Procedură : 2016/0392(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0021/2018

Texte depuse :

A8-0021/2018

Dezbateri :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Voturi :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Explicaţii privind voturile
PV 13/03/2019 - 11.14

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

RAPORT     ***I
PDF 1695kWORD 233k
2.2.2018
PE 604.847v02-00 A8-0021/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele altor produse alimentare și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportoare: Pilar Ayuso

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU COMERȚ International
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele altor produse alimentare și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0750),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 43 alineatul (2) și articolul 114 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0496/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 29 martie 2017(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru comerț internațional, precum și cel al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0021/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Măsurile aplicabile băuturilor spirtoase ar trebui să contribuie la atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor, la prevenirea practicilor frauduloase, precum și la asigurarea transparenței pieței și a concurenței loiale. Aceste măsuri ar trebui să protejeze reputația pe care băuturile spirtoase produse în Uniune au dobândit-o în cadrul Uniunii și pe piața mondială, ținând în continuare seama de practicile tradiționale utilizate în procesul de producție a băuturilor spirtoase, precum și de cererea tot mai mare privind protecția și informarea consumatorilor. Inovarea tehnologică ar trebui, de asemenea, luată în considerare în ceea ce privește băuturile spirtoase, în cazul în care această inovare duce la îmbunătățirea calității, fără a afecta caracterul tradițional al băuturilor spirtoase în cauză. Producția de băuturi spirtoase este strâns legată de sectorul agricol. Pe lângă faptul că reprezintă un debușeu important pentru sectorul agricol al Uniunii, această legătură este determinantă pentru calitatea și reputația băuturilor spirtoase produse în Uniune. Prin urmare, cadrul de reglementare ar trebui să sublinieze această legătură strânsă cu sectorul agricol.

(3)  Măsurile aplicabile băuturilor spirtoase ar trebui să contribuie la atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor, eliminând asimetria informațiilor, la prevenirea practicilor frauduloase, precum și la asigurarea transparenței pieței și a concurenței loiale. Aceste măsuri ar trebui să protejeze reputația pe care băuturile spirtoase produse în Uniune au dobândit-o în cadrul Uniunii și pe piața mondială, ținând în continuare seama de practicile tradiționale utilizate în procesul de producție a băuturilor spirtoase, precum și de cererea tot mai mare privind protecția și informarea consumatorilor. Inovarea tehnologică ar trebui, de asemenea, luată în considerare în ceea ce privește băuturile spirtoase, în cazul în care această inovare duce la îmbunătățirea calității, fără a afecta caracterul tradițional al băuturilor spirtoase în cauză. Producția de băuturi spirtoase este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului1a, de Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1b și de Regulamentul (UE) nr. 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului1c și este strâns legată de sectorul agricol. Pe lângă faptul că reprezintă un debușeu important pentru sectorul agricol al Uniunii, această legătură este determinantă pentru calitatea, siguranța și reputația băuturilor spirtoase produse în Uniune. Prin urmare, cadrul de reglementare ar trebui să sublinieze această legătură strânsă cu sectorul agroalimentar.

 

____________________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare

 

1b Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei

 

1c Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/ 438/CEE a Consiliului

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Măsurile aplicabile băuturilor spirtoase reprezintă un caz special comparativ cu normele generale prevăzute pentru sectorul agroalimentar. Caracteristicile speciale în acest caz se referă la faptul că metodele de producție tradiționale sunt în continuare păstrate, la legătura strânsă dintre băuturile spirtoase și sectorul agricol, la utilizarea unor produse de înaltă calitate și la angajamentul de a proteja siguranța consumatorului, la care sectorul băuturilor spirtoase promite să nu renunțe niciodată.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Pentru a asigura o abordare mai uniformă în cadrul legislației din domeniul băuturilor spirtoase, prezentul regulament ar trebui să stabilească criterii clare cu privire la definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, precum și la protecția indicațiilor geografice. De asemenea, prezentul regulament ar trebui să prevadă norme cu privire la folosirea alcoolului etilic sau a distilatelor de origine agricolă la producerea băuturilor alcoolice și cu privire la utilizarea denumirilor de vânzare ale băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele produselor alimentare.

(4)  Pentru a asigura o abordare mai uniformă în cadrul legislației din domeniul băuturilor spirtoase, prezentul regulament ar trebui să stabilească criterii clare cu privire la definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, precum și la protecția indicațiilor geografice, fără a aduce atingere varietății de limbi oficiale și alfabete din Uniune. De asemenea, prezentul regulament ar trebui să prevadă norme cu privire la folosirea alcoolului etilic sau a distilatelor de origine agricolă la producerea băuturilor alcoolice și cu privire la utilizarea denumirilor de vânzare ale băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele produselor alimentare.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a oferi consumatorilor informații adecvate, ar trebui prevăzute dispoziții privind prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase care îndeplinesc condițiile necesare pentru a putea fi considerate amestecuri de băuturi spirtoase.

(13)  Pentru a oferi consumatorilor informații adecvate, astfel cum s-a stabilit în Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, ar trebui prevăzute dispoziții privind prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase care îndeplinesc condițiile necesare pentru a putea fi considerate amestecuri de băuturi spirtoase.

Amendamentul 5

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Este posibil ca, în anumite cazuri, operatorii din sectorul alimentar să aibă obligația sau să dorească să indice originea băuturilor spirtoase pentru a atrage atenția consumatorilor asupra calităților produsului lor. Aceste indicații privind originea ar trebui să respecte criterii armonizate. Prin urmare, ar trebui prevăzute dispoziții specifice privind indicarea țării de origine sau a locului de proveniență în prezentarea și pe etichetele băuturilor spirtoase.

(15)  Este posibil ca, în anumite cazuri, operatorii din sectorul alimentar să aibă obligația sau să dorească să indice originea băuturilor spirtoase pentru a atrage atenția consumatorilor asupra calităților produsului lor. Prin urmare, ar trebui prevăzute dispoziții specifice privind indicarea țării de origine sau a locului de proveniență în prezentarea și pe etichetele băuturilor spirtoase.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  În privința protecției indicațiilor geografice, este important să se ia în considerare, în mod corespunzător, Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (denumit în continuare „Acordul TRIPS”), în special articolele 22 și 23, precum și Acordul General pentru Tarife și Comerț (denumit în continuare „Acordul GATT”) care au fost aprobate prin Decizia 94/800/CE a Consiliului12.

(17)  În privința protecției indicațiilor geografice, este important să se ia în considerare, în mod corespunzător, Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (denumit în continuare „Acordul TRIPS”), în special articolele 22 și 23, precum și Acordul General pentru Tarife și Comerț (denumit în continuare „Acordul GATT”) care au fost aprobate prin Decizia 94/800/CE a Consiliului12. Pentru a consolida protecția și a combate contrafacerea într-un mod mai eficace, această protecție ar trebui să se aplice, de asemenea, și bunurilor care tranzitează teritoriul uniunii vamale.

__________________

__________________

12 Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336, 23.12.1994, p. 1).

12 Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336, 23.12.1994, p. 1).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului13 nu se aplică băuturilor spirtoase. Prin urmare, ar trebui stabilite norme privind protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase. Indicațiile geografice care identifică băuturile spirtoase ca avându-și originea pe teritoriul unei țări sau într-o regiune ori într-o localitate de pe teritoriul respectiv, în cazul în care o anumită calitate, reputația sau altă caracteristică a băuturii spirtoase poate fi atribuită în mod esențial originii sale geografice, ar trebui să fie înregistrate de către Comisie.

(18)  Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului13 nu se aplică băuturilor spirtoase. Prin urmare, ar trebui stabilite norme privind protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase. Indicațiile geografice care identifică băuturile spirtoase ca avându-și originea pe teritoriul unei țări sau într-o regiune ori într-o localitate de pe teritoriul respectiv, în cazul în care o anumită calitate, reputația, metodele tradiționale de prelucrare și de producție sau altă caracteristică a băuturii spirtoase poate fi atribuită în mod esențial originii sale geografice, ar trebui să fie înregistrate de către Comisie.

_________________

_________________

13 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

13 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Ar trebui ca băuturile spirtoase cu o indicație geografică care sunt elaborate pe bază de vinuri fără indicație de origine protejată și care sunt înregistrate în conformitate cu prezentul regulament să beneficieze de aceleași instrumente de gestionare referitoare la potențialul de producție ca și cele care sunt disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

_______________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului.

Justificare

Raportoarea propune alinierea regulamentului cu proiectul de aviz referitor la așa-numita „Propunere Omnibus” de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, astfel cum a fost adoptată de Comisia pentru agricultură a Parlamentului European la 3 mai 2017.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Ar trebui prevăzute proceduri pentru înregistrarea, modificarea și eventuala anulare a indicațiilor geografice ale Uniunii sau ale țărilor terțe, în conformitate cu Acordul TRIPS, recunoscându-se totodată, în mod automat, statutul indicațiilor geografice protejate existente ale Uniunii. Pentru a se asigura coerența normelor procedurale privind indicațiile geografice în toate sectoarele vizate, aceste proceduri pentru băuturile spirtoase ar trebui să fie concepute după modelul procedurilor mai exhaustive și mai bine testate aferente produselor agricole și alimentare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, luându-se totodată în considerare aspectele specifice băuturilor spirtoase. Pentru a se simplifica procedurile de înregistrare și pentru a se garanta că informațiile destinate consumatorilor și operatorilor din sectorul alimentar sunt disponibile în format electronic, ar trebui creat un registru electronic al indicațiilor geografice.

(19)  Ar trebui prevăzute proceduri pentru înregistrarea, modificarea și eventuala anulare a indicațiilor geografice ale Uniunii sau ale țărilor terțe, în conformitate cu Acordul TRIPS, recunoscându-se totodată, în mod automat, statutul indicațiilor geografice înregistrate existente ale Uniunii. Pentru a se asigura coerența normelor procedurale privind indicațiile geografice în toate sectoarele vizate, aceste proceduri pentru băuturile spirtoase ar trebui să fie concepute după modelul procedurilor similare utilizate pentru produsele agricole și alimentare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, luându-se totodată în considerare aspectele specifice băuturilor spirtoase. Pentru a se simplifica procedurile de înregistrare și pentru a se garanta că informațiile destinate consumatorilor și operatorilor din sectorul alimentar sunt disponibile în format electronic, ar trebui creat un registru electronic transparent, cuprinzător și ușor accesibil al indicațiilor geografice, care să aibă aceeași valoare juridică ca Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008. Indicațiile geografice înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 110/2008 ar trebui să fie înregistrate în mod automat de către Comisie. Comisia ar trebui să finalizeze procesul de verificare a indicațiilor geografice enumerate în Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008, în conformitate cu articolul 20 al aceluiași regulament, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Autoritățile statelor membre ar trebui să răspundă de asigurarea respectării prezentului regulament, iar Comisia ar trebui să aibă capacitatea de a monitoriza și verifica respectarea acestuia. Prin urmare, Comisia și statele membre ar trebui să aibă obligația de a-și pune reciproc la dispoziție informații relevante.

(20)  Menținerea unui standard înalt de calitate este esențială pentru păstrarea reputației și a valorii sectorului băuturilor spirtoase. Autoritățile statelor membre ar trebui să răspundă de asigurarea menținerii standardului prin respectarea prezentului regulament. Cu toate acestea, Comisia ar trebui să aibă capacitatea de a monitoriza și verifica respectarea acestuia, pentru a controla aplicarea sa uniformă. Prin urmare, Comisia și statele membre ar trebui să aibă obligația de a-și pune reciproc la dispoziție informații relevante.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În cadrul aplicării unei politici în domeniul calității și pentru a permite un nivel ridicat de calitate a băuturilor spirtoase și de diversitate în cadrul acestui sector, statele membre ar trebui să fie autorizate să adopte norme mai stricte decât cele stabilite prin prezentul regulament cu privire la definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase produse pe teritoriul lor.

(21)  În cadrul aplicării unei politici în domeniul calității și pentru a permite un nivel ridicat de calitate a băuturilor spirtoase și de diversitate în cadrul acestui sector, statele membre ar trebui să fie autorizate să adopte norme mai stricte decât cele stabilite prin prezentul regulament cu privire la producția, definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase produse pe teritoriul lor.

Justificare

Această modificare ar introduce cuvântul „producție” în textul considerentului, ceea ce este în concordanță cu restul proiectului de regulament.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  În raportul său din martie 2017 privind etichetarea obligatorie a listei ingredientelor și a declarației nutriționale pentru băuturile alcoolice, Comisia a afirmat că nu a identificat motive obiective care să justifice absența informațiilor cu privire la ingrediente și a informațiilor nutriționale și a invitat industria să elaboreze, în termen de un an, o propunere de autoreglementare care să vizeze furnizarea de informații cu privire la ingredientele și conținutul nutrițional al tuturor băuturilor alcoolice. Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, abordarea bazată pe autoreglementare ar trebui, ca o condiție minimă, să asigure că informațiile privind ingredientele și informațiile nutriționale sunt furnizate pe etichetă și că acestea sunt în conformitate cu dispozițiile privind „informațiile furnizate în mod voluntar” astfel cum se precizează în Regulamentul (UE) nr. 1169/2011. Comisia ar trebui să evalueze propunerea industriei într-un raport, însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pentru a se ține seama de evoluția cerințelor consumatorilor, de progresele tehnologice, de evoluția standardelor internaționale în domeniu și de necesitatea de a îmbunătăți condițiile economice de producție și de comercializare, de procedeele tradiționale de învechire și, în cazuri excepționale, de legislația țărilor terțe importatoare, precum și pentru a se garanta protecția indicațiilor geografice, Comisiei ar trebui să-i fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește modificarea sau derogările de la definițiile și cerințele tehnice aferente categoriilor de băuturi spirtoase și de la normele specifice referitoare la unele dintre acestea, menționate în capitolul I din prezentul regulament, la etichetarea și prezentarea la care se face referire în capitolul II din prezentul regulament, la indicațiile geografice menționate în capitolul III din prezentul regulament și la controalele și schimburile de informații prevăzute în capitolul IV din prezentul regulament.

(22)  Pentru a se ține seama de evoluția cerințelor consumatorilor, de progresele tehnologice, de evoluția standardelor internaționale în domeniu și de necesitatea de a îmbunătăți condițiile economice de producție și de comercializare, de procedeele tradiționale de învechire și, în cazuri excepționale, de legislația țărilor terțe importatoare, precum și pentru a se garanta protecția deplină a indicațiilor geografice și luând în considerare importanța practicilor tradiționale, Comisiei ar trebui să-i fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește modificarea sau derogările de la definițiile și cerințele tehnice aferente categoriilor de băuturi spirtoase și de la normele specifice referitoare la unele dintre acestea, menționate în capitolul I din prezentul regulament, la etichetarea și prezentarea la care se face referire în capitolul II din prezentul regulament, la indicațiile geografice menționate în capitolul III din prezentul regulament și la controalele și schimburile de informații prevăzute în capitolul IV din prezentul regulament.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Pentru a se asigura o reacție rapidă la evoluțiile economice și tehnologice în ceea ce privește băuturile spirtoase care intră sub incidența prezentului regulament și pentru care nu există categorii și specificații tehnice, în scopul protejării consumatorilor și a intereselor economice ale producătorilor și al unificării cerințelor referitoare la producție și calitate pentru respectivele băuturi spirtoase, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește adăugarea, în anumite condiții, a unor noi categorii de băuturi spirtoase la cele enumerate în părțile I și II din anexa II la prezentul regulament, precum și a specificațiilor tehnice ale acestora.

eliminat

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera d – subpunctul i – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  fie în mod direct, prin utilizarea oricăreia dintre următoarele metode:

(i)  fie în mod direct, prin utilizarea oricăreia dintre următoarele metode, în mod individual sau în combinație:

Justificare

Pentru a se asigura că flexibilitatea oferită de „și/sau” din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 se păstrează în noul regulament.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera d – subpunctul i – a doua liniuță

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  macerarea sau o prelucrare similară a materialelor vegetale în alcool etilic de origine agricolă, în distilate de origine agricolă sau în băuturi spirtoase sau amestecuri ale acestora în sensul prezentului regulament,

-  macerarea sau o prelucrare similară a materialelor vegetale în alcool etilic de origine agricolă, în distilate de origine agricolă sau în băuturi spirtoase sau combinații ale acestora în sensul prezentului regulament,

Justificare

Pentru a se evita orice confuzie cu definiția amestecului de la articolul 2 alineatul 1 punctul 3.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera d – subpunctul i – liniuța 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  adăugarea la alcoolul etilic de origine agricolă, la distilatele de origine agricolă sau la băuturile spirtoase a oricăruia dintre următoarele elemente:

-  adăugarea la alcoolul etilic de origine agricolă, la distilatele de origine agricolă sau la băuturile spirtoase a unuia sau mai multora dintre următoarele elemente:

Justificare

Definițiile conceptului de „băutură spirtoasă” nu au ținut seama în mod corect de cele din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 și din Regulamentul (CE) nr. 716/2013 de punere în aplicare a acestuia. Raportoarea propune să se corecteze anumite definiții care rezultă din Regulamentul (CE) nr. 110/2008.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera d – subpunctul ii – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  prin adăugarea la o băutură spirtoasă a oricăruia dintre următoarele elemente:

(ii)  prin adăugarea la o băutură spirtoasă a oricăruia dintre următoarele elemente, în mod individual sau în combinație:

Justificare

Pentru a se asigura că flexibilitatea oferită de „și/sau” din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 se păstrează în noul regulament.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera d – subpunctul ii – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  băuturi;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „amestec” înseamnă o băutură spirtoasă dintre cele enumerate în anexa II partea I sau care corespunde unei indicații geografice, amestecată cu oricare dintre următoarele elemente:

(3)  „amestec” înseamnă o băutură spirtoasă dintre cele enumerate în anexa II partea I sau care corespunde unei indicații geografice, amestecată cu unul sau mai multe dintre următoarele elemente:

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  alcool etilic de origine agricolă.

Justificare

Raportoarea propune clarificarea definiției unui amestec, pentru a simplifica normele privind etichetarea și pentru a face ca regulamentul să poată fi aplicat de către operatori și serviciile de inspecție.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „termen compus” înseamnă combinația dintre termenii unei denumiri de vânzare a unei băuturi spirtoase prevăzute în anexa II partea I sau termenii unei indicații geografice care descrie o băutură spirtoasă, din care provine întreaga cantitate de alcool a produsului finit, cu oricare dintre următoarele elemente:

(4)  „termen compus” înseamnă combinația dintre termenii unei denumiri de vânzare a unei băuturi spirtoase prevăzute în anexa II partea I sau termenii unei indicații geografice care descrie o băutură spirtoasă, din care provine întreaga cantitate de alcool a produsului finit, cu unul sau mai multe dintre următoarele elemente:

Justificare

Definițiile conceptului de „băutură spirtoasă” nu au ținut seama în mod corect de cele din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 și din Regulamentul (CE) nr. 716/83 de punere în aplicare a acestuia. Raportoarea propune să se corecteze anumite definiții care rezultă din Regulamentul (CE) nr. 110/2008.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „indicație geografică” înseamnă o indicație care identifică o băutură spirtoasă ca avându-și originea pe teritoriul unei țări sau într-o regiune ori într-o localitate de pe teritoriul respectiv, în cazul în care o anumită calitate, reputația sau altă caracteristică a băuturii spirtoase respective poate fi atribuită în principal originii sale geografice;

(6)  „indicație geografică” înseamnă o denumire care a fost înregistrată în conformitate cu prezentul regulament, care identifică o băutură spirtoasă ca avându-și originea pe teritoriul unei țări sau într-o regiune ori într-o localitate de pe teritoriul respectiv, în cazul în care o anumită calitate, reputația sau altă caracteristică a băuturii spirtoase respective poate fi atribuită în principal originii sale geografice;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „caiet de sarcini” înseamnă un dosar anexat cererii de protecție a unei indicații geografice, care conține specificațiile pe care trebuie să le respecte băutura spirtoasă în cauză;

(7)  „caiet de sarcini” înseamnă un dosar anexat cererii de protecție a unei indicații geografice, care conține specificațiile pe care trebuie să le respecte băutura spirtoasă în cauză și care coincide cu „fișa tehnică” prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 110/2008;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  „grup” înseamnă o grupare de producători, prelucrători sau importatori de băuturi spirtoase care se organizează în mod specific sectorului și generează o cifră de afaceri considerabilă;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  „de origine agricolă” înseamnă obținut din produsele agricole enumerate în anexa I la TFUE sau băuturi alcoolice fermentate derivate exclusiv din astfel de produse;

Justificare

Actualul Regulament nr. 110/2008 permite utilizarea alcoolului obținut din vin pentru fabricarea băuturilor spirtoase, dat fiind că vinul este enumerat ca produs agricol în anexa I la tratat (punctul 22.05). Această adaptare ar permite, de asemenea, utilizarea alcoolului din alte băuturi alcoolice fermentate, care sunt fabricate exclusiv din produsele agricole menționate în anexa I, ceea ce nu este admisibil în prezent.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Alcoolul folosit la producerea băuturilor alcoolice și la diluarea sau la dizolvarea coloranților, a aromelor sau a oricăror alți aditivi autorizați utilizați la prepararea băuturilor alcoolice trebuie să fie alcool etilic de origine agricolă.

1.  Alcoolul folosit la producerea băuturilor spirtoase și la diluarea sau la dizolvarea coloranților, a aromelor sau a oricăror alți aditivi autorizați utilizați la prepararea băuturilor spirtoase trebuie să fie alcool etilic de origine agricolă sau derivat din bere.

Justificare

Din motive de coerență cu Regulamentul (CE) nr. 110/2008. Prezentul regulament se referă la băuturile spirtoase, celelalte băuturi alcoolice fac obiectul legislației sectoriale.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Distilatele folosite la producerea băuturilor alcoolice și la diluarea sau la dizolvarea coloranților, a aromelor sau a oricăror alți aditivi autorizați utilizați la prepararea băuturilor alcoolice trebuie să fie exclusiv de origine agricolă.

2.  Distilatele folosite la producerea băuturilor spirtoase și la diluarea sau la dizolvarea coloranților, a aromelor sau a oricăror alți aditivi autorizați utilizați la prepararea băuturilor spirtoase trebuie să fie exclusiv de origine agricolă sau derivate din bere.

Justificare

Din motive de coerență cu Regulamentul (CE) nr. 110/2008. Prezentul regulament se referă la băuturile spirtoase, celelalte băuturi alcoolice fac obiectul legislației sectoriale.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul comercializării alcoolului etilic sau a distilatelor de origine agricolă, materiile prime din care au fost obținute acestea se menționează în documentele electronice de însoțire.

Justificare

Acest amendament urmărește să introducă obligativitatea de a preciza, în documentele electronice de însoțire, ce materii prime s-au folosit la producerea alcoolului etilic sau a distilatelor de origine agricolă. Aceste produse pot fi utilizate pentru producția altor băuturi spirtoase care necesită utilizarea exclusivă de alcool sau distilate obținute exclusiv din materii prime specifice, precum în cazul distilatului de vin folosit la fabricarea brandy-ului. Prin urmare, indicarea materiilor prime garantează trasabilitatea deplină și evită posibilitatea eludării reglementării.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  sunt îndulcite numai în conformitate cu punctul (3) din anexa I și numai pentru a completa gustul final al produsului.

(e)  nu sunt îndulcite, altfel decât pentru a completa gustul final al produsului. Conținutul maxim de îndulcitori exprimat ca zahăr invertit nu depășește limitele stabilite pentru fiecare categorie în Anexa II.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  să fie îndulcite pentru a corespunde anumitor caracteristici ale produselor și în conformitate cu punctul (3) din anexa I și ținând seama de legislația relevantă a statelor membre.

(e)  să fie îndulcite.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  să fie îndulcite pentru a corespunde anumitor caracteristici specifice ale produselor și în conformitate cu punctul (3) din anexa I.

(e)  să fie îndulcite.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

Articolul 5

Competențe delegate

Competențe delegate

1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 43, acte delegate privind:

1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 43, acte delegate privind:

(a)  modificarea definițiilor tehnice prevăzute în anexa I;

(a)   modificarea definițiilor tehnice prevăzute în anexa I.

(b)  modificarea cerințelor referitoare la categoriile de băuturi spirtoase prevăzute în anexa II partea I și a normelor specifice privind anumite băuturi spirtoase enumerate în anexa II partea II.

 

Actele delegate menționate la primul paragraf literele (a) și (b) se limitează să răspundă necesităților demonstrate care rezultă din evoluția cerințelor consumatorilor, din progresele tehnologice, din evoluțiile standardelor internaționale relevante sau ale necesităților legate de inovarea în materie de produse.

Actele delegate menționate la primul paragraf litera (a), luând în considerare importanța practicii tradiționale în statele membre, se limitează să răspundă necesităților demonstrate care rezultă din evoluția cerințelor consumatorilor, din progresele tehnologice, din evoluțiile standardelor internaționale relevante sau ale necesităților legate de inovarea în materie de produse.

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 în ceea ce privește adăugarea unor noi categorii de băuturi spirtoase în anexa II.

 

O nouă categorie poate fi adăugată în următoarele condiții:

 

(a)  comercializarea unei băuturi spirtoase sub o anumită denumire și în conformitate cu specificațiile tehnice uniforme este necesară din punct de vedere economic și tehnic pentru a proteja interesele consumatorilor și ale producătorilor;

 

(b)  o băutură spirtoasă deține o cotă semnificativă de piață în cel puțin un stat membru;

 

(c)  denumirea aleasă pentru noua categorie trebuie să fie o denumire utilizată la scară largă sau, dacă acest lucru nu este posibil, trebuie să fie de natură descriptivă, referindu-se, mai exact, la materia primă utilizată pentru producerea băuturii spirtoase în cauză;

 

(d)  pentru noua categorie sunt stabilite specificații tehnice bazate pe o evaluare a parametrilor de calitate și de producție existenți, utilizați pe piața Uniunii. În stabilirea specificațiilor tehnice, trebuie să fie respectată legislația Uniunii aplicabilă în domeniul protecției consumatorilor și trebuie să fie luate în considerare standardele internaționale relevante. Aceste specificații tehnice garantează concurența echitabilă între producătorii din Uniune, precum și înalta reputație a băuturilor spirtoase produse în Uniune.

 

3.  În cazuri excepționale în care legislația țării terțe importatoare impune acest lucru, Comisia este, de asemenea, împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 în ceea ce privește derogările de la cerințele definițiilor tehnice din anexa I, de la cerințele pentru categoriile de băuturi spirtoase prevăzute în anexa II partea I și de la normele specifice privind anumite băuturi spirtoase enumerate în anexa II partea II.

3.  În cazuri excepționale în care legislația țării terțe importatoare impune acest lucru, Comisia este, de asemenea, împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 în ceea ce privește derogările de la cerințele definițiilor tehnice din anexa I, de la cerințele pentru categoriile de băuturi spirtoase prevăzute în anexa II partea I și de la normele specifice privind anumite băuturi spirtoase enumerate în anexa II partea II.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Numele de materii prime sau de plante care sunt rezervate ca denumiri ale anumitor categorii de băuturi spirtoase pot fi utilizate pentru denumirea și prezentarea tuturor categoriilor de produse alimentare, inclusiv a băuturilor spirtoase, în măsura în care, în special în cazul băuturilor spirtoase, se garantează faptul că consumatorii nu sunt induși în eroare.

Justificare

Legislația UE privind băuturile spirtoase rezervă denumiri cum ar fi „gențiană”, „cireșe” („kirsch”) și „chimion” pentru anumite categorii de băuturi spirtoase. Numele de materii prime sau de plante sunt utilizate pentru o gamă de produse alimentare care nu sunt băuturi spirtoase, cum ar fi ceaiul de gențiană și prăjitura cu cireșe. Trebuie să fie posibil ca și în sectorul băuturilor spirtoase ingredientul gențiană, de exemplu, utilizat în fabricarea unui lichior pe bază de plante, să fie indicat pe etichetă.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care o băutură spirtoasă îndeplinește cerințele de la cel puțin una dintre categoriile de băuturi spirtoase 15-47 din anexa II partea I, aceasta poate fi vândută sub una sau mai multe dintre denumirile de vânzare relevante prevăzute la categoriile respective.

3.  În cazul în care o băutură spirtoasă îndeplinește cerințele de la cel puțin una dintre categoriile de băuturi spirtoase enumerate în anexa II partea I, aceasta poate fi introdusă pe piață sub una sau mai multe dintre denumirile prevăzute la categoriile respective.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care o denumire de vânzare este completată sau înlocuită în conformitate cu primul paragraf litera (a), indicația geografică menționată la litera respectivă poate fi completată numai:

În cazul în care o denumire juridică este completată sau înlocuită în conformitate cu primul paragraf litera (a), indicația geografică menționată la litera respectivă poate fi completată numai:

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  cu termeni aflați deja în uz la 20 februarie 2008, în cazul indicațiilor geografice existente în sensul articolului 34 alineatul (1); sau

(a)  cu termeni aflați deja în uz la 20 februarie 2008, în cazul indicațiilor geografice existente în sensul articolului 34 alineatul (1), inclusiv cu termenii folosiți în mod tradițional în statele membre pentru a arăta că un produs deține o denumire de origine protejată în temeiul legislației naționale; sau

Justificare

Raportoarea propune să se garanteze respectarea sistemelor de protejare a calității ale fiecărui stat membru.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  cu termeni indicați în caietul de sarcini al produsului.

(b)  cu oricare dintre termenii acceptați în caietul de sarcini al produsului.

Justificare

Secțiunea 9 din dosarul tehnic al „Irish Poteen/Irish Poitín“ permite utilizarea fie a „Irish Poitín“, fie a „Irish Poteen“. Acest amendament vizează coerența cu dosarul tehnic și păstrează posibilitatea de a utiliza oricare dintre variantele ortografice.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  alcoolul utilizat la producerea produselor alimentare provine exclusiv din băuturile spirtoase menționate în termenul compus sau în aluzie (aluzii), cu excepția alcoolului etilic care poate fi prezent în aromele utilizate pentru producerea respectivului produs alimentar; și

(a)  alcoolul utilizat la producerea produselor alimentare provine exclusiv din băuturile spirtoase menționate în termenul compus sau în aluzie (aluzii), cu excepția alcoolului etilic de origine agricolă care poate fi utilizat ca suport de arome în aromele utilizate pentru producerea respectivului produs alimentar; și

Justificare

Ar trebui să se garanteze în mod specific faptul că numai alcoolul etilic de origine agricolă poate fi folosit drept suport pentru aromele utilizate la fabricarea produsului alimentar, precum și faptul că acesta este permis numai ca suport de arome și nu poate fi utilizat ca atare.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Aluzia la orice categorie de băutură spirtoasă sau indicație geografică, pentru prezentarea unui produs alimentar, nu trebuie să se afle pe același rând cu denumirea de vânzare. Fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (3) al doilea paragraf, pentru prezentarea băuturilor alcoolice, aluziile trebuie scrise cu caractere de dimensiuni mai mici decât cele utilizate pentru scrierea denumirii de vânzare și a termenului compus.

5.  Fără a aduce atingere articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, aluzia la orice categorie de băutură spirtoasă sau indicație geografică, pentru prezentarea unui produs alimentar, nu trebuie să se afle pe același rând cu denumirea de vânzare. Fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (3) al doilea paragraf din prezentul regulament, pentru prezentarea băuturilor alcoolice, aluziile trebuie scrise cu caractere de dimensiuni mai mici decât cele utilizate pentru scrierea denumirii de vânzare și a termenului compus.

Justificare

A se vedea formularea de la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul 1169/2011. Textul propus este în conflict cu cerințele din regulamentul privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, care prevede în mod explicit ca informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare (printre altele, denumirea produsului alimentar/denumirea comercială) să nu fie în niciun fel întrerupte. În acest caz, aluzia trebuie să se afle pe același rând cu denumirea de vânzare. Această adaptare ar oferi certitudine juridică operatorilor din sectorul alimentar.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Etichetarea în cazul adaosului de alcool

 

O băutură spirtoasă menționată în categoriile 1-14 din anexa II la care s-a adăugat alcool, astfel cum este definit la punctul 4 din anexa I, diluat sau nu, poartă denumirea de vânzare de „băutură spirtoasă”. Aceasta nu poate purta o denumire rezervată în categoriile 1-14.

Justificare

Aceasta corespunde situației juridice actuale, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008, potrivit căruia, în cazul în care se adaugă alcool neutru la o băutură spirtoasă a cărei fabricare implică fermentarea, termenul rezervat pentru astfel de băuturi spirtoase nu poate fi utilizat în niciun loc de pe etichetă.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un amestec trebuie să poarte denumirea de vânzare „băutură spirtoasă”.

Un amestec trebuie să poarte denumirea de vânzare „băutură spirtoasă”, care se afișează într-un loc ușor vizibil de pe etichetă.

Justificare

Modificarea asigură faptul că denumirea de vânzare se afișează în mod clar, acesta fiind un element care exista în regulamentul anterior (Regulamentul 110/2008).

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Perioada de maturare sau vechimea pot fi specificate în prezentarea sau pe eticheta unei băuturi spirtoase numai în cazul în care se referă la cele mai noi componente alcoolice și cu condiția ca băutura spirtoasă să fi fost învechită sub supravegherea autorităților fiscale ale unui stat membru sau sub o supraveghere care oferă garanții echivalente.

3.  Perioada de maturare sau vechimea pot fi specificate în prezentarea sau pe eticheta unei băuturi spirtoase numai în cazul în care se referă la cele mai noi componente alcoolice și cu condiția ca toate operațiunile de învechire a băuturii spirtoase să fi avut loc sub supravegherea autorităților fiscale ale unui stat membru sau sub o supraveghere care oferă garanții echivalente. Comisia instituie un registru public care conține lista organismelor desemnate de fiecare stat membru să supravegheze procesul de învechire.

Justificare

Prin acest amendament se propune să se precizeze faptul că verificările privind produsele învechite sunt efectuate în mod continuu și eficace și nu în mod sporadic sau pe bază de eșantion. Scopul este de a combate fenomenele de contrafacere, inclusiv în ceea ce privește produsele învechite, din moment ce învechirea conferă o valoare adăugată produsului, iar o prevedere de acest fel asigură protecția legalității, a concurenței leale și a consumatorului final.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Atunci când în prezentare sau pe etichetă este indicată o perioadă de maturare sau vechimea unei băuturi spirtoase, aceasta trebuie să fie specificată și în documentul electronic de însoțire.

Justificare

Introducerea acestui amendament urmărește să asigure faptul că informațiile de interes referitoare la o băutură spirtoasă, cum ar fi denumirea de vânzare sau perioada de maturare, sunt menționate în documentele de însoțire, pentru a asigura o mai bună trasabilitate și pentru a evita practici incorecte care pot denatura concurența între operatori sau pot furniza informații înșelătoare consumatorilor.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Prin derogare de la alineatul (3) din prezentul articol, în cazul brandy-ului care a fost învechit prin sistemul de învechire dinamic sau „criaderas y solera”, învechirea medie, calculată conform descrierii din Anexa IIa, poate fi menționată în prezentare sau pe etichetă doar cu condiția ca învechirea brandy-ului să fi fost supusă unui sistem de monitorizare autorizat de autoritatea competentă. Învechirea medie menționată pe eticheta brandy-ului se exprimă în ani și include o trimitere la sistemul „criaderas y solera”.

Justificare

Scopul avut în vedere este de a oferi producătorilor de brandy învechit prin sistemul de învechire dinamic „criaderas y solera” posibilitatea de a indica pe etichetă perioada de învechire medie, exprimată în ani. Operatorul ar trebui să facă obiectul unui sistem de monitorizare autorizat de către autoritatea competentă, care să asigure conformitatea.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care este indicată originea unei băuturi spirtoase, aceasta trebuie să corespundă țării sau teritoriului de origine, în conformitate cu articolul 60 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului16.

1.  În cazul în care este indicată originea unei băuturi spirtoase, aceasta corespunde locului sau regiunii în care are loc faza procesului de producție a produsului finit care îi conferă băuturii spirtoase caracterul și calitățile sale esențiale.

__________________

 

16 Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

 

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Fără a aduce atingere primului paragraf, în cazul băuturilor spirtoase produse în Uniune și destinate exportului, indicațiile geografice și termenii cu caractere cursive din Anexa II pot fi însoțiți de traduceri în cazul în care aceasta este o cerință legală în țara importatoare.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 14

Articolul 14

Utilizarea unui simbol al Uniunii pentru indicațiile geografice protejate

Utilizarea unui simbol al Uniunii pentru indicațiile geografice

Simbolul Uniunii pentru indicația geografică protejată poate fi utilizat pentru etichetarea și prezentarea băuturilor spirtoase.

Simbolul Uniunii pentru indicațiile geografice protejate adoptate în conformitate cu articolul 12 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 poate fi utilizat pentru prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase cu o indicație geografică.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 16

Articolul 16

Competențe delegate

Competențe delegate

1.  Pentru a ține seama de evoluția cerințelor consumatorilor, de progresele tehnologice, de evoluția standardelor internaționale în domeniu și de necesitatea de a îmbunătăți condițiile economice de producție și de comercializare, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 cu privire la:

1.  Pentru a ține seama de evoluția cerințelor consumatorilor, de progresele tehnologice, de evoluția standardelor internaționale în domeniu și de necesitatea de a îmbunătăți condițiile economice de producție și de comercializare, asigurând, în același timp, protecția consumatorilor și ținând seama de practica tradițională, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 43, cu privire la:

(a)  modificări ale normelor privind mențiunile de pe eticheta băuturilor spirtoase referitoare la termenii compuși sau la aluzii;

(a)  modificări ale normelor privind mențiunile de pe eticheta băuturilor spirtoase referitoare la termenii compuși sau la aluzii;

(b)  modificări ale normelor privind prezentarea și etichetarea amestecurilor; și

(b)  modificări ale normelor privind prezentarea și etichetarea amestecurilor; și

(c)  actualizarea și completarea metodelor de referință ale Uniunii pentru analizarea băuturilor spirtoase.

(c)  actualizarea și completarea metodelor de referință ale Uniunii pentru analizarea băuturilor spirtoase.

2.  Pentru a ține seama de procedeele tradiționale de învechire întrebuințate în statele membre, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 privind derogările de la articolul 11 alineatul (3) în ceea ce privește specificarea unei perioade de maturare sau a vechimii în prezentarea sau pe eticheta unei băuturi spirtoase.

2.  Pentru a ține seama de procedeele tradiționale de învechire întrebuințate în statele membre, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 privind derogările de la articolul 11 alineatul (3) în ceea ce privește specificarea unei perioade de maturare sau a vechimii în prezentarea sau pe eticheta unei băuturi spirtoase.

3.  În cazuri excepționale în care legislația țării terțe importatoare impune acest lucru, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 în ceea ce privește derogările de la dispozițiile privind prezentarea și etichetarea prevăzute în prezentul capitol.

 

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Indicațiile geografice protejate pot fi utilizate de orice operator care comercializează o băutură spirtoasă produsă în conformitate cu caietul de sarcini corespunzător al produsului.

1.  Indicațiile geografice protejate pot fi utilizate de orice operator care comercializează o băutură spirtoasă produsă în conformitate cu caietul de sarcini corespunzător al produsului.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Indicațiile geografice protejate și băuturile spirtoase care utilizează denumirile protejate respective în conformitate cu caietul de sarcini al produsului sunt protejate împotriva:

2.  Indicațiile geografice și băuturile spirtoase care utilizează denumirile protejate respective în conformitate cu caietul de sarcini al produsului sunt protejate împotriva:

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  de produse comparabile care nu sunt conforme cu caietul de sarcini al denumirii protejate; sau

(i)  de produse comparabile care nu sunt conforme cu caietul de sarcini al denumirii protejate, inclusiv în cazul în care aceste produse sunt folosite ca ingredient; sau

Justificare

Raportoarea propune să se consolideze protecția indicațiilor geografice prin folosirea formulei utilizate în Regulamentul (CE) nr. 1151/2005 privind sistemele de calitate pentru produsele agricole și alimentare: „inclusiv în cazul în care aceste produse sunt folosite ca ingrediente.”

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  utilizării abuzive, imitării sau evocării, chiar dacă originea adevărată a produsului sau a serviciului este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă sau însoțită de expresii precum „stil”, „tip”, „metodă”, „manieră”, „imitație”, „gust”, „similar” sau altele asemenea;

(b)  utilizării abuzive, imitării sau evocării, chiar dacă originea adevărată a produsului sau a serviciului este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă sau însoțită de expresii precum „stil”, „tip”, „metodă”, „manieră”, „imitație”, „gust”, „similar” sau altele asemenea, inclusiv în cazul în care aceste produse sunt folosite ca ingredient;

Justificare

Raportoarea propune să se consolideze protecția indicațiilor geografice prin folosirea formulei utilizate în Regulamentul (CE) nr. 1151/2005 privind sistemele de calitate pentru produsele agricole și alimentare: „inclusiv în cazul în care aceste produse sunt folosite ca ingrediente.”

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  oricărei alte mențiuni false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care apare pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau în documentele referitoare la produsul în cauză, precum și împotriva ambalării produsului într-un recipient care ar putea crea o impresie eronată cu privire la originea acestuia;

(c)  oricărei alte mențiuni false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura, ingredientele sau calitățile esențiale ale produsului, utilizate în prezentarea sau etichetarea produsului, care ar putea crea o impresie eronată cu privire la originea acestuia;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Indicațiile geografice protejate nu devin generice în Uniune în sensul articolului 32 alineatul (1).

3.  Indicațiile geografice nu devin generice în Uniune în sensul articolului 32 alineatul (1).

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Protecția indicațiilor geografice menționate la alineatul (2) se aplică de asemenea produselor care intră pe teritoriul vamal al Uniunii, fără a fi puse în liberă circulație în UE.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a opri utilizarea ilegală a indicațiilor geografice protejate, la care se face referire la alineatul (2).

4.  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a opri utilizarea ilegală a indicațiilor geografice la care se face referire la alineatul (2).

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Statele membre pot pune în aplicare dispozițiile prevăzute la articolele 61-72 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole în cazul zonelor în care se produc vinuri potrivite pentru producția de băuturi spirtoase cu indicație geografică. În sensul respectivelor dispoziții, zonele respective pot fi tratate ca zone în care pot fi produse vinuri cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată.

Justificare

Acest amendament propune alinierea regulamentului cu proiectul de aviz referitor la așa-numita „Propunere Omnibus” de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, astfel cum a fost adoptată de Comisia pentru agricultură a Parlamentului European la 3 mai 2017.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  descrierea metodei de obținere a băuturii spirtoase și, după caz, a metodelor locale autentice și invariabile, precum și a informațiilor privind ambalarea, atunci când grupul solicitant oferă o justificare suficientă, legată de produs, cu privire la motivele pentru care a stabilit că ambalarea trebuie să aibă loc în aria geografică delimitată în scopul de a păstra calitatea, de a garanta originea sau de a asigura controlul, ținând seama de legislația Uniunii, în special de legislația privind libera circulație a mărfurilor și libera furnizare a serviciilor;

(e)  descrierea metodei de producere a băuturii spirtoase și, după caz, a metodelor locale autentice și invariabile, precum și a informațiilor privind ambalarea, atunci când solicitantul sau grupul solicitant (denumiți în continuare în mod colectiv „solicitantul”) oferă o justificare suficientă, legată de produs, cu privire la motivele pentru care a stabilit că ambalarea trebuie să aibă loc în aria geografică delimitată în scopul de a păstra calitatea, de a garanta originea sau de a asigura controlul, ținând seama de legislația Uniunii, în special de legislația privind libera circulație a mărfurilor și libera furnizare a serviciilor;

Justificare

În contextul băuturilor spirtoase și al caietului de sarcini pentru indicațiile geografice, termenul „producere” ar fi mai clar și ar reflecta mai fidel practicile sectorului.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  informații detaliate care atestă legătura dintre o anumită calitate, reputația sau o altă caracteristică a produsului și aria geografică menționată la litera (d);

(f)  detalii care să justifice legătura cu mediul geografic sau cu originea geografică;

Justificare

Pentru a se menține statu quo-ul din Regulamentul (CE) nr. 110/2008. Ar trebui să se mențină o legătură mai apropiată și mai riguroasă între mediu și produs.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  denumirile și adresele grupului solicitant și ale autorităților sau, dacă sunt disponibile, ale organismelor care verifică respectarea dispozițiilor caietului de sarcini;

(a)  denumirile și adresele solicitantului și ale autorităților sau, dacă sunt disponibile, ale organismelor care verifică respectarea dispozițiilor caietului de sarcini;

Justificare

Producerea băuturilor spirtoase este diferită de cea a produselor agricole și alimentare, deci este necesar să li se permită solicitanților independenți să solicite indicații geografice. La articolul 23 alineatul (1) și la articolul 24 alineatul (3) al treilea și al cincilea paragraf se folosește termenul „solicitant”.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  elementele principale ale caietului de sarcini: denumirea, descrierea băuturii spirtoase, inclusiv, după caz, normele specifice aplicabile ambalării și etichetării, precum și o definiție concisă a ariei geografice;

(i)  elementele principale ale caietului de sarcini: denumirea, categoria, descrierea băuturii spirtoase, inclusiv, după caz, normele specifice aplicabile ambalării și etichetării, precum și o definiție concisă a ariei geografice;

Justificare

În prezentarea caietului de sarcini pentru o indicație geografică ar trebui identificată în mod clar și categoria băuturii spirtoase.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  denumirea și adresa grupului solicitant;

(a)  denumirea și adresa solicitantului;

Justificare

Producerea băuturilor spirtoase este diferită de cea a produselor agricole și alimentare, deci este necesar să li se permită solicitanților independenți să solicite indicații geografice. La articolul 23 alineatul (1) și la articolul 24 alineatul (3) al treilea și al cincilea paragraf se folosește termenul „solicitant”.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  o declarație a statului membru care să precizeze că acesta consideră că cererea care a fost depusă de grup și care este eligibilă pentru o decizie favorabilă îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul regulament și respectă dispozițiile adoptate în temeiul acestuia;

(c)  o declarație a statului membru care să precizeze că acesta consideră că cererea care a fost depusă de solicitant și care este eligibilă pentru o decizie favorabilă îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul regulament și respectă dispozițiile adoptate în temeiul acestuia;

Justificare

Producerea băuturilor spirtoase este diferită de cea a produselor agricole și alimentare, deci este necesar să li se permită solicitanților independenți să solicite indicații geografice. La articolul 23 alineatul (1) și la articolul 24 alineatul (3) al treilea și al cincilea paragraf se folosește termenul „solicitant”.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

O cerere comună este prezentată Comisiei de către un stat membru implicat sau de către un grup de solicitanți dintr-o țară terță implicată, direct sau prin intermediul autorităților din respectiva țară terță. Cererea comună include declarația menționată la articolul 20 alineatul (2) litera (c) din partea tuturor statelor membre în cauză. Cerințele prevăzute la articolul 20 trebuie să fie îndeplinite în toate statele membre și țările terțe implicate.

O cerere comună este prezentată Comisiei de către un stat membru implicat sau de către un solicitant dintr-o țară terță implicată, direct sau prin intermediul autorităților din respectiva țară terță. Cererea comună include declarația menționată la articolul 20 alineatul (2) litera (c) din partea tuturor statelor membre în cauză. Cerințele prevăzute la articolul 20 trebuie să fie îndeplinite în toate statele membre și țările terțe implicate.

Justificare

Producerea băuturilor spirtoase este diferită de cea a produselor agricole și alimentare, deci este necesar să li se permită solicitanților independenți să solicite indicații geografice. La articolul 23 alineatul (1) și la articolul 24 alineatul (3) al treilea și al cincilea paragraf se folosește termenul „solicitant”.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care se referă la o arie geografică situată într-o țară terță, cererea se adresează Comisiei fie direct, fie prin intermediul autorităților țării terțe în cauză.

5.  În cazul în care se referă la o arie geografică situată într-o țară terță, cererea se adresează Comisiei prin intermediul autorităților țării terțe în cauză.

Justificare

Cererile provenite din țări terțe ar trebui să fie prezentate de către autorități și nu în mod direct de către solicitant. Acest lucru va conferi coerență cererii, deoarece presupune că autoritățile participă în mod corespunzător și cunosc dosarul respectiv.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 22

eliminat

Protecție națională tranzitorie

 

1.  Doar cu titlu provizoriu, un stat membru poate acorda protecție unei denumiri, în temeiul prezentului regulament, la nivel național, cu efect de la data transmiterii cererii către Comisie.

 

2.  Protecția națională încetează la data la care se ia o decizie privind înregistrarea, în temeiul prezentului regulament, sau atunci când cererea este retrasă.

 

3.  Atunci când o denumire nu este înregistrată în temeiul prezentului capitol, consecințele acestei protecții naționale sunt exclusiv responsabilitatea statului membru respectiv.

 

4.  Măsurile adoptate de statele membre în temeiul alineatului (1) nu produc efecte decât pe plan național și nu afectează comerțul în interiorul Uniunii sau comerțul internațional.

 

Justificare

Această eliminare înlătură o prevedere care impune protecția națională tranzitorie la nivelul UE. O indicație geografică poate beneficia deja de protecție, atât permanentă, cât și tranzitorie, în temeiul dreptului național.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia examinează, prin mijloace adecvate, eventualele cereri primite în temeiul articolului 21, pentru a verifica dacă sunt justificate și dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul capitol. Această examinare nu trebuie să dureze mai mult de 12 luni. În cazul în care această perioadă este depășită, Comisia îi comunică în scris solicitantului motivele întârzierii.

1.  Comisia examinează, prin mijloace adecvate, eventualele cereri primite în temeiul articolului 21, pentru a verifica dacă sunt justificate și dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul capitol. Această examinare constă dintr-o verificare prin care se determină că cererea nu conține erori vădite și, ca regulă generală, nu trebuie să dureze mai mult de șase luni. În cazul în care această perioadă este depășită, Comisia îi comunică imediat în scris solicitantului motivele întârzierii.

Cel puțin în fiecare lună, Comisia publică lista denumirilor care au făcut obiectul unei cereri de înregistrare, precum și data depunerii acestora.

Cel puțin în fiecare lună, Comisia publică lista denumirilor care au făcut obiectul unei cereri de înregistrare, precum și data depunerii acestora.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când, pe baza informațiilor puse la dispoziția sa în urma examinării efectuate în temeiul articolului 23 alineatul (1) primul paragraf, Comisia consideră că nu sunt îndeplinite condițiile pentru înregistrare, aceasta adoptă acte de punere în aplicare pentru respingerea cererii. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (2).

1.  Atunci când, pe baza informațiilor puse la dispoziția sa în urma examinării efectuate în temeiul articolului 23 alineatul (1) primul paragraf, Comisia consideră că nu sunt îndeplinite condițiile pentru înregistrare, aceasta adoptă acte delegate de completare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 43, pentru respingerea cererii.

Justificare

Actele delegate sunt introduse pentru a proteja drepturile existente ale PE.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care nu primește niciun act de opoziție sau nicio declarație de opoziție motivată admisibilă în temeiul articolului 24, Comisia adoptă, fără aplicarea procedurii menționate la articolul 44 alineatul (2), acte de punere în aplicare pentru înregistrarea denumirii.

2.  În cazul în care nu primește niciun act de opoziție sau nicio declarație de opoziție motivată admisibilă în temeiul articolului 24, Comisia adoptă acte delegate de completare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 43, pentru înregistrarea denumirii.

Justificare

Actele delegate sunt introduse pentru a proteja drepturile existente ale PE.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în cazul în care s-a ajuns la un acord, înregistrează denumirea prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate fără aplicarea procedurii menționate la articolul 44 alineatul (2) și, dacă este necesar, modifică informațiile publicate în temeiul articolului 23 alineatul (2), dacă modificările nu sunt substanțiale; sau

(a)  în cazul în care s-a ajuns la un acord, adoptă acte delegate de completare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 43, pentru înregistrarea denumirii și, dacă este necesar, modifică informațiile publicate în temeiul articolului 23 alineatul (2), dacă modificările nu sunt substanțiale; sau

Justificare

Actele delegate sunt introduse pentru a proteja drepturile existente ale PE.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care nu s-a ajuns la un acord, adoptă acte de punere în aplicare prin care decide în privința înregistrării. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (2).

(b)  în cazul în care nu s-a ajuns la un acord, adoptă acte delegate de completare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 43, prin care decide în privința înregistrării.

Justificare

Actele delegate sunt introduse pentru a proteja drepturile existente ale PE.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care se aplică legislația națională, cererea urmează procedura prevăzută în legislația națională.

Justificare

Având în vedere diversitatea procedurilor în statele membre, raportoarea propune să se clarifice faptul că, acolo unde este cazul, se pot aplica normele naționale.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Examinarea cererii vizează modificarea propusă.

3.  Examinarea cererii ține seama doar de modificarea propusă.

Justificare

Pentru a se evita redeschiderea unor întregi dosare care au fost deja aprobate și pentru a garanta că, în cazul în care sunt necesare doar mici ajustări, vor face obiectul procedurilor Comisiei numai modificările propuse.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Din proprie inițiativă sau la solicitarea unei persoane fizice sau juridice care are un interes legitim, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să anuleze înregistrarea unei indicații geografice, în următoarele cazuri:

Din proprie inițiativă sau la solicitarea unei persoane fizice sau juridice care are un interes legitim, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 43, pentru a anula înregistrarea unei indicații geografice, în următoarele cazuri:

Justificare

Actele delegate sunt introduse pentru a proteja drepturile existente ale PE.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  atunci când nu a fost introdus pe piață niciun produs sub indicația geografică respectivă timp de cel puțin șapte ani.

(b)  atunci când nu a fost introdus pe piață niciun produs sub indicația geografică respectivă timp de cel puțin șapte ani consecutivi.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (2).

eliminat

Justificare

Actele delegate sunt introduse pentru a proteja drepturile existente ale PE.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Actele de anulare a înregistrării indicațiilor geografice se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă, fără aplicarea procedurii menționate la articolul 44 alineatul (2), acte de punere în aplicare privind instituirea și menținerea la zi a unui registru electronic public al indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase recunoscute în cadrul acestui sistem (denumit în continuare „registrul”).

Comisia adoptă acte delegate de completare a prezentului regulament în conformitate cu articolul 43, privind instituirea și menținerea la zi a unui registru electronic public al indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase recunoscute în cadrul acestui sistem (denumit în continuare „registrul”), care înlocuiește și are aceeași valoare juridică ca anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008. Registrul [se inserează o notă de subsol cu un link direct la website-ul relevant] furnizează acces direct la toate caietele de sarcini pentru băuturile spirtoase înregistrate ca indicații geografice.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a unor norme detaliate privind forma și conținutul registrului. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (2).

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului Regulament, în concordanță cu articolul 43 care stabilește norme detaliate privind forma și conținutul registrului.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Indicațiile geografice ale băuturilor spirtoase produse în țări terțe care sunt protejate în Uniune în temeiul unui acord internațional la care Uniunea este parte contractantă pot fi introduse în registru ca indicații geografice protejate.

Indicațiile geografice ale băuturilor spirtoase produse în țări terțe care sunt protejate în Uniune în temeiul unui acord internațional la care Uniunea este parte contractantă pot fi introduse în registru ca indicații geografice, numai după ce Comisia a adoptat un act delegat în acest sens.

Justificare

Actele delegate sunt introduse pentru a proteja drepturile existente ale PE.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase care este în concordanță cu articolul 2 din prezentul regulament nu aduce atingere indicațiilor geografice și a denumirilor de origine protejate ale produselor definite la articolul 93 din Regulamentul (CE) nr. 1308/2013.

Justificare

Raportoarea propune alinierea textului Comisiei cu articolul 100 din Regulamentul (CE) nr. 1308/133 privind organizarea comună a pieței în sectorul produselor agricole, care prevede că protecția IGP și DOP pentru vinuri nu aduce atingere protecției acordate băuturilor spirtoase.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  O denumire nu este protejată ca indicație geografică în cazul în care etapele de producție sau de preparare care sunt obligatorii pentru categoria respectivă de băuturi spirtoase nu se desfășoară în zona geografică relevantă.

3.  O denumire nu este protejată ca indicație geografică în cazul în care etapele care sunt obligatorii pentru categoria respectivă de băuturi spirtoase nu se desfășoară în zona geografică relevantă.

Justificare

Pentru a se evita confuzia, întrucât nu există nicio distincție între producție și elaborare în domeniul băuturilor spirtoase.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 34

Articolul 34

Competențele de executare în ceea ce privește indicațiile geografice protejate existente

Competențe în ceea ce privește indicațiile geografice existente

1.  Fără a aduce atingere alineatului (2), indicațiile geografice ale băuturilor spirtoase protejate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 110/2008 sunt protejate în mod automat ca indicații geografice în temeiul prezentului regulament. Comisia le înscrie în registru.

Indicațiile geografice ale băuturilor spirtoase protejate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 110/2008 sunt protejate în mod automat ca indicații geografice în temeiul prezentului regulament. Comisia le înscrie în registru.

2.  Pentru o perioadă de până la doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia poate decide din proprie inițiativă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să anuleze protecția indicațiilor geografice menționate la articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 110/2008 dacă acestea nu sunt în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) punctul 6. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (2).

 

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  organismul de control, în sensul articolului 2 al doilea paragraf punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului19, care acționează în calitate de organism de certificare a produselor.

(b)  organismul delegat în sensul articolului 3 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului19, care acționează în calitate de organism de certificare a produselor.

__________________

__________________

19 Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 165, 30.4.2004, p. 1).

19 (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/ 438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95,7.4.2017, p. 1).

Justificare

Scopul acestui amendament este de a asigura conformitatea cu noul Regulament (UE) 2017/625 din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere legislației naționale a statelor membre, costurile aferente acestei verificări a conformității cu caietul de sarcini sunt suportate de către operatorii din sectorul produselor alimentare care fac obiectul controalelor în cauză.

Fără a aduce atingere legislației naționale a statelor membre, costurile aferente acestei verificări a conformității cu caietul de sarcini sunt suportate de către operatorii care fac obiectul controalelor în cauză.

Justificare

Textul Comisiei utilizează termenii „operatori” și „operatorii din sectorul produselor alimentare”. Raportoarea propune să se păstreze doar termenul de „operatori”, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 110/2008. Acest termen este mai reprezentativ pentru diversitatea profesioniștilor din sector.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritățile sau organismele competente menționate la alineatele (1) și (2), responsabile cu verificarea conformității indicației geografice protejate cu caietul de sarcini, trebuie să fie obiective și imparțiale. Acestea trebuie să dispună de personal calificat și de resursele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile.

5.  Autoritățile sau organismele competente menționate la alineatele (1) și (2), responsabile cu verificarea conformității indicației geografice cu caietul de sarcini, trebuie să fie obiective și imparțiale. Acestea trebuie să dispună de personal calificat și de resursele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Procedurile și cerințele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 se aplică mutatis mutandis controalelor prevăzute la articolele 35 și 36 din prezentul regulament.

1.  Procedurile și cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/625 se aplică mutatis mutandis controalelor prevăzute la articolele 35 și 36 din prezentul regulament.

Justificare

Scopul acestui amendament este de a asigura conformitatea cu noul Regulament (UE) 2017/625 din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că activitățile de control al obligațiilor prevăzute în prezentul capitol sunt incluse într-o secțiune separată a planurilor naționale multianuale de control, în conformitate cu articolele 41-43 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

2.  Statele membre se asigură că activitățile de control al obligațiilor prevăzute în prezentul capitol sunt incluse într-o secțiune separată a planurilor naționale multianuale de control, în conformitate cu articolele 109-111 din Regulamentul (UE) nr. 2017/625.

Justificare

Scopul acestui amendament este de a asigura conformitatea cu noul Regulament (UE) 2017/625 din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Rapoartele anuale menționate la articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 cuprind, într-o secțiune separată, informațiile menționate la articolul respectiv privind controlul obligațiilor prevăzute de prezentul regulament.

3.  Rapoartele anuale menționate la articolul 113 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625 cuprind, într-o secțiune separată, informațiile menționate la articolul respectiv privind controlul obligațiilor prevăzute de prezentul regulament.

Justificare

Scopul acestui amendament este de a asigura conformitatea cu noul Regulament (UE) 2017/625 din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 38

Articolul 38

Competențe delegate

Competențe delegate

1.  Pentru a ține seama de caracteristicile specifice ale producției din aria geografică delimitată, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 privind:

 

(a)  criteriile suplimentare pentru delimitarea ariei geografice; și

 

(b)  restricțiile și derogările referitoare la producția din aria geografică delimitată.

 

2.  Pentru a asigura calitatea și trasabilitatea produselor, Comisia poate să prevadă, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 43, condițiile în care caietul de sarcini al produsului poate include informații privind ambalarea, astfel cum se menționează la articolul 19 litera (e), sau orice norme specifice de etichetare, astfel cum se menționează la articolul 19 (h).

 

3.  Pentru a garanta drepturile sau interesele legitime ale producătorilor sau ale operatorilor din sectorul produselor alimentare, Comisia poate, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 43, să definească:

3.  Pentru a garanta drepturile sau interesele legitime ale producătorilor sau ale operatorilor, Comisia poate, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 43, să definească:

(a)  în ce cazuri un producător individual poate solicita protecția unei indicații geografice;

(a)  în ce cazuri un producător individual poate solicita protecția unei indicații geografice;

(b)  condițiile care trebuie respectate în cazul unei cereri de protecție a unei indicații geografice, procedurile prealabile la nivel național, examinarea de către Comisie, procedura de opoziție și anularea indicațiilor geografice, inclusiv în cazul în care aria geografică include mai multe țări.

(b)  condițiile care trebuie respectate în cazul unei cereri de protecție a unei indicații geografice, procedurile prealabile la nivel național, examinarea de către Comisie, procedura de opoziție și anularea indicațiilor geografice, inclusiv în cazul în care aria geografică include mai multe țări.

4.  Pentru a garanta caracterul relevant și succint al informațiilor conținute în caietul de sarcini, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 43, acte delegate de stabilire a unor norme care limitează informațiile incluse în caietul de sarcini, atunci când această limitare este necesară pentru a evita cererile de înregistrare excesiv de voluminoase.

4.  Pentru a garanta caracterul relevant și succint al informațiilor conținute în caietul de sarcini, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 43, acte delegate de stabilire a unor norme care limitează informațiile incluse în caietul de sarcini, atunci când această limitare este necesară pentru a evita cererile de înregistrare excesiv de voluminoase.

5.  Pentru a facilita procesul administrativ aferent cererilor de modificare, inclusiv în cazurile în care modificarea constă într-o modificare temporară a caietului de sarcini ca urmare a impunerii unor măsuri sanitare și fitosanitare obligatorii de către autoritățile publice sau ca urmare a unor dezastre naturale sau condiții meteorologice nefavorabile recunoscute oficial de autoritățile competente, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 43, pentru a stabili condiții și cerințe pentru procedura aplicată modificărilor, care trebuie să fie aprobate atât de statele membre, cât și de Comisie.

5.  Pentru a facilita procesul administrativ aferent cererilor de modificare, inclusiv în cazurile în care modificarea constă într-o modificare temporară a caietului de sarcini ca urmare a impunerii unor măsuri sanitare și fitosanitare obligatorii de către autoritățile publice sau ca urmare a unor dezastre naturale sau condiții meteorologice nefavorabile recunoscute oficial de autoritățile competente, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 43, pentru a stabili condiții și cerințe pentru procedura aplicată modificărilor, care trebuie să fie aprobate atât de statele membre, cât și de Comisie.

6.  Pentru a preveni utilizarea ilegală a indicațiilor geografice, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 43, referitoare la măsurile adecvate care trebuie să fie puse în aplicare de către statele membre în acest sens.

6.  Pentru a preveni utilizarea ilegală a indicațiilor geografice, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 43, referitoare la măsurile adecvate care trebuie să fie puse în aplicare de către statele membre în acest sens.

7.  Pentru a asigura eficiența controalelor prevăzute în prezentul capitol, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 43, referitoare la măsurile necesare cu privire la notificarea autorităților competente de către operatorii din sectorul produselor alimentare.

7.  Pentru a asigura eficiența controalelor prevăzute în prezentul capitol, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 43, referitoare la măsurile necesare cu privire la notificarea autorităților competente de către operatori.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre sunt responsabile cu controalele privind băuturile spirtoase. Ele iau măsurile necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament și desemnează autoritățile competente responsabile cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

1.  Statele membre sunt responsabile cu controalele privind băuturile spirtoase, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625. Ele iau măsurile necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament și desemnează autoritățile competente responsabile cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolele 5, 16, 38, 41 și 46 alineatul (2), se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 și la articolul 46 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani începând de la ... [JO: a se introduce data de intrare în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolele 19-23, 28 și 29 se aplică cererilor de protecție, de modificare și de anulare depuse după data aplicării prezentului regulament.

Articolele 19-23, 28 și 29 se aplică cererilor de protecție, de modificare și de anulare depuse după data aplicării prezentului regulament. Referirea la caietele de sarcini astfel cum sunt definite acestea la articolul 2 alineatul (1) punctul 7 este înțeleasă ca incluzând și fișele tehnice ale băuturilor spirtoase protejate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 110/2008, după caz și, în special, în ceea ce privește prezentul articol și articolele 18, 28, 29, 35, 38 și 39 din prezentul regulament.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  „De origine agricolă” înseamnă obținut din produse agricole enumerate în anexa I la tratat sau din produse alimentare care provin exclusiv din astfel de produse agricole, adecvate pentru consumul uman;

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  „Distilare” înseamnă procesul care presupune trecerea unui amestec alcoolic de substanțe sau a unui lichid alcoolic în stare de vapori prin fierbere, urmată de condensarea (lichefiere) vaporilor obținuți. Prin acest proces termic se urmărește fie separarea substanțelor din amestecul inițial, fie îmbunătățirea anumitor caracteristici organoleptice ale lichidului alcoolic. În funcție de categoria de produse, de metoda de producție sau de echipamentul de distilare utilizat, distilarea este simplă sau continuă.

Justificare

În Regulamentul nr. 110/2008, în prezent în vigoare, categoriile de produse individuale specifică uneori dacă poate fi folosită distilarea unică sau multiplă. În contextul aplicării regulamentului în vigoare privind băuturile spirtoase, acest lucru a creat insecuritate juridică cu privire la autorizarea distilării simple sau continue pentru acele categorii în cazul cărora este precizată doar distilarea. Distilarea dublă reprezintă metoda de distilare tradițională discontinuă, care este utilizată în continuare pentru multe categorii de produse.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Distilat de origine agricolă” înseamnă un lichid alcoolic obținut prin distilarea, după fermentarea alcoolică, a produselor agricole enumerate în anexa I la tratat, care nu prezintă nici caracteristicile alcoolului etilic, nici pe cele ale unei băuturi spirtoase, dar care păstrează aroma și gustul materiilor prime utilizate.

„Distilat de origine agricolă” înseamnă un lichid alcoolic obținut prin distilare, după fermentarea alcoolică, care nu prezintă nici caracteristicile alcoolului etilic, nici pe cele ale unei băuturi spirtoase, dar care păstrează aroma și gustul materiilor prime utilizate.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care se face referire la materiile prime utilizate, distilatul trebuie să fie obținut exclusiv din materiile prime respective.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

Pentru a clarifica faptul că distilatele de origine agricolă pot fi obținute din orice materie primă agricolă.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  În contextul prezentului regulament, termenul generic „distilare” desemnează atât o singură distilare, cât și distilarea multiplă sau redistilarea.

Justificare

Distilarea multiplă este utilizată în mod tradițional și constituie o practică comună și pentru categoriile de băuturi spirtoase pentru care aceasta nu este menționată în mod specific în cerințele aferente categoriei respective din anexa II. Din rațiuni de securitate juridică, este necesară o clarificare a termenului „distilare” cu scopul de a garanta legalitatea metodelor tradiționale de producție utilizate de producători.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  ștevie;

Justificare

Interesul consumatorilor pentru produsele cu conținut scăzut de calorii determină o utilizare crescută a îndulcitorului natural în cauză de către producătorii de anumite băuturi.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  orice alți carbohidrați naturali care au un efect similar cu cel al produselor menționate la literele (a)-(e).

(f)  orice alte substanțe naturale sau materii prime agricole care au un efect similar cu cel al produselor menționate la literele (a)-(e).

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „Adaos de alcool” înseamnă adăugarea de alcool etilic de origine agricolă sau de distilate de origine agricolă sau ambele la o băutură spirtoasă.

(4)  „Adaos de alcool” înseamnă adăugarea de alcool etilic de origine agricolă sau de distilate de origine agricolă sau ambele la o băutură spirtoasă. Folosirea de alcool de origine agricolă pentru diluarea sau dizolvarea coloranților, a aromelor sau a oricăror alți aditivi autorizați utilizați la prepararea băuturilor spirtoase nu este considerată adaos de alcool.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  „Aromatizare” înseamnă adăugarea de arome sau ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante la prepararea unei băuturi spirtoase.

Justificare

Definițiile individuale omise din anexa I. Definiția ar trebui să rămână identică cu cea din Regulamentul (CE) nr. 110/2018, pentru a garanta aplicarea unor norme uniforme în toate statele membre.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  „Colorare” înseamnă folosirea, la prepararea băuturilor spirtoase, a unuia sau a mai multor coloranți în sensul definiției de la punctul 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

(14)  „Colorare” înseamnă folosirea, la producerea băuturilor spirtoase, a unuia sau a mai multor coloranți în sensul definiției de la punctul 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

Justificare

Având în vedere că băuturile spirtoase se produc, nu se prepară, această ajustare va clarifica definiția colorării.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  „Locul de fabricație” înseamnă localitatea sau regiunea în care are loc etapa din procesul de elaborare a produsului finit care îi conferă băuturii caracterul și calitățile sale definitorii esențiale.

Justificare

Definițiile individuale omise din anexa I. Definiția ar trebui să rămână identică cu cea din Regulamentul (CE) nr. 110/2018, pentru a garanta aplicarea unor norme uniforme în toate statele membre.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b)  „Desemnare” înseamnă termenii utilizați pe etichetă, în prezentare și pe ambalaj; în documentele de însoțire a transportului unei băuturi; în documentele comerciale, în special pe facturi și pe notele de livrare; precum și în materialele publicitare pentru această băutură.

Justificare

Definițiile individuale omise din anexa I. Definiția ar trebui să rămână identică cu cea din Regulamentul (CE) nr. 110/2018, pentru a garanta aplicarea unor norme uniforme în toate statele membre.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  o băutură spirtoasă produsă exclusiv prin fermentarea alcoolică și distilarea sucului de trestie de zahăr, care prezintă caracteristicile aromatice specifice romului și care are un conținut de substanțe volatile mai mare sau egal cu 225 de grame per hectolitru de alcool 100 % vol. Această băutură spirtoasă poate fi introdusă pe piață cu mențiunea „agricol” adăugată denumirii de vânzare „rom”, însoțită de orice indicație geografică înregistrată a departamentelor franceze de peste mări și a Regiunii Autonome Madeira.

(ii)  o băutură spirtoasă produsă exclusiv prin fermentarea alcoolică și distilarea sucului de trestie de zahăr, care prezintă caracteristicile aromatice specifice romului și care are un conținut de substanțe volatile mai mare sau egal cu 225 de grame per hectolitru de alcool 100 % vol. Această băutură spirtoasă poate fi introdusă pe piață cu mențiunea „agricol” adăugată numelui legal „rom” doar dacă este însoțită de una din indicațiile geografice înregistrate ale departamentelor franceze de peste mări și ale Regiunii Autonome Madeira.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  romul poate fi îndulcit cu o doză maximă de 20 de grame per litru de produs final, exprimată în zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 2 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Whisky sau Whiskey

2.  Whisky sau Whiskey

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei pentru băuturile spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Nu are adaos de alcool, în sensul definiției de la punctul 54 din anexa I, diluat sau nu.

(c)  Nu are adaos de alcool, în sensul definiției de la punctul 4 din anexa I, diluat sau nu.

Justificare

Corectarea unei greșeli de tipar în propunere.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Whisky sau whiskey nu este îndulcit sau aromatizat și nici nu conține alți aditivi în afară de caramelul obișnuit, utilizat drept colorant.

(d)  Whisky sau whiskey nu este îndulcit sau aromatizat și nici nu conține alți aditivi în afară de caramelul obișnuit (E150a), utilizat drept colorant.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Cu excepția băuturii spirtoase „Korn”, tăria alcoolică minimă în volume a rachiului din cereale este de 37 %.

(b)  Cu excepția băuturii spirtoase „Korn”, tăria alcoolică minimă în volume a rachiului din cereale este de 35 %.

Justificare

Corectarea unei greșeli de tipar în propunere.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  Rachiul din cereale poate fi îndulcit cu până la 10 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 4 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Rachiul de vin nu este aromatizat. Aceasta nu exclude metodele tradiționale de producție.

(d)  Rachiul de vin nu este aromatizat. Aceasta nu exclude adaosul de substanțe utilizate în mod tradițional în producție. Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 43, pentru a specifica substanțele autorizate la nivelul Uniunii Europene, pornind de la procesele tradiționale de producție din statele membre individuale.

Justificare

Până în prezent, adaosul de așa-numiți bonificatori era reglementat potrivit normelor dreptului național. Această situație denaturează concurența pe piața internă a Uniunii Europene. Pentru a asigura condiții de concurență egale și transparență pentru consumatori, ar trebui operată o armonizare a bonificatorilor autorizați la nivelul Uniunii Europene.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 4 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  Rachiul de vin poate fi îndulcit cu până la 20 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 4 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb)  termenul „Branntwein” utilizat în legătură cu „oțet” este permis în continuare pentru descrierea, prezentarea și etichetarea unui tip de oțet.

Justificare

Branntweinessig (oțet din alcool) este un termen tradițional folosit în Germania pentru un oțet care nu se obține din rachiu de vin (în sensul în care este definit acest produs la punctul (4) din anexa II partea I), ci din alcool agricol. Denumirea „oțet de alcool” nu ar fi admisă din cauza normelor privind băuturile spirtoase care vizează termenii compuși.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 5 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Brandy sau Weinbrand

5.  Brandy sau Weinbrand

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din proiectul de regulament.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 5 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Brandy sau Weinbrand nu este aromatizat. Aceasta nu exclude metodele tradiționale de producție.

(d)  Brandy sau Weinbrand nu este aromatizat. Aceasta nu exclude adaosul de substanțe utilizate în mod tradițional în producție. Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 43, pentru a specifica substanțele autorizate la nivelul Uniunii Europene, pornind de la procesele tradiționale de producție din statele membre individuale.

Justificare

Până în prezent, adaosul de așa-numiți bonificatori era reglementat potrivit normelor dreptului național. Această situație denaturează concurența pe piața internă a Uniunii Europene. Pentru a asigura condiții de concurență egale și transparență pentru consumatori, ar trebui operată o armonizare a bonificatorilor autorizați la nivelul Uniunii Europene.

Amendamentul 119

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 5 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  Brandy-ul sau Weinbrand-ul poate fi îndulcit cu până la 35 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

 

(Cuvintele „Brandy-ul sau Weinbrand-ul” trebuie să apară cu caractere cursive, în cazul în care acest amendament este adoptat.)

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 6 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  Rachiul de tescovină de struguri sau tescovina de struguri poate fi îndulcit cu până la 20 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 7 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  conținutul maxim de acid cianhidric este de 7 grame per hectolitru de alcool 100 % vol., în cazul rachiului de tescovină de fructe sâmburoase;

(iv)  conținutul maxim de acid cianhidric este de 1 gram per hectolitru de alcool 100 % vol., în cazul rachiului de tescovină de fructe sâmburoase; În cazul rachiurilor de tescovină de fructe sâmburoase, conținutul de carbamat de etil nu depășește 1 mg/l de produs finit.

Justificare

Acidul cianhidric este un precursor al substanței cancerigene carbamat de etil. În vederea respectării valorii-țintă de carbamat de etil de 1 mg/l de produs finit, conținutul maxim de acid cianhidric trebuie redus de la 7 grame per hectolitru de alcool 100 % vol. la 1 gram per hectolitru de alcool 100 % vol. Carbamatul de etil este o substanță cancerigenă extrem de toxică. Pe baza recomandărilor corespunzătoare din Codex Alimentarius, Comisia Europeană a publicat acțiuni recomandate pentru reducerea conținutului de carbamat de etil la o valoare-țintă de 1 mg per litru de produs finit.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 7 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  Rachiul de tescovină de fructe poate fi îndulcit cu până la 20 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 8 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Rachiu de stafide sau raisin brandy

8.  Rachiu de stafide sau raisin brandy

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din proiectul de regulament.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 8 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  Rachiul de stafide sau raisin brandy poate fi îndulcit cu până la 20 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

 

(cuvintele „raisin brandy” trebuie să apară cu caractere cursive, în cazul în care acest amendament este adoptat.)

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 9 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv)  în cazul rachiurilor de fructe sâmburoase, are un conținut de acid cianhidric care nu depășește 7 grame per hectolitru de alcool 100 % vol..

(iv)  în cazul rachiurilor de fructe sâmburoase, nu se depășește un conținut de acid cianhidric de 1 gram per hectolitru de alcool 100 % vol.. În cazul rachiurilor de tescovină de fructe sâmburoase, conținutul de carbamat de etil nu depășește 1 mg/l de produs finit.

Justificare

Acidul cianhidric este un precursor al substanței cancerigene carbamat de etil. În vederea respectării valorii-țintă de carbamat de etil de 1 mg/l de produs finit, conținutul maxim de acid cianhidric trebuie redus de la 7 grame per hectolitru de alcool 100 % vol. la 1 gram per hectolitru de alcool 100 % vol. Carbamatul de etil este o substanță cancerigenă extrem de toxică. Pe baza recomandărilor corespunzătoare din Codex Alimentarius, Comisia Europeană a publicat acțiuni recomandate pentru reducerea conținutului de carbamat de etil la o valoare-țintă de 1 mg per litru de produs finit.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 9 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia)  –  sorb (Sorbus torminalis (L.) Crantz),

 

  Scoruș (Sorbus domestica L.),

 

  măceșe (Rosa canina L.),

Justificare

Din motive legate de materiile prime, conținutul maxim de metanol în cazul acestor bace ar trebui crescut la 1 350 de grame per hectolitru de alcool 100 % vol. pentru a permite producția unor produse de calitate, cu aromă și gust pronunțate. Creșterea conținutului maxim de metanol nu reprezintă un risc pentru sănătate, aplicându-se deja pentru o serie de alte fructe sau bace.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 9 – litera f – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Ca alternativă, denumirea de vânzare „Obstler” poate fi utilizată pentru rachiul de fructe obținut exclusiv din soiuri diferite de mere, pere sau ambele.

 

(cuvântul „Obstler” trebuie să apară cu caractere cursive, în cazul în care acest amendament este adoptat.)

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 9 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  Când două sau mai multe soiuri de fructe, bace sau legume sunt distilate împreună, produsul se comercializează sub denumirea „rachiu de fructe” sau „rachiu de legume”, după caz. Această mențiune poate fi completată cu denumirea fiecărei specii de fructe, bace sau legume, în ordinea descrescătoare a cantităților utilizate.

(h)  Când două sau mai multe soiuri de fructe, bace sau legume sunt distilate împreună, produsul se comercializează sub denumirea „rachiu de fructe și legume”, dacă în soiurile distilate împreună predomină fructele sau bacele sau „rachiu de legume și fructe”, dacă în soiurile distilate împreună predomină legumele. Această mențiune poate fi completată cu denumirea fiecărei specii de fructe, bace sau legume, în ordinea descrescătoare a cantităților utilizate.

 

 

Justificare

Amendamentul de la primul paragraf vizează o mai bună informare a consumatorului. „Obstler” este denumirea folosită de decenii în țările germanofone (Germania, Austria, Elveția) pentru un rachiu de mere și pere. Denumirea „Obstler” ar trebui protejată, și în consecință scrisă cu caractere cursive, doar în limba germană.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 9 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  Rachiul de fructe poate fi îndulcit cu până la 18 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 10 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Nici rachiul de cidru de mere, nici rachiul de cidru de pere nu este aromatizat.

(d)  Nici rachiul de cidru de mere, nici rachiul de cidru de pere nu este aromatizat. Totuși, aceasta nu exclude metodele tradiționale de producție.

Justificare

Raportoarea propune să se ofere garanții pentru metodele tradiționale de producție a rachiului de cidru de mere și de cidru de pere, cum ar fi Calvados.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 10 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  Rachiul de cidru de mere și rachiul de cidru de pere pot fi îndulcite cu până la 15 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 11 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  Băutura spirtoasă pe bază de miere poate fi îndulcită cu până la 20 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 12 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12.  Hefebrand

12.  Hefebrand sau rachiu de drojdie

 

(cuvintele „sau rachiu de drojdie” trebuie să apară doar cu caractere aldine în cazul în care acest amendament este adoptat.)

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din proiectul de regulament. A doua parte a amendamentului are drept obiectiv să adauge numele complet al categoriei care lipsește din propunerea Comisiei.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 12 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Hefebrand sau rachiul de drojdie este o băutură spirtoasă produsă exclusiv prin distilarea la mai puțin de 86 % vol. a drojdiei de vin sau de fructe fermentate.

(a)  Hefebrand sau rachiul de drojdie este o băutură spirtoasă produsă exclusiv prin distilarea la mai puțin de 86 % vol. a drojdiei de vin sau a drojdiei de fructe fermentate.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 12 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  Hefebrand sau rachiul de drojdie poate fi îndulcit cu până la 20 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

 

(cuvântul „Hefebrand” trebuie să apară cu caractere cursive, în cazul în care acest amendament este adoptat.)

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 13 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

13.  Bierbrand sau eau de vie de bière

13.  Bierbrand sau eau de vie de bière

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 13 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  Bierbrand sau eau de vie de bière pot fi îndulcite cu până la 20 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

 

(cuvintele „Bierbrand sau eau de vie de bière” trebuie să apară cu caractere cursive, în cazul în care acest amendament este adoptat.)

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 14 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

14.  Topinambur

14.  „Topinambur” sau băutură spirtoasă din topinambur

 

(cuvintele „băutură spirtoasă din topinambur” trebuie să apară doar cu caractere aldine în cazul în care acest amendament este adoptat.)

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din proiectul de regulament. A doua parte a amendamentului are drept obiectiv să adauge numele complet al categoriei care lipsește din propunerea Comisiei.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 14 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  Topinamburul sau băutura spirtoasă din topinambur poate fi îndulcit cu până la 20 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

 

(cuvântul „Topinambur” trebuie să apară cu caractere cursive, în cazul în care acest amendament este adoptat.)

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 15 – litera a – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Nivelurile maxime de reziduuri de alcool etilic de origine agricolă trebuie să le respecte pe cele stabilite la punctul 1 din anexa I, cu excepția conținutului de metanol, care nu trebuie să depășească 10 grame per hectolitru de alcool 100 % vol..

Nivelurile maxime de reziduuri de alcool etilic de origine agricolă utilizate la producerea de votcă trebuie să le respecte pe cele stabilite la punctul 1 din anexa I, cu excepția conținutului de metanol, care nu trebuie să depășească 10 grame per hectolitru de alcool 100 % vol..

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 15 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Tăria alcoolică minimă în volume a votcii este de 37,5 %.

(b)  Tăria alcoolică în volume a votcii este de cel puțin 37,5 % și cel mult 80 %.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 15 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba).  Votca nu este colorată.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 15 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Descrierea, prezentarea sau etichetarea votcii care nu este produsă exclusiv din cartofi sau din cereale trebuie să poarte indicația „produsă din ...”, completată cu denumirea materiei prime utilizate la producerea alcoolului etilic de origine agricolă,

(d)  Descrierea, prezentarea sau etichetarea votcii care nu este produsă exclusiv din cartofi sau din cereale sau din ambele trebuie să poarte indicația „produsă din ...”, completată cu denumirea materiei prime utilizate la producerea alcoolului etilic de origine agricolă.

Justificare

Propunerea Comisiei a eliminat toate referirile la și/sau în text. Amendamentul vizează menținerea actualelor metode de producție.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 15 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  Votca poate fi îndulcită pentru a completa gustul final. Cu toate acestea, produsul finit nu poate conține mai mult de 10 g de îndulcitor per litru, exprimat în echivalent de zahăr invertit.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 15 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  Ca alternativă, denumirea de vânzare poate fi „votcă” în orice stat membru.

 

(cuvântul „votcă” trebuie să apară cu caractere cursive, în cazul în care acest amendament este adoptat.)

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 16 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  este produsă prin macerarea fructelor sau a bacelor enumerate la punctul (ii), chiar parțial fermentate sau nefermentate, cu posibilitatea adăugării unei cantități maxime de 20 de litri de alcool etilic de origine agricolă sau de rachiu sau de distilat derivat din același fruct sau de amestec al acestora la 100 kg de fructe sau bace fermentate, urmată de distilarea la mai puțin de 86 % vol.;

(i)  este produsă prin macerarea fructelor sau a bacelor enumerate la punctul (ii), chiar parțial fermentate sau nefermentate, cu posibilitatea adăugării unei cantități maxime de 20 de litri de alcool etilic de origine agricolă sau de rachiu sau de distilat derivat din același fruct sau de combinație a acestora la 100 kg de fructe sau bace fermentate, urmată de distilarea la mai puțin de 86 % vol.;

Justificare

Pentru a se evita orice confuzie cu definiția amestecului de la articolul 2 alineatul (1) punctul 3.

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 16 – litera a – punctul ii – liniuța 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  scorușe (Sorbus aucuparia L.),

–  Nu privește versiunea în limba română.

Justificare

Nu privește versiunea în limba română.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 16 – litera a – punctul ii – liniuța 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  scorușe de munte (Sorbus domestica L.),

–  Nu privește versiunea în limba română.

Justificare

Nu privește versiunea în limba română.

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 16 – litera a – punctul ii – liniuța 32 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  - Aronia (Aronia),

 

- Mălin (Prunus domestica L.).

Justificare

Lista fructelor sau bacelor autorizate pentru această categorie de produse ar trebui completată cu materiile prime menționate.

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 17 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Geist (însoțit de numele fructului sau al materiei prime utilizate) este o băutură spirtoasă obținută prin macerarea fructelor și a bacelor nefermentate enumerate la categoria 16 litera (a) punctul (ii) sau a legumelor, a fructelor cu coajă lemnoasă și a altor materiale vegetale, cum ar fi plantele aromatice sau petalele de trandafir, în alcool etilic de origine agricolă, urmată de distilarea la mai puțin de 86 % vol.

(a)  Geist (însoțit de numele fructului sau al materiei prime utilizate) este o băutură spirtoasă obținută prin macerarea fructelor și a bacelor nefermentate enumerate la categoria 16 litera (a) punctul (ii) sau a legumelor, a fructelor cu coajă lemnoasă, a ciupercilor și a altor materiale vegetale, cum ar fi plantele aromatice sau petalele de trandafir, în alcool etilic de origine agricolă, urmată de distilarea la mai puțin de 86 % vol.

Justificare

Ciupercile nu se încadrează la materiale vegetale, fiind astfel necesar să fie menționate separat.

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 17 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

17.  Geist (însoțit de denumirea fructului sau a materiei prime utilizate)

17.  Geist (însoțit de denumirea fructului sau a materiei prime utilizate)

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 17 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  Utilizarea denumirii „-geist” însoțită de un alt termen, diferit de numele unui fruct, este permisă în continuare în sectorul băuturilor spirtoase ca denumire inventată.

Justificare

Este vizată menținerea unor denumiri precum „Stadtgeist” sau „Schlossgeist” pentru băuturile spirtoase.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 19 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Băuturile spirtoase cu aromă de ienupăr sunt băuturi spirtoase produse prin aromatizarea cu boabe de ienupăr (Juniperus communis L. or Juniperus oxicedrus L.) a alcoolului etilic de origine agricolă sau a rachiului de cereale sau a distilatului de cereale sau a unui amestec al acestora.

(a)  Băuturile spirtoase cu aromă de ienupăr sunt băuturi spirtoase produse prin aromatizarea cu boabe de ienupăr (Juniperus communis L. or Juniperus oxicedrus L.) a alcoolului etilic de origine agricolă sau a rachiului de cereale sau a distilatului de cereale sau a unei combinații a acestora.

Justificare

Pentru a se evita orice confuzie cu definiția amestecului de la articolul 2 alineatul (1) punctul 3.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 20 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

20.  Gin

20.  Gin

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 21 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

21.  Gin distilat

21.  Gin distilat

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 21 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  amestecul produsului acestei distilări cu alcool etilic de origine agricolă având aceeași compoziție, puritate și tărie alcoolică; pentru aromatizarea ginului distilat pot fi folosite, de asemenea, substanțe aromatizante sau preparate aromatizante, în conformitate cu categoria 20 litera (c), sau ambele.

(ii)  combinarea produsului acestei distilări cu alcool etilic de origine agricolă având aceeași compoziție, puritate și tărie alcoolică; pentru aromatizarea ginului distilat pot fi folosite, de asemenea, substanțe aromatizante sau preparate aromatizante, în conformitate cu categoria 20 litera (c), sau ambele.

Justificare

Pentru a se evita orice confuzie cu definiția amestecului de la articolul 2 alineatul (1) punctul 3.

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 22 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

22.  London gin

22.  London gin

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 22 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Termenul London gin poate fi completat cu termenul „dry”.

(c)  În termenul London gin se poate încorpora termenul „dry”.

Justificare

Această ajustare a formulării reflectă mai bine practica actuală și va crește flexibilitatea.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 24 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

24.  Akvavit sau aquavit

24.  Akvavit sau aquavit

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 26 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

26.  Pastis

26.  Pastis

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 27 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

27.  Pastis de Marseille

27.  Pastis de Marseille

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 28 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

28.  Anis

28.  Anis

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 28 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Tăria alcoolică minimă în volume a anis-ului este de 37 %.

(b)  Tăria alcoolică minimă în volume a anis-ului este de 35 %.

Justificare

Corectarea unei greșeli de tipar în propunere.

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 29 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

29.  Anis distilat

29.  Anis distilat

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 30 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

30.  Băuturi spirtoase cu gust amar sau bitter

30.  Băuturi spirtoase cu gust amar sau bitter

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 30 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Băuturile spirtoase cu gust amar sau bitter-ul sunt băuturi spirtoase cu un gust predominant amar, produse prin aromatizarea alcoolului etilic de origine agricolă cu substanțe aromatizante.

(a)  Băuturile spirtoase cu gust amar sau bitter-ul sunt băuturi spirtoase cu un gust predominant amar, produse prin aromatizarea alcoolului etilic de origine agricolă cu substanțe aromatizante sau preparate aromatizante sau ambele.

Justificare

Corectarea unei omisiuni în propunere.

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 31 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  Conținutul maxim de zahăr din votca aromatizată este de 100 de grame la litru, exprimat ca zahăr invertit.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 31 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  Termenul „votcă” ,în orice limbă oficială a Uniunii, poate fi înlocuit cu „votcă”.

 

(al doilea cuvânt „votcă” trebuie să apară cu caractere cursive, în cazul în care acest amendament este adoptat.)

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 32 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  obținută utilizând alcool etilic de origine agricolă, un distilat de origine agricolă sau una sau mai multe băuturi spirtoase ori un amestec al acestora, îndulcită și cu un adaos de una sau de mai multe arome, produse de origine agricolă sau produse alimentare.

(ii)  obținută utilizând alcool etilic de origine agricolă, un distilat de origine agricolă sau una sau mai multe băuturi spirtoase ori o combinație a acestora, îndulcită și cu un adaos de una sau de mai multe arome, produse de origine agricolă sau produse alimentare.

Justificare

Pentru a se evita orice confuzie cu definiția amestecului de la articolul 2 alineatul (1) punctul 3.

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 32 – litera d – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Ca alternativă, denumirea de vânzare poate fi „lichior” în orice stat membru.

 

(cuvântul „lichior” trebuie să apară cu caractere cursive, în cazul în care acest amendament este adoptat.)

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 32 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  Denumirea de vânzare „lichior” poate fi completată cu denumirea aromei sau a produsului alimentar folosit la prepararea produsului.

Justificare

Din motive de securitate juridică și în mod comparabil cu cazul rachiului de fructe (punctul 9 litera f din această anexă), definiția lichiorului trebuie să precizeze că denumirea comercială a acestei băuturi poate fi completată cu denumirea aromei sau a produsului alimentar folosit.

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 34 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

34.  Crème de cassis

34.  Crème de cassis

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 35 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

35.  Guignolet

35.  Guignolet

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 36 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

36.  Punch au rhum

36.  Punch au rhum

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 37 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

37.  Sloe gin

37.  Sloe gin

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 38 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

38.  «Băutură spirtoasă cu aromă de porumbe sau Pacharán»

31a.  «Băutură spirtoasă cu aromă de porumbe sau Pacharán»

 

(categoria „Băutură spirtoasă cu aromă de porumbe sau Pacharán” trebuie mutată între categoriile 31 „votcă” și 32 „lichior”.)

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament. Poziția acestei categorii în anexa II nu este corectă. Categoriile care sunt enumerate după „Categoria 32. Lichioruri“ sunt toate lichioruri, dar în acest caz particular nu este întotdeauna așa, ci depinde de cantitatea de zahăr conținută.

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 39 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

39.  Sambuca

39.  Sambuca

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 39 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  are un conținut minim de 370 de grame de zahăr per litru, exprimat în zahăr invertit,

(ii)  are un conținut minim de 350 de grame de zahăr per litru, exprimat în zahăr invertit,

Justificare

Corectarea unei greșeli de tipar în propunere.

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 40 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

40.  Maraschino, Marrasquino sau Maraskino

40.  Maraschino, Marrasquino sau Maraskino

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 41 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

41.  Nocino

41.  Nocino

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 42 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

42.  Lichior pe bază de ouă sau advocaat sau avocat sau advokat

42.  Lichior pe bază de ouă sau advocaat sau avocat sau advokat

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 42 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Lichiorul pe bază de ouă sau advocaat sau avocat sau advokat este o băutură spirtoasă, aromatizată sau nu, obținută din alcool etilic de origine agricolă, din distilat sau din rachiu sau dintr-un amestec al acestora, ale cărei ingrediente sunt gălbenușul de ou de calitate, albușul de ou și zahărul sau mierea. Conținutul minim de zahăr sau miere este de 150 de grame la litru, exprimat în zahăr invertit. Conținutul minim de gălbenuș de ou pur este de 140 de grame la litrul de produs final.

(a)  Lichiorul pe bază de ouă sau advocaat sau avocat sau advokat este o băutură spirtoasă, aromatizată sau nu, obținută din alcool etilic de origine agricolă, din distilat sau din rachiu sau dintr-o combinație a acestora, ale cărei ingrediente sunt gălbenușul de ou, albușul de ou și zahărul sau mierea. Conținutul minim de zahăr sau miere este de 150 de grame la litru, exprimat în zahăr invertit. Conținutul minim de gălbenuș de ou pur este de 140 de grame la litrul de produs final. Dacă sunt utilizate ouă care nu provin de la găini din specia Gallus, acest lucru se indică pe etichetă.

Justificare

Pentru a se evita orice confuzie cu definiția amestecului de la articolul 2 alineatul (1) punctul 3.

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 42 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Pentru prepararea lichiorului pe bază de ouă sau advocaat sau avocat sau advokat pot fi utilizate numai substanțe aromatizante și preparate aromatizante.

(c)  Pentru prepararea lichiorului pe bază de ouă sau advocaat sau avocat sau advokat pot fi utilizate numai produse alimentare cu proprietăți aromatizante, substanțe aromatizante și preparate aromatizante naturale.

Justificare

Pentru completarea gustului, în metodele de producție tradiționale la lichiorul pe bază de ouă se adaugă adesea lapte sau frișcă. Aceste produse alimentare nu sunt considerate arome în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind aromele. Modificarea vizează permiterea metodelor de producție tradiționale. Conform legislației în vigoare, la prepararea lichiorului pe bază de ouă pot fi utilizate numai arome naturale, fiind excluse alte arome identic naturale sau artificiale utilizate în trecut.

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 42 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  Pentru prepararea de lichiorului pe bază de ouă sau advocaat sau avocat sau advokat poate fi utilizată frișca.

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 43 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Lichiorul de ouă este o băutură spirtoasă, aromatizată sau nu, obținută din alcool etilic de origine agricolă, din distilat sau din rachiu sau dintr-un amestec al acestora, ale cărei ingrediente caracteristice sunt gălbenușul de ou de calitate, albușul de ou și zahărul sau mierea. Conținutul minim de zahăr sau miere este de 150 de grame la litru, exprimat în zahăr invertit. Conținutul minim de gălbenuș de ou este de 70 de grame per litru de produs finit.

(a)  Lichiorul de ouă este o băutură spirtoasă, aromatizată sau nu, obținută din alcool etilic de origine agricolă, din distilat sau din rachiu sau dintr-o combinație a acestora, ale cărei ingrediente caracteristice sunt gălbenușul de ou de calitate, albușul de ou și zahărul sau mierea. Conținutul minim de zahăr sau miere este de 150 de grame la litru, exprimat în zahăr invertit. Conținutul minim de gălbenuș de ou este de 70 de grame per litru de produs finit.

Justificare

Pentru a se evita orice confuzie cu definiția amestecului de la articolul 2 alineatul (1) punctul 3.

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 44 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

44.  Mistrà

44.  Mistrà

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 45 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

45.  Väkevä glögi sau spritglögg

45.  Väkevä glögi sau spritglögg

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Anexa II – partea I – categoria 46 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

46.  Berenburg sau Beerenburg

46.  Berenburg sau Beerenburg

Justificare

Această modificare vizează scrierea denumirii categoriei de băuturi spirtoase cu caractere cursive în vederea aplicării articolului 13 din propunerea de regulament.

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Anexa II – partea II – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Guignolet Kirsch este produs în Franța și este obținut dintr-un amestec de guignolet și kirsch, astfel încât minimum 3 % din alcoolul total pur conținut de produsul finit provine din kirsch. Tăria alcoolică minimă în volume a Guignolet Kirsch-ului este de 15 %. În ceea ce privește etichetarea și prezentarea, termenul „Guignolet” figurează în prezentare și pe etichete cu caractere de același tip, dimensiune și culoare ca cele folosite pentru cuvântul „Kirsch”, pe același rând cu acesta, iar pe sticle este menționat pe eticheta frontală. Informațiile privind compoziția alcoolică indică procentele de volum de alcool pur pe care componentele guignolet și respectiv kirsch le reprezintă din volumul total de alcool pur din Guignolet Kirsch.

Justificare

Raportoarea propune introducerea unor norme specifice pentru Guignolet-Kirsch, în același mod ca și în cazul produselor Rum Verschnitt și Slivovice.

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Anexa II a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

„ANEXA IIa

 

SISTEMUL DE ÎNVECHIRE DINAMIC SAU „CRIADERAS Y SOLERA”

 

Sistemul de învechire dinamic sau „criaderas y solera” constă în efectuarea unor extracții periodice a unei părți din brandy-ul conținut în fiecare dintre butoaiele și recipientele de stejar care formează o scală de învechire și în completările corespunzătoare cu brandy extras din scala de învechire anterioară.

 

Definiții

 

Scală de învechire: Un grup de butoaie și recipiente de stejar cu același nivel de maturare; brandy-ul parcurge această scală în decursul procesului său de învechire. Fiecare scală este numită „criadera”, cu excepția ultimei, care corespunde etapei imediat anterioare expedierii brandy-ului, numită „solera”.

 

Extract: Volumul parțial de brandy extras din fiecare butoi și recipient de stejar aparținând unei scale de învechire, în vederea încorporării în butoaiele și recipientele de stejar din următoarea scală de învechire sau, în cazul extracției din scala „solera”, în vederea expedierii.

 

Completare: Volumul de brandy extras din butoaiele și recipientele de stejar aparținând unei anumite scale de învechire care este încorporat în și amestecat cu conținutul butoaielor și recipientelor de stejar din următoarea scală de învechire.

 

Învechire medie: Intervalul de timp care corespunde rotației întregului stoc de brandy supus procesului de învechire, calculat ca raport între volumul total de brandy conținut în toate scalele de învechire și volumul extracțiilor din ultima scală – solera – efectuate în cursul unui an.

 

Învechirea medie a brandy-ului extras din solera se poate calcula cu ajutorul următoarei formule: ̅ = Vt/Ve

 

unde:

 

  este învechirea medie, exprimată în ani

 

  Vt este volumul total de brandy conținut în procedeul de învechire, exprimat în litri de alcool pur,

 

  Ve este volumul total al produsului extras în vederea expedierii în cursul unui an, exprimat în litri de alcool pur.

 

Învechire medie minimă: În cazul butoaielor și recipientelor de stejar cu capacitate mai mică de 1 000 de litri, numărul de extracții și completări anuale trebuie să fie cel mult egal cu dublul numărului de scale din sistem, pentru a garanta că brandy-ul cel mai nou are o învechire de cel puțin șase luni.

 

În cazul butoaielor și recipientelor de stejar cu capacitate mai mare sau egală cu 1.000 de litri, numărul de extracții și completări anuale trebuie să fie cel mult egal cu numărul de scale din sistem, pentru a garanta că brandy-ul cel mai nou are o învechire de cel puțin un an.

Justificare

În asociere cu amendamentul la articolul 11 alineatul (3a) (nou).

(1)

  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia și-a publicat proiectul de regulament privind băuturile spirtoase în decembrie 2016, în scopul alinierii cadrului juridic existent la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Raportoarea se pronunță în favoarea alinierii legislației privind băuturile spirtoase la Tratatul de la Lisabona. Cu toate acestea, consideră că este important ca prerogativele ce îi revin Parlamentului în prezent, în temeiul legislației în vigoare, să fie menținute în orice proces de aliniere. Raportoarea salută eforturile Comisiei, dar consideră că sunt necesare amendamente la anumite puncte specifice, în vederea protejării acestor drepturi. De asemenea, este de părere că delegarea de competențe acordată Comisiei ar trebui limitată la o perioadă de cinci ani, reînnoibilă.

Una din principalele modificări ale Regulamentului în vigoare sugerate de propunere este cea legată de temeiul juridic. Raportoarea consideră că introducerea articolului 43 alineatul (2) din TFUE reprezintă o alegere foarte înțeleaptă, care atrage atenția asupra rădăcinilor agricole ale acestui act legislativ. Băuturile spirtoase reprezintă un debușeu foarte important pentru producția agricolă a UE, dată fiind cantitatea și calitatea lor; cu toate acestea, alcoolul etilic utilizat la fabricarea băuturilor spirtoase trebuie, de asemenea, să fie de origine agricolă.

În ceea ce privește modificarea capitolului III referitor la indicațiile geografice, raportoarea este de acord cu Comisia că diferitele sisteme de indicații geografice din Uniunea Europeană trebuie să fie armonizate. Cu toate acestea, raportoarea consideră că trebuie să se țină seama de particularitățile sectorului băuturilor spirtoase. În plus, indicațiile geografice existente, pentru care un dosar tehnic a fost deja prezentat, trebuie să fie protejate în mod automat ca indicații geografice în contextul noului Regulament, și în niciun caz nu trebuie ca această protecție să se piardă după intrarea în vigoare a noului Regulament.

Din dorință de armonizare, propunerea înlocuiește anexa III a Regulamentul (CE) nr 110/2008, referitoare la indicațiile geografice, cu un registru electronic, similar cu cel înființat pentru denumirile de origine protejată și pentru indicațiile geografice protejate pentru vinuri și pentru produsele alimentare. Raportoarea poate sprijini acest demers și înțelege motivele Comisiei privind eliminarea anexei III, însă consideră că, având în vedere importanța respectivului registru, Parlamentul trebuie să fie implicat în orice modificări aduse acestuia.

Articolul 13 din propunere prevede că termenii care apar în caractere cursive în anexa II nu se traduc nici pe etichetă, nici în prezentarea băuturii spirtoase. Modificări de ordin tehnic au fost introduse pentru a ajusta titlurile categoriilor de băuturi spirtoase din anexa II, pentru o mai mare claritate atunci când se respectă cerințele articolul 13.

În cele din urmă, au fost introduse modificări de ordin tehnic la anexa II, pentru a rectifica omisiunile sau inconsecvențele din Regulamentul în vigoare.


AVIZ AL COMISIEI PENTRU COMERȚ International  (11.10.2017)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele altor produse alimentare și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase

(COM(2016)0750 – C8‑0496/2016 – 2016/0392(COD))

Raportor pentru aviz: Nicola Danti

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Principalul obiectiv al propunerii de regulament este de a alinia legislația existentă la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), conferind Comisiei Europene competențe delegate și de executare în temeiul articolelor 290 și 291 din TFUE.

Cu toate acestea, raportorul pentru aviz consideră că propunerea Comisiei aduce modificări ale unor elemente esențiale ale actului de bază, și introduce elemente noi, cu un impact potențial asupra domeniilor care țin de competența Comisiei pentru comerț internațional.

Sectorul băuturilor spirtoase este unul dintre cele mai importante sectoare europene în ceea ce privește exporturile agroalimentare, cu o cifră de peste 10 miliarde de euro în anul 2016, reprezentând 8 % din totalul exporturilor agroalimentare europene.

În acest context, este important să se reamintească importanța indicațiilor geografice (IG) care, inclusiv în domeniul băuturilor spirtoase, reprezintă un instrument pentru a proteja caracterul distinctiv, cât și calitatea produselor locale, regionale și naționale în UE, și care permite, de asemenea, păstrarea competențelor tradiționale și a locurilor de muncă legate de acestea, precum și furnizarea de informații clare consumatorilor cu privire la proprietăți care oferă valoare adăugată produselor respective.

Indicațiile geografice au devenit unele dintre principalele interese ofensive în cadrul politicii comerciale europene, prin care se urmărește atingerea unui nivel de protecție similar cu cel european inclusiv în afara UE, precum și facilitarea accesului la piețele țărilor terțe pentru produsele europene de calitate.

Ca toate formele de drepturi de proprietate intelectuală, denumirile geografice protejate pot fi utilizate în mod abuziv. Pentru a proteja pe deplin reputația băuturilor spirtoase pe piața internă și pe cea globală, trebuie să fie consolidată protecția împotriva contrafacerii și a practicilor frauduloase.

Având în vedere acest obiectiv, raportorul consideră că este oportun ca, în cadrele de reglementare adecvate, să fie elaborată o legislație care vizează extinderea aceleiași protecții pentru cazurile de indicații geografice contrafăcute aflate în tranzit pe teritoriul UE, chiar dacă nu sunt destinate comercializării în cadrul pieței interne.

În 2014, valoarea produselor care încalcă indicațiile geografice protejate a fost de aproximativ 4,3 miliarde EUR, ceea ce corespunde la aproximativ 9 % din totalul pieței de indicații geografice în UE. În comparație cu valoarea totală a diferitelor produse protejate prin indicații geografice, băuturile spirtoase au cea mai ridicată rată de contrafaceri.

Prin urmare, este esențial să se actualizeze această legislație, cu scopul de a menține cel puțin nivelul de protecție garantat de actuala legislație și a asigura valorificarea necesară a sectorului.

În această privință, raportorul pentru aviz consideră că este oportun să se reintroducă dispoziția care prevede posibilitatea ca băuturile spirtoase destinate exportului să aibă pe etichetă, pe lângă numele inițial al indicației geografice, și o traducere într-o altă limbă decât o limbă oficială a Uniunii Europene, dacă acest lucru este impus de legislația unui stat terț. Raportorul consideră că a prevedea această posibilitate doar în cadrul adoptării de către Comisie a unor acte delegate ar putea avea drept rezultat o procedură prea lentă.

Introducerea unui registru electronic al tuturor indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase constituie, cu siguranță, un element pozitiv al propunerii. De fapt, acest registru ar putea fi un instrument inovator, dinamic și transparent, dar și mai ușor accesibil. Ar trebui să aibă aceeași forță juridică ca anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 și să includă automat indicațiile geografice înregistrate și prevăzute cu un caiet de sarcini, în conformitate cu anexa. El ar putea include, de asemenea, indicațiile geografice produse în țări terțe și protejate în UE prin intermediul unui acord internațional, în cazul în care aceste țări terțe doresc să facă acest lucru. Raportorul consideră că acesta este un element important care ar putea fi utilizat în contextul negocierilor comerciale cu țări terțe care au transmis deja semnale de interes în acest sens.

În cele din urmă, raportorul consideră că este oportun să se acorde Comisiei competențe delegate pentru o perioadă fixă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru perioade cu aceeași durată.

Competențele delegate sunt conferite cu privire la elemente esențiale ale regulamentului, care necesită o cooperare largă și un schimb de informații între statele membre, Parlament și Comisie, pentru a răspunde mai bine nevoilor și intereselor din acest sector.

În concluzie, raportorul consideră că alinierea la TFUE ar trebui să asigure cel puțin un nivel de protecție și valorificare echivalent cu cel al regulamentului în vigoare în prezent.

În plus, într-o perspectivă mai largă, raportorul consideră că ar fi oportun să se elaboreze un cadru de reglementare care să fie cât mai uniform posibil în cazul indicațiilor geografice în UE, luând în același timp în considerare specificitățile diferitelor sectoare. Acest lucru ar contribui la consolidarea și sporirea în continuare a coerenței poziției UE cu privire la această chestiune la nivel internațional, în special în ceea ce privește negocierea acordurilor comerciale cu țări terțe.

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Este posibil ca, în anumite cazuri, operatorii din sectorul alimentar să aibă obligația sau să dorească să indice originea băuturilor spirtoase pentru a atrage atenția consumatorilor asupra calităților produsului lor. Aceste indicații privind originea ar trebui să respecte criterii armonizate. Prin urmare, ar trebui prevăzute dispoziții specifice privind indicarea țării de origine sau a locului de proveniență în prezentarea și pe etichetele băuturilor spirtoase.

(15)  Este posibil ca, în anumite cazuri, operatorii din sectorul alimentar să aibă obligația sau să dorească să indice originea băuturilor spirtoase pentru a atrage atenția consumatorilor asupra calităților produsului lor. Prin urmare, ar trebui prevăzute dispoziții specifice privind indicarea țării de origine sau a locului de proveniență în prezentarea și pe etichetele băuturilor spirtoase.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  În privința protecției indicațiilor geografice, este important să se ia în considerare, în mod corespunzător, Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (denumit în continuare „Acordul TRIPS”), în special articolele 22 și 23, precum și Acordul General pentru Tarife și Comerț (denumit în continuare „Acordul GATT”) care au fost aprobate prin Decizia 94/800/CE a Consiliului12.

(17)  În privința protecției indicațiilor geografice, este important să se ia în considerare, în mod corespunzător, Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (denumit în continuare „Acordul TRIPS”), în special articolele 22 și 23, precum și Acordul General pentru Tarife și Comerț (denumit în continuare „Acordul GATT”),în special articolul V privind liberul tranzit, care au fost aprobate prin Decizia 94/800/CE a Consiliului12. În acest cadru juridic, pentru a garanta respectarea deplină a dispozițiilor privind protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, inclusiv ambalajele lor, și pentru a combate contrafacerea într-un mod mai eficace, ar trebui să se introducă o facilitate care să permită confiscarea băuturilor spirtoase suspectate de a aduce atingere dispozițiilor referitoare la o astfel de protecție și care sunt în tranzit pe teritoriul vamal al Uniunii, indiferent de piața finală de destinație.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului13 nu se aplică băuturilor spirtoase. Prin urmare, ar trebui stabilite norme privind protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase. Indicațiile geografice care identifică băuturile spirtoase ca avându-și originea pe teritoriul unei țări sau într-o regiune ori într-o localitate de pe teritoriul respectiv, în cazul în care o anumită calitate, reputația sau altă caracteristică a băuturii spirtoase poate fi atribuită în mod esențial originii sale geografice, ar trebui să fie înregistrate de către Comisie.

(18)  Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului13 nu se aplică băuturilor spirtoase. Prin urmare, ar trebui stabilite norme privind protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase. Indicațiile geografice care identifică băuturile spirtoase ca avându-și originea pe teritoriul unei țări sau într-o regiune ori într-o localitate de pe teritoriul respectiv, în cazul în care o anumită calitate, reputația, metodele tradiționale de prelucrare și de producție sau o altă caracteristică a băuturii spirtoase poate fi atribuită în mod esențial originii sale geografice, ar trebui să fie înregistrate de către Comisie.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Ar trebui prevăzute proceduri pentru înregistrarea, modificarea și eventuala anulare a indicațiilor geografice ale Uniunii sau ale țărilor terțe, în conformitate cu Acordul TRIPS, recunoscându-se totodată, în mod automat, statutul indicațiilor geografice protejate existente ale Uniunii. Pentru a se asigura coerența normelor procedurale privind indicațiile geografice în toate sectoarele vizate, aceste proceduri pentru băuturile spirtoase ar trebui să fie concepute după modelul procedurilor mai exhaustive și mai bine testate aferente produselor agricole și alimentare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, luându-se totodată în considerare aspectele specifice băuturilor spirtoase. Pentru a se simplifica procedurile de înregistrare și pentru a se garanta că informațiile destinate consumatorilor și operatorilor din sectorul alimentar sunt disponibile în format electronic, ar trebui creat un registru electronic al indicațiilor geografice.

(19)  Ar trebui prevăzute proceduri pentru înregistrarea, modificarea și eventuala anulare a indicațiilor geografice ale Uniunii sau ale țărilor terțe, în conformitate cu Acordul TRIPS, recunoscându-se totodată, în mod automat, statutul indicațiilor geografice înregistrate existente ale Uniunii. Pentru a se asigura coerența normelor procedurale privind indicațiile geografice în toate sectoarele vizate, aceste proceduri pentru băuturile spirtoase ar trebui să fie concepute după modelul procedurilor similare utilizate pentru produsele agricole și alimentare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, luându-se totodată în considerare aspectele specifice băuturilor spirtoase. Pentru a simplifica procedurile de înregistrare și pentru a se garanta că informațiile destinate consumatorilor și operatorilor din sectorul alimentar sunt disponibile în format electronic, ar trebui creat un registru electronic transparent, cuprinzător și ușor accesibil al indicațiilor geografice, care să aibă aceeași valoare juridică ca anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008. Indicațiile geografice înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 110/2008 ar trebui să fie înregistrate în mod automat de către Comisie. Comisia ar trebui să finalizeze procesul de verificare a indicațiilor geografice enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008, în conformitate cu articolul 20 al aceluiași regulament, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pentru a se ține seama de evoluția cerințelor consumatorilor, de progresele tehnologice, de evoluția standardelor internaționale în domeniu și de necesitatea de a îmbunătăți condițiile economice de producție și de comercializare, de procedeele tradiționale de învechire și, în cazuri excepționale, de legislația țărilor terțe importatoare, precum și pentru a se garanta protecția indicațiilor geografice, Comisiei ar trebui să-i fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește modificarea sau derogările de la definițiile și cerințele tehnice aferente categoriilor de băuturi spirtoase și de la normele specifice referitoare la unele dintre acestea, menționate în capitolul I din prezentul regulament, la etichetarea și prezentarea la care se face referire în capitolul II din prezentul regulament, la indicațiile geografice menționate în capitolul III din prezentul regulament și la controalele și schimburile de informații prevăzute în capitolul IV din prezentul regulament.

(22)  Pentru a se ține seama de evoluția cerințelor consumatorilor, de progresele tehnologice, de evoluția standardelor internaționale în domeniu și de necesitatea de a îmbunătăți condițiile economice de producție și de comercializare, de procedeele tradiționale de învechire și, în cazuri excepționale, de legislația țărilor terțe importatoare, precum și pentru a se garanta protecția indicațiilor geografice, luând în considerare importanța practicilor tradiționale, Comisiei ar trebui să-i fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește modificarea sau derogările de la definițiile și cerințele tehnice aferente categoriilor de băuturi spirtoase și de la normele specifice referitoare la unele dintre acestea, menționate în capitolul I din prezentul regulament, la etichetarea și prezentarea la care se face referire în capitolul II din prezentul regulament, la indicațiile geografice menționate în capitolul III din prezentul regulament și la controalele și schimburile de informații prevăzute în capitolul IV din prezentul regulament.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „caiet de sarcini” înseamnă un dosar anexat cererii de protecție a unei indicații geografice, care conține specificațiile pe care trebuie să le respecte băutura spirtoasă în cauză;

(7)  „caiet de sarcini” înseamnă un dosar anexat cererii de protecție a unei indicații geografice, care conține specificațiile pe care trebuie să le respecte băutura spirtoasă în cauză și care corespunde fișei tehnice prevăzute la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 110/2008;

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele delegate menționate la primul paragraf literele (a) și (b) se limitează să răspundă necesităților demonstrate care rezultă din evoluția cerințelor consumatorilor, din progresele tehnologice, din evoluțiile standardelor internaționale relevante sau ale necesităților legate de inovarea în materie de produse.

Actele delegate menționate la primul paragraf literele (a) și (b) se limitează să răspundă necesităților demonstrate care rezultă din evoluția cerințelor consumatorilor, din progresele tehnologice, din evoluțiile standardelor internaționale relevante sau ale necesităților legate de inovarea în materie de produse, luând în considerare importanța practicilor tradiționale.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care o băutură spirtoasă îndeplinește cerințele de la cel puțin una dintre categoriile de băuturi spirtoase 15-47 din anexa II partea I, aceasta poate fi vândută sub una sau mai multe dintre denumirile de vânzare relevante prevăzute la categoriile respective.

3.  În cazul în care o băutură spirtoasă îndeplinește cerințele de la cel puțin una dintre categoriile de băuturi spirtoase de la 1 la 47 din anexa II partea I, aceasta poate fi vândută sub una sau mai multe dintre denumirile de vânzare relevante prevăzute la categoriile respective.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  cu termeni indicați în caietul de sarcini al produsului.

(b)  cu oricare din termenii acceptați în caietul de sarcini al produsului.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Denumirile de vânzare menționate la alineatul (1), completate cu termenul „aromă” sau cu orice alt termen similar, pot fi folosite numai pentru a face referire la aromele care imită o băutură spirtoasă sau la utilizarea acestora pentru producerea unui alt produs alimentar decât o băutură. Indicațiile geografice nu se utilizează pentru a descrie arome.

eliminat

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care este indicată originea unei băuturi spirtoase, aceasta trebuie să corespundă țării sau teritoriului de origine, în conformitate cu articolul 60 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului16.

1.  În cazul în care este indicată originea unei băuturi spirtoase, aceasta se referă la locul sau regiunea în care a avut loc faza procesului de producție care îi conferă băuturii spirtoase caracterul și calitățile sale esențiale.

_______________

 

16 Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

 

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Fără a aduce atingere alineatului (1), în cazul băuturilor spirtoase produse în Uniune și destinate exportului, indicațiile geografice și termenii cu caractere cursive din anexa II la prezentul regulament pot fi repetați într-o altă limbă decât limbile oficiale ale Uniunii în cazul în care aceasta este o cerință legală în țara terță importatoare, dar nu pot fi înlocuiți de aceasta.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a ține seama de evoluția cerințelor consumatorilor, de progresele tehnologice, de evoluția standardelor internaționale în domeniu și de necesitatea de a îmbunătăți condițiile economice de producție și de comercializare, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 cu privire la:

1.  Pentru a ține seama de evoluția cerințelor consumatorilor, de progresele tehnologice, de evoluția standardelor internaționale în domeniu și de necesitatea de a îmbunătăți condițiile economice de producție și de comercializare, asigurând, în același timp, protecția consumatorilor și ținând seama de practicile tradiționale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 cu privire la:

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazuri excepționale în care legislația țării terțe importatoare impune acest lucru, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 în ceea ce privește derogările de la dispozițiile privind prezentarea și etichetarea prevăzute în prezentul capitol.

eliminat

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Indicațiile geografice protejate pot fi utilizate de orice operator care comercializează o băutură spirtoasă produsă în conformitate cu caietul de sarcini corespunzător al produsului.

1.  Indicațiile geografice înregistrate pot fi utilizate de orice operator care comercializează o băutură spirtoasă produsă în conformitate cu caietul de sarcini corespunzător al produsului.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Indicațiile geografice protejate și băuturile spirtoase care utilizează denumirile protejate respective în conformitate cu caietul de sarcini al produsului sunt protejate împotriva:

2.  Indicațiile geografice înregistrate și băuturile spirtoase care utilizează denumirile protejate respective în conformitate cu caietul de sarcini al produsului sunt protejate împotriva:

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  utilizării abuzive, imitării sau evocării, chiar dacă originea adevărată a produsului sau a serviciului este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă sau însoțită de expresii precum „stil”, „tip”, „metodă”, „manieră”, „imitație”, „gust”, „similar” sau altele asemenea;

(b)  utilizării abuzive, imitării sau evocării, chiar dacă originea adevărată a produsului sau a serviciului este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă sau însoțită de expresii precum „stil”, „tip”, „categorie”, „metodă”, „manieră”, „imitație”, „gust”, „similar” sau altele asemenea;

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  oricărei alte mențiuni false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care apare pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau în documentele referitoare la produsul în cauză, precum și împotriva ambalării produsului într-un recipient care ar putea crea o impresie eronată cu privire la originea acestuia;

(c)  oricărei alte mențiuni false sau înșelătoare privind proveniența, originea, ingredientele, natura sau calitățile esențiale ale produsului, utilizate în prezentarea sau etichetarea produsului, care ar putea crea o impresie eronată cu privire la originea acestuia;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Protecția indicațiilor geografice menționate la alineatul (2) se extinde la bunuri, inclusiv ambalajele lor, care provin din țări terțe și care sunt introduse, în cadrul operațiunilor comerciale, în Uniune fără a fi puse în liberă circulație.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Indicațiile geografice protejate nu devin generice în Uniune în sensul articolului 32 alineatul (1).

3.  Indicațiile geografice înregistrate nu devin generice în Uniune în sensul articolului 32 alineatul (1).

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a opri utilizarea ilegală a indicațiilor geografice protejate, la care se face referire la alineatul (2).

4.  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a opri utilizarea ilegală a indicațiilor geografice înregistrate, la care se face referire la alineatul (2).

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

a)  denumirea care urmează a fi protejată ca indicație geografică, astfel cum este folosită în limbajul comercial sau în limbajul comun și numai în limbile care sunt sau au fost folosite în mod tradițional pentru descrierea produsului în aria geografică delimitată;

a)  denumirea care urmează a fi înregistrată ca indicație geografică, astfel cum este folosită în limbajul comercial sau în limbajul comun și numai în limbile care sunt sau au fost folosite în mod tradițional pentru descrierea produsului în aria geografică delimitată;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 21 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care se referă la o arie geografică situată într-o țară terță, cererea se adresează Comisiei fie direct, fie prin intermediul autorităților țării terțe în cauză.

5.  În cazul în care se referă la o arie geografică situată într-o țară terță, cererea se adresează Comisiei prin intermediul autorităților țării terțe în cauză.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Comisia examinează, prin mijloace adecvate, eventualele cereri primite în temeiul articolului 21, pentru a verifica dacă sunt justificate și dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul capitol. Această examinare nu trebuie să dureze mai mult de 12 luni. În cazul în care această perioadă este depășită, Comisia îi comunică în scris solicitantului motivele întârzierii.

1.   Comisia examinează, prin mijloace adecvate, eventualele cereri primite în temeiul articolului 21, pentru a verifica dacă sunt justificate și dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul capitol. Această examinare nu depășește o perioadă de șase luni de la primirea cererii. În cazul în care această perioadă este depășită, Comisia îi comunică în scris solicitantului motivele întârzierii.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.   Fără a aduce atingere articolului 18, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să acorde o perioadă de tranziție de până la cinci ani astfel încât băuturile spirtoase provenite dintr-un stat membru sau dintr-o o țară terță, a căror denumire contravine articolului 18 alineatul (2) să poată fi utilizate în continuare sub denumirea cu care au fost comercializate, cu condiția să existe o declarație de opoziție admisibilă în temeiul articolului 21 alineatul (3) sau al articolului 24, care arată că înregistrarea denumirii ar periclita existența:

1.   Fără a aduce atingere articolului 18, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să acorde o perioadă de tranziție de până la doi ani astfel încât băuturile spirtoase provenite dintr-un stat membru sau dintr-o o țară terță, a căror denumire contravine articolului 18 alineatul (2) să poată fi utilizate în continuare sub denumirea cu care au fost comercializate, cu condiția să existe o declarație de opoziție admisibilă în temeiul articolului 21 alineatul (3) sau al articolului 24, care arată că înregistrarea denumirii ar periclita existența:

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când, pe baza informațiilor puse la dispoziția sa în urma examinării efectuate în temeiul articolului 23 alineatul (1) primul paragraf, Comisia consideră că nu sunt îndeplinite condițiile pentru înregistrare, aceasta adoptă acte de punere în aplicare pentru respingerea cererii. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (2).

1.  Atunci când, pe baza informațiilor puse la dispoziția sa în urma examinării efectuate în temeiul articolului 23 alineatul (1) primul paragraf, Comisia consideră că nu sunt îndeplinite condițiile pentru înregistrare, aceasta adoptă acte delegate de completare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 43, pentru respingerea cererii.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care nu primește niciun act de opoziție sau nicio declarație de opoziție motivată admisibilă în temeiul articolului 24, Comisia adoptă, fără aplicarea procedurii menționate la articolul 44 alineatul (2), acte de punere în aplicare pentru înregistrarea denumirii.

2.  În cazul în care nu primește niciun act de opoziție sau nicio declarație de opoziție motivată admisibilă în temeiul articolului 24, Comisia adoptă acte delegate de completare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 43, pentru înregistrarea denumirii.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în cazul în care s-a ajuns la un acord, înregistrează denumirea prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate fără aplicarea procedurii menționate la articolul 44 alineatul (2) și, dacă este necesar, modifică informațiile publicate în temeiul articolului 23 alineatul (2), dacă modificările nu sunt substanțiale; sau

(a)  în cazul în care s-a ajuns la un acord, adoptă acte delegate de completare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 43, pentru înregistrarea denumirii și, dacă este necesar, modifică informațiile publicate în temeiul articolului 23 alineatul (2), dacă modificările nu sunt substanțiale; sau

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care nu s-a ajuns la un acord, adoptă acte de punere în aplicare prin care decide în privința înregistrării. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (2).

(b)  în cazul în care nu s-a ajuns la un acord, adoptă acte delegate de completare a prezentului regulament, , în conformitate cu articolul 43, cu scopul de a decide în privința înregistrării.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, în cazul în care cererile de modificare implică una sau mai multe modificări ale caietului de sarcini care se referă la caracteristicile esențiale ale produsului, modifică legătura menționată la articolul 19 litera (f), includ o schimbare a denumirii sau a unei părți a denumirii băuturii spirtoase, influențează aria geografică delimitată sau reprezintă o creștere a restricțiilor de comercializare a produsului sau a materiilor prime, statul membru prezintă Comisiei spre aprobare cererea de modificare, iar aceasta trebuie să parcurgă procedura prevăzută la articolele 21-27.

Cu toate acestea, în cazul în care cererile de modificare implică una sau mai multe modificări ale caietului de sarcini care se referă la caracteristicile esențiale ale produsului, modifică legătura menționată la articolul 19 litera (f), includ o schimbare a denumirii sau a unei părți a denumirii băuturii spirtoase, influențează aria geografică delimitată sau reprezintă o creștere a restricțiilor de comercializare a produsului sau a materiilor prime, statul membru prezintă Comisiei spre aprobare cererea de modificare, iar aceasta trebuie să parcurgă procedura prevăzută la articolele 21-27. În ceea ce privește țările terțe, această modificare se aprobă în conformitate cu sistemul în vigoare în țările terțe respective.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 28 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Examinarea cererii vizează modificarea propusă.

3.  Examinarea cererii vizează în mod exclusiv modificarea propusă.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Din proprie inițiativă sau la solicitarea unei persoane fizice sau juridice care are un interes legitim, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să anuleze înregistrarea unei indicații geografice, în următoarele cazuri:

Din proprie inițiativă sau la solicitarea unei persoane fizice sau juridice care are un interes legitim, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 43, pentru a anula înregistrarea unei indicații geografice, în următoarele cazuri:

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Actele de anulare se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă, fără aplicarea procedurii menționate la articolul 44 alineatul (2), acte de punere în aplicare privind instituirea și menținerea la zi a unui registru electronic public al indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase recunoscute în cadrul acestui sistem (denumit în continuare „registrul”).

Comisia adoptă, fără aplicarea procedurii menționate la articolul 44 alineatul (2), acte de punere în aplicare privind instituirea, menținerea la zi și actualizarea unui registru electronic transparent, public și cuprinzător al indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase recunoscute în cadrul acestui sistem (denumit în continuare „registrul”), care înlocuiește și are aceeași valoare juridică ca anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 30 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Indicațiile geografice ale băuturilor spirtoase produse în țări terțe care sunt protejate în Uniune în temeiul unui acord internațional la care Uniunea este parte contractantă pot fi introduse în registru ca indicații geografice protejate.

Indicațiile geografice ale băuturilor spirtoase produse în țări terțe care sunt protejate în Uniune în temeiul unui acord internațional la care Uniunea este parte contractantă pot fi introduse în registru ca indicații geografice numai după ce Comisia adoptă un act de punere în aplicare care autorizează o astfel de introducere într-o secțiune distinctă.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 32 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  O denumire nu este protejată ca indicație geografică în cazul în care etapele de producție sau de preparare care sunt obligatorii pentru categoria respectivă de băuturi spirtoase nu se desfășoară în zona geografică relevantă.

3.  O denumire nu este protejată ca indicație geografică în cazul în care etapele care sunt obligatorii pentru categoria respectivă de băuturi spirtoase nu se desfășoară în zona geografică relevantă.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Înregistrarea unei mărci care conține sau care constă într-o indicație geografică ce figurează în registru este refuzată sau invalidată dacă utilizarea indicației respective ar conduce la oricare dintre situațiile menționate la articolul 18 alineatul (2).

1.  Înregistrarea unei mărci este refuzată sau invalidată dacă utilizarea sa ar conduce la oricare dintre situațiile menționate la articolul 18 alineatul (2).

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Competențele de executare în ceea ce privește indicațiile geografice protejate existente

Competențe în ceea ce privește indicațiile geografice înregistrate existente

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a aduce atingere alineatului (2), indicațiile geografice ale băuturilor spirtoase protejate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 110/2008 sunt protejate în mod automat ca indicații geografice în temeiul prezentului regulament. Comisia le înscrie în registru.

1.  Fără a aduce atingere alineatului (2), indicațiile geografice ale băuturilor spirtoase înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 110/2008 sunt protejate în mod automat ca indicații geografice în temeiul prezentului regulament. Comisia le înscrie în registru.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 34 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru o perioadă de până la doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia poate decide din proprie inițiativă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să anuleze protecția indicațiilor geografice menționate la articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 110/2008 dacă acestea nu sunt în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) punctul 6. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (2).

2.  Până la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia poate decide din proprie inițiativă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să anuleze înregistrarea indicațiilor geografice menționate la articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 110/2008 dacă acestea nu sunt în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) punctul 6. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (2).

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 35 – paragraful 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritățile sau organismele competente menționate la alineatele (1) și (2), responsabile cu verificarea conformității indicației geografice protejate cu caietul de sarcini, trebuie să fie obiective și imparțiale. Acestea trebuie să dispună de personal calificat și de resursele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile.

5.  Autoritățile sau organismele competente menționate la alineatele (1) și (2), responsabile cu verificarea conformității indicației geografice înregistrate cu caietul de sarcini, trebuie să fie obiective și imparțiale. Acestea trebuie să dispună de personal calificat și de resursele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a ține seama de caracteristicile specifice ale producției din aria geografică delimitată, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 privind:

eliminat

(a)   criteriile suplimentare pentru delimitarea ariei geografice; și

 

(b)   restricțiile și derogările referitoare la producția din aria geografică delimitată.

 

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 43 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolele 5, 16, 38, 41 și 46 alineatul (2), se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolele 5, 16, 38, 41 și 46 alineatul (2), se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele altor produse alimentare și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase

Referințe

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

INTA

12.12.2016

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Nicola Danti

23.1.2017

Examinare în comisie

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Data adoptării

12.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

0

3

Membri titulari prezenți la votul final

Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

35

+

ALDE

Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Klaus Buchner

0

-

--

--

3

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet, Matteo Salvini

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (13.10.2017)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele altor produse alimentare și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase

(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Raportoare pentru aviz: Angélique Delahaye

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Sistemul de protecție a indicațiilor geografice reprezintă un aspect fundamental al politicii comerciale a Uniunii Europene. Datorită lui, Uniunea poate nu doar să obțină protecția mărcilor sale de calitate pe piețele externe, ci și să încurajeze țările terțe să instituite sisteme echivalente.

Din punct de vedere istoric, băuturile spirtoase reprezintă o parte importantă a exporturilor UE, cu un excedent comercial anual de aproximativ 10 miliarde de euro, numărul de locuri de muncă legate de acest sector depășind cifra de un milion. Băuturile spirtoase sunt printre primele produse care au beneficiat de protecția mărcilor de calitate. Pentru a dezvolta sectorul băuturilor spirtoase, Uniunea Europeană a instituit un cadru juridic care să permită garantarea armonizării normelor de comercializare a băuturilor spirtoase pe întreg teritoriul Uniunii Europene odată cu adoptarea, la 15 ianuarie 2008, a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase. Acest regulament se aplică tuturor băuturilor spirtoase, indiferent dacă sunt produse într-un stat membru al UE sau într-o țară terță.

Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009, Comisia Europeană a lansat o procedură de aliniere a textelor privind agricultura. Regulamentul (CE) nr. 110/2008 este ultimul care nu a făcut încă obiectul unei astfel de alinieri. La 1 decembrie 2016, Comisia a propus Consiliului și Parlamentului un nou regulament de modificare a Regulamentul (CE) nr. 110/2008.

Regulamentul din 2008 a fost bine primit de profesioniștii din sector. În propunerea sa, Comisia prevede o modernizare generală, care este binevenită. Ea își atribuie, de asemenea, noi prerogative prin acte de punere în aplicare și aduce modificări substanțiale.

Raportoarea consideră că propunerea Comisiei ar trebui să se limiteze la modernizarea textului din 2008, la prezentarea unor noi dispoziții pentru a consolida protecția indicațiilor geografice și la modificarea textului din 2008 în cea mai mică măsură posibilă. În această logică, raportoarea propune Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală avizul său cu privire la text.

Raportoarea dorește să reamintească colegilor săi din Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală că este vorba de un regulament privind etichetarea tehnică și comercială a băuturilor spirtoase și nu de un regulament privind sănătatea și protecția consumatorilor împotriva pericolelor legate de consumul excesiv. Astfel, raportoarea îi invită pe colegii săi deputați ca, în amendamentele pe care le prezintă, să rămână cât se poate de aproape de domeniul de aplicare al textului.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Măsurile aplicabile băuturilor spirtoase ar trebui să contribuie la atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor, la prevenirea practicilor frauduloase, precum și la asigurarea transparenței pieței și a concurenței loiale. Aceste măsuri ar trebui să protejeze reputația pe care băuturile spirtoase produse în Uniune au dobândit-o în cadrul Uniunii și pe piața mondială, ținând în continuare seama de practicile tradiționale utilizate în procesul de producție a băuturilor spirtoase, precum și de cererea tot mai mare privind protecția și informarea consumatorilor. Inovarea tehnologică ar trebui, de asemenea, luată în considerare în ceea ce privește băuturile spirtoase, în cazul în care această inovare duce la îmbunătățirea calității, fără a afecta caracterul tradițional al băuturilor spirtoase în cauză. Producția de băuturi spirtoase este strâns legată de sectorul agricol. Pe lângă faptul că reprezintă un debușeu important pentru sectorul agricol al Uniunii, această legătură este determinantă pentru calitatea și reputația băuturilor spirtoase produse în Uniune. Prin urmare, cadrul de reglementare ar trebui să sublinieze această legătură strânsă cu sectorul agricol.

(3)  Măsurile aplicabile băuturilor spirtoase ar trebui să contribuie la atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor, la prevenirea practicilor frauduloase, precum și la asigurarea transparenței pieței și a concurenței loiale. Aceste măsuri ar trebui să protejeze reputația pe care băuturile spirtoase produse în Uniune au dobândit-o în cadrul Uniunii și pe piața mondială, ținând în continuare seama de practicile tradiționale utilizate în procesul de producție a băuturilor spirtoase, precum și de cererea tot mai mare privind protecția și informarea consumatorilor. Inovarea tehnologică ar trebui, de asemenea, luată în considerare în ceea ce privește băuturile spirtoase, în cazul în care această inovare duce la îmbunătățirea calității, fără a afecta caracterul tradițional al băuturilor spirtoase în cauză. Producția de băuturi spirtoase este reglementată de Regulamentul (CE) Nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului1a, Regulamentul (UE) Nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1b și Regulamentul (UE) Nr.2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului1c și este strâns legată de sectorul agricol. Pe lângă faptul că reprezintă un debușeu important pentru sectorul agricol al Uniunii, această legătură este determinantă pentru calitatea, siguranța și reputația băuturilor spirtoase produse în Uniune. Prin urmare, cadrul de reglementare ar trebui să sublinieze această legătură strânsă cu sectorul agroalimentar.

 

____________________________

 

1aRegulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare

 

1bRegulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei

 

1c Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/ 438/CEE a Consiliului

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Măsurile aplicabile băuturilor spirtoase reprezintă un caz particular în ceea ce privește normele generale prevăzute pentru sectorul agroalimentar. Caracteristicile speciale în acest caz se referă la păstrarea metodelor de producție tradiționale, la legătura strânsă dintre băuturile spirtoase și sectorul agricol, la utilizarea produselor de înaltă calitate și la angajamentul de a proteja siguranța consumatorului, pe care sectorul băuturilor spirtoase se angajează să o asigure întotdeauna.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Pentru a asigura o abordare mai uniformă în cadrul legislației din domeniul băuturilor spirtoase, prezentul regulament ar trebui să stabilească criterii clare cu privire la definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, precum și la protecția indicațiilor geografice. De asemenea, prezentul regulament ar trebui să prevadă norme cu privire la folosirea alcoolului etilic sau a distilatelor de origine agricolă la producerea băuturilor alcoolice și cu privire la utilizarea denumirilor de vânzare ale băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele produselor alimentare.

(4)  Pentru a asigura o abordare mai uniformă în cadrul legislației din domeniul băuturilor spirtoase, prezentul regulament ar trebui să stabilească criterii clare cu privire la definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, precum și la protecția indicațiilor geografice, fără a aduce atingere varietății de limbi oficiale și alfabete din UE. De asemenea, prezentul regulament ar trebui să prevadă norme cu privire la folosirea alcoolului etilic sau a distilatelor de origine agricolă la producerea băuturilor alcoolice și cu privire la utilizarea denumirilor de vânzare ale băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele produselor alimentare.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Statele membre au responsabilitatea de a controla utilizarea ilegală a indicațiilor geografice protejate, iar Comisia ar trebui să fie informată cu privire la aplicarea normelor în statele membre, oferind astfel un cadru adecvat care să permită eliminarea de pe piață a băuturilor spirtoase contrafăcute.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b)  În plus, protecția indicațiilor geografice ar trebui să fie extinsă la bunurile, inclusiv la ambalajele lor, care provin din țări terțe și care sunt introduse în Uniune, în cadrul operațiunilor comerciale, fără a fi puse în liberă circulație.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului13 nu se aplică băuturilor spirtoase. Prin urmare, ar trebui stabilite norme privind protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase. Indicațiile geografice care identifică băuturile spirtoase ca avându-și originea pe teritoriul unei țări sau într-o regiune ori într-o localitate de pe teritoriul respectiv, în cazul în care o anumită calitate, reputația sau altă caracteristică a băuturii spirtoase poate fi atribuită în mod esențial originii sale geografice, ar trebui să fie înregistrate de către Comisie.

(18)  Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului13 nu se aplică băuturilor spirtoase. Prin urmare, ar trebui stabilite norme privind protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase. Indicațiile geografice care identifică băuturile spirtoase ca avându-și originea pe teritoriul unei țări sau într-o regiune ori într-o localitate de pe teritoriul respectiv, în cazul în care o anumită calitate, reputația, metodele tradiționale de prelucrare și de producție sau altă caracteristică a băuturii spirtoase poate fi atribuită în mod esențial originii sale geografice, ar trebui să fie înregistrate de către Comisie.

_________________

_________________

13 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

13 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Este necesar ca băuturile spirtoase cu o indicație geografică, care sunt elaborate pe bază de vinuri fără indicație de origine protejată și care sunt înregistrate în prezentul regulament, să beneficieze de aceleași instrumente de gestionare referitoare la potențialul de producție ca și cele care sunt disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

_______________________

 

1aRegulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului.

Justificare

Raportoarea propune alinierea regulamentului cu proiectul de aviz referitor la așa-numita „Propunere Omnibus” de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, astfel cum a fost adoptată de Comisia pentru agricultură a Parlamentului European la 3 mai 2017.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Ar trebui prevăzute proceduri pentru înregistrarea, modificarea și eventuala anulare a indicațiilor geografice ale Uniunii sau ale țărilor terțe, în conformitate cu Acordul TRIPS, recunoscându-se totodată, în mod automat, statutul indicațiilor geografice protejate existente ale Uniunii. Pentru a se asigura coerența normelor procedurale privind indicațiile geografice în toate sectoarele vizate, aceste proceduri pentru băuturile spirtoase ar trebui să fie concepute după modelul procedurilor mai exhaustive și mai bine testate aferente produselor agricole și alimentare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, luându-se totodată în considerare aspectele specifice băuturilor spirtoase. Pentru a se simplifica procedurile de înregistrare și pentru a se garanta că informațiile destinate consumatorilor și operatorilor din sectorul alimentar sunt disponibile în format electronic, ar trebui creat un registru electronic al indicațiilor geografice.

(19)  Ar trebui prevăzute proceduri pentru înregistrarea, modificarea și eventuala anulare a indicațiilor geografice ale Uniunii sau ale țărilor terțe, în conformitate cu Acordul TRIPS, recunoscându-se totodată, în mod automat, statutul indicațiilor geografice înregistrate existente ale Uniunii. Pentru a se asigura coerența normelor procedurale privind indicațiile geografice în toate sectoarele vizate, aceste proceduri pentru băuturile spirtoase ar trebui să fie concepute după modelul procedurilor mai exhaustive și mai bine testate aferente produselor agricole și alimentare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, luându-se totodată în considerare aspectele specifice băuturilor spirtoase. Pentru a simplifica procedurile de înregistrare și pentru a se garanta că informațiile destinate consumatorilor și operatorilor din sectorul alimentar sunt disponibile în format electronic, ar trebui creat un registru electronic transparent și exhaustiv al indicațiilor geografice, care să aibă aceeași valoare juridică ca anexa III la Regulamentul 110/2008 (CE). Indicațiile geografice înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 110/2008 ar trebui să fie înregistrate în mod automat de către Comisie. Comisia ar trebui să finalizeze procesul de verificare a indicațiilor geografice enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008, în conformitate cu articolul 20 al aceluiași regulament, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Pentru a garanta respectarea deplină a dispozițiilor privind protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, ar trebui examinată oportunitatea adoptării unor norme pentru a preveni utilizarea frauduloasă a indicațiilor geografice pentru a desemna produse aflate în tranzit pe teritoriul Uniunii, inclusiv în cazul în care acestea nu sunt destinate să fie puse în liberă circulație pe piața Uniunii.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Autoritățile statelor membre ar trebui să răspundă de asigurarea respectării prezentului regulament, iar Comisia ar trebui să aibă capacitatea de a monitoriza și verifica respectarea acestuia. Prin urmare, Comisia și statele membre ar trebui să aibă obligația de a-și pune reciproc la dispoziție informații relevante.

(20)  Pentru a păstra reputația și valoarea sectorului este esențial să se mențină un nivel calitativ ridicat. Autoritățile statelor membre ar trebui să răspundă de asigurarea menținerii standardului prin respectarea prezentului regulament. Comisia ar trebui să aibă totuși capacitatea de a monitoriza și verifica respectarea acestuia pentru a se asigura că este aplicat în mod uniform. Prin urmare, Comisia și statele membre ar trebui să aibă obligația de a-și pune reciproc la dispoziție informații relevante.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pentru a se ține seama de evoluția cerințelor consumatorilor, de progresele tehnologice, de evoluția standardelor internaționale în domeniu și de necesitatea de a îmbunătăți condițiile economice de producție și de comercializare, de procedeele tradiționale de învechire și, în cazuri excepționale, de legislația țărilor terțe importatoare, precum și pentru a se garanta protecția indicațiilor geografice, Comisiei ar trebui să-i fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește modificarea sau derogările de la definițiile și cerințele tehnice aferente categoriilor de băuturi spirtoase și de la normele specifice referitoare la unele dintre acestea, menționate în capitolul I din prezentul regulament, la etichetarea și prezentarea la care se face referire în capitolul II din prezentul regulament, la indicațiile geografice menționate în capitolul III din prezentul regulament și la controalele și schimburile de informații prevăzute în capitolul IV din prezentul regulament.

(22)  Pentru a se ține seama de evoluția cerințelor consumatorilor, de progresele tehnologice, de evoluția standardelor internaționale în domeniu și de necesitatea de a îmbunătăți condițiile economice de producție și de comercializare, de procedeele tradiționale de învechire și, în cazuri excepționale, de legislația țărilor terțe importatoare, precum și pentru a se garanta protecția indicațiilor geografice, luând totodată în considerare importanța respectării practicilor tradiționale, Comisiei ar trebui să-i fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește modificarea sau derogările de la definițiile și cerințele tehnice aferente categoriilor de băuturi spirtoase și de la normele specifice referitoare la unele dintre acestea, menționate în capitolul I din prezentul regulament, la etichetarea și prezentarea la care se face referire în capitolul II din prezentul regulament, la indicațiile geografice menționate în capitolul III din prezentul regulament și la controalele și schimburile de informații prevăzute în capitolul IV din prezentul regulament.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera d – subpunctul i – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  fie în mod direct, prin utilizarea oricăreia dintre următoarele metode:

(i)  fie în mod direct, prin utilizarea oricăreia dintre următoarele metode, individual sau în combinație:

Justificare

Trebuie să se asigure că flexibilitatea prevăzută de cuvintele „și/sau” din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 se păstrează în prezentul regulament.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera d – subpunctul i – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  macerarea sau o prelucrare similară a materialelor vegetale în alcool etilic de origine agricolă, în distilate de origine agricolă sau în băuturi spirtoase sau amestecuri ale acestora în sensul prezentului regulament,

-  macerarea sau o prelucrare similară a materialelor vegetale în alcool etilic de origine agricolă, în distilate de origine agricolă sau în băuturi spirtoase sau combinări ale acestora în sensul prezentului regulament,

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera d – subpunctul i – liniuța 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  adăugarea la alcoolul etilic de origine agricolă, la distilatele de origine agricolă sau la băuturile spirtoase a oricăruia dintre următoarele elemente:

-  adăugarea la alcoolul etilic de origine agricolă, la distilatele de origine agricolă sau la băuturile spirtoase a unuia sau mai multora dintre următoarele elemente:

Justificare

Definițiile conceptului de „băutură spirtoasă” nu au ținut seama în mod corect de cele din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 și din Regulamentul (CE) nr. 716/2013 de punere în aplicare a acestuia. Raportoarea propune să se corecteze anumite definiții care rezultă din Regulamentul (CE) nr. 110/2008.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera d – subpunctul ii – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  prin adăugarea la o băutură spirtoasă a oricăruia dintre următoarele elemente:

(ii)  prin adăugarea la o băutură spirtoasă a unuia sau mai multora dintre următoarele elemente:

Justificare

Definițiile conceptului de „băutură spirtoasă” nu au ținut seama în mod corect de cele din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 și din Regulamentul (CE) nr. 716/2013 de punere în aplicare a acestuia. Raportoarea propune să se corecteze anumite definiții care rezultă din Regulamentul (CE) nr. 110/2008.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „amestec” înseamnă o băutură spirtoasă dintre cele enumerate în anexa II partea I sau care corespunde unei indicații geografice, amestecată cu oricare dintre următoarele elemente:

(3)  „amestec” înseamnă o băutură spirtoasă dintre cele enumerate în anexa II partea I sau care corespunde unei indicații geografice, amestecată cu una sau mai multe dintre următoarele elemente:

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  alcool etilic de origine agricolă;

Justificare

Raportoarea propune clarificarea definiției unui amestec, pentru a simplifica normele privind etichetarea și pentru a face ca regulamentul să poată fi aplicat de către operatori și serviciile de inspecție.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „termen compus” înseamnă combinația dintre termenii unei denumiri de vânzare a unei băuturi spirtoase prevăzute în anexa II partea I sau termenii unei indicații geografice care descrie o băutură spirtoasă, din care provine întreaga cantitate de alcool a produsului finit, cu oricare dintre următoarele elemente:

(4)  „termen compus” înseamnă combinația dintre termenii unei denumiri de vânzare a unei băuturi spirtoase prevăzute în anexa II partea I sau termenii unei indicații geografice care descrie o băutură spirtoasă, din care provine întreaga cantitate de alcool a produsului finit, cu unul sau mai multe dintre următoarele elemente:

Justificare

Definițiile conceptului de „băutură spirtoasă” nu au ținut seama în mod corect de cele din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 și din Regulamentul (CE) nr. 716/83 de punere în aplicare a acestuia. Raportoarea propune să se corecteze anumite definiții care rezultă din Regulamentul (CE) nr. 110/2008.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „aluzie” înseamnă trimiterea directă sau indirectă la una sau mai multe băuturi spirtoase enumerate în anexa II partea I sau la una sau mai multe indicații geografice, alta decât trimiterea dintr-un termen compus sau din lista ingredientelor menționată la articolul 8 alineatul (6);

(5)  „aluzie” înseamnă trimiterea directă sau indirectă la o băutură spirtoasă cuprinsă în anexa II partea I sau la una sau mai multe indicații geografice, alta decât trimiterea dintr-un termen compus sau din lista ingredientelor menționată la articolul 8 alineatul (6);

Justificare

Raportoarea propune clarificarea definiției unui amestec, pentru a simplifica normele privind etichetarea și pentru a face ca regulamentul să poată fi aplicat de către operatori și serviciile de inspecție.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „indicație geografică” înseamnă o indicație care identifică o băutură spirtoasă ca avându-și originea pe teritoriul unei țări sau într-o regiune ori într-o localitate de pe teritoriul respectiv, în cazul în care o anumită calitate, reputația sau altă caracteristică a băuturii spirtoase respective poate fi atribuită în principal originii sale geografice;

(6)  „indicație geografică” înseamnă o indicație care identifică o băutură spirtoasă ca avându-și originea pe teritoriul unei țări sau într-o regiune ori într-o localitate de pe teritoriul respectiv, în cazul în care o anumită calitate, reputația, metodele tradiționale de prelucrare și de producție sau altă caracteristică a băuturii spirtoase respective poate fi atribuită în principal originii sale geografice;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „caiet de sarcini” înseamnă un dosar anexat cererii de protecție a unei indicații geografice, care conține specificațiile pe care trebuie să le respecte băutura spirtoasă în cauză;

(7)   „caiet de sarcini” înseamnă un dosar anexat cererii de protecție a unei indicații geografice, care conține specificațiile pe care trebuie să le respecte băutura spirtoasă în cauză și care coincide cu „fișa tehnică” prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 110/2008;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Alcoolul folosit la producerea băuturilor alcoolice și la diluarea sau la dizolvarea coloranților, a aromelor sau a oricăror alți aditivi autorizați utilizați la prepararea băuturilor alcoolice trebuie să fie alcool etilic de origine agricolă.

1.  Alcoolul folosit la producerea băuturilor spirtoase și la diluarea sau la dizolvarea coloranților, a aromelor sau a oricăror alți aditivi autorizați utilizați la prepararea băuturilor spirtoase trebuie să fie alcool etilic de origine agricolă.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Distilatele folosite la producerea băuturilor alcoolice și la diluarea sau la dizolvarea coloranților, a aromelor sau a oricăror alți aditivi autorizați utilizați la prepararea băuturilor alcoolice trebuie să fie exclusiv de origine agricolă.

2.  Distilatele folosite la producerea băuturilor spirtoase și la diluarea sau la dizolvarea coloranților, a aromelor sau a oricăror alți aditivi autorizați utilizați la prepararea băuturilor spirtoase trebuie să fie exclusiv de origine agricolă.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul comercializării alcoolului etilic sau a distilatelor de origine agricolă, materiile prime din care au fost obținute acestea sunt menționate în documentele electronice de însoțire.

Justificare

Amendamentul solicită precizarea materiilor prime utilizate în producția de alcool etilic sau de distilate de origine agricolă în documentele de însoțire electronice, pentru a garanta deplina trasabilitate a acestora și a evita o posibilă eludare a regulamentului. Substanțele vizate pot fi utilizate și pentru producerea altor băuturi spirtoase care necesită utilizarea exclusivă a alcoolului sau a unui alcool sau a unui distilat obținut din materii prime specifice.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  sunt îndulcite numai în conformitate cu punctul (3) din anexa I și numai pentru a completa gustul final al produsului.

(e)  sunt îndulcite numai în conformitate cu punctul (3) din anexa I și numai pentru a completa gustul final al produsului, ținând cont de tradițiile și de legislația specifică a fiecărui stat membru.

Justificare

Având în vedere că „completarea” produselor tradiționale a fost până în prezent reglementată de legislația națională, este necesar să se clarifice propunerea Comisiei, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 110/2008, actualmente în vigoare.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  să fie îndulcite pentru a corespunde anumitor caracteristici ale produselor și în conformitate cu punctul (3) din anexa I și ținând seama de legislația relevantă a statelor membre.

(e)  să fie îndulcite pentru a corespunde anumitor caracteristici ale produselor și în conformitate cu punctul (3) din anexa I și ținând seama de legislația relevantă a statelor membre. În fiecare caz, conținutul de zahăr este stabilit pentru fiecare categorie de produse.

Justificare

Orice încercare de a armoniza conținutul de zahăr ar risca să compromită practicile tradiționale.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 43, acte delegate privind:

eliminat

(a) modificarea definițiilor tehnice prevăzute în anexa I;

 

(b) modificarea cerințelor referitoare la categoriile de băuturi spirtoase prevăzute în anexa II partea I și a normelor specifice privind anumite băuturi spirtoase enumerate în anexa II partea II.

 

Actele delegate menționate la primul paragraf literele (a) și (b) se limitează să răspundă necesităților demonstrate care rezultă din evoluția cerințelor consumatorilor, din progresele tehnologice, din evoluțiile standardelor internaționale relevante sau ale necesităților legate de inovarea în materie de produse.

 

Justificare

Modificarea anexei I, care stabilește definițiile tehnice, sau a anexei II, referitoare la categoriile de băuturi spirtoase, inclusiv adăugarea de noi categorii, reprezintă o chestiune foarte sensibilă, iar statele membre ar trebui să dispună de competențe mai extinse în ceea ce privește această chestiune.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 în ceea ce privește adăugarea unor noi categorii de băuturi spirtoase în anexa II.

eliminat

O nouă categorie poate fi adăugată în următoarele condiții:

 

(a) comercializarea unei băuturi spirtoase sub o anumită denumire și în conformitate cu specificațiile tehnice uniforme este necesară din punct de vedere economic și tehnic pentru a proteja interesele consumatorilor și ale producătorilor;

 

(b) o băutură spirtoasă deține o cotă semnificativă de piață în cel puțin un stat membru;

 

(c) denumirea aleasă pentru noua categorie trebuie să fie o denumire utilizată la scară largă sau, dacă acest lucru nu este posibil, trebuie să fie de natură descriptivă, referindu-se, mai exact, la materia primă utilizată pentru producerea băuturii spirtoase în cauză;

 

(d) pentru noua categorie sunt stabilite specificații tehnice bazate pe o evaluare a parametrilor de calitate și de producție existenți, utilizați pe piața Uniunii. În stabilirea specificațiilor tehnice, trebuie să fie respectată legislația Uniunii aplicabilă în domeniul protecției consumatorilor și trebuie să fie luate în considerare standardele internaționale relevante. Aceste specificații tehnice garantează concurența echitabilă între producătorii din Uniune, precum și înalta reputație a băuturilor spirtoase produse în Uniune.

 

Justificare

Acest domeniu ar trebui să fie considerat esențial și, prin urmare, utilizarea actelor delegate pentru modificarea sa nu ar trebui acceptată. Actele delegate ar trebui să se limiteze la chestiuni pur tehnice și/sau administrative: articolele esențiale, precum cel de față, ar trebui să facă obiectul unei proceduri de codecizie transparente.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazuri excepționale în care legislația țării terțe importatoare impune acest lucru, Comisia este, de asemenea, împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 în ceea ce privește derogările de la cerințele definițiilor tehnice din anexa I, de la cerințele pentru categoriile de băuturi spirtoase prevăzute în anexa II partea I și de la normele specifice privind anumite băuturi spirtoase enumerate în anexa II partea II.

eliminat

Justificare

Acest domeniu ar trebui să fie considerat esențial și, prin urmare, utilizarea actelor delegate pentru modificarea sa nu ar trebui acceptată. Actele delegate ar trebui să se limiteze la chestiuni pur tehnice și/sau administrative: articolele esențiale, precum cel de față, ar trebui să facă obiectul unei proceduri de codecizie transparente.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Competențe de executare

 

Comisia poate, prin intermediul competențelor de executare, să adopte norme privind nivelurile maxime în cazul produselor utilizate pentru completarea gustului, enumerate la anexa I punctul 3 literele (a)-(f). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura [consultativă/de examinare] menționată la articolul [Y][(y)].

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care o băutură spirtoasă îndeplinește cerințele de la cel puțin una dintre categoriile de băuturi spirtoase 15-47 din anexa II partea I, aceasta poate fi vândută sub una sau mai multe dintre denumirile de vânzare relevante prevăzute la categoriile respective.

3.  În cazul în care o băutură spirtoasă îndeplinește cerințele de la cel puțin una dintre categoriile de băuturi spirtoase enumerate în anexa II partea I, aceasta poate fi introdusă pe piață sub una sau mai multe dintre denumirile prevăzute la categoriile respective.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  completate sau înlocuite cu una dintre indicațiile geografice menționate la capitolul III sau completate, în conformitate cu dispozițiile naționale, cu o altă indicație geografică, cu condiția ca acest lucru să nu inducă în eroare consumatorul; și

(a)  completate sau înlocuite cu una dintre indicațiile geografice menționate la capitolul III sau completate, în conformitate cu dispozițiile naționale, cu numele altei referințe geografice, cu condiția ca acest lucru să nu inducă în eroare consumatorul; și

Justificare

Textul Comisiei prevede că denumirea comercială a băuturilor spirtoase poate fi completată sau înlocuită cu numele unei indicații geografice sau completată cu denumirea „unei alte indicații geografice”. Cu toate acestea, repetarea termenului „indicație geografică” nu permite o bună înțelegere a textului. Raportoarea propune clarificarea textului.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care o denumire de vânzare este completată sau înlocuită în conformitate cu primul paragraf litera (a), indicația geografică menționată la litera respectivă poate fi completată numai:

În cazul în care o denumire juridică este completată sau înlocuită în conformitate cu primul paragraf litera (a), indicația geografică menționată la litera respectivă poate fi completată numai:

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  cu termeni aflați deja în uz la 20 februarie 2008, în cazul indicațiilor geografice existente în sensul articolului 34 alineatul (1); și

(a)  cu termeni aflați deja în uz la 20 februarie 2008, în cazul indicațiilor geografice existente în sensul articolului 34 alineatul (1), inclusiv cu termenii folosiți în mod tradițional în statele membre pentru a arăta că un produs deține o denumire de origine protejată în temeiul legislației naționale; și

Justificare

Raportoarea propune să se garanteze respectarea sistemelor de protejare a calității ale fiecărui stat membru.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  cu termeni indicați în caietul de sarcini al produsului.

(b)  cu oricare dintre termenii acceptați în caietul de sarcini al produsului.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Denumirile de vânzare menționate la alineatul (1), completate cu termenul „aromă” sau cu orice alt termen similar, pot fi folosite numai pentru a face referire la aromele care imită o băutură spirtoasă sau la utilizarea acestora pentru producerea unui alt produs alimentar decât o băutură. Indicațiile geografice nu se utilizează pentru a descrie arome.

Denumirile de vânzare menționate la alineatul (1), completate cu termenul „aromă” sau cu orice alt termen similar, pot fi folosite numai pentru a face referire la aromele care imită o băutură spirtoasă sau la utilizarea acestora pentru producerea unui alt produs alimentar decât o băutură spirtoasă. Indicațiile geografice nu se utilizează pentru a descrie arome.

Justificare

Obiectivul este de a asocia termenii „aromă și denumirea categoriei” (nu indicație geografică) pentru alte băuturi decât băuturile spirtoase.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  alcoolul utilizat la producerea produselor alimentare provine exclusiv din băuturile spirtoase menționate în termenul compus sau în aluzie (aluzii), cu excepția alcoolului etilic care poate fi prezent în aromele utilizate pentru producerea respectivului produs alimentar; și

(a)  alcoolul utilizat la producerea produselor alimentare provine exclusiv din băuturile spirtoase menționate în termenul compus sau în aluzie (aluzii), cu excepția alcoolului etilic care poate fi prezent în aromele utilizate pentru producerea respectivului produs alimentar și a alcoolului etilic derivat dintr-o băutură alcoolică alta decât cea spirtoasă; și

Justificare

Cocktailurile pot conține băuturi spirtoase și băuturi alcoolice. Posibilitatea menționării celor două tipuri de alcool conținute în produsul finit nu induce în eroare consumatorul, deoarece 100 % din alcool provine de fapt din cele două tipuri de alcool.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un amestec trebuie să poarte denumirea de vânzare „băutură spirtoasă”.

Un amestec trebuie să poarte denumirea de vânzare „băutură spirtoasă”. Această denumire comercială este indicată citeț și vizibil, bine poziționată pe etichetă.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Perioada de maturare sau vechimea pot fi specificate în prezentarea sau pe eticheta unei băuturi spirtoase numai în cazul în care se referă la cele mai noi componente alcoolice și cu condiția ca băutura spirtoasă să fi fost învechită sub supravegherea autorităților fiscale ale unui stat membru sau sub o supraveghere care oferă garanții echivalente.

3.  Perioada de maturare sau vechimea pot fi specificate în prezentarea sau pe eticheta unei băuturi spirtoase numai în cazul în care se referă la cele mai noi componente alcoolice și cu condiția ca toate operațiunile de învechire a băuturii spirtoase să fi avut loc sub supravegherea autorităților fiscale ale unui stat membru sau sub o supraveghere care oferă garanții echivalente. Comisia adoptă un registru public care conține lista organismelor abilitate pentru supravegherea învechirii în fiecare stat membru.

Justificare

Amendamentul urmărește să precizeze că verificările produselor învechite trebuie să fie efectuate încontinuu și cu eficacitate, iar nu sporadic sau prin prelevarea de mostre. Scopul este de a limita fenomenul contrafacerii, care afectează și produsele învechite, ținând cont de faptul că învechirea conferă valoare adăugată produsului și că această prevedere urmărește să protejeze legalitatea, concurența loială și consumatorul final.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Prin derogare de la alineatul (3), în cazul brandy-ului învechit prin procedeul de învechire dinamică denumit „criaderas y solera”, durata medie de învechire, calculată în conformitate cu metoda descrisă în anexa II a, poate fi specificată în prezentarea sau pe eticheta brandy-ului doar cu condiția ca procedeul de învechire a brandy-ului să facă obiectul unui sistem de control autorizat de autoritatea competentă. Durata medie de învechire specificată pe eticheta brandy-ului, exprimată în ani, este însoțită de o referire la procedeul de învechire denumit „criaderas y solera”.

Justificare

Obiectivul este de a le permite producătorilor de brandy învechit prin procedeul de învechire dinamică denumit „criaderas y solera” să specifice pe etichetă durata medie de învechire, exprimată în ani. Operatorul face obiectul unui sistem de control autorizat de către autoritatea competentă, ceea ce asigură conformitatea.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Perioada de maturare sau vechimea și denumirea de vânzare a băuturii spirtoase sunt menționate în documentele de însoțire electronice.

Justificare

Amendamentul solicită ca informațiile relevante cu privire la o băutură spirtoasă, cum ar fi denumirea de vânzare sau perioada de maturare, să fie menționate în documentele de însoțire în scopul garantării unei mai bune trasabilități și a evitării practicilor incorecte care pot denatura concurența dintre operatori sau furniza informații înșelătoare consumatorilor.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care este indicată originea unei băuturi spirtoase, aceasta trebuie să corespundă țării sau teritoriului de origine, în conformitate cu articolul 60 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului16 .

1.  În cazul în care este indicată originea unei băuturi spirtoase, aceasta corespunde locului sau regiunii în care are loc faza relevantă a procesului de producție a produsului finit, care îi conferă băuturii spirtoase caracterul și calitățile definitive esențiale.

_________________

 

16 Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

 

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.   În cazul băuturilor spirtoase produse în Uniune și destinate exportului, informațiile prevăzute de prezentul regulament pot fi repetate într-o altă limbă decât limbile oficiale ale Uniunii.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 14 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Utilizarea unui simbol al Uniunii pentru indicațiile geografice protejate

Utilizarea unui simbol al Uniunii pentru indicațiile geografice înregistrate

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Simbolul Uniunii pentru indicația geografică protejată poate fi utilizat pentru etichetarea și prezentarea băuturilor spirtoase.

Simbolul Uniunii pentru indicația geografică înregistrată poate fi utilizat pentru etichetarea și prezentarea băuturilor spirtoase.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a ține seama de evoluția cerințelor consumatorilor, de progresele tehnologice, de evoluția standardelor internaționale în domeniu și de necesitatea de a îmbunătăți condițiile economice de producție și de comercializare, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 cu privire la:

1.  Pentru a ține seama de evoluția cerințelor consumatorilor, de progresele tehnologice, de evoluția standardelor internaționale în domeniu și de necesitatea de a îmbunătăți condițiile economice de producție și de comercializare, asigurând, în același timp, protecția consumatorilor și ținând seama de practicile tradiționale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 43, cu privire la:

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazuri excepționale în care legislația țării terțe importatoare impune acest lucru, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 în ceea ce privește derogările de la dispozițiile privind prezentarea și etichetarea prevăzute în prezentul capitol.

eliminat

Justificare

Anumite denumiri de băuturi spirtoase nu mai pot fi traduse în limba piețelor lor de export. Comisia își rezervă dreptul de a modifica această traducere prin intermediul unor acte delegate specifice pentru „cazuri excepționale”. Aceasta pare să fie o constrângere inutilă și prea complexă. Raportoarea propune să se mențină versiunea precedentă a textului Regulamentului (CE) 110/2008.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Indicațiile geografice protejate pot fi utilizate de orice operator care comercializează o băutură spirtoasă produsă în conformitate cu caietul de sarcini corespunzător al produsului.

1.  Indicațiile geografice înregistrate pot fi utilizate de orice operator care comercializează o băutură spirtoasă produsă în conformitate cu caietul de sarcini corespunzător al produsului.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Indicațiile geografice protejate și băuturile spirtoase care utilizează denumirile protejate respective în conformitate cu caietul de sarcini al produsului sunt protejate împotriva:

2.  Indicațiile geografice protejate în temeiul prezentului regulament sunt protejate împotriva:

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  de produse comparabile care nu sunt conforme cu caietul de sarcini al denumirii protejate; și

(i)  de produse comparabile care nu sunt conforme cu caietul de sarcini al denumirii protejate, inclusiv în cazul în care aceste produse sunt folosite ca ingredient; și

Justificare

Raportoarea propune să se consolideze protecția indicațiilor geografice prin folosirea formulei utilizate în Regulamentul (CE) nr. 1151/2005 privind sistemele de calitate pentru produsele agricole și alimentare: „inclusiv în cazul în care aceste produse sunt folosite ca ingrediente.”

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  utilizării abuzive, imitării sau evocării, chiar dacă originea adevărată a produsului sau a serviciului este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă sau însoțită de expresii precum „stil”, „tip”, „metodă”, „manieră”, „imitație”, „gust”, „similar” sau altele asemenea;

(b)  utilizării abuzive, imitării sau evocării, chiar dacă originea adevărată a produsului sau a serviciului este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă sau însoțită de expresii precum „stil”, „tip”, „metodă”, „manieră”, „imitație”, „gust”, „similar” sau altele asemenea, inclusiv în cazul în care aceste produse sunt folosite ca ingredient;

Justificare

Raportoarea propune să se consolideze protecția indicațiilor geografice prin folosirea formulei utilizate în Regulamentul (CE) nr. 1151/2005 privind sistemele de calitate pentru produsele agricole și alimentare: „inclusiv în cazul în care aceste produse sunt folosite ca ingrediente.”

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  oricărei alte mențiuni false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care apare pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau în documentele referitoare la produsul în cauză, precum și împotriva ambalării produsului într-un recipient care ar putea crea o impresie eronată cu privire la originea acestuia;

(c)  oricărei alte mențiuni false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura, ingredientele sau calitățile esențiale ale produsului, utilizate în prezentarea sau etichetarea produsului, care ar putea crea o impresie eronată cu privire la originea acestuia;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Protecția indicațiilor geografice se extinde la bunurile, inclusiv la ambalajele lor, care provin din țări terțe și care sunt introduse, în cadrul operațiunilor comerciale, în Uniune fără a fi puse în liberă circulație.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Indicațiile geografice protejate nu devin generice în Uniune în sensul articolului 32 alineatul (1).

3.  Indicațiile geografice înregistrate nu devin generice în Uniune în sensul articolului 32 alineatul (1).

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a opri utilizarea ilegală a indicațiilor geografice protejate, la care se face referire la alineatul (2).

4.  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a opri utilizarea ilegală a indicațiilor geografice înregistrate, la care se face referire la alineatul (2).

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Statele membre pot aplica dispozițiile prevăzute la articolele 61-72 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole în cazul zonelor în care se produc vinuri potrivite pentru producția de băuturi spirtoase cu indicație geografică. În sensul respectivelor dispoziții, zonele respective pot fi tratate ca zone în care pot fi produse vinuri cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată.

Justificare

Raportoarea propune alinierea regulamentului cu proiectul de aviz referitor la așa-numita „Propunere Omnibus” de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, astfel cum a fost adoptată de Comisia pentru agricultură a Parlamentului European la 3 mai 2017.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  denumirea care urmează a fi protejată ca indicație geografică, astfel cum este folosită în limbajul comercial sau în limbajul comun și numai în limbile care sunt sau au fost folosite în mod tradițional pentru descrierea produsului în aria geografică delimitată;

(a)  denumirea care urmează a fi înregistrată ca indicație geografică, astfel cum este folosită în limbajul comercial sau în limbajul comun și numai în limbile care sunt sau au fost folosite în mod tradițional pentru descrierea produsului în aria geografică delimitată;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  descrierea metodei de obținere a băuturii spirtoase și, după caz, a metodelor locale autentice și invariabile, precum și a informațiilor privind ambalarea, atunci când grupul solicitant oferă o justificare suficientă, legată de produs, cu privire la motivele pentru care a stabilit că ambalarea trebuie să aibă loc în aria geografică delimitată în scopul de a păstra calitatea, de a garanta originea sau de a asigura controlul, ținând seama de legislația Uniunii, în special de legislația privind libera circulație a mărfurilor și libera furnizare a serviciilor;

(e)  descrierea metodei de producție a băuturii spirtoase și, după caz, a metodelor locale autentice și invariabile, precum și a informațiilor privind ambalarea, atunci când grupul solicitant oferă o justificare suficientă, legată de produs, cu privire la motivele pentru care a stabilit că ambalarea trebuie să aibă loc în aria geografică delimitată în scopul de a păstra calitatea, de a garanta originea sau de a asigura controlul, ținând seama de legislația Uniunii, în special de legislația privind libera circulație a mărfurilor și libera furnizare a serviciilor;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 19 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  informații detaliate care atestă legătura dintre o anumită calitate, reputația sau o altă caracteristică a produsului și aria geografică menționată la litera (d);

(f)  informații detaliate care atestă legătura și caracteristicile băuturii spirtoase și aria geografică menționată la litera (d);

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia examinează, prin mijloace adecvate, eventualele cereri primite în temeiul articolului 21, pentru a verifica dacă sunt justificate și dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul capitol. Această examinare nu trebuie să dureze mai mult de 12 luni. În cazul în care această perioadă este depășită, Comisia îi comunică în scris solicitantului motivele întârzierii.

Comisia examinează, prin mijloace adecvate, eventualele cereri primite în temeiul articolului 21, pentru a verifica dacă sunt justificate și dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul capitol. Această examinare nu ar trebui să dureze mai mult de șase luni. În cazul în care această perioadă este depășită, Comisia îi comunică în scris solicitantului motivele întârzierii.

Justificare

Comisia propune o perioadă de 12 luni pentru înregistrarea unei indicații geografice bazate pe băuturi spirtoase. Această perioadă este de 6 luni pentru alte produse alimentare. Raportoarea propune să se alinieze termenul limită pentru indicații geografice pentru băuturi spirtoase cu cele pentru alte indicații geografice.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care se aplică legislația națională, cererea urmează procedura națională.

Justificare

Având în vedere diversitatea procedurilor în statele membre, raportoarea propune să se clarifice faptul că, acolo unde este cazul, se pot aplica normele naționale.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Din proprie inițiativă sau la solicitarea unei persoane fizice sau juridice care are un interes legitim, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să anuleze înregistrarea unei indicații geografice, în următoarele cazuri:

După consultarea autorităților în cauză din statele membre afectate, la solicitarea unei persoane fizice sau juridice care are un interes legitim, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să anuleze înregistrarea unei indicații geografice, în următoarele cazuri:

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  atunci când nu a fost introdus pe piață niciun produs sub indicația geografică respectivă timp de cel puțin șapte ani.

(b)  atunci când nu a fost introdus pe piață niciun produs sub indicația geografică respectivă timp de cel puțin șapte ani consecutivi.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 29 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Actele de anulare a înregistrării indicațiilor geografice se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 30 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă, fără aplicarea procedurii menționate la articolul 44 alineatul (2), acte de punere în aplicare privind instituirea și menținerea la zi a unui registru electronic public al indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase recunoscute în cadrul acestui sistem (denumit în continuare „registrul”).

Comisia adoptă acte delegate privind instituirea și menținerea la zi a unui registru electronic public al indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase recunoscute în cadrul acestui sistem (denumit în continuare „registrul”), care înlocuiește și are aceeași valoare juridică ca anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008. Registrul oferă acces direct la toate specificațiile produsului pentru băuturile spirtoase înregistrate ca indicații geografice.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 30 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a unor norme detaliate privind forma și conținutul registrului. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (2).

Comisia poate adopta acte delegate de stabilire a unor norme detaliate privind forma și conținutul registrului.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase care intră sub incidența articolului 2 din prezentul regulament nu aduce atingere indicațiilor geografice și a denumirilor de origine protejate ale produselor definite la articolul 93 din Regulamentul (CE) nr. 1308/2013.

Justificare

Raportoarea propune alinierea textului Comisiei cu articolul 100 din Regulamentul (CE) nr. 1308/133 privind organizarea comună a pieței în sectorul produselor agricole, care prevede că protecția IGP și DOP pentru vinuri nu aduce atingere protecției acordate băuturilor spirtoase.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Competențele de executare în ceea ce privește indicațiile geografice protejate existente

Competențele de executare în ceea ce privește indicațiile geografice înregistrate existente

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru o perioadă de până la doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia poate decide din proprie inițiativă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să anuleze protecția indicațiilor geografice menționate la articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 110/2008 dacă acestea nu sunt în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) punctul 6. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (2).

2.  Pentru o perioadă de până la doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia poate decide, după consultarea statului membru din care face parte teritoriul la care face referire indicația geografică a producătorilor și, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, poate să anuleze înregistrarea indicațiilor geografice menționate la articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 dacă acestea nu sunt în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) punctul 6. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (2).

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere legislației naționale a statelor membre, costurile aferente acestei verificări a conformității cu caietul de sarcini sunt suportate de către operatorii din sectorul produselor alimentare care fac obiectul controalelor în cauză.

Fără a aduce atingere legislației naționale a statelor membre, costurile aferente acestei verificări a conformității cu caietul de sarcini sunt suportate de către operatorii care fac obiectul controalelor în cauză.

Justificare

Textul Comisiei utilizează termenii „operatori” și „operatorii din sectorul produselor alimentare”. Raportoarea propune să se păstreze doar termenul de „operatori”, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 110/2008. Acest termen este mai reprezentativ pentru diversitatea profesioniștilor din sector.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritățile sau organismele competente menționate la alineatele (1) și (2), responsabile cu verificarea conformității indicației geografice protejate cu caietul de sarcini, trebuie să fie obiective și imparțiale. Acestea trebuie să dispună de personal calificat și de resursele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile.

5.  Autoritățile sau organismele competente menționate la alineatele (1) și (2), responsabile cu verificarea conformității indicației geografice înregistrate cu caietul de sarcini, trebuie să fie obiective și imparțiale. Acestea trebuie să dispună de personal calificat și de resursele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pentru a garanta drepturile sau interesele legitime ale producătorilor sau ale operatorilor din sectorul produselor alimentare, Comisia poate, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 43, să definească:

3.  Pentru a garanta drepturile sau interesele legitime ale producătorilor sau ale operatorilor, Comisia poate, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 43, să definească:

Justificare

Textul Comisiei utilizează termenii „operatori” și „operatorii din sectorul produselor alimentare”. Raportoarea propune să se păstreze doar termenul de „operatori”, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 110/2008. Acest termen este mai reprezentativ pentru diversitatea profesioniștilor din sector.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Pentru a asigura eficiența controalelor prevăzute în prezentul capitol, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 43, referitoare la măsurile necesare cu privire la notificarea autorităților competente de către operatorii din sectorul produselor alimentare.

7.  Pentru a asigura eficiența controalelor prevăzute în prezentul capitol, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 43, referitoare la măsurile necesare cu privire la notificarea autorităților competente de către operatori.

Justificare

Textul Comisiei utilizează termenii „operatori” și „operatorii din sectorul produselor alimentare”. Raportoarea propune să se păstreze doar termenul de „operatori”, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 110/2008. Acest termen este mai reprezentativ pentru diversitatea profesioniștilor din sector.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre sunt responsabile cu controalele privind băuturile spirtoase. Ele iau măsurile necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament și desemnează autoritățile competente responsabile cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

1.  Statele membre sunt responsabile cu controalele privind băuturile spirtoase, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625. Ele iau măsurile necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament și desemnează autoritățile competente responsabile cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolele 5, 16, 38, 41 și 46 alineatul (2), se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolele 5, 16, 38, 41 și 46 alineatul (2), se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament. Delegarea de competențe se prelungește în mod tacit pe o perioadă cu aceeași durată, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun unei astfel de prelungiri în termen de cel mult trei luni înainte de sfârșitul fiecărei perioade.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  Stevia rebaudiana

Justificare

Interesul consumatorilor pentru produsele cu conținut scăzut de calorii determină o utilizare crescută a îndulcitorului natural în cauză de către producătorii de anumite băuturi.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  orice alți carbohidrați naturali care au un efect similar cu cel al produselor menționate la literele (a)-(e).

(f)  orice alte materii prime agricole, substanțe de origine agricolă sau carbohidrați naturali care au un efect similar cu cel al produselor menționate la literele (a)-(e).

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  „Aromatizare” înseamnă adăugarea de arome sau ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante la prepararea unei băuturi spirtoase.

Justificare

Definiții individuale omise din anexa I. Definiția ar trebui să rămână identică cu cea din Regulamentul (CE) nr. 110/2018, pentru a garanta aplicarea unor norme uniforme în toate statele membre.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8b.  „Locul de fabricație” înseamnă localitatea sau regiunea în care are loc etapa din procesul de elaborare a produsului finit care îi conferă băuturii caracterul și calitățile sale definitorii esențiale.

Justificare

Definiții individuale omise din anexa I. Definiția ar trebui să rămână identică cu cea din Regulamentul (CE) nr. 110/2018, pentru a garanta aplicarea unor norme uniforme în toate statele membre.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 – punctul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8c.  „Desemnare” înseamnă termenii utilizați pe etichetă, în prezentare și pe ambalaj, în documentele de însoțire a transportului unei băuturi, pe documentele comerciale, în special pe facturi și pe notele de livrare, precum și în materialele publicitare pentru această băutură.

Justificare

Definiții individuale omise din anexa I. Definiția ar trebui să rămână identică cu cea din Regulamentul (CE) nr. 110/2018, pentru a garanta aplicarea unor norme uniforme în toate statele membre.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea 1 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  o băutură spirtoasă produsă exclusiv prin fermentarea alcoolică și distilarea sucului de trestie de zahăr, care prezintă caracteristicile aromatice specifice romului și care are un conținut de substanțe volatile mai mare sau egal cu 225 de grame per hectolitru de alcool 100 % vol. Această băutură spirtoasă poate fi introdusă pe piață cu mențiunea „agricol” adăugată denumirii de vânzare „rom”, însoțită de orice indicație geografică înregistrată a departamentelor franceze de peste mări și a Regiunii Autonome Madeira.

(ii)  o băutură spirtoasă produsă exclusiv prin fermentarea alcoolică și distilarea sucului de trestie de zahăr, care prezintă caracteristicile aromatice specifice romului și care are un conținut de substanțe volatile mai mare sau egal cu 225 de grame per hectolitru de alcool 100 % vol. Această băutură spirtoasă poate fi introdusă pe piață cu mențiunea „agricol” adăugată denumirii juridice „rom” doar dacă este însoțită de orice indicație geografică înregistrată a departamentelor franceze de peste mări și a Regiunii Autonome Madeira.

Justificare

Pentru a clarifica faptul că termenul „agricol” se referă numai la romurile acoperite de o indicație geografică.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  Romul poate fi îndulcit cu până la 20 g per litru de produs final, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Justificare

Anumite rachiuri cu indicații geografice europene au limitații în privința îndulcitorilor. Ele concurează cu băuturi spirtoase importate care folosesc aceeași denumire, dar sunt îndulcite într-o proporție mult mai mare. Pentru a restabili concurența loială, pentru a consolida indicațiile geografice europene și pentru a furniza consumatorilor informații corecte, raportoarea propune stabilirea unei limite de 20 g de zahăr per litru pentru toate rachiurile.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  Rachiul din cereale poate fi îndulcit cu până la 20 g per litru de produs final, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Justificare

Anumite rachiuri cu indicații geografice europene au limitații în privința îndulcitorilor. Ele concurează cu băuturi spirtoase importate care folosesc aceeași denumire, dar sunt îndulcite într-o proporție mult mai mare. Pentru a restabili concurența loială, pentru a consolida indicațiile geografice europene și pentru a furniza consumatorilor informații corecte, raportoarea propune stabilirea unei limite de 20 g de zahăr per litru pentru toate rachiurile.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea 4 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  Rachiul de vin poate fi îndulcit cu până la 20 g per litru de produs final, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Justificare

Anumite rachiuri cu indicații geografice europene au limitații în privința îndulcitorilor. Ele concurează cu băuturi spirtoase importate care folosesc aceeași denumire, dar sunt îndulcite într-o proporție mult mai mare. Pentru a restabili concurența loială, pentru a consolida indicațiile geografice europene și pentru a furniza consumatorilor informații corecte, raportoarea propune stabilirea unei limite de 20 g de zahăr per litru pentru toate rachiurile.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea 5 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  Brandy-ul sau weinbrandul poate fi îndulcit cu până la 35 g per litru de produs final, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Justificare

Este necesar să se ia în considerare normele actuale pe care trebuie să le respecte producătorii de brandy. Legislația spaniolă permite un conținut maxim de 35 de grame per litru.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea 6 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  Rachiul de tescovină de struguri sau tescovina de struguri poate fi îndulcită cu până la 20 g per litru de produs final, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Justificare

Anumite rachiuri cu indicații geografice europene au limitații în privința îndulcitorilor. Ele concurează cu băuturi spirtoase importate care folosesc aceeași denumire, dar sunt îndulcite într-o proporție mult mai mare. Pentru a restabili concurența loială, pentru a consolida indicațiile geografice europene și pentru a furniza consumatorilor informații corecte, raportoarea propune stabilirea unei limite de 20 g de zahăr per litru pentru toate rachiurile.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea 7 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  Rachiul de marc de fructe poate fi îndulcit cu până la 20 g per litru de produs final, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Justificare

Anumite rachiuri cu indicații geografice europene au limitații în privința îndulcitorilor. Ele concurează cu băuturi spirtoase importate care folosesc aceeași denumire, dar sunt îndulcite într-o proporție mult mai mare. Pentru a restabili concurența loială, pentru a consolida indicațiile geografice europene și pentru a furniza consumatorilor informații corecte, raportoarea propune stabilirea unei limite de 20 g de zahăr per litru pentru toate rachiurile.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea 8 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  Rachiul de stafide sau raisin brandy pot fi îndulcite cu până la 20 g per litru de produs final, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Justificare

Anumite rachiuri cu indicații geografice europene au limitații în privința îndulcitorilor. Ele concurează cu băuturi spirtoase importate care folosesc aceeași denumire, dar sunt îndulcite într-o proporție mult mai mare. Pentru a restabili concurența loială, pentru a consolida indicațiile geografice europene și pentru a furniza consumatorilor informații corecte, raportoarea propune stabilirea unei limite de 20 g de zahăr per litru pentru toate rachiurile.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea 9 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  Rachiul de fructe poate fi îndulcit cu până la 20 g per litru de produs final, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Justificare

Anumite rachiuri cu indicații geografice europene au limitații în privința îndulcitorilor. Ele concurează cu băuturi spirtoase importate care folosesc aceeași denumire, dar sunt îndulcite într-o proporție mult mai mare. Pentru a restabili concurența loială, pentru a consolida indicațiile geografice europene și pentru a furniza consumatorilor informații corecte, raportoarea propune stabilirea unei limite de 20 g de zahăr per litru pentru toate rachiurile.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea10 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Nici rachiul de cidru de mere, nici rachiul de cidru de pere nu este aromatizat.

(d)  Nici rachiul de cidru de mere, nici rachiul de cidru de pere nu este aromatizat. Totuși, aceasta nu exclude metodele tradiționale de producție.

Justificare

Raportoarea propune să se ofere garanții pentru metodele tradiționale de producție a rachiului de cidru de mere și de cidru de pere, cum ar fi Calvados.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea 10 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  Rachiul de cidru de mere și rachiul de cidru de pere pot fi îndulcite cu până la 20 g per litru de produs final, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Justificare

Anumite rachiuri cu indicații geografice europene au limitații în privința îndulcitorilor. Ele concurează cu băuturi spirtoase importate care folosesc aceeași denumire, dar sunt îndulcite într-o proporție mult mai mare. Pentru a restabili concurența loială, pentru a consolida indicațiile geografice europene și pentru a furniza consumatorilor informații corecte, raportoarea propune stabilirea unei limite de 20 g de zahăr per litru pentru toate rachiurile.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea 11 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  Băutura spirtoasă pe bază de miere poate fi îndulcită cu până la 20 g per litru de produs final, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Justificare

Anumite rachiuri cu indicații geografice europene au limitații în privința îndulcitorilor. Ele concurează cu băuturi spirtoase importate care folosesc aceeași denumire, dar sunt îndulcite într-o proporție mult mai mare. Pentru a restabili concurența loială, pentru a consolida indicațiile geografice europene și pentru a furniza consumatorilor informații corecte, raportoarea propune stabilirea unei limite de 20 g de zahăr per litru pentru toate rachiurile.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea 12 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  Hefebrand poate fi îndulcit cu până la 20 g per litru de produs final, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Justificare

Anumite rachiuri cu indicații geografice europene au limitații în privința îndulcitorilor. Ele concurează cu băuturi spirtoase importate care folosesc aceeași denumire, dar sunt îndulcite într-o proporție mult mai mare. Pentru a restabili concurența loială, pentru a consolida indicațiile geografice europene și pentru a furniza consumatorilor informații corecte, raportoarea propune stabilirea unei limite de 20 g de zahăr per litru pentru toate rachiurile.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea 13 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  Bierbrand sau eau de vie de bière pot fi îndulcite cu până la 20 g per litru de produs final, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Justificare

Anumite rachiuri cu indicații geografice europene au limitații în privința îndulcitorilor. Ele concurează cu băuturi spirtoase importate care folosesc aceeași denumire, dar sunt îndulcite într-o proporție mult mai mare. Pentru a restabili concurența loială, pentru a consolida indicațiile geografice europene și pentru a furniza consumatorilor informații corecte, raportoarea propune stabilirea unei limite de 20 g de zahăr per litru pentru toate rachiurile.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea 14 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  Topinambur poate fi îndulcit cu până la 20 g per litru de produs final, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.

Justificare

Anumite rachiuri cu indicații geografice europene au limitații în privința îndulcitorilor. Ele concurează cu băuturi spirtoase importate care folosesc aceeași denumire, dar sunt îndulcite într-o proporție mult mai mare. Pentru a restabili concurența loială, pentru a consolida indicațiile geografice europene și pentru a furniza consumatorilor informații corecte, raportoarea propune stabilirea unei limite de 20 g de zahăr per litru pentru toate rachiurile.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea 15 – litera a – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Nivelurile maxime de reziduuri de alcool etilic de origine agricolă trebuie să le respecte pe cele stabilite la punctul 1 din anexa I, cu excepția conținutului de metanol, care nu trebuie să depășească 10 grame per hectolitru de alcool 100 % vol..

Nivelurile maxime de reziduuri de alcool etilic de origine agricolă utilizate la producerea votcii trebuie să le respecte pe cele stabilite la punctul 1 din anexa I, cu excepția conținutului de metanol, care nu trebuie să depășească 10 grame per hectolitru de alcool 100 % vol..

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea 15 – litera a – paragraful 3 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(a)  Conținutul maxim de zahăr din votcă este de 10 grame per litru, exprimat în zahăr invertit.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea 15 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

15a.  Votca poate fi îndulcită pentru a completa gustul final. Totuși, produsul final nu trebuie să conțină peste 10 g de îndulcitori per litru, exprimat în echivalent de zahăr invertit.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea 31 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

31a.  Conținutul maxim de zahăr din votca aromatizată este de 100 grame per litru, exprimat în zahăr invertit.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – partea 42 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Lichiorul pe bază de ouă sau advocaat sau avocat sau advokat este o băutură spirtoasă, aromatizată sau nu, obținută din alcool etilic de origine agricolă, din distilat sau din rachiu sau dintr-un amestec al acestora, ale cărei ingrediente sunt gălbenușul de ou de calitate, albușul de ou și zahărul sau mierea. Conținutul minim de zahăr sau miere este de 150 de grame la litru, exprimat în zahăr invertit. Conținutul minim de gălbenuș de ou pur este de 140 de grame la litrul de produs final.

(a)  Lichiorul pe bază de ouă sau advocaat sau avocat sau advokat este o băutură spirtoasă, aromatizată sau nu, obținută din alcool etilic de origine agricolă, din distilat sau din rachiu sau dintr-un amestec al acestora, ale cărei ingrediente sunt gălbenușul de ou, albușul de ou și zahărul sau mierea. Conținutul minim de zahăr sau miere este de 150 de grame la litru, exprimat în zahăr invertit. Conținutul minim de gălbenuș de ou pur este de 140 de grame la litrul de produs final.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 2 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Guignolet Kirsch este produs în Franța și este obținut dintr-un amestec de guignolet și kirch, astfel încât minimum 3 % din alcoolul total pur conținut de produsul finit provine din kirsch. Tăria alcoolică minimă în volume a Guignolet Kirch-ului este de 15 %. În ceea ce privește etichetarea și prezentarea, termenul „Guignolet” figurează în prezentare și pe etichete cu caractere de același tip, dimensiune și culoare ca cele folosite pentru cuvântul „Kirsch”, pe același rând cu acesta, iar pe sticle este menționat pe eticheta frontală. Informațiile privind compoziția alcoolică indică procentele de volum de alcool pur pe care componentele guignolet și respectiv kirsch le reprezintă din volumul total de alcool pur din Guignolet Kirsch.

Justificare

Raportoarea propune introducerea unor norme specifice pentru Guignolet-Kirsch în același mod ca și în cazul produselor Rum Verschnitt și Slivovice.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Anexa II a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa IIa

 

Procedeul de învechire dinamică denumit „criaderas y solera”.

 

Procedeul tradițional de învechire din Spania este prevăzut în legislația națională în Decretul regal 164/2014 din 14 martie 2014, precum și în fișele tehnice pentru indicațiile geografice ale brandy-ului; procedeul constă în extragerea periodică a unei cantități de brandy conținută în fiecare butoi sau în alte recipiente din lemn de stejar care corespunde unei etape de învechire și reumplerea sa cu o parte din brandy-ul extras dintr-o altă etapă anterioară de învechire.

 

Definiții

 

Prin „etape de învechire” se înțelege fiecare set de butoaie sau alte recipiente din lemn de stejar care corespund aceluiași nivel de învechire, prin care trece brandy-ul în timpul procedeului de învechire. Fiecare etapă se numește „criadera”, cu excepția ultimei etape, înainte de îmbutelierea brandy-ului, numită „solera”.

 

Prin „extragere” se înțelege volumul parțial de brandy extras din fiecare butoi sau recipient din lemn de stejar pentru a fi adăugat în butoaiele și/sau recipientele din lemn din etapa de învechire imediat următoare sau, în cazul solera, înainte de îmbuteliere.

 

Prin „reumplere” se înțelege volumul de brandy extras din butoaiele sau recipientele din lemn de stejar aflate într-o anumită etapă de învechire care este adăugat și amestecat cu conținutul butoaielor sau recipientelor din stejar din etapa de învechire imediat următoare.

 

Prin durata medie de învechire se înțelege perioada de timp necesară pentru ca cantitatea totală de brandy să treacă prin etapele procesului de învechire, calculată ca raportul dintre volumul total de brandy conținut în toate etapele de învechire și volumul cantității extrase în ultima etapă, solera, în cursul unui an.

 

Durata medie de învechire a brandy-ului extras din solera se calculează conform următoarei formule:

 

 

 

Unde:

 

- t este durata medie de învechire, exprimată în ani,

 

- Vt este volumul total de brandy conținut în procedeul de învechire, exprimat în litri de alcool pur,

 

- Ve este volumul total al cantității de brandy extrase în timpul procedeului în cursul unui an pentru îmbuteliere, exprimat în litri de alcool pur.

 

Vechimea medie minimă: În cazul butoaielor sau recipientelor din lemn de stejar cu capacitate mai mică de 1 000 de litri, numărul de extrageri și reumpleri anuale va trebui să fie mai mic sau egal cu dublul numărului de etape ale procedeului pentru a asigura în acest fel că componenta cea mai tânără are o durată de învechire mai mare sau egală cu șase luni.

 

În cazul recipientelor cu capacitatea mai mare de sau egală cu 1 000 de litri, numărul de extrageri și reumpleri anuale va trebui să fie mai mic sau egal cu numărul de etape ale procedeului pentru a asigura în acest fel că componenta cea mai tânără are o durată de învechire mai mare sau egală cu un an.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele altor produse alimentare și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase

Referințe

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AGRI

12.12.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Angélique Delahaye

2.3.2017

Data adoptării

10.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Brannen, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Hilde Vautmans, Miguel Viegas

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Stanisław Ożóg

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

37

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ECR

James Nicholson, Stanisław Ożóg

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde, Hilde Vautmans

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele altor produse alimentare și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase

Referințe

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Data prezentării la PE

1.12.2016

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

INTA

12.12.2016

IMCO

12.12.2016

AGRI

12.12.2016

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

IMCO

25.1.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Pilar Ayuso

16.2.2017

 

 

 

Examinare în comisie

11.7.2017

 

 

 

Data adoptării

24.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

54

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

France Jamet, Jiří Maštálka

Data depunerii

2.2.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

France Jamet, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 16 februarie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate