”), jo īpaši tās V pantu par tranzīta brīvību, kas tika apstiprinātas ar Padomes Lēmumu 94/800/EK12. Šāda tiesiskā regulējuma ietvaros, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību noteikumiem attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, tostarp attiecībā uz iepakojumu, un efektīvāk apkarotu viltošanu, būtu jāievieš mehānisms, kas ļauj neatkarīgi no galamērķa tirgus konfiscēt tranzītā caur Savienības muitas teritoriju vestos stipros alkoholiskos dzērienus, par kuriem ir aizdomas, ka attiecībā uz tiem tiek pārkāpta ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm piešķirtā aizsardzība.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1151/201213 uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem neattiecas. Tāpēc būtu jānosaka noteikumi par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Komisijai būtu jāreģistrē ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ar ko identificē stipros alkoholiskos dzērienus, kuru izcelsme ir kādas valsts teritorijā vai reģionā, vai kādā minētās teritorijas apvidū, ja stiprajam alkoholiskajam dzērienam piemītošā kvalitāte, reputācija vai citas īpašības galvenokārt ir saistāmas ar tā ģeogrāfisko izcelsmi.

(18)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1151/2012 uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem neattiecas. Tāpēc būtu jānosaka noteikumi par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Komisijai būtu jāreģistrē ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ar ko identificē stipros alkoholiskos dzērienus, kuru izcelsme ir kādas valsts teritorijā vai reģionā, vai kādā attiecīgās teritorijas apvidū, ja stiprajam alkoholiskajam dzērienam piemītošā kvalitāte, reputācija, tradicionālā apstrādes un ražošanas metode vai citas īpašības galvenokārt ir saistāmas ar tā ģeogrāfisko izcelsmi.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Būtu jānosaka procedūra ES vai trešās valsts ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrēšanai, grozīšanai un iespējamai anulēšanai saskaņā ar TRIPS nolīgumu, vienlaikus atzīstot spēkā esošo Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu statusu. Lai padarītu procedūras noteikumus par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm saskanīgus ar visām attiecīgajām nozarēm, šādas procedūras attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem būtu jābalsta uz apjomīgākām un labi pārbaudītām procedūrām attiecībā uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem, kā paredzēts Regulā (ES) Nr. 1151/2012, vienlaikus ņemot vērā alkoholisko dzērienu specifiku. Lai vienkāršotu reģistrēšanas procedūras un nodrošinātu, ka uzņēmējiem un patērētājiem ir elektroniski pieejama informācija, būtu jāizveido ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu elektronisks reģistrs.

(19)  Būtu jānosaka procedūra ES vai trešās valsts ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrēšanai, grozīšanai un iespējamai anulēšanai saskaņā ar TRIPS nolīgumu, vienlaikus atzīstot spēkā esošo reģistrēto Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu statusu. Lai padarītu procedūras noteikumus par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm saskanīgus ar visām attiecīgajām nozarēm, šādas procedūras attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem būtu jābalsta uz līdzīgām procedūrām, kādas izmanto attiecībā uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem, kā paredzēts Regulā (ES) Nr. 1151/2012, vienlaikus ņemot vērā alkoholisko dzērienu specifiku. Lai vienkāršotu reģistrēšanas procedūras un nodrošinātu, ka uzņēmējiem un patērētājiem ir elektroniski pieejama informācija, būtu jāizveido ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pārredzams, visaptverošs un viegli pieejams elektronisks reģistrs, kam būtu tāds pats juridiskais spēks, kāds ir Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumam. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas reģistrētas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 110/2008, Komisijai būtu automātiski jāiekļauj reģistrā. Komisijai pirms šīs regulas stāšanās spēkā būtu jāpabeidz Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumā minēto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pārbaudes saskaņā ar minētās regulas 20. punktu.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Lai ņemtu vērā patērētāju augošo pieprasījumu, tehnoloģiju attīstību, izmaiņas attiecīgajos starptautiskajos standartos un nepieciešamību uzlabot ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, tradicionālos nogatavināšanas procesus un — izņēmuma gadījumos — importējošo trešo valstu tiesību aktus un lai nodrošinātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz grozījumiem tehniskajās definīcijās vai atkāpēm no tām un prasībām par stipro alkoholisko dzērienu kategorijām un īpašajiem noteikumiem par dažiem no tiem, kas minēti šīs regulas I nodaļā, marķēšanu un noformēšanu, kas paredzēti šīs regulas II nodaļā, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas minētas šīs regulas III nodaļā un pārbaudēm un informācijas apmaiņu saskaņā ar šīs regulas IV nodaļu.

(22)  Lai ņemtu vērā patērētāju augošās prasības, tehnoloģiju attīstību, izmaiņas attiecīgajos starptautiskajos standartos un nepieciešamību uzlabot ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, tradicionālos nogatavināšanas procesus un — izņēmuma gadījumos — importējošo trešo valstu tiesību aktus un lai nodrošinātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, vienlaikus ņemot vērā tradicionālo prakšu nozīmi, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz grozījumiem tehniskajās definīcijās vai atkāpēm no tām un prasībām par stipro alkoholisko dzērienu kategorijām un īpašajiem noteikumiem par dažām no šīm kategorijām, kas aplūkotas šīs regulas I nodaļā, marķēšanu un noformēšanu, kas aplūkota šīs regulas II nodaļā, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas aplūkotas šīs regulas III nodaļā un pārbaudēm un informācijas apmaiņu, kas aplūkotas šīs regulas IV nodaļā.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  “tehniskā dokumentācija” ir datne, kas pievienota pieteikumam par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību, kurā noteikti tehniskie parametri, kādiem stiprajam alkoholiskajam dzērienam ir jāatbilst;

(7)  “tehniskā dokumentācija” ir datne, kura pievienota pieteikumam par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību, kurā noteikti tehniskie parametri, kādiem stiprajam alkoholiskajam dzērienam ir jāatbilst, un kura atbilst tehniskajai dokumentācijai, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 110/2008 17. pantā;

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Deleģētie akti, kas minēti pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, attiecas tikai uz apliecinātām vajadzībām, kas izriet no augošām patērētāju prasībām, tehnoloģiskā progresa, būtisku starptautisko standartu attīstības vai vajadzības pēc produkta inovācijas.

Deleģētie akti, kas minēti pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, attiecas tikai uz apliecinātām vajadzībām, kuras izriet no augošām patērētāju prasībām, tehnoloģiskā progresa, būtisku starptautisko standartu attīstības vai vajadzības pēc produkta inovācijas, vienlaikus ņemot vērā tradicionālo prakšu nozīmi.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja kāds stiprais alkoholiskais dzēriens atbilst vairāku tādu stipro alkoholisko dzērienu kategoriju prasībām, kuras ietilpst II pielikuma I daļā un pieder pie tajā uzskaitītās 15.–47. kategorijas, tad to var pārdot ar vienu vai vairākiem attiecīgajiem tirdzniecības nosaukumiem, kas paredzēti šīm kategorijām.

3.  Ja kāds stiprais alkoholiskais dzēriens atbilst vairāku tādu stipro alkoholisko dzērienu kategoriju prasībām, kuras ietilpst II pielikuma I daļā un pieder pie tajā uzskaitītās 1.–47. kategorijas, tad to var pārdot ar vienu vai vairākiem attiecīgajiem tirdzniecības nosaukumiem, kas paredzēti šīm kategorijām.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts – 2. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ar atbilstošajā produkta specifikācijā norādītiem apzīmējumiem.

(b)  ar jebkuriem atbilstošajā produkta specifikācijā pieļautajiem apzīmējumiem.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

8. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tirdzniecības nosaukumus, kas minēti 1. punktā un papildināti ar terminu “aromāts” vai citiem līdzīgiem terminiem, var izmantot vienīgi, lai apzīmētu aromatizētājus, kas imitē stipros alkoholiskos dzērienus, vai atsauktos uz to izmantošanu tāda pārtikas produkta ražošanā, kas nav dzēriens. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes nedrīkst lietot, lai apzīmētu aromatizētājus.

svītrots

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja stiprā alkoholiskā dzēriena izcelsme ir norādīta, tā atbilst izcelsmes valstij vai izcelsmes teritorijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/201316 60. pantu.

1.  Ja stiprā alkoholiskā dzēriena izcelsme ir norādīta, norādē min ražošanas procesa vietu vai reģionu, kur stiprajam alkoholiskajam dzērienam ir piešķirtas tā raksturīgās iezīmes un būtiskās īpašības.

_______________

 

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

 

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

13. pants – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Neskarot pirmo daļu, ja stipros alkoholiskos dzērienus ražo Savienībā un tie ir paredzēti eksportam, šīs regulas II pielikumā kursīvā rakstītās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un apzīmējumus var atkārtot, bet ne aizstāt, valodā, kas nav Savienības oficiālā valoda, ja to prasa importētājas trešās valsts tiesību akti.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai ņemtu vērā pārmaiņas patērētāju pieprasījumā, tehnoloģiju attīstībā, izmaiņas attiecīgajos starptautiskajos standartos un nepieciešamību uzlabot ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu attiecībā uz:

1.  Lai ņemtu vērā augošās patērētāju prasības, tehnoloģiju attīstību, izmaiņas attiecīgajos starptautiskajos standartos un nepieciešamību uzlabot ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, vienlaikus nodrošinot patērētāju aizsardzību un ņemot vērā tradicionālo praksi, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu attiecībā uz:

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Izņēmuma gadījumos, kad to prasa importētājas trešās valsts tiesību akti, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu par atkāpēm no noformēšanas un marķēšanas noteikumiem, kas iekļauti šajā nodaļā.

svītrots

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes var lietot visi uzņēmēji, kas laiž tirgū stipro alkoholisko dzērienu, kurš ražots atbilstīgi produkta specifikācijai.

1.  Reģistrētas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes var lietot visi uzņēmēji, kas laiž tirgū stipro alkoholisko dzērienu, kurš ražots atbilstīgi produkta specifikācijai.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un stipros alkoholiskos dzērienus, kuriem izmanto šos aizsargātos nosaukumus saskaņā ar produkta specifikāciju, aizsargā pret:

2.  Reģistrētās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un stipros alkoholiskos dzērienus, kuriem izmanto šos aizsargātos nosaukumus saskaņā ar produkta specifikāciju, aizsargā pret:

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  jebkādu neatļautu izmantošanu, atdarināšanu vai atsaukšanos uz tiem, pat ja ir norādīta produktu vai pakalpojumu patiesā izcelsme vai ja aizsargātais nosaukums ir tulkots vai ir kopā ar tādu izteicienu kā “veids”, “tips”, “metode”, “kā ražots”, “imitācija”, “aromāts”, “līdzīgs” vai līdzīgu izteicienu;

(b)  jebkādu neatļautu izmantošanu, atdarināšanu vai atsaukšanos uz tiem, pat ja ir norādīta produktu vai pakalpojumu patiesā izcelsme vai ja aizsargātais nosaukums ir tulkots vai ir kopā ar tādu izteicienu kā “veids”, “tips”, “stils”, “metode”, “kā ražots”, “imitācija”, “aromāts”, “līdzīgs” vai līdzīgu izteicienu;

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  jebkādu citu nepatiesu vai maldinošu norādi uz produkta izcelsmi, cilmi, būtību vai būtiskām īpašībām, kura ir uz iekšējā vai ārējā iesaiņojuma, reklāmas materiālos vai dokumentos par attiecīgo produktu, kā arī pret tāda trauka izmantošanu produkta iesaiņojumam, kas rada nepatiesu iespaidu par produkta izcelsmi;

(c)  jebkādu citu nepatiesu vai maldinošu produkta izcelsmes, cilmes, sastāvdaļu, raksturīgo vai būtisko īpašību norādi produkta aprakstā vai marķējumā, kas var radīt nepatiesu iespaidu par produkta izcelsmi;

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

18. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, kas minēta 2. punktā, attiecina arī uz precēm, tostarp iepakojumu, kuru izcelsme ir trešās valstīs un kuras tirdzniecības procesā tiek ievestas Savienībā, nelaižot brīvā apritē.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes nedrīkst Savienībā kļūt par sugasvārdiem 32. panta 1. punkta nozīmē.

3.  Reģistrētas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes nedrīkst Savienībā kļūt par sugasvārdiem 32. panta 1. punkta nozīmē.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, lai nepieļautu vai pārtrauktu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu nelikumīgu izmantošanu, kā minēts 2. punktā.

4.  Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, lai nepieļautu vai pārtrauktu reģistrētu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu nelikumīgu izmantošanu, kā minēts 2. punktā.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. daļa – a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  nosaukums, kurš jāaizsargā kā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, kā to lieto tirdzniecībā vai sarunvalodā, un tikai valodās, kuras izmanto vai vēsturiski izmantoja, lai aprakstītu konkrētu produktu noteiktā ģeogrāfiskajā apgabalā;

a)  nosaukums, kurš jāreģistrē kā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, kā to lieto tirdzniecībā vai sarunvalodā, un tikai valodās, kuras izmanto vai vēsturiski izmantoja, lai aprakstītu konkrētu produktu noteiktā ģeogrāfiskajā apgabalā;

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja pieteikums attiecas uz ģeogrāfisku apgabalu, kas atrodas trešā valstī, pieteikumu Komisijai iesniedz vai nu tieši, vai ar attiecīgās trešās valsts iestāžu starpniecību.

5.  Ja pieteikums attiecas uz ģeogrāfisku apgabalu trešā valstī, to Komisijai iesniedz ar attiecīgās trešās valsts iestāžu starpniecību.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.   Komisija, izmantojot piemērotus līdzekļus, rūpīgi izskata ikvienu pieteikumu, ko tā saņem saskaņā ar 21. pantu, lai pārbaudītu, vai tas ir pamatots un vai tas atbilst šīs nodaļas nosacījumiem. Šāda izskatīšana nedrīkstētu būt ilgāka par 12 mēnešiem. Ja šis laikposms tiek pārsniegts, Komisija pieteikuma iesniedzējam rakstveidā norāda aizkavēšanās iemeslus.

1.   Komisija, izmantojot piemērotus līdzekļus, rūpīgi izskata ikvienu pieteikumu, ko tā saņem saskaņā ar 21. pantu, lai pārbaudītu, vai tas ir pamatots un vai tas atbilst šīs nodaļas nosacījumiem. Šāda izskatīšana nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus pēc pieteikuma saņemšanas. Ja šis laikposms tiek pārsniegts, Komisija pieteikuma iesniedzējam rakstveidā norāda aizkavēšanās iemeslus.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot 18. pantu, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka pārejas laiku līdz pieciem gadiem, lai attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuru izcelsme ir dalībvalstī vai trešā valstī un kuru nosaukums ietver vai satur apzīmējumu, kas ir pretrunā 18. panta 2. punktam, atļautu turpināt lietot nosaukumu, ar kuru attiecīgais stiprais alkoholiskais dzēriens tika tirgots, ar nosacījumu, ka pieņemams iebildumu paziņojums saskaņā ar 21. panta 3. punktu vai 24. pantu liecina, ka attiecīgā nosaukuma reģistrācija apdraudētu:

1.  Neskarot 18. pantu, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka pārejas laiku līdz diviem gadiem, lai attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuru izcelsme ir dalībvalstī vai trešā valstī un kuru nosaukums ietver vai satur apzīmējumu, kas ir pretrunā 18. panta 2. punktam, atļautu turpināt lietot nosaukumu, ar kuru attiecīgais stiprais alkoholiskais dzēriens tika tirgots, ar nosacījumu, ka pieņemams iebildumu paziņojums saskaņā ar 21. panta 3. punktu vai 24. pantu liecina, ka attiecīgā nosaukuma reģistrācija apdraudētu:

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja, pamatojoties uz Komisijai pieejamo informāciju pēc 23. panta 1. punkta pirmajā daļā paredzētās izskatīšanas, Komisija uzskata, ka nav izpildīti reģistrācijas nosacījumi, tā pieņem īstenošanas aktus, ar ko pieteikumu noraida. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

1.  Ja, pamatojoties uz Komisijai pieejamo informāciju pēc 23. panta 1. punkta pirmajā daļā paredzētās izskatīšanas, Komisija uzskata, ka nav izpildīti reģistrācijas nosacījumi, tā saskaņā ar 43pantu pieņem šo regulu papildinošus deleģētos aktus, lai pieteikumu noraidītu.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja Komisija nesaņem paziņojumu par iebildumu vai pieņemamus pamatotus iebildumu paziņojumus saskaņā ar 24. pantu, tā pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem reģistrē nosaukumu, nepiemērojot 44. panta 2. punktā minēto procedūru.

2.  Ja Komisija nesaņem paziņojumu par iebildumu vai pieņemamus pamatotus iebildumu paziņojumus saskaņā ar 24. pantu, tā saskaņā ar 43. pantu pieņem šo regulu papildinošus deleģētos aktus, lai nosaukumu reģistrētu.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

27. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ja ir panākta vienošanās – reģistrē nosaukumu, izmantojot īstenošanas aktus, kas pieņemti, nepiemērojot 44. panta 2. punktā minēto procedūru, un vajadzības gadījumā groza saskaņā ar 23. panta 2. punktu publicēto informāciju ar noteikumu, ka šie grozījumi nav būtiski; vai

(a)  ja ir panākta vienošanās, saskaņā ar 43. pantu pieņem deleģētos aktus, kas papildina šo regulu, lai nosaukumu reģistrētu, un vajadzības gadījumā groza saskaņā ar 23. panta 2. punktu publicēto informāciju ar noteikumu, ka šie grozījumi nav būtiski; vai

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

27. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ja vienošanās nav panākta — pieņem īstenošanas aktus, izdarot lēmumu par reģistrāciju. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

(b)  ja vienošanās nav panākta, saskaņā ar 43pantu pieņem deleģētos aktus, ar kuriem papildina šo regulu, lai pieņemtu lēmumu par reģistrāciju.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

28. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tomēr, ja grozījumu pieteikumos ietilpst viens vai vairāki tādi grozījumi produkta specifikācijā, kuri attiecas uz produkta būtiskajām īpašībām, maina 19. panta f) punktā minēto saikni, ietver izmaiņas nosaukumā vai jebkurā stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukuma daļā, ietekmē noteikto ģeogrāfisko apgabalu vai palielina produkta tirdzniecības ierobežojumus vai paplašina tā izejvielu klāstu, dalībvalsts iesniedz grozījuma pieteikumu Komisijai apstiprināšanai, un pieteikumu izskata saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta 21.–27. pantā.

Tomēr, ja grozījumu pieteikumos ietilpst viens vai vairāki tādi grozījumi produkta specifikācijā, kuri attiecas uz produkta būtiskajām īpašībām, maina 19. panta f) punktā minēto saikni, ietver izmaiņas nosaukumā vai jebkurā stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukuma daļā, ietekmē noteikto ģeogrāfisko apgabalu vai palielina produkta tirdzniecības ierobežojumus, vai paplašina tā izejvielu klāstu, dalībvalsts iesniedz grozījuma pieteikumu Komisijai apstiprināšanai, un pieteikumu izskata saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta 21.–27. pantā. Attiecībā uz trešām valstīm grozījumu apstiprina saskaņā ar spēkā esošo sistēmu attiecīgajās trešās valstīs.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pieteikumu izskata, balstoties uz ierosināto grozījumu.

3.  Pieteikuma izskatīšanā pievēršas vienīgi ierosinātajam grozījumam.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc jebkuras tādas fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma, kurai ir likumīgas intereses, var pieņemt īstenošanas aktus, lai anulētu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju šādos gadījumos:

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu, ar kuriem pēc savas iniciatīvas vai pēc jebkuras tādas fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma, kurai ir likumīgas intereses, papildina šo regulu, lai anulētu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju šādos gadījumos:

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

29. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 44. panta 2. punktā.

svītrots

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

29. pants – 3.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas anulēšanas aktus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija, nepiemērojot 44. panta 2. punktā minēto procedūru, pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem izveido un kārto publiski pieejamu atjauninātu tādu stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistru, kuras ir atzītas saskaņā ar šo shēmu (“reģistrs”).

Komisija, nepiemērojot 44. panta 2. punktā minēto procedūru, pieņem īstenošanas aktus, kas paredz izveidot, uzturēt un atjaunināt pārredzamu, publiski pieejamu un visaptverošu saskaņā ar šo shēmu atzītu stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu elektronisku reģistru (“reģistrs”), kas aizstāj un kam ir tāds pats juridiskais spēks kā Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumam.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

30. pants – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kuri ražoti trešās valstīs un kuri Savienībā ir aizsargāti saskaņā ar starptautisku nolīgumu, kurā Savienība ir Līgumslēdzēja puse, var iekļaut reģistrā kā aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes.

To stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas ražoti trešās valstīs un Savienībā ir aizsargāti saskaņā ar starptautisku nolīgumu, kurā Savienība ir Līgumslēdzēja puse, var iekļaut reģistrā kā aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes tikai pēc tam, kad Komisija par to ir pieņēmusi īstenošanas aktu, kas atļauj šādu iekļaušanu atsevišķā reģistra sadaļā.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Nosaukums netiek aizsargāts kā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ja ražošanas vai sagatavošanas pasākumi, kas ir obligāti attiecīgā stiprā alkoholiskā dzēriena kategorijai, nenotiek attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

3.  Nosaukums netiek aizsargāts kā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ja posmi, kas ir obligāti attiecīgā stiprā alkoholiskā dzēriena kategorijai, nenotiek attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tādas preču zīmes reģistrāciju, kurā ir ietverta vai kura ir kāda no reģistrā iekļautajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, atsaka vai atzīst par nederīgu, ja preču zīmes izmantojums varētu radīt kādu no 18. panta 2. punktā minētajām situācijām.

1.  Preču zīmes reģistrāciju atsaka vai atzīst par nederīgu, ja tās izmantojums varētu radīt kādu no 18. panta 2. punktā minētajām situācijām.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

34. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz esošajām aizsargātajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

Pilnvaras attiecībā uz reģistrētajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot 2. punktu, stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas ir aizsargātas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 110/2008, automātiski tiek aizsargātas kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes saskaņā ar šo regulu. Komisija ieraksta tās reģistrā.

1.  Neskarot 2. punktu, stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas ir reģistrētas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 110/2008, automātiski tiek aizsargātas kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes saskaņā ar šo regulu. Komisija ieraksta tās reģistrā.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

34. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Laikposmā līdz diviem gadiem pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija ar īstenošanas aktiem var pēc savas ierosmes nolemt anulēt Regulas (EK) Nr. 110/2008 20. pantā minēto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, ja tās neatbilst 2. panta 1. punkta 6) apakšpunkta prasībām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.  Līdz šīs regulas spēkā stāšanās dienai Komisija ar īstenošanas aktiem var pēc savas ierosmes anulēt Regulas (EK) Nr. 110/2008 20. pantā minēto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrāciju, ja tās neatbilst 2. panta 1. punkta 6) apakšpunkta prasībām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

35. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Kompetentās iestādes vai struktūras kas minētas 1. un 2. punktā, kad tās pārbauda aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes atbilstību produkta specifikācijai, ir objektīvas un taisnīgas. To rīcībā ir kvalificēts personāls un resursi, kas vajadzīgi uzdevumu veikšanai.

5.  Kompetentās iestādes vai struktūras kas minētas 1. un 2. punktā, kad tās pārbauda reģistrētās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes atbilstību produkta specifikācijai, ir objektīvas un taisnīgas. To rīcībā ir kvalificēts personāls un resursi, kas vajadzīgi uzdevumu veikšanai.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai ņemtu vērā ražošanas īpašās iezīmes noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos saskaņā ar 43. pantu attiecībā uz:

svītrots

(a)   ģeogrāfiskā apgabala robežu noteikšanas papildkritērijiem un

 

(b)   ierobežojumiem un atkāpēm, kas saistītas ar ražošanu noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

 

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

43. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt 5., 16., 38., 41. pantā un 46. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus uz nenoteiktu laiku pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2.  Pilnvaras pieņemt 5., 16., 38., 41. pantā un 46. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošana citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā un stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība

Atsauces

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

12.12.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Nicola Danti

23.1.2017

Izskatīšana komitejā

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Pieņemšanas datums

12.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

0

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

35

+

ALDE

Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Klaus Buchner

0

-

--

--

3

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet, Matteo Salvini

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejaS ATZINUMS (21.11.2017)

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, noformēšanu un marķēšanu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā un par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Angélique Delahaye

ĪSS PAMATOJUMS

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība ir viens no galvenajiem ES tirdzniecības politikas izaicinājumiem. Šādā veidā Savienība nodrošina ne tikai kvalitātes zīmju aizsardzību ārējos tirgos, bet arī mudina trešās valstis ieviest līdzvērtīgas sistēmas.

Vēsturiski stiprie alkoholiskie dzērieni veido nozīmīgu daļu ES eksportā, pārsniedzot gada tirdzniecības apgrozījumu aptuveni EUR 10 miljardu apmērā un nodrošinot vairāk nekā vienu miljonu darbvietu. Stiprie alkoholiskie dzērieni ir vieni no pirmajiem produktiem, kas saņēmuši kvalitātes zīmju aizsardzību. Lai attīstītu stipro alkoholisko dzērienu nozari, Eiropas Savienība ir izveidojusi tiesisko regulējumu, kas ļauj nodrošināt noteikumu saskaņošanu attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību visā Eiropas Savienībā, proti, 2008. gada 15. janvārī pieņemot Regulu (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Šī regula attiecas uz visiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem neatkarīgi no tā, vai tie ražoti ES vai kādā trešā valstī.

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gadā Komisija uzsāka lauksaimniecības jomas tiesību aktu saskaņošanu. Regula (EK) Nr. 110/2008 ir pēdējais tiesību akts, kas vēl nav pielāgots Lisabonas līgumam. Tādēļ Komisija 2016. gada 1. decembrī iesniedza Padomei un Parlamentam jaunas regulas priekšlikumu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 110/2008.

Ražošanas nozare 2008. gada regulu uzņēma pozitīvi. Komisija savā priekšlikumā paredz vispusīgi modernizētu pieeju, kas ir atbalstāma. Tā arī sev piešķir jaunas pilnvaras, izmantojot īstenošanas aktus, un ievieš būtiskas izmaiņas.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Komisijas priekšlikumā būtu jāaprobežojas ar 2008. gada tiesību akta modernizāciju, tādu jaunu noteikumu ieviešanu, kas stiprina ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, un iespējami mazāku 2008. gada teksta grozīšanu. Šāda ir atzinuma sagatavotājas pieeja Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā iesniegtajā atzinumā par priekšlikuma tekstu.

Atzinuma sagatavotāja saviem kolēģiem Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā vēlas atgādināt, ka tā ir regula par stipro alkoholisko dzērienu tehnisku un komerciālu marķēšanu un nevis regula par veselību un patērētāju aizsardzību no riskiem, kas saistīti ar pārmērīgu patēriņu. Tādējādi atzinuma sagatavotāja aicina kolēģus deputātus grozījumos pēc iespējas neattālināties no priekšlikuma piemērošanas jomas.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Pasākumiem, ko piemēro stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, būtu jāpalīdz nodrošināt patērētāju augsta līmeņa aizsardzība, nepieļaut maldinošu praksi, panākt tirgus pārredzamību un nodrošināt godīgu konkurenci. Tiem būtu jāsargā reputācija, ko Savienībā ražotie stiprie alkoholiskie dzērieni ir iemantojuši gan Savienības, gan pasaules tirgū, turpinot ievērot tradicionālos stipro alkoholisko dzērienu ražošanas paņēmienus, kā arī ņemot vērā to, ka ir augusi prasība pēc patērētāju aizsardzības un informēšanas. Attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem būtu jāņem vērā arī inovācija tehnoloģijā, ja tā palīdz uzlabot kvalitāti, neietekmējot attiecīgo stipro alkoholisko dzērienu tradicionālās raksturīgās īpašības. Stipro alkoholisko dzērienu ražošana ir cieši saistīta ar lauksaimniecības nozari. Līdztekus tam, ka šī saikne ir nozīmīgs Savienības lauksaimniecības produktu noieta tirgus faktors, tai ir izšķiroša nozīme Savienībā ražoto stipro alkoholisko dzērienu kvalitātē un reputācijā. Ar tiesisko regulējumu šī ciešā saikne ar lauksaimniecības nozari būtu jāuzsver.

(3)  Pasākumiem, ko piemēro stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, būtu jāpalīdz nodrošināt patērētāju augsta līmeņa aizsardzību, nepieļaut maldinošu praksi, panākt tirgus pārredzamību un nodrošināt godīgu konkurenci. Tiem būtu jāsargā reputācija, ko Savienībā ražotie stiprie alkoholiskie dzērieni ir iemantojuši gan Savienības, gan pasaules tirgū, turpinot ievērot tradicionālos stipro alkoholisko dzērienu ražošanas paņēmienus, kā arī ņemot vērā to, ka ir augusi prasība pēc patērētāju aizsardzības un informēšanas. Attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem būtu jāņem vērā arī inovācija tehnoloģijā, ja tā palīdz uzlabot kvalitāti, neietekmējot attiecīgo stipro alkoholisko dzērienu tradicionālās raksturīgās īpašības. Stipro alkoholisko dzērienu ražošanu reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/20021a, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/20111b un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/6251c, un tā ir cieši saistīta ar lauksaimniecības nozari. Līdztekus tam, ka šī saikne ir nozīmīgs Savienības lauksaimniecības produktu noieta tirgus faktors, tai ir izšķiroša nozīme Savienībā ražoto stipro alkoholisko dzērienu kvalitātē, drošumā un reputācijā. Ar tiesisko regulējumu šī ciešā saikne ar lauksaimniecības pārtikas nozari būtu jāuzsver.

 

____________________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu

 

1c Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regula (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK, un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK, 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Pasākumi stipro alkoholisko dzērienu sektorā ir īpašs gadījums salīdzinājumā ar lauksaimniecības pārtikas sektora vispārīgajiem noteikumiem. Īpašās raksturiezīmes šajā jomā ir saistītas ar to, ka joprojām tiek uzturētas dzīvas tradicionālās ražošanas metodes, stiprie alkoholiskie dzērieni ir cieši saistīti ar lauksaimniecības nozari, tiek izmantoti augstas kvalitātes produkti un ir dzīva apņemšanās aizsargāt patērētāju drošību, ko stipro alkoholisko dzērienu sektors sola nekad neatstāt novārtā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Lai nodrošinātu sistemātiskāku pieeju tiesību aktiem, kas reglamentē stipros alkoholiskos dzērienus, šajā regulā būtu skaidri jānosaka kritēriji stipro alkoholisko dzērienu definēšanai, noformēšanai un marķēšanai, kā arī ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzībai. Šai regulā vajadzētu arī sniegt noteikumus par lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta vai destilātu izmantošanu alkoholisko dzērienu ražošanā, kā arī par stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecības nosaukumu lietošanu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā.

(4)  Lai nodrošinātu sistemātiskāku pieeju tiesību aktiem, kas reglamentē stipros alkoholiskos dzērienus, šajā regulā būtu skaidri jānosaka kritēriji stipro alkoholisko dzērienu definēšanai, noformēšanai un marķēšanai, kā arī ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzībai, neierobežojot Savienības oficiālo valodu un alfabētu daudzveidību. Šai regulā vajadzētu arī sniegt noteikumus par lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta vai destilātu izmantošanu alkoholisko dzērienu ražošanā, kā arī par stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecības nosaukumu lietošanu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a)  Dalībvalstis ir atbildīgas par aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu nelikumīgas izmantošanas uzraudzību, un Komisijai vajadzētu būt informētai par attiecīgo noteikumu piemērošanu dalībvalstīs, lai varētu ieviest piemērotu sistēmu, kas ļautu viltotus stipros alkoholiskos dzērienus izņemt no tirgus.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17b)  Turklāt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība būtu jāattiecina uz precēm, tostarp iepakojumu, kuru izcelsme ir trešās valstīs un kuras tirdzniecības procesā tiek ievestas Savienības teritorijā, nelaižot brīvā apritē.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1151/201213 uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem neattiecas. Tāpēc būtu jānosaka noteikumi par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Komisijai būtu jāreģistrē ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ar ko identificē stipros alkoholiskos dzērienus, kuru izcelsme ir kādas valsts teritorijā vai reģionā, vai kādā minētās teritorijas apvidū, ja stiprajam alkoholiskajam dzērienam piemītošā kvalitāte, reputācija vai citas īpašības galvenokārt ir saistāmas ar tā ģeogrāfisko izcelsmi.

(18)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1151/201213 uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem neattiecas. Tāpēc būtu jānosaka noteikumi par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Komisijai būtu jāreģistrē ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ar ko identificē stipros alkoholiskos dzērienus, kuru izcelsme ir kādas valsts teritorijā vai reģionā, vai kādā attiecīgās teritorijas apvidū, ja stiprajam alkoholiskajam dzērienam piemītošā kvalitāte, reputācija, tradicionālā apstrādes un ražošanas metode vai citas īpašības galvenokārt ir saistāmas ar tā ģeogrāfisko izcelsmi.

_________________

_________________

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.).

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regula (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a)  Ir lietderīgi noteikt, ka attiecībā uz tiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kuri iegūti no vīniem bez aizsargātas cilmes vietas norādes un kuri minēti šajā regulā, būtu jāgūst labums no tiem pašiem ražošanas potenciāla pārvaldības instrumentiem, kas ir pieejami saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/20131a.

 

_______________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja ierosina regulu saskaņot ar atzinuma projektu par tā dēvēto Omnibusa priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, kuru Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komiteja pieņēma 2017. gada 3. maijā.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Būtu jānosaka procedūra ES vai trešās valsts ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrēšanai, grozīšanai un iespējamai anulēšanai saskaņā ar TRIPS nolīgumu, vienlaikus atzīstot spēkā esošo Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu statusu. Lai padarītu procedūras noteikumus par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm saskanīgus ar visām attiecīgajām nozarēm, šādas procedūras attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem būtu jābalsta uz apjomīgākām un labi pārbaudītām procedūrām attiecībā uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem, kā paredzēts Regulā (ES) Nr. 1151/2012, vienlaikus ņemot vērā alkoholisko dzērienu specifiku. Lai vienkāršotu reģistrēšanas procedūras un nodrošinātu, ka uzņēmējiem un patērētājiem ir elektroniski pieejama informācija, būtu jāizveido ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu elektronisks reģistrs.

(19)  Būtu jānosaka procedūra ES vai trešās valsts ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrēšanai, grozīšanai un iespējamai anulēšanai saskaņā ar TRIPS nolīgumu, vienlaikus atzīstot spēkā esošo reģistrēto Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu statusu. Lai procedūras noteikumus par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm saskaņotu ar visām attiecīgajām nozarēm, šādas procedūras attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem būtu jābalsta uz apjomīgākām un labi pārbaudītām procedūrām attiecībā uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem, kā paredzēts Regulā (ES) Nr. 1151/2012, vienlaikus ņemot vērā alkoholisko dzērienu specifiku. Lai vienkāršotu reģistrēšanas procedūras un nodrošinātu, ka uzņēmējiem un patērētājiem ir elektroniski pieejama informācija, būtu jāizveido ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pārredzams un izsmeļošs elektroniskais reģistrs, kam būtu tāds pats juridiskais spēks, kāds ir Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumam. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas reģistrētas Regulas (EK) Nr. 110/2008 nozīmē, Komisijai būtu jāreģistrē automātiski. Komisijai pirms šīs regulas stāšanās spēkā būtu jāpabeidz Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumā minēto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pārbaudes saskaņā ar minētās regulas 20. punktu.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a)  Lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību noteikumiem attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, būtu jāapsver iespēja pieņemt noteikumus, kas novērstu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu krāpniecisku izmantošanu uz produktiem tranzītā caur Savienības teritoriju pat tad, ja tos nav paredzēts laist brīvā apgrozībā Savienības tirgū.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Dalībvalstu iestādēm vajadzētu būt atbildīgām par to, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, un būtu jāveic pasākumi, lai Komisija varētu uzraudzīt un pārbaudīt šo prasību ievērošanu. Tāpēc Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt noderīgas informācijas savstarpēju apmaiņu.

(20)  Augsta kvalitātes līmeņa saglabāšana ir būtiska nozares reputācijas un vērtības uzturēšanai. Dalībvalstu iestādēm vajadzētu būt atbildīgām par kvalitātes standartu saglabāšanu, nodrošinot atbilstību šai regulai. Tomēr Komisijai būtu jāspēj uzraudzīt un pārbaudīt šo prasību ievērošanu, lai pārliecinātos, ka tā tiek piemērota vienādi. Tāpēc Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt noderīgas informācijas savstarpēju apmaiņu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Lai ņemtu vērā patērētāju augošo pieprasījumu, tehnoloģiju attīstību, izmaiņas attiecīgajos starptautiskajos standartos un nepieciešamību uzlabot ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, tradicionālos nogatavināšanas procesus un — izņēmuma gadījumos — importējošo trešo valstu tiesību aktus un lai nodrošinātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, pilnvaras pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz grozījumiem tehniskajās definīcijās vai atkāpēm no tām un prasībām par stipro alkoholisko dzērienu kategorijām un īpašajiem noteikumiem par dažiem no tiem, kas minēti šīs regulas I nodaļā, marķēšanu un noformēšanu, kas paredzēti šīs regulas II nodaļā, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas minētas šīs regulas III nodaļā un pārbaudēm un informācijas apmaiņu saskaņā ar šīs regulas IV nodaļu.

(22)  Lai ņemtu vērā patērētāju augošās prasības, tehnoloģiju attīstību, izmaiņas attiecīgajos starptautiskajos standartos un nepieciešamību uzlabot ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, tradicionālos izturēšanas procesus un — izņēmuma gadījumos — importējošo trešo valstu tiesību aktus un lai nodrošinātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, vienlaikus ņemot vērā tradicionālo prakšu ievērošanu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz grozījumiem tehniskajās definīcijās vai atkāpēm no tām un prasībām par stipro alkoholisko dzērienu kategorijām un īpašajiem noteikumiem par dažām no šīm kategorijām, kas aplūkotas šīs regulas I nodaļā, marķēšanu un noformēšanu, kas aplūkotas šīs regulas II nodaļā, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas aplūkotas šīs regulas III nodaļā un pārbaudēm un informācijas apmaiņu, kas aplūkota šīs regulas IV nodaļā.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – d punkts – i apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  vai nu tieši, izmantojot jebkuru no šādām metodēm:

(i)  vai nu tieši, izmantojot jebkuru no šādām metodēm atsevišķi vai to apvienojumu:

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka elastīgums, kas Regulā (EK) Nr. 110/2008 izriet no vārdiem „un/vai”, tiktu saglabāts arī šajā regulā.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – d punkts – i apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  macerēšanu vai līdzīgu augu izcelsmes materiālu apstrādi lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtā, lauksaimnieciskas izcelsmes destilātos vai stiprajos alkoholiskajos dzērienos šīs regulas nozīmē,

-  macerēšanu vai līdzīgu augu izcelsmes materiālu apstrādi lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtā, lauksaimnieciskas izcelsmes destilātos vai stiprajos alkoholiskajos dzērienos vai to sajaukumos šīs regulas nozīmē,

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – d punkts – i apakšpunkts – 3. ievilkums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  viena vai vairāku šādu elementu pievienošanu lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtam, lauksaimnieciskas izcelsmes destilātiem vai stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – d punkts – ii apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ii)  viena vai vairāku šādu elementu pievienošanu stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  “maisījums” ir stiprais alkoholiskais dzēriens, kas minēts II pielikuma I daļā vai kas atbilst ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmētam produktam maisījumā ar jebkuru no šādiem elementiem:

(3)  “maisījums” ir stiprais alkoholiskais dzēriens, kas minēts II pielikuma I daļā vai kas atbilst ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmētam produktam maisījumā ar vienu vai vairākiem no šādiem elementiem:

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts,

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja ierosina precizēt maisījuma definīciju, lai vienkāršotu noteikumus par marķēšanu un lai uzņēmējiem un kontroles dienestiem tā būtu vieglāk īstenojama.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  “salikts apzīmējums” ir apvienojums, ko veido II pielikuma I daļā iekļautie stiprā alkoholiskā dzēriena tirdzniecības nosaukuma termini, vai tāda stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, no kuras cēlies viss gatavajā produktā ietilpstošais spirts, ar jebkuru no šādiem elementiem:

(4)  “salikts apzīmējums” ir apvienojums, ko veido II pielikuma I daļā iekļautie stiprā alkoholiskā dzēriena tirdzniecības nosaukuma termini, vai tāda stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, no kuras cēlies viss gatavajā produktā ietilpstošais spirts, ar vienu vai vairākiem no šādiem elementiem:

Pamatojums

Definīcija “stiprais alkoholiskais dzēriens” nav pareizi pārņemta no Regulas (EK) Nr. 110/2008 un tās Īstenošanas regulas (EK) Nr. 716/83. Atzinuma sagatavotāja ierosina labot dažas definīcijas, kas izriet no Regulas (EK) Nr. 110/2008.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  “pieminējums” ir tāda tieša vai netieša atsauce uz vienu vai vairākiem II pielikuma I daļā minētajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kura nav atsauce saliktā apzīmējumā vai 8. panta 6. punktā minētajā sastāvdaļu sarakstā;

(5)  “pieminējums” ir tāda tieša vai netieša atsauce uz II pielikuma I daļā minēto stipro alkoholisko dzērienu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kura nav atsauce saliktā apzīmējumā vai 8. panta 6. punktā minētajā sastāvdaļu sarakstā;

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja ierosina precizēt maisījuma definīciju, lai vienkāršotu noteikumus par marķēšanu un lai uzņēmējiem un kontroles dienestiem tā būtu vieglāk īstenojama.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  “ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” ir norāde, kas nosaka, ka stiprā alkoholiskā dzēriena izcelsme ir kādas valsts teritorijā vai reģionā, vai kādā minētās teritorijas apvidū, kur konkrēta stiprā alkoholiskā dzēriena attiecīgā kvalitāte, reputācija vai citas raksturīgās īpašības būtiski saistāmas ar tā ģeogrāfisko izcelsmi;

(6)  “ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” ir norāde, kas nosaka, ka stiprā alkoholiskā dzēriena izcelsme ir kādas valsts teritorijā vai reģionā, vai kādā attiecīgās teritorijas apvidū, kur konkrēta stiprā alkoholiskā dzēriena attiecīgā kvalitāte, reputācija, tradicionālā apstrādes vai ražošanas metode vai citas raksturīgās īpašības būtiski saistāmas ar tā ģeogrāfisko izcelsmi;

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  “tehniskā dokumentācija” ir datne, kas pievienota pieteikumam par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību, kurā noteikti tehniskie parametri, kādiem stiprajam alkoholiskajam dzērienam ir jāatbilst;

(7)  “tehniskā dokumentācija” ir datne, kura pievienota pieteikumam par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību, kurā noteikti tehniskie parametri, kādiem stiprajam alkoholiskajam dzērienam ir jāatbilst, un kura atbilst terminam “tehniskā dokumentācija” Regulā (EK) Nr. 110/2008;

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Etilspirts, ko lieto stipro alkoholisko dzērienu gatavošanā izmantojamu krāsvielu, aromatizētāju vai citu pieļaujamu piedevu atšķaidīšanai vai šķīdināšanai, ir lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts.

1.  Etilspirts, ko lieto stipro alkoholisko dzērienu gatavošanā, kā arī stipro alkoholisko dzērienu gatavošanā izmantojamu krāsvielu, aromatizētāju vai citu pieļaujamu piedevu atšķaidīšanai vai šķīdināšanai, ir lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Etilspirts, ko lieto stipro alkoholisko dzērienu gatavošanā izmantojamu krāsvielu, aromatizētāju vai citu atļautu piedevu atšķaidīšanai vai šķīdināšanai, ir vienīgi lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts.

2.  Etilspirts, ko lieto stipro alkoholisko dzērienu gatavošanā, kā arī stipro alkoholisko dzērienu gatavošanā izmantojamu krāsvielu, aromatizētāju vai citu atļautu piedevu atšķaidīšanai vai šķīdināšanai, ir vienīgi lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Ja lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts vai destilāti ir paredzēti tirdzniecībai, izejvielas, no kurām tie iegūti, norāda elektroniskajos pavaddokumentos.

Pamatojums

Kā pieprasīts šajā grozījumā, lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta vai destilātu ražošanai izmantotās izejvielas būtu sīki jāuzskaita elektroniskajos pavaddokumentos, lai garantētu pilnīgu izsekojamību un nebūtu iespējams apiet noteikumus. Attiecīgās vielas var izmantot arī citu tādu stipro alkoholisko dzērienu ražošanā, kuros spirtam vai destilātiem ir jābūt iegūtiem vienīgi no attiecīgajām izejvielām.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  tos saldina tikai tāpēc, lai papildinātu galaprodukta garšu, saskaņā ar I pielikuma 3. punktu.

(e)  tos saldina tikai tāpēc, lai papildinātu galaprodukta garšu, saskaņā ar I pielikuma 3. punktu, ņemot vērā katras dalībvalsts tradīcijas un attiecīgos tiesību aktus.

Pamatojums

Tā kā tradicionālo produktu garšas papildināšanu līdz šim reglamentēja valstu noteikumi, saskaņā ar pašlaik spēkā esošās Regulas (EK) Nr. 110/2008 noteikumiem Komisijas priekšlikuma teksts ir jāprecizē.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  tie var būt saldināti, lai atbilstu konkrētiem produktu parametriem, saskaņā ar I pielikuma 3. punktu un ņemot vērā attiecīgos dalībvalsts tiesību aktus.

(e)  tie var būt saldināti, lai atbilstu konkrētiem produktu parametriem, saskaņā ar I pielikuma 3. punktu un ņemot vērā attiecīgos dalībvalsts tiesību aktus. Katrā gadījumā cukuru saturu nosaka katrai produktu kategorijai.

Pamatojums

Jebkāds mēģinājums saskaņot cukura saturu varētu kaitēt tradicionālajām praksēm.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 43. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

svītrots

(a) to tehnisko definīciju grozīšanu, kuras minētas I pielikumā;

 

(b) tām stipro alkoholisko dzērienu kategorijām noteikto prasību grozīšanu, kuras uzskaitītas II pielikuma I daļā, un to uz dažiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem attiecināmo īpašo noteikumu grozīšanu, kuri uzskaitīti II pielikuma II daļā.

 

Deleģētie akti, kas minēti pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, attiecas tikai uz apliecinātām vajadzībām, kas izriet no augošām patērētāju prasībām, tehnoloģiskā progresa, būtisku starptautisko standartu attīstības vai vajadzības pēc produkta inovācijas.

 

Pamatojums

Jebkurš grozījums — vai tas būtu I pielikumā, nosakot tehniskās definīcijas, vai II pielikumā attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu kategorijām, tostarp jaunu kategoriju pievienošana — ir ārkārtīgi jutīgs jautājums un dalībvalstīm jāpiešķir lielākas pilnvaras to risināt.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Saskaņā ar 43. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz jaunu stipro alkoholisko dzērienu kategoriju pievienošanu II pielikumā.

svītrots

Jaunu kategoriju drīkst pievienot saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

 

(a) stipro alkoholisko dzērienu tirgot ar konkrētu nosaukumu un saskaņā ar vienādiem tehniskajiem parametriem ir ekonomiski un tehniski nepieciešams, lai aizsargātu patērētāju un ražotāju intereses;

 

(b) stiprajam alkoholiskajam dzērienam vismaz vienā dalībvalstī ir būtiska tirgus daļa;

 

(c) jaunajai kategorijai izvēlētais nosaukums ir vai nu plaši izmantots nosaukums, vai, ja tas nav iespējams, aprakstošs nosaukums, jo īpaši tāds, kurā izmantota atsauce uz stiprā alkoholiskā dzēriena ražošanā izmantoto izejvielu;

 

(d) jaunās kategorijas tehniskos parametrus nosaka, pamatojoties uz Savienības tirgū lietotu kvalitātes un ražošanas parametru novērtējumu. Nosakot tehniskās specifikācijas, ievēro piemērojamos Savienības tiesību aktus patērētāju tiesību aizsardzības jomā un ņem vērā visus attiecīgos starptautiskos standartus. Tie nodrošina Savienības ražotāju godīgu konkurenci, kā arī Savienības stipro alkoholisko dzērienu izcilo reputāciju.

 

Pamatojums

Šī joma būtu jāuzskata par būtisku, un tāpēc izmantot deleģētos aktus tās grozīšanai nebūtu pieņemami. Deleģēto aktu izmantošana būtu jāierobežo tikai ar tīri tehniskas un/vai administratīvas dabas jautājumiem: tādiem būtiskiem pantiem kā šis būtu jāpiemēro pārredzama koplēmuma procedūra.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Izņēmuma gadījumos, ja tas pieprasīts importējošās trešās valsts tiesību aktos, Komisija arī tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu attiecībā uz atkāpēm no I pielikumā paredzētajām tehnisko definīciju prasībām, attiecībā uz prasībām, kas noteiktas stipro alkoholisko dzērienu kategorijām un paredzētas II pielikuma I daļā, un attiecībā uz dažu to stipro alkoholisko dzērienu īpašajiem noteikumiem, kuri uzskaitīti II pielikuma II daļā.

svītrots

Pamatojums

Šī joma būtu jāuzskata par būtisku, un tāpēc izmantot deleģētos aktus tās grozīšanai nebūtu pieņemami. Deleģēto aktu izmantošana būtu jāierobežo tikai ar tīri tehniskas un/vai administratīvas dabas jautājumiem: tādiem būtiskiem pantiem kā šis būtu jāpiemēro pārredzama koplēmuma procedūra.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

Īstenošanas pilnvaras

 

Komisija drīkst, izmantojot īstenošanas aktus, pieņemt noteikumus par maksimāli pieļaujamo to produktu līmeni, ko izmanto garšas papildināšanai un kas minēti I pielikuma 3) punkta a)–f) apakšpunktā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar [Y]. panta y) punktā minēto [konsultēšanās/pārbaudes] procedūru.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja kāds stiprais alkoholiskais dzēriens atbilst vairāku tādu stipro alkoholisko dzērienu kategoriju prasībām, kuras ietilpst II pielikuma I daļā un pieder pie tajā uzskaitītās 15.–47. kategorijas, tad to var pārdot ar vienu vai vairākiem attiecīgajiem tirdzniecības nosaukumiem, kas paredzēti šīm kategorijām.

3.  Ja kāds stiprais alkoholiskais dzēriens atbilst vairāku II pielikuma I daļā iekļauto stipro alkoholisko dzērienu kategoriju prasībām, tad to var laist tirgū ar vienu vai vairākiem šīm kategorijām noteiktajiem tirdzniecības nosaukumiem.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  papildināti vai aizstāti ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kas minēta III nodaļā, vai papildināti saskaņā ar valsts noteikumiem ar citu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi ar noteikumu, ka patērētājs netiek maldināts, vai

(a)  papildināti vai aizstāti ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kas minēta III nodaļā, vai papildināti saskaņā ar valsts noteikumiem ar citu ģeogrāfiskās izcelsmes atsauci ar noteikumu, ka patērētājs netiek maldināts, vai

Pamatojums

Komisijas tekstā ir paredzēts, ka stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecības nosaukumus var papildināt vai aizstāt ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm vai papildināt ar “citām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”. Tomēr termina “ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” atkārtošana apgrūtina teksta saprašanu. Atzinuma sagatavotāja ierosina tekstu padarīt skaidrāku.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja tirdzniecības nosaukumu papildina vai aizstāj saskaņā ar pirmās daļas a) apakšpunktu, tad ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kas minēta šajā punktā, var papildināt tikai vai nu

Ja juridisko nosaukumu papildina vai aizstāj saskaņā ar pirmās daļas a) apakšpunktu, tad ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kas minēta šajā punktā, var papildināt tikai vai nu

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ar apzīmējumiem, kas 2008. gada 20. februārī jau tiek izmantoti apstiprinātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm 34. panta 1. punkta nozīmē, vai

(a)  ar apzīmējumiem, kas 2008. gada 20. februārī jau tiek izmantoti apstiprinātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm 34. panta 1. punkta nozīmē, tostarp apzīmējumiem, ko tradicionāli izmanto dalībvalstīs, lai norādītu, ka produktam atbilstoši valsts tiesību aktiem ir aizsargāta izcelsmes norāde, vai

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja ierosina nodrošināt dalībvalstu individuālo kvalitātes aizsardzības sistēmu ievērošanu.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ar atbilstošajā produkta specifikācijā norādītiem apzīmējumiem.

(b)  ar jebkuriem atbilstošajā produkta specifikācijā pieļautajiem apzīmējumiem;

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

8. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tirdzniecības nosaukumus, kas minēti 1. punktā un papildināti ar terminu “aromāts” vai citiem līdzīgiem terminiem, var izmantot vienīgi, lai apzīmētu aromatizētājus, kas imitē stipros alkoholiskos dzērienus, vai atsauktos uz to izmantošanu tāda pārtikas produkta ražošanā, kas nav dzēriens. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes nedrīkst lietot, lai apzīmētu aromatizētājus.

Tirdzniecības nosaukumus, kas minēti 1. punktā un papildināti ar terminu “aromāts” vai citiem līdzīgiem terminiem, var izmantot vienīgi, lai apzīmētu aromatizētājus, kas imitē stipros alkoholiskos dzērienus, vai atsauktos uz to izmantošanu tāda pārtikas produkta ražošanā, kas nav stiprais alkoholiskais dzēriens. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes nedrīkst lietot, lai apzīmētu aromatizētājus.

Pamatojums

Tas nepieciešams, lai dzērieniem, kas nav stiprie alkoholiskie dzērieni, varētu veidot asociāciju „aromāts + kategorijas nosaukums” (nevis ģeogrāfiskās izcelsmes norāde).

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  spirtu, ko izmanto to pārtikas produktu ražošanā, iegūst vienīgi no stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, uz kuriem ir atsauce saliktajā apzīmējumā vai pieminējumā(-os), izņemot etilspirtu, kas var būt aromatizētājos, kurus lieto šā pārtikas produkta ražošanai; un

(a)  spirtu, ko izmanto pārtikas produktu ražošanā, iegūst vienīgi no stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, uz kuriem ir atsauce saliktajā apzīmējumā vai pieminējumā(-os), izņemot etilspirtu, kas var būt aromatizētājos, kurus lieto šā pārtikas produkta ražošanai, un etilspirtu, kas iegūts no alkoholiska dzēriena, kurš nav spirts; un

Pamatojums

Kokteiļos var būt stiprie alkoholiskie dzērieni un alkoholiskie dzērieni. Abu alkohola veidu gatavajā produktā minēšana nav maldinoša patērētājiem, jo viss alkohola saturs ir no šiem diviem alkohola veidiem.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Jauktam dzērienam jābūt ar tirdzniecības nosaukumu “stiprais alkoholiskais dzēriens”.

Jauktam dzērienam jābūt ar tirdzniecības nosaukumu “stiprais alkoholiskais dzēriens”. Šis tirdzniecības nosaukums ir skaidri redzams labi saskatāmā vietā uz etiķetes.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja stiprā alkoholiskā dzēriena noformējumā vai marķējumā norāda nogatavināšanas periodu vai izturēšanas laiku, tad tam jāattiecas uz visjaunāko alkoholisko sastāvdaļu ar nosacījumu, ka stiprais alkoholiskais dzēriens ir izturēts dalībvalsts nodokļu inspekcijas uzraudzībā vai uzraudzībā, kas nodrošina līdzvērtīgas garantijas.

3.  Ja stiprā alkoholiskā dzēriena noformējumā vai marķējumā norāda nogatavināšanas periodu vai izturēšanas laiku, tad tam jāattiecas uz visjaunāko alkoholisko sastāvdaļu ar nosacījumu, ka visas darbības saistībā ar izturēšanu ir notikušas dalībvalsts nodokļu inspekcijas uzraudzībā vai līdzvērtīgas garantijas nodrošinošā uzraudzībā. Komisija pieņem publisku reģistru, kurā uzskaitītas izturēšanas procesa uzraudzības iestādes, ko izraudzījusies katra dalībvalsts.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka izturētu produktu pārbaudes būtu jāveic pastāvīgi un efektīvi, nevis sporādiski vai izlases veidā. Mērķis ir ierobežot izturētu produktu viltošanu, ņemot vērā, ka izturēšana rada pievienoto vērtību un šāda veida noteikums garantē likumību un godīgu konkurenci un aizsargā galapatērētājus.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

11. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Atkāpjoties no 3. punkta, ja brendijs izturēts, izmantojot “criaderas y solera” dinamisko izturēšanas sistēmu, vidējo brendija izturēšanu, ko aprēķina, kā aprakstīts IIa pielikumā, noformējumā vai marķējumā var minēt tikai tad, ja brendija izturēšana ir kontrolēta sistēmā, ko atļāvusi kompetentā iestāde. Atsaucei brendija marķējumā uz vidējo izturēšanu, kas izteikta gados, pievieno atsauci uz “criaderas y solera” sistēmu.

Pamatojums

Mērķis ir ļaut dinamiskajā izturēšanas sistēmā “criaderas y solera” izturēta brendija ražotājiem marķējumā norādīt attiecīgo vidējo izturēšanas laiku gados. Produkta atbilstību garantētu ražotājs, kam piemēro kontroles sistēmu, kuru ir apstiprinājusi kompetentā iestāde.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

11. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Stiprā alkoholiskā dzēriena nogatavināšanas periodu vai vecumu un tirdzniecības nosaukumu iekļauj elektroniskajos pavaddokumentos.

Pamatojums

Ar grozījumu tiek pieprasīts svarīgu informāciju par stipro alkoholisko dzērienu, piemēram, tirdzniecības nosaukumu vai nogatavināšanas periodu, norādīt pavaddokumentos, lai nodrošinātu labāku izsekojamību un nepieļautu neatbilstīgu praksi, kas varētu izkropļot konkurenci starp ražotājiem vai maldināt patērētājus.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja stiprā alkoholiskā dzēriena izcelsme ir norādīta, tā atbilst izcelsmes valstij vai izcelsmes teritorijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/201316 60. pantu.

1.  Ja stiprā alkoholiskā dzēriena izcelsme ir norādīta, tā atbilst vietai vai reģionam, kur noticis gatavā produkta ražošanas procesa attiecīgais posms, kurā stiprajam alkoholiskajam dzērienam ir piešķirtas tā raksturīgās iezīmes un būtiskās galīgās īpašības.

_________________

 

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

 

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

13. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas ražoti Savienībā un paredzēti eksportam, šajā regulā paredzētos datus var atkārtot valodā, kas nav Eiropas Savienības oficiālā valoda.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

14. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Savienības simbola izmantošana aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

Savienības simbola izmantošana reģistrētām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Savienības simbolu attiecībā uz aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi var izmantot stipro alkoholisko dzērienu marķējumā un noformējumā.

Savienības simbolu attiecībā uz reģistrētu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi var izmantot stipro alkoholisko dzērienu marķējumā un noformējumā.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai ņemtu vērā pārmaiņas patērētāju pieprasījumā, tehnoloģiju attīstībā, izmaiņas attiecīgajos starptautiskajos standartos un nepieciešamību uzlabot ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu attiecībā uz:

1.  Lai ņemtu vērā augošās patērētāju prasības, tehnoloģiju attīstību, izmaiņas attiecīgajos starptautiskajos standartos un nepieciešamību uzlabot ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, vienlaikus nodrošinot patērētāju aizsardzību un ņemot vērā tradicionālās prakses, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kas papildina šo regulu, saskaņā ar 43. pantu attiecībā uz:

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Izņēmuma gadījumos, kad to prasa importētājas trešās valsts tiesību akti, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu par atkāpēm no noformēšanas un marķēšanas noteikumiem, kas iekļauti šajā nodaļā.

svītrots

Pamatojums

Dažu stipro alkoholisko dzērienu nosaukumus vairs nedrīkst tulkot eksporta tirgu valodās. Komisija patur tiesības mainīt šo tulkojumu, “izņēmuma gadījumos” izmantojot īpašus deleģētos aktus. Tas šķiet nevajadzīgs ierobežojums un sarežģījums. Atzinuma sagatavotāja ierosina saglabāt iepriekšējo Regulas (EK) Nr. 110/2008 teksta versiju.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes var lietot visi uzņēmēji, kas laiž tirgū stipro alkoholisko dzērienu, kurš ražots atbilstīgi produkta specifikācijai.

1.  Reģistrētas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes var lietot visi uzņēmēji, kas laiž tirgū stipro alkoholisko dzērienu, kurš ražots atbilstīgi produkta specifikācijai.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un stipros alkoholiskos dzērienus, kuriem izmanto šos aizsargātos nosaukumus saskaņā ar produkta specifikāciju, aizsargā pret:

2.  Saskaņā ar šo regulu aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir jāaizsargā pret:

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  līdzīgos produktos, kas neatbilst ar aizsargāto nosaukumu apzīmētā produkta specifikācijai; vai

(i)  līdzīgos produktos, kas neatbilst ar aizsargāto nosaukumu apzīmētā produkta specifikācijai, tostarp tad, kad šie produkti tiek izmantoti kā sastāvdaļas; vai

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja ierosina pastiprināt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, izmantojot frāzi, kas atrodama Regulā (EK) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām: “tostarp, ja minētie produkti tiek izmantoti kā sastāvdaļa”.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  jebkādu neatļautu izmantošanu, atdarināšanu vai atsaukšanos uz tiem, pat ja ir norādīta produktu vai pakalpojumu patiesā izcelsme vai ja aizsargātais nosaukums ir tulkots vai ir kopā ar tādu izteicienu kā “veids”, “tips”, “metode”, “kā ražots”, “imitācija”, “aromāts”, “līdzīgs” vai līdzīgu izteicienu;

(b)  jebkādu neatļautu izmantošanu, atdarināšanu vai atsaukšanos uz tiem, pat ja ir norādīta produktu vai pakalpojumu patiesā izcelsme vai ja aizsargātais nosaukums ir tulkots vai ir kopā ar tādu izteicienu kā “veids”, “tips”, “metode”, “kā ražots”, “imitācija”, “aromāts”, “līdzīgs”, “stilā” vai līdzīgu izteicienu, tostarp, ja minētie produkti tiek izmantoti kā sastāvdaļa;

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja ierosina pastiprināt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, izmantojot frāzi, kas atrodama Regulā (EK) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām: “tostarp, ja minētie produkti tiek izmantoti kā sastāvdaļa”.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  jebkādu citu nepatiesu vai maldinošu norādi uz produkta izcelsmi, cilmi, būtību vai būtiskām īpašībām, kura ir uz iekšējā vai ārējā iesaiņojuma, reklāmas materiālos vai dokumentos par attiecīgo produktu, kā arī pret tāda trauka izmantošanu produkta iesaiņojumam, kas rada nepatiesu iespaidu par produkta izcelsmi;

(c)  jebkādu citu nepatiesu vai maldinošu produkta izcelsmes, cilmes, raksturīgo īpašību, sastāvdaļu vai būtisko īpašību norādi produkta aprakstā vai marķējumā, kas var radīt nepatiesu iespaidu par produkta izcelsmi;

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību attiecina uz precēm, tostarp iepakojumu, kuru izcelsme ir trešās valstīs un kuras tirdzniecības procesā tiek ievestas Savienībā, nelaižot brīvā apritē;

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes nedrīkst Savienībā kļūt par sugasvārdiem 32. panta 1. punkta nozīmē.

3.  Reģistrētas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes nedrīkst Savienībā kļūt par sugasvārdiem 32. panta 1. punkta nozīmē.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

18. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, lai nepieļautu vai pārtrauktu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu nelikumīgu izmantošanu, kā minēts 2. punktā.

4.  Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, lai nepieļautu vai pārtrauktu reģistrētu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu nelikumīgu izmantošanu, kā minēts 2. punktā.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

18. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Dalībvalstis var piemērot 61.–72. panta noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, attiecībā uz tādu vīnogu platībām, no kurām ražo vīnus, kas ir derīgi stipro alkoholisko dzērienu ar ģeogrāfiskas izcelsmes norādi ražošanai. Piemērojot minētos noteikumus, attiecīgās platības var uzskatīt par platībām, kurās var ražot vīnu ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja ierosina regulu saskaņot ar atzinuma projektu par tā dēvēto Omnibusa priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, kuru Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komiteja pieņēma 2017. gada 3. maijā.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  nosaukums, kurš jāaizsargā kā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, kā to lieto tirdzniecībā vai sarunvalodā, un tikai valodās, kuras izmanto vai vēsturiski izmantoja, lai aprakstītu konkrētu produktu noteiktā ģeogrāfiskajā apgabalā;

(a)  nosaukums, kurš jāreģistrē kā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, kā to lieto tirdzniecībā vai sarunvalodā, un tikai valodās, kuras izmanto vai vēsturiski izmantoja, lai aprakstītu konkrētu produktu noteiktā ģeogrāfiskajā apgabalā;

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  apraksts par produkta iegūšanas metodi un — vajadzības gadījumā — par autentiskajām un nemainīgajām vietējām metodēm, kā arī informācija par iesaiņojumu, ja pieteikuma iesniedzēju grupa tā nosaka un sniedz pietiekamu ar konkrēto produktu saistītu pamatojumu par to, kāpēc iesaiņošanai jānotiek noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā, lai saglabātu kvalitāti, garantētu izcelsmi vai nodrošinātu kontroli, ņemot vērā Savienības tiesību aktus, jo īpaši aktus par preču brīvu apriti un pakalpojumu brīvu sniegšanu;

(e)  apraksts par produkta ražošanas metodi un — vajadzības gadījumā — par autentiskajām un nemainīgajām vietējām metodēm, kā arī informācija par iepildīšanu, ja pieteikuma iesniedzēju grupa tā nosaka un sniedz pietiekamu ar konkrēto produktu saistītu pamatojumu par to, kāpēc iepildīšanai jānotiek noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā, lai saglabātu kvalitāti, garantētu izcelsmi vai nodrošinātu kontroli, ņemot vērā Savienības tiesību aktus, jo īpaši aktus par preču brīvu apriti un pakalpojumu brīvu sniegšanu;

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  attiecīgā gadījumā — saikne starp produkta konkrēto kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām un d) punktā minēto ģeogrāfisko izcelsmi;

(f)  informācija par stiprā alkoholiskā dzēriena raksturīgajām īpašībām un saikni ar d) apakšpunktā minēto ģeogrāfisko izcelsmi;

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija, izmantojot piemērotus līdzekļus, rūpīgi izskata ikvienu pieteikumu, ko tā saņem saskaņā ar 21. pantu, lai pārbaudītu, vai tas ir pamatots un vai tas atbilst šīs nodaļas nosacījumiem. Šāda izskatīšana nedrīkstētu būt ilgāka par 12 mēnešiem. Ja šis laikposms tiek pārsniegts, Komisija pieteikuma iesniedzējam rakstveidā norāda aizkavēšanās iemeslus.

Komisija, izmantojot piemērotus līdzekļus, rūpīgi izskata ikvienu pieteikumu, ko tā saņem saskaņā ar 21. pantu, lai pārbaudītu, vai tas ir pamatots un vai tas atbilst šīs nodaļas nosacījumiem. Šāda izskatīšana nedrīkstētu būt ilgāka par sešiem mēnešiem. Ja šis laikposms tiek pārsniegts, Komisija pieteikuma iesniedzējam rakstveidā norāda aizkavēšanās iemeslus.

Pamatojums

Komisija spirta bāzes alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācijai ierosina 12 mēnešu termiņu. Citiem pārtikas produktiem šis termiņš ir seši mēneši. Atzinuma sagatavotāja ierosina spirta bāzes alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas termiņu saskaņot ar citām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja ir piemērojamas valsts tiesību normas, pieteikuma iesniegšanu veic pēc valsts procedūras pabeigšanas.

Pamatojums

Ņemot vērā procedūru dažādību dalībvalstīs, atzinuma sagatavotāja ierosina precizēt, ka, ja eksistē valsts noteikumi, tad piemēro tos.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc jebkuras tādas fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma, kurai ir likumīgas intereses, var pieņemt īstenošanas aktus, lai anulētu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju šādos gadījumos:

Komisija pēc apspriešanās ar iesaistīto dalībvalstu attiecīgo iestādi un jebkuras tādas fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma, kurai ir likumīgas intereses, var pieņemt īstenošanas aktus, lai anulētu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju šādos gadījumos:

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ja neviens produkts ar attiecīgo ģeogrāfiskās izcelsmes norādi nav laists tirgū vismaz septiņus gadus.

(b)  ja neviens produkts ar attiecīgo ģeogrāfiskās izcelsmes norādi nav laists tirgū vismaz septiņus secīgus gadus.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

29. pants – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas anulēšanas aktus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija, nepiemērojot 44. panta 2. punktā minēto procedūru, pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem izveido un kārto publiski pieejamu atjauninātu tādu stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistru, kuras ir atzītas saskaņā ar šo shēmu (“reģistrs”).

Komisija pieņem deleģētos aktus, ar kuriem izveido un uztur publiski pieejamu, atjauninātu un saskaņā ar šo shēmu atzītu stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistru (“reģistrs”), kas aizstāj un kam ir tāds pats juridiskais spēks kā Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumam; reģistrs sniegs tiešu piekļuvi visām produkta specifikācijām attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas reģistrēti ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem paredz sīki izstrādātus noteikumus par reģistra formu un saturu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Komisija var pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem paredz sīki izstrādātus noteikumus par reģistra formu un saturu.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

31. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas minētas šīs regulas 2. pantā, aizsargā, neskarot jau aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un cilmes vietas nosaukumus produktiem, kas definēti Regulas (EK) Nr. 1308/2013 93. pantā.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja ierosina pielāgot Komisijas tekstu 100. pantam Regulā (EK) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, kurā noteikts, ka ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu aizsardzība neskar stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem piešķirto aizsardzību.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

34. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz esošajām aizsargātajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz esošajām reģistrētajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Laikposmā līdz diviem gadiem pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija ar īstenošanas aktiem var pēc savas ierosmes nolemt anulēt Regulas (EU) Nr. 110/2008 20. pantā minēto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, ja tās neatbilst 2. panta 1. punkta 6) apakšpunkta prasībām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.  Laikposmā līdz diviem gadiem pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija pēc apspriešanās ar dalībvalsti, uz kuras teritoriju attiecas ražotāju ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, un ar īstenošanas aktiem var nolemt anulēt Regulas (EK) Nr. 110/2008 20. pantā minēto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrāciju, ja tās neatbilst 2. panta 1. punkta 6) apakšpunkta prasībām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neatkarīgi no dalībvalstu valsts tiesību aktiem izdevumus par šādu produkta specifikācijas ievērošanas pārbaudi sedz pārtikas nozares uzņēmēji, kuru produktus pārbauda.

Neatkarīgi no dalībvalstu valsts tiesību aktiem izdevumus par šādu produkta specifikācijas ievērošanas pārbaudi sedz uzņēmēji, kuru produktus pārbauda.

Pamatojums

Komisijas tekstā ir lietoti termini “uzņēmēji” un “pārtikas nozares uzņēmēji”. Atzinuma sagatavotāja ierosina saglabāt tikai terminu “uzņēmēji” saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 110/2008. Šis termins labāk raksturo nozares profesionāļu daudzveidību.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

35. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Kompetentās iestādes vai struktūras kas minētas 1. un 2. punktā, kad tās pārbauda aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes atbilstību produkta specifikācijai, ir objektīvas un taisnīgas. To rīcībā ir kvalificēts personāls un resursi, kas vajadzīgi uzdevumu veikšanai.

5.  Kompetentās iestādes vai struktūras kas minētas 1. un 2. punktā, kad tās pārbauda reģistrētās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes atbilstību produkta specifikācijai, ir objektīvas un taisnīgas. To rīcībā ir kvalificēts personāls un resursi, kas vajadzīgi uzdevumu veikšanai.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

38. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Lai nodrošinātu ražotāju vai tirgus dalībnieku tiesības vai likumīgās intereses, Komisija ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 43. pantu, var noteikt:

3.  Lai nodrošinātu ražotāju vai uzņēmēju tiesības vai likumīgās intereses, Komisija ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 43. pantu, var noteikt:

Pamatojums

Komisijas tekstā ir lietoti termini “uzņēmēji” un “pārtikas nozares uzņēmēji”. Atzinuma sagatavotāja ierosina saglabāt tikai terminu “uzņēmēji” saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 110/2008. Šis termins labāk raksturo nozares profesionāļu daudzveidību.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

38. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Lai nodrošinātu šajā nodaļā paredzēto pārbaužu efektivitāti, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu par vajadzīgajiem pasākumiem attiecībā uz pārtikas nozares dalībnieku paziņošanu kompetentajām iestādēm.

7.  Lai nodrošinātu šajā nodaļā paredzēto pārbaužu efektivitāti, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. pantu par vajadzīgajiem pasākumiem attiecībā uz uzņēmēju paziņošanu kompetentajām iestādēm.

Pamatojums

Komisijas tekstā ir lietoti termini “uzņēmēji” un “pārtikas nozares uzņēmēji”. Atzinuma sagatavotāja ierosina saglabāt tikai terminu “uzņēmēji” saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 110/2008. Šis termins labāk raksturo nozares profesionāļu daudzveidību.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

40. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis ir atbildīgas par stipro alkoholisko dzērienu pārbaudēm. Tās veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, un izraugās kompetentās iestādes, kas atbild par atbilstību šai regulai.

1.  Dalībvalstis ir atbildīgas par stipro alkoholisko dzērienu pārbaudēm saskaņā ar Regulu (ES) 2017/625. Tās veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, un izraugās kompetentās iestādes, kas atbild par atbilstību šai regulai.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt 5., 16., 38., 41. pantā un 46. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus uz nenoteiktu laiku pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2.  Pilnvaras pieņemt 5., 16., 38., 41. pantā un 46. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmu, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  stēvija

Pamatojums

Patērētājus interesē produkti ar zemu kaloritāti, tādējādi ražotāji vairāk izmanto šo dabīgo saldinātāju noteiktos dzērienos.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  citas dabīgas vielas ar ogļhidrātiem, kuru iedarbība ir līdzīga a)–e) apakšpunktā minēto produktu iedarbībai.

(f)  citas lauksaimnieciskas izejvielas, lauksaimnieciskas izcelsmes vielas vai dabīgas vielas ar ogļhidrātiem, kuru iedarbība ir līdzīga a)–e) apakšpunktā minēto produktu iedarbībai.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a  “Aromatizēšana” nozīmē aromatizētāju vai pārtikas sastāvdaļu ar aromatizētāju īpašībām pievienošanu kāda stiprā alkoholiskā dzēriena gatavošanā.

Pamatojums

I pielikumā atsevišķas definīcijas nav iekļautas. Šai definīcijai vajadzētu palikt tādai pašai, kāda tā ir Regulā (EK) Nr. 110/2008, lai palīdzētu nodrošināt vienotu noteikumu piemērošanu visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.b  “Izgatavošanas vieta” ir vieta vai reģions, kur notikusi tā galaprodukta ražošanas stadija, kurā stiprajam alkoholiskajam dzērienam ir piešķirtas raksturīgās iezīmes un būtiskās galīgās īpašības.

Pamatojums

I pielikumā atsevišķas definīcijas nav iekļautas. Šai definīcijai vajadzētu palikt tādai pašai, kāda tā ir Regulā (EK) Nr. 110/2008, lai palīdzētu nodrošināt vienotu noteikumu piemērošanu visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa – 8.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.c  “Apraksts” ir teksts, ko lieto dzērienu marķējumā, noformējumā un uz iepakojuma, dzēriena transportēšanas pavaddokumentos, komercdokumentos, jo īpaši faktūrrēķinos un pavadzīmēs, un dzēriena reklāmās.

Pamatojums

I pielikumā atsevišķas definīcijas nav iekļautas. Šai definīcijai vajadzētu palikt tādai pašai, kāda tā ir Regulā (EK) Nr. 110/2008, lai palīdzētu nodrošināt vienotu noteikumu piemērošanu visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ii)  stiprais alkoholiskais dzēriens, ko ražo, tikai raudzējot un destilējot cukurniedru sulu, un kam piemīt rumam raksturīgs aromāts, un gaistošu vielu saturs tajā ir 225 grami vai vairāk uz hektolitru 100 tilp. % spirta. Šo stipro alkoholisko dzērienu var laist tirgū, ar vārdu “lauksaimniecības” papildinot tirdzniecības nosaukumu “rums”, kam pievienota jebkura no reģistrētajām Francijas aizjūras departamentu vai Madeiras autonomā reģiona ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

(ii)  stiprais alkoholiskais dzēriens, ko ražo, tikai un vienīgi raudzējot un destilējot cukurniedru sulu, un kam piemīt rumam raksturīgs aromāts, un gaistošu vielu daudzums vienā hektolitrā 100 % alkohola ir 225 grami vai vairāk. Šo stipro alkoholisko dzērienu var laist tirgū, ar vārdu “lauksaimniecības” papildinot juridisko nosaukumu “rums” tikai tad, ja tam pievienota jebkura no reģistrētajām Francijas aizjūras departamentu vai Madeiras autonomā reģiona ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Pamatojums

Skaidri norādīt, ka termins “lauksaimniecības” attiecas tikai uz rumiem ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  Lai piešķirtu galaprodukta garšu, rumu drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

Pamatojums

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz litru degvīna.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  Lai piešķirtu galaprodukta garšu, graudu spirtu drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

Pamatojums

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz litru degvīna.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 4. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  Lai piešķirtu galaprodukta garšu, vīna spirtu drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

Pamatojums

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz litru degvīna.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 5. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  Brandy jeb Weinbrand drīkst saldināt, lai tam piešķirtu galaprodukta garšu, bet nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 35 gramus uz litru galaprodukta.

Pamatojums

Būtu jāņem vērā pašreizējie noteikumi, kas reglamentē brendija ražošanu. Spānijas valsts tiesību akti pieļauj maksimālo saturu 35 grami litrā.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 6. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  Lai piešķirtu galaprodukta garšu, vīnogu čagu spirtu jeb vīnogu čagu degvīnu drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

Pamatojums

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz litru degvīna.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 7. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  Lai piešķirtu galaprodukta garšu, augļu čagu spirtu drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

Pamatojums

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz litru degvīna.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 8. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  Lai piešķirtu galaprodukta garšu, rozīņu spirtu jeb raisin brandy degvīnu drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

Pamatojums

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz litru degvīna.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 9. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ha)  Lai piešķirtu galaprodukta garšu, augļu spirtu drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

Pamatojums

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz litru degvīna.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 10. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  Ne sidra spirtu, ne bumbieru sidra spirtu nearomatizē.

(d)  Ne sidra spirtu, ne bumbieru sidra spirtu nearomatizē. Taču tas neizslēdz tradicionālās ražošanas metodes.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja ierosina aizsargāt stipro alkoholisko dzērienu, piemēram, kalvadosa, tradicionālās ražošanas metodes no sidra un bumbieru sidra.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 10. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  Lai piešķirtu galaprodukta garšu, ābolu un bumbieru sidra spirtu drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

Pamatojums

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz litru degvīna.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 11. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  Lai piešķirtu galaprodukta garšu, medus spirtu drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

Pamatojums

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz litru degvīna.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 12. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  Lai piešķirtu galaprodukta garšu, Hefebrand drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

Pamatojums

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz litru degvīna.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 13. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  Lai piešķirtu galaprodukta garšu, Bierbrand jeb eau de vie de bière [alus degvīnu] drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

Pamatojums

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz litru degvīna.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 14. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  Lai piešķirtu galaprodukta garšu, Topinambur drīkst saldināt, nepārsniedzot invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz litru galaprodukta.

Pamatojums

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz litru degvīna.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Maksimālais atliekvielu daudzums lauksaimniecības izcelsmes etilspirtā atbilst I pielikuma 1. punktā noteiktajam, izņemot to, ka metanola saturs tajā nedrīkst pārsniegt 10 gramus uz hektolitru 100 tilp. % spirta.

Maksimālais atliekvielu daudzums lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtā, ko izmanto degvīna ražošanā, atbilst I pielikuma 1. punktā noteiktajam, izņemot to, ka metanola saturs tajā nedrīkst pārsniegt 10 gramus uz hektolitru 100 tilp. % spirta.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – 3. daļa – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(a)  Degvīna maksimālais cukura daudzums, kas izteikts kā invertcukurs, ir 10 grami litrā.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.a  Degvīnu var saldināt, lai tam piešķirtu vajadzīgo galaprodukta garšu. Tomēr viens litrs galaprodukta nesatur vairāk nekā 10 g saldinošo vielu, ko izsaka kā invertcukura ekvivalentu.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 31.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

31.a  Aromatizēta degvīna maksimālais cukura daudzums, kas izteikts kā invertcukurs, ir 100 grami litrā.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa – 42. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  Olu liķieris jeb advocaat, jeb avocat, jeb advokat ir aromatizēts vai nearomatizēts stiprais alkoholiskais dzēriens, ko iegūst no lauksaimniecības izcelsmes etilspirta, destilāta vai spirta, vai to maisījuma un kā sastāvā ir kvalitatīvs olu dzeltenums, olu baltums un cukurs vai medus. Minimālajam cukura vai medus daudzumam, ko izsaka kā invertcukuru, vienā litrā ir jābūt 150 grami. Minimālajam tīra olu dzeltenuma saturam galaproduktā ir jābūt 140 grami uz litru.

(a)  Olu liķieris jeb advocaat, jeb avocat, jeb advokat ir aromatizēts vai nearomatizēts stiprais alkoholiskais dzēriens, ko iegūst no lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta, destilāta vai spirta, vai to maisījuma un kā sastāvā ir olu dzeltenums, olu baltums un cukurs vai medus. Minimālajam cukura vai medus daudzumam, ko izsaka kā invertcukuru, vienā litrā ir jābūt 150 grami. Minimālajam tīra olu dzeltenuma saturam galaproduktā ir jābūt 140 grami uz litru.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Guignolet Kirsch tiek ražots Francijā un iegūts, sajaucot guignolet un kirsch tā, ka vismaz 3 % kopējā tīrā alkohola gala produktā ir no kirsch. Spirta tilpumkoncentrācija Guignolet Kirsch ir vismaz 15 %. Aprakstā, noformējumā un marķējumā vārds “Guignolet” ir rakstīts ar tāda paša fonta, izmēra un krāsas rakstzīmēm kā vārds “Kirsch”, un tas ir uz pudeles priekšējās etiķetes. Alkohola sastāva informācijā norāda tīra spirta tilpumprocentus, ko katra sastāvdaļa, proti, guignolet un kirsch, dod kopējā Guignolet Kirsch tīra spirta tilpumkoncentrācijā.

Pamatojums

Atzinuma sagatavotāja ierosina paredzēt īpašus noteikumus attiecībā uz Guignolet Kirsch tāpat kā attiecībā uz Rum Verschnitt un Slivovice.

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

IIa pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

IIa pielikums

 

“Criaderas y solera” dinamiskā izturēšanas sistēma.

 

Tradicionālā izturēšanas sistēma Spānijā, kas noteikta valsts tiesību aktos, proti, 2014. gada 14. marta Karaļa dekrētā 164/2014, kā arī brendija ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu tehniskajā dokumentācijā, paredz regulāri noliet daļu no brendija, kas atrodas katrā ozolkoka mucā vai tvertnē, kuras veido izturēšanas rindu, un attiecīgo nolietā brendija daudzumu pārliet no citas, iepriekšējā vecuma rindas.

 

Definīcijas

 

“Izturēšanas rinda” ir mucu vai tvertņu rinda, kurās noteiktā izturēšanas procesa brīdī atrodas viena izturēšanas vecuma brendijs. Rindu dēvē par “criadera”, izņemot pēdējo pirms brendija izliešanas pudelēs, kuru dēvē par “solera”.

 

“Nolējums” ir daļa brendija no katras ozolkoka mucas vai tvertnes, ko nolej, lai to pievienotu mucās un/vai tilpnēs, kas atrodas nākamajā rindā, vai “solera” rindas gadījumā — iepildītu pudelēs.

 

“Pārlējums” ir apjoms, ko nolej no vienas rindas ozolkoka mucām vai tvertnēm un ko pievieno un sajauc ar nākamās rindas ozolkoka mucu vai tvertņu saturu, kas vecuma ziņā ir nākamais tuvākais.

 

“Vidējā izturēšana” ir laika posms, kas atbilst visa izturamā brendija daudzuma atjaunināšanai, ko aprēķina kā attiecību starp kopējo brendija apjomu visās izturēšanas rindās un nolējumu apjomu no pēdējās rindas “solera” viena gada laikā.

 

Vidējo tā brendija izturēšanu, kas noliets no “solera”, var aprēķināt saskaņā ar formulu,

 

 

 

kur:

 

– t ir vidējā izturēšana, kas izteikta gados,

 

– Vt ir kopējais izturēšanas sistēmā iekļautais apjoms, kas izteikts litros tīra spirta,

 

– Ve ir kopējais vienā gadā no sistēmas nolietais apjoms, kas paredzēts iepildīšanai pudelēs un izteikts litros tīra spirta.

 

Minimālais vidējais vecums: ozolkoka mucās vai tvertnēs, kuru tilpums ir mazāks nekā 1000 litri, nolējumu un pārlējumu skaits gadā ir mazāks nekā sistēmā iekļauto rindu skaits, kas reizināts ar divi, vai vienāds ar to, lai nodrošinātu, ka jaunākais komponents tiek izturēts vismaz sešus mēnešus.

 

Tvertnēs, kuru tilpums ir 1000 litri un vairāk, nolējumu un pārlējumu skaits gadā ir mazāks nekā sistēmā iekļauto rindu skaits vai vienāds ar to, lai nodrošinātu, ka jaunākais komponents tiek izturēts vismaz vienu gadu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošana citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā un stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība

Atsauces

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

12.12.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Angélique Delahaye

2.3.2017

Pieņemšanas datums

10.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Paul Brannen, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Hilde Vautmans, Miguel Viegas

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Stanisław Ożóg

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

37

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ECR

James Nicholson, Stanisław Ożóg

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde, Hilde Vautmans

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošana citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā un stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība

Atsauces

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

1.12.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

12.12.2016

IMCO

12.12.2016

AGRI

12.12.2016

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

IMCO

25.1.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Pilar Ayuso

16.2.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.7.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

24.1.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

54

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

France Jamet, Jiří Maštálka

Iesniegšanas datums

2.2.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

France Jamet, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 16. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika