Procedura : 2016/0392(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0021/2018

Teksty złożone :

A8-0021/2018

Debaty :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Głosowanie :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 13/03/2019 - 11.14

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1724kWORD 242k
2.2.2018
PE 604.847v02-00 A8-0021/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych oraz ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawczyni: Pilar Ayuso

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych oraz ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0750),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 43 ust. 2 oraz art. 114 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0496/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 29 marca 2017 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0021/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Środki mające zastosowanie do napojów spirytusowych powinny przyczyniać się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, zapobiegania nieuczciwym praktykom oraz osiągnięcia przejrzystości rynku i uczciwej konkurencji. Środki te powinny chronić renomę, jaką unijne napoje spirytusowe zyskały na rynku unijnym i światowym, uwzględniając tradycyjne praktyki stosowane przy produkcji napojów spirytusowych oraz wzrost potrzeb w zakresie ochrony i informowania konsumenta. Wskazane jest również uwzględnienie innowacji technologicznych w odniesieniu do napojów spirytusowych, w odniesieniu do których innowacje takie służą poprawie jakości, nie naruszając tradycyjnego charakteru danego napoju spirytusowego. Produkcja napojów spirytusowych jest mocno powiązana z sektorem rolnictwa. Z jednej strony umożliwia ona zbyt produktów rolniczych, a z drugiej strony powiązanie to ma decydujące znaczenie dla jakości i renomy unijnych napojów spirytusowych. W ramach regulacyjnych należy zatem podkreślić ten silny związek z sektorem rolniczym.

(3)  Środki mające zastosowanie do napojów spirytusowych powinny przyczyniać się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, usunięcia asymetrii informacji, zapobiegania nieuczciwym praktykom oraz osiągnięcia przejrzystości rynku i uczciwej konkurencji. Środki te powinny chronić renomę, jaką unijne napoje spirytusowe zyskały na rynku unijnym i światowym, uwzględniając tradycyjne praktyki stosowane przy produkcji napojów spirytusowych oraz wzrost potrzeb w zakresie ochrony i informowania konsumenta. Wskazane jest również uwzględnienie innowacji technologicznych w odniesieniu do napojów spirytusowych, w odniesieniu do których innowacje takie służą poprawie jakości, nie naruszając tradycyjnego charakteru danego napoju spirytusowego. Produkcja napojów spirytusowych jest regulowana rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady1a, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/20111b i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/6251c, a ponadto jest mocno powiązana z sektorem rolnictwa. Z jednej strony umożliwia ona zbyt produktów rolniczych, a z drugiej strony powiązanie to ma decydujące znaczenie dla jakości, bezpieczeństwa i renomy unijnych napojów spirytusowych. W ramach regulacyjnych należy zatem podkreślić ten silny związek z sektorem rolno-spożywczym.

 

____________________________

 

1a Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.

 

1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.

 

1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Środki mające zastosowanie do napojów spirytusowych stanowią specjalną kategorię wśród ogólnych przepisów obowiązujących w sektorze rolno-spożywczym. Ten specjalny charakter wynika w tym przypadku z zachowania tradycyjnych metod produkcji, ścisłego związku napojów spirytusowych z sektorem rolnym, stosowania produktów wysokiej jakości i zaangażowania na rzecz ochrony bezpieczeństwa konsumentów, z której sektor ten zobowiązuje się nigdy nie zrezygnować.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W celu zapewnienia bardziej jednolitego podejścia do prawodawstwa regulującego kwestie napojów spirytusowych niniejsze rozporządzenie powinno jasno określić kryteria dotyczące definicji, prezentowania i etykietowania napojów spirytusowych, jak również ochrony oznaczeń geograficznych. Niniejsze rozporządzenie powinno również określić zasady wykorzystywania alkoholu etylowego lub destylatów pochodzenia rolniczego do produkcji napojów alkoholowych oraz stosowania nazw handlowych napojów spirytusowych przy prezentacji i etykietowaniu środków spożywczych.

(4)  W celu zapewnienia bardziej jednolitego podejścia do prawodawstwa regulującego kwestie napojów spirytusowych niniejsze rozporządzenie powinno jasno określić kryteria dotyczące definicji, prezentowania i etykietowania napojów spirytusowych, jak również ochrony oznaczeń geograficznych, bez uszczerbku dla różnorodności języków urzędowych i alfabetów w Unii. Niniejsze rozporządzenie powinno również określić zasady wykorzystywania alkoholu etylowego lub destylatów pochodzenia rolniczego do produkcji napojów alkoholowych oraz stosowania nazw handlowych napojów spirytusowych przy prezentacji i etykietowaniu środków spożywczych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  W celu udostępnienia konsumentom odpowiednich informacji należy ustanowić przepisy w zakresie prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, które kwalifikują się do mieszanin napojów spirytusowych.

(13)  W celu udostępnienia konsumentom odpowiednich informacji, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr /2011, należy ustanowić przepisy w zakresie prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, które kwalifikują się do mieszanin napojów spirytusowych.

Poprawka5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  W niektórych przypadkach, aby zwrócić uwagę konsumentów na cechy jakościowe swego produktu, podmioty działające na rynku spożywczym mogą chcieć wskazać pochodzenie danego napoju spirytusowego lub też być zobowiązane do jego wskazania. Takie oznaczenia pochodzenia również powinny spełniać zharmonizowane kryteria. W związku z powyższym należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące wskazania państwa lub miejsca pochodzenia w prezentacji i etykietowaniu napojów spirytusowych.

(15)  W niektórych przypadkach, aby zwrócić uwagę konsumentów na cechy jakościowe swego produktu, podmioty działające na rynku spożywczym mogą chcieć wskazać pochodzenie danego napoju spirytusowego lub też być zobowiązane do jego wskazania. W związku z powyższym należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące wskazania państwa lub miejsca pochodzenia w prezentacji i etykietowaniu napojów spirytusowych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Jeżeli chodzi o ochronę oznaczeń geograficznych, ważne jest, aby należycie uwzględniać Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej („porozumienie TRIPS”), w szczególności jego art. 22 i 23, oraz Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu („GATT”), które zatwierdzono decyzją Rady 94/800/WE12.

(17)  Jeżeli chodzi o ochronę oznaczeń geograficznych, ważne jest, aby należycie uwzględniać Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej („porozumienie TRIPS”), w szczególności jego art. 22 i 23, oraz Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu („GATT”), które zatwierdzono decyzją Rady 94/800/WE12. W celu zwiększenia ochrony oraz w celu skuteczniejszego zwalczania fałszerstwa taka ochrona powinna także mieć zastosowanie do towarów znajdujących się w tranzycie na terytorium unii celnej.

__________________

__________________

12 Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 1).

12 Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 1).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/201213 nie ma zastosowania do napojów spirytusowych. W związku z tym należy ustanowić przepisy dotyczące ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. W przypadku gdy daną jakość, renomę czy inne cechy napoju spirytusowego przypisuje się zasadniczo jego pochodzeniu geograficznemu, Komisja powinna zarejestrować oznaczenie geograficzne wskazujące na pochodzenie napoju spirytusowego z określonego terytorium danego państwa, regionu czy miejsca na danym terytorium.

(18)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/201213 nie ma zastosowania do napojów spirytusowych. W związku z tym należy ustanowić przepisy dotyczące ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. W przypadku gdy daną jakość, renomę, tradycyjne metody wytwarzania i produkcji czy inne cechy napoju spirytusowego przypisuje się zasadniczo jego pochodzeniu geograficznemu, Komisja powinna zarejestrować oznaczenie geograficzne wskazujące na pochodzenie napoju spirytusowego z określonego terytorium danego państwa, regionu czy miejsca na danym terytorium.

_________________

_________________

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Napoje spirytusowe posiadające oznaczenie geograficzne, wyprodukowane na bazie win nieobjętych ochroną oznaczeń pochodzenia i zarejestrowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinny korzystać z tych samych narzędzi zarządzania potencjałem produkcyjnym, które są dostępne na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/20131a.

 

_______________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje dostosowanie rozporządzenia do projektu opinii w sprawie tak zwanego zbiorczego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, przyjętej przez Komisję Rolnictwa Parlamentu Europejskiego w dniu 3 maja 2017 r.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Należy ustanowić procedury rejestracji, zmiany i ewentualnego cofnięcia rejestracji oznaczeń geograficznych UE lub państw trzecich zgodnie z porozumieniem TRIPS, przy jednoczesnym automatycznym uznawaniu statusu istniejących unijnych chronionych oznaczeń geograficznych. Aby uspójnić przepisy proceduralne dotyczące oznaczeń geograficznych we wszystkich zainteresowanych sektorach, takie procedury dotyczące napojów spirytusowych powinny wzorować się na bardziej wyczerpujących i dobrze przetestowanych procedurach dotyczących produktów rolnych i środków spożywczych, ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki napojów spirytusowych. W celu uproszczenia procedur rejestracji oraz w celu udostępnienia podmiotom działającym na rynku spożywczym i konsumentom informacji w formie elektronicznej należy stworzyć elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych.

(19)  Należy ustanowić procedury rejestracji, zmiany i ewentualnego cofnięcia rejestracji oznaczeń geograficznych UE lub państw trzecich zgodnie z porozumieniem TRIPS, przy jednoczesnym automatycznym uznawaniu statusu istniejących unijnych zarejestrowanych oznaczeń geograficznych. Aby uspójnić przepisy proceduralne dotyczące oznaczeń geograficznych we wszystkich zainteresowanych sektorach, takie procedury dotyczące napojów spirytusowych powinny wzorować się na podobnych procedurach wykorzystywanych do produktów rolnych i środków spożywczych, ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki napojów spirytusowych. W celu uproszczenia procedur rejestracji oraz w celu udostępnienia podmiotom działającym na rynku spożywczym i konsumentom informacji w formie elektronicznej należy stworzyć przejrzysty, kompleksowy i łatwo dostępny elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych mający taką samą moc prawną jak załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008. Oznaczenia geograficzne zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 110/2008 powinny zostać automatycznie wpisane do rejestru Komisji. Na podstawie art. 20 rozporządzenia (WE) nr 110/2008 Komisja powinna zakończyć weryfikację oznaczeń geograficznych ujętych w załączniku III do tego rozporządzenia przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Organy państw członkowskich powinny być odpowiedzialne za zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem; Komisja powinna móc monitorować i weryfikować tę zgodność. W związku z tym Komisję i państwa członkowskie należy zobowiązać do wymieniania się stosownymi informacjami.

(20)  Ochrona wysokiego poziomu jakości ma kluczowe znaczenie dla utrzymania renomy i wartości sektora napojów spirytusowych. Organy państw członkowskich powinny być odpowiedzialne za zapewnienie tej ochrony dzięki zgodności z niniejszym rozporządzeniem. Komisja powinna jednak móc monitorować i weryfikować tę zgodność w trosce o jednolite stosowanie przepisów. W związku z tym Komisję i państwa członkowskie należy zobowiązać do wymieniania się stosownymi informacjami.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Stosując politykę w zakresie jakości, oraz aby zapewnić wysoki poziom jakości napojów spirytusowych i zróżnicowania w przedmiotowym sektorze, państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyjęcia przepisów surowszych niż ustanowione w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do definicji, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych produkowanych na ich terytorium.

(21)  Stosując politykę w zakresie jakości, oraz aby zapewnić wysoki poziom jakości napojów spirytusowych i zróżnicowania w przedmiotowym sektorze, państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyjęcia przepisów surowszych niż ustanowione w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do produkcji, definicji, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych produkowanych na ich terytorium.

Uzasadnienie

Zmiana ta wprowadziłaby pojęcie „produkcji” do motywu, co dostosowuje go do całości projektu rozporządzenia.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  W sprawozdaniu z marca 2017 r. w sprawie obowiązkowego podawania wykazu składników i informacji o wartości odżywczej na etykietach napojów alkoholowych Komisja oświadczyła, że nie zidentyfikowała obiektywnych podstaw, które uzasadniałyby brak informacji o składnikach i wartości odżywczej, i wezwała przedstawicieli przemysłu do opracowania – w terminie jednego roku – propozycji samoregulacji mających na celu dostarczanie informacji o składzie i wartości odżywczej napojów alkoholowych. W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów podejście samoregulacyjne powinno przynajmniej zapewnić pojawienie się na etykiecie składników i informacji odżywczych, a informacje te winny być zgodne z wymogami dotyczącymi dobrowolnych informacji na temat żywności określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011. Komisja powinna ocenić tę propozycję sektora w sprawozdaniu uzupełnionym, w stosownych przypadkach, wnioskiem ustawodawczym.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  W celu uwzględnienia zmieniających się wymagań konsumentów, postępu technicznego, zmian w odpowiednich normach międzynarodowych, a także konieczności poprawy warunków ekonomicznych produkcji i wprowadzania do obrotu, tradycyjnych procesów leżakowania, a w wyjątkowych przypadkach prawa państw trzecich przywozu oraz zapewnienia ochrony oznaczeń geograficznych, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do zmiany lub odstępstwa od definicji technicznych i wymogów w zakresie kategorii napojów spirytusowych oraz przepisów szczególnych dotyczących niektórych z nich, o których mowa w rozdziale I niniejszego rozporządzenia, etykietowania i prezentacji, o których mowa w rozdziale II niniejszego rozporządzenia, oznaczeń geograficznych, o których mowa w rozdziale III niniejszego rozporządzenia, oraz kontroli i wymiany informacji, o których mowa w rozdziale IV niniejszego rozporządzenia.

(22)  W celu uwzględnienia zmieniających się wymagań konsumentów, postępu technicznego, zmian w odpowiednich normach międzynarodowych, a także konieczności poprawy warunków ekonomicznych produkcji i wprowadzania do obrotu, tradycyjnych procesów leżakowania, a w wyjątkowych przypadkach prawa państw trzecich przywozu oraz zapewnienia pełnej ochrony oznaczeń geograficznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu znaczenia tradycyjnych praktyk, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do zmiany lub odstępstwa od definicji technicznych i wymogów w zakresie kategorii napojów spirytusowych oraz przepisów szczególnych dotyczących niektórych z nich, o których mowa w rozdziale I niniejszego rozporządzenia, etykietowania i prezentacji, o których mowa w rozdziale II niniejszego rozporządzenia, oznaczeń geograficznych, o których mowa w rozdziale III niniejszego rozporządzenia, oraz kontroli i wymiany informacji, o których mowa w rozdziale IV niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  W celu szybkiego reagowania na zmiany gospodarcze i technologiczne w odniesieniu do napojów spirytusowych objętych niniejszym rozporządzeniem, dla których nie istnieje odpowiednia kategoria ani specyfikacje techniczne służące ochronie konsumentów i interesów gospodarczych producentów, oraz w celu zharmonizowania odnośnej produkcji i wymogów jakościowych dla tych napojów spirytusowych, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do dodawania, pod pewnymi warunkami, nowych kategorii napojów spirytusowych do tych, które wymieniono, odpowiednio, w części I i II załącznika II do niniejszego rozporządzenia i jego specyfikacji technicznych.

skreśla się

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d – podpunkt i – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  albo bezpośrednio, przy użyciu jednej z następujących metod:

(i)  albo bezpośrednio, przy użyciu jednej z następujących metod, pojedynczo lub w połączeniu:

Uzasadnienie

W celu zapewnienia, aby elastyczność wprowadzona dzięki spójnikowi „lub” w rozporządzeniu (WE) nr 110/2008 została zachowana w nowym rozporządzeniu.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d – podpunkt i – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  maceracji – lub podobnego przetwarzania – surowców roślinnych w alkoholu etylowym pochodzenia rolniczego, destylatach pochodzenia rolniczego lub napojach spirytusowych lub ich mieszanki w rozumieniu niniejszego rozporządzenia;

-  maceracji – lub podobnego przetwarzania – surowców roślinnych w alkoholu etylowym pochodzenia rolniczego, destylatach pochodzenia rolniczego lub napojach spirytusowych lub ich połączeniu w rozumieniu niniejszego rozporządzenia;

Uzasadnienie

Poprawka w celu wyjaśnienia, że mieszanka i mieszanina, o której mowa w definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 3, to dwa odrębne pojęcia.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d – podpunkt i – tiret 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  dodanie do alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatów pochodzenia rolniczego lub napojów spirytusowych:

-  dodanie do alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatów pochodzenia rolniczego lub napojów spirytusowych co najmniej jednego składnika spośród niżej wymienionych:

Uzasadnienie

Definicje „napoju spirytusowego” nie zostały prawidłowo przejęte z rozporządzenia (WE) nr 110/2008 i powiązanego rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 716/2013. Sprawozdawczyni proponuje skorygowanie niektórych definicji wynikających z rozporządzenia (WE) nr 110/2008.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d – podpunkt ii – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  przez dodanie do napoju spirytusowego:

(ii)  przez dodanie do napoju spirytusowego, pojedynczo lub w połączeniu:

Uzasadnienie

W celu zapewnienia, aby elastyczność wprowadzona dzięki spójnikowi „lub” w rozporządzeniu (WE) nr 110/2008 została zachowana w nowym rozporządzeniu.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d – podpunkt ii – tiret 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-  napojów,

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „mieszanina” oznacza napój spirytusowy wymieniony w załączniku II część I lub napój spirytusowy objęty oznaczeniem geograficznym, zmieszany z:

3)  „mieszanina” oznacza napój spirytusowy wymieniony w załączniku II część I lub napój spirytusowy objęty oznaczeniem geograficznym, zmieszany z co najmniej jednym z następujących składników:

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje wyjaśnienie definicji mieszaniny, aby uprościć zasady dotyczące etykietowania oraz aby rozporządzenie miało zastosowanie do podmiotów i służb inspekcyjnych.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  „wyrażenie złożone” oznacza połączenie wyrażeń użytych w nazwie handlowej napoju spirytusowego, przewidzianych w załączniku II część I lub w oznaczeniu geograficznym, opisujących napój spirytusowy, z którego pochodzi alkohol w produkcie końcowym, z:

4)  „wyrażenie złożone” oznacza połączenie wyrażeń użytych w nazwie handlowej napoju spirytusowego, przewidzianych w załączniku II część I lub w oznaczeniu geograficznym, opisujących napój spirytusowy, z którego pochodzi alkohol w produkcie końcowym, z co najmniej jednym spośród niżej wymienionych:

Uzasadnienie

Definicje „napoju spirytusowego” nie zostały prawidłowo przejęte z rozporządzenia (WE) nr 110/2008 i powiązanego rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 716/83. Sprawozdawczyni proponuje skorygowanie niektórych definicji wynikających z rozporządzenia (WE) nr 110/2008.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  „oznaczenie geograficzne” oznacza oznaczenie wskazujące na pochodzenie napoju spirytusowego z określonego terytorium danego państwa, regionu czy miejsca w obrębie danego terytorium, w przypadkach gdy określoną jakość, renomę czy inne właściwości napoju spirytusowego przypisuje się zasadniczo temu pochodzeniu geograficznemu;

6)  „oznaczenie geograficzne” oznacza nazwę, która została zarejestrowana zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i która wskazuje na pochodzenie napoju spirytusowego z określonego terytorium danego państwa, regionu czy miejsca w obrębie danego terytorium, w przypadkach gdy określoną jakość, renomę czy inne właściwości napoju spirytusowego przypisuje się zasadniczo temu pochodzeniu geograficznemu;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7)  „specyfikacja produktu” oznacza dokumentację załączoną do wniosku o objęcie ochroną oznaczenia geograficznego, określającą specyfikacje, którym dany napój spirytusowy musi odpowiadać;

7)  „specyfikacja produktu” oznacza dokumentację załączoną do wniosku o objęcie ochroną oznaczenia geograficznego, określającą specyfikacje, którym dany napój spirytusowy musi odpowiadać, i odpowiadającą „dokumentacji technicznej” przewidzianej rozporządzeniem (WE) nr 110/2008;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11a)  „grupa” oznacza grupę producentów, przetwórców lub importerów napojów spirytusowych, zorganizowaną w sposób uwzględniający specyfikę branży i generującą znaczne obroty;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11b)  „pochodzenia rolniczego” oznacza otrzymany z produktów rolnych wymienionych w załączniku I do TFUE lub napojów alkoholowych uzyskanych w wyniku fermentacji wyłącznie z takich produktów.

Uzasadnienie

Obecne rozporządzenie 110/2008 zezwala na stosowanie alkoholu otrzymanego z wina do produkcji napojów spirytusowych, gdyż wino zostało wymienione jako produkt rolny w załączniku I do traktatu (pkt 22.05). Dostosowanie to umożliwiłoby także stosowanie alkoholu z innych napojów alkoholowych uzyskanych w wyniku fermentacji, wyłącznie z produktów rolnych wymienionych w załączniku I, co obecnie nie jest dopuszczalne.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do produkcji napojów alkoholowych oraz do rozcieńczania lub rozpuszczania środków barwiących, aromatyzujących lub innych dodatków stosowanych przy produkcji napojów alkoholowych stosuje się alkohol etylowy pochodzenia rolniczego.

1.  Do produkcji napojów spirytusowych oraz do rozcieńczania lub rozpuszczania środków barwiących, aromatyzujących lub innych dodatków stosowanych przy produkcji napojów spirytusowych stosuje się alkohol etylowy pochodzenia rolniczego lub piwnego.

Uzasadnienie

Poprawka w celu zachowania spójności z rozporządzeniem (WE) nr 110/2008. Niniejsze rozporządzenie odnosi się do napojów spirytusowych, inne napoje alkoholowe podlegają przepisom sektorowym.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do produkcji napojów alkoholowych oraz do rozcieńczania lub rozpuszczania środków barwiących, aromatyzujących lub innych dodatków stosowanych przy produkcji napojów alkoholowych stosuje się destylaty wyłącznie pochodzenia rolniczego.

2.  Do produkcji napojów spirytusowych oraz do rozcieńczania lub rozpuszczania środków barwiących, aromatyzujących lub innych dodatków stosowanych przy produkcji napojów spirytusowych stosuje się destylaty wyłącznie pochodzenia rolniczego lub piwnego.

Uzasadnienie

Poprawka w celu zachowania spójności z rozporządzeniem (WE) nr 110/2008. Niniejsze rozporządzenie odnosi się do napojów spirytusowych, inne napoje alkoholowe podlegają przepisom sektorowym.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku wprowadzania do obrotu alkoholu etylowego lub destylatów pochodzenia rolniczego surowce, z których je uzyskano, zostają wyszczególnione w elektronicznych dokumentach towarzyszących.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu wprowadzenie wymogu wyszczególniania w elektronicznych dokumentach towarzyszących surowców wykorzystywanych w produkcji alkoholu etylowego lub destylatów pochodzenia rolniczego. Produkty te mogą być wykorzystywane do produkcji innych napojów spirytusowych, które wymagają stosowania wyłącznie alkoholu czy destylatów uzyskanych z określonych surowców, jak w przypadku destylatu winnego wykorzystywanego do produkcji brandy. Wskazanie surowców zapewnia zatem całkowitą identyfikowalność i zapobiega obchodzeniu przepisów.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  można słodzić wyłącznie zgodnie z załącznikiem I pkt 3 oraz w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

e)  można słodzić jedynie w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu. Maksymalna zawartość substancji słodzących wyrażona w postaci cukru inwertowanego nie może przekraczać progów określonych dla każdej kategorii w załączniku II.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  być słodzone w celu nadania danemu produktowi jego cech charakterystycznych oraz zgodnie z załącznikiem I pkt 3 oraz z uwzględnieniem odpowiednich przepisów państw członkowskich.

e)  być słodzone.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  być słodzone w celu nadania danemu produktowi jego cech charakterystycznych oraz zgodnie z załącznikiem I pkt 3.

e)  być słodzone.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

Artykuł 5

Przekazane uprawnienia

Przekazane uprawnienia

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43, w odniesieniu do:

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43, w odniesieniu do:

a)  zmiany definicji technicznych przewidzianych w załączniku I;

a)   zmiany definicji technicznych przewidzianych w załączniku I.

b)  zmiany wymogów kategorii napojów spirytusowych, przewidzianych w załączniku II część I oraz szczegółowych przepisów dotyczących niektórych napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część II.

 

Akty delegowane, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), są ograniczone do zaspokojenia zapotrzebowania wynikającego ze zmieniających się wymogów konsumentów, postępu technicznego, zmian w odpowiednich normach międzynarodowych lub zapotrzebowania w zakresie innowacyjności produktów;

Akty delegowane, o których mowa w ust. 1 lit. a), są ograniczone – z uwzględnieniem znaczenia tradycyjnych praktyk w obrębie państwa członkowskiego – do zaspokojenia zapotrzebowania wynikającego ze zmieniających się wymogów konsumentów, postępu technicznego, zmian w odpowiednich normach międzynarodowych lub zapotrzebowania w zakresie innowacyjności produktów.

2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, zgodnie z art. 43, dotyczących dodawania nowych kategorii napojów spirytusowych w załączniku II.

 

Nową kategorię można dodać pod następującymi warunkami:

 

a)  wprowadzanie do obrotu napoju spirytusowego pod konkretną nazwą i zgodnie ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi jest ekonomicznie i technicznie niezbędne do ochrony interesów konsumentów i producentów;

 

b)  dany napój spirytusowy ma znaczny udział w rynku w przynajmniej jednym państwie członkowskim;

 

c)  nazwa wybrana dla nowej kategorii jest powszechnie używana lub – jeżeli nie jest to możliwe – ma charakter opisowy, w szczególności, zawiera odniesienie do surowca użytego do produkcji napoju spirytusowego;

 

d)  specyfikacje techniczne dotyczące nowej kategorii zostaną określone i oparte na ocenie bieżącej jakości i parametrów produkcyjnych stosowanych na unijnym rynku. Przy określaniu specyfikacji technicznych przestrzegane są obowiązujące unijne przepisy w zakresie ochrony konsumentów i uwzględniane wszelkie odpowiednie normy międzynarodowe. Zapewniają one uczciwą konkurencję między unijnymi producentami, jak również dobrą reputację unijnych napojów spirytusowych.

 

3.  Komisja – w wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego prawo państwa trzeciego przywozu – jest też uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 dotyczących odstępstw od wymogów definicji technicznych wymienionych w załączniku I, wymogów ustanowionych dla poszczególnych kategorii napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część I oraz przepisów szczegółowych dotyczących niektórych napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część II.

3.  Komisja – w wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego prawo państwa trzeciego przywozu – jest też uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 dotyczących odstępstw od wymogów definicji technicznych wymienionych w załączniku I, wymogów ustanowionych dla poszczególnych kategorii napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część I oraz przepisów szczegółowych dotyczących niektórych napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część II.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Nazwy surowców lub roślin zastrzeżone dla oznaczenia napojów należących do określonych kategorii produktów napojów spirytusowych mogą być wykorzystywane w opisie i prezentacji wszystkich środków spożywczych, w tym napojów spirytusowych, pod warunkiem zapewnienia że, w szczególności w przypadku napojów alkoholowych, konsumenci nie będą wprowadzani w błąd.

Uzasadnienie

W unijnych przepisach dotyczących napojów spirytusowych takie pojęcia jak „goryczka”, „Kirsch” i „Kümmel” są zastrzeżone dla określonych kategorii napojów spirytusowych. Nazwy surowców lub roślin są wykorzystywane w szeregu środków spożywczych niebędących napojami spirytusowymi, np. w herbacie z korzenia goryczki i cieście z wiśniami. Również w sektorze napojów spirytusowych musi istnieć możliwość podawania na etykiecie np. goryczki jako składnika wykorzystywanego w produkcji likieru ziołowego.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy napój spirytusowy spełnia wymagania określone dla więcej niż jednej kategorii napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część I w kategoriach od 15 do 47, można go sprzedawać pod jedną z odpowiednich nazw handlowych przewidzianych dla tych kategorii lub większą ich liczbą.

3.  W przypadku gdy napój spirytusowy spełnia wymagania określone dla więcej niż jednej kategorii napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część I, można go wprowadzać do obrotu pod jedną z nazw handlowych przewidzianych dla tych kategorii lub większą ich liczbą.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli nazwa handlowa jest uzupełniana lub zastępowana zgodnie z ust. 1 lit. a), oznaczenie geograficzne, o którym mowa w tej literze, może zostać uzupełnione wyłącznie:

Jeżeli nazwa prawna jest uzupełniana lub zastępowana zgodnie z ust. 1 lit. a), oznaczenie geograficzne, o którym mowa w tej literze, może zostać uzupełnione wyłącznie:

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  terminami będącymi już w użyciu w dniu 20 lutego 2008 r. w odniesieniu do istniejących oznaczeń geograficznych w rozumieniu art. 34 ust. 1; lub

a)  terminami będącymi już w użyciu w dniu 20 lutego 2008 r. w odniesieniu do istniejących oznaczeń geograficznych w rozumieniu art. 34 ust. 1, w tym terminami tradycyjnie używanymi w państwach członkowskich do wskazania, że produkt nosi chronioną nazwę pochodzenia zgodnie z prawem krajowym; lub

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje zagwarantowanie poszanowania systemów ochrony jakości poszczególnych państw członkowskich.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  terminami określonymi w odpowiedniej specyfikacji produktu.

b)  jakimikolwiek terminami, które dopuszcza odpowiednia specyfikacja produktu.

Uzasadnienie

Sekcja 9 dokumentacji technicznej Irish Poteen/Irish Poitín przewiduje użycie Irish Poitín lub Irish Poteen. Celem tej poprawki jest zachowanie spójności z dokumentacją techniczną i utrzymanie możliwości stosowania różnej pisowni.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  alkohol wykorzystany do produkcji środków spożywczych pochodzi wyłącznie z napojów spirytusowych, o których mowa w wyrażeniu złożonym lub w odniesieniu (-ach), z wyjątkiem alkoholu etylowego, który może występować w środkach aromatyzujących wykorzystywanych do produkcji tego środka spożywczego; oraz

a)  alkohol wykorzystany do produkcji środków spożywczych pochodzi wyłącznie z napojów spirytusowych, o których mowa w wyrażeniu złożonym lub w odniesieniu (-ach), z wyjątkiem alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, który może być nośnikiem środków aromatyzujących wykorzystywanych do produkcji tego środka spożywczego; oraz

Uzasadnienie

Należy w szczególności zadbać o to, aby jedynie alkohol etylowy pochodzenia rolniczego można było wykorzystywać jako nośnik środków aromatyzujących stosowanych w produkcji środków spożywczych, jak również o to, aby był dozwolony jedynie jako nośnik środków aromatyzujących i nie mógł być stosowane per se.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Do celów prezentacji środków spożywczych w tym samym wierszu, w którym znajduje się nazwa handlowa, nie umieszcza się żadnych odniesień do kategorii napojów spirytusowych ani oznaczeń geograficznych. Nie naruszając przepisów art. 10 ust. 3 akapit drugi w zakresie prezentacji napojów alkoholowych, odniesienia umieszcza się czcionką o wielkości mniejszej niż wykorzystywana w nazwie handlowej i wyrażeniu złożonym.

5.  Nie naruszając przepisów art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, do celów prezentacji środków spożywczych w tym samym wierszu, w którym znajduje się nazwa handlowa, nie umieszcza się żadnych odniesień do kategorii napojów spirytusowych ani oznaczeń geograficznych. Nie naruszając przepisów art. 10 ust. 3 akapit drugi niniejszego rozporządzenia w zakresie prezentacji napojów alkoholowych, odniesienia umieszcza się czcionką o wielkości mniejszej niż wykorzystywana w nazwie handlowej i wyrażeniu złożonym.

Uzasadnienie

(Zob. brzmienie art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.) Proponowany tekst jest niezgodny z wymogami rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które wyraźnie wymaga, aby obowiązkowe informacje na temat żywności (m.in. nazwa środka spożywczego/nazwa handlowa) nie były w żaden sposób przerwane. W takim przypadku odniesienia muszą być umieszczone w tym samym wierszu co określenie nazwy handlowej. Niniejsze dostosowanie zapewniłoby pewność prawa podmiotom działającym na rynku spożywczym.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Etykietowanie przy dodawaniu alkoholu

 

W przypadku dodania, zgodnie z definicją w załączniku I pkt 4, alkoholu rozcieńczonego lub nierozcieńczonego do napoju spirytusowego wymienionego w kategoriach od 1 do 14 w załączniku II ten napój spirytusowy nosi nazwę handlową „napój spirytusowy”. Nie może on nosić nazwy zastrzeżonej w kategoriach od 1 do 14.

Uzasadnienie

Odpowiada to aktualnej sytuacji prawnej wynikającej z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 110/2008, zgodnie z którym dodanie alkoholu neutralnego do napojów spirytusowych wytwarzanych w drodze fermentacji, prowadzi do tego, że nie można wykorzystać pojęcia zastrzeżonego dla takich napojów spirytusowych nigdzie na etykiecie.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Mieszaninę opatruje się nazwą handlową „napój spirytusowy”.

Mieszaninę opatruje się nazwą handlową „napój spirytusowy”, którą umieszcza się w wyraźnie widocznym miejscu na etykiecie.

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana zapewnia umieszczenie nazwy handlowej w widocznym miejscu, podobnie jak w poprzednim rozporządzeniu (110/2008).

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W prezentacji lub na etykiecie napoju spirytusowego można podawać okres dojrzewania lub leżakowania, tylko jeżeli odnosi się on do najmłodszego składnika alkoholowego i jeżeli napój spirytusowy był leżakowany pod nadzorem organów skarbowych państwa członkowskiego lub nadzorem zapewniającym podobne gwarancje.

3.  W prezentacji lub na etykiecie napoju spirytusowego można podawać okres dojrzewania lub leżakowania, tylko jeżeli odnosi się on do najmłodszego składnika alkoholowego i jeżeli wszystkie czynności związane z leżakowaniem napoju spirytusowego odbywały się pod nadzorem organów skarbowych państwa członkowskiego lub nadzorem zapewniającym podobne gwarancje. Komisja ustanawia publiczny rejestr organów wyznaczanych przez każde państwo członkowskie, odpowiedzialnych za nadzór nad procesami leżakowania.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka wprowadza szczegółowy zapis, że kontrole produktów poddawanych leżakowaniu powinny być ciągłe i skuteczne, a nie sporadyczne i wybiórcze. Ma ona na celu przeciwdziałanie przypadkom fałszerstwa również w odniesieniu do produktów poddawanych leżakowaniu, ponieważ leżakowanie zapewnia wartość dodaną, a przepis taki gwarantuje ochronę przestrzegania prawa, uczciwej konkurencji i konsumenta końcowego.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Jeżeli w prezentacji lub na etykiecie podany jest okres dojrzewania lub leżakowania napoju spirytusowego, musi on być podany również w odnośnym elektronicznym dokumencie towarzyszącym.

Uzasadnienie

Wprowadzenie tej poprawki ma na celu zapewnienie, aby istotne informacje dotyczące napoju spirytusowego, takie jak nazwa handlowa lub okres leżakowania, podawano w odnośnych dokumentach towarzyszących celem zagwarantowania większej identyfikowalności i zapobiegania nieuczciwym praktykom, które mogą zakłócać konkurencję między uczestnikami rynku lub wprowadzać konsumentów w błąd.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 niniejszego artykułu w przypadku brandy dojrzewającej w ramach dynamicznego systemu leżakowania lub systemu „criaderas y solera” średni wiek obliczony zgodnie z załącznikiem IIa można podać w prezentacji lub na etykiecie jedynie wówczas, gdy proces leżakowania brandy podlegał systemowi kontroli zatwierdzonemu przez właściwy organ. Na etykiecie brandy podaje się średni wiek wyrażony w latach i informację o systemie „criaderas y solera”.

Uzasadnienie

Chodzi o umożliwienie producentom brandy dojrzewającej w ramach dynamicznego systemu leżakowania „criaderas y solera” podawania na etykietach średniego wieku wyrażonego w latach. Zgodność gwarantowałby operator podlegający systemowi kontroli zatwierdzonemu przez odpowiedni organ.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku wskazania pochodzenia napoju spirytusowego informacja ta odnosi się do państwa lub terytorium pochodzenia zgodnie z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/201316.

1.  W przypadku wskazania pochodzenia napoju spirytusowego informacja ta odnosi się do miejsca lub regionu, w którym następuje etap procesu produkcji gotowego produktu decydujący o charakterze napoju spirytusowego oraz jego podstawowych właściwościach.

__________________

 

16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

 

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego w przypadku napojów spirytusowych wytworzonych w Unii z przeznaczeniem na wywóz oznaczenia geograficzne i nazwy zapisane kursywą w załączniku II mogą występować wraz z tłumaczeniem, jeżeli taki jest wymóg prawny państwa, do którego produkt ten jest wywożony.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 14

Artykuł 14

Stosowanie unijnego symbolu w odniesieniu do chronionych oznaczeń geograficznych

Stosowanie unijnego symbolu w odniesieniu do oznaczeń geograficznych

Unijny symbol chronionego oznaczenia geograficznego może być stosowany przy etykietowaniu i w prezentacji napojów spirytusowych.

Unijny symbol chronionego oznaczenia geograficznego przyjęty na mocy art. 12 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 może być stosowany w prezentacji i przy etykietowaniu napojów spirytusowych opatrzonych oznaczeniem geograficznym.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 16

Artykuł 16

Przekazane uprawnienia

Przekazane uprawnienia

1.  Aby uwzględnić zmieniający się popyt konsumpcyjny, postęp techniczny, zmiany w odpowiednich normach międzynarodowych, a także konieczność poprawy warunków ekonomicznych produkcji i wprowadzania do obrotu, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych – zgodnie z art. 43 – dotyczących:

1.  Aby uwzględnić zmieniający się popyt konsumpcyjny, postęp techniczny, zmiany w odpowiednich normach międzynarodowych, a także konieczność poprawy warunków ekonomicznych produkcji i wprowadzania do obrotu – zapewniając przy tym odpowiednią ochronę konsumentów i uwzględniając tradycyjne praktyki – Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie – zgodnie z art. 43 – dotyczących:

a)  zmian przepisów regulujących określenia dotyczące wyrażeń złożonych lub odniesień na etykietach napojów spirytusowych;

a)  zmian przepisów regulujących określenia dotyczące wyrażeń złożonych lub odniesień na etykietach napojów spirytusowych;

b)  zmian przepisów regulujących prezentację i etykietowanie mieszanin; oraz

b)  zmian przepisów regulujących prezentację i etykietowanie mieszanin; oraz

c)  aktualizacji i uzupełniania unijnych metod referencyjnych służących do analizy napojów spirytusowych.

c)  aktualizacji i uzupełniania unijnych metod referencyjnych służących do analizy napojów spirytusowych.

2.  W celu uwzględnienia tradycyjnych procesów leżakowania w państwach członkowskich Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych — zgodnie z art. 43 — dotyczących odstępstw od art. 11 ust. 3 w odniesieniu do podawania okresu dojrzewania lub leżakowania w prezentacji lub na etykiecie napoju spirytusowego.

2.  W celu uwzględnienia tradycyjnych procesów leżakowania w państwach członkowskich Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych — zgodnie z art. 43 — dotyczących odstępstw od art. 11 ust. 3 w odniesieniu do podawania okresu dojrzewania lub leżakowania w prezentacji lub na etykiecie napoju spirytusowego.

3.  W wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego prawo państwa trzeciego przywozu, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 w odniesieniu do odstępstw od przepisów dotyczących prezentacji i etykietowania zawartych w niniejszym rozdziale.

 

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Chronione oznaczenia geograficzne mogą być wykorzystywane przez wszelkie podmioty gospodarcze wprowadzające do obrotu napoje spirytusowe produkowane zgodnie z odpowiednią specyfikacją produktu.

1.  Oznaczenia geograficzne mogą być wykorzystywane przez wszelkie podmioty gospodarcze wprowadzające do obrotu napoje spirytusowe produkowane zgodnie z odpowiednią specyfikacją produktu.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Chronione oznaczenia geograficzne oraz napoje spirytusowe, w odniesieniu do których używa się tych chronionych nazw zgodnie ze specyfikacjami produktów, podlegają ochronie przed:

2.  Oznaczenia geograficzne oraz napoje spirytusowe, w odniesieniu do których używa się tych chronionych nazw zgodnie ze specyfikacjami produktów, podlegają ochronie przed:

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  w odniesieniu do porównywalnych produktów niezgodnych ze specyfikacją produktu objętego chronioną nazwą; lub

(i)  w odniesieniu do porównywalnych produktów niezgodnych ze specyfikacją produktu objętego chronioną nazwą, w tym również w sytuacji, gdy produkty te są wykorzystywane jako składnik; lub

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje wzmocnienie ochrony oznaczeń geograficznych dzięki zastosowaniu stwierdzenia użytego w rozporządzeniu (WE) nr 1151/2005 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych: „w tym również w sytuacji, gdy produkty te są wykorzystywane jako składnik”.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wszelkim niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli prawdziwe pochodzenie produktu lub usługi jest podane lub chroniona nazwa jest przetłumaczona, lub towarzyszą jej określenia, takie jak: „styl”, „typ”, „metoda”, „jak produkowane w”, „imitacja”, „smak”, „jak” lub tym podobne;

b)  wszelkim niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli prawdziwe pochodzenie produktu lub usługi jest podane lub chroniona nazwa jest przetłumaczona, lub towarzyszą jej określenia, takie jak: „styl”, „typ”, „rodzaj” „metoda”, „jak produkowane w”, „imitacja”, „smak”, „jak” lub tym podobne, w tym również w sytuacji, gdy produkty te są wykorzystywane jako składnik;

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje wzmocnienie ochrony oznaczeń geograficznych dzięki zastosowaniu stwierdzenia użytego w rozporządzeniu (WE) nr 1151/2005 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych: „w tym również w sytuacji, gdy produkty te są wykorzystywane jako składnik”.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wszelkimi innymi nieprawdziwymi lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi się do pochodzenia, charakteru lub podstawowych właściwości produktu, umieszczanymi na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do tego produktu, oraz opakowaniem produktu w pojemnik mogący stwarzać błędne wrażenie co do jego pochodzenia;

c)  wszelkimi innymi nieprawdziwymi lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi się do pochodzenia, charakteru, składników lub podstawowych właściwości produktu w jego prezentacji lub etykietowaniu, które mogłyby stwarzać błędne wrażenie co do jego pochodzenia;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Chronione oznaczenia geograficzne nie stają się w Unii nazwami rodzajowymi w rozumieniu art. 32 ust. 1.

3.  Oznaczenia geograficzne nie stają się w Unii nazwami rodzajowymi w rozumieniu art. 32 ust. 1.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Ochrona oznaczeń geograficznych, o której mowa w ust. 2, powinna mieć także zastosowanie do towarów wwożonych na obszar celny Unii bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu w obrębie Unii.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie podejmują niezbędne kroki, aby zapobiegać bezprawnemu stosowaniu chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w ust. 2.

4.  Państwa członkowskie podejmują niezbędne kroki, aby zapobiegać bezprawnemu stosowaniu oznaczeń geograficznych, o którym mowa w ust. 2.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Państwa członkowskie mogą stosować przepisy ustanowione w art. 61–72 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych do obszarów produkcji win odpowiednich do produkcji napojów spirytusowych opatrzonych oznaczeniem geograficznym. Do celów tych przepisów wspomniane obszary mogą być traktowane jako obszary, na których można produkować wina opatrzone chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym.

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce zaproponowano dostosowanie rozporządzenia do projektu opinii w sprawie wniosku dotyczącego tak zwanego zbiorczego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, przyjętej przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w dniu 3 maja 2017 r.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  opis metod pozyskiwania napoju spirytusowego oraz – w stosownych przypadkach –autentycznych i niezmiennych lokalnych metod, a także informacje dotyczące pakowania, jeżeli grupa składająca wniosek zdecyduje o ich uwzględnieniu i przedstawi wystarczające i odnoszące się wyłącznie do danego produktu uzasadnienie, dlaczego zapewnienie jakości, pochodzenia lub kontroli wymaga, aby pakowanie odbywało się na określonym obszarze geograficznym, z uwzględnieniem przepisów unijnych, w szczególności dotyczących swobodnego przepływu towarów i swobodnego świadczenia usług;

e)  opis metod produkcji napoju spirytusowego oraz – w stosownych przypadkach –autentycznych i niezmiennych lokalnych metod, a także informacje dotyczące pakowania, jeżeli wnioskodawca lub grupa składająca wniosek (dalej zwani łącznie „wnioskodawcą”) zdecyduje o ich uwzględnieniu i przedstawi wystarczające i odnoszące się wyłącznie do danego produktu uzasadnienie, dlaczego zapewnienie jakości, pochodzenia lub kontroli wymaga, aby pakowanie odbywało się na określonym obszarze geograficznym, z uwzględnieniem przepisów unijnych, w szczególności dotyczących swobodnego przepływu towarów i swobodnego świadczenia usług;

Uzasadnienie

W kontekście napojów spirytusowych i specyfikacji produktów w zakresie oznaczeń geograficznych bardziej jednoznaczne i adekwatne dla praktyk branżowych byłoby używanie określenia „produkcja”.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  szczegółowe informacje dotyczące związku między określoną jakością, renomą lub inną cechą charakterystyczną produktu a obszarem geograficznym, o którym mowa w lit. d);

f)  szczegółowe informacje wskazujące na związek ze środowiskiem geograficznym lub pochodzeniem geograficznym;

Uzasadnienie

Poprawka w celu utrzymania status quo rozporządzenia (WE) nr 110/2008. Należy zachować bliższy i bardziej rygorystyczny związek między środowiskiem a produktem.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nazwę i adres grupy składającej wniosek oraz organów lub, o ile są dostępne, jednostek dokonujących kontroli zgodności z wymogami specyfikacji produktu;

a)  nazwę i adres wnioskodawcy oraz organów lub, o ile są dostępne, jednostek dokonujących kontroli zgodności z wymogami specyfikacji produktu;

Uzasadnienie

Produkcja napojów spirytusowych rożni się od produkcji produktów rolnych i środków spożywczych, dlatego konieczne jest, aby umożliwić pojedynczym wnioskodawcom składanie wniosków o oznaczenia geograficzne. Do wnioskodawcy odnoszą się art 23 ust. 1; art. 24 ust. 3 akapit trzeci i piąty.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  główne punkty specyfikacji produktu: nazwę, opis napoju spirytusowego, w odpowiednich przypadkach łącznie ze szczególnymi zasadami dotyczącymi jego pakowania i etykietowania, zwięzłe określenie obszaru geograficznego;

(i)  główne punkty specyfikacji produktu: nazwę, kategorię, opis napoju spirytusowego, w odpowiednich przypadkach łącznie ze szczególnymi zasadami dotyczącymi jego pakowania i etykietowania, zwięzłe określenie obszaru geograficznego;

Uzasadnienie

W prezentacji specyfikacji produktu dotyczącej oznaczenia geograficznego należy również jednoznacznie określić rodzaj napoju spirytusowego.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nazwę i adres grupy składającej wniosek;

a)  nazwę i adres wnioskodawcy;

Uzasadnienie

Produkcja napojów spirytusowych rożni się od produkcji produktów rolnych i środków spożywczych, dlatego konieczne jest, aby umożliwić pojedynczym wnioskodawcom składanie wniosków o oznaczenia geograficzne. Do wnioskodawcy odnoszą się art 23 ust. 1; art. 24 ust. 3 akapit trzeci i piąty.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  oświadczenie państwa członkowskiego, że uznało ono wniosek złożony przez grupę i będący przedmiotem pozytywnej decyzji za spełniający wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu i przepisach przyjętych na jego podstawie;

c)  oświadczenie państwa członkowskiego, że uznało ono wniosek złożony przez wnioskodawcę i będący przedmiotem pozytywnej decyzji za spełniający wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu i przepisach przyjętych na jego podstawie;

Uzasadnienie

Produkcja napojów spirytusowych rożni się od produkcji produktów rolnych i środków spożywczych, dlatego konieczne jest, aby umożliwić pojedynczym wnioskodawcom składanie wniosków o oznaczenia geograficzne. Do wnioskodawcy odnoszą się art 23 ust. 1; art. 24 ust. 3 akapit trzeci i piąty.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wspólny wniosek przedkłada Komisji zainteresowane państwo członkowskie lub dowolna z grup składających wniosek we właściwym państwie trzecim, bezpośrednio lub za pośrednictwem władz tego państwa trzeciego. Wniosek zawiera oświadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 lit. c), ze wszystkich zainteresowanych państw członkowskich. Wymogi określone w art. 20 są spełnione we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich i państwach trzecich.

Wspólny wniosek przedkłada Komisji zainteresowane państwo członkowskie lub wnioskodawca we właściwym państwie trzecim, bezpośrednio lub za pośrednictwem władz tego państwa trzeciego. Wniosek zawiera oświadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 lit. c), ze wszystkich zainteresowanych państw członkowskich. Wymogi określone w art. 20 są spełnione we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich i państwach trzecich.

Uzasadnienie

Produkcja napojów spirytusowych rożni się od produkcji produktów rolnych i środków spożywczych, dlatego konieczne jest, aby umożliwić pojedynczym wnioskodawcom składanie wniosków o oznaczenia geograficzne. Do wnioskodawcy odnoszą się art 23 ust. 1; art. 24 ust. 3 akapit trzeci i piąty.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli wniosek dotyczy obszaru geograficznego znajdującego się w państwie trzecim, wniosek składa się do Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem organów danego państwa trzeciego.

5.  Jeżeli wniosek dotyczy obszaru geograficznego znajdującego się w państwie trzecim, wniosek składa się do Komisji za pośrednictwem organów danego państwa trzeciego.

Uzasadnienie

Wnioski z państw trzecich powinny składać organy tych państw, a nie bezpośrednio wnioskodawcy. Zagwarantuje to spójność wniosków, ponieważ takie działanie będzie wymagało odpowiedniego zaangażowania organów i znajomości danego dossier.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 22

skreśla się

Tymczasowa ochrona krajowa

 

1.  Państwo członkowskie może – wyłącznie na zasadzie tymczasowej – przyznać danej nazwie ochronę na szczeblu krajowym na podstawie niniejszego rozporządzenia, ze skutkiem od dnia, w którym do Komisji wpłynął wniosek o rejestrację.

 

2.  Tego rodzaju ochrona na szczeblu krajowym ustaje z dniem, w którym podjęta zostaje decyzja w sprawie rejestracji na podstawie niniejszego rozporządzenia albo wniosek zostaje wycofany.

 

3.  W przypadku gdy nazwa nie zostanie zarejestrowana na mocy niniejszego rozdziału, za konsekwencje takiej ochrony na szczeblu krajowym odpowiada wyłącznie zainteresowane państwo członkowskie.

 

4.  Środki podejmowane przez państwa członkowskie na podstawie ust. 1 wywołują skutki jedynie na szczeblu krajowym i nie mają wpływu na handel wewnątrzunijny lub międzynarodowy.

 

Uzasadnienie

Niniejsze skreślenie usuwa przepis, który wzywa do ustanowienia tymczasowej ochrony krajowej na szczeblu UE. Oznaczenie geograficzne może już podlegać zarówno stałej, jak i tymczasowej ochronie na mocy prawa krajowego.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja bada każdy wniosek otrzymany na podstawie art. 21 przy wykorzystaniu właściwych środków, aby sprawdzić, czy jest on uzasadniony i czy spełnia wymogi niniejszego rozdziału. Rozpatrywanie wniosku nie powinno trwać dłużej niż 12 miesięcy. Jeśli ten termin zostanie przekroczony Komisja pisemnie powiadamia wnioskodawcę o powodach tego przekroczenia.

1.  Komisja bada każdy wniosek otrzymany na podstawie art. 21 przy wykorzystaniu właściwych środków, aby sprawdzić, czy jest on uzasadniony i czy spełnia wymogi niniejszego rozdziału. Rozpatrywanie wniosku obejmuje sprawdzenie pod kątem oczywistych błędów we wniosku i zasadniczo nie powinno trwać dłużej niż 6 miesięcy. Jeśli ten termin zostanie przekroczony Komisja natychmiast pisemnie powiadamia wnioskodawcę o powodach tego przekroczenia.

Komisja co najmniej raz w miesiącu podaje do wiadomości publicznej wykaz nazw, w odniesieniu do których złożono do Komisji wniosek o rejestrację, wraz z datą ich przedłożenia.

Komisja co najmniej raz w miesiącu podaje do wiadomości publicznej wykaz nazw, w odniesieniu do których złożono do Komisji wniosek o rejestrację, wraz z datą ich przedłożenia.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli – na podstawie informacji uzyskanych przez Komisję w toku badania wniosku zgodnie z art. 23 ust. 1 akapit pierwszy – Komisja uzna, że nie spełniono wymogów rejestracji, przyjmuje ona akty wykonawcze odrzucające wniosek. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 44 ust. 2.

1.  Jeżeli – na podstawie informacji uzyskanych przez Komisję w toku badania wniosku zgodnie z art. 23 ust. 1 akapit pierwszy – Komisja uzna, że nie spełniono wymogów rejestracji, przyjmuje ona akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie, zgodnie z art. 43, w celu odrzucenia wniosku.

Uzasadnienie

Wprowadzenie aktów delegowanych ma na celu ochronę obowiązujących praw PE.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli Komisja nie otrzyma zawiadomienia o sprzeciwie lub uzasadnionego dopuszczalnego oświadczenia o sprzeciwie na mocy art. 24, przyjmuje ona bez stosowania procedury, o której mowa w art. 44 ust. 2, akty wykonawcze rejestrujące nazwę.

2.  Jeżeli Komisja nie otrzyma zawiadomienia o sprzeciwie lub uzasadnionego dopuszczalnego oświadczenia o sprzeciwie na mocy art. 24, przyjmuje ona akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie, zgodnie z art. 43, w celu rejestracji nazwy.

Uzasadnienie

Wprowadzenie aktów delegowanych ma na celu ochronę obowiązujących praw PE.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jeżeli osiągnięto porozumienie, rejestruje nazwę w drodze aktów wykonawczych przyjętych bez stosowania procedury, o której mowa w art. 44 ust. 2, oraz – w razie potrzeby – zmienia informacje opublikowane na podstawie art. 23 ust. 2, pod warunkiem że zmiany te nie mają istotnego charakteru; lub

a)  jeżeli osiągnięto porozumienie, przyjmuje akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie, zgodnie z art. 43, w celu rejestracji nazwy oraz – w razie potrzeby – zmienia informacje opublikowane na podstawie art. 23 ust. 2, pod warunkiem że zmiany te nie mają istotnego charakteru; lub

Uzasadnienie

Wprowadzenie aktów delegowanych ma na celu ochronę obowiązujących praw PE.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jeżeli nie osiągnięto porozumienia, przyjmuje akty wykonawcze decydujące o rejestracji. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 44 ust. 2.

b)  jeżeli nie osiągnięto porozumienia, przyjmuje akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie, zgodnie z art. 43, i decydujące o rejestracji.

Uzasadnienie

Wprowadzenie aktów delegowanych ma na celu ochronę obowiązujących praw PE.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeśli zastosowanie ma prawo krajowe, wniosek jest rozpatrywany zgodnie z procedurą krajową.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę różnorodność procedur w państwach członkowskich, sprawozdawczyni proponuje dodanie wyjaśnienia, że w stosownych przypadkach mogą mieć zastosowanie przepisy krajowe.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Podczas badania wniosku należy skupić się na proponowanej zmianie.

3.  Podczas badania wniosku należy zająć się tylko proponowaną zmianą.

Uzasadnienie

Aby uniknąć ponownego otwierania całego dossier, które już zostało zatwierdzone, i w przypadkach gdy wymagane są jedynie drobne zmiany, postępowaniem Komisji powinny zostać objęte jedynie proponowane poprawki.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może – z własnej inicjatywy lub na wniosek dowolnej osoby fizycznej lub prawnej mającej uzasadniony interes – przyjmować akty wykonawcze, aby cofnąć rejestrację chronionego oznaczenia geograficznego w przypadku, gdy:

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie, zgodnie z art. 43, z własnej inicjatywy lub na wniosek dowolnej osoby fizycznej lub prawnej mającej uzasadniony interes, aby cofnąć rejestrację chronionego oznaczenia geograficznego w przypadku, gdy:

Uzasadnienie

Wprowadzenie aktów delegowanych ma na celu ochronę obowiązujących praw PE.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w przypadku, gdy produkt z danym oznaczeniem geograficznym nie został wprowadzany na rynek przez co najmniej siedem lat.

b)  w przypadku, gdy produkt z danym oznaczeniem geograficznym nie był wprowadzany na rynek przez co najmniej siedem kolejnych lat.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akty wykonawcze, o których mowa w akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 44 ust. 2.

skreśla się

Uzasadnienie

Wprowadzenie aktów delegowanych ma na celu ochronę obowiązujących praw PE.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Akty cofające rejestrację oznaczeń geograficznych są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja, bez stosowania procedury, o której mowa w art. 44 ust. 2, przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające i aktualizujące powszechnie dostępny elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych uznanych w ramach niniejszego systemu (zwany dalej „rejestrem”).

Komisja przyjmuje akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie, zgodnie z art. 43, ustanawiające i aktualizujące powszechnie dostępny elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych uznanych w ramach niniejszego systemu (zwany dalej „rejestrem”), który zastępuje załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 i ma takie samo jak on znaczenie prawne. Rejestr [wstawić przypis dolny z bezpośrednim łączem do odpowiedniej strony] zapewni bezpośredni dostęp do wszystkich specyfikacji produktu dla napojów spirytusowych zarejestrowanych jako oznaczenia geograficzne.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może przyjmować akty wykonawcze ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące formy i treści tego rejestru. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 44 ust. 2.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie, zgodnie z art. 43, i ustanawiających szczegółowe przepisy dotyczące formy i treści tego rejestru.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do rejestru można włączać jako oznaczenia geograficzne oznaczenia odnoszące się do napojów spirytusowych wyprodukowanych w państwach trzecich, chronione w Unii na mocy porozumień międzynarodowych, których Unia jest umawiającą się stroną.

Do rejestru można włączać jako oznaczenia geograficzne oznaczenia odnoszące się do napojów spirytusowych wyprodukowanych w państwach trzecich, chronione w Unii na mocy porozumień międzynarodowych, których Unia jest umawiającą się stroną, dopiero po przyjęciu przez Komisję w tym celu aktu delegowanego.

Uzasadnienie

Wprowadzenie aktów delegowanych ma na celu ochronę obowiązujących praw PE.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia pozostaje bez uszczerbku dla chronionych oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia mających zastosowanie do produktów w rozumieniu art. 93 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje dostosowanie tekstu Komisji do art. 100 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych, który stanowi, że ochrona nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych w odniesieniu do win pozostaje bez uszczerbku dla ochrony przyznanej napojom spirytusowym.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Nazwa nie jest chroniona jako oznaczenie geograficzne, jeśli produkcja lub etapy przygotowania, które są obowiązkowe dla danej kategorii napoju spirytusowego, nie są przeprowadzane na danym obszarze geograficznym.

3.  Nazwa nie jest chroniona jako oznaczenie geograficzne, jeśli etapy, które są obowiązkowe dla danej kategorii napoju spirytusowego, nie są przeprowadzane na danym obszarze geograficznym.

Uzasadnienie

Poprawka w celu wyjaśnienia, że w sektorze napojów spirytusowych nie istnieje rozróżnienie między produkcją a przygotowaniem.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 34

Artykuł 34

Uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do obowiązujących chronionych oznaczeń geograficznych

Uprawnienia w odniesieniu do obowiązujących oznaczeń geograficznych

1.  Nie naruszając przepisów ust. 2, oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych chronione na podstawie rozporządzenia (WE) nr 110/2008, są automatycznie chronione jako oznaczenia geograficzne na podstawie niniejszego rozporządzenia. Komisja włącza je do rejestru.

Oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych chronione na podstawie rozporządzenia (WE) nr 110/2008, są automatycznie chronione jako oznaczenia geograficzne na podstawie niniejszego rozporządzenia. Komisja włącza je do rejestru.

2.  W okresie do dwóch lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja może z własnej inicjatywy — w drodze aktów wykonawczych — podjąć decyzję o cofnięciu ochrony chronionych oznaczeń geograficznych, o których mowa w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 110/2008, jeśli nie spełniają one warunków ustanowionych w art. 2 ust. 1 pkt 6. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 44 ust. 2.

 

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  organ kontrolny w rozumieniu art. 2 akapit drugi pkt 5 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady19, działający jako jednostka certyfikująca produkty.

b)  organ delegowany w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia (UE) nr 2017/625 Parlamentu Europejskiego i Rady19, działający jako jednostka certyfikująca produkty.

__________________

__________________

19 Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1).

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1).

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z nowym rozporządzeniem (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niezależnie od prawodawstwa krajowego państw członkowskich koszty takich kontroli zgodności ze specyfikacją produktu ponoszą podmioty działające na rynku spożywczym, które podlegają tym kontrolom.

Niezależnie od prawodawstwa krajowego państw członkowskich koszty takich kontroli zgodności ze specyfikacją produktu ponoszą podmioty, które podlegają tym kontrolom.

Uzasadnienie

W tekście Komisji zastosowano terminy „podmioty” i „podmioty działające na rynku spożywczym”. Sprawozdawczyni proponuje, by zachować jedynie termin „podmioty” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 110/2008. Termin ten lepiej odzwierciedla różnorodność specjalistów działających w sektorze.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Właściwe organy lub jednostki, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonują weryfikacji zgodności chronionego oznaczenia geograficznego ze specyfikacją produktu w sposób obiektywny i bezstronny. Dysponują one wykwalifikowanym personelem i zasobami niezbędnymi do wykonywania ich zadań.

5.  Właściwe organy lub jednostki, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonują weryfikacji zgodności oznaczenia geograficznego ze specyfikacją produktu w sposób obiektywny i bezstronny. Dysponują one wykwalifikowanym personelem i zasobami niezbędnymi do wykonywania ich zadań.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Procedury i wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 stosuje się, odpowiednio, do kontroli przewidzianych w art. 35 i 36 niniejszego rozporządzenia.

1.  Procedury i wymogi określone w rozporządzeniu (UE) nr 2017/625 stosuje się, odpowiednio, do kontroli przewidzianych w art. 35 i 36 niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z nowym rozporządzeniem (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby kontrole dotyczące zobowiązań na podstawie niniejszego rozdziału zostały wyraźnie uwzględnione w oddzielnej sekcji w ramach wieloletnich krajowych planów kontroli, zgodnie z art. 4143 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby kontrole dotyczące zobowiązań na podstawie niniejszego rozdziału zostały wyraźnie uwzględnione w oddzielnej sekcji w ramach wieloletnich krajowych planów kontroli, zgodnie z art. 109111 rozporządzenia (UE) nr 2017/625.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z nowym rozporządzeniem (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Sprawozdania roczne, o których mowa w art. 44 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004, zawierają w oddzielnej sekcji informacje, o których mowa w tym przepisie, dotyczące kontroli obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

3.  Sprawozdania roczne, o których mowa w art. 113 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 2017/625, zawierają w oddzielnej sekcji informacje, o których mowa w tym przepisie, dotyczące kontroli obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie zgodności z nowym rozporządzeniem (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 38

Artykuł 38

Przekazane uprawnienia

Przekazane uprawnienia

1.  W celu uwzględnienia szczególnych cech produkcji na wyznaczonym obszarze geograficznym Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 43, dotyczących:

 

a)  dodatkowych kryteriów wyznaczania obszaru geograficznego; oraz

 

b)  ograniczeń i odstępstw dotyczących wyrobu na wyznaczonym obszarze geograficznym.

 

2.  W celu zapewnienia jakości i identyfikowalności produktów, Komisja może — w drodze aktów delegowanych przyjętych zgodnie z art. 43 — określić warunki, na jakich specyfikacja produktu może zawierać dodatkowe informacje na temat opakowania, o których mowa w art. 19 lit. e), lub przepisy szczególne dotyczące etykietowania, o których mowa w art. 19 lit. h).

 

3.  W celu zagwarantowania praw lub uzasadnionego interesu producentów lub podmiotów działających na rynku spożywczym Komisja może – w drodze aktów delegowanych przyjętych zgodnie z art. 43 – określić:

3.  W celu zagwarantowania praw lub uzasadnionego interesu producentów lub podmiotów Komisja może – w drodze aktów delegowanych przyjętych zgodnie z art. 43 – określić:

a)  przypadki, kiedy indywidualny producent może złożyć wniosek o objęcie ochroną oznaczenia geograficznego;

a)  przypadki, kiedy indywidualny producent może złożyć wniosek o objęcie ochroną oznaczenia geograficznego;

b)  warunki, jakie należy spełnić w związku z wnioskiem o objęcie ochroną oznaczenia geograficznego, wstępne procedury krajowe, rozpatrywanie wniosków przez Komisję, procedury sprzeciwu i cofnięcia rejestracji oznaczeń geograficznych, w tym jeśli obszar geograficzny obejmuje więcej niż jedno państwo.

b)  warunki, jakie należy spełnić w związku z wnioskiem o objęcie ochroną oznaczenia geograficznego, wstępne procedury krajowe, rozpatrywanie wniosków przez Komisję, procedury sprzeciwu i cofnięcia rejestracji oznaczeń geograficznych, w tym jeśli obszar geograficzny obejmuje więcej niż jedno państwo.

4.  W celu zagwarantowania, że informacje zawarte w specyfikacjach produktów są istotne i konkretne, Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 43 aktów delegowanych ustanawiających przepisy ograniczające ilość informacji zawartych w specyfikacji produktu, jeżeli takie ograniczenie jest konieczne, aby wnioski o rejestrację nie były przesadnie obszerne.

4.  W celu zagwarantowania, że informacje zawarte w specyfikacjach produktów są istotne i konkretne, Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 43 aktów delegowanych ustanawiających przepisy ograniczające ilość informacji zawartych w specyfikacji produktu, jeżeli takie ograniczenie jest konieczne, aby wnioski o rejestrację nie były przesadnie obszerne.

5.  Aby usprawnić administracyjny proces obsługi wniosku o zmianę, w tym jeżeli zmiana dotyczy tymczasowej zmiany specyfikacji produktu wynikającej z nałożenia przez władze publiczne obowiązkowych środków sanitarnych i fitosanitarnych lub związanych z klęskami żywiołowymi lub niekorzystnymi warunkami pogodowymi formalnie uznanymi przez właściwe organy, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 w celu ustanowienia warunków i wymogów proceduralnych dotyczących zmian, które mają być zatwierdzone zarówno przez państwa członkowskie, jak i przez Komisję.

5.  Aby usprawnić administracyjny proces obsługi wniosku o zmianę, w tym jeżeli zmiana dotyczy tymczasowej zmiany specyfikacji produktu wynikającej z nałożenia przez władze publiczne obowiązkowych środków sanitarnych i fitosanitarnych lub związanych z klęskami żywiołowymi lub niekorzystnymi warunkami pogodowymi formalnie uznanymi przez właściwe organy, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 w celu ustanowienia warunków i wymogów proceduralnych dotyczących zmian, które mają być zatwierdzone zarówno przez państwa członkowskie, jak i przez Komisję.

6.  W celu zapobieżenia stosowaniu oznaczeń geograficznych niezgodnie z prawem Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 43 aktów delegowanych dotyczących odpowiednich działań, jakie państwa członkowskie mają wdrożyć w tym zakresie.

6.  W celu zapobieżenia stosowaniu oznaczeń geograficznych niezgodnie z prawem Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 43 aktów delegowanych dotyczących odpowiednich działań, jakie państwa członkowskie mają wdrożyć w tym zakresie.

7.  W celu zagwarantowania skuteczności kontroli przewidzianych w niniejszym rozdziale Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 43 aktów delegowanych dotyczących niezbędnych środków w zakresie powiadamiania właściwych organów przez podmioty działające w sektorze spożywczym.

7.  W celu zagwarantowania skuteczności kontroli przewidzianych w niniejszym rozdziale Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 43 aktów delegowanych dotyczących niezbędnych środków w zakresie powiadamiania właściwych organów przez podmioty.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Za kontrolę napojów spirytusowych odpowiadają państwa członkowskie. Przyjmują one środki konieczne do zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem i wyznają organy właściwe w zakresie zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

1.  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/625 za kontrolę napojów spirytusowych odpowiadają państwa członkowskie. Przyjmują one środki konieczne do zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem i wyznają organy właściwe w zakresie zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5, 16, 38, 41 i 46 ust. 2 powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 i 46 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuły 19–23, 28 i 29 stosuje się do wniosków o objęcie ochroną, wniosków o zatwierdzenie zmiany i cofnięcie rejestracji złożonych po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuły 19–23, 28 i 29 stosuje się do wniosków o objęcie ochroną, wniosków o zatwierdzenie zmiany i cofnięcie rejestracji złożonych po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia. Odniesienie do specyfikacji produktów zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 obejmuje również dokumentację techniczną napojów spirytusowych chronionych na mocy rozporządzenia (WE) nr 110/2008 w stosownych przypadkach oraz w szczególności w odniesieniu do niniejszego artykułu oraz art. 18, 28, 29, 35, 38 i 39 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  „pochodzenia rolniczego” oznacza otrzymany z produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu lub przetworzonych środków spożywczych pochodzących wyłącznie z takich produktów, nadających się do spożycia przez ludzi.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  „destylacja” oznacza proces, w którym zawierająca alkohol mieszanina składników lub ciecz alkoholowa jest podgrzewana, a tworząca się para jest następnie z powrotem skraplana. Za pomocą tego procesu termicznego rozdzielone mają zostać składniki w mieszaninie wyjściowej lub wzmocnione określone właściwości sensoryczne cieczy alkoholowej. W zależności od kategorii produktu, sposobu produkcji lub używanego destylatora destylacja ta odbywa się jednokrotnie lub wielokrotnie.

Uzasadnienie

W obowiązującym rozporządzeniu (WE) nr 110/2008 w sprawie napojów spirytusowych przy poszczególnych kategoriach produktów doprecyzowuje się po części, czy destylacja może być jedno-, dwu- bądź wielokrotna. Przy stosowaniu obowiązującego rozporządzenia w sprawie napojów spirytusowych prowadziło to do niepewności w odniesieniu do tego, czy w kategoriach, w których mowa jest tylko o destylacji, dopuszczalna jest destylacja jedno- czy wielokrotna. Destylacja dwukrotna jest tradycyjną przerywaną metodą destylacji, która w dalszym ciągu jest stosowana w wielu kategoriach produktów.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„destylat pochodzenia rolniczego” oznacza płyn alkoholowy uzyskany w drodze destylacji, po fermentacji alkoholowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, który nie posiada właściwości alkoholu etylowego czy napoju spirytusowego, lecz nadal zachowuje zapach i smak użytych surowców.

„destylat pochodzenia rolniczego” oznacza płyn alkoholowy uzyskany w drodze destylacji, po fermentacji alkoholowej, który nie posiada właściwości alkoholu etylowego czy napoju spirytusowego, lecz nadal zachowuje zapach i smak użytych surowców.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku odniesienia do użytych surowców destylat musi być otrzymywany wyłącznie z tych surowców.

W przypadku odniesienia do użytych surowców destylat musi być otrzymywany wyłącznie z takich surowców.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że destylaty pochodzenia rolniczego mogą być otrzymywane z dowolnych surowców rolniczych.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W kontekście rozporządzenia ogólny termin „destylacja” jest wykorzystywany zarówno w przypadku jednokrotnej, jak i wielokrotnej destylacji lub ponownej destylacji.

Uzasadnienie

Tradycyjnie i powszechnie przeprowadza się wielokrotną destylację, nawet w przypadku kategorii napojów spirytusowych, dla których nie określono specjalnych wymogów w załączniku II. Ze względu na pewność prawa konieczne jest doprecyzowanie terminu „destylacja” w celu zagwarantowania producentom legalności ich tradycyjnych metod produkcji.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  stewia;

Uzasadnienie

Zainteresowanie produktami niskokalorycznymi wśród konsumentów spowodowało zwiększone wykorzystanie tej naturalnej substancji słodzącej przez producentów niektórych napojów.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wszelkie inne naturalne substancje węglowodanowe o skutku podobnym do produktów, o których mowa w lit. a)–e).

f)  wszelkie inne naturalne substancje lub surowce rolne o skutku podobnym do produktów, o których mowa w lit. a)–e).

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  „dodatek alkoholu” oznacza dodatek alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego lub destylatów pochodzenia rolniczego (lub obu) do napoju spirytusowego;

4.  „dodatek alkoholu” oznacza dodatek alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego lub destylatów pochodzenia rolniczego (lub obu) do napoju spirytusowego. Użycie alkoholu pochodzenia rolniczego do rozcieńczania lub rozpuszczania barwników, środków aromatyzujących lub wszelkich innych dopuszczalnych dodatków stosowanych w przygotowywaniu napojów spirytusowych nie jest uznawane za dodatek alkoholu.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  „Aromatyzowanie” oznacza dodawanie środków aromatyzujących lub składników żywności o właściwościach aromatyzujących podczas przyrządzania napoju spirytusowego.

Uzasadnienie

Poszczególne definicje pominięte w załączniku I. Powyższa definicja z rozporządzenia (WE) nr 110/2008 powinna pozostać w niezmienionej formie, aby umożliwić stosowanie jednolitych przepisów we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

14.  „barwienie” oznacza używanie do przyrządzania napoju spirytusowego co najmniej jednego z barwników zgodnie z definicją w pkt 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008;

14.  „barwienie” oznacza używanie do produkcji napoju spirytusowego co najmniej jednego z barwników zgodnie z definicją w pkt 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008;

Uzasadnienie

Napoje spirytusowe są raczej produkowane, a nie przyrządzane, poprawka ta uściśla definicję barwienia.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

16a.  „miejsce wytworzenia” oznacza miejsce lub region, gdzie odbywał się etap procesu wytwarzania wyrobu gotowego, podczas którego napój spirytusowy otrzymał swoje właściwości i zasadnicze cechy jakościowe;

Uzasadnienie

Poszczególne definicje pominięte w załączniku I. Powyższa definicja z rozporządzenia (WE) nr 110/2008 powinna pozostać w niezmienionej formie, aby umożliwić stosowanie jednolitych przepisów we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

16b.  „opis” to wyrażenia zamieszczone na etykiecie, prezentacji i opakowaniu, w dokumentacji towarzyszącej podczas transportu napoju, w dokumentach handlowych, zwłaszcza na fakturach i dowodach dostawy oraz w reklamach napoju;

Uzasadnienie

Poszczególne definicje pominięte w załączniku I. Powyższa definicja z rozporządzenia (WE) nr 110/2008 powinna pozostać w niezmienionej formie, aby umożliwić stosowanie jednolitych przepisów we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji alkoholowej i destylacji soku z trzciny cukrowej, posiadający właściwości zapachowe specyficzne dla rumu oraz zawartość substancji lotnych równą lub większą niż 225 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj. Ten napój spirytusowy można wprowadzać do obrotu używając wyrazu „rolny”, jako kwalifikatora nazwy handlowej „rum”, wraz ze wszelkimi zarejestrowanymi oznaczeniami geograficznymi francuskich departamentów zamorskich i autonomicznego regionu Madery.

(ii)  napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji alkoholowej i destylacji soku z trzciny cukrowej, posiadający właściwości zapachowe specyficzne dla rumu oraz zawartość substancji lotnych równą lub większą niż 225 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj. Ten napój spirytusowy można wprowadzać do obrotu używając wyrazu „rolny”, jako kwalifikatora nazwy prawnej „rum” wyłącznie w przypadku,, gdy został użyty wraz z jednym z zarejestrowanych oznaczeń geograficznych francuskich departamentów zamorskich i autonomicznego regionu Madery.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  Rum można słodzić maksymalnie 20 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 2 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Whisky albo whiskey

2.  Whisky albo whiskey

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  Nie zawiera dodatku alkoholu, jak określono w załączniku I pkt 54, rozcieńczonego lub nie.

c)  Nie zawiera dodatku alkoholu, jak określono w załączniku I pkt 4, rozcieńczonego lub nie.

Uzasadnienie

Wyeliminowanie błędu typograficznego we wniosku.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  Whisky albo whiskey nie słodzi się, ani nie dodaje się do niej żadnych środków aromatyzujących ani jakichkolwiek dodatków, oprócz czystego karmelu stosowanego do barwienia.

d)  Whisky albo whiskey nie słodzi się, ani nie dodaje się do niej żadnych środków aromatyzujących ani jakichkolwiek dodatków, oprócz czystego karmelu (E150a) stosowanego do barwienia.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  Z wyjątkiem napoju „Korn”, minimalna objętościowa zawartość alkoholu w okowicie zbożowej wynosi 37 %.

b)  Z wyjątkiem napoju „Korn”, minimalna objętościowa zawartość alkoholu w okowicie zbożowej wynosi 35 %.

Uzasadnienie

Wyeliminowanie błędu typograficznego we wniosku.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  Zbożowe napoje spirytusowe można słodzić maksymalnie 10 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  Okowita z wina gronowego nie jest aromatyzowana. Nie wyklucza to tradycyjnych metod produkcji.

d)  Okowita z wina gronowego nie jest aromatyzowana. Nie wyklucza to dodawania składników stosowanych tradycyjnie w produkcji. Komisja przyjmuje akty delegowane na podstawie art. 43, w których określa dopuszczalne w UE składniki, kierując się przy tym tradycyjnymi metodami produkcji w poszczególnych państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Jak dotąd dodawanie tzw. bonifikatorów jest regulowane prawem krajowym. Powoduje to zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym UE. Ze względu na równe warunki konkurencji i przejrzystość dla konsumentów dopuszczalne bonifikatory powinny zostać zharmonizowane w UE.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 4 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  Okowitę z wina gronowego można słodzić maksymalnie 20 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 4 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)  Nazwa „Branntwein” (okowita z wina gronowego) w połączeniu z nazwą „ocet” pozostaje dopuszczalna w odniesieniu do opisu, prezentacji i etykiety octu.

Uzasadnienie

„Branntweinessig” (ocet spirytusowy) jest w Niemczech tradycyjną nazwą octu, który nie jest uzyskiwany z okowity z wina gronowego w rozumieniu wyrobu wymienionego w załączniku II część I pkt 4, lecz z alkoholu pochodzenia rolniczego. Na podstawie przepisów dotyczących napojów spirytusowych dotyczących nazw złożonych nazwa „Branntweinessig” nie byłaby już dopuszczalna.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 5 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Brandy albo weinbrand

5.  Brandy albo weinbrand

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  Brandy albo weinbrand nie jest aromatyzowana. Nie wyklucza to tradycyjnych metod produkcji.

d)  Brandy albo weinbrand nie jest aromatyzowana. Nie wyklucza to dodawania składników stosowanych tradycyjnie w produkcji. Komisja przyjmuje akty delegowane na podstawie art. 43, w których określa dopuszczalne w UE składniki, kierując się przy tym tradycyjnymi metodami produkcji w poszczególnych państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Jak dotąd dodawanie tzw. bonifikatorów jest regulowane prawem krajowym. Powoduje to zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym UE. Ze względu na równe warunki konkurencji i przejrzystość dla konsumentów dopuszczalne bonifikatory powinny zostać zharmonizowane w UE.

Poprawka119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 5 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  Brandy lub Weinbrand można słodzić maksymalnie 35 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

 

(W przypadku przyjęcia niniejszej poprawki nazwy „Brandy” lub „Weinbrand” zostaną zapisane kursywą).

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 6 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  Okowitę z wytłoków z winogron albo winiak z wytłoków z winogron można słodzić maksymalnie 20 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 7 – litera a – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  w przypadku okowity z wytłoków z owoców pestkowych maksymalna zawartość kwasu cyjanowodorowego wynosi 7 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj.;

(iv)  w przypadku okowity z wytłoków z owoców pestkowych maksymalna zawartość kwasu cyjanowodorowego wynosi 1 gram na hektolitr alkoholu 100% obj.; w przypadku okowity z wytłoków z owoców pestkowych nie przekracza się zawartości karbaminianu etylu w wysokości 1 mg/l gotowego wyrobu.

Uzasadnienie

Kwas cyjanowodorowy jest prekursorem substancji rakotwórczej – karbaminianu etylu. Aby zachować zawartość docelową 1 mg karbaminianu etylu na litr gotowego wyrobu, maksymalna zawartość kwasu cyjanowodorowego musi zostać zmniejszona z 7 gramów na 1 gram w hektolitrze alkoholu 100 % obj. Karbaminian etylu jest wysoce toksyczną substancją rakotwórczą. W oparciu o odpowiednie zalecenia Kodeksu Żywnościowego Komisja opublikowała zalecenia dotyczące działań mających na celu redukcję zawartości karbaminianu etylu do wielkości docelowej 1 mg na litr gotowego wyrobu.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 7 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  Okowitę z wytłoków z owoców można słodzić maksymalnie 20 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 8 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Okowita z rodzynków albo raisin brandy

8.  Okowita z rodzynków albo raisin brandy

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 8 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  Okowitę z rodzynków albo raisin brandy można słodzić maksymalnie 20 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

 

(W przypadku przyjęcia niniejszej poprawki nazwa raisin brandy zostanie zapisane kursywą).

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 9 – litera a – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  w przypadku okowit z owoców pestkowych, zawartość kwasu cyjanowodorowego nie przekracza 7 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj.

(iv)  w przypadku okowit z owoców pestkowych, zawartość kwasu cyjanowodorowego nie przekracza 1 grama w hektolitrze alkoholu 100 % obj. w przypadku okowit z owoców pestkowych nie przekracza się zawartości karbaminianu etylu w wysokości 1 mg/l gotowego wyrobu.

Uzasadnienie

Kwas cyjanowodorowy jest prekursorem substancji rakotwórczej – karbaminianu etylu. Aby zachować zawartość docelową 1 mg karbaminianu etylu na litr gotowego wyrobu, maksymalna zawartość kwasu cyjanowodorowego musi zostać zmniejszona z 7 gramów na 1 gram w hektolitrze alkoholu 100 % obj. Karbaminian etylu jest wysoce toksyczną substancją rakotwórczą. W oparciu o odpowiednie zalecenia Kodeksu Żywnościowego Komisja opublikowała zalecenia dotyczące działań mających na celu redukcję zawartości karbaminianu etylu do wielkości docelowej 1 mg na litr gotowego wyrobu.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 9 – litera b – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia)  –  gaulteria rozesłana (Sorbus torminalis (L.) Crantz),

 

  jarząb domowy (Sorbus domestica L.),

 

  dzika róża (Rosa canina L.),

Uzasadnienie

Zależnie od rodzaju surowca dopuszczalna maksymalna zawartość metanolu dla tych owoców powinna zostać zwiększona do 1350 gramów w hektolitrze alkoholu 100 % obj., aby można było wytwarzać produkty wysokiej jakości o wyrazistym aromacie i smaku. Zagrożenie dla zdrowia nie istnieje, ponieważ ta wyższa maksymalna zawartość metanolu odnosi się już do szeregu innych owoców bądź jagód.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 9 – litera f – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Alternatywnie nazwa handlowa „Obstler” może być używana dla okowity owocowej uzyskiwanej z różnych odmian jabłek, gruszek lub obu owoców.

 

(W przypadku przyjęcia niniejszej poprawki nazwa obstler zostanie zapisana kursywą).

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 9 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  W przypadku łącznej destylacji dwóch lub kilku rodzajów owoców, jagód lub warzyw wytworzony produkt jest sprzedawany odpowiednio pod nazwą: „okowita z owoców” lub „okowita z warzyw”. Nazwę tę można uzupełnić nazwami wszystkich wykorzystanych owoców, jagód lub warzyw, wymienionych w porządku malejącym według użytych ilości.

h)  W przypadku łącznej destylacji dwóch lub kilku rodzajów owoców, jagód lub warzyw wytworzony produkt jest sprzedawany odpowiednio pod nazwą „okowita z owoców i warzyw” lub „okowita z warzyw i owoców” zależnie od tego, czy razem destylowane są głównie zaciery z owoców bądź jagód lub zaciery z warzyw. Nazwę tę można uzupełnić nazwami wszystkich wykorzystanych owoców, jagód lub warzyw, wymienionych w porządku malejącym według użytych ilości.

 

 

Uzasadnienie

Poprawka w akapicie pierwszym służy lepszemu informowaniu konsumentów. „Obstler” jest powszechnie stosowaną od dziesięcioleci w obszarze niemieckojęzycznym (Niemcy, Austria, Szwajcaria) nazwą okowity z jabłek i gruszek. Nazwa „Obstler” ma być chroniona tylko w języku niemieckim i dlatego powinna być pisana kursywą tylko w tym języku.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 9 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  Okowitę z owoców można słodzić maksymalnie 18 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 10 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  Ani okowita z cydru ani okowita z perry nie są aromatyzowane.

d)  Ani okowita z cydru ani okowita z perry nie są aromatyzowane. Nie wyklucza to jednak tradycyjnych metod produkcji.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje zapewnienie ochrony tradycyjnych metod produkcji okowity z cydru i okowity z perry, takiej jak Calvados.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 10 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  Okowitę z cydru i okowitę z perry można słodzić maksymalnie 15 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 11 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  Okowitę miodową można słodzić maksymalnie 20 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 12 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12.  Hefebrand

12.  Hefebrand lub napój spirytusowy na osadzie drożdżowym

 

(w przypadku przyjęcia niniejszej poprawki zwrot „lub napój spirytusowy na osadzie drożdżowym” powinien zostać pogrubiony).

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia. Celem drugiej części poprawki jest dodanie pełnej nazwy kategorii, która nie występuje we wniosku Komisji.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 12 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Hefebrand albo napój spirytusowy z owoców na osadzie drożdżowym jest to napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze destylacji drożdżowego osadu winiarskiego lub sfermentowanych owoców do poniżej 86 % obj.

a)  Hefebrand albo napój spirytusowy z owoców na osadzie drożdżowym jest to napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze destylacji drożdżowego osadu winiarskiego lub osadu ze sfermentowanych owoców do poniżej 86 % obj.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 12 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  Hefebrand albo napój spirytusowy z owoców na osadzie drożdżowym można słodzić maksymalnie 20 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

 

(W przypadku przyjęcia niniejszej poprawki nazwa Hefebrand zostanie zapisana kursywą).

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 13 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13.  Bierbrand albo eau de vie de bière

13.  Bierbrand albo eau de vie de bière

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 13 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  Bierbrand albo eau de vie de bière można słodzić maksymalnie 20 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

 

(W przypadku przyjęcia niniejszej poprawki nazwy Bierbrand albo eau de vie de bière zostaną zapisane kursywą).

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 14 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

14.  Topinambur

14.  Okowita ze słonecznika bulwiastego lub topinamburu

 

(w przypadku przyjęcia niniejszej poprawki zwrot „okowita ze słonecznika bulwiastego” powinien zostać pogrubiony).

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia. Celem drugiej części poprawki jest dodanie pełnej nazwy kategorii, która nie występuje we wniosku Komisji.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 14 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  Okowitę ze słonecznika bulwiastego lub topinamburu można słodzić maksymalnie 20 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

 

(W przypadku przyjęcia niniejszej poprawki nazwa Topinambur zostanie zapisana kursywą).

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 15 – litera a – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Maksymalne poziomy pozostałości odnoszące się do alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego muszą odpowiadać poziomom określonym w załączniku I pkt 1, z wyjątkiem poziomu metanolu, który nie może przekraczać 10 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj.

Maksymalne poziomy pozostałości odnoszące się do alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego stosowanego do produkcji wódki muszą odpowiadać poziomom określonym w załączniku I pkt 1, z wyjątkiem poziomu metanolu, który nie może przekraczać 10 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 15 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  Minimalna objętościowa zawartość alkoholu w wódce wynosi 37,5 %.

b)  Zawartość alkoholu według objętości w wódce nie może być niższa niż 37,5 % i nie wyższa niż 80 %.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 15 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  Wódka nie może być barwiona.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 15 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  W opisie, prezentacji lub na etykiecie wódki, która nie jest wytworzona wyłącznie z ziemniaków lub zbóż używa się określenia „wytworzona z…”, uzupełnionego nazwami surowców użytych do wytworzenia alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.

d)  W opisie, prezentacji lub na etykiecie wódki, która nie jest wytworzona wyłącznie z ziemniaków lub zbóż bądź z obu tych składników używa się określenia „wytworzona z…”, uzupełnionego nazwami surowców użytych do wytworzenia alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.

Uzasadnienie

W tekście wniosku Komisji usunięto wszystkie odniesienia do spójnika „lub”. Poprawka ma na celu zachowanie obecnych metod wytwarzania.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 15 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  Wódkę można słodzić w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu. Produkt końcowy nie może jednak zawierać więcej niż 10 g substancji słodzących na litr, wyrażonych jako odpowiednik cukru inwertowanego.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 15 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  Alternatywnie nazwa handlowa „vodka” może być używana w każdym państwie członkowskim.

 

(W przypadku przyjęcia niniejszej poprawki nazwa „Vodka” zostanie zapisana kursywą).

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 16 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  jest wytwarzany w drodze maceracji owoców lub jagód wymienionych w ppkt (ii), częściowo sfermentowanych lub nie, z ewentualnym dodatkiem maksymalnie 20 litrów alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, okowity lub destylatu pochodzącego z tego samego owocu lub ich mieszaniny na 100 kg sfermentowanych owoców lub jagód, po której następuje destylacja do poniżej 86 % obj.;

(i)  jest wytwarzany w drodze maceracji owoców lub jagód wymienionych w ppkt (ii), częściowo sfermentowanych lub nie, z ewentualnym dodatkiem maksymalnie 20 litrów alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, okowity lub destylatu pochodzącego z tego samego owocu lub ich połączenia na 100 kg sfermentowanych owoców lub jagód, po której następuje destylacja do poniżej 86 % obj.;

Uzasadnienie

Poprawka w celu wyjaśnienia, że mieszanka i mieszanina, o której mowa w definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 3, to dwa odrębne pojęcia.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 16 – litera a – podpunkt ii – tiret 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  jarząb domowy (Sorbus aucuparia L.),

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 16 – litera a – podpunkt ii – tiret 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  jarząb domowy – odmiana service-berry (Sorbus domestica L.),

–  Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 16 – litera a – podpunkt ii – tiret 32 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-  - aronia (Aronia MEDIK.),

 

- czeremcha (Prunus padus L.).

Uzasadnienie

Wykaz owoców lub jagód dopuszczalnych dla tej kategorii produktów należy uzupełnić o wymienione surowce. (iia) – aronia (Aronia MEDIK.), – czeremcha (Prunus padus L.).

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 17 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Geist (z nazwą użytego owocu lub innego surowca) jest to napój spirytusowy otrzymywany w drodze maceracji niesfermentowanych owoców i jagód wymienionych w kategorii 16 lit. a) ppkt (ii) lub warzyw, orzechów albo innych surowców roślinnych, takich jak zioła lub płatki róż w alkoholu etylowym pochodzenia rolniczego, po której następuje destylacja do poniżej 86 % obj.

a)  Geist (z nazwą użytego owocu lub innego surowca) jest to napój spirytusowy otrzymywany w drodze maceracji niesfermentowanych owoców i jagód wymienionych w kategorii 16 lit. a) ppkt (ii) lub warzyw, orzechów, grzybów albo innych surowców roślinnych, takich jak zioła lub płatki róż w alkoholu etylowym pochodzenia rolniczego, po której następuje destylacja do poniżej 86 % obj.

Uzasadnienie

Grzyby nie należą do surowców roślinnych i dlatego muszą zostać wymienione oddzielnie.

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 17 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

17.  Geist (z nazwą użytego owocu lub innego surowca)

17.  Geist (z nazwą użytego owocu lub innego surowca)

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 17 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  Użycie określenia „-geist” z umieszczoną przed nim nazwą inną niż nazwa owoców pozostaje dopuszczalne w branży spirytusowej jako nazwa fantazyjna.

Uzasadnienie

W związku z tym należy dopuścić nazwy napojów spirytusowych takie jak „Stadtgeist” lub „Schlossgeist”.

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 19 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Napoje spirytusowe jałowcowe są to napoje spirytusowe wytwarzane poprzez aromatyzowanie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, okowity zbożowej lub destylatu zbożowego jagodami jałowca, lub ich mieszaniny (Juniperus communis L. lub Juniperus oxicedrus L.).

a)  Napoje spirytusowe jałowcowe są to napoje spirytusowe wytwarzane poprzez aromatyzowanie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, okowity zbożowej lub destylatu zbożowego jagodami jałowca, lub ich połączenia (Juniperus communis L. lub Juniperus oxicedrus L.).

Uzasadnienie

Poprawka w celu wyjaśnienia, że mieszanka i mieszanina, o której mowa w definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 3, to dwa odrębne pojęcia.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 20 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

20.  Gin

20.  Gin

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 21 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

21.  Gin destylowany

21.  Gin destylowany

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 21 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  mieszanina produktu takiej destylacji i alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego o tym samym składzie, czystości i zawartości alkoholu. Do aromatyzowania ginu destylowanego można użyć również substancji aromatycznych lub preparatów aromatycznych określonych w kategorii 20 lit. c).

(ii)  połączenie produktu takiej destylacji i alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego o tym samym składzie, czystości i zawartości alkoholu. Do aromatyzowania ginu destylowanego można użyć również substancji aromatycznych lub preparatów aromatycznych określonych w kategorii 20 lit. c).

Uzasadnienie

Poprawka w celu wyjaśnienia, że mieszanka i mieszanina, o której mowa w definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 3, to dwa odrębne pojęcia.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 22 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

22.  London gin

22.  London gin

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 22 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  Termin London gin można uzupełnić określeniem „dry”.

c)  Termin London gin może zawierać określenie „dry”.

Uzasadnienie

Taka zmiana brzmienia lepiej oddaje aktualne praktyki i zwiększy elastyczność.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 24 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

24.  Akvavit lub aquavit

24.  Akvavit lub aquavit

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 26 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

26.  Pastis

26.  Pastis

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 27 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

27.  Pastis de Marseille

27.  Pastis de Marseille

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 28 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

28.  Anis

28.  Anis

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 28 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  Minimalna objętościowa zawartość alkoholu w anis wynosi 37 %.

b)  Minimalna objętościowa zawartość alkoholu w anis wynosi 35 %.

Uzasadnienie

Wyeliminowanie błędu typograficznego we wniosku.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 29 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

29.  Anis destylowany

29.  Anis destylowany

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 30 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

30.  Gorzkie napoje spirytusowe albo bitter

30.  Gorzkie napoje spirytusowe albo bitter

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 30 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Gorzkie napoje spirytusowe albo bitter („gorzki”) są to napoje spirytusowe o dominującym gorzkim smaku, wytwarzane poprzez aromatyzowanie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego substancjami aromatycznymi.

a)  Gorzkie napoje spirytusowe albo bitter („gorzki”) są to napoje spirytusowe o dominującym gorzkim smaku, wytwarzane poprzez aromatyzowanie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego substancjami aromatycznymi lub preparatami aromatycznymi bądź substancjami i preparatami aromatycznymi jednocześnie.

Uzasadnienie

Uzupełnienie tekstu brakującego we wniosku.

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 31 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  Maksymalna zawartość cukru dla wódek smakowych wynosi 100 gramów w litrze wyrażona jako cukier inwertowany.

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 31 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  Termin „wódka” może zostać zastąpiony w każdym języku urzędowym Unii przez termin „vodka”.

 

(W przypadku przyjęcia niniejszej poprawki nazwa „Vodka” zostanie zapisana kursywą).

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 32 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  wytwarzany z zastosowaniem alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego lub destylatu pochodzenia rolniczego, lub jednego lub kilku napojów spirytusowych lub mieszaniny powyższych napojów, słodzony i z dodatkiem jednego lub więcej aromatów, produktów pochodzenia rolniczego lub środków spożywczych.

(ii)  wytwarzany z zastosowaniem alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego lub destylatu pochodzenia rolniczego, lub jednego lub kilku napojów spirytusowych lub połączenia powyższych napojów, słodzony i z dodatkiem jednego lub więcej aromatów, produktów pochodzenia rolniczego lub środków spożywczych.

Uzasadnienie

Poprawka w celu wyjaśnienia, że mieszanka i mieszanina, o której mowa w definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 3, to dwa odrębne pojęcia.

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 32 – litera d – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Alternatywnie nazwa handlowa „liqueur” może być używana w każdym państwie członkowskim.

 

(W przypadku przyjęcia niniejszej poprawki nazwa „liqueur” zostanie zapisana kursywą).

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 32 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  Nazwę handlową „liqueur” można również uzupełnić o nazwę aromatu lub środka spożywczego zastosowanego w procesie przygotowywania produktu.

Uzasadnienie

Do celów pewności prawnej i podobnie jak w przypadku okowity owocowej (punkt 9 – litera f) w niniejszym załączniku) w definicji likieru należy podać, że nazwę handlową można uzupełnić o nazwę zastosowanego aromatu lub środka spożywczego.

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 34 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

34.  Crème de cassis

34.  Crème de cassis

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 35 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

35.  Guignolet

35.  Guignolet

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 36 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

36.  Punch au rhum

36.  Punch au rhum

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 37 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

37.  Gin z tarniny

37.  Gin z tarniny

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 38 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

38.  „Napój spirytusowy aromatyzowany tarniną lub Pacháran”

31a.  „Napój spirytusowy aromatyzowany tarniną lub Pacháran

 

(Kategoria „Napój spirytusowy aromatyzowany tarniną lub Pacháran” zostanie przesunięta między kategorie 31 „wódka” i 32 „likier”.

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia. Umieszczenie tej kategorii w załączniku II jest niepoprawne. W kategoriach następujących po „Kategorii 32. Likier” znajdują się same likiery, a w tym przypadku tak nie jest; jest to zależne od ilości zawartego cukru.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 39 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

39.  Sambuca

39.  Sambuca

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 39 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  jego minimalna zawartość cukru wynosi 370 gramów na litr, wyrażonego jako cukier inwertowany;

(ii)  jego minimalna zawartość cukru wynosi 350 gramów na litr, wyrażonego jako cukier inwertowany;

Uzasadnienie

Wyeliminowanie błędu typograficznego we wniosku.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 40 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

40.  Maraschino, marrasquino lub maraskino

40.  Maraschino, marrasquino lub maraskino

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 41 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

41.  Nocino

41.  Nocino

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 42 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

42.  Likier jajeczny albo advocaat, avocat, czy też advokat

42.  Likier jajeczny albo advocaat, avocat, czy też advokat

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 42 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Likier jajeczny albo advocaat, avocat, czy też advokat jest to napój spirytusowy, aromatyzowany lub nie, otrzymany z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatu lub okowity lub ich mieszaniny, zawierający następujące składniki: żółtko jaj wysokiej jakości, białko jaj i cukier lub miód. Minimalna zawartość cukru lub miodu – wyrażonego jako cukier inwertowany – musi wynosić 150 gramów na litr. Minimalna zawartość czystego żółtka jaj musi wynosić 140 gramów na litr gotowego wyrobu.

a)  Likier jajeczny albo advocaat, avocat, czy też advokat jest to napój spirytusowy, aromatyzowany lub nie, otrzymany z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatu lub okowity lub ich połączenia, zawierający następujące składniki: żółtko jaj, białko jaj i cukier lub miód. Minimalna zawartość cukru lub miodu – wyrażonego jako cukier inwertowany – musi wynosić 150 gramów na litr. Minimalna zawartość czystego żółtka jaj musi wynosić 140 gramów na litr gotowego wyrobu. Jeżeli używane są inne jaja niż jaja kur gatunku Gallus gallus, powinno zostać to podane na etykiecie.

Uzasadnienie

Poprawka w celu wyjaśnienia, że mieszanka i mieszanina, o której mowa w definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 3, to dwa odrębne pojęcia.

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 42 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  Do przyrządzania likieru jajecznego albo advocaat, avocat, czy też advokat można stosować jedynie naturalne substancje aromatyczne i preparaty aromatyczne.

c)  Do przyrządzania likieru jajecznego albo advocaat, avocat, czy też advokat można stosować środki spożywcze o właściwościach aromatyzujących oraz naturalne substancje aromatyczne i preparaty aromatyczne.

Uzasadnienie

Ostateczny smak likieru jajecznego jest często dopełniany mlekiem lub śmietaną zgodnie z tradycyjnymi metodami. Te środki spożywcze nie są aromatami w rozumieniu przepisów unijnego prawa dotyczących aromatów. Poprawka powinna umożliwić stosowanie tradycyjnych metod produkcji. Odpowiada to obecnej sytuacji, że do likieru jajecznego można dodawać wyłącznie naturalne substancje aromatyczne, a nie wolno dodawać innych substancji – substancji wcześniej zwanych substancjami identycznymi z naturalnymi lub substancji sztucznych.

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 42 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  Do przyrządzania likieru jajecznego albo advocaat, avocat, czy też advokat można stosować śmietanę.

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 43 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Likier z dodatkiem jajka jest to napój spirytusowy, aromatyzowany lub nie, uzyskany z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatu lub okowity lub ich mieszaniny, którego charakterystyczne składniki to: żółtko jaj wysokiej jakości, białko jaj i cukier lub miód. Minimalna zawartość cukru lub miodu – wyrażonego jako cukier inwertowany – musi wynosić 150 gramów na litr. Minimalna zawartość żółtka jaj musi wynosić 70 gramów na litr gotowego wyrobu.

a)  Likier z dodatkiem jajka jest to napój spirytusowy, aromatyzowany lub nie, uzyskany z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatu lub okowity lub ich połączenia, którego charakterystyczne składniki to: żółtko jaj wysokiej jakości, białko jaj i cukier lub miód. Minimalna zawartość cukru lub miodu – wyrażonego jako cukier inwertowany – musi wynosić 150 gramów na litr. Minimalna zawartość żółtka jaj musi wynosić 70 gramów na litr gotowego wyrobu.

Uzasadnienie

Poprawka w celu wyjaśnienia, że mieszanka i mieszanina, o której mowa w definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 3, to dwa odrębne pojęcia.

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 44 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

44.  Mistrà

44.  Mistrà

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 45 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

45.  Väkevä glögi albo spritglögg

45.  Väkevä glögi albo spritglögg

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – kategoria 46 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

46.  Berenburg albo beerenburg

46.  Berenburg albo beerenburg

Uzasadnienie

Poprawka polegająca na zapisaniu nazwy kategorii napojów spirytusowych kursywą w celu zastosowania art. 13 projektu rozporządzenia.

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Guignolet Kirsch jest wytwarzany we Francji i uzyskuje się go mieszając guignolet i kirsch w taki sposób, że co najmniej 3 % całkowitej objętości czystego alkoholu w wyrobie gotowym pochodzi z kirsch. Minimalna objętościowa zawartość alkoholu w Guignolet Kirsch wynosi 15 %. Na etykiecie i w prezentacji wyrobu wyraz „guignolet” jest napisany czcionką tego samego rodzaju, rozmiaru i koloru oraz w tym samym wierszu co wyraz „kirsch”, a w przypadku butelek musi być zamieszczony na przedniej etykiecie. Informacja o składzie alkoholu obejmuje określenie stosunku objętości czystego alkoholu, który stanowią guignolet i kirsch, do całkowitej objętości czystego alkoholu w Guignolet Kirsch.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje wprowadzenie specjalnych przepisów dla Guignolet Kirsch w taki sam sposób jak dla rumu-verschnitt i slivovice.

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ZAŁĄCZNIK IIa

 

DYNAMICZNY SYSTEM PODZIELONEGO LEŻAKOWANIA LUB SYSTEM LEŻAKOWANIA „CRIADERAS Y SOLERA”

 

Dynamiczny system podzielonego leżakowania lub system leżakowania „criaderas y solera” polega na wykonaniu okresowych ekstrakcji części brandy zawartej w poszczególnych rzędach dębowych beczek lub pojemników, ułożonych jedne na drugich i odpowiednim uzupełnianiu ekstrahowaną brandy z poprzedzającego rzędu beczek.

 

Definicje

 

Rzędy beczek: poszczególne rzędy dębowych beczek i pojemników o takim samym poziomie dojrzewania, przez które przechodzi brandy w procesie leżakowania. Poszczególne rzędy beczek zwane są „criadera”, z wyjątkiem ostatniego rzędu zwanego „solera”, z którego brandy trafia do butelek.

 

Ekstrakcja: częściowa ilość brandy odciągana z poszczególnych rzędów dębowych beczek lub pojemników w celu jej wprowadzenia do dębowych beczek i pojemników w kolejnych rzędach beczek lub w przypadku „solera” w celu butelkowania.

 

Uzupełnienie: ilość brandy z dębowych beczek i pojemników w danym rzędzie wprowadzana i kupażowana z zawartością dębowych beczek i pojemników w kolejnych rzędach w zależności od okresu leżakowania.

 

Średni wiek: okres odpowiadający rotacji całkowitego zapasu brandy podlegającego procesowi leżakowania obliczony jako stosunek całkowitej ilości brandy zawartej we wszystkich rzędach beczek do ilości ekstrakcji wykonanych z ostatniego rzędu beczek – „solera” – w ciągu jednego roku.

 

Średni wiek brandy odciągniętej z rzędu beczek „solera” można obliczyć, korzystając z poniższego wzoru: = Vt/Ve

 

w którym:

 

  ̅ oznacza średni wiek, wyrażony w latach

 

  Vt oznacza łączną ilość zapasów w systemie leżakowania, wyrażoną w litrach czystego alkoholu,

 

  Ve oznacza łączną ilość produktu ekstrahowanego do wysyłki w ciągu roku, wyrażoną w litrach czystego alkoholu.

 

Minimalny średni wiek: w przypadku dębowych beczek i pojemników o pojemności mniejszej niż 1000 litrów liczba rocznych ekstrakcji i uzupełnień będzie równa lub mniejsza od dwukrotności liczby rzędów beczek w systemie w celu zagwarantowania, że najmłodszy komponent ma co najmniej 6 miesięcy.

 

W przypadku dębowych beczek i pojemników o pojemności co najmniej 1000 litrów liczba rocznych ekstrakcji i uzupełnień będzie równa lub mniejsza od liczby rzędów beczek w systemie w celu zagwarantowania, że najmłodszy komponent ma co najmniej 1 rok.

Uzasadnienie

Powiązana z poprawką w formie tabeli do art. 11 ust. 3a (nowy).

(1)

  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

W grudniu 2016 r. Komisja opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie napojów spirytusowych. Celem rozporządzenia jest dostosowanie ram prawnych do Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE).

Sprawozdawczyni opowiada się za dostosowaniem prawodawstwa dotyczącego napojów spirytusowych do Traktatu z Lizbony, uważa jednak za istotne, by każdy proces dostosowania respektował te prerogatywy Parlamentu, którymi dysponował on w ramach obowiązującego prawodawstwa. Sprawozdawczyni jest wdzięczna Komisji za podjęty wysiłek, jednak uważa, że w przypadku niektórych kwestii konieczne było złożenie poprawek w celu zagwarantowania tych prerogatyw. W odniesieniu do uprawnień delegowanych powierzonych Komisji, uznano za stosowne, aby ograniczyć ich delegowanie do 5 lat (z możliwością przedłużenia).

Jedną z istotnych zmian we wniosku w porównaniu z obowiązującym rozporządzeniem jest podstawa prawna. Sprawozdawczyni uznaje za bardzo słuszne dodanie art. 43 ust. 2 TFUE, aby podkreślić silny związek tych przepisów z rolnictwem. Napoje spirytusowe nie tylko stanowią ważny pod względem jakości i ilości segment wspólnotowej produkcji rolnej, co więcej, alkohol etylowy stosowany do wytwarzania napojów spirytusowych musi być pochodzenia rolniczego.

Jeśli chodzi o zmiany w rozdziale III dotyczącym oznaczeń geograficznych, sprawozdawczyni podziela zdanie Komisji, że konieczne jest ujednolicenie różnych systemów mających zastosowanie do oznaczeń geograficznych obowiązujących w Unii Europejskiej. Uważa jednak, że należy wziąć pod uwagę specyfikę sektora napojów spirytusowych. Ponadto istniejące oznaczenia geograficzne, w przypadku których przekazano już odpowiednią dokumentację techniczną, powinny być automatycznie chronione w nowym rozporządzeniu jako oznaczenia geograficzne i nie powinna istnieć możliwość anulowania tej ochrony po wejściu w życie rozporządzenia.

W tym duchu harmonizacji usunięto z wniosku załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 w sprawie oznaczeń geograficznych i przeniesiono go do elektronicznego rejestru, podobnie jak miało to miejsce w przypadku chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych dla wina i żywności. O ile sprawozdawczyni może poprzeć harmonizację i zrozumieć powody, dla których Komisja usunęła załącznik III, zważywszy na znaczenie rejestru uważa, że Parlament powinien uczestniczyć w zmianach w nim wprowadzanych.

Artykuł 13 wniosku stanowi, że określeń podanych kursywą w załączniku II nie tłumaczy się ani na etykiecie, ani w prezentacji napoju spirytusowego. Wprowadzono zmiany techniczne, aby dostosować tytuły kategorii napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II dla uzyskania większej precyzji w stosowaniu wymogów tego artykułu.

Ponadto w załączniku II dodano poprawki o charakterze technicznym, aby uzupełnić braki lub usunąć nieścisłości z obowiązującym rozporządzeniem.


OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (11.10.2017)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych oraz ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Nicola Danti

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Głównym celem przedmiotowego wniosku dotyczącego rozporządzenia jest dostosowanie przepisów obowiązujących w omawianej dziedzinie do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) poprzez przyznanie Komisji Europejskiej uprawnień delegowanych i wykonawczych zgodnie z art. 290 i 291 TFUE.

Niemniej jednak sprawozdawca uważa, że wniosek Komisji zmienia szereg istotnych elementów aktu podstawowego i wprowadza pewne nowe elementy, co może mieć wpływ na obszary należące do kompetencji Komisji Handlu Międzynarodowego.

Sektor napojów spirytusowych to jeden z najważniejszych europejskich sektorów eksportu produktów rolno-spożywczych, którego wartość w 2016 r. wyniosła 10 mld EUR, co stanowi 8 % całkowitego europejskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

W tym miejscu należy wspomnieć o roli oznaczeń geograficznych, które również w sektorze napojów spirytusowych stanowią narzędzie ochrony szczególnego charakteru i jakości unijnych produktów lokalnych, regionalnych i narodowych, pozwalając tym samym kultywować tradycyjne umiejętności i utrzymać związane z nimi miejsca pracy, a także dostarczać konsumentom jasnych informacji o właściwościach stanowiących o wartości dodanej tych produktów.

Oznaczenia geograficzne stały się jednym ze sztandarowych instrumentów europejskiej polityki handlowej, która dąży do osiągnięcia również poza UE poziomu ochrony podobnego do poziomu europejskiego oraz do ułatwienia europejskim produktom wysokiej jakości dostępu do rynków państw trzecich.

Jak każda forma praw własności intelektualnej chronione oznaczenia geograficzne mogą być przedmiotem nadużyć. Chcąc w pełni chronić renomę napojów spirytusowych na rynku wewnętrznym i światowym, należy wzmocnić zabezpieczenia przed podrabianiem produktów i nieuczciwymi praktykami.

W tej perspektywie sprawozdawca uważa, że w odpowiednich ramach regulacyjnych należy opracować przepisy służące rozszerzeniu tej ochrony w celu zwalczania podrobionych oznaczeń geograficznych znajdujących się na produktach przewożonych przez terytorium UE, choć nieprzeznaczonych do wprowadzenia na rynek wewnętrzny.

W 2014 r. wartość produktów, które naruszyły chronione oznaczenia geograficzne, wyniosła około 4,3 mld euro, czyli około 9 % całego unijnego rynku oznaczeń geograficznych. W stosunku do całkowitej wartości różnych produktów chronionych oznaczeniami geograficznymi alkohol odnotowuje najwyższy wskaźnik naruszeń.

Zasadnicze znaczenie ma zatem aktualizacja omawianych przepisów, tak aby utrzymać przynajmniej poziom ochrony gwarantowany na mocy obecnego ustawodawstwa oraz zapewnić niezbędną promocję sektora.

W związku z tym sprawozdawca uważa, że należy przywrócić zapis przewidujący możliwość umieszczania na etykiecie napojów spirytusowych przeznaczonych na eksport, oprócz oryginalnej nazwy oznaczenia geograficznego, także jej tłumaczenia na język inny niż język urzędowy Unii Europejskiej, jeżeli wymagają tego przepisy państwa trzeciego. Zdaniem sprawozdawcy dopuszczenie tej możliwości wyłącznie poprzez przyjmowanie przez Komisję aktów delegowanych może doprowadzić do zbytniego spowolnienia procedury.

Jednym z godnych uznania celów wniosku jest niewątpliwie wprowadzenie elektronicznego rejestru wszystkich oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. Rejestr może bowiem okazać się narzędziem nowatorskim, dynamicznym, przejrzystym, a także łatwiej dostępnym. Powinien on mieć to samo znaczenie prawne co załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 i automatycznie objąć zarejestrowane oznaczenia geograficzne o specyfikacji zgodnej z załącznikiem. Będzie mógł ponadto objąć oznaczenia geograficzne stosowane w państwach trzecich i chronione w Unii Europejskiej na mocy umowy międzynarodowej, jeżeli odnośne państwa trzecie będą sobie tego życzyć. Sprawozdawca sądzi, że jest to ważny element i że można go wykorzystać w negocjacjach handlowych z państwami trzecimi, które wykazały już zainteresowanie w tym względzie.

Poza tym sprawozdawca jest zdania, że uprawnienia delegowane należy przekazać Komisji na czas określony wynoszący 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy tej samej długości.

Uprawnienia delegowane przyznaje się w odniesieniu do istotnych elementów rozporządzenia, w przypadku których konieczna będzie szeroko zakrojona współpraca i sprawna wymiana informacji między państwami członkowskimi, Parlamentem i Komisją, aby skuteczniej reagować na potrzeby i interesy sektora.

Podsumowując, sprawozdawca uważa, że dostosowanie do TFUE powinno zapewnić co najmniej taki sam poziom ochrony i promocji sektora co obowiązujące obecnie rozporządzenie.

Ponadto sprawozdawca uważa, że w szerszej perspektywie należałoby opracować jak najbardziej jednolite ramy regulacyjne dla oznaczeń geograficznych w UE, biorąc jednak pod uwagę specyfikę poszczególnych sektorów. Pomogłoby to wzmocnić pozycję UE na arenie międzynarodowej w tym zakresie i nadać jej jeszcze większej spójności, w szczególności w negocjacjach dotyczących umów handlowych z państwami trzecimi.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  W niektórych przypadkach, aby zwrócić uwagę konsumentów na cechy jakościowe swego produktu, podmioty działające na rynku spożywczym mogą chcieć wskazać pochodzenie danego napoju spirytusowego lub też być zobowiązane do jego wskazania. Takie oznaczenia pochodzenia również powinny spełniać zharmonizowane kryteria. W związku z powyższym należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące wskazania państwa lub miejsca pochodzenia w prezentacji i etykietowaniu napojów spirytusowych.

(15)  W niektórych przypadkach, aby zwrócić uwagę konsumentów na cechy jakościowe swego produktu, podmioty działające na rynku spożywczym mogą chcieć wskazać pochodzenie danego napoju spirytusowego lub też być zobowiązane do jego wskazania. W związku z powyższym należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące wskazania państwa lub miejsca pochodzenia w prezentacji i etykietowaniu napojów spirytusowych.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Jeżeli chodzi o ochronę oznaczeń geograficznych, ważne jest, aby należycie uwzględniać Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej („porozumienie TRIPS”), w szczególności jego art. 22 i 23, oraz Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu („GATT”), które zatwierdzono decyzją Rady 94/800/WE12.

(17)  Jeżeli chodzi o ochronę oznaczeń geograficznych, ważne jest, aby należycie uwzględniać zatwierdzone decyzją Rady 94/800/WE Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej („porozumienie TRIPS”), w szczególności jego art. 22 i 23, oraz Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu („GATT”), w szczególności jego art. V dotyczący swobody tranzytu. W tak określonych ramach prawnych, aby zapewnić pełną zgodność z wymogami dotyczącymi ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, w tym ich opakowań, i skuteczniej przeciwdziałać podrabianiu towarów, należy wprowadzić instrument pozwalający na zajęcie napojów spirytusowych będących w tranzycie przez obszar celny Unii Europejskiej, jeżeli istnieje podejrzenie, że mogą one naruszać ochronę oznaczeń geograficznych, bez względu na ich docelowy rynek zbytu.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/201213 nie ma zastosowania do napojów spirytusowych. W związku z tym należy ustanowić przepisy dotyczące ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. W przypadku gdy daną jakość, renomę czy inne cechy napoju spirytusowego przypisuje się zasadniczo jego pochodzeniu geograficznemu, Komisja powinna zarejestrować oznaczenie geograficzne wskazujące na pochodzenie napoju spirytusowego z określonego terytorium danego państwa, regionu czy miejsca na danym terytorium.

(18)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/201213 nie ma zastosowania do napojów spirytusowych. W związku z tym należy ustanowić przepisy dotyczące ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. W przypadku gdy daną jakość, renomę, tradycyjne metody wytwarzania i produkcji czy inne cechy napoju spirytusowego przypisuje się zasadniczo jego pochodzeniu geograficznemu, Komisja powinna zarejestrować oznaczenie geograficzne wskazujące na pochodzenie napoju spirytusowego z określonego terytorium danego państwa, regionu czy miejsca na danym terytorium.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Należy ustanowić procedury rejestracji, zmiany i ewentualnego cofnięcia rejestracji oznaczeń geograficznych UE lub państw trzecich zgodnie z porozumieniem TRIPS, przy jednoczesnym automatycznym uznawaniu statusu istniejących unijnych chronionych oznaczeń geograficznych. Aby uspójnić przepisy proceduralne dotyczące oznaczeń geograficznych we wszystkich zainteresowanych sektorach, takie procedury dotyczące napojów spirytusowych powinny wzorować się na bardziej wyczerpujących i dobrze przetestowanych procedurach dotyczących produktów rolnych i środków spożywczych, ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki napojów spirytusowych. W celu uproszczenia procedur rejestracji oraz w celu udostępnienia podmiotom działającym na rynku spożywczym i konsumentom informacji w formie elektronicznej należy stworzyć elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych.

(19)  Należy ustanowić procedury rejestracji, zmiany i ewentualnego cofnięcia rejestracji oznaczeń geograficznych UE lub państw trzecich zgodnie z porozumieniem TRIPS, przy jednoczesnym automatycznym uznawaniu statusu istniejących unijnych zarejestrowanych oznaczeń geograficznych. Aby uspójnić przepisy proceduralne dotyczące oznaczeń geograficznych we wszystkich zainteresowanych sektorach, takie procedury dotyczące napojów spirytusowych powinny wzorować się na podobnych procedurach wykorzystywanych do produktów rolnych i środków spożywczych, ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki napojów spirytusowych. W celu uproszczenia procedur rejestracji oraz w celu udostępnienia podmiotom działającym na rynku spożywczym i konsumentom informacji w formie elektronicznej należy stworzyć przejrzysty, kompleksowy i łatwo dostępny elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych mający taką samą moc prawną jak załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008. Oznaczenia geograficzne zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 110/2008 powinny zostać automatycznie wpisane do rejestru Komisji. Na podstawie art. 20 rozporządzenia (WE) nr 110/2008 Komisja powinna zakończyć weryfikację oznaczeń geograficznych ujętych w załączniku III do tego rozporządzenia przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  W celu uwzględnienia zmieniających się wymagań konsumentów, postępu technicznego, zmian w odpowiednich normach międzynarodowych, a także konieczności poprawy warunków ekonomicznych produkcji i wprowadzania do obrotu, tradycyjnych procesów leżakowania, a w wyjątkowych przypadkach prawa państw trzecich przywozu oraz zapewnienia ochrony oznaczeń geograficznych, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do zmiany lub odstępstwa od definicji technicznych i wymogów w zakresie kategorii napojów spirytusowych oraz przepisów szczególnych dotyczących niektórych z nich, o których mowa w rozdziale I niniejszego rozporządzenia, etykietowania i prezentacji, o których mowa w rozdziale II niniejszego rozporządzenia, oznaczeń geograficznych, o których mowa w rozdziale III niniejszego rozporządzenia, oraz kontroli i wymiany informacji, o których mowa w rozdziale IV niniejszego rozporządzenia.

(22)  W celu uwzględnienia zmieniających się wymagań konsumentów, postępu technicznego, zmian w odpowiednich normach międzynarodowych, a także konieczności poprawy warunków ekonomicznych produkcji i wprowadzania do obrotu, tradycyjnych procesów leżakowania, a w wyjątkowych przypadkach prawa państw trzecich przywozu oraz zapewnienia ochrony oznaczeń geograficznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu znaczenia tradycyjnych praktyk, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do zmiany lub odstępstwa od definicji technicznych i wymogów w zakresie kategorii napojów spirytusowych oraz przepisów szczególnych dotyczących niektórych z nich, o których mowa w rozdziale I niniejszego rozporządzenia, etykietowania i prezentacji, o których mowa w rozdziale II niniejszego rozporządzenia, oznaczeń geograficznych, o których mowa w rozdziale III niniejszego rozporządzenia, oraz kontroli i wymiany informacji, o których mowa w rozdziale IV niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  „specyfikacja produktu” oznacza dokumentację załączoną do wniosku o objęcie ochroną oznaczenia geograficznego, określającą specyfikacje, którym dany napój spirytusowy musi odpowiadać;

(7)  „specyfikacja produktu” oznacza dokumentację załączoną do wniosku o objęcie ochroną oznaczenia geograficznego, określającą specyfikacje, którym dany napój spirytusowy musi odpowiadać, i odpowiadającą dokumentacji technicznej przewidzianej w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 110/2008;

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akty delegowane, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), są ograniczone do zaspokojenia zapotrzebowania wynikającego ze zmieniających się wymogów konsumentów, postępu technicznego, zmian w odpowiednich normach międzynarodowych lub zapotrzebowania w zakresie innowacyjności produktów;

Akty delegowane, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), są ograniczone do zaspokojenia zapotrzebowania wynikającego ze zmieniających się wymogów konsumentów, postępu technicznego, zmian w odpowiednich normach międzynarodowych lub zapotrzebowania w zakresie innowacyjności produktów przy jednoczesnym uwzględnieniu znaczenia tradycyjnych praktyk;

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy napój spirytusowy spełnia wymagania określone dla więcej niż jednej kategorii napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część I w kategoriach od 15 do 47, można go sprzedawać pod jedną z odpowiednich nazw handlowych przewidzianych dla tych kategorii lub większą ich liczbą.

3.  W przypadku gdy napój spirytusowy spełnia wymagania określone dla więcej niż jednej kategorii napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część I w kategoriach od 1 do 47, można go sprzedawać pod jedną z odpowiednich nazw handlowych przewidzianych dla tych kategorii lub większą ich liczbą.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  terminami określonymi w odpowiedniej specyfikacji produktu.

b)  jakimikolwiek terminami, które dopuszcza odpowiednia specyfikacja produktu.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nazw handlowych, o których mowa w ust. 1, uzupełnionych określeniem „o zapachu” lub innymi podobnymi określeniami, można używać wyłącznie w odniesieniu do środków aromatyzujących, które imitują napój spirytusowy, lub ich wykorzystania do produkcji środków spożywczych innych niż napoje. Oznaczeń geograficznych nie używa się do opisu środków aromatyzujących.

skreśla się

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku wskazania pochodzenia napoju spirytusowego informacja ta odnosi się do państwa lub terytorium pochodzenia zgodnie z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/201316.

1.  W przypadku wskazania pochodzenia napoju spirytusowego informacja ta odnosi się do miejsca lub regionu, w którym nastąpił etap procesu produkcji decydujący o cechach napoju spirytusowego oraz jego podstawowych właściwościach.

_______________

 

16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

 

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Z zastrzeżeniem ust. 1 w przypadku napojów spirytusowych wytworzonych w Unii z przeznaczeniem na wywóz oznaczenia geograficzne i nazwy zapisane kursywą w załączniku II do rozporządzenia mogą zostać powtórzone w języku innym niż język urzędowy Unii, jeżeli taki jest wymóg prawny państwa trzeciego przywozu.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby uwzględnić zmieniający się popyt konsumpcyjny, postęp techniczny, zmiany w odpowiednich normach międzynarodowych, a także konieczność poprawy warunków ekonomicznych produkcji i wprowadzania do obrotu, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 – dotyczących:

1.  Aby uwzględnić zmieniający się popyt konsumpcyjny, postęp techniczny, zmiany w odpowiednich normach międzynarodowych, a także konieczność poprawy warunków ekonomicznych produkcji i wprowadzania do obrotu, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony konsumentów i uwzględnieniu tradycyjnych praktyk, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, zgodnie z art. 43:

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego prawo państwa trzeciego przywozu, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 w odniesieniu do odstępstw od przepisów dotyczących prezentacji i etykietowania zawartych w niniejszym rozdziale.

skreśla się

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Chronione oznaczenia geograficzne mogą być wykorzystywane przez wszelkie podmioty gospodarcze wprowadzające do obrotu napoje spirytusowe produkowane zgodnie z odpowiednią specyfikacją produktu.

1.  Zarejestrowane oznaczenia geograficzne mogą być wykorzystywane przez wszystkie podmioty gospodarcze wprowadzające do obrotu napoje spirytusowe produkowane zgodnie z odpowiednią specyfikacją produktu.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Chronione oznaczenia geograficzne oraz napoje spirytusowe, w odniesieniu do których używa się tych chronionych nazw zgodnie ze specyfikacjami produktów, podlegają ochronie przed:

2.  Zarejestrowane oznaczenia geograficzne oraz napoje spirytusowe, w odniesieniu do których używa się tych chronionych nazw zgodnie ze specyfikacjami produktów, podlegają ochronie przed:

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wszelkim niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli prawdziwe pochodzenie produktu lub usługi jest podane lub chroniona nazwa jest przetłumaczona, lub towarzyszą jej określenia, takie jak: „styl”, „typ”, „metoda”, „jak produkowane w”, „imitacja”, „smak”, „jak” lub tym podobne;

b)  wszelkim niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli prawdziwe pochodzenie produktu lub usługi jest podane lub chroniona nazwa jest przetłumaczona, lub towarzyszą jej określenia, takie jak: „styl”, „typ”, „rodzaj”, „metoda”, „jak produkowane w”, „imitacja”, „smak”, „jak” lub tym podobne;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wszelkimi innymi nieprawdziwymi lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi się do pochodzenia, charakteru lub podstawowych właściwości produktu, umieszczanymi na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do tego produktu, oraz opakowaniem produktu w pojemnik mogący stwarzać błędne wrażenie co do jego pochodzenia;

c)  wszelkimi innymi nieprawdziwymi lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi się do pochodzenia, składników, charakteru lub podstawowych właściwości produktu w jego prezentacji lub etykietowaniu, które mogłyby stwarzać błędne wrażenie co do jego pochodzenia;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Należy rozszerzyć ochronę oznaczeń geograficznych, o której mowa w ust. 2, na towary, w tym ich opakowania, pochodzące z państw trzecich i przywożone do Unii w ramach wymiany handlowej bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Chronione oznaczenia geograficzne nie stają się w Unii nazwami rodzajowymi w rozumieniu art. 32 ust. 1.

3.  Zarejestrowane oznaczenia geograficzne nie stają się w Unii nazwami rodzajowymi w rozumieniu art. 32 ust. 1.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 − ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie podejmują niezbędne kroki, aby zapobiegać bezprawnemu stosowaniu chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w ust. 2.

4.  Państwa członkowskie podejmują niezbędne kroki, aby zapobiegać bezprawnemu stosowaniu zarejestrowanych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w ust. 2.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nazwę, która ma zostać objęta ochroną jako oznaczenie geograficzne, w formie stosowanej w handlu lub w języku potocznym, wyłącznie w językach, które są lub dawniej były używane do opisu tego konkretnego produktu na określonym obszarze geograficznym;

a)  nazwę, która ma zostać zarejestrowana jako oznaczenie geograficzne, w formie stosowanej w handlu lub w języku potocznym, wyłącznie w językach, które są lub dawniej były używane do opisu tego konkretnego produktu na określonym obszarze geograficznym;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 − ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli wniosek dotyczy obszaru geograficznego znajdującego się w państwie trzecim, wniosek składa się do Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem organów danego państwa trzeciego.

5.  Jeżeli wniosek dotyczy obszaru geograficznego znajdującego się w państwie trzecim, wniosek składa się do Komisji za pośrednictwem organów danego państwa trzeciego.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Komisja bada każdy wniosek otrzymany na podstawie art. 21 przy wykorzystaniu właściwych środków, aby sprawdzić, czy jest on uzasadniony i czy spełnia wymogi niniejszego rozdziału. Rozpatrywanie wniosku nie powinno trwać dłużej niż 12 miesięcy. Jeśli ten termin zostanie przekroczony Komisja pisemnie powiadamia wnioskodawcę o powodach tego przekroczenia.

1.   Komisja bada każdy wniosek otrzymany na podstawie art. 21 przy wykorzystaniu właściwych środków, aby sprawdzić, czy jest on uzasadniony i czy spełnia wymogi niniejszego rozdziału. Rozpatrywanie wniosku nie trwa dłużej niż sześć miesięcy, licząc od daty otrzymania wniosku. Jeśli ten termin zostanie przekroczony Komisja pisemnie powiadamia wnioskodawcę o powodach tego przekroczenia.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Bez uszczerbku dla art. 18 Komisja może przyjmować akty wykonawcze przyznające okres przejściowy do pięciu lat, by w przypadku napojów spirytusowych pochodzących z państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, których nazwa pozostaje w sprzeczności z art. 18 ust. 2, umożliwić dalsze stosowanie oznaczenia, z którym zostały wprowadzone do obrotu, pod warunkiem że w dopuszczalnym oświadczeniu o sprzeciwie na podstawie art. 21 ust. 3 lub art. 24 wykazano, że nazwa zagrażałaby istnieniu:

1.   Z zastrzeżeniem art. 18 Komisja może przyjmować akty wykonawcze przyznające okres przejściowy do dwóch lat, by w przypadku napojów spirytusowych pochodzących z państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, których nazwa pozostaje w sprzeczności z art. 18 ust. 2, umożliwić dalsze stosowanie oznaczenia, z którym zostały wprowadzone do obrotu, pod warunkiem że w dopuszczalnym oświadczeniu o sprzeciwie na podstawie art. 21 ust. 3 lub art. 24 wykazano, że nazwa zagrażałaby istnieniu:

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli – na podstawie informacji uzyskanych przez Komisję w toku badania wniosku zgodnie z art. 23 ust. 1 akapit pierwszy – Komisja uzna, że nie spełniono wymogów rejestracji, przyjmuje ona akty wykonawcze odrzucające wniosek. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 44 ust. 2.

1.  Jeżeli – na podstawie informacji uzyskanych przez Komisję w toku badania wniosku zgodnie z art. 23 ust. 1 akapit pierwszy – Komisja uzna, że nie spełniono wymogów rejestracji, przyjmuje ona – w celu odrzucenia wniosku – akty delegowane zgodnie z art. 43, uzupełniające rozporządzenie.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli Komisja nie otrzyma zawiadomienia o sprzeciwie lub uzasadnionego dopuszczalnego oświadczenia o sprzeciwie na mocy art. 24, przyjmuje ona bez stosowania procedury, o której mowa w art. 44 ust. 2, akty wykonawcze rejestrujące nazwę.

2.  Jeżeli Komisja nie otrzyma zawiadomienia o sprzeciwie lub uzasadnionego dopuszczalnego oświadczenia o sprzeciwie na mocy art. 24, przyjmuje ona – w celu rejestracji nazwy – akty delegowane zgodnie z art. 43, uzupełniające rozporządzenie.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jeżeli osiągnięto porozumienie, rejestruje nazwę w drodze aktów wykonawczych przyjętych bez stosowania procedury, o której mowa w art. 44 ust. 2, oraz – w razie potrzeby – zmienia informacje opublikowane na podstawie art. 23 ust. 2, pod warunkiem że zmiany te nie mają istotnego charakteru; albo

a)  jeżeli osiągnięto porozumienie, przyjmuje – w celu rejestracji nazwy – akty delegowane zgodnie z art. 43, uzupełniające rozporządzenie, oraz – w razie potrzeby – zmienia informacje opublikowane na podstawie art. 23 ust. 2, pod warunkiem że zmiany te nie mają istotnego charakteru; albo

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  jeżeli nie osiągnięto porozumienia, przyjmuje akty wykonawcze decydujące o rejestracji. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 44 ust. 2.

b)  jeżeli nie osiągnięto porozumienia, przyjmuje – w celu podjęcia decyzji o rejestracji akty delegowane zgodnie z art. 43, uzupełniające rozporządzenie.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jednakże jeżeli wnioski o wprowadzenie zmiany obejmują jedną lub więcej zmian w specyfikacji produktu, które odnoszą się do podstawowych cech produktu, zmieniają związek, o którym mowa w art. 19 lit. f), zawierają zmianę nazwy lub jakiejkolwiek części nazwy napoju spirytusowego, wpływają na określenie obszaru geograficznego lub zwiększają zakres ograniczeń dotyczących handlu produktem lub surowcami do jego wytwarzania, państwo członkowskie składa wniosek o wprowadzenie zmiany do zatwierdzenia przez Komisję, a wniosek podlega procedurze określonej w art. od 21–27.

Jednakże jeżeli wnioski o wprowadzenie zmiany obejmują jedną lub więcej zmian w specyfikacji produktu, które odnoszą się do podstawowych cech produktu, zmieniają związek, o którym mowa w art. 19 lit. f), zawierają zmianę nazwy lub jakiejkolwiek części nazwy napoju spirytusowego, wpływają na określenie obszaru geograficznego lub zwiększają zakres ograniczeń dotyczących handlu produktem lub surowcami do jego wytwarzania, państwo członkowskie składa wniosek o wprowadzenie zmiany do zatwierdzenia przez Komisję, a wniosek podlega procedurze określonej w art. od 21–27. W odniesieniu do państw trzecich zmianę należy zatwierdzić zgodnie z systemem obowiązującym w danym państwie trzecim.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Podczas badania wniosku należy skupić się na proponowanej zmianie.

3.  Podczas rozpatrywania wniosku należy skupić się wyłącznie na proponowanej zmianie.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może – z własnej inicjatywy lub na wniosek dowolnej osoby fizycznej lub prawnej mającej uzasadniony interes – przyjmować akty wykonawcze, aby cofnąć rejestrację chronionego oznaczenia geograficznego w przypadku, gdy:

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43, uzupełniających rozporządzenie, z własnej inicjatywy lub na wniosek dowolnej osoby fizycznej lub prawnej mającej uzasadniony interes, aby cofnąć rejestrację chronionego oznaczenia geograficznego w przypadku, gdy:

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akty wykonawcze, o których mowa w akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 44 ust. 2.

skreśla się

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Akty cofające rejestrację oznaczenia geograficznego są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 − ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja, bez stosowania procedury, o której mowa w art. 44 ust. 2, przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające i aktualizujące powszechnie dostępny elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych uznanych w ramach niniejszego systemu (zwany dalej „rejestrem”).

Komisja, bez stosowania procedury, o której mowa w art. 44 ust. 2, przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające, podtrzymujące i aktualizujące przejrzysty, powszechnie dostępny i kompleksowy elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych uznanych w ramach niniejszego systemu (zwany dalej „rejestrem”), który zastępuje załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 i ma taką samą jak on moc prawną.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do rejestru można włączać jako oznaczenia geograficzne oznaczenia odnoszące się do napojów spirytusowych wyprodukowanych w państwach trzecich, chronione w Unii na mocy porozumień międzynarodowych, których Unia jest umawiającą się stroną.

Do rejestru można włączać jako oznaczenia geograficzne oznaczenia odnoszące się do napojów spirytusowych wyprodukowanych w państwach trzecich, chronione w Unii na mocy porozumień międzynarodowych, których Unia jest umawiającą się stroną, dopiero po przyjęciu przez Komisję aktu wykonawczego zatwierdzającego włączenie oznaczenia do osobnej sekcji.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Nazwa nie jest chroniona jako oznaczenie geograficzne, jeśli produkcja lub etapy przygotowania, które są obowiązkowe dla danej kategorii napoju spirytusowego, nie są przeprowadzane na danym obszarze geograficznym.

3.  Nazwa nie jest chroniona jako oznaczenie geograficzne, jeśli etapy, które są obowiązkowe dla danej kategorii napoju spirytusowego, nie są przeprowadzane na danym obszarze geograficznym.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli rejestracja znaku towarowego zawierającego oznaczenie geograficzne wymienione w rejestrze lub składającego się z takiego oznaczenia prowadziłaby do którejś z sytuacji, o których mowa w art. 18 ust. 2, odmawia się tej rejestracji lub unieważnia ją.

1.  Odmawia się rejestracji znaku towarowego lub unieważnia się rejestrację znaku towarowego, jeżeli jego użycie prowadziłoby do sytuacji, o których mowa w art. 18 ust. 2.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do obowiązujących chronionych oznaczeń geograficznych

Uprawnienia w odniesieniu do obowiązujących zarejestrowanych oznaczeń geograficznych

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie naruszając przepisów ust. 2, oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych chronione na podstawie rozporządzenia (WE) nr 110/2008, są automatycznie chronione jako oznaczenia geograficzne na podstawie niniejszego rozporządzenia. Komisja włącza je do rejestru.

1.  Nie naruszając przepisów ust. 2, oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 110/2008, są automatycznie chronione jako oznaczenia geograficzne na podstawie niniejszego rozporządzenia. Komisja włącza je do rejestru.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W okresie do dwóch lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja może z własnej inicjatywy — w drodze aktów wykonawczych — podjąć decyzję o cofnięciu ochrony chronionych oznaczeń geograficznych, o których mowa w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 110/2008, jeśli nie spełniają one warunków ustanowionych w art. 2 ust. 1 pkt 6. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 44 ust. 2.

2.  Do wejścia w życie rozporządzenia Komisja może z własnej inicjatywy — w drodze aktów wykonawczych — podjąć decyzję o cofnięciu rejestracji chronionych oznaczeń geograficznych, o których mowa w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 110/2008, jeśli nie spełniają one warunków ustanowionych w art. 2 ust. 1 pkt 6. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 44 ust. 2.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 − ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Właściwe organy lub jednostki, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonują weryfikacji zgodności chronionego oznaczenia geograficznego ze specyfikacją produktu w sposób obiektywny i bezstronny. Dysponują one wykwalifikowanym personelem i zasobami niezbędnymi do wykonywania ich zadań.

5.  Właściwe organy lub jednostki, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonują weryfikacji zgodności zarejestrowanego oznaczenia geograficznego ze specyfikacją produktu w sposób obiektywny i bezstronny. Dysponują one wykwalifikowanym personelem i zasobami niezbędnymi do wykonywania ich zadań.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celu uwzględnienia szczególnych cech produkcji na wyznaczonym obszarze geograficznym Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 43, dotyczących:

skreśla się

a)   dodatkowych kryteriów wyznaczania obszaru geograficznego; oraz

 

b)   ograniczeń i odstępstw dotyczących wyrobu na wyznaczonym obszarze geograficznym.

 

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5, 16, 38, 41 i 46 ust. 2 powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5, 16, 38, 41 i 46 ust. 2 powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych, stosowanie nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Odsyłacze

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

12.12.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Nicola Danti

23.1.2017

Rozpatrzenie w komisji

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Data przyjęcia

12.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

0

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

35

+

ALDE

Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Klaus Buchner

0

-

--

--

3

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet, Matteo Salvini

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (21.11.2017)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych oraz ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Angélique Delahaye

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

System ochrony oznaczeń geograficznych jest jednym z najistotniejszych zagadnień polityki handlowej Unii Europejskiej. Za sprawą tego systemu UE nie tylko chroni swoje znaki jakości na rynkach zewnętrznych, ale także zachęca państwa trzecie do wprowadzenia u siebie podobnych systemów.

W ujęciu historycznym napoje spirytusowe stanowią jedną z najistotniejszych części europejskiego wywozu, przy czym roczna nadwyżka handlowa w tym sektorze wynosi około 10 mld EUR i jest z nim związanych ponad milion miejsc pracy. Napoje spirytusowe jako jedne z pierwszych produktów zostały objęte ochroną znaków jakości. W celu rozwoju sektora napojów spirytusowych Unia Europejska stworzyła ramy prawne pozwalające zapewnić harmonizację przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu napojów spirytusowych w całej Unii za pośrednictwem przyjęcia w dniu 15 stycznia 2008 r. rozporządzenia (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. Rozporządzenie to ma zastosowanie do wszystkich napojów spirytusowych, zarówno produkowanych w państwach UE, jak i w państwach trzecich.

W następstwie przyjęcia traktatu lizbońskiego w 2009 r. Komisja podjęła działania zmierzające do dostosowania aktów prawnych dotyczących rolnictwa. Rozporządzenie (WE) nr 110/2008 to ostatni dokument, który nie został jeszcze dostosowany do postanowień tego traktatu. W związku z tym dnia 1 grudnia 2016 r. Komisja przedstawiła Radzie i Parlamentowi wniosek dotyczący nowego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008.

Rozporządzenie z 2008 r. zostało dobrze przyjęte przez pracowników sektora napojów spirytusowych. W przedstawionym wniosku Komisja wprowadza oczekiwaną ogólną modernizację. Przyznaje też sobie nowe prerogatywy w drodze aktów wykonawczych oraz wprowadza istotne zmiany.

Sprawozdawczyni uważa, że wniosek Komisji powinien ograniczyć się do modernizacji aktu z 2008 r., wprowadzenia nowych przepisów służących wzmocnieniu ochrony oznaczeń geograficznych oraz w jak najmniejszym stopniu zmieniać tekst z 2008 r. W tym duchu sprawozdawczyni przedstawia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi swoją opinię w sprawie rozpatrywanego wniosku.

Sprawozdawczyni pragnie przypomnieć członkom Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że jest to rozporządzenie w sprawie etykietowania napojów spirytusowych z punktu widzenia technicznego i handlowego, a nie rozporządzenie w sprawie zdrowia i ochrony konsumentów przed zagrożeniami, które wiążą się z nadmierną konsumpcją. W związku z tym sprawozdawczyni zwraca się do posłów, aby składane przez nich poprawki pozostały jak najbliższe zakresowi wniosku.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Środki mające zastosowanie do napojów spirytusowych powinny przyczyniać się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, zapobiegania nieuczciwym praktykom oraz osiągnięcia przejrzystości rynku i uczciwej konkurencji. Środki te powinny chronić renomę, jaką unijne napoje spirytusowe zyskały na rynku unijnym i światowym, uwzględniając tradycyjne praktyki stosowane przy produkcji napojów spirytusowych oraz wzrost potrzeb w zakresie ochrony i informowania konsumenta. Wskazane jest również uwzględnienie innowacji technologicznych w odniesieniu do napojów spirytusowych, w odniesieniu do których innowacje takie służą poprawie jakości, nie naruszając tradycyjnego charakteru danego napoju spirytusowego. Produkcja napojów spirytusowych jest mocno powiązana z sektorem rolnictwa. Z jednej strony umożliwia ona zbyt produktów rolniczych, a z drugiej strony powiązanie to ma decydujące znaczenie dla jakości i renomy unijnych napojów spirytusowych. W ramach regulacyjnych należy zatem podkreślić ten silny związek z sektorem rolniczym.

(3)  Środki mające zastosowanie do napojów spirytusowych powinny przyczyniać się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, zapobiegania nieuczciwym praktykom oraz osiągnięcia przejrzystości rynku i uczciwej konkurencji. Środki te powinny chronić renomę, jaką unijne napoje spirytusowe zyskały na rynku unijnym i światowym, uwzględniając tradycyjne praktyki stosowane przy produkcji napojów spirytusowych oraz wzrost potrzeb w zakresie ochrony i informowania konsumenta. Wskazane jest również uwzględnienie innowacji technologicznych w odniesieniu do napojów spirytusowych, w odniesieniu do których innowacje takie służą poprawie jakości, nie naruszając tradycyjnego charakteru danego napoju spirytusowego. Produkcja napojów spirytusowych jest regulowana rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady1a, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/20111b i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/6251c, a ponadto jest mocno powiązana z sektorem rolnictwa. Z jednej strony umożliwia ona zbyt produktów rolniczych, a z drugiej strony powiązanie to ma decydujące znaczenie dla jakości, bezpieczeństwa i renomy unijnych napojów spirytusowych. W ramach regulacyjnych należy zatem podkreślić ten silny związek z sektorem rolno-spożywczym.

 

____________________________

 

1a Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

 

1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

 

1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Środki mające zastosowanie do napojów spirytusowych stanowią specjalną kategorię w stosunku do ogólnych przepisów obowiązujących w sektorze rolno-spożywczym. Ten specjalny charakter wynika w tym przypadku z zachowania tradycyjnych metod produkcji, ścisłego związku napojów spirytusowych z sektorem rolnym, stosowania produktów wysokiej jakości i zaangażowania na rzecz ochrony bezpieczeństwa konsumentów, z której sektor ten zobowiązuje się nigdy nie zrezygnować.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W celu zapewnienia bardziej jednolitego podejścia do prawodawstwa regulującego kwestie napojów spirytusowych niniejsze rozporządzenie powinno jasno określić kryteria dotyczące definicji, prezentowania i etykietowania napojów spirytusowych, jak również ochrony oznaczeń geograficznych. Niniejsze rozporządzenie powinno również określić zasady wykorzystywania alkoholu etylowego lub destylatów pochodzenia rolniczego do produkcji napojów alkoholowych oraz stosowania nazw handlowych napojów spirytusowych przy prezentacji i etykietowaniu środków spożywczych.

(4)  W celu zapewnienia bardziej jednolitego podejścia do prawodawstwa regulującego kwestie napojów spirytusowych niniejsze rozporządzenie powinno jasno określić kryteria dotyczące definicji, prezentowania i etykietowania napojów spirytusowych, jak również ochrony oznaczeń geograficznych, bez uszczerbku dla różnorodności języków urzędowych i alfabetów w Unii. Niniejsze rozporządzenie powinno również określić zasady wykorzystywania alkoholu etylowego lub destylatów pochodzenia rolniczego do produkcji napojów alkoholowych oraz stosowania nazw handlowych napojów spirytusowych przy prezentacji i etykietowaniu środków spożywczych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Państwa członkowskie są odpowiedzialne za monitorowanie niezgodnego z prawem stosowania chronionych oznaczeń geograficznych, a Komisja powinna być informowana o stosowaniu pokrewnych zasad w państwach członkowskich, co zapewni odpowiednie ramy umożliwiające usunięcie podrobionych napojów spirytusowych z rynku.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17b)  Ponadto należy rozszerzyć ochronę oznaczeń geograficznych na towary, w tym ich opakowania, pochodzące z państw trzecich i przywożone do Unii w ramach wymiany handlowej bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/201213 nie ma zastosowania do napojów spirytusowych. W związku z tym należy ustanowić przepisy dotyczące ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. W przypadku gdy daną jakość, renomę czy inne cechy napoju spirytusowego przypisuje się zasadniczo jego pochodzeniu geograficznemu, Komisja powinna zarejestrować oznaczenie geograficzne wskazujące na pochodzenie napoju spirytusowego z określonego terytorium danego państwa, regionu czy miejsca na danym terytorium.

(18)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/201213 nie ma zastosowania do napojów spirytusowych. W związku z tym należy ustanowić przepisy dotyczące ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. W przypadku gdy daną jakość, renomę, tradycyjne metody wytwarzania i produkcji czy inne cechy napoju spirytusowego przypisuje się zasadniczo jego pochodzeniu geograficznemu, Komisja powinna zarejestrować oznaczenie geograficzne wskazujące na pochodzenie napoju spirytusowego z określonego terytorium danego państwa, regionu czy miejsca na danym terytorium.

_________________

_________________

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Napoje spirytusowe posiadające oznaczenie geograficzne, wyprodukowane na bazie win nieobjętych ochroną oznaczeń pochodzenia i wskazane w niniejszym rozporządzeniu powinny korzystać z tych samych narzędzi dotyczących zarządzania potencjałem produkcyjnym, które są dostępne na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/20131a.

 

_______________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje dostosowanie rozporządzenia do projektu opinii w sprawie tak zwanego zbiorczego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, w formie przyjętej przez Komisję Rolnictwa Parlamentu Europejskiego w dniu 3 maja 2017 r.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Należy ustanowić procedury rejestracji, zmiany i ewentualnego cofnięcia rejestracji oznaczeń geograficznych UE lub państw trzecich zgodnie z porozumieniem TRIPS, przy jednoczesnym automatycznym uznawaniu statusu istniejących unijnych chronionych oznaczeń geograficznych. Aby uspójnić przepisy proceduralne dotyczące oznaczeń geograficznych we wszystkich zainteresowanych sektorach, takie procedury dotyczące napojów spirytusowych powinny wzorować się na bardziej wyczerpujących i dobrze przetestowanych procedurach dotyczących produktów rolnych i środków spożywczych, ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki napojów spirytusowych. W celu uproszczenia procedur rejestracji oraz w celu udostępnienia podmiotom działającym na rynku spożywczym i konsumentom informacji w formie elektronicznej należy stworzyć elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych.

(19)  Należy ustanowić procedury rejestracji, zmiany i ewentualnego cofnięcia rejestracji oznaczeń geograficznych UE lub państw trzecich zgodnie z porozumieniem TRIPS, przy jednoczesnym automatycznym uznawaniu statusu istniejących unijnych zarejestrowanych oznaczeń geograficznych. Aby uspójnić przepisy proceduralne dotyczące oznaczeń geograficznych we wszystkich zainteresowanych sektorach, takie procedury dotyczące napojów spirytusowych powinny wzorować się na bardziej wyczerpujących i dobrze przetestowanych procedurach dotyczących produktów rolnych i środków spożywczych, ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki napojów spirytusowych. W celu uproszczenia procedur rejestracji oraz w celu udostępnienia podmiotom działającym na rynku spożywczym i konsumentom informacji w formie elektronicznej należy stworzyć przejrzysty i kompleksowy elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych mający taką samą moc prawną jak załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008. Oznaczenia geograficzne zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 110/2008 powinny zostać automatycznie wpisane do rejestru Komisji. Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 110/2008 Komisja powinna zakończyć weryfikację oznaczeń geograficznych ujętych w załączniku III do tego rozporządzenia przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Aby zapewnić pełną zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, należy zastanowić się nad przyjęciem regulacji zapobiegających nielegalnemu wykorzystywaniu oznaczeń geograficznych do oznaczania produktów przewożonych tranzytem przez terytorium Unii, nawet jeżeli nie są one przeznaczone do swobodnego obrotu na rynku unijnym.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Organy państw członkowskich powinny być odpowiedzialne za zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem; Komisja powinna móc monitorować i weryfikować tę zgodność. W związku z tym Komisję i państwa członkowskie należy zobowiązać do wymieniania się stosownymi informacjami.

(20)  Ochrona wysokiego poziomu jakości ma kluczowe znaczenie dla utrzymania renomy i wartości sektora. Organy państw członkowskich powinny być odpowiedzialne za zapewnienie tej ochrony dzięki zgodności z niniejszym rozporządzeniem; Komisja powinna jednak móc monitorować i weryfikować tę zgodność w trosce o jednolite stosowanie przepisów. W związku z tym Komisję i państwa członkowskie należy zobowiązać do wymieniania się stosownymi informacjami.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  W celu uwzględnienia zmieniających się wymagań konsumentów, postępu technicznego, zmian w odpowiednich normach międzynarodowych, a także konieczności poprawy warunków ekonomicznych produkcji i wprowadzania do obrotu, tradycyjnych procesów leżakowania, a w wyjątkowych przypadkach prawa państw trzecich przywozu oraz zapewnienia ochrony oznaczeń geograficznych, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do zmiany lub odstępstwa od definicji technicznych i wymogów w zakresie kategorii napojów spirytusowych oraz przepisów szczególnych dotyczących niektórych z nich, o których mowa w rozdziale I niniejszego rozporządzenia, etykietowania i prezentacji, o których mowa w rozdziale II niniejszego rozporządzenia, oznaczeń geograficznych, o których mowa w rozdziale III niniejszego rozporządzenia, oraz kontroli i wymiany informacji, o których mowa w rozdziale IV niniejszego rozporządzenia.

(22)  W celu uwzględnienia zmieniających się wymagań konsumentów, postępu technicznego, zmian w odpowiednich normach międzynarodowych, a także konieczności poprawy warunków ekonomicznych produkcji i wprowadzania do obrotu, tradycyjnych procesów leżakowania, a w wyjątkowych przypadkach prawa państw trzecich przywozu oraz zapewnienia ochrony oznaczeń geograficznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu wagi poszanowania tradycyjnych praktyk, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do zmiany lub odstępstwa od definicji technicznych i wymogów w zakresie kategorii napojów spirytusowych oraz przepisów szczególnych dotyczących niektórych z nich, o których mowa w rozdziale I niniejszego rozporządzenia, etykietowania i prezentacji, o których mowa w rozdziale II niniejszego rozporządzenia, oznaczeń geograficznych, o których mowa w rozdziale III niniejszego rozporządzenia, oraz kontroli i wymiany informacji, o których mowa w rozdziale IV niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d – podpunkt i – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  albo bezpośrednio, przy użyciu jednej z następujących metod:

(i)  albo bezpośrednio, przy użyciu jednej z następujących metod, pojedynczo lub w połączeniu:

Uzasadnienie

Należy dopilnować, by elastyczność zapewniona dzięki spójnikowi „lub” w rozporządzeniu (WE) nr 110/2008 została zachowana w przedmiotowym rozporządzeniu.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d – podpunkt i – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  maceracji – lub podobnego przetwarzania – surowców roślinnych w alkoholu etylowym pochodzenia rolniczego, destylatach pochodzenia rolniczego lub napojach spirytusowych lub ich mieszanki w rozumieniu niniejszego rozporządzenia;

-  maceracji – lub podobnego przetwarzania – surowców roślinnych w alkoholu etylowym pochodzenia rolniczego, destylatach pochodzenia rolniczego lub napojach spirytusowych lub ich połączeniu w rozumieniu niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d – podpunkt i – tiret 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  dodanie do alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatów pochodzenia rolniczego lub napojów spirytusowych:

-  dodanie do alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatów pochodzenia rolniczego lub napojów spirytusowych jednego lub więcej niż jednego spośród niżej wymienionych:

Uzasadnienie

Definicje „napoju spirytusowego” nie zostały prawidłowo przejęte z rozporządzenia (WE) nr 110/2008 i powiązanego rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 716/2013. Sprawozdawczyni proponuje skorygowanie niektórych definicji wynikających z rozporządzenia (WE) nr 110/2008.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d – podpunkt ii – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  przez dodanie do napoju spirytusowego:

(ii)  przez dodanie do napoju spirytusowego jednego lub więcej niż jednego spośród niżej wymienionych:

Uzasadnienie

Definicje „napoju spirytusowego” nie zostały prawidłowo przejęte z rozporządzenia (WE) nr 110/2008 i powiązanego rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 716/2013. Sprawozdawczyni proponuje skorygowanie niektórych definicji wynikających z rozporządzenia (WE) nr 110/2008.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „mieszanina” oznacza napój spirytusowy wymieniony w załączniku II część I lub napój spirytusowy objęty oznaczeniem geograficznym, zmieszany z:

3)  „mieszanina” oznacza napój spirytusowy wymieniony w załączniku II część I lub napój spirytusowy objęty oznaczeniem geograficznym, zmieszany z przynajmniej jednym z następujących składników:

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego;

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje wyjaśnienie definicji mieszaniny, aby uprościć zasady dotyczące etykietowania oraz aby rozporządzenie miało zastosowanie do podmiotów i służb inspekcyjnych.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  „wyrażenie złożone” oznacza połączenie wyrażeń użytych w nazwie handlowej napoju spirytusowego, przewidzianych w załączniku II część I lub w oznaczeniu geograficznym, opisujących napój spirytusowy, z którego pochodzi alkohol w produkcie końcowym, z:

4)  „wyrażenie złożone” oznacza połączenie wyrażeń użytych w nazwie handlowej napoju spirytusowego, przewidzianych w załączniku II część I lub w oznaczeniu geograficznym, opisujących napój spirytusowy, z którego pochodzi alkohol w produkcie końcowym, z jednym lub więcej niż jednym spośród niżej wymienionych:

Uzasadnienie

Definicje „napoju spirytusowego” nie zostały prawidłowo przejęte z rozporządzenia (WE) nr 110/2008 i powiązanego rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 716/83. Sprawozdawczyni proponuje skorygowanie niektórych definicji wynikających z rozporządzenia (WE) nr 110/2008.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  „odniesienie” oznacza bezpośrednie lub pośrednie nawiązanie do jednego lub większej liczby napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część I lub oznaczeń geograficznych, inne niż nawiązanie do wyrażenia złożonego lub wykazu składników, o którym mowa w art. 8 ust. 6;

5)  „odniesienie” oznacza bezpośrednie lub pośrednie nawiązanie do napoju spirytusowego wymienionego w załączniku II część I lub oznaczeń geograficznych, inne niż nawiązanie do wyrażenia złożonego lub wykazu składników, o którym mowa w art. 8 ust. 6;

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje wyjaśnienie definicji mieszaniny, aby uprościć zasady dotyczące etykietowania oraz aby rozporządzenie miało zastosowanie do podmiotów i służb inspekcyjnych.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  „oznaczenie geograficzne” oznacza oznaczenie wskazujące na pochodzenie napoju spirytusowego z określonego terytorium danego państwa, regionu czy miejsca w obrębie danego terytorium, w przypadkach gdy określoną jakość, renomę czy inne właściwości napoju spirytusowego przypisuje się zasadniczo temu pochodzeniu geograficznemu;

6)  „oznaczenie geograficzne” oznacza oznaczenie wskazujące na pochodzenie napoju spirytusowego z określonego terytorium danego państwa, regionu czy miejsca w obrębie danego terytorium, w przypadkach gdy określoną jakość, renomę, tradycyjne metody wytwarzania i produkcji czy inne właściwości napoju spirytusowego przypisuje się zasadniczo temu pochodzeniu geograficznemu;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7)  „specyfikacja produktu” oznacza dokumentację załączoną do wniosku o objęcie ochroną oznaczenia geograficznego, określającą specyfikacje, którym dany napój spirytusowy musi odpowiadać;

7)  „specyfikacja produktu” oznacza dokumentację załączoną do wniosku o objęcie ochroną oznaczenia geograficznego, określającą specyfikacje, którym dany napój spirytusowy musi odpowiadać, i odpowiadającą „dokumentacji technicznej” przewidzianej rozporządzeniem (WE) nr 110/2008;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do produkcji napojów alkoholowych oraz do rozcieńczania lub rozpuszczania środków barwiących, aromatyzujących lub innych dodatków stosowanych przy produkcji napojów alkoholowych stosuje się alkohol etylowy pochodzenia rolniczego.

1.  Do produkcji napojów spirytusowych oraz do rozcieńczania lub rozpuszczania środków barwiących, aromatyzujących lub innych dodatków stosowanych przy produkcji napojów spirytusowych stosuje się alkohol etylowy pochodzenia rolniczego.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do produkcji napojów alkoholowych oraz do rozcieńczania lub rozpuszczania środków barwiących, aromatyzujących lub innych dodatków stosowanych przy produkcji napojów alkoholowych stosuje się destylaty wyłącznie pochodzenia rolniczego.

2.  Do produkcji napojów spirytusowych oraz do rozcieńczania lub rozpuszczania środków barwiących, aromatyzujących lub innych dodatków stosowanych przy produkcji napojów spirytusowych stosuje się destylaty wyłącznie pochodzenia rolniczego.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku wprowadzania do obrotu alkoholu etylowego lub destylatów pochodzenia rolniczego surowce, z których je uzyskano, zostają wyszczególnione w elektronicznych dokumentach towarzyszących.

Uzasadnienie

W poprawce wnosi się o wyszczególnienie w elektronicznych dokumentach towarzyszących surowców wykorzystywanych w produkcji alkoholu etylowego lub destylatów pochodzenia rolniczego, aby zapewnić całkowitą identyfikowalność i zapobiec obchodzeniu przepisów. Produkty te bowiem mogą być wykorzystywane do produkcji innych napojów spirytusowych, które wymagają stosowania alkoholu lub destylatów uzyskanych wyłącznie z określonych surowców.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  można słodzić wyłącznie zgodnie z załącznikiem I pkt 3 oraz w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

e)  można słodzić wyłącznie zgodnie z załącznikiem I pkt 3 oraz w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu, z uwzględnieniem tradycji i specyficznych przepisów poszczególnych państw członkowskich.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że słodzenie tradycyjnych produktów podlegało dotychczas przepisom krajowym, do wniosku Komisji należy dodać wyjaśnienie zgodnie z przepisami obecnie obowiązującego rozporządzenia nr 110/2008.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  być słodzone w celu nadania danemu produktowi jego cech charakterystycznych oraz zgodnie z załącznikiem I pkt 3 oraz z uwzględnieniem odpowiednich przepisów państw członkowskich.

e)  być słodzone w celu nadania danemu produktowi jego cech charakterystycznych oraz zgodnie z załącznikiem I pkt 3 oraz z uwzględnieniem odpowiednich przepisów państw członkowskich. W każdym przypadku zawartość cukru jest ustalana dla każdej kategorii produktu.

Uzasadnienie

Wszelkie próby ujednolicenia zawartości cukru mogłyby działać na szkodę tradycyjnych praktyk.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43, w odniesieniu do:

skreśla się

a) zmiany definicji technicznych przewidzianych w załączniku I;

 

b) zmiany wymogów kategorii napojów spirytusowych, przewidzianych w załączniku II część I oraz szczegółowych przepisów dotyczących niektórych napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część II.

 

Akty delegowane, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), są ograniczone do zaspokojenia zapotrzebowania wynikającego ze zmieniających się wymogów konsumentów, postępu technicznego, zmian w odpowiednich normach międzynarodowych lub zapotrzebowania w zakresie innowacyjności produktów;

 

Uzasadnienie

Zmiana przepisów załącznika I określającego definicje techniczne lub załącznika II odnoszącego się do kategorii napojów spirytusowych, łącznie z dodawaniem nowych kategorii, to bardzo kontrowersyjna kwestia, dlatego państwa członkowskie powinny otrzymać większe uprawnienia w tym zakresie.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, zgodnie z art. 43, dotyczących dodawania nowych kategorii napojów spirytusowych w załączniku II.

skreśla się

Nową kategorię można dodać pod następującymi warunkami:

 

a) wprowadzanie do obrotu napoju spirytusowego pod konkretną nazwą i zgodnie ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi jest ekonomicznie i technicznie niezbędne do ochrony interesów konsumentów i producentów;

 

b) dany napój spirytusowy ma znaczny udział w rynku w przynajmniej jednym państwie członkowskim;

 

c) nazwa wybrana dla nowej kategorii jest powszechnie używana lub – jeżeli nie jest to możliwe – ma charakter opisowy, w szczególności, zawiera odniesienie do surowca użytego do produkcji napoju spirytusowego;

 

d) specyfikacje techniczne dotyczące nowej kategorii zostaną określone i oparte na ocenie bieżącej jakości i parametrów produkcyjnych stosowanych na unijnym rynku. Przy określaniu specyfikacji technicznych przestrzegane są obowiązujące unijne przepisy w zakresie ochrony konsumentów i uwzględniane wszelkie odpowiednie normy międzynarodowe. Zapewniają one uczciwą konkurencję między unijnymi producentami, jak również dobrą reputację unijnych napojów spirytusowych.

 

Uzasadnienie

Należy uznać ten obszar za kluczowy, w związku z czym zastosowanie aktów delegowanych w celu jego zmiany jest niemożliwe do zaakceptowania. Procedura aktów delegowanych powinna być ograniczona do kwestii natury czysto technicznej i/lub administracyjnej: kluczowe artykuły, takie jak ten powyżej, powinny być rozpatrywane z zastosowaniem przejrzystej procedury współdecyzji.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja – w wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego prawo państwa trzeciego przywozu – jest też uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 dotyczących odstępstw od wymogów definicji technicznych wymienionych w załączniku I, wymogów ustanowionych dla poszczególnych kategorii napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część I oraz przepisów szczegółowych dotyczących niektórych napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część II.

skreśla się

Uzasadnienie

Należy uznać ten obszar za kluczowy, w związku z czym zastosowanie aktów delegowanych w celu jego zmiany jest niemożliwe do zaakceptowania. Procedura aktów delegowanych powinna być ograniczona do kwestii natury czysto technicznej i/lub administracyjnej: kluczowe artykuły, takie jak ten powyżej, powinny być rozpatrywane z zastosowaniem przejrzystej procedury współdecyzji.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Uprawnienia wykonawcze

 

Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – przyjąć zasady dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów w odniesieniu do produktów stosowanych do dopełnienia smaku wymienionych w załączniku I pkt 3 lit. a)–f) . Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą [doradczą/sprawdzającą], o której mowa w art. [Y][(y)].

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy napój spirytusowy spełnia wymagania określone dla więcej niż jednej kategorii napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część I w kategoriach od 15 do 47, można go sprzedawać pod jedną z odpowiednich nazw handlowych przewidzianych dla tych kategorii lub większą ich liczbą.

3.  W przypadku gdy napój spirytusowy spełnia wymagania określone dla więcej niż jednej kategorii napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część I, można go wprowadzać do obrotu pod jedną z nazw handlowych przewidzianych dla tych kategorii lub większą ich liczbą.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  uzupełniać lub zastępować nazwy handlowe oznaczeniami geograficznymi, o których mowa w rozdziale III, albo uzupełniać je — zgodnie z przepisami krajowymi — innymi oznaczeniami geograficznymi, pod warunkiem że nie wprowadzi to konsumenta w błąd; lub

a)  uzupełniać lub zastępować nazwy handlowe oznaczeniami geograficznymi, o których mowa w rozdziale III, albo uzupełniać je — zgodnie z przepisami krajowymi — innymi odniesieniami geograficznymi, pod warunkiem że nie wprowadzi to konsumenta w błąd; lub

Uzasadnienie

Tekst Komisji przewiduje, że nazwy handlowe napojów spirytusowych mogą być uzupełnione lub zastąpione oznaczeniem geograficznym lub uzupełnione innym oznaczeniem geograficznym. Powtórzenie terminu „oznaczenie geograficzne” nie zapewnia jednak dobrego zrozumienia tekstu. Sprawozdawczyni proponuje wyjaśnienie tekstu.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli nazwa handlowa jest uzupełniana lub zastępowana zgodnie z ust. 1 lit. a), oznaczenie geograficzne, o którym mowa w tej literze, może zostać uzupełnione wyłącznie:

Jeżeli nazwa prawna jest uzupełniana lub zastępowana zgodnie z ust. 1 lit. a), oznaczenie geograficzne, o którym mowa w tej literze, może zostać uzupełnione wyłącznie:

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  terminami będącymi już w użyciu w dniu 20 lutego 2008 r. w odniesieniu do istniejących oznaczeń geograficznych w rozumieniu art. 34 ust. 1; lub

a)  terminami będącymi już w użyciu w dniu 20 lutego 2008 r. w odniesieniu do istniejących oznaczeń geograficznych w rozumieniu art. 34 ust. 1, w tym terminami tradycyjnie używanymi w państwach członkowskich do wskazania, że produkt nosi chronioną nazwę pochodzenia zgodnie z prawem krajowym; lub

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje zagwarantowanie poszanowania systemów ochrony jakości poszczególnych państw członkowskich.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  terminami określonymi w odpowiedniej specyfikacji produktu.

b)  jakimikolwiek terminami, które dopuszcza odpowiednia specyfikacja produktu;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nazw handlowych, o których mowa w ust. 1, uzupełnionych określeniem „o zapachu” lub innymi podobnymi określeniami, można używać wyłącznie w odniesieniu do środków aromatyzujących, które imitują napój spirytusowy, lub ich wykorzystania do produkcji środków spożywczych innych niż napoje. Oznaczeń geograficznych nie używa się do opisu środków aromatyzujących.

Nazw handlowych, o których mowa w ust. 1, uzupełnionych określeniem „o zapachu” lub innymi podobnymi określeniami, można używać wyłącznie w odniesieniu do środków aromatyzujących, które imitują napój spirytusowy, lub ich wykorzystania do produkcji środków spożywczych innych niż napoje spirytusowe. Oznaczeń geograficznych nie używa się do opisu środków aromatyzujących.

Uzasadnienie

Ma to umożliwić połączenie „zapach + nazwa kategorii” (bez oznaczenia geograficznego) w przypadku napojów innych niż spirytusowe.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  alkohol wykorzystany do produkcji środków spożywczych pochodzi wyłącznie z napojów spirytusowych, o których mowa w wyrażeniu złożonym lub w odniesieniu (-ach), z wyjątkiem alkoholu etylowego, który może występować w środkach aromatyzujących wykorzystywanych do produkcji tego środka spożywczego; oraz

a)  alkohol wykorzystany do produkcji środków spożywczych pochodzi wyłącznie z napojów spirytusowych, o których mowa w wyrażeniu złożonym lub w odniesieniu (-ach), z wyjątkiem alkoholu etylowego, który może występować w środkach aromatyzujących wykorzystywanych do produkcji tego środka spożywczego i alkoholu etylowego pochodzącego z napoju alkoholowego innego niż napój spirytusowy; oraz

Uzasadnienie

Koktajle mogą zawierać napoje spirytusowe i alkoholowe. Możliwość wymienienia obu alkoholi zawartych w produkcie końcowym nie jest myląca dla konsumentów, ponieważ 100 % alkoholu pochodzi z tych dwóch alkoholi.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Mieszaninę opatruje się nazwą handlową „napój spirytusowy”.

Mieszaninę opatruje się nazwą handlową „napój spirytusowy”. Ta nazwa handlowa jest wskazana w wyraźny sposób w widocznym miejscu na etykiecie.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W prezentacji lub na etykiecie napoju spirytusowego można podawać okres dojrzewania lub leżakowania, tylko jeżeli odnosi się on do najmłodszego składnika alkoholowego i jeżeli napój spirytusowy był leżakowany pod nadzorem organów skarbowych państwa członkowskiego lub nadzorem zapewniającym podobne gwarancje.

3.  W prezentacji lub na etykiecie napoju spirytusowego można podawać okres dojrzewania lub leżakowania, tylko jeżeli odnosi się on do najmłodszego składnika alkoholowego i jeżeli wszystkie operacje leżakowania napoju spirytusowego zostały przeprowadzone pod nadzorem organów skarbowych państwa członkowskiego lub nadzorem zapewniającym podobne gwarancje. Komisja przyjmuje publiczny rejestr organów odpowiedzialnych za nadzór nad leżakowaniem w każdym państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uściślenie, że kontrole produktów leżakowanych powinny mieć charakter ciągły i skuteczny, a nie sporadyczny i wyrywkowy. Ma to przeciwdziałać zjawisku podrabiania również produktów leżakowanych, zważywszy na fakt, że leżakowanie nadaje produktowi wartość dodaną i taki zapis służy ochronie legalności, uczciwej konkurencji oraz konsumentów końcowych.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 3, w przypadku brandy dojrzewającej w systemie leżakowania dynamicznego („criaderas y solera”) średni okres jej leżakowania, obliczony zgodnie z opisem zawartym w załączniku IIa, można podać w prezentacji lub na etykiecie jedynie wówczas, gdy proces leżakowania brandy podlegał systemowi kontroli zatwierdzonemu przez właściwy organ. Informacjom na etykiecie brandy dotyczącym średniego okresu leżakowania, wyrażonym w latach, towarzyszy informacja o zastosowaniu systemu „criaderas y solera”.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie producentom brandy, leżakowanej w systemie leżakowania dynamicznego „criaderas y solera”, możliwości podania na etykiecie średniego okresu leżakowania wyrażonego w latach. Producent podlegałby systemowi kontroli zatwierdzonemu przez właściwy organ gwarantujący jego przestrzeganie.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Okres dojrzewania lub leżakowania i nazwa handlowa napoju spirytusowego są wyszczególnione w elektronicznych dokumentach towarzyszących.

Uzasadnienie

W poprawce wnosi się o wyszczególnienie w dokumentach towarzyszących istotnych informacji o napoju spirytusowym, takich jak nazwa handlowa czy okres leżakowania, aby zapewnić większą identyfikowalność i zapobiec nieuczciwym praktykom, które mogą zakłócać konkurencję między podmiotami rynkowymi lub dostarczać konsumentom informacji wprowadzających w błąd.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku wskazania pochodzenia napoju spirytusowego informacja ta odnosi się do państwa lub terytorium pochodzenia zgodnie z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/201316.

1.  W przypadku wskazania pochodzenia napoju spirytusowego informacja ta odnosi się do miejsca lub regionu, w którym następuje istotny etap procesu produkcji gotowego produktu decydujący o charakterze napoju spirytusowego oraz jego podstawowych właściwościach końcowych.

_________________

 

16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

 

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.   W przypadku napojów spirytusowych wyprodukowanych w Unii i przeznaczonych do wywozu informacje przewidziane w niniejszym rozporządzeniu mogą zostać powtórzone w języku innym niż język urzędowy Unii.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Stosowanie unijnego symbolu w odniesieniu do chronionych oznaczeń geograficznych

Stosowanie unijnego symbolu w odniesieniu do zarejestrowanych oznaczeń geograficznych

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Unijny symbol chronionego oznaczenia geograficznego może być stosowany przy etykietowaniu i w prezentacji napojów spirytusowych.

Unijny symbol zarejestrowanego oznaczenia geograficznego może być stosowany przy etykietowaniu i w prezentacji napojów spirytusowych.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby uwzględnić zmieniający się popyt konsumpcyjny, postęp techniczny, zmiany w odpowiednich normach międzynarodowych, a także konieczność poprawy warunków ekonomicznych produkcji i wprowadzania do obrotu, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych – zgodnie z art. 43 – dotyczących:

1.  Aby uwzględnić zmieniający się popyt konsumpcyjny, postęp techniczny, zmiany w odpowiednich normach międzynarodowych, a także konieczność poprawy warunków ekonomicznych produkcji i wprowadzania do obrotu, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony konsumentów i uwzględnieniu tradycyjnych praktyk, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, uzupełniających niniejsze rozporządzenie – zgodnie z art. 43 – dotyczących:

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego prawo państwa trzeciego przywozu, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 w odniesieniu do odstępstw od przepisów dotyczących prezentacji i etykietowania zawartych w niniejszym rozdziale.

skreśla się

Uzasadnienie

Niektóre nazwy napojów spirytusowych nie mogą być już tłumaczone na język rynków eksportowych. Komisja zastrzega sobie prawo do modyfikowania tego tłumaczenia w drodze specjalnych aktów delegowanych dla „wyjątkowych przypadków”. Wydaje się, że jest to zbędne ograniczenie i komplikacja. Sprawozdawczyni proponuje powrót do wcześniejszego brzmienia tekstu rozporządzenia (WE) nr 110/2008.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Chronione oznaczenia geograficzne mogą być wykorzystywane przez wszelkie podmioty gospodarcze wprowadzające do obrotu napoje spirytusowe produkowane zgodnie z odpowiednią specyfikacją produktu.

1.  Zarejestrowane oznaczenia geograficzne mogą być wykorzystywane przez wszelkie podmioty gospodarcze wprowadzające do obrotu napoje spirytusowe produkowane zgodnie z odpowiednią specyfikacją produktu.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Chronione oznaczenia geograficzne oraz napoje spirytusowe, w odniesieniu do których używa się tych chronionych nazw zgodnie ze specyfikacjami produktów, podlegają ochronie przed:

2.  Oznaczenia geograficzne chronione na mocy niniejszego rozporządzenia podlegają ochronie przed:

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  w odniesieniu do porównywalnych produktów niezgodnych ze specyfikacją produktu objętego chronioną nazwą; lub

(i)  w odniesieniu do porównywalnych produktów niezgodnych ze specyfikacją produktu objętego chronioną nazwą, w tym w sytuacji, gdy produkty te są wykorzystywane jako składnik; lub

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje wzmocnienie ochrony oznaczeń geograficznych dzięki zastosowaniu stwierdzenia użytego w rozporządzeniu (WE) nr 1151/2005 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych: „w tym również w sytuacji, gdy produkty te są wykorzystywane jako składnik”.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wszelkim niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli prawdziwe pochodzenie produktu lub usługi jest podane lub chroniona nazwa jest przetłumaczona, lub towarzyszą jej określenia, takie jak: „styl”, „typ”, „metoda”, „jak produkowane w”, „imitacja”, „smak”, „jak” lub tym podobne;

b)  wszelkim niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli prawdziwe pochodzenie produktu lub usługi jest podane lub chroniona nazwa jest przetłumaczona, lub towarzyszą jej określenia, takie jak: „styl”, „typ”, „metoda”, „jak produkowane w”, „imitacja”, „smak”, „jak” lub tym podobne, w tym również w sytuacji, gdy produkty te są wykorzystywane jako składnik.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje wzmocnienie ochrony oznaczeń geograficznych dzięki zastosowaniu stwierdzenia użytego w rozporządzeniu (WE) nr 1151/2005 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych: „w tym również w sytuacji, gdy produkty te są wykorzystywane jako składnik”.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wszelkimi innymi nieprawdziwymi lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi się do pochodzenia, charakteru lub podstawowych właściwości produktu, umieszczanymi na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do tego produktu, oraz opakowaniem produktu w pojemnik mogący stwarzać błędne wrażenie co do jego pochodzenia;

c)  wszelkimi innymi nieprawdziwymi lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi się do pochodzenia, charakteru, składników lub podstawowych właściwości produktu w jego prezentacji lub etykietowaniu, które mogłyby stwarzać błędne wrażenie co do jego pochodzenia;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Należy rozszerzyć ochronę oznaczeń geograficznych na towary, w tym opakowania, pochodzące z państw trzecich i przywożone do Unii w ramach wymiany handlowej bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Chronione oznaczenia geograficzne nie stają się w Unii nazwami rodzajowymi w rozumieniu art. 32 ust. 1.

3.  Zarejestrowane oznaczenia geograficzne nie stają się w Unii nazwami rodzajowymi w rozumieniu art. 32 ust. 1.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie podejmują niezbędne kroki, aby zapobiegać bezprawnemu stosowaniu chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w ust. 2.

4.  Państwa członkowskie podejmują niezbędne kroki, aby zapobiegać bezprawnemu stosowaniu zarejestrowanych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w ust. 2.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Państwa członkowskie mogą stosować przepisy ustanowione w art. 61–72 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych do obszarów produkcji win odpowiednich do produkcji napojów spirytusowych opatrzonych oznaczeniem geograficznym. Do celów tych przepisów wspomniane obszary mogą być traktowane jako obszary, na których można produkować wina noszące chronioną nazwę pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje dostosowanie rozporządzenia do projektu opinii w sprawie tak zwanego zbiorczego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, przyjętej przez Komisję Rolnictwa Parlamentu Europejskiego w dniu 3 maja 2017 r.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  nazwę, która ma zostać objęta ochroną jako oznaczenie geograficzne, w formie stosowanej w handlu lub w języku potocznym, wyłącznie w językach, które są lub dawniej były używane do opisu tego konkretnego produktu na określonym obszarze geograficznym;

a)  nazwę, która ma zostać zarejestrowana jako oznaczenie geograficzne, w formie stosowanej w handlu lub w języku potocznym, wyłącznie w językach, które są lub dawniej były używane do opisu tego konkretnego produktu na określonym obszarze geograficznym;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  opis metod pozyskiwania napoju spirytusowego oraz – w stosownych przypadkach –autentycznych i niezmiennych lokalnych metod, a także informacje dotyczące pakowania, jeżeli grupa składająca wniosek zdecyduje o ich uwzględnieniu i przedstawi wystarczające i odnoszące się wyłącznie do danego produktu uzasadnienie, dlaczego zapewnienie jakości, pochodzenia lub kontroli wymaga, aby pakowanie odbywało się na określonym obszarze geograficznym, z uwzględnieniem przepisów unijnych, w szczególności dotyczących swobodnego przepływu towarów i swobodnego świadczenia usług;

e)  opis metod produkcji napoju spirytusowego oraz – w stosownych przypadkach –autentycznych i niezmiennych lokalnych metod, a także informacje dotyczące pakowania, jeżeli grupa składająca wniosek zdecyduje o ich uwzględnieniu i przedstawi wystarczające i odnoszące się wyłącznie do danego produktu uzasadnienie, dlaczego zapewnienie jakości, pochodzenia lub kontroli wymaga, aby pakowanie odbywało się na określonym obszarze geograficznym, z uwzględnieniem przepisów unijnych, w szczególności dotyczących swobodnego przepływu towarów i swobodnego świadczenia usług;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  szczegółowe informacje dotyczące związku między określoną jakością, renomą lub inną cechą charakterystyczną produktu a obszarem geograficznym, o którym mowa w lit. d);

f)  szczegółowe informacje dotyczące związku między cechami charakterystycznymi napoju spirytusowego a obszarem geograficznym, o którym mowa w lit. d);

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja bada każdy wniosek otrzymany na podstawie art. 21 przy wykorzystaniu właściwych środków, aby sprawdzić, czy jest on uzasadniony i czy spełnia wymogi niniejszego rozdziału. Rozpatrywanie wniosku nie powinno trwać dłużej niż 12 miesięcy. Jeśli ten termin zostanie przekroczony Komisja pisemnie powiadamia wnioskodawcę o powodach tego przekroczenia.

Komisja bada każdy wniosek otrzymany na podstawie art. 21 przy wykorzystaniu właściwych środków, aby sprawdzić, czy jest on uzasadniony i czy spełnia wymogi niniejszego rozdziału. Rozpatrywanie wniosku nie powinno trwać dłużej niż sześć miesięcy. Jeśli ten termin zostanie przekroczony Komisja pisemnie powiadamia wnioskodawcę o powodach tego przekroczenia.

Uzasadnienie

Komisja proponuje okres 12 miesięcy na rejestrację oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego. Względem innych produktów spożywczych obowiązuje termin 6 miesięcy. Sprawozdawczyni proponuje dostosowanie terminu dla oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych do innych oznaczeń geograficznych.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeśli zastosowanie ma prawo krajowe, wniosek jest rozpatrywany zgodnie z procedurą krajową.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę różnorodność procedur w państwach członkowskich, sprawozdawczyni proponuje dodanie wyjaśnienia, że w stosownych przypadkach mogą mieć zastosowanie przepisy krajowe.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może – z własnej inicjatywy lub na wniosek dowolnej osoby fizycznej lub prawnej mającej uzasadniony interes – przyjmować akty wykonawcze, aby cofnąć rejestrację chronionego oznaczenia geograficznego w przypadku, gdy:

Komisja może – po skonsultowaniu się z właściwymi organami danego państwa członkowskiego lub na wniosek dowolnej osoby fizycznej lub prawnej mającej uzasadniony interes – przyjmować akty wykonawcze, aby cofnąć rejestrację chronionego oznaczenia geograficznego w przypadku, gdy:

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w przypadku, gdy produkt z danym oznaczeniem geograficznym nie został wprowadzany na rynek przez co najmniej siedem lat.

b)  w przypadku, gdy produkt z danym oznaczeniem geograficznym nie był wprowadzany na rynek przez co najmniej siedem kolejnych lat.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Akty cofające rejestrację oznaczeń geograficznych są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja, bez stosowania procedury, o której mowa w art. 44 ust. 2, przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające i aktualizujące powszechnie dostępny elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych uznanych w ramach niniejszego systemu (zwany dalej „rejestrem”).

Komisja przyjmuje akty delegowane ustanawiające i aktualizujące powszechnie dostępny elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych uznanych w ramach niniejszego systemu (zwany dalej „rejestrem”). Rejestr, który zastępuje załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 i ma takie samo jak on znaczenie prawne, zapewni bezpośredni dostęp do wszystkich specyfikacji produktu dla napojów spirytusowych zarejestrowanych jako oznaczenia geograficzne.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może przyjmować akty wykonawcze ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące formy i treści tego rejestru. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 44 ust. 2.

Komisja może przyjmować akty delegowane ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące formy i treści tego rejestru.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych objętych art. 2 niniejszego rozporządzenia pozostaje bez uszczerbku dla chronionych oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia mających zastosowanie do produktów w rozumieniu art. 93 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje dostosowanie tekstu Komisji do art. 100 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych, który stanowi, że ochrona nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych w odniesieniu do win pozostaje bez uszczerbku dla ochrony przyznanej napojom spirytusowym.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do obowiązujących chronionych oznaczeń geograficznych

Uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do obowiązujących zarejestrowanych oznaczeń geograficznych

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W okresie do dwóch lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja może z własnej inicjatywy — w drodze aktów wykonawczych podjąć decyzję o cofnięciu ochrony chronionych oznaczeń geograficznych, o których mowa w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 110/2008, jeśli nie spełniają one warunków ustanowionych w art. 2 ust. 1 pkt 6. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 44 ust. 2.

2.  W okresie do dwóch lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja może – po skonsultowaniu się z państwem członkowskim, do którego terytorium odnosi się oznaczenie geograficzne producentów, oraz w drodze aktów wykonawczych podjąć decyzję o cofnięciu rejestracji chronionych oznaczeń geograficznych, o których mowa w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 110/2008, jeśli nie spełniają one warunków ustanowionych w art. 2 ust. 1 pkt 6. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 44 ust. 2.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niezależnie od prawodawstwa krajowego państw członkowskich koszty takich kontroli zgodności ze specyfikacją produktu ponoszą podmioty działające na rynku spożywczym, które podlegają tym kontrolom.

Niezależnie od prawodawstwa krajowego państw członkowskich koszty takich kontroli zgodności ze specyfikacją produktu ponoszą podmioty, które podlegają tym kontrolom.

Uzasadnienie

W tekście Komisji zastosowano terminy „podmioty” i „podmioty działające na rynku spożywczym”. Sprawozdawczyni proponuje, by zachować jedynie termin „podmioty” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 110/2008. Termin ten lepiej odzwierciedla różnorodność specjalistów działających w sektorze.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Właściwe organy lub jednostki, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonują weryfikacji zgodności chronionego oznaczenia geograficznego ze specyfikacją produktu w sposób obiektywny i bezstronny. Dysponują one wykwalifikowanym personelem i zasobami niezbędnymi do wykonywania ich zadań.

5.  Właściwe organy lub jednostki, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonują weryfikacji zgodności zarejestrowanego oznaczenia geograficznego ze specyfikacją produktu w sposób obiektywny i bezstronny. Dysponują one wykwalifikowanym personelem i zasobami niezbędnymi do wykonywania ich zadań.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W celu zagwarantowania praw lub uzasadnionego interesu producentów lub podmiotów działających na rynku spożywczym Komisja może – w drodze aktów delegowanych przyjętych zgodnie z art. 43 – określić:

3.  W celu zagwarantowania praw lub uzasadnionego interesu producentów lub podmiotów Komisja może – w drodze aktów delegowanych przyjętych zgodnie z art. 43 – określić:

Uzasadnienie

W tekście Komisji zastosowano terminy „podmioty” i „podmioty działające na rynku spożywczym”. Sprawozdawczyni proponuje, by zachować jedynie termin „podmioty” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 110/2008. Termin ten lepiej odzwierciedla różnorodność specjalistów działających w sektorze.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  W celu zagwarantowania skuteczności kontroli przewidzianych w niniejszym rozdziale Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 43 aktów delegowanych dotyczących niezbędnych środków w zakresie powiadamiania właściwych organów przez podmioty działające w sektorze spożywczym.

7.  W celu zagwarantowania skuteczności kontroli przewidzianych w niniejszym rozdziale Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 43 aktów delegowanych dotyczących niezbędnych środków w zakresie powiadamiania właściwych organów przez podmioty.

Uzasadnienie

W tekście Komisji zastosowano terminy „podmioty” i „podmioty działające na rynku spożywczym”. Sprawozdawczyni proponuje, by zachować jedynie termin „podmioty” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 110/2008. Termin ten lepiej odzwierciedla różnorodność specjalistów działających w sektorze.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Za kontrolę napojów spirytusowych odpowiadają państwa członkowskie. Przyjmują one środki konieczne do zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem i wyznają organy właściwe w zakresie zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

1.  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/625 za kontrolę napojów spirytusowych odpowiadają państwa członkowskie. Przyjmują one środki konieczne do zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem i wyznają organy właściwe w zakresie zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5, 16, 38, 41 i 46 ust. 2 powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 16, 38, 41 i 46 ust. 2 powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  Stewia

Uzasadnienie

Zainteresowanie produktami niskokalorycznymi wśród konsumentów spowodowało zwiększone wykorzystanie tej naturalnej substancji słodzącej przez producentów niektórych napojów.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wszelkie inne naturalne substancje węglowodanowe o skutku podobnym do produktów, o których mowa w lit. a)–e).

f)  wszelkie inne surowce rolnicze, substancje pochodzenia rolniczego lub naturalne substancje węglowodanowe o skutku podobnym do produktów, o których mowa w lit. a)–e).

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  „aromatyzowanie” oznacza dodawanie środków aromatyzujących lub składników żywności o właściwościach aromatyzujących podczas przyrządzania napoju spirytusowego;

Uzasadnienie

Poszczególne definicje pominięte w załączniku I. Aby umożliwić stosowanie jednolitych przepisów we wszystkich państwach członkowskich, powyższa definicja z rozporządzenia (WE) nr 110/2008 powinna pozostać w niezmienionej formie.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8b.  „miejsce wytworzenia” oznacza miejsce lub region, gdzie odbywał się etap procesu wytwarzania wyrobu gotowego, podczas którego napój spirytusowy otrzymał swoje właściwości i zasadnicze cechy jakościowe;

Uzasadnienie

Poszczególne definicje pominięte w załączniku I. Aby umożliwić stosowanie jednolitych przepisów we wszystkich państwach członkowskich, powyższa definicja z rozporządzenia (WE) nr 110/2008 powinna pozostać w niezmienionej formie.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – punkt 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8c.  „opis” oznacza wyrażenia zamieszczone na etykiecie, prezentacji i opakowaniu, w dokumentacji towarzyszącej podczas transportu napoju, w dokumentach handlowych, zwłaszcza na fakturach i dowodach dostawy oraz w reklamach napoju.

Uzasadnienie

Poszczególne definicje pominięte w załączniku I. Aby umożliwić stosowanie jednolitych przepisów we wszystkich państwach członkowskich, powyższa definicja z rozporządzenia (WE) nr 110/2008 powinna pozostać w niezmienionej formie.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji alkoholowej i destylacji soku z trzciny cukrowej, posiadający właściwości zapachowe specyficzne dla rumu oraz zawartość substancji lotnych równą lub większą niż 225 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj. Ten napój spirytusowy można wprowadzać do obrotu używając wyrazu „rolny”, jako kwalifikatora nazwy handlowej „rum”, wraz ze wszelkimi zarejestrowanymi oznaczeniami geograficznymi francuskich departamentów zamorskich i autonomicznego regionu Madery.

(ii)  napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji alkoholowej i destylacji soku z trzciny cukrowej, posiadający właściwości zapachowe specyficzne dla rumu oraz zawartość substancji lotnych równą lub większą niż 225 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj. Ten napój spirytusowy można wprowadzać do obrotu, używając wyrazu „rolny”, jako kwalifikatora nazwy prawnej „rum”, wyłącznie jeśli posiada on wszelkie zarejestrowane oznaczenia geograficzne francuskich departamentów zamorskich i autonomicznego regionu Madery.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że termin „rolny” odnosi się wyłącznie do rumów posiadających oznaczenia geograficzne.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  Rum może być słodzony do maksymalnie 20 gramów cukru (wyrażonego jako cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Uzasadnienie

W odniesieniu do pewnych okowit w ramach europejskich oznaczeń geograficznych obowiązują ograniczenia w zakresie słodzenia. Okowity te konkurują z przywożonymi napojami spirytusowymi o takiej samej nazwie, ale o znacznie większej zawartości cukru. Aby przywrócić uczciwą konkurencję, wzmocnić europejskie oznaczenia geograficzne oraz zapewnić konsumentom odpowiednie informacje, sprawozdawczyni proponuje ustanowienie limitu wynoszącego 20 g cukru na litr dla wszystkich okowit.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  Okowita zbożowa może być słodzona do maksymalnie 20 gramów cukru (wyrażonego jako cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Uzasadnienie

W odniesieniu do pewnych okowit w ramach europejskich oznaczeń geograficznych obowiązują ograniczenia w zakresie słodzenia. Okowity te konkurują z przywożonymi napojami spirytusowymi o takiej samej nazwie, ale o znacznie większej zawartości cukru. Aby przywrócić uczciwą konkurencję, wzmocnić europejskie oznaczenia geograficzne oraz zapewnić konsumentom odpowiednie informacje, sprawozdawczyni proponuje ustanowienie limitu wynoszącego 20 g cukru na litr dla wszystkich okowit.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 4 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  Okowita z wina gronowego może być słodzona do maksymalnie 20 gramów cukru (wyrażonego jako cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Uzasadnienie

W odniesieniu do pewnych okowit w ramach europejskich oznaczeń geograficznych obowiązują ograniczenia w zakresie słodzenia. Okowity te konkurują z przywożonymi napojami spirytusowymi o takiej samej nazwie, ale o znacznie większej zawartości cukru. Aby przywrócić uczciwą konkurencję, wzmocnić europejskie oznaczenia geograficzne oraz zapewnić konsumentom odpowiednie informacje, sprawozdawczyni proponuje ustanowienie limitu wynoszącego 20 g cukru na litr dla wszystkich okowit.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 5 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  Brandy lub Weinbrand może być słodzony do maksymalnie 35 gramów cukru (wyrażonego jako cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Uzasadnienie

Należy uwzględnić obecne normy, którym podlegają producenci brandy. W hiszpańskim prawie krajowym dopuszcza się maksymalną zawartość równą 35 gramom na litr.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 6 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  Okowita z wytłoków z winogron albo winiak z wytłoków z winogron może być słodzona do maksymalnie 20 gramów cukru (wyrażonego jako cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Uzasadnienie

W odniesieniu do pewnych okowit w ramach europejskich oznaczeń geograficznych obowiązują ograniczenia w zakresie słodzenia. Okowity te konkurują z przywożonymi napojami spirytusowymi o takiej samej nazwie, ale o znacznie większej zawartości cukru. Aby przywrócić uczciwą konkurencję, wzmocnić europejskie oznaczenia geograficzne oraz zapewnić konsumentom odpowiednie informacje, sprawozdawczyni proponuje ustanowienie limitu wynoszącego 20 g cukru na litr dla wszystkich okowit.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 7 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  Okowita z wytłoków z owoców może być słodzona do maksymalnie 20 gramów cukru (wyrażonego jako cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Uzasadnienie

W odniesieniu do pewnych okowit w ramach europejskich oznaczeń geograficznych obowiązują ograniczenia w zakresie słodzenia. Okowity te konkurują z przywożonymi napojami spirytusowymi o takiej samej nazwie, ale o znacznie większej zawartości cukru. Aby przywrócić uczciwą konkurencję, wzmocnić europejskie oznaczenia geograficzne oraz zapewnić konsumentom odpowiednie informacje, sprawozdawczyni proponuje ustanowienie limitu wynoszącego 20 g cukru na litr dla wszystkich okowit.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 8 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  Okowita z rodzynków albo raisin brandy może być słodzona do maksymalnie 20 gramów cukru (wyrażonego jako cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Uzasadnienie

W odniesieniu do pewnych okowit w ramach europejskich oznaczeń geograficznych obowiązują ograniczenia w zakresie słodzenia. Okowity te konkurują z przywożonymi napojami spirytusowymi o takiej samej nazwie, ale o znacznie większej zawartości cukru. Aby przywrócić uczciwą konkurencję, wzmocnić europejskie oznaczenia geograficzne oraz zapewnić konsumentom odpowiednie informacje, sprawozdawczyni proponuje ustanowienie limitu wynoszącego 20 g cukru na litr dla wszystkich okowit.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 9 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  Okowita z owoców może być słodzona do maksymalnie 20 gramów cukru (wyrażonego jako cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Uzasadnienie

W odniesieniu do pewnych okowit w ramach europejskich oznaczeń geograficznych obowiązują ograniczenia w zakresie słodzenia. Okowity te konkurują z przywożonymi napojami spirytusowymi o takiej samej nazwie, ale o znacznie większej zawartości cukru. Aby przywrócić uczciwą konkurencję, wzmocnić europejskie oznaczenia geograficzne oraz zapewnić konsumentom odpowiednie informacje, sprawozdawczyni proponuje ustanowienie limitu wynoszącego 20 g cukru na litr dla wszystkich okowit.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 10 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  Ani okowita z cydru ani okowita z perry nie są aromatyzowane.

d)  Ani okowita z cydru, ani okowita z perry nie są aromatyzowane. Nie wyklucza to jednak tradycyjnych metod produkcji.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje zapewnienie ochrony tradycyjnych metod produkcji okowity z cydru i okowity z perry, takiej jak Calvados.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 10 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  Okowita z cydru i okowita z perry może być słodzona do maksymalnie 20 gramów cukru wyrażonego jako cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Uzasadnienie

W odniesieniu do pewnych okowit w ramach europejskich oznaczeń geograficznych obowiązują ograniczenia w zakresie słodzenia. Okowity te konkurują z przywożonymi napojami spirytusowymi o takiej samej nazwie, ale o znacznie większej zawartości cukru. Aby przywrócić uczciwą konkurencję, wzmocnić europejskie oznaczenia geograficzne oraz zapewnić konsumentom odpowiednie informacje, sprawozdawczyni proponuje ustanowienie limitu wynoszącego 20 g cukru na litr dla wszystkich okowit.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 11 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  Okowita miodowa może być słodzona do maksymalnie 20 gramów cukru (wyrażonego jako cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Uzasadnienie

W odniesieniu do pewnych okowit w ramach europejskich oznaczeń geograficznych obowiązują ograniczenia w zakresie słodzenia. Okowity te konkurują z przywożonymi napojami spirytusowymi o takiej samej nazwie, ale o znacznie większej zawartości cukru. Aby przywrócić uczciwą konkurencję, wzmocnić europejskie oznaczenia geograficzne oraz zapewnić konsumentom odpowiednie informacje, sprawozdawczyni proponuje ustanowienie limitu wynoszącego 20 g cukru na litr dla wszystkich okowit.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 12 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  Hefebrand może być słodzony do maksymalnie 20 gramów cukru (wyrażonego jako cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Uzasadnienie

W odniesieniu do pewnych okowit w ramach europejskich oznaczeń geograficznych obowiązują ograniczenia w zakresie słodzenia. Okowity te konkurują z przywożonymi napojami spirytusowymi o takiej samej nazwie, ale o znacznie większej zawartości cukru. Aby przywrócić uczciwą konkurencję, wzmocnić europejskie oznaczenia geograficzne oraz zapewnić konsumentom odpowiednie informacje, sprawozdawczyni proponuje ustanowienie limitu wynoszącego 20 g cukru na litr dla wszystkich okowit.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 13 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  Bierbrand albo eau de vie de bière może być słodzony do maksymalnie 20 gramów cukru (wyrażonego jako cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Uzasadnienie

W odniesieniu do pewnych okowit w ramach europejskich oznaczeń geograficznych obowiązują ograniczenia w zakresie słodzenia. Okowity te konkurują z przywożonymi napojami spirytusowymi o takiej samej nazwie, ale o znacznie większej zawartości cukru. Aby przywrócić uczciwą konkurencję, wzmocnić europejskie oznaczenia geograficzne oraz zapewnić konsumentom odpowiednie informacje, sprawozdawczyni proponuje ustanowienie limitu wynoszącego 20 g cukru na litr dla wszystkich okowit.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 14 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  Topinambur może być słodzony do maksymalnie 20 gramów cukru (wyrażonego jako cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.

Uzasadnienie

W odniesieniu do pewnych okowit w ramach europejskich oznaczeń geograficznych obowiązują ograniczenia w zakresie słodzenia. Okowity te konkurują z przywożonymi napojami spirytusowymi o takiej samej nazwie, ale o znacznie większej zawartości cukru. Aby przywrócić uczciwą konkurencję, wzmocnić europejskie oznaczenia geograficzne oraz zapewnić konsumentom odpowiednie informacje, sprawozdawczyni proponuje ustanowienie limitu wynoszącego 20 g cukru na litr dla wszystkich okowit.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 15 – litera a – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Maksymalne poziomy pozostałości odnoszące się do alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego muszą odpowiadać poziomom określonym w załączniku I pkt 1, z wyjątkiem poziomu metanolu, który nie może przekraczać 10 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj.

Maksymalne poziomy pozostałości odnoszące się do alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego stosowanego do produkcji wódki muszą odpowiadać poziomom określonym w załączniku I pkt 1, z wyjątkiem poziomu metanolu, który nie może przekraczać 10 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 15 – litera a – akapit 3 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

a)  Maksymalna zawartość cukru w wódce, wyrażona jako cukier inwertowany, wynosi 10 gramów na litr.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

15a.  Wódka może być słodzona w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu. Jednak gotowy wyrób może zawierać maksymalnie 10 gramów substancji słodzących na litr, wyrażonych jako ekwiwalent cukru inwertowanego.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

31a.  Maksymalna zawartość cukru w wódce smakowej, wyrażona jako cukier inwertowany, wynosi 100 gramów na litr.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część I – punkt 42 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Likier jajeczny albo advocaat, avocat, czy też advokat jest to napój spirytusowy, aromatyzowany lub nie, otrzymany z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatu lub okowity lub ich mieszaniny, zawierający następujące składniki: żółtko jaj wysokiej jakości, białko jaj i cukier lub miód. Minimalna zawartość cukru lub miodu – wyrażonego jako cukier inwertowany – musi wynosić 150 gramów na litr. Minimalna zawartość czystego żółtka jaj musi wynosić 140 gramów na litr gotowego wyrobu.

a)  Likier jajeczny albo advocaat, avocat, czy też advokat jest to napój spirytusowy, aromatyzowany lub nie, otrzymany z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatu lub okowity lub ich mieszaniny, zawierający następujące składniki: żółtko jaj, białko jaj i cukier lub miód. Minimalna zawartość cukru lub miodu – wyrażonego jako cukier inwertowany – musi wynosić 150 gramów na litr. Minimalna zawartość czystego żółtka jaj musi wynosić 140 gramów na litr gotowego wyrobu.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – część II – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Guignolet Kirsch jest wytwarzany we Francji i uzyskuje się go mieszając guignolet i kirsch w taki sposób, że co najmniej 3 % całkowitej objętości czystego alkoholu w wyrobie gotowym pochodzi z kirsch. Minimalna objętościowa zawartość alkoholu w Guignolet Kirsch wynosi 15 %. Na etykiecie i w prezentacji wyrobu wyraz „guignolet” jest napisany czcionką tego samego rodzaju, rozmiaru i koloru oraz w tym samym wierszu co wyraz „kirsch”, a w przypadku butelek musi być zamieszczony na etykiecie frontowej. Informacja o składzie alkoholu obejmuje określenie stosunku objętości czystego alkoholu, który stanowią guignolet i kirsch, do całkowitej objętości czystego alkoholu w Guignolet Kirsch.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje wprowadzenie specjalnych przepisów dla Guignolet Kirsch w taki sam sposób jak dla rumu-verschnitt i slivovice.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik IIa

 

System leżakowania dynamicznego („criaderas y solera”)

 

Jest to tradycyjny hiszpański system leżakowania, ujęty w przepisach krajowych zawartych w dekrecie królewskim nr 164/2014 z dnia 14 marca 2014 r., jak również w dokumentacji technicznej oznaczeń geograficznych brandy, który polega na okresowym zlewaniu porcji brandy przechowywanej w beczkach lub w pojemnikach dębowych, ułożonych w warstwy leżakowania, a następnie uzupełnianiu brandy pobranego z poprzedniej warstwy leżakowania.

 

Definicje

 

„Warstwy leżakowania” oznacza każdą warstwę beczek lub pojemników dębowych zawierających porcje brandy o takim samym poziomie dojrzałości, do których przelewa się brandy podczas procesu leżakowania. Każda warstwa nazywana jest „criaderą”, z wyjątkiem najniższej – „solery”, z której pochodzi brandy przeznaczona do wydania.

 

„Zlewanie” oznacza częściową objętość brandy przechowywanej w każdej z beczek lub pojemników dębowych pobieranej w celu przelania jej do beczek lub pojemników dębowych w bezpośrednio następującej warstwie lub – w przypadku „solery” – w celu jej wydania.

 

„Uzupełnianie” oznacza objętość pochodzącą z beczek lub pojemników dębowych leżących w określonej warstwie, którą przelewa się i miesza z zawartością beczek lub pojemników dębowych w następnej pod względem dojrzałości warstwie.

 

„Średni okres leżakowania” oznacza okres czasu, który odpowiada obiegowi całej brandy w procesie leżakowania, uzyskany poprzez podzielenie całkowitej objętości brandy przechowywanej we wszystkich warstwach leżakowania przez objętość porcji zlanych z ostatniej warstwy („solery”) w ciągu roku.

 

Średni okres leżakowania brandy zlanej z „solery” może zostać obliczony według następującego wzoru,

 

 

 

w którym:

 

– „t” równa się średniemu czasowi leżakowania wyrażonemu w latach,

 

– „Vt” równa się całkowitej objętości zapasów w systemie leżakowania wyrażonej w litrach czystego alkoholu,

 

– „Ve” równa się całkowitej objętości produktu zlanego z systemu w celu jego wydania w ciągu roku, wyrażonej w litrach czystego alkoholu.

 

Minimalny średni okres leżakowania: W przypadku beczek lub pojemników dębowych o pojemności poniżej 1000 litrów liczba zlanych i uzupełnionych porcji w skali roku powinna być równa dwukrotności liczby warstw w systemie lub niższa od niej w celu zapewnienia, że najmłodsza porcja będzie leżakowana przez co najmniej sześć miesięcy.

 

W przypadku pojemników o pojemności co najmniej 1000 litrów liczba zlanych i uzupełnionych porcji w skali roku powinna być równa liczbie warstw w systemie lub niższa od niej w celu zapewnienia, że najmłodsza porcja będzie leżakowana przez co najmniej rok.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych, stosowanie nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Odsyłacze

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

12.12.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Angélique Delahaye

2.3.2017

Data przyjęcia

10.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Paul Brannen, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Hilde Vautmans, Miguel Viegas

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Stanisław Ożóg

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

37

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ECR

James Nicholson, Stanisław Ożóg

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde, Hilde Vautmans

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych, stosowanie nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Odsyłacze

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Data przedstawienia w PE

1.12.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

12.12.2016

IMCO

12.12.2016

AGRI

12.12.2016

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

IMCO

25.1.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Pilar Ayuso

16.2.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.7.2017

 

 

 

Data przyjęcia

24.1.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

54

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

France Jamet, Jiří Maštálka

Data złożenia

2.2.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

France Jamet, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności