POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščiti geografskih označb žganih pijač

2.2.2018 - (COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalka: Pilar Ayuso


Postopek : 2016/0392(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0021/2018

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščiti geografskih označb žganih pijač

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0750),

–  ob upoštevanju členov 294(2), 43(2) in 114(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0496/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 29. marca 2017[1],

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj Odbora za mednarodno trgovino in Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0021/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Ukrepi, ki veljajo za žgane pijače, bi morali prispevati k doseganju visoke ravni varstva potrošnikov, preprečevanju goljufivega ravnanja ter doseganju preglednosti trga in poštene konkurence. Morali bi varovati ugled, ki so ga žgane pijače Unije dosegle na trgu Unije in svetovnem trgu, z nadaljnjim upoštevanjem tradicionalnih postopkov, ki se uporabljajo pri proizvodnji žganih pijač, ter večjih zahtev po varstvu potrošnikov in informiranju. Treba bi bilo upoštevati tudi tehnološke inovacije v zvezi z žganimi pijačami, kadar te inovacije prispevajo k izboljšanju kakovosti, brez vplivanja na tradicionalni značaj zadevnih žganih pijač. Proizvodnja žganih pijač je tesno povezana s kmetijskim sektorjem. Poleg tega, da predstavlja pomembno prodajno možnost za kmetijski sektor Unije, je ta povezava odločilna za kakovost in sloves žganih pijač, proizvedenih v Uniji. Regulativni okvir bi zato moral poudarjati to tesno povezavo s kmetijskim sektorjem.

(3)  Ukrepi, ki veljajo za žgane pijače, bi morali prispevati k doseganju visoke ravni varstva potrošnikov, odpravi nesorazmerja informacij, preprečevanju goljufivega ravnanja ter doseganju preglednosti trga in poštene konkurence. Morali bi varovati ugled, ki so ga žgane pijače Unije dosegle na trgu Unije in svetovnem trgu, z nadaljnjim upoštevanjem tradicionalnih postopkov, ki se uporabljajo pri proizvodnji žganih pijač, ter večjih zahtev po varstvu potrošnikov in informiranju. Treba bi bilo upoštevati tudi tehnološke inovacije v zvezi z žganimi pijačami, kadar te inovacije prispevajo k izboljšanju kakovosti, brez vplivanja na tradicionalni značaj zadevnih žganih pijač. Proizvodnjo žganih pijač ureja Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta1a, Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta1b in Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta1c ter je tesno povezana s kmetijskim sektorjem. Poleg tega, da predstavlja pomembno prodajno možnost za kmetijski sektor Unije, je ta povezava odločilna za kakovost, varnost in sloves žganih pijač, proizvedenih v Uniji. Regulativni okvir bi zato moral poudarjati to tesno povezavo z agroživilskim sektorjem.

 

____________________________

 

1a Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane.

 

1b Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004

 

1c Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter sklepa Sveta 92/438/EGS.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Za žgane pijače se uporabljajo posebni ukrepi, ki se razlikujejo od splošnih predpisov, predvidenih za agroživilski sektor. Posebne značilnosti se v tem primeru nanašajo na ohranjanje tradicionalnih načinov proizvodnje, tesno povezavo s kmetijskim sektorjem, uporabo zelo kakovostnih proizvodov in zavezanost zaščiti varnosti potrošnika, glede katerih so se v sektorju obvezali, da se jim ne bodo nikoli odpovedali.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Za zagotovitev enotnejšega pristopa v zakonodaji o žganih pijačah, bi morala ta uredba postaviti jasna merila za opredelitev, predstavitev in označevanje ter zaščito geografskih označb žganih pijač. Prav tako bi morala ta uredba določiti pravila o uporabi etanola ali destilatov kmetijskega porekla v proizvodnji alkoholnih pijač in o uporabi prodajnih poimenovanj žganih pijač pri predstavitvi in označevanju živil.

(4)  Za zagotovitev enotnejšega pristopa v zakonodaji o žganih pijačah, bi morala ta uredba postaviti jasna merila za opredelitev, predstavitev in označevanje ter zaščito geografskih označb žganih pijač, brez poseganja v raznolikost uradnih jezikov in abeced v Uniji. Prav tako bi morala ta uredba določiti pravila o uporabi etanola ali destilatov kmetijskega porekla v proizvodnji alkoholnih pijač in o uporabi prodajnih poimenovanj žganih pijač pri predstavitvi in označevanju živil.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Da bi se potrošnikom zagotovile ustrezne informacije, bi bilo treba določiti določbe o predstavitvi in označevanju žganih pijač, ki se štejejo za mešanice žganih pijač.

(13)  Da bi se potrošnikom zagotovile ustrezne informacije, kot so določene v Uredbi (EU) št./2011, bi bilo treba določiti določbe o predstavitvi in označevanju žganih pijač, ki se štejejo za mešanice žganih pijač.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  V nekaterih primerih nosilci živilske dejavnosti morda morajo ali želijo navesti poreklo žganih pijač, da s tem pozornost potrošnikov usmerijo na lastnosti svojega proizvoda. Takšne navedbe porekla bi morale upoštevati usklajena merila. Zato bi bilo treba za predstavitev in označevanje žganih pijač predvideti posebne določbe o navedbi države porekla ali kraja izvora.

(15)  V nekaterih primerih nosilci živilske dejavnosti morda morajo ali želijo navesti poreklo žganih pijač, da s tem pozornost potrošnikov usmerijo na lastnosti svojega proizvoda. Zato bi bilo treba za predstavitev in označevanje žganih pijač predvideti posebne določbe o navedbi države porekla ali kraja izvora.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Glede zaščite geografskih označb je pomembno, da se ustrezno upošteva Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljnjem besedilu: sporazum TRIPS), zlasti člena 22 in 23 Sporazuma, in Splošni sporazum o tarifah in trgovini (v nadaljnjem besedilu: sporazum GATT), ki sta bila odobrena s Sklepom Sveta 94/800/ES12.

(17)  Glede zaščite geografskih označb je pomembno, da se ustrezno upošteva Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljnjem besedilu: sporazum TRIPS), zlasti člena 22 in 23 Sporazuma, in Splošni sporazum o tarifah in trgovini (v nadaljnjem besedilu: sporazum GATT), ki sta bila odobrena s Sklepom Sveta 94/800/ES12. Da bi izboljšali zaščito označb in učinkovitost preprečevanja ponarejanja, bi morala tovrstna zaščita veljati tudi za blago, ki potujejo čez carinsko ozemlje Unije.

__________________

__________________

12 Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL L 336, 23.12.1994, str. 1).

12 Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL L 336, 23.12.1994, str. 1).

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta13 se ne uporablja za žgane pijače. Zato bi bilo treba določiti pravila o zaščiti geografskih označb žganih pijač. Geografske označbe, ki določajo žgane pijače kot pijače s poreklom z ozemlja države ali iz regije ali kraja tega ozemlja, katerih določena kakovost, sloves ali druge značilnosti žganih pijač se pripisujejo zlasti geografskemu poreklu, bi morala registrirati Komisija.

(18)  Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta13 se ne uporablja za žgane pijače. Zato bi bilo treba določiti pravila o zaščiti geografskih označb žganih pijač. Geografske označbe, ki določajo žgane pijače kot pijače s poreklom z ozemlja države ali iz regije ali kraja tega ozemlja, katerih določena kakovost, sloves, tradicionalni načini predelave in proizvodnje ali druge značilnosti žganih pijač se pripisujejo zlasti geografskemu poreklu, bi morala registrirati Komisija.

_________________

_________________

13 Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).

13 Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Za žgane pijače z geografsko označbo, proizvedene iz vin brez zaščitene označbe porekla in registrirane v skladu s to uredbo, bi se morala uporabljati enaka orodja za upravljanje, povezana s pridelovalno zmogljivostjo, kot so določena v Uredbi (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

_______________________

 

1a Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007

Obrazložitev

Poročevalka predlaga, da se ta uredba uskladi z osnutkom mnenja o t. i. združenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, ki ga je 3. maja 2017 sprejel Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Določiti bi bilo treba postopke za registracijo, spremembo in morebiten preklic geografskih označb Unije ali tretje države v skladu s sporazumom TRIPS, hkrati pa bi bilo treba samodejno priznati status obstoječih zaščitenih geografskih označb Unije. Da bi se postopkovna pravila o geografskih označbah uskladila v vseh zadevnih sektorjih, bi morali takšni postopki za žgane pijače temeljiti na bolj izčrpnih in dobro preizkušenih postopkih za kmetijske proizvode in živila iz Uredbe (EU) št. 1151/2012, ob upoštevanju posebnosti žganih pijač. Za poenostavitev postopkov registracije in zagotovitev, da so informacije za nosilce živilske dejavnosti in potrošnike na voljo v elektronski obliki, bi bilo treba vzpostaviti elektronski register geografskih označb.

(19)  Določiti bi bilo treba postopke za registracijo, spremembo in morebiten preklic geografskih označb Unije ali tretje države v skladu s sporazumom TRIPS, hkrati pa bi bilo treba samodejno priznati status obstoječih registriranih geografskih označb Unije. Da bi se postopkovna pravila o geografskih označbah uskladila v vseh zadevnih sektorjih, bi morali takšni postopki za žgane pijače temeljiti na podobnih postopkih, ki se uporabljajo za kmetijske proizvode in živila iz Uredbe (EU) št. 1151/2012, ob upoštevanju posebnosti žganih pijač. Za poenostavitev postopkov registracije in zagotovitev, da so informacije za nosilce živilske dejavnosti in potrošnike na voljo v preglednem, izčrpnem in lahko dostopnem elektronskem registru geografskih označb z enako pravno vrednostjo kot jo ima Priloga III Uredbe št. 110/2008. Komisija bi morala samodejno registrirati geografske označbe, registrirane v skladu z Uredbo (ES) št. 110/2008. Komisija bi morala dokončati preverjanje geografskih označb iz Priloge III Uredbe (ES) št. 110/2008 v skladu s členom 20 omenjene uredbe, pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Organi držav članic bi morali biti odgovorni za zagotovitev skladnosti s to uredbo, Komisiji pa bi bilo treba omogočiti spremljanje in preverjanje takšne skladnosti. Zato bi si morale Komisija in države članice med seboj izmenjavati informacije.

(20)  Ohranjanje visoke ravni kakovosti je bistveno za ohranitev ugleda in vrednosti sektorja žganih pijač. Organi držav članic bi morali biti odgovorni za ohranjanje ravni kakovosti, tako da zagotavljajo skladnost s to uredbo. Komisiji pa bi bilo treba omogočiti spremljanje in preverjanje skladnosti, da bi zagotovila njeno enotno uporabo. Zato bi si morale Komisija in države članice med seboj izmenjavati informacije.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Ob uporabi politike kakovosti in za zagotovitev visoke ravni kakovosti žganih pijač in raznolikosti v sektorju žganih pijač bi bilo treba državam članicam dovoliti, da v zvezi z opredelitvijo, predstavitvijo in označevanjem žganih pijač, proizvedenih na njihovem ozemlju, sprejmejo strožja pravila od tistih, določenih v tej uredbi.

(21)  Ob uporabi politike kakovosti in za zagotovitev visoke ravni kakovosti žganih pijač in raznolikosti v sektorju žganih pijač bi bilo treba državam članicam dovoliti, da v zvezi s proizvodnjo, opredelitvijo, predstavitvijo in označevanjem žganih pijač, proizvedenih na njihovem ozemlju, sprejmejo strožja pravila od tistih, določenih v tej uredbi.

Obrazložitev

Ta sprememba bi uvedla besedo „proizvodnja“ v uvodno izjavo, s čimer bi jo uskladila s preostankom osnutka uredbe.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Komisija je v poročilu iz marca 2017 o obveznem označevanju s seznamom sestavin in označbo hranilne vrednosti navedla, da ni ugotovila objektivnih razlogov, zaradi katerih bi bilo upravičeno, da se informacije o sestavinah in hranilni vrednosti ne navajajo, in pozvala industrijo, naj v enem letu pripravi samoregulativni predlog, namenjen zagotavljanju informacij o sestavinah in hranilni vrednosti vseh alkoholnih pijač. Samoregulativni pristop naj bi za zagotavljanje visoke ravni zaščite potrošnikov zagotovil vsaj, da so informacije o sestavinah in hranilni vrednosti navedene na označbi in da so v skladu s prostovoljnimi informacijami o živilih, določenimi v Uredbi (EU) št. 1169/2011. Komisija bi morala predlog industrije oceniti v poročilu, ki bi mu bil priložen zakonodajni predlog, če bi bilo primerno.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Da bi se upoštevale spreminjajoče se zahteve potrošnikov, tehnološki napredek, razvoj zadevnih mednarodnih standardov in potreba po izboljšanju ekonomskih pogojev proizvodnje in trženja, tradicionalnih postopkov staranja in, v posebnih primerih, zakonodaje tretjih držav uvoznic ter da bi se zagotovila zaščita geografskih označb, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s spremembami ali odstopanji od tehničnih opredelitev in zahtev kategorij žganih pijač ter posebnih pravil, ki veljajo za nekatere od njih, iz poglavja I te uredbe, označevanjem in predstavitvijo iz poglavja II te uredbe, geografskimi označbami iz poglavja III te uredbe ter preverjanji in izmenjavo informacij iz poglavja IV te uredbe.

(22)  Da bi se upoštevale spreminjajoče se zahteve potrošnikov, tehnološki napredek, razvoj zadevnih mednarodnih standardov in potreba po izboljšanju ekonomskih pogojev proizvodnje in trženja, tradicionalnih postopkov staranja in, v posebnih primerih, zakonodaje tretjih držav uvoznic ter da bi se zagotovila polna zaščita geografskih označb, obenem pa bi se upoštevala pomembnost tradicionalnih praks, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s spremembami ali odstopanji od tehničnih opredelitev in zahtev kategorij žganih pijač ter posebnih pravil, ki veljajo za nekatere od njih, iz poglavja I te uredbe, označevanjem in predstavitvijo iz poglavja II te uredbe, geografskimi označbami iz poglavja III te uredbe ter preverjanji in izmenjavo informacij iz poglavja IV te uredbe.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Za hiter odziv na gospodarski in tehnološki razvoj v zvezi z žganimi pijačami iz te uredbe, ki niso razvrščene v kategorije in za katere niso določene tehnične specifikacije, s katerimi bi se zaščitili potrošniki in ekonomski interesi proizvajalcev ter poenotile zahteve glede proizvodnje in kakovosti za navedene žgane pijače, bi bilo treba v zvezi z dodajanjem, pod določenimi pogoji, novih kategorij žganih pijač na seznam tistih, ki so navedene v delu I oziroma delu II Priloge II k tej uredbi, in njihovimi tehničnimi specifikacijami, na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe.

črtano

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka d – točka i – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  bodisi neposredno z uporabo ene od naslednjih metod:

(i)  bodisi neposredno z uporabo ene od naslednjih metod, posamezno ali v kombinaciji:

Obrazložitev

Da se v novi uredbi ohrani prožnost, ki jo zagotavlja formulacija „in/ali“ iz Uredbe (ES) št. 110/2008.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka d – točka i – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  maceracije ali podobne obdelave rastlinskih snovi v etanolu kmetijskega porekla, destilatih kmetijskega porekla, žganih pijačah ali mešanicah le-teh v smislu te uredbe,

–  maceracije ali podobne obdelave rastlinskih snovi v etanolu kmetijskega porekla, destilatih kmetijskega porekla, žganih pijačah ali kombinacijah le-teh v smislu te uredbe,

Obrazložitev

Da se prepreči zamenjava z opredelitvijo mešanice v točki 3 člena 2(1).

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka d – točka i – alinea 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  dodajanja etanolu kmetijskega porekla, destilatom kmetijskega porekla ali žganim pijačam katerega od naslednjih elementov:

–  dodajanja etanolu kmetijskega porekla, destilatom kmetijskega porekla ali žganim pijačam enega ali več naslednjih elementov:

Obrazložitev

Opredelitev pojma „žgana pijača“ ni bila pravilno prevzeta iz Uredbe (ES) št. 110/2008 in njene Izvedbene uredbe (ES) št. 716/2013. Poročevalka predlaga, da se nekatere opredelitve, ki izhajajo iz Uredbe (ES) št. 110/2008, popravijo.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka d – točka ii – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  bodisi z dodajanjem žgani pijači katerega od naslednjih:

(ii)  bodisi z dodajanjem žgani pijači katerega od naslednjih, posamezno ali v kombinaciji:

Obrazložitev

Da se v novi uredbi ohrani prožnost, ki jo zagotavlja formulacija „in/ali“ iz Uredbe (ES) št. 110/2008.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka d – točka ii – alinea 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  pijač;

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka d – točka ii – alinea 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „mešanica“ pomeni žgano pijačo, ki je navedena v delu I Priloge II ali ki ustreza geografski označbi, mešano s katerim od naslednjih:

(3)  „mešanica“ pomeni žgano pijačo, ki je navedena v delu I Priloge II ali ki ustreza geografski označbi, mešano z enim ali več od naslednjih:

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  etilnega alkohola kmetijskega porekla,

Obrazložitev

Poročevalka predlaga, da se pojasni opredelitev pojma mešanica, poenostavijo pravila o označevanju in zagotovi, da bodo izvajalci dejavnosti in inšpekcijske službe uporabljali to uredbo.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „sestavljeni izraz“ pomeni kombinacijo izrazov prodajnega poimenovanja žgane pijače iz dela I Priloge II ali izrazov geografske označbe, ki opisujejo žgano pijačo, iz katere izhaja ves alkohol končnega proizvoda, in vključuje katerega od naslednjih:

(4)  „sestavljeni izraz“ pomeni kombinacijo izrazov prodajnega poimenovanja žgane pijače iz dela I Priloge II ali izrazov geografske označbe, ki opisujejo žgano pijačo, iz katere izhaja ves alkohol končnega proizvoda, in vključuje enega ali več od naslednjih:

Obrazložitev

Opredelitev pojma „žgana pijača“ ni bila pravilno prevzeta iz Uredbe (ES) št. 110/2008 in njene Izvedbene uredbe (ES) št. 716/83. Poročevalka predlaga, da se nekatere opredelitve, ki izhajajo iz Uredbe (ES) št. 110/2008, popravijo.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  „geografska označba“ pomeni označbo, ki določa žgano pijačo kot pijačo s poreklom iz ozemlja države ali iz regije ali kraja tega ozemlja, pri čemer se določena kakovost, sloves ali druge značilnosti te žgane pijače pripisujejo zlasti njenemu geografskemu poreklu;

(6)  „geografska označba“ pomeni ime, ki je bilo registrirano v skladu s to uredbo, ki določa žgano pijačo kot pijačo s poreklom iz ozemlja države ali iz regije ali kraja tega ozemlja, pri čemer se določena kakovost, sloves ali druge značilnosti te žgane pijače pripisujejo zlasti njenemu geografskemu poreklu;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  „specifikacija proizvoda“ pomeni dokumentacijo, ki se priloži zahtevku za zaščito geografske označbe in določa specifikacije, ki jih mora izpolnjevati zadevna žgana pijača;

(7)  „specifikacija proizvoda“ pomeni dokumentacijo, ki se priloži zahtevku za zaščito geografske označbe in določa specifikacije, ki jih mora izpolnjevati zadevna žgana pijača, ter ustreza „tehničnemu dokumentu“ iz Uredbe (ES) št. 110/2008;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  „skupina“ pomeni združenje proizvajalcev, predelovalcev ali uvoznikov žganih pijač, ki se organizirajo sektorsko in ustvarjajo pomemben prihodek.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b)  „kmetijskega porekla“ pomeni, da je proizvod pridobljen iz kmetijskih proizvodov iz Priloge I k PDEU ali fermentiranih alkoholnih pijač, ki izhajajo izključno iz takšnih proizvodov.

Obrazložitev

V trenutni Uredbi (ES) št. 110/2008 je dovoljena uporaba alkohola iz vina za proizvodnjo žganih pijač, saj je vino navedeno kot kmetijski proizvod v Prilogi I k Pogodbi (točka 22.05). S to prilagoditvijo bi se dovolila tudi uporaba alkohola iz drugih fermentiranih alkoholnih pijač, narejenih izključno iz kmetijskih proizvodov iz Priloge I, ki trenutno ni dopustna.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Alkohol, ki se uporablja pri proizvodnji alkoholnih pijač in za razredčenje ali raztopitev barvil, arom ali katerih koli drugih dovoljenih aditivov pri pripravi alkoholnih pijač, je etanol kmetijskega porekla.

1.  Alkohol, ki se uporablja pri proizvodnji žganih pijač in za razredčenje ali raztopitev barvil, arom ali katerih koli drugih dovoljenih aditivov pri pripravi žganih pijač, je etanol kmetijskega porekla ali etanol iz piva.

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z Uredbo (ES) št. 110/2008. Ta uredba obravnava žgane pijače, druge alkoholne pijače pa so predmet posebne sektorske zakonodaje.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Destilati, ki se uporabljajo pri proizvodnji alkoholnih pijač in za razredčenje ali raztopitev barvil, arom ali katerih koli drugih dovoljenih aditivov, ki se uporabljajo pri pripravi alkoholnih pijač, so izključno kmetijskega porekla.

2.  Destilati, ki se uporabljajo pri proizvodnji žganih pijač in za razredčenje ali raztopitev barvil, arom ali katerih koli drugih dovoljenih aditivov, ki se uporabljajo pri pripravi žganih pijač, so izključno kmetijskega porekla ali iz piva.

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z Uredbo (ES) št. 110/2008. Ta uredba obravnava žgane pijače, druge alkoholne pijače pa so predmet posebne sektorske zakonodaje.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Pri trženju etanola ali destilata kmetijskega porekla se surovine, iz katerih se pridobivata, navedejo v njihovih elektronskih spremnih dokumentih.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da bi se v elektronskih spremnih dokumentih navedle surovine, ki so se uporabile v proizvodnji etanola ali destilata kmetijskega porekla. Ti proizvodi se lahko namreč uporabijo v proizvodnji drugih žganih pijač, ki zahtevajo izključno uporabo alkohola ali destilata, pridobljenega iz določenih surovin, kot v primeru destilata iz vina, ki se uporablja v proizvodnji brandyja. Z navajanjem surovin se bo zagotovila polna sledljivost, pravil pa ne bo mogoče zaobiti.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  sladkajo se samo v skladu s točko 3 Priloge I in zato, da se zaokroži končni okus proizvoda.

(e)  se ne sladkajo, razen, da se zaokroži končni okus proizvoda. Največja količina sladil, izraženih kot invertni sladkor, ne presega mejnih vrednosti, določenih za vsako kategorijo v Prilogi II

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  lahko so sladkane v skladu z določenimi značilnostmi proizvoda in v skladu s točko 3 Priloge I, ob upoštevanju zadevne zakonodaje držav članic.

(e)  lahko so sladkane.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  lahko so sladkane v skladu z določenimi značilnostmi proizvoda in v skladu s točko 3 Priloge I.

(e)  lahko so sladkane.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 5

Člen 5

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 43 v zvezi s:

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 43 v zvezi s:

(a)  spremembo tehničnih opredelitev, določenih v Prilogi I;

(a)   spremembo tehničnih opredelitev, določenih v Prilogi I.

(b)  spremembo zahtev za kategorije žganih pijač iz dela I Priloge II in posebnih pravil za nekatere žgane pijače, navedene v delu II Priloge II.

 

Delegirani akti iz točk (a) in (b) prvega pododstavka so omejeni na izpolnitev dokazanih potreb, ki izhajajo iz razvijajočega se povpraševanja potrošnikov, tehnološkega napredka in razvoja ustreznih mednarodnih standardov ali potreb po inovacijah proizvodov.

Delegirani akti iz točke (a) prvega pododstavka sicer upoštevajo pomembnost tradicionalnih praks v državi članici, a so omejeni na izpolnitev dokazanih potreb, ki izhajajo iz razvijajočega se povpraševanja potrošnikov, tehnološkega napredka in razvoja ustreznih mednarodnih standardov ali potreb po inovacijah proizvodov.

2.  Komisija je v skladu s členom 43 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z dodajanjem novih kategorij žganih pijač v Prilogo II.

 

Nova kategorija se lahko doda pod naslednjimi pogoji:

 

(a)  trženje žgane pijače pod določenim imenom in v skladu z enotnimi tehničnimi specifikacijami je ekonomsko in tehnično nujno za zaščito interesov potrošnikov in proizvajalcev;

 

(b)  žgana pijača ima velik tržni delež v vsaj eni državi članici;

 

(c)  ime nove kategorije je ime, ki se splošno uporablja, ali, če to ni mogoče, opisno ime, ki se zlasti nanaša na surovino, ki se uporablja za proizvodnjo žgane pijače;

 

(d)  tehnične specifikacije za novo kategorijo se določijo in temeljijo na oceni obstoječe kakovosti in proizvodnih parametrov, ki se uporabljajo na trgu Unije. Pri določanju tehničnih specifikacij se spoštuje veljavna zakonodaja Unije o varstvu potrošnikov in upoštevajo vsi zadevni mednarodni standardi. Zagotavljajo lojalno konkurenco med vsemi proizvajalci v Uniji in dober ugled žganih pijač iz Unije.

 

3.  Komisijo se tudi pooblasti, da v izjemnih primerih, kadar tako zahteva zakonodaja tretje države, sprejme delegirane akte v skladu s členom 43, in sicer v zvezi z odstopanji od zahtev za tehnične opredelitve iz Priloge I, zahtev za kategorije žganih pijač iz dela I Priloge II in posebnih pravil za nekatere žgane pijače, navedene v delu II Priloge II.

3.  Komisijo se tudi pooblasti, da v izjemnih primerih, kadar tako zahteva zakonodaja tretje države, sprejme delegirane akte v skladu s členom 43, in sicer v zvezi z odstopanji od zahtev za tehnične opredelitve iz Priloge I, zahtev za kategorije žganih pijač iz dela I Priloge II in posebnih pravil za nekatere žgane pijače, navedene v delu II Priloge II.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Imena surovin ali rastlinska imena, ki so rezervirana za označbe določenih kategorij proizvodov žganih pijač, se sme pri vseh živilih, tudi žganih pijačah, uporabljati za opis in predstavitev, če se predvsem v primeru žganih pijač zagotovi, da ne pride do zavajanja potrošnikov.

Obrazložitev

Zakonodaja EU o žganih pijačah je npr. označbe „encijan“, „kirsch“ in „žgane pijače z aromo kumine“ rezervirala za določene kategorije žganih pijač. Surovine ali rastlinska imena se uporabljajo za vrsto živil, ki niso žgane pijače, kot na primer encijanov čaj in češnjev kolač. Tudi v sektorju žganih pijač mora biti mogoče na označbi navesti npr. sestavino encijan, če se uporablja za proizvodnjo zeliščnega likerja.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če žgana pijača izpolnjuje zahteve, ki so določene za več kot eno od kategorij žganih pijač od 15 do 47 iz dela I Priloge II, se lahko prodaja pod enim ali več prodajnimi poimenovanji, navedenimi pod temi kategorijami.

3.  Če žgana pijača izpolnjuje zahteve, ki so določene za več kot eno od kategorij žganih pijač, naštetih v delu I Priloge II, se lahko da na trg pod enim ali več prodajnimi poimenovanji, navedenimi pod temi kategorijami.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se prodajno poimenovanje dopolni ali nadomesti v skladu s točko (a) prvega pododstavka, se lahko geografska označba iz navedene točke nadomesti le z:

Če se pravno ime dopolni ali nadomesti v skladu s točko (a) prvega pododstavka, se lahko geografska označba iz navedene točke nadomesti le z:

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izrazi, ki so bili 20. februarja 2008 že v uporabi za obstoječe geografske označbe v smislu člena 34(1), ali

(a)  izrazi, ki so bili 20. februarja 2008 že v uporabi za obstoječe geografske označbe v smislu člena 34(1), vključno z izrazi, ki se tradicionalno uporabljajo v državah članicah za označevanje proizvodov, ki imajo zaščiteno označbo porekla v skladu z nacionalno zakonodajo ali

Obrazložitev

Poročevalka predlaga, da se zagotovi spoštovanje sistemov, ki so jih posamezne države članice vzpostavile za varstvo kakovosti.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izrazi, navedenimi v ustrezni specifikaciji proizvoda.

(b)  katerimi koli izrazi, ki so dovoljeni v ustrezni specifikaciji proizvoda.

Obrazložitev

Oddelek 9 tehnične dokumentacije za pijačo Irish Poteen/Irish Poitín dovoljuje uporabo izraza Irish Poitín ali Irish Poteen. Ta sprememba je namenjena uskladitvi s tehnično dokumentacijo in ohranitvi možnosti uporabe obeh črkovanj.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  alkohol, uporabljen pri proizvodnji živil, izvira izključno iz žganih pijač, na katere se nanaša sestavljeni izraz ali sklicevanje(a), razen etanola, ki je lahko prisoten v aromah, ki se uporabljajo pri proizvodnji teh živil, in

(a)  alkohol, uporabljen pri proizvodnji živil, izvira izključno iz žganih pijač, na katere se nanaša sestavljeni izraz ali sklicevanje(a), razen etanola kmetijskega porekla, ki se lahko uporablja kot nosilec arom, ki se uporabljajo pri proizvodnji teh živil; ter

Obrazložitev

Treba je posebej zagotoviti, da se lahko kot nosilec kakršnih koli arom, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil, uporablja le etanol kmetijskega porekla in da je ta dovoljen le kot nosilec arom in se ne sme uporabljati sam po sebi.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Sklicevanje na katero koli kategorijo žgane pijače ali geografsko označbo za predstavitev živila ni v isti vrstici kot prodajno poimenovanje proizvoda. Brez poseganja v drugi pododstavek člena 10(3) se za predstavitev alkoholnih pijač sklicevanje navede z manjšo velikostjo pisave od tiste uporabljene za navedbo prodajnega poimenovanja in sestavljenega izraza.

5.  Brez poseganja v člen 13(1) Uredbe (EU) št. 1169/2011 sklicevanje na katero koli kategorijo žgane pijače ali geografsko označbo za predstavitev živila ni v isti vrstici kot prodajno poimenovanje proizvoda. Brez poseganja v drugi pododstavek člena 10(3) te uredbe se za predstavitev alkoholnih pijač sklicevanje navede z manjšo velikostjo pisave od tiste uporabljene za navedbo prodajnega poimenovanja in sestavljenega izraza.

Obrazložitev

Glej besedilo člena 13(1) Uredbe (ES) št. 1169/2011. Predlagano besedilo je v nasprotju z zahtevami uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, ki izrecno zahteva, da obvezne informacije o živilih (med drugimi ime živila/prodajno poimenovanje) niso nikakor prekinjene. V tem primeru mora biti sklicevanje navedeno v isti vrstici kot prodajno poimenovanje. Ta sprememba bi nosilcem živilske dejavnosti zagotovila pravno varnost.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Označevanje ob dodajanju alkohola

 

Če je bil žgani pijači, našteti v kategorijah od 1 do 14 Priloge II, dodan razredčen ali nerazredčen alkohol, kakor je opredeljeno v Prilogi I(4), ta žgana pijača nosi prodajno poimenovanje „žgana pijača“. V nobeni obliki ne sme nositi imena, ki je rezervirano za kategorije od 1 do 14.

Obrazložitev

To ustreza veljavni zakonodaji iz člena 11(1) Uredbe (ES) št. 110/2008, v skladu s katerim dodajanje nevtralnega alkohola žganjem pomeni, da se pojem, rezerviran za žganja, ne sme uporabljati na nobenem mestu na označbi.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Mešanica nosi prodajno poimenovanje „žgana pijača“.

Mešanica nosi prodajno poimenovanje „žgana pijača“, ki je prikazano jasno na vidnem mestu na označbi.

Obrazložitev

Ta sprememba zagotavlja, da je prodajno poimenovanje prikazano jasno, kot je bilo navedeno v prejšnji uredbi (Uredba (ES) št. 110/2008).

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Čas zorenja ali staranja se v predstavitvi ali označevanju žgane pijače lahko navede le, če se nanaša na najmlajšo alkoholno sestavino, in pod pogojem, da se je žgana pijača starala pod nadzorom davčnih organov države članice ali nadzorom, ki daje enakovredna jamstva.

3.  Čas zorenja ali staranja se v predstavitvi ali označevanju žgane pijače lahko navede le, če se nanaša na najmlajšo alkoholno sestavino, in pod pogojem, da so bile vse dejavnosti staranja žgane pijače pod nadzorom davčnih organov države članice ali nadzorom, ki daje enakovredna jamstva. Komisija vzpostavi javni register s seznamom organov, ki so v posameznih državah članicah zadolženi za nadzor staranja.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti, da je treba nadzor nad staranimi proizvodi izvajati stalno in učinkovito, ne pa izjemoma ali na podlagi vzorcev. To bi tudi pripomoglo k zajezitvi ponarejanja staranih proizvodov, saj proizvod s staranjem pridobi dodano vrednost, zato je ta določba namenjena varovanju zakonitosti in poštene konkurence ter zaščiti končnega potrošnika.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Če je v predstavitvi ali označevanju naveden čas zorenja ali staranja žgane pijače, ga je treba navesti tudi v elektronskem spremnem dokumentu.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je, da bi bile pomembne informacije o žgani pijači, kot je prodajno poimenovanje ali čas zorenja, navedene tudi v spremnih dokumentih, s čimer bi zagotovili boljšo sledljivost in bi se izognili nepravilnim praksam, ki lahko izkrivljajo konkurenco med nosilci dejavnosti ali dajejo zavajajoče informacije potrošnikom.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Z odstopanjem od odstavka 3 tega člena se lahko v primeru brandyja, staranega po dinamičnem sistemu staranja oziroma sistemu „criaderas y solera“, povprečna starost, izračunana v skladu s Prilogo IIa, v predstavitvi ali označevanju navede samo, če je bilo staranje brandyja predmet sistema nadzora, ki ga je odobril pristojni organ. Povprečna starost na označevanju brandyja je izražena v letih in vključuje sklic na sistem „criaderas y solera“.

Obrazložitev

Namen je omogočiti proizvajalcem brandyja, staranega po dinamičnem sistemu ali sistemu „criaderas y solera“, da na označbi lahko navedejo povprečni čas tega staranja v letih. Izvajalec bi bil predmet sistema nadzora, ki bi ga potrdil pristojni organ in bi zagotavljal ustrezno označevanje.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar je navedeno poreklo žgane pijače, to ustreza državi ali ozemlju porekla v skladu s členom 60 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta16.

1.  Kadar je navedeno poreklo žgane pijače, to ustreza kraju ali območju, kjer je bila izvedena faza postopka proizvodnje končnega proizvoda, s katerim je žgana pijača dobila značaj in bistvene lastnosti.

__________________

 

16Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

 

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Brez poseganja v prvi odstavek se lahko v primeru žganih pijač, proizvedenih v Uniji in namenjenih za izvoz, geografske označbe in izrazi, napisani v ležečem tisku, iz Priloge II dopolnijo s prevodi, če to zahteva zakonodaja države uvoznice.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 14

Člen 14

Uporaba znaka Unije za zaščitene geografske označbe

Uporaba znaka Unije za geografske označbe

Znak Unije za zaščiteno geografsko označbo se lahko uporablja za označevanje in predstavitev žganih pijač.

Znak Unije za zaščitene geografske označbe, sprejet s členom 12(7) Uredbe (EU) št. 1151/2012, se lahko uporablja za predstavitev in označevanje žganih pijač z geografsko označbo.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 16

Člen 16

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

1.  Da bi se upoštevali razvijajoče se povpraševanje potrošnikov, tehnološki napredek, razvoj ustreznih mednarodnih standardov in potreba po izboljšanju ekonomskih pogojev proizvodnje in trženja, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 43, in sicer v zvezi s:

1.  Da bi se upoštevali razvijajoče se povpraševanje potrošnikov, tehnološki napredek, razvoj ustreznih mednarodnih standardov in potreba po izboljšanju ekonomskih pogojev proizvodnje in trženja, obenem pa bi se zagotovilo varstvo potrošnikov in bi se upoštevale tradicionalne prakse, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu s členom 43, in sicer v zvezi s:

(a)  spremembami pravil glede označb žganih pijač v zvezi s sestavljenimi izrazi ali sklicevanji;

(a)  spremembami pravil glede označb žganih pijač v zvezi s sestavljenimi izrazi ali sklicevanji;

(b)  spremembami pravil glede predstavitve in označevanja mešanic in

(b)  spremembami pravil glede predstavitve in označevanja mešanic in

(c)  posodobitvijo in dopolnitvijo referenčnih metod Unije za analizo žganih pijač.

(c)  posodobitvijo in dopolnitvijo referenčnih metod Unije za analizo žganih pijač.

2.  Zaradi upoštevanja tradicionalnih postopkov staranja v državah članicah se Komisijo v skladu s členom 43 pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z odstopanji od člena 11(3) glede specifikacije časa zorenja ali staranja v predstavitvi ali označevanju žgane pijače.

2.  Zaradi upoštevanja tradicionalnih postopkov staranja v državah članicah se Komisijo v skladu s členom 43 pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z odstopanji od člena 11(3) glede specifikacije časa zorenja ali staranja v predstavitvi ali označevanju žgane pijače.

3.  V izjemnih primerih, kadar tako zahteva zakonodaja tretje države uvoznice, se Komisijo v skladu s členom 43 pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z odstopanji od določb o predstavitvi in označevanju iz tega poglavja.

 

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Zaščitene geografske označbe lahko uporablja vsak izvajalec dejavnosti, ki trži žgano pijačo, proizvedeno v skladu z ustrezno specifikacijo proizvoda.

1.  Geografske označbe lahko uporablja vsak izvajalec dejavnosti, ki trži žgano pijačo, proizvedeno v skladu z ustrezno specifikacijo proizvoda.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zaščitene geografske označbe in žgane pijače, ki uporabljajo ta zaščitena imena v skladu s specifikacijo proizvoda, so zaščitene pred:

2.  Geografske označbe in žgane pijače, ki uporabljajo ta zaščitena imena v skladu s specifikacijo proizvoda, so zaščitene pred:

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  za primerljive proizvode, ki niso v skladu s specifikacijo proizvoda za zaščiteno ime, ali

(i)  za primerljive proizvode, ki niso v skladu s specifikacijo proizvoda za zaščiteno ime, tudi kadar so ti proizvodi uporabljeni kot sestavine, ali

Obrazložitev

Poročevalka predlaga, da se okrepi zaščita geografskih označb z uporabo formule iz Uredbe (ES) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil: „tudi kadar so ti proizvodi uporabljeni kot sestavine“.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vsako zlorabo, posnemanjem ali navajanjem, tudi če je navedeno pravo poreklo proizvodov ali storitev ali če je zaščiteno ime prevedeno ali mu je dodan izraz, kot so „vrsta“, „tip“, „metoda“, „kot se proizvaja v“, „imitacija“ ali podobno;

(b)  vsako zlorabo, posnemanjem ali navajanjem, tudi če je navedeno pravo poreklo proizvodov ali storitev ali če je zaščiteno ime prevedeno ali mu je dodan izraz, kot so „vrsta“, „tip“, „sorta“ „metoda“, „kot se proizvaja v“, „imitacija“ ali podobno, tudi kadar so ti proizvodi uporabljeni kot sestavine;

Obrazložitev

Poročevalka predlaga, da se okrepi zaščita geografskih označb z uporabo formule iz Uredbe (ES) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil: „tudi kadar so ti proizvodi uporabljeni kot sestavine“.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  vsako drugo napačno ali zavajajočo označbo izvora, porekla, značaja ali bistvenih lastnosti proizvoda, ki se uporablja na notranji ali zunanji strani embalaže, v reklamnem gradivu ali dokumentih v zvezi z zadevnim proizvodom in pred uporabo embalaže, ki lahko ustvari napačen vtis o njegovem poreklu;

(c)  vsako drugo napačno ali zavajajočo označbo izvora, porekla, značaja, sestavin ali bistvenih lastnosti proizvoda, ki se uporablja pri predstavitvi ali označevanju proizvoda, ki lahko ustvari napačen vtis o njegovem poreklu;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Zaščitene geografske označbe v Uniji ne morejo postati generične v smislu člena 32(1).

3.  Geografske označbe v Uniji ne morejo postati generične v smislu člena 32(1).

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Zaščita geografskih označb iz odstavka 2 se uporablja tudi za blago, ki prihaja na carinsko ozemlje Unije, ne da bi bilo v Uniji sproščeno v prosti promet.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za odpravo nezakonite uporabe zaščitenih geografskih označb iz odstavka 2.

4.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za odpravo nezakonite uporabe geografskih označb iz odstavka 2.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Države članice lahko določbe iz členov 61 do 72 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov uporabljajo za območja, na katerih se proizvaja vino, primerno za proizvodnjo žganih pijač z geografsko označbo. Za namene teh določb se lahko ta območja obravnavajo kot območja, na katerih se lahko proizvaja vino z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo.

Obrazložitev

S predlogom spremembe je predlagano, da se ta uredba uskladi z osnutkom mnenja o t. i. združenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, ki ga je 3. maja 2017 sprejel Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  opis metode pridobivanja žgane pijače ter, kjer je to primerno, pristnih in nespremenljivih lokalnih metod kakor tudi informacije o pakiranju, če tako določi skupina vložnikov in zadostno utemelji za posamezni proizvod, da je treba pakiranje opraviti na opredeljenem geografskem območju zaradi zaščite kakovosti ali zagotavljanja porekla ali nadzora, ob upoštevanju prava Unije zlasti s področja prostega pretoka blaga in prostega opravljanja storitev;

(e)  opis metode proizvajanja žgane pijače ter, kjer je to primerno, pristnih in nespremenljivih lokalnih metod kakor tudi informacije o pakiranju, če tako določi vložnik ali skupina vložnikov (v nadaljnjem besedilu skupaj: vložnik) in zadostno utemelji za posamezni proizvod, da je treba pakiranje opraviti na opredeljenem geografskem območju zaradi zaščite kakovosti ali zagotavljanja porekla ali nadzora, ob upoštevanju prava Unije zlasti s področja prostega pretoka blaga in prostega opravljanja storitev;

Obrazložitev

Pri žganih pijačah in specifikaciji proizvoda za geografsko označbo bi bilo jasneje, če bi se sklicevali na proizvajanje, to pa bi bilo tudi bolj v skladu s praksami na tem področju.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  podrobne podatke, ki dokazujejo povezavo med določeno kakovostjo, slovesom ali drugo značilnostjo žgane pijače in geografskim območjem iz točke (d);

(f)  podrobnosti, ki potrjujejo povezavo z geografskim okoljem ali geografskim poreklom;

Obrazložitev

Da se ohrani obstoječe stanje iz Uredbe (ES) št. 110/2008. Ohraniti bi bilo treba tesnejšo in bolj jasno povezavo med okoljem in proizvodom.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  imena in naslove skupine vložnikov ter organov ali, če so na voljo, organov, ki preverjajo upoštevanje določb iz specifikacije proizvoda;

(a)  imena in naslove vložnika ter organov ali, če so na voljo, organov, ki preverjajo upoštevanje določb iz specifikacije proizvoda;

Obrazložitev

Proizvodnja žganih pijač se razlikuje od proizvodnje kmetijskih proizvodov in živil, zato je treba dovoliti, da lahko za geografske označbe zaprosijo tudi posamezni vložniki. Člen 23(1) ter pododstavka 3 in 5 člena 24(3) se nanašajo na vložnika.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  glavne točke specifikacije proizvoda: ime, opis žgane pijače, vključno s posebnimi pravili o pakiranju in označevanju, kjer je ustrezno, ter jedrnato opredelitev geografskega območja;

(i)  glavne točke specifikacije proizvoda: ime, kategorija, opis žgane pijače, vključno s posebnimi pravili o pakiranju in označevanju, kjer je ustrezno, ter jedrnato opredelitev geografskega območja;

Obrazložitev

V predstavitvi specifikacije proizvoda za geografsko označbo bi bilo treba jasno določiti tudi kategorijo žgane pijače.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ime in naslov skupine vložnikov;

(a)  ime in naslov vložnika;

Obrazložitev

Proizvodnja žganih pijač se razlikuje od proizvodnje kmetijskih proizvodov in živil, zato je treba dovoliti, da lahko za geografske označbe zaprosijo tudi posamezni vložniki. Člen 23(1) ter pododstavka 3 in 5 člena 24(3) se nanašajo na vložnika.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  izjavo države članice, da po njenem mnenju zahtevek, ki ga je vložila skupina vložnikov in se mu lahko ugodi, izpolnjuje pogoje iz te uredbe in določbe, sprejete v skladu z njo;

(c)  izjavo države članice, da po njenem mnenju zahtevek, ki ga je vložil vložnik in se mu lahko ugodi, izpolnjuje pogoje iz te uredbe in določbe, sprejete v skladu z njo;

Obrazložitev

Proizvodnja žganih pijač se razlikuje od proizvodnje kmetijskih proizvodov in živil, zato je treba dovoliti, da lahko za geografske označbe zaprosijo tudi posamezni vložniki. Člen 23(1) ter pododstavka 3 in 5 člena 24(3) se nanašajo na vložnika.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupni zahtevek Komisiji predloži zadevna država članica ali skupina vložnikov v zadevni tretji državi neposredno ali prek organov v navedeni tretji državi. Skupni zahtevek vključuje izjavo iz točke (c) člena 20(2), ki jo podajo vse zadevne države članice. Zahteve iz člena 20 se izpolnijo v vseh zadevnih državah članicah in tretjih državah.

Skupni zahtevek Komisiji predloži zadevna država članica ali vložnik v zadevni tretji državi neposredno ali prek organov v navedeni tretji državi. Skupni zahtevek vključuje izjavo iz točke (c) člena 20(2), ki jo podajo vse zadevne države članice. Zahteve iz člena 20 se izpolnijo v vseh zadevnih državah članicah in tretjih državah.

Obrazložitev

Proizvodnja žganih pijač se razlikuje od proizvodnje kmetijskih proizvodov in živil, zato je treba dovoliti, da lahko za geografske označbe zaprosijo tudi posamezni vložniki. Člen 23(1) ter pododstavka 3 in 5 člena 24(3) se nanašajo na vložnika.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar se zahtevek nanaša na geografsko območje v tretji državi, se zahtevek vloži neposredno pri Komisiji ali prek organov zadevne tretje države.

5.  Kadar se zahtevek nanaša na geografsko območje v tretji državi, se zahtevek vloži pri Komisiji prek organov zadevne tretje države.

Obrazložitev

Zahtevke iz tretjih držav morajo predložiti organi, ne pa neposredno vlagatelj. Tako bodo zahtevki bolj dosledni, saj to pomeni, da bodo organi ustrezno sodelovali in poznali dosje.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 22

črtano

Prehodna nacionalna zaščita

 

1.  Država članica lahko le prehodno odobri zaščito imena v skladu s to uredbo na nacionalni ravni, z učinkom od dneva vložitve zahtevka pri Komisiji.

 

2.  Takšna nacionalna zaščita preneha veljati na dan, ko je sprejeta odločitev glede registracije v skladu s to uredbo ali ko je zahtevek umaknjen.

 

3.  Kadar ime ni registrirano v skladu s tem poglavjem, je za posledice takšne nacionalne zaščite odgovorna le zadevna država članica.

 

4.  Ukrepi, ki jih države članice sprejmejo v skladu z odstavkom 1, imajo učinek le na nacionalni ravni in ne vplivajo na trgovino znotraj Unije ali mednarodno trgovino.

 

Obrazložitev

S tem se črta določba, ki poziva k prehodni nacionalni zaščiti na ravni EU. Geografska označba se lahko stalno ali prehodno zaščiti že z nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija z ustreznimi sredstvi pregleda vsak zahtevek, ki ga je prejela v skladu s členom 21, da preveri njegovo utemeljenost in izpolnjevanje pogojev iz tega poglavja. Pregled naj ne bi trajal več kot 12 mesecev. Kadar pregled traja dlje, Komisija vložnika pisno obvesti o razlogih za zamudo.

1.  Komisija z ustreznimi sredstvi pregleda vsak zahtevek, ki ga je prejela v skladu s členom 21, da preveri njegovo utemeljenost in izpolnjevanje pogojev iz tega poglavja. Pregled vključuje preverjanje, da v zahtevku ni očitnih napak, in naj praviloma ne bi trajal več kot 6 mesecev. Kadar pregled traja dlje, Komisija vložnika nemudoma pisno obvesti o razlogih za zamudo.

Komisija vsak mesec ali pogosteje objavi seznam imen, za katera je prejela zahtevke za registracijo, in datum njihove predložitve.

Komisija vsak mesec ali pogosteje objavi seznam imen, za katera je prejela zahtevke za registracijo, in datum njihove predložitve.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar Komisija na podlagi informacij, ki jih ima na voljo, po pregledu, izvedenem v skladu s prvim pododstavkom člena 23(1), meni, da pogoji za registracijo niso izpolnjeni, sprejme izvedbene akte, s katerimi zavrne zahtevek. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 44(2).

1.  Kadar Komisija na podlagi informacij, ki jih ima na voljo, po pregledu, izvedenem v skladu s prvim pododstavkom člena 23(1), meni, da pogoji za registracijo niso izpolnjeni, sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu s členom 43 in z njimi zavrne zahtevek.

Obrazložitev

Uvedeni so delegirani akti, da se zaščitijo obstoječe pravice Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če Komisija ne prejme nobenega ugovora ali nobenega dopustnega utemeljenega ugovora v skladu s členom 24, brez uporabe postopka iz člena 44(2) sprejme izvedbene akte, s katerimi registrira ime.

2.  Če Komisija ne prejme nobenega ugovora ali nobenega dopustnega utemeljenega ugovora v skladu s členom 24, sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu s členom 43 in z njimi registrira ime.

Obrazložitev

Uvedeni so delegirani akti, da se zaščitijo obstoječe pravice Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  če je bil dogovor dosežen, registrira ime z izvedbenimi akti, sprejetimi brez uporabe postopka iz člena 44(2), ter po potrebi spremeni informacije, objavljene v skladu s členom 23(2), če te spremembe niso bistvene, ali

(a)  če je bil dogovor dosežen, sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu s členom 43, da registrira ime ter po potrebi spremeni informacije, objavljene v skladu s členom 23(2), če te spremembe niso bistvene, ali

Obrazložitev

Uvedeni so delegirani akti, da se zaščitijo obstoječe pravice Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  če dogovor ni bil dosežen, sprejme izvedbene akte, s katerimi sprejme odločitev glede registracije. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 44(2).

(b)  če dogovor ni bil dosežen, sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu s členom 43 in ki vsebujejo odločitev glede registracije.

Obrazložitev

Uvedeni so delegirani akti, da se zaščitijo obstoječe pravice Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kadar velja nacionalna zakonodaja, se zahtevek obravnava po postopku, določenem v njej.

Obrazložitev

Poročevalka predlaga, da se lahko zaradi razlik med postopki v državah članicah po potrebi uporabijo nacionalna pravila.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pri pregledu zahtevka se obravnava predvsem predlagana sprememba.

3.  Pri pregledu zahtevka se obravnava samo predlagana sprememba.

Obrazložitev

Da bi se izognili ponovnemu odpiranju celotnih dosjejev, ki so že bili odobreni, in kadar so potrebne samo manjše spremembe, bi se morali postopki Komisije izvajati samo za predlagane spremembe.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko na lastno pobudo ali na zahtevo katere koli fizične ali pravne osebe s pravnim interesom sprejme izvedbene akte za preklic registracije geografske označbe v naslednjih primerih:

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu s členom 43, na lastno pobudo ali na zahtevo katere koli fizične ali pravne osebe s pravnim interesom, da prekliče registracijo geografske označbe v naslednjih primerih:

Obrazložitev

Uvedeni so delegirani akti, da se zaščitijo obstoječe pravice Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  kadar vsaj sedem let ni na trg dan noben proizvod z geografsko označbo.

(b)  kadar vsaj sedem zaporednih let ni na trg dan noben proizvod z geografsko označbo.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvedbeni akti iz prvega odstavka se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 44(2).

črtano

Obrazložitev

Uvedeni so delegirani akti, da se zaščitijo obstoječe pravice Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Akti za preklic geografskih označb se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija brez uporabe postopka iz člena 44(2) sprejme izvedbene akte, s katerimi vzpostavi in posodablja javno dostopen posodobljen elektronski register geografskih označb žganih pijač, priznanih v okviru te sheme (v nadaljnjem besedilu: register).

Komisija sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu s členom 43, s katerimi vzpostavi in posodablja javno dostopen posodobljen elektronski register geografskih označb žganih pijač, priznanih v okviru te sheme (v nadaljnjem besedilu: register), ki nadomesti Prilogo III Uredbe (ES) št. 110/2008 in ima njej enako pravno veljavnost. Register [vključiti opombo z neposredno povezavo na ustrezno spletno mesto] bo zagotavljal neposreden dostop do vseh specifikacij proizvoda za žgane pijače z registrirano geografsko označbo.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v katerih določi podrobna pravila o obliki in vsebini registra. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 44(2).

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu s členom 43, v katerih določi podrobna pravila o obliki in vsebini registra.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Geografske označbe žganih pijač, proizvedenih v tretjih državah, ki so zaščitene v Uniji v skladu z mednarodnim sporazumom, katerega pogodbenica je Unija, se lahko vpišejo v register kot geografske označbe.

Geografske označbe žganih pijač, proizvedenih v tretjih državah, ki so zaščitene v Uniji v skladu z mednarodnim sporazumom, katerega pogodbenica je Unija, se lahko vpišejo v register kot geografske označbe šele, ko Komisija za ta namen sprejme delegirani akt.

Obrazložitev

Uvedeni so delegirani akti, da se zaščitijo obstoječe pravice Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Zaščita geografskih označb žganih pijač v skladu s členom 2 te uredbe ne posega v zaščitene geografske označbe in označbe porekla proizvodov, kot so določene v členu 93 Uredbe (ES) št. 1308/2013.

Obrazložitev

Poročevalka predlaga, da se besedilo Komisije uskladi s členom 100 Uredbe (ES) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, ki določa, da zaščita označb porekla in geografskih označb za vina ne posega v zaščito, zagotovljeno za žgane pijače.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ime se ne zaščiti kot geografska označba, če proizvodne ali pripravljalne faze, ki so obvezne za zadevno kategorijo žgane pijače, ne potekajo na zadevnem geografskem območju.

3.  Ime se ne zaščiti kot geografska označba, če faze, ki so obvezne za zadevno kategorijo žgane pijače, ne potekajo na zadevnem geografskem območju.

Obrazložitev

Da bi preprečili zmedo, saj v sektorju žganih pijač ni razlike med proizvodnjo in pripravo.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 34

Člen 34

Izvedbena pooblastila glede obstoječih zaščitenih geografskih označb

Pooblastila glede obstoječih geografskih označb

1.  Brez poseganja v odstavek 2 se geografske označbe žganih pijač, zaščitene v skladu z Uredbo (ES) št. 110/2008, samodejno zaščitijo kot geografske označbe v skladu s to uredbo. Komisija jih vključi v register.

Geografske označbe žganih pijač, zaščitene v skladu z Uredbo (ES) št. 110/2008, se samodejno zaščitijo kot geografske označbe v skladu s to uredbo. Komisija jih vključi v register.

2.  Za obdobje do dveh let po začetku veljavnosti te uredbe lahko Komisija z izvedbenimi akti na lastno pobudo prekliče zaščito geografskih označb iz člena 20 Uredbe (EU) št. 110/2008, če niso skladne s točko (6) člena 2(1). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 44(2).

 

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izvajalec nadzora v smislu točke 5 drugega pododstavka člena 2 Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta19, ki deluje kot organ za certificiranje proizvodov.

(b)  pooblaščeni organ v smislu točke 5 člena 3 Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta19, ki deluje kot organ za certificiranje proizvodov.

__________________

__________________

19 Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

19 Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je skladnost z novo Uredbo (EU) 2017/625 z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ne glede na nacionalno zakonodajo držav članic stroške takega preverjanja skladnosti s specifikacijo proizvoda krijejo nosilci živilske dejavnosti, ki so predmet tega nadzora.

Ne glede na nacionalno zakonodajo držav članic stroške takega preverjanja skladnosti s specifikacijo proizvoda krijejo izvajalci dejavnosti, ki so predmet tega nadzora.

Obrazložitev

V besedilu Komisije se uporabljata pojma „izvajalci dejavnosti“ in „nosilci živilske dejavnosti“. Poročevalka predlaga, da se ohrani le pojem „izvajalci dejavnosti“ v skladu z Uredbo (ES) št. 110/2008. Ta pojem bolje zajema različne subjekte v sektorju.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Pristojni organi ali izvajalci iz odstavkov 1 in 2, ki pregledajo skladnost zaščitenih geografskih označb s specifikacijami proizvoda, so objektivni in nepristranski. Na razpolago imajo usposobljeno osebje ter sredstva, potrebna za izvajanje svojih nalog.

5.  Pristojni organi ali izvajalci iz odstavkov 1 in 2, ki pregledajo skladnost geografskih označb s specifikacijami proizvoda, so objektivni in nepristranski. Na razpolago imajo usposobljeno osebje ter sredstva, potrebna za izvajanje svojih nalog.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Postopki in zahteve iz Uredbe (ES) št. 882/2004 se smiselno uporabljajo za preglede iz členov 35 in 36 te uredbe.

1.  Postopki in zahteve iz Uredbe (EU) 2017/625 se smiselno uporabljajo za preglede iz členov 35 in 36 te uredbe.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je skladnost z novo Uredbo (EU) 2017/625 z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da so dejavnosti nadzora obveznosti v okviru tega poglavja posebej vključene v ločen oddelek večletnih nacionalnih načrtov nadzora v skladu s členi 41 do 43 Uredbe (ES) št. 882/2004.

2.  Države članice zagotovijo, da so dejavnosti nadzora obveznosti v okviru tega poglavja posebej vključene v ločen oddelek večletnih nacionalnih načrtov nadzora v skladu s členi 109 do 111 Uredbe (EU) 2017/625.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je skladnost z novo Uredbo (EU) 2017/625 z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Letna poročila iz člena 44(1) Uredbe (ES) št. 882/2004 v ločenem oddelku vključujejo informacije iz navedene določbe v zvezi z nadzorom obveznosti, določenih v tej uredbi.

3.  Letna poročila iz člena 113(1) Uredbe (EU) 2017/625 v ločenem oddelku vključujejo informacije iz navedene določbe v zvezi z nadzorom obveznosti, določenih v tej uredbi.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je skladnost z novo Uredbo (EU) 2017/625 z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 38

Člen 38

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

1.  Da se upoštevajo posebnosti proizvodnje na razmejenem geografskem območju, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 43 v zvezi z:

 

(a)  dodatnimi merili za razmejitev geografskega območja in

 

(b)  omejitvami in odstopanji, povezanimi s proizvodnjo na razmejenem geografskem območju.

 

2.  Da se zagotovita kakovost in sledljivost proizvodov, lahko Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 43, določi pogoje, pod katerimi lahko specifikacija proizvoda vključuje informacije v zvezi s pakiranjem iz točke (e) člena 19 ali katero koli posebno pravilo o označevanju iz točke (h) člena 19.

 

3.  Da se zagotovijo pravice ali zakoniti interesi proizvajalcev ali nosilcev živilske dejavnosti, lahko Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 43, določi naslednje:

3.  Da se zagotovijo pravice ali zakoniti interesi proizvajalcev ali izvajalcev dejavnosti, lahko Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 43, določi naslednje:

(a)  v katerih primerih lahko en sam proizvajalec vloži zahtevek za zaščito geografske označbe;

(a)  v katerih primerih lahko en sam proizvajalec vloži zahtevek za zaščito geografske označbe;

(b)  pogoje, ki jih je treba izpolnjevati v zvezi z zahtevkom za zaščito geografske označbe, predhodnim nacionalnim postopkom, pregledom s strani Komisije, postopkom ugovora in preklicem geografskih označb, tudi kadar geografsko območje obsega več kot eno državo.

(b)  pogoje, ki jih je treba izpolnjevati v zvezi z zahtevkom za zaščito geografske označbe, predhodnim nacionalnim postopkom, pregledom s strani Komisije, postopkom ugovora in preklicem geografskih označb, tudi kadar geografsko območje obsega več kot eno državo.

4.  Da se zagotovi, da specifikacije proizvodov vključujejo ustrezne in jedrnate informacije, se na Komisijo v skladu s členom 43 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi pravila, ki omejujejo informacije iz specifikacije proizvoda, kadar je takšna omejitev potrebna, da se preprečijo pretirano obsežni zahtevki za registracijo.

4.  Da se zagotovi, da specifikacije proizvodov vključujejo ustrezne in jedrnate informacije, se na Komisijo v skladu s členom 43 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi pravila, ki omejujejo informacije iz specifikacije proizvoda, kadar je takšna omejitev potrebna, da se preprečijo pretirano obsežni zahtevki za registracijo.

5.  Za olajšanje upravnega postopka zahtevka za spremembo, tudi kadar se sprememba nanaša na začasno spremembo specifikacije proizvoda zaradi uvedbe obveznih sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov s strani javnih organov ali zaradi naravnih nesreč oziroma slabih vremenskih razmer, uradno priznanih s strani pristojnih organov, se na Komisijo v skladu s členom 43 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi pogoje in zahteve za postopek v zvezi s spremembami, ki jih morajo odobriti države članice in Komisija.

5.  Za olajšanje upravnega postopka zahtevka za spremembo, tudi kadar se sprememba nanaša na začasno spremembo specifikacije proizvoda zaradi uvedbe obveznih sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov s strani javnih organov ali zaradi naravnih nesreč oziroma slabih vremenskih razmer, uradno priznanih s strani pristojnih organov, se na Komisijo v skladu s členom 43 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi pogoje in zahteve za postopek v zvezi s spremembami, ki jih morajo odobriti države članice in Komisija.

6.  Da se prepreči nezakonita uporaba geografskih označb, se na Komisijo v skladu s členom 43 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi ustrezne ukrepe, ki jih morajo v zvezi s tem izvajati države članice.

6.  Da se prepreči nezakonita uporaba geografskih označb, se na Komisijo v skladu s členom 43 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi ustrezne ukrepe, ki jih morajo v zvezi s tem izvajati države članice.

7.  Da se zagotovi učinkovitost pregledov iz tega poglavja, se na Komisijo v skladu s členom 43 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi ustrezne ukrepe v zvezi z obvestili nosilcev živilske dejavnosti pristojnim organom.

7.  Da se zagotovi učinkovitost pregledov iz tega poglavja, se na Komisijo v skladu s členom 43 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi ustrezne ukrepe v zvezi z obvestili izvajalcev dejavnosti pristojnim organom.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice so odgovorne za preglede žganih pijač. Sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti s to uredbo ter imenujejo pristojne organe, odgovorne za skladnost s to uredbo.

1.  Države članice so odgovorne za preglede žganih pijač v skladu z Uredbo (EU) 2017/625. Sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti s to uredbo ter imenujejo pristojne organe, odgovorne za skladnost s to uredbo.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 5, 16, 38, 41 in člena 46(2) se na Komisijo prenese za nedoločen čas od začetka veljavnosti te uredbe.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 in člena 46(2) se na Komisijo prenese za obdobje petih let od … [UL, prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Členi 19 do 23, 28 in 29 se uporabljajo za zahtevke za zaščito, zahtevke za spremembo in preklice, ki se predložijo po datumu začetka uporabe te uredbe.

Členi 19 do 23, 28 in 29 se uporabljajo za zahtevke za zaščito, zahtevke za spremembo in preklice, ki se predložijo po datumu začetka uporabe te uredbe. Sklicevanje na specifikacijo proizvoda iz točke 7 člena 2(1) bi moralo, kjer je ustrezno, vključevati tudi tehnično dokumentacijo žganih pijač, zaščitenih na podlagi Uredbe (ES) št. 110/2008, zlasti ob upoštevanju tega člena ter členov 18, 28, 29, 35, 38 in 39 te uredbe.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  „Kmetijskega porekla“ pomeni, da je proizvod pridobljen iz kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi ali iz predelanih živil, ki izhajajo izključno iz takih proizvodov in so namenjena prehrani ljudi.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  „Destilacija“ pomeni postopek, pri katerem se mešanica snovi, ki vsebuje alkohol, ali alkoholna tekočina segreva, nastala para pa se nato ponovno kondenzira (se utekočini). Ta termični postopek se uporablja za ločevanje snovi v prvotni mešanici ali pa za okrepitev nekaterih organoleptičnih lastnosti alkoholne tekočine. Glede na kategorijo proizvoda, način proizvodnje ali uporabljeno opremo se destilacija izvede enkrat ali večkrat.

Obrazložitev

V veljavni Uredbi št. 110/2008 o žganih pijačah je pri nekaterih posameznih kategorijah pojasnjeno, ali se lahko destilacija izvede enkrat, dvakrat ali večkrat. To je pri uporabi veljavne uredbe o žganih pijačah povzročilo pravno negotovost glede tega, ali je pri kategorijah, pri katerih je navedena samo destilacija, dovoljena enkratna ali večkratna destilacija. Dvakratna destilacija je tradicionalna metoda, ki se še vedno uporablja pri številnih kategorijah proizvodov.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Destilat kmetijskega porekla“ pomeni alkoholno tekočino, pridobljeno z destilacijo po alkoholnem vretju kmetijskih proizvodov, naštetih v Prilogi I k Pogodbi, ki nima lastnosti etanola ali žgane pijače, vendar je ohranila aromo in okus uporabljenih surovin.

„Destilat kmetijskega porekla“ pomeni alkoholno tekočino, pridobljeno z destilacijo po alkoholnem vretju, ki nima lastnosti etanola ali žgane pijače, vendar je ohranila aromo in okus uporabljenih surovin.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kjer je navedeno sklicevanje na uporabljene surovine, mora biti destilat pridobljen izključno iz navedenih surovin.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  V okviru te uredbe se splošni izraz „destilacija“ uporablja za enkratno in večkratno destilacijo ali redestilacijo.

Obrazložitev

Večkratna destilacija je tradicionalna splošna praksa tudi za kategorije žganih pijač, pri katerih to ni posebej omenjeno v zahtevah za kategorijo v Prilogi II. Zaradi pravne varnosti je treba izraz destilacija pojasniti, da se zagotovi zakonitost tradicionalnih metod proizvodnje, ki jih uporabljajo proizvajalci.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  sladka zel/stevia;

Obrazložitev

Zaradi zanimanja potrošnikov za proizvode z nizko vsebnostjo kalorij proizvajalci nekaterih pijač povečujejo rabo tega naravnega sladila.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  kateri koli drugi naravni ogljikovi hidrati, ki imajo podoben učinek kot proizvodi iz točk (a) do (e).

(f)  katere koli druge naravne snovi ali kmetijske surovine, ki imajo podoben učinek kot proizvodi iz točk (a) do (e).

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „Dodajanje alkohola“ pomeni dodajanje etanola kmetijskega porekla in/ali destilatov kmetijskega porekla žgani pijači.

(4)  „Dodajanje alkohola“ pomeni dodajanje etanola kmetijskega porekla in/ali destilatov kmetijskega porekla žgani pijači. Uporaba alkohola kmetijskega porekla, ki se uporablja za razredčenje ali raztopitev barvil, arom ali katerih koli drugih dovoljenih aditivov pri pripravi žganih pijač, se ne šteje za dodajanje alkohola.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  „Aromatiziranje“ pomeni dodajanje arom ali živilskih sestavin z aromatičnimi lastnostmi pri pripravi žgane pijače.

Obrazložitev

Posamezne opredelitve so izpuščene iz Priloge I. Ta opredelitev bi morala ostati enaka kot v Uredbi (ES) št. 110/2008, da bi se v vseh državah članicah uporabljala enotna pravila.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  „Barvanje“ pomeni uporabo ene ali več barv, opredeljenih v točki 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1333/2008, pri pripravi žgane pijače.

(14)  „Barvanje“ pomeni uporabo ene ali več barv, opredeljenih v točki 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1333/2008, pri proizvodnji žgane pijače.

Obrazložitev

Ker se žgane pijače proizvajajo, ne pa pripravljajo, se bo s tem predlogom spremembe pojasnila opredelitev barvanja.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  „Kraj proizvodnje“ pomeni kraj ali območje, kjer je potekala faza postopka proizvodnje končnega proizvoda, v katerem je žgana pijača dobila svoj značaj in bistvene končne lastnosti.

Obrazložitev

Posamezne opredelitve so izpuščene iz Priloge I. Ta opredelitev bi morala ostati enaka kot v Uredbi (ES) št. 110/2008, da bi se v vseh državah članicah uporabljala enotna pravila.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16b)  „Opis“ pomeni izraze, uporabljene na označbi, predstavitvi in embalaži, na dokumentih, ki spremljajo prevoz pijače, na trgovinskih dokumentih, predvsem na računih in dobavnicah, ter pri oglaševanju pijače.

Obrazložitev

Posamezne opredelitve so izpuščene iz Priloge I. Ta opredelitev bi morala ostati enaka kot v Uredbi (ES) št. 110/2008, da bi se v vseh državah članicah uporabljala enotna pravila.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  žgana pijača, proizvedena izključno z alkoholnim vretjem in destilacijo soka sladkornega trsa, ki ima aromo, značilno za rum, in vsebuje najmanj 225 gramov hlapljivih snovi na hektoliter 100 vol. % alkohola. Ta žgana pijača se lahko trži z besedo „kmetijski“, ki upravičuje prodajno poimenovanje „rum“, kateremu je dodana katera koli od registriranih geografskih označb francoskih čezmorskih departmajev in avtonomne regije Madeire.

(ii)  žgana pijača, proizvedena izključno z alkoholnim vretjem in destilacijo soka sladkornega trsa, ki ima aromo, značilno za rum, in vsebuje najmanj 225 gramov hlapljivih snovi na hektoliter 100 vol. % alkohola. Ta žgana pijača se lahko trži z besedo „kmetijski“, ki upravičuje pravno ime „rum“, le, če ji je dodana ena od registriranih geografskih označb francoskih čezmorskih departmajev in avtonomne regije Madeire.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  Rum se lahko osladka z do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se zaokroži končni okus.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Whisky ali Whiskey

2.  Whisky ali Whiskey

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku v skladu s členom 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  Ni dodajanja razredčenega ali nerazredčenega alkohola, kakor je opredeljeno v točki (54) Priloge I.

(c)  Ni dodajanja razredčenega ali nerazredčenega alkohola, kakor je opredeljeno v točki (4) Priloge I.

Obrazložitev

Popravek tipkarske napake v predlogu.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  Whisky ali whiskey ni sladkan ali aromatiziran, prav tako ne vsebuje nikakršnih dodatkov razen navadnega karamelnega sladkorja za obarvanje.

(d)  Whisky ali whiskey ni sladkan ali aromatiziran, prav tako ne vsebuje nikakršnih dodatkov razen navadnega karamelnega sladkorja (E150a) za obarvanje.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  Z izjemo pijače Korn je najmanjši volumenski delež alkohola v žitnem žganju 37 %.

(b)  Z izjemo pijače Korn je najmanjši volumenski delež alkohola v žitnem žganju 35 %.

Obrazložitev

Popravek tipkarske napake v predlogu.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 3 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  Žitno žganje se lahko osladka samo z do 10 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se zaokroži končni okus.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  Žganje iz vina se ne aromatizira. To ne izključuje tradicionalnih metod proizvodnje.

(d)  Žganje iz vina se ne aromatizira. To ne izključuje dodajanja snovi, ki se tradicionalno uporabljajo pri njegovi proizvodnji. Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 43, v katerih določi, katere snovi so dovoljene v Uniji, pri tem pa upošteva tradicionalne postopke proizvodnje v posameznih državah članicah.

Obrazložitev

Doslej je dodajanje aditivov urejala nacionalna zakonodaja. To na notranjem trgu EU povzroča izkrivljanje konkurence. Zaradi zagotavljanja enakih konkurenčnih pogojev in preglednosti za potrošnike bi bilo treba na ravni EU harmonizirati dovoljene aditive.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 4 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  Žganje iz vina se lahko osladka z do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se zaokroži končni okus.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 4 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb)  Izraz „žganje iz vina“ v povezavi z izrazom „kis“ je še naprej dovoljen za opis, predstavitev in označevanje kisa.

Obrazložitev

Alkoholni kis (Branntweinessig) je v Nemčiji tradicionalno poimenovanje kisa, ki se ne proizvaja iz žganja iz vina v smislu proizvoda iz točke 4 dela I Priloge II, ampak iz kmetijskega alkohola. Zaradi pravne ureditve sestavljenih izrazov v zvezi z žganimi pijačami poimenovanje „alkoholni kis“ ne bi bilo več dovoljeno.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Brandy ali Weinbrand

5.  Brandy ali Weinbrand

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku v skladu s členom 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  Brandy ali Weinbrand se ne aromatizira. To ne izključuje tradicionalnih metod proizvodnje.

(d)  Brandy ali Weinbrand se ne aromatizira. To ne izključuje dodajanja snovi, ki se tradicionalno uporabljajo pri njegovi proizvodnji. Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 43, v katerih določi, katere snovi so dovoljene v Uniji, pri tem pa upošteva tradicionalne postopke proizvodnje v posameznih državah članicah.

Obrazložitev

Doslej je dodajanje aditivov urejala nacionalna zakonodaja. To na notranjem trgu EU povzroča izkrivljanje konkurence. Zaradi zagotavljanja enakih konkurenčnih pogojev in preglednosti za potrošnike bi bilo treba na ravni EU harmonizirati dovoljene aditive.

Predlog spremembe  119

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 5 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  Brandy ali Weinbrand se lahko osladka z do 35 grami na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se zaokroži končni okus.

 

(Besedi „Brandy ali Weinbrand“ morata biti napisani v ležečem tisku, če bo ta predlog spremembe sprejet.)

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 6 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  Žganje iz grozdnih tropin ali grozdni tropinovec se lahko osladka z do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se zaokroži končni okus.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 7 – točka a – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv)  pri žganju iz tropin koščičastega sadja je največja vsebnost cianovodikove kisline7 gramov na hektoliter 100 vol. % alkohola;

(iv)  pri žganju iz tropin koščičastega sadja je največja vsebnost cianovodikove kisline 1 gram na hektoliter 100 vol. % alkohola. Pri žganju iz tropin koščičastega sadja je največja vsebnost etilkarbamata 1 mg/l končnega proizvoda.

Obrazložitev

Cianovodikova kislina je predhodna sestavina za nastanek rakotvorne snovi etilkarbamat. Da se upošteva ciljna vrednost 1 mg/l končnega proizvoda, je treba najvišjo vsebnost cianovodikove kisline zmanjšati s 7 gramov na 1 gram na hektoliter 100 vol. % alkohola. Etilkarbamat je zelo strupena rakotvorna snov. Komisija je na podlagi ustreznih priporočil Codexa Alimentariusa objavila priporočila za zmanjšanje vsebnosti etilkarbamata na ciljno vrednost 1 mg na liter končnega proizvoda.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 7 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  Žganje iz sadnih tropin se lahko osladka z do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Žganje iz rozin ali raisin brandy

8.  Žganje iz rozin ali raisin brandy

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku v skladu s členom 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 8 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  Žganju iz rozin ali raisin brandyju je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.

 

(Besedi „raisin brandy“ morata biti napisani v ležečem tisku, če bo ta predlog spremembe sprejet.)

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 9 – točka a – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv)  pri žganju iz koščičastega sadja je njena največja vsebnost cianovodikove kisline 7 gramov na hektoliter 100 vol. % alkohola.

(iv)  pri žganju iz koščičastega sadja je največja vsebnost cianovodikove kisline 1 gram na hektoliter 100 vol. % alkohola. Pri žganju iz koščičastega sadja je največja vsebnost etilkarbamata 1 mg/l končnega proizvoda.

Obrazložitev

Cianovodikova kislina je predhodna sestavina za nastanek etilkarbamata, ki je rakotvorna snov. Da se upošteva ciljna vrednost 1 mg/l končnega proizvoda, je treba najvišjo vsebnost cianovodikove kisline zmanjšati s 7 gramov na 1 gram na hektoliter 100 vol % alkohola. Etilkarbamat je zelo strupena rakotvorna snov. Komisija je na podlagi ustreznih priporočil iz Codexa Alimentariusa objavila priporočila za zmanjšanje vsebnosti etilkarbamata na ciljno vrednost 1 mg na liter končnega proizvoda.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 9 – točka b – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iia)  –  jagod breka (Sorbus torminalis (L.) Crantz),

 

  plodov jerebike (Sorbus domestica L.),

 

  šipka (Rosa canina L.),

Obrazložitev

Kar zadeva surovine, bi bilo treba največjo dovoljeno vsebnost metanola za to sadje na hektoliter čistega alkohola povečati na 1.350 gramov, da se lahko proizvedejo kakovostni proizvodi z izrazito aromo in okusom. To ne pomeni tveganja za zdravje, saj ta višja vsebnost metanola že velja za več vrst drugega sadja in jagodičja.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 9 – točka f – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kot druga možnost se prodajno poimenovanje „Obstler“ lahko uporablja za sadno žganje, proizvedeno izključno iz različnih sort jabolk, hrušk ali obojega.

 

(Beseda „Obstler“ mora biti napisana v ležečem tisku, če bo ta predlog spremembe sprejet.)

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 9 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  Ko se dve ali več vrst sadja, jagodičja ali rastlin destilirajo skupaj, se proizvod prodaja pod imenom „žganje iz sadja“ ali „žganje iz rastlin“, kot je ustrezno. Ime se lahko dopolni z imenom vsakega sadja, jagodičja ali rastlin, pri čemer se ta imena navedejo po padajočem vrstnem redu glede na uporabljeno količino.

(h)  Ko se dve ali več vrst sadja, jagodičja ali rastlin destilirajo skupaj, se proizvod prodaja pod imenom „žganje iz sadja in rastlin“ ali „žganje iz rastlin in sadja“, odvisno od tega, ali se skupaj destilira drozga, ki je pretežno iz sadja ali jagodičja, ali drozga, ki je iz rastlin. Ime se lahko dopolni z imenom vsakega sadja, jagodičja ali rastlin, pri čemer se ta imena navedejo po padajočem vrstnem redu glede na uporabljeno količino.

 

 

Obrazložitev

Sprememba v prvem odstavku je namenjena boljšemu informiranju potrošnikov. „Obstler“ je v nemško govorečem prostoru (Nemčija, Avstrija, Švica) običajno poimenovanje za žganje iz sadja, proizvedeno iz jabolk in hrušk. Izraz „Obstler“ bi moral biti zaščiten in zato zapisan v ležečem tisku samo v nemškem jeziku.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 9 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  Žganju iz sadja je dovoljeno dodati do 18 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 10 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  Niti žganje iz jabolčnika niti žganje iz hruškovca se ne aromatizira.

(d)  Niti žganje iz jabolčnika niti žganje iz hruškovca se ne aromatizira. To pa ne izključuje tradicionalnih metod proizvodnje.

Obrazložitev

Poročevalka predlaga, da se zaščitijo tradicionalne metode proizvodnje žganja iz jabolčnika in žganja iz hruškovca, kot je Calvados.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 10 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  Žganju iz jabolčnika in žganju iz hruškovca je dovoljeno dodati do 15 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 11 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  Medenemu žganju je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 12 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

12.  Hefebrand

12.  Hefebrand ali žgana pijača iz droži

 

(Besede „ali žgana pijača iz droži“ morajo biti napisane v navadnem krepkem tisku, če bo ta predlog spremembe sprejet.)

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe. Namen drugega dela predloga spremembe je, da se doda popolno ime kategorije, ki v predlogu Komisije manjka.

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 12 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Hefebrand ali žgana pijača iz droži je žgana pijača, proizvedena izključno z destilacijo vinskih droži ali fermentiranega sadja do manj kot 86 vol. % alkohola.

(a)  Hefebrand ali žgana pijača iz droži je žgana pijača, proizvedena izključno z destilacijo vinskih droži ali droži iz fermentiranega sadja do manj kot 86 vol. % alkohola.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 12 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  Hefebrandu ali žgani pijača iz droži je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.

 

(Beseda „Hefebrand“ mora biti napisana v ležečem tisku, če bo ta predlog spremembe sprejet.)

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

13.  Bierbrand ali eau de vie de bière

13.  Bierbrand ali eau de vie de bière

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 13 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  Bierbrandu ali eau de vie de bière je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.

 

(Besede „Bierbrand ali eau de vie de bière“ morajo biti napisane v ležečem tisku, če bo ta predlog spremembe sprejet.)

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

14.  Topinambur

14.  Topinambur ali žgana pijača iz laške repe

 

(Besede „ali žgana pijača iz laške repe“ morajo biti napisane v navadnem krepkem tisku, če bo ta predlog spremembe sprejet.)

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe. Namen drugega dela predloga spremembe je, da se doda popolno ime kategorije, ki v predlogu Komisije manjka.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 14 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  Topinamburju ali žgani pijači iz laške repe je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.

 

(Beseda „Topinambur“ mora biti napisana v ležečem tisku, če bo ta predlog spremembe sprejet.)

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 15 – točka a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Največja vrednost ostanka za etanol kmetijskega porekla mora biti taka, kot je določeno v točki (1) Priloge I, razen za metanol, katerega vsebnost ne sme presegati 10 gramov na hektoliter 100 vol. % alkohola.

Največja vrednost ostanka za etanol kmetijskega porekla, ki se ga uporablja za proizvodnjo vodke, mora biti taka, kot je določeno v točki (1) Priloge I, razen za metanol, katerega vsebnost ne sme presegati 10 gramov na hektoliter 100 vol. % alkohola.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 15 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  Najmanjši volumenski delež alkohola v vodki je 37,5 %.

(b)  Volumenski delež alkohola v vodki je najmanj 37,5 % in največ 80 %.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 15 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  Vodke se ne barva.

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 15 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  Opis, predstavitev ali označevanje vodke, ki ni proizvedena izključno iz krompirja ali žit, nosi navedbo „proizvedeno iz ...“, ki se dopolni z imenom surovin, uporabljenih za proizvodnjo etanola kmetijskega porekla.

(d)  Opis, predstavitev ali označevanje vodke, ki ni proizvedena izključno iz krompirja ali žit ali obojega, nosi navedbo „proizvedeno iz ...“, ki se dopolni z imenom surovin, uporabljenih za proizvodnjo etanola kmetijskega porekla.

Obrazložitev

V predlogu Komisije so črtane vse navedbe in/ali v besedilu. Namen tega predloga spremembe je ohraniti sedanje načine proizvodnje.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 15 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  Vodki se lahko doda sladkor, da se zaokroži končni okus. Vendar končni proizvod ne sme vsebovati več kot 10 g snovi za sladkanje na liter, izraženih kot ekvivalent invertnega sladkorja.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 15 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  Druga možnost je, da se prodajno poimenovanje „vodka“ uporablja v vseh državah članicah.

 

(Beseda „vodka“ mora biti napisana v ležečem tisku, če bo ta predlog spremembe sprejet.)

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 16 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  proizvedena je z maceracijo sadja ali jagodičja iz točke (ii), delno fermentiranega ali nefermentiranega, z morebitnim dodatkom največ 20 litrov etanola kmetijskega porekla ali žganja ali destilata iz enakega sadja, ali mešanice le-teh, na 100 kg fermentiranega sadja ali jagodičevja, ki ji sledi destilacija do manj kot 86 vol. % alkohola;

(i)  proizvedena je z maceracijo sadja ali jagodičja iz točke (ii), delno fermentiranega ali nefermentiranega, z morebitnim dodatkom največ 20 litrov etanola kmetijskega porekla ali žganja ali destilata iz enakega sadja, ali kombinacije le-teh, na 100 kg fermentiranega sadja ali jagodičevja, ki ji sledi destilacija do manj kot 86 vol. % alkohola;

Obrazložitev

Da se prepreči zamenjava z opredelitvijo mešanice v točki 3 člena 2(1).

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 16 – točka a – točka ii – alinea 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  jagod jerebike (Sorbus aucuparia L.),

–  (Ne zadeva slovenske različice.)

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 16 – točka a – točka ii – alinea 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  plodov jerebike (Sorbus domestica L.),

–  (Ne zadeva slovenske različice.)

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 16 – točka a – točka ii – alinea 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  aronija (Aronia MEDIK.),

 

čremsa (Prunus padus L.),

Obrazložitev

Navedeni surovini bi bilo treba vključiti na seznam sadja ali jagodičja, dovoljenega za to kategorijo proizvodov.

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 17 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Geist (z imenom uporabljenega sadja ali surovin) je žgana pijača, pridobljena z maceracijo nefermentiranega sadja in jagodičja iz točke (a)(ii) kategorije 16 ali zelenjave, oreščkov ali drugih rastlinskih snovi, kot so zdravilna zelišča ali cvetni listi vrtnice, v etanolu kmetijskega porekla, ki ji sledi destilacija do manj kot 86 vol. %.

(a)  Geist (z imenom uporabljenega sadja ali surovin) je žgana pijača, pridobljena z maceracijo nefermentiranega sadja in jagodičja iz točke (a)(ii) kategorije 16 ali zelenjave, oreščkov, gob ali drugih rastlinskih snovi, kot so zdravilna zelišča ali cvetni listi vrtnice, v etanolu kmetijskega porekla, ki ji sledi destilacija do manj kot 86 vol. %.

Obrazložitev

Gobe ne spadajo med rastline in jih je zato treba navesti ločeno.

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

17.  Geist (z imenom uporabljenega sadja ali surovine)

17.  Geist (z imenom uporabljenega sadja ali surovine)

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 17 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  Uporaba izraza „-geist“, pred katerim je namesto sadja naveden drug izraz, je za izmišljena imena v sektorju žganih pijač še naprej dovoljena.

Obrazložitev

S tem se omogoči poimenovanje žganih pijač z imeni kot je „Stadtgeist“ ali „Schlossgeist“.

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 19 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Žgane pijače z aromo brinja so žgane pijače, proizvedene z aromatiziranjem etanola kmetijskega porekla ali žitnega žganja ali žitnega destilata ali mešanice le-teh z brinovimi jagodami (Juniperus communis L. ali Juniperus oxicedrus L.).

(a)  Žgane pijače z aromo brinja so žgane pijače, proizvedene z aromatiziranjem etanola kmetijskega porekla ali žitnega žganja ali žitnega destilata ali kombinacije le-teh z brinovimi jagodami (Juniperus communis L. ali Juniperus oxicedrus L.).

Obrazložitev

Da se prepreči zamenjava z opredelitvijo mešanice v točki 3 člena 2(1).

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 20 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

20.  Gin

20.  Gin

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 21 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

21.  Destilirni gin

21.  Destilirni gin

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 21 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  mešanica destilata in etanola kmetijskega porekla enake sestave, čistosti in vsebnosti alkohola; za aromatiziranje destiliranega gina se prav tako lahko uporabljajo aromatične snovi in/ali aromatični pripravki, kakor je navedeno v točki (c) kategorije 20.

(ii)  kombinacija destilata in etanola kmetijskega porekla enake sestave, čistosti in vsebnosti alkohola; za aromatiziranje destiliranega gina se prav tako lahko uporabljajo aromatične snovi in/ali aromatični pripravki, kakor je navedeno v točki (c) kategorije 20.

Obrazložitev

Da se prepreči zamenjava z opredelitvijo mešanice v točki 3 člena 2(1).

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 22– naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

22.  London gin

22.  London gin

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 22– točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  Izraz London gin je lahko dopolnjen z izrazom „dry“.

(c)  Izrazu London gin se lahko doda izraz „dry“.

Obrazložitev

Ta popravek besedila bolje kaže sedanjo prakso in bo povečal prožnost.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 24 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

24.  Akvavit ali aquavit

24.  Akvavit ali aquavit

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 26 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

26.  Pastis

26.  Pastis

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 27 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

27.  Pastis de Marseille

27.  Pastis de Marseille

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 28 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

28.  Anis

28.  Anis

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 28 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  Najmanjši volumenski delež alkohola v anisu je 37 %.

(b)  Najmanjši volumenski delež alkohola v anisu je 35 %.

Obrazložitev

Popravek tipkarske napake v predlogu.

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 29 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

29.  Destilirani anis

29.  Destilirani anis

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 30 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

30.  Grenke žgane pijače ali bitter

30.  Grenke žgane pijače ali bitter

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 30 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Grenke žgane pijače ali bitter so žgane pijače s prevladujočim grenkim okusom, ki se pridobivajo z aromatiziranjem etanola kmetijskega porekla z aromatičnimi snovmi.

(a)  Grenke žgane pijače ali bitter so žgane pijače s prevladujočim grenkim okusom, ki se pridobivajo z aromatiziranjem etanola kmetijskega porekla z aromatičnimi snovmi ali aromatičnimi pripravki ali obojim.

Obrazložitev

Popravek izpustitve v predlogu.

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 31– točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  Najmanjša vsebnost sladkorja v aromatizirani vodki je 100 gramov na liter, izraženih kot invertni sladkor.

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 31 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  Izraz „vodka“ v katerem koli uradnem jeziku Unije, se lahko nadomesti z izrazom „vodka“.

 

(Druga beseda „vodka“ mora biti napisana v ležečem tisku, če bo ta predlog spremembe sprejet.)

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 32– točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  proizvedena z uporabo etanola kmetijskega porekla ali destilata kmetijskega porekla ali ene ali več žganih pijač ali mešanice le-teh, sladkana in z dodatkom ene ali več arom, proizvodov kmetijskega porekla ali živil.

(ii)  proizvedena z uporabo etanola kmetijskega porekla ali destilata kmetijskega porekla ali ene ali več žganih pijač ali kombinacije le-teh, sladkana in z dodatkom ene ali več arom, proizvodov kmetijskega porekla ali živil.

Obrazložitev

Da se prepreči zamenjava z opredelitvijo mešanice v točki 3 člena 2(1).

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 32– točka d – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Druga možnost je, da se prodajno poimenovanje „liqueur“ uporablja v vseh državah članicah.

 

(Beseda „liqueur“ mora biti napisana v ležečem tisku, če bo ta predlog spremembe sprejet.)

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 32 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  Prodajnemu poimenovanju „liqueur“ se lahko doda tudi ime arome ali živila, uporabljenega pri pripravi proizvoda.

Obrazložitev

Za namene pravne varnosti in podobno kot pri žganju iz sadja (točka 9(f) te priloge) bi bilo treba pri opredelitvi pojma liqueur navesti, da se to prodajno poimenovanje lahko tudi nadomesti z imenom uporabljene arome ali živila.

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 34 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

34.  Crème de cassis

34.  Crème de cassis

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 35 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

35.  Guignolet

35.  Guignolet

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 36 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

36.  Punch au rhum

36.  Punch au rhum

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 37 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

37.  Sloe gin

37.  Sloe gin

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 38 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

38.  Žgana pijača, aromatizirana s trnuljami, ali Pacharán

31a.  Žgana pijača, aromatizirana s trnuljami, ali Pacharán

 

(kategorijo „Žgana pijača, aromatizirana s trnuljami, ali Pacharán“ se prestavi med kategorijama 31 „vodka“ in 32 „liquor“.)

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe. Mesto te kategorije v Prilogi II ni ustrezno. Kategorije, ki sledijo kategoriji 32. „Liquor“ so vsi likerji, v tem primeru pa ni vedno tako. Odvisno je od tega, koliko sladkorja vsebuje.

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 39 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

39.  Sambuca

39.  Sambuca

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 39 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  ima najmanjšo vsebnost sladkorja 370 gramov na liter, izraženo kot invertni sladkor;

(ii)  ima najmanjšo vsebnost sladkorja 350 gramov na liter, izraženo kot invertni sladkor;

Obrazložitev

Popravek tipkarske napake v predlogu.

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 40 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

40.  Maraschino, Marrasquino ali Maraskino

40.  Maraschino, Marrasquino ali Maraskino

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 41 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

41.  Nocino

41.  Nocino

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 42 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

42.  Jajčni liker ali advocaat ali avocat ali advokat

42.  Jajčni liker ali advocaat ali avocat ali advokat

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 42 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Jajčni liker ali advocaat ali avocat ali advokat je aromatizirana ali nearomatizirana žgana pijača, pridobljena iz etanola kmetijskega porekla, destilata ali žganja, ali mešanice le-teh, ki vsebuje kakovosten jajčni rumenjak, jajčni beljak in sladkor ali med. Najmanjša vsebnost sladkorja ali medu mora znašati 150 gramov na liter, izražena kot invertni sladkor. Najmanjša vsebnost čistega jajčnega rumenjaka mora znašati 140 gramov na liter končnega proizvoda.

(a)  Jajčni liker ali advocaat ali avocat ali advokat je aromatizirana ali nearomatizirana žgana pijača, pridobljena iz etanola kmetijskega porekla, destilata ali žganja, ali kombinacije le-teh, ki vsebuje jajčni rumenjak, jajčni beljak in sladkor ali med. Najmanjša vsebnost sladkorja ali medu mora znašati 150 gramov na liter, izražena kot invertni sladkor. Najmanjša vsebnost čistega jajčnega rumenjaka mora znašati 140 gramov na liter končnega proizvoda. Če se uporabljajo druga jajca kot jajca kokoši vrste Gallus gallus, je to treba navesti na označbi.

Obrazložitev

Da se prepreči zamenjava z opredelitvijo mešanice v točki 3 člena 2(1).

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 42 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  Pri pripravi jajčnega likerja ali advocaata ali avocata ali advokata se lahko uporabljajo samo aromatične snovi in aromatični pripravki.

(c)  Pri pripravi jajčnega likerja ali advocaata ali avocata ali advokata se lahko uporabljajo samo živila z aromatičnimi lastnostmi, naravne aromatične snovi in aromatični pripravki.

Obrazložitev

Za zaokrožitev okusa jajčnega likerja se po tradicionalnih metodah pogosto uporabi mleko ali smetana. Ti živili nista aromi v smislu zakonodaje EU o aromah. S spremembo bi se omogočile tradicionalne metode proizvodnje. Določitev, da se lahko jajčnemu likerju dodajajo samo naravne aromatične snovi in ne tudi druge naravnim enake ali umetne aromatične snovi, ustreza sedanjemu stanju.

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 42– točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  Pri pripravi jajčnega likerja ali advocaata ali avocata ali advokata se lahko uporablja smetana.

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 43 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Liker z jajci je aromatizirana ali nearomatizirana žgana pijača, pridobljena iz etanola kmetijskega porekla, destilata ali žgane pijače, ali mešanice le-teh, ki vsebuje značilne sestavine, kot so kakovosten jajčni rumenjak, jajčni beljak in sladkor ali med. Najmanjša vsebnost sladkorja ali medu mora znašati 150 gramov na liter, izražena kot invertni sladkor. Najmanjša vsebnost rumenjakov mora znašati 70 gramov na liter končnega proizvoda.

(a)  Liker z jajci je aromatizirana ali nearomatizirana žgana pijača, pridobljena iz etanola kmetijskega porekla, destilata ali žgane pijače, ali kombinacije le-teh, ki vsebuje značilne sestavine, kot so kakovosten jajčni rumenjak, jajčni beljak in sladkor ali med. Najmanjša vsebnost sladkorja ali medu mora znašati 150 gramov na liter, izražena kot invertni sladkor. Najmanjša vsebnost rumenjakov mora znašati 70 gramov na liter končnega proizvoda.

Obrazložitev

Da se prepreči zamenjava z opredelitvijo mešanice v točki 3 člena 2(1).

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 44 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

44.  Mistrà

44.  Mistrà

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 45 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

45.  Väkevä glögi ali spritglögg

45.  Väkevä glögi ali spritglögg

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Priloga II – del I – kategorija 46 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

46.  Berenburg ali Beerenburg

46.  Berenburg ali Beerenburg

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se ime kategorije žganih pijač zapiše v ležečem tisku zaradi izvajanja člena 13 predloga uredbe.

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Priloga II – del II – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Guignolet Kirsch se proizvaja v Franciji in je pridobljen z mešanjem pijač guignolet in kirsch, pri čemer vsaj 3 % čistega alkohola, ki ga vsebuje končni proizvod, izhaja iz pijače kirsch. Najmanjši volumenski odstotek alkohola v pijači Guignolet Kirsch je 15 %. Pri označevanju in predstavitvi je beseda „Guignolet“ navedena z znaki iste pisave, velikosti in barve ter v isti vrstici kot beseda „Kirsch“, pri steklenicah pa mora biti navedena na sprednji označbi. V informacijah o alkoholni sestavi je naveden volumenski odstotek čistega alkohola, ki ga predstavljata pijači guignolet in kirsch v skupni vsebnosti čistega alkohola glede na volumen pijače Guignolet Kirsch.

Obrazložitev

Poročevalka predlaga, da se za pijačo Guignolet Kirsch določijo posebna pravila, tako kot za pijači Rum Verschnitt in Slivovice.

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

PRILOGA IIa

 

DINAMIČNI SISTEM STARANJA OZIROMA SISTEM „CRIADERAS Y SOLERA“

 

Dinamični sistem staranja oziroma sistem „criaderas y solera“ zajema redne odtočitve dela brandyja iz posameznih hrastovih sodov in posod, ki predstavljajo stopnje staranja, ter ustrezne dotočitve z brandyjem, odtočenim iz predhodne stopnje staranja.

 

Opredelitve pojmov

 

Stopnje staranja: Vsaka skupina hrastovih sodov in posod z enako ravnjo zorenja, skozi katero se brandy pomika v procesu staranja. Posamezne stopnje se imenujejo „criadera“, zadnja stopnja pred odpošiljanjem brandyja pa se imenuje „solera“.

 

Odtočitev: del brandyja, ki se odtoči iz vsakega hrastovega soda in posode v okviru ene stopnje staranja in doda v hrastove sode in posode naslednje stopnje staranja, v primeru „solere“ pa se odpošlje naprej.

 

Dotočitev: del brandyja iz hrastovih sodov in posod katere koli stopnje staranja, ki se doda v hrastove sode in posode naslednje stopnje staranja ter se premeša z vsebino v njih.

 

Povprečna starost: čas, ki ustreza rotaciji skupnih zalog brandyja, ki se stara, izračunan kot delež med skupnim volumnom brandyja na vseh stopnjah staranja in volumnom odtočitev na zadnji stopnji staranja („solera“) v enem letu.

 

Povprečna starost brandyja, odtočenega iz solere, se lahko izračuna po naslednji formuli: ̅ = Vt/Ve,

 

kjer je:

 

  t povprečna starost, izražena v letih,

 

  Vt skupni volumen zalog v sistemu staranja, izražen v litrih čistega alkohola,

 

  Ve skupni volumen proizvoda, odtočenega za odpošiljanje v enem letu, izražen v litrih čistega alkohola.

 

Najnižja povprečna starost. Pri manj kot tisočlitrskih hrastovih sodih in posodah je število letnih odtočitev in dotočitev enako ali nižje od dvakratnega števila stopenj staranja v sistemu, s čimer se zagotovi, da je najmlajša sestavina stara 6 mesecev ali več.

 

Pri manj kot tisočlitrskih hrastovih sodih in posodah je število letnih odtočitev in dotočitev enako ali nižje od števila stopenj staranja v sistemu, s čimer se zagotovi, da je najmlajša sestavina stara 1 leto ali več.

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe v odstavku 3 a (novo) člena 11.

  • [1]    Še ni objavljeno v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je decembra 2016 objavila osnutek uredbe o žganih pijačah. Namen uredbe je prilagoditev sedanjega pravnega okvira Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU).

Poročevalka podpira prilagoditev zakonodaje o žganih pijačah Lizbonski pogodbi, vendar meni, da je treba v celotnem postopku prilagoditve ohraniti pooblastila, ki jih Parlament že ima v okviru veljavne zakonodaje. Komisiji se zahvaljuje za prizadevanja, vendar meni, da je bilo treba v nekaterih točkah podati predloge sprememb, da bi se te pravice ohranile. V zvezi s prenosom pooblastil na Komisijo se zdi primerno, da se ta prenos omeji na obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja.

Ena od bistvenih sprememb predloga v primerjavi z veljavno uredbo je pravna podlaga. Poročevalka meni, da je uvedba člena 43(2) PDEU zelo ustrezna, da se izpostavi umeščenost te zakonodaje na področje kmetijstva. Ne le, da so žgane pijače kvantitativno in kvalitativno zelo pomemben način predelave kmetijskih pridelkov v Uniji; tudi etanol, uporabljen za izdelavo žganih pijač, mora biti kmetijskega porekla.

V zvezi s spremembo poglavja III o geografskih označbah se poročevalka strinja s Komisijo, da je treba uskladiti različne obstoječe sisteme, ki se uporabljajo za geografske označbe v Evropski uniji, vendar meni, da je treba upoštevati posebnosti sektorja žganih pijač. Poleg tega morajo biti obstoječe geografske označbe, za katere je bila že predložena ustrezna tehnična dokumentacija, z novo uredbo samodejno zaščitene kot geografske označbe in po začetku veljavnosti te uredbe ne sme biti možnosti za preklic zaščite.

V tem duhu harmonizacije je iz predloga črtana Priloga III k Uredbi (ES) 110/2008 o geografskih označbah in prenesena v elektronski register, podobno kot je določeno za zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe za vino in živila. Poročevalka glede na pomembnost registra sicer lahko podpre usklajevanje in razume, zakaj je Komisija črtala Prilogo III, vendar meni, da mora pri spreminjanju omenjenega registra sodelovati Parlament.

Člen 13 predloga določa, da se izrazi, ki so v Prilogi II navedeni v ležečem tisku, pri označevanju in pri predstavitvi žganih pijač ne smejo prevajati. Predlagane so tehnične spremembe, da se naslovi kategorij žganih pijač, navedenih v Prilogi II, prilagodijo zaradi jasnosti pri izpolnjevanju določb omenjenega člena.

Nazadnje so bili za Prilogo II podani tudi predlogi sprememb tehnične narave, da se odpravijo izpustitve ali neskladnosti z veljavno uredbo.

MNENJE Odbora za mednarodno trgovino (11.10.2017)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščiti geografskih označb žganih pijač
(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Pripravljavec mnenja: Nicola Danti

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Glavni cilj predlagane uredbe je uskladiti veljavno zakonodajo na tem področju s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU) ter pooblastiti Evropsko komisijo za sprejetje delegiranih in izvedbenih v skladu s členoma 290 in 291 PDEU.

Poročevalec kljub temu meni, da se s predlogom Komisije spreminjajo nekateri bistveni elementi temeljnega akta in uvajajo novi, ki bi lahko vplivali na področja pristojnosti Odbora za mednarodno trgovino.

Sektor žganih pijač je z več kot 10 milijard EUR prometa v letu 2016 eden od pomembnejših evropskih izvoznih sektorjev, saj zajema 8 % celotnega evropskega izvoza proizvodov živilskopredelovalne industrije.

V zvezi s tem je pomembno opozoriti na pomen geografskih označb, ki so tudi na področju žganih pijač instrument za varovanje razlikovalnega značaja in kakovosti lokalnih, regionalnih in nacionalnih proizvodov EU, saj med drugim omogočajo ohranjanje tradicionalnih znanj in spretnosti ter z njimi povezanih delovnih mest, pa tudi zagotavljanje jasnih informacij za potrošnike o lastnostih, ki tem proizvodom dajejo dodano vrednost.

Geografske označbe so postale eden glavnih ofenzivnih interesov v okviru evropske trgovinske politike, prek katere se poskuša tudi zunaj EU doseči podobno raven varstva kot v Evropi, za kakovostne evropske proizvode pa olajšati dostop do trgov tretjih držav.

Kot vse oblike pravic intelektualne lastnine, tudi zaščitene geografske označbe lahko postanejo predmet zlorabe. Da bi v celoti zaščitili ugled žganih pijač na notranjem in globalnem trgu, je treba okrepiti zaščito proti ponarejanju in goljufivih praksam.

V zvezi s tem poročevalec meni, da bi bilo treba v ustreznih regulativnih okvirih oblikovati zakonodajo, s katero bi enako raven zaščite razširili na primere blaga s ponarejenimi geografskimi označbami, ki potuje čez ozemlje EU, tudi če ni namenjeno dajanju na notranji trg.

Leta 2014 je bila vrednost proizvodov, pri katerih so bile kršene zaščitene geografske označbe, približno 4,3 milijarde EUR, kar ustreza približno 9 % celotnega trga geografskih označb v EU. Glede na skupno vrednost različnih proizvodov, ki so zaščiteni z geografskimi označbami, se pri žganih pijačah beleži največ kršitev.

Zato je temeljnega pomena posodobiti ustrezno zakonodajo, da bi ohranili vsaj raven varstva, ki jo zagotavlja obstoječa zakonodaja, ter ustrezno ovrednotili ta sektor.

V zvezi s tem poročevalec meni, da bi bilo primerno ponovno uvesti določbo, ki določa, da imajo žgane pijače, namenjene za izvoz, poleg imena geografske označbe, na etiketi lahko naveden tudi prevod v jeziku, ki ni uradni jezik Evropske unije, če tako zahteva zakonodaja tretje države. Če bi določili, da je ta možnost uresničljiva samo, če Komisija sprejme delegirane akte, bi se po mnenju poročevalca postopek preveč zavlekel.

Ena od prednosti predloga je gotovo ta, da uvaja elektronski register vseh geografskih označb žganih pijač. Register bo lahko inovativen, dinamičen in pregleden ter lažje dostopen instrument, ki bo moral imeti enako pravno veljavnost kot Priloga III k Uredbi (ES) št. 110/2008 in bo samodejno vključeval geografske označbe, ki so registrirane in opremljene s specifikacijami za proizvode, kot določa Priloga. Register lahko vključuje tudi geografske označbe, ki so proizvedene v tretjih državah in zaščitene v Evropski uniji v okviru mednarodnega sporazuma, če te države to želijo. Poročevalec meni, da bi bilo ta pomemben element mogoče uporabiti v okviru trgovinskih pogajanj s tretjimi državami, ki so pokazale zanimanje v zvezi s tem.

Meni tudi, da bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za sprejetje delegiranih aktov za določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja za enako dolga obdobja.

Prenesena pooblastila so povezana z bistvenimi elementi Uredbe, glede katerih bosta potrebna široko sodelovanje in tekoča izmenjava informacij med državami članicami, Parlamentom in Komisijo, da bi se lahko bolje odzvali na potrebe in interese sektorja.

Končno poročevalec meni, da bi uskladitev s PDEU morala zagotoviti vsaj enako raven zaščite in pomembnosti za ta sektor kot veljavna uredba.

Prepričan je, da bi bilo z dolgoročnega vidika primerno za geografske označbe v EU oblikovati čim bolj enoten regulativni okvir, seveda ob upoštevanju posebnosti različnih sektorjev. S tem bi okrepili in še bolj uskladili položaj EU na mednarodni ravni v zvezi s tem vprašanjem, zlasti pri pogajanjih o trgovinskih sporazumih s tretjimi državami.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  V nekaterih primerih nosilci živilske dejavnosti morda morajo ali želijo navesti poreklo žganih pijač, da s tem pozornost potrošnikov usmerijo na lastnosti svojega proizvoda. Takšne navedbe porekla bi morale upoštevati usklajena merila. Zato bi bilo treba za predstavitev in označevanje žganih pijač predvideti posebne določbe o navedbi države porekla ali kraja izvora.

(15)  V nekaterih primerih nosilci živilske dejavnosti morda morajo ali želijo navesti poreklo žganih pijač, da s tem pozornost potrošnikov usmerijo na lastnosti svojega proizvoda. Zato bi bilo treba za predstavitev in označevanje žganih pijač predvideti posebne določbe o navedbi države porekla ali kraja izvora.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Glede zaščite geografskih označb je pomembno, da se ustrezno upošteva Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljnjem besedilu: sporazum TRIPS), zlasti člena 22 in 23 Sporazuma, in Splošni sporazum o tarifah in trgovini (v nadaljnjem besedilu: sporazum GATT), ki sta bila odobrena s Sklepom Sveta 94/800/ES12.

(17)  Glede zaščite geografskih označb je pomembno, da se ustrezno upošteva Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljnjem besedilu: sporazum TRIPS), zlasti člena 22 in 23 Sporazuma, in Splošni sporazum o tarifah in trgovini (v nadaljnjem besedilu: sporazum GATT), zlasti člena V o prostem tranzitu, ki sta bila odobrena s Sklepom Sveta 94/800/ES12. V tem pravnem okviru, da se zagotovi popolna skladnost z zahtevami v zvezi z zaščito geografskih označb žganih pijač, vključno z embalažo, in za učinkovitejši boj proti ponarejanju, bi bilo treba uvesti instrument, ki bi omogočal zaseg žganih pijač, ki potujejo čez ozemlje EU in za katere se sumi, da kršijo zaščito geografskih označb.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta13 se ne uporablja za žgane pijače. Zato bi bilo treba določiti pravila o zaščiti geografskih označb žganih pijač. Geografske označbe, ki določajo žgane pijače kot pijače s poreklom z ozemlja države ali iz regije ali kraja tega ozemlja, katerih določena kakovost, sloves ali druge značilnosti žganih pijač se pripisujejo zlasti geografskemu poreklu, bi morala registrirati Komisija.

(18)  Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta13 se ne uporablja za žgane pijače. Zato bi bilo treba določiti pravila o zaščiti geografskih označb žganih pijač. Geografske označbe, ki določajo žgane pijače kot pijače s poreklom z ozemlja države ali iz regije ali kraja tega ozemlja, katerih določena kakovost, sloves, tradicionalni načini predelave in proizvodnje ali druge značilnosti žganih pijač se pripisujejo zlasti geografskemu poreklu, bi morala registrirati Komisija.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Določiti bi bilo treba postopke za registracijo, spremembo in morebiten preklic geografskih označb Unije ali tretje države v skladu s sporazumom TRIPS, hkrati pa bi bilo treba samodejno priznati status obstoječih zaščitenih geografskih označb Unije. Da bi se postopkovna pravila o geografskih označbah uskladila v vseh zadevnih sektorjih, bi morali takšni postopki za žgane pijače temeljiti na bolj izčrpnih in dobro preizkušenih postopkih za kmetijske proizvode in živila iz Uredbe (EU) št. 1151/2012, ob upoštevanju posebnosti žganih pijač. Za poenostavitev postopkov registracije in zagotovitev, da so informacije za nosilce živilske dejavnosti in potrošnike na voljo v elektronski obliki, bi bilo treba vzpostaviti elektronski register geografskih označb.

(19)  Določiti bi bilo treba postopke za registracijo, spremembo in morebiten preklic geografskih označb Unije ali tretje države v skladu s sporazumom TRIPS, hkrati pa bi bilo treba samodejno priznati status obstoječih registriranih geografskih označb Unije. Da bi se postopkovna pravila o geografskih označbah uskladila v vseh zadevnih sektorjih, bi morali takšni postopki za žgane pijače temeljiti na podobnih postopkih, ki se uporabljajo za kmetijske proizvode in živila iz Uredbe (EU) št. 1151/2012, ob upoštevanju posebnosti žganih pijač. Za poenostavitev postopkov registracije in zagotovitev, da so informacije za nosilce živilske dejavnosti in potrošnike na voljo v preglednem, izčrpnem in lahko dostopnem elektronskem registru geografskih označb z enako pravno vrednostjo kot jo ima Priloga III Uredbe št. 110/2008. Komisija bi morala samodejno registrirati geografske označbe, registrirane v skladu z Uredbo (ES) št. 110/2008. Komisija bi morala dokončati preverjanje geografskih označb iz Priloge III Uredbe (ES) št. 110/2008 v skladu s členom 20 omenjene uredbe pred začetkom njene veljavnosti.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Da bi se upoštevale spreminjajoče se zahteve potrošnikov, tehnološki napredek, razvoj zadevnih mednarodnih standardov in potreba po izboljšanju ekonomskih pogojev proizvodnje in trženja, tradicionalnih postopkov staranja in, v posebnih primerih, zakonodaje tretjih držav uvoznic ter da bi se zagotovila zaščita geografskih označb, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s spremembami ali odstopanji od tehničnih opredelitev in zahtev kategorij žganih pijač ter posebnih pravil, ki veljajo za nekatere od njih, iz poglavja I te uredbe, označevanjem in predstavitvijo iz poglavja II te uredbe, geografskimi označbami iz poglavja III te uredbe ter preverjanji in izmenjavo informacij iz poglavja IV te uredbe.

(22)  Da bi se upoštevale spreminjajoče se zahteve potrošnikov, tehnološki napredek, razvoj zadevnih mednarodnih standardov in potreba po izboljšanju ekonomskih pogojev proizvodnje in trženja, tradicionalnih postopkov staranja in, v posebnih primerih, zakonodaje tretjih držav uvoznic ter da bi se zagotovila zaščita geografskih označb, obenem pa bi se upoštevala pomembnost tradicionalnih praks, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s spremembami ali odstopanji od tehničnih opredelitev in zahtev kategorij žganih pijač ter posebnih pravil, ki veljajo za nekatere od njih, iz poglavja I te uredbe, označevanjem in predstavitvijo iz poglavja II te uredbe, geografskimi označbami iz poglavja III te uredbe ter preverjanji in izmenjavo informacij iz poglavja IV te uredbe.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  „specifikacija proizvoda“ pomeni dokumentacijo, ki se priloži zahtevku za zaščito geografske označbe in določa specifikacije, ki jih mora izpolnjevati zadevna žgana pijača;

(7)  „specifikacija proizvoda“ pomeni dokumentacijo, ki se priloži zahtevku za zaščito geografske označbe in določa specifikacije, ki jih mora izpolnjevati zadevna žgana pijača, ter ustreza tehničnemu dokumentu iz člena 17 Uredbe (ES) št. 110/2008;

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Delegirani akti iz točk (a) in (b) prvega pododstavka so omejeni na izpolnitev dokazanih potreb, ki izhajajo iz razvijajočega se povpraševanja potrošnikov, tehnološkega napredka in razvoja ustreznih mednarodnih standardov ali potreb po inovacijah proizvodov.

Delegirani akti iz točk (a) in (b) prvega pododstavka so omejeni na izpolnitev dokazanih potreb, ki izhajajo iz razvijajočega se povpraševanja potrošnikov, tehnološkega napredka in razvoja ustreznih mednarodnih standardov ali potreb po inovacijah proizvodov, in hkrati upoštevajo pomembnost tradicionalnih praks.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če žgana pijača izpolnjuje zahteve, ki so določene za več kot eno od kategorij žganih pijač od 15 do 47 iz dela I Priloge II, se lahko prodaja pod enim ali več prodajnimi poimenovanji, navedenimi pod temi kategorijami.

3.  Če žgana pijača izpolnjuje zahteve, ki so določene za več kot eno od kategorij žganih pijač od 1 do 47 iz dela I Priloge II, se lahko prodaja pod enim ali več prodajnimi poimenovanji, navedenimi pod temi kategorijami.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izrazi, navedenimi v ustrezni specifikaciji proizvoda.

(b)  katerimi koli izrazi, ki so dovoljeni v ustrezni specifikaciji proizvoda.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prodajna poimenovanja iz odstavka 1, dopolnjena z izrazom „aroma“ ali katerim koli podobnim izrazom, se lahko uporabljajo le, če se nanašajo na arome, ki oponašajo okus žgane pijače, ali na njihovo uporabo pri proizvodnji živila, ki ni pijača. Geografske označbe se ne uporabljajo za opisovanje arom.

črtano

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar je navedeno poreklo žgane pijače, to ustreza državi ali ozemlju porekla v skladu s členom 60 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta16.

1.  Kadar je navedeno poreklo žgane pijače, se to nanaša na kraj ali območje, kjer je bila izvedena faza postopka proizvodnje, s katero je žgana pijača dobila značaj in bistvene lastnosti.

_______________

 

16Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

 

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Brez poseganja v odstavek 1 je dovoljeno geografske označbe in izraze v ležečem tisku iz Priloge II te uredbe v primeru žganih pijač, proizvedenih v Uniji in namenjenih za izvoz, ponoviti tudi v jeziku, ki ni uradni jezik Unije, če je to zakonska zahteva tretje države uvoznice, ne pa nadomestiti prvotnih označb in izrazov.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Da bi se upoštevali razvijajoče se povpraševanje potrošnikov, tehnološki napredek, razvoj ustreznih mednarodnih standardov in potreba po izboljšanju ekonomskih pogojev proizvodnje in trženja, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 43, in sicer v zvezi s:

1.  Da bi se upoštevali razvijajoče se povpraševanje potrošnikov, tehnološki napredek, razvoj ustreznih mednarodnih standardov in potreba po izboljšanju ekonomskih pogojev proizvodnje in trženja, obenem pa bi se zagotovilo varstvo potrošnikov in bi se upoštevale tradicionalne prakse, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 43, in sicer v zvezi s:

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V izjemnih primerih, kadar tako zahteva zakonodaja tretje države uvoznice, se Komisijo v skladu s členom 43 pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z odstopanji od določb o predstavitvi in označevanju iz tega poglavja.

črtano

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Zaščitene geografske označbe lahko uporablja vsak izvajalec dejavnosti, ki trži žgano pijačo, proizvedeno v skladu z ustrezno specifikacijo proizvoda.

1.  Registrirane geografske označbe lahko uporablja vsak izvajalec dejavnosti, ki trži žgano pijačo, proizvedeno v skladu z ustrezno specifikacijo proizvoda.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zaščitene geografske označbe in žgane pijače, ki uporabljajo ta zaščitena imena v skladu s specifikacijo proizvoda, so zaščitene pred:

2.  Registrirane geografske označbe in žgane pijače, ki uporabljajo ta zaščitena imena v skladu s specifikacijo proizvoda, so zaščitene pred:

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vsako zlorabo, posnemanjem ali navajanjem, tudi če je navedeno pravo poreklo proizvodov ali storitev ali če je zaščiteno ime prevedeno ali mu je dodan izraz, kot so „vrsta“, „tip“, „metoda“, „kot se proizvaja v“, „imitacija“ ali podobno;

(b)  vsako zlorabo, posnemanjem ali navajanjem, tudi če je navedeno pravo poreklo proizvodov ali storitev ali če je zaščiteno ime prevedeno ali mu je dodan izraz, kot so „vrsta“, „tip“, „sorta“ „metoda“, „kot se proizvaja v“, „imitacija“ ali podobno;

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  vsako drugo napačno ali zavajajočo označbo izvora, porekla, značaja ali bistvenih lastnosti proizvoda, ki se uporablja na notranji ali zunanji strani embalaže, v reklamnem gradivu ali dokumentih v zvezi z zadevnim proizvodom in pred uporabo embalaže, ki lahko ustvari napačen vtis o njegovem poreklu;

(c)  vsako drugo napačno ali zavajajočo označbo izvora, porekla, sestavin, značaja ali bistvenih lastnosti proizvoda, ki se uporablja pri predstavitvi ali označevanju proizvoda, ki lahko ustvari napačen vtis o njegovem poreklu;

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Zaščita za geografske označbe iz odstavka 2 se razširi na blago, vključno z njegovo embalažo, ki prihaja iz tretjih držav in se s trgovino vnese v Unijo, ne da bi se dalo v prosti promet.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Zaščitene geografske označbe v Uniji ne morejo postati generične v smislu člena 32(1).

3.  Registrirane geografske označbe v Uniji ne morejo postati generične v smislu člena 32(1).

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za odpravo nezakonite uporabe zaščitenih geografskih označb iz odstavka 2.

4.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za odpravo nezakonite uporabe registriranih geografskih označb iz odstavka 2.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a)  ime, ki se zaščiti kot geografska označba, kot se uporablja pri trgovanju ali v skupnem jeziku, in le v jezikih, ki se uporabljajo ali so se v preteklosti uporabljali za opis specifičnega proizvoda na opredeljenem geografskem območju;

a)  ime, ki se registrira kot geografska označba, kot se uporablja pri trgovanju ali v skupnem jeziku, in le v jezikih, ki se uporabljajo ali so se v preteklosti uporabljali za opis specifičnega proizvoda na opredeljenem geografskem območju;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar se zahtevek nanaša na geografsko območje v tretji državi, se zahtevek vloži neposredno pri Komisiji ali prek organov zadevne tretje države.

5.  Kadar se zahtevek nanaša na geografsko območje v tretji državi, se zahtevek vloži pri Komisiji prek organov zadevne tretje države.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Komisija z ustreznimi sredstvi pregleda vsak zahtevek, ki ga je prejela v skladu s členom 21, da preveri njegovo utemeljenost in izpolnjevanje pogojev iz tega poglavja. Pregled naj ne bi trajal več kot 12 mesecev. Kadar pregled traja dlje, Komisija vložnika pisno obvesti o razlogih za zamudo.

1.   Komisija z ustreznimi sredstvi pregleda vsak zahtevek, ki ga je prejela v skladu s členom 21, da preveri njegovo utemeljenost in izpolnjevanje pogojev iz tega poglavja. Pregled ne traja več kot šest mesecev od prejema zahtevka. Kadar pregled traja dlje, Komisija vložnika pisno obvesti o razlogih za zamudo.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Komisija lahko brez poseganja v člen 18 sprejme izvedbene akte za odobritev prehodnega obdobja do pet let, da se za žgane pijače s poreklom iz države članice ali tretje države, katerih ime je v nasprotju s členom 18(2), omogoči, da še naprej uporabljajo označbo, pod katero so bile tržene, pod pogojem, da dopusten ugovor v skladu s členom 21(3) ali členom 24 dokazuje, da bi registracija imena ogrozila obstoj:

1.   Komisija lahko brez poseganja v člen 18 sprejme izvedbene akte za odobritev prehodnega obdobja do dveh let, da se za žgane pijače s poreklom iz države članice ali tretje države, katerih ime je v nasprotju s členom 18(2), omogoči, da še naprej uporabljajo označbo, pod katero so bile tržene, pod pogojem, da dopusten ugovor v skladu s členom 21(3) ali členom 24 dokazuje, da bi registracija imena ogrozila obstoj:

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar Komisija na podlagi informacij, ki jih ima na voljo, po pregledu, izvedenem v skladu s prvim pododstavkom člena 23(1), meni, da pogoji za registracijo niso izpolnjeni, sprejme izvedbene akte, s katerimi zavrne zahtevek. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 44(2).

1.  Kadar Komisija na podlagi informacij, ki jih ima na voljo, po pregledu, izvedenem v skladu s prvim pododstavkom člena 23(1), meni, da pogoji za registracijo niso izpolnjeni, v skladu s členom 43 sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to uredbo, in z njimi zavrne zahtevek.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če Komisija ne prejme nobenega ugovora ali nobenega dopustnega utemeljenega ugovora v skladu s členom 24, brez uporabe postopka iz člena 44(2) sprejme izvedbene akte, s katerimi registrira ime.

2.  Če Komisija ne prejme nobenega ugovora ali nobenega dopustnega utemeljenega ugovora v skladu s členom 24, v skladu s členom 43 sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to uredbo, in z njimi registrira ime.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  če je bil dogovor dosežen, registrira ime z izvedbenimi akti, sprejetimi brez uporabe postopka iz člena 44(2), ter po potrebi spremeni informacije, objavljene v skladu s členom 23(2), če te spremembe niso bistvene, ali

(a)  če je bil dogovor dosežen, v skladu s členom 43 sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to uredbo, in registrira to ime ter po potrebi spremeni informacije, objavljene v skladu s členom 23(2), če te spremembe niso bistvene, ali ali

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  če dogovor ni bil dosežen, sprejme izvedbene akte, s katerimi sprejme odločitev glede registracije. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 44(2).

(b)  če dogovor ni bil dosežen, v skladu s členom 43 sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to uredbo, in z njimi sprejme odločitev glede registracije.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vendar, če zahtevki za spremembo vključujejo eno ali več sprememb specifikacije proizvoda, ki zadevajo bistvene značilnosti proizvoda, spreminjajo povezavo iz točke (f) člena 19, vsebujejo spremembe imena ali katerega koli dela imena žgane pijače, vplivajo na opredeljeno geografsko območje ali pomenijo večje omejitve za trgovanje s proizvodom ali njegovimi surovinami, država članica predloži zahtevek za spremembo Komisiji v odobritev in se zahtevek obravnava po postopku iz členov 21 do 27.

Vendar, če zahtevki za spremembo vključujejo eno ali več sprememb specifikacije proizvoda, ki zadevajo bistvene značilnosti proizvoda, spreminjajo povezavo iz točke (f) člena 19, vsebujejo spremembe imena ali katerega koli dela imena žgane pijače, vplivajo na opredeljeno geografsko območje ali pomenijo večje omejitve za trgovanje s proizvodom ali njegovimi surovinami, država članica predloži zahtevek za spremembo Komisiji v odobritev in se zahtevek obravnava po postopku iz členov 21 do 27. Kar zadeva tretje države, se zahtevek za spremembo potrdi v skladu z vzpostavljenim sistemom v teh državah.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pri pregledu zahtevka se obravnava predvsem predlagana sprememba.

3.  Pri pregledu zahtevka se obravnava izključno predlagana sprememba.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko na lastno pobudo ali na zahtevo katere koli fizične ali pravne osebe s pravnim interesom sprejme izvedbene akte za preklic registracije geografske označbe v naslednjih primerih:

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu s členom 43, na lastno pobudo ali na zahtevo katere koli fizične ali pravne osebe s pravnim interesom, da prekliče registracijo geografske označbe v naslednjih primerih:

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvedbeni akti iz prvega odstavka se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 44(2).

črtano

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Akti za preklic registracije geografskih označb se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija brez uporabe postopka iz člena 44(2) sprejme izvedbene akte, s katerimi vzpostavi in posodablja javno dostopen posodobljen elektronski register geografskih označb žganih pijač, priznanih v okviru te sheme (v nadaljnjem besedilu: register).

Komisija brez uporabe postopka iz člena 44(2) sprejme izvedbene akte, s katerimi vzpostavi, vodi in posodablja javno dostopen in celovit elektronski register geografskih označb žganih pijač, priznanih v okviru te sheme (v nadaljnjem besedilu: register), ki nadomesti Prilogo III Uredbe (ES) št. 110/2008 in ima njeno enako pravno veljavnost.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Geografske označbe žganih pijač, proizvedenih v tretjih državah, ki so zaščitene v Uniji v skladu z mednarodnim sporazumom, katerega pogodbenica je Unija, se lahko vpišejo v register kot geografske označbe.

Geografske označbe žganih pijač, proizvedenih v tretjih državah, ki so zaščitene v Uniji v skladu z mednarodnim sporazumom, katerega pogodbenica je Unija, se lahko vpišejo v register kot geografske označbe šele po tem, ko Komisija sprejme izvedbeni akt, s katerim odobri takšen vpis v ločen odsek.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Ime se ne zaščiti kot geografska označba, če proizvodne ali pripravljalne faze, ki so obvezne za zadevno kategorijo žgane pijače, ne potekajo na zadevnem geografskem območju.

3.  Ime se ne zaščiti kot geografska označba, če faze, ki so obvezne za zadevno kategorijo žgane pijače, ne potekajo na zadevnem geografskem območju.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Registracija blagovne znamke, ki vsebuje geografsko označbo iz registra ali je sestavljena iz nje, se zavrne ali razveljavi, če bi njena uporaba povzročila katero od situacij, navedenih v členu 18(2).

1.  Registracija blagovne znamke se zavrne ali razveljavi, če bi njena uporaba povzročila katero od situacij, navedenih v členu 18(2).

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 34 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvedbena pooblastila glede obstoječih zaščitenih geografskih označb

Pooblastila glede obstoječih registriranih geografskih označb

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Brez poseganja v odstavek 2 se geografske označbe žganih pijač, zaščitene v skladu z Uredbo (ES) št. 110/2008, samodejno zaščitijo kot geografske označbe v skladu s to uredbo. Komisija jih vključi v register.

1.  Brez poseganja v odstavek 2 se geografske označbe žganih pijač, registrirane v skladu z Uredbo (ES) št. 110/2008, samodejno zaščitijo kot geografske označbe v skladu s to uredbo. Komisija jih vključi v register.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za obdobje do dveh let po začetku veljavnosti te uredbe lahko Komisija z izvedbenimi akti na lastno pobudo prekliče zaščito geografskih označb iz člena 20 Uredbe (EU) št. 110/2008, če niso skladne s točko (6) člena 2(1). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 44(2).

2.  Do začetka veljavnosti te uredbe lahko Komisija z izvedbenimi akti na lastno pobudo prekliče registracijo geografskih označb iz člena 20 Uredbe (EU) št. 110/2008, če niso skladne s točko (6) člena 2(1). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 44(2).

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Pristojni organi ali izvajalci iz odstavkov 1 in 2, ki pregledajo skladnost zaščitenih geografskih označb s specifikacijami proizvoda, so objektivni in nepristranski. Na razpolago imajo usposobljeno osebje ter sredstva, potrebna za izvajanje svojih nalog.

5.  Pristojni organi ali izvajalci iz odstavkov 1 in 2, ki pregledajo skladnost registriranih geografskih označb s specifikacijami proizvoda, so objektivni in nepristranski. Na razpolago imajo usposobljeno osebje ter sredstva, potrebna za izvajanje svojih nalog.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Da se upoštevajo posebnosti proizvodnje na razmejenem geografskem območju, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 43 v zvezi z:

črtano

(a)   dodatnimi merili za razmejitev geografskega območja in

 

(b)   omejitvami in odstopanji, povezanimi s proizvodnjo na razmejenem geografskem območju.

 

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 5, 16, 38, 41 in člena 46(2) se na Komisijo prenese za nedoločen čas od začetka veljavnosti te uredbe.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 5, 16, 38, 41 in člena 46(2) se na Komisijo prenese za obdobje petih let od začetka veljavnosti te uredbe. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač, uporaba imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščita geografskih označb žganih pijač

Referenčni dokumenti

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

12.12.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Nicola Danti

23.1.2017

Obravnava v odboru

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Datum sprejetja

12.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

35

+

ALDE

Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Klaus Buchner

0

-

--

--

3

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet, Matteo Salvini

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (21.11.2017)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščiti geografskih označb žganih pijač
(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Pripravljavka mnenja: Angélique Delahaye

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sistem zaščite geografskih označb pomeni velik izziv za trgovinsko politiko Evropske unije. Unija na podlagi tega sistema zagotavlja zaščito svojih označb za kakovost na trgih zunaj EU in spodbuja tretje države, da vzpostavijo podobne sisteme.

V preteklosti so žgane pijače predstavljale velik del evropskega izvoza z letnim trgovinskim presežkom v višini približno 10 milijard EUR, s tem sektorjem pa je bilo povezanih več kot milijon delovnih mest. Žgane pijače spadajo med prve proizvode, zaščitene z oznakami za kakovost. Za razvoj sektorja žganih pijač je Evropska unija 15. januarja 2008 sprejela Uredbo (ES) št. 110/2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač in tako vzpostavila pravni okvir, ki omogoča uskladitev pravil o prodaji alkoholnih pijač po vsej Evropski uniji. Ta uredba velja za vse žgane pijače ne glede na to, ali se proizvajajo v državi članici EU ali v tretji državi.

Po sprejemu Lizbonske pogodbe leta 2009 je Evropska komisija začela usklajevati zakonodajo o kmetijstvu. Uredba (ES) št. 110/2008 je še zadnja, ki ni bila prilagojena v okviru tega projekta. Zato je Komisija 1. decembra 2016 Svetu in Parlamentu predlagala novo uredbo o spremembi Uredbe (ES) št. 110/2008.

Uredba iz leta 2008 je bila dobro sprejeta med izvajalci dejavnosti v tem sektorju. Komisija je v novem besedilu predlagala splošno posodobitev, ki je dobrodošla. Predlog vključuje tudi nova pooblastila v obliki izvedbenih aktov in dodaja pomembne spremembe.

Pripravljavka mnenja meni, da bi se moral predlog Komisije omejiti na posodobitev uredbe iz leta 2008 in na nove določbe za okrepitev zaščite geografskih označb ter čim manj spreminjati besedilo prvotne uredbe. V skladu s tem predlaga svoje mnenje Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Pripravljavka mnenja želi svoje kolege iz Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja opozoriti, da gre za uredbo o tehničnem in tržnem označevanju žganih pijač, ne pa za uredbo o zdravju in varstvu potrošnikov pred tveganji, povezanimi s prekomernim uživanjem alkohola. Zato pripravljavka mnenja poslance iz odbora poziva, naj v svojih predlogih sprememb čim bolj upoštevajo področje uporabe besedila.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Ukrepi, ki veljajo za žgane pijače, bi morali prispevati k doseganju visoke ravni varstva potrošnikov, preprečevanju goljufivega ravnanja ter doseganju preglednosti trga in poštene konkurence. Morali bi varovati ugled, ki so ga žgane pijače Unije dosegle na trgu Unije in svetovnem trgu, z nadaljnjim upoštevanjem tradicionalnih postopkov, ki se uporabljajo pri proizvodnji žganih pijač, ter večjih zahtev po varstvu potrošnikov in informiranju. Treba bi bilo upoštevati tudi tehnološke inovacije v zvezi z žganimi pijačami, kadar te inovacije prispevajo k izboljšanju kakovosti, brez vplivanja na tradicionalni značaj zadevnih žganih pijač. Proizvodnja žganih pijač je tesno povezana s kmetijskim sektorjem. Poleg tega, da predstavlja pomembno prodajno možnost za kmetijski sektor Unije, je ta povezava odločilna za kakovost in sloves žganih pijač, proizvedenih v Uniji. Regulativni okvir bi zato moral poudarjati to tesno povezavo s kmetijskim sektorjem.

(3)  Ukrepi, ki veljajo za žgane pijače, bi morali prispevati k doseganju visoke ravni varstva potrošnikov, preprečevanju goljufivega ravnanja ter doseganju preglednosti trga in poštene konkurence. Morali bi varovati ugled, ki so ga žgane pijače Unije dosegle na trgu Unije in svetovnem trgu, z nadaljnjim upoštevanjem tradicionalnih postopkov, ki se uporabljajo pri proizvodnji žganih pijač, ter večjih zahtev po varstvu potrošnikov in informiranju. Treba bi bilo upoštevati tudi tehnološke inovacije v zvezi z žganimi pijačami, kadar te inovacije prispevajo k izboljšanju kakovosti, brez vplivanja na tradicionalni značaj zadevnih žganih pijač. Proizvodnjo žganih pijač ureja Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta1a, Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta1b in Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta1c ter je tesno povezana s kmetijskim sektorjem. Poleg tega, da predstavlja pomembno prodajno možnost za kmetijski sektor Unije, je ta povezava odločilna za kakovost, varnost in sloves žganih pijač, proizvedenih v Uniji. Regulativni okvir bi zato moral poudarjati to tesno povezavo z agroživilskim sektorjem.

 

____________________________

 

1a Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane.

 

1b Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004

 

1c Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter sklepa Sveta 92/438/EGS.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Za žgane pijače se uporabljajo posebni ukrepi, ki se razlikujejo od splošnih predpisov, predvidenih za agroživilski sektor. Posebne značilnosti se v tem primeru nanašajo na ohranjanje tradicionalnih načinov proizvodnje, tesno povezavo s kmetijskim sektorjem, uporabo zelo kakovostnih proizvodov in zavezanost zaščiti varnosti potrošnika, glede katerih so se v sektorju obvezali, da se jim ne bodo nikoli odpovedali.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Za zagotovitev enotnejšega pristopa v zakonodaji o žganih pijačah, bi morala ta uredba postaviti jasna merila za opredelitev, predstavitev in označevanje ter zaščito geografskih označb žganih pijač. Prav tako bi morala ta uredba določiti pravila o uporabi etanola ali destilatov kmetijskega porekla v proizvodnji alkoholnih pijač in o uporabi prodajnih poimenovanj žganih pijač pri predstavitvi in označevanju živil.

(4)  Za zagotovitev enotnejšega pristopa v zakonodaji o žganih pijačah, bi morala ta uredba postaviti jasna merila za opredelitev, predstavitev in označevanje ter zaščito geografskih označb žganih pijač, brez poseganja v različice uradnih jezikov in abeced v Uniji. Prav tako bi morala ta uredba določiti pravila o uporabi etanola ali destilatov kmetijskega porekla v proizvodnji alkoholnih pijač in o uporabi prodajnih poimenovanj žganih pijač pri predstavitvi in označevanju živil.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Države članice so odgovorne za spremljanje nezakonite uporabe zaščitenih geografskih označb, Komisijo pa bi bilo treba obveščati o uporabi ustreznih pravil v državah članicah, s čimer bi ustvarili ustrezen okvir za odstranitev ponarejenih žganih pijač s trga.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17b)  Poleg tega bi bilo treba zaščito za geografske označbe razširiti na blago, vključno z embalažo, ki izvira iz tretjih držav in se s trgovino vnese v Unijo, ne da bi se dalo v prosti promet.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta 13 se ne uporablja za žgane pijače. Zato bi bilo treba določiti pravila o zaščiti geografskih označb žganih pijač. Geografske označbe, ki določajo žgane pijače kot pijače s poreklom z ozemlja države ali iz regije ali kraja tega ozemlja, katerih določena kakovost, sloves ali druge značilnosti žganih pijač se pripisujejo zlasti geografskemu poreklu, bi morala registrirati Komisija.

(18)  Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta13 se ne uporablja za žgane pijače. Zato bi bilo treba določiti pravila o zaščiti geografskih označb žganih pijač. Geografske označbe, ki določajo žgane pijače kot pijače s poreklom z ozemlja države ali iz regije ali kraja tega ozemlja, katerih določena kakovost, sloves, tradicionalni načini predelave in proizvodnje ali druge značilnosti žganih pijač se pripisujejo zlasti geografskemu poreklu, bi morala registrirati Komisija.

_________________

_________________

13 Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).

13 Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Za žgane pijače z geografsko označbo, proizvedene iz vin brez zaščitene označbe porekla in zajete v tej uredbi, bi se morala uporabljati enaka orodja za upravljanje, povezana s pridelovalno zmogljivostjo, kot so določena v Uredbi (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

_______________________

 

1a Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007

Obrazložitev

Pripravljavka mnenja predlaga, da se ta uredba uskladi z osnutkom mnenja o t. i. združenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, ki ga je 3. maja 2017 sprejel Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Določiti bi bilo treba postopke za registracijo, spremembo in morebiten preklic geografskih označb Unije ali tretje države v skladu s sporazumom TRIPS, hkrati pa bi bilo treba samodejno priznati status obstoječih zaščitenih geografskih označb Unije. Da bi se postopkovna pravila o geografskih označbah uskladila v vseh zadevnih sektorjih, bi morali takšni postopki za žgane pijače temeljiti na bolj izčrpnih in dobro preizkušenih postopkih za kmetijske proizvode in živila iz Uredbe (EU) št. 1151/2012, ob upoštevanju posebnosti žganih pijač. Za poenostavitev postopkov registracije in zagotovitev, da so informacije za nosilce živilske dejavnosti in potrošnike na voljo v elektronski obliki, bi bilo treba vzpostaviti elektronski register geografskih označb.

(19)  Določiti bi bilo treba postopke za registracijo, spremembo in morebiten preklic geografskih označb Unije ali tretje države v skladu s sporazumom TRIPS, hkrati pa bi bilo treba samodejno priznati status obstoječih registriranih geografskih označb Unije. Da bi se postopkovna pravila o geografskih označbah uskladila v vseh zadevnih sektorjih, bi morali takšni postopki za žgane pijače temeljiti na bolj izčrpnih in dobro preizkušenih postopkih za kmetijske proizvode in živila iz Uredbe (EU) št. 1151/2012, ob upoštevanju posebnosti žganih pijač. Za poenostavitev postopkov registracije in zagotovitev, da so informacije za nosilce živilske dejavnosti in potrošnike na voljo v preglednem in izčrpnem elektronskem registru geografskih označb z enako pravno vrednostjo kot jo ima Priloga III Uredbe (ES) št. 110/2008. Komisija bi morala samodejno registrirati geografske označbe, registrirane v skladu z Uredbo (ES) št. 110/2008. Komisija bi morala dokončati preverjanje geografskih označb iz Priloge III Uredbe (ES) št. 110/2008 v skladu s členom 20 omenjene uredbe pred začetkom njene veljavnosti.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)  Da bi zagotovili polno spoštovanje določb o zaščiti geografskih označb žganih pijač, bi bilo treba preveriti, ali bi bilo primerno sprejeti predpise, ki bi omogočali prepoved potovanja čez ozemlje EU za žgane pijače z lažnimi geografskimi označbami, četudi niso namenjene dajanju v prosti promet na trgu Unije.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Organi držav članic bi morali biti odgovorni za zagotovitev skladnosti s to uredbo, Komisiji pa bi bilo treba omogočiti spremljanje in preverjanje takšne skladnosti. Zato bi si morale Komisija in države članice med seboj izmenjavati informacije.

(20)  Ohranjanje visoke ravni kakovosti je bistveno za ohranitev ugleda in vrednosti sektorja. Organi držav članic bi morali biti odgovorni za ohranjanje ravni kakovosti, tako da zagotavljajo skladnost s to uredbo. Komisiji pa bi bilo treba omogočiti spremljanje in preverjanje skladnosti, da bi zagotovila njeno enotno uporabo. Zato bi si morale Komisija in države članice med seboj izmenjavati informacije.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Da bi se upoštevale spreminjajoče se zahteve potrošnikov, tehnološki napredek, razvoj zadevnih mednarodnih standardov in potreba po izboljšanju ekonomskih pogojev proizvodnje in trženja, tradicionalnih postopkov staranja in, v posebnih primerih, zakonodaje tretjih držav uvoznic ter da bi se zagotovila zaščita geografskih označb, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s spremembami ali odstopanji od tehničnih opredelitev in zahtev kategorij žganih pijač ter posebnih pravil, ki veljajo za nekatere od njih, iz poglavja I te uredbe, označevanjem in predstavitvijo iz poglavja II te uredbe, geografskimi označbami iz poglavja III te uredbe ter preverjanji in izmenjavo informacij iz poglavja IV te uredbe.

(22)  Da bi se upoštevale spreminjajoče se zahteve potrošnikov, tehnološki napredek, razvoj zadevnih mednarodnih standardov in potreba po izboljšanju ekonomskih pogojev proizvodnje in trženja, tradicionalnih postopkov staranja in, v posebnih primerih, zakonodaje tretjih držav uvoznic ter da bi se zagotovila zaščita geografskih označb, obenem pa bi se upoštevala pomembnost tradicionalnih praks, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s spremembami ali odstopanji od tehničnih opredelitev in zahtev kategorij žganih pijač ter posebnih pravil, ki veljajo za nekatere od njih, iz poglavja I te uredbe, označevanjem in predstavitvijo iz poglavja II te uredbe, geografskimi označbami iz poglavja III te uredbe ter preverjanji in izmenjavo informacij iz poglavja IV te uredbe.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka d – točka i – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  bodisi neposredno z uporabo ene od naslednjih metod:

(i)  bodisi neposredno z uporabo ene od naslednjih metod, posamezno ali v kombinaciji:

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da se v tej uredbi ohrani prožnost, ki jo zagotavlja formulacija „in/ali“ v Uredbi (ES) št. 110/2008.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka d – točka i – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  maceracije ali podobne obdelave rastlinskih snovi v etanolu kmetijskega porekla, destilatih kmetijskega porekla, žganih pijačah ali mešanicah le-teh v smislu te uredbe,

-  maceracije ali podobne obdelave rastlinskih snovi v etanolu kmetijskega porekla, destilatih kmetijskega porekla, žganih pijačah ali kombinacijah le-teh v smislu te uredbe,

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka d – točka i – alinea 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  dodajanja etanolu kmetijskega porekla, destilatom kmetijskega porekla ali žganim pijačam katerega od naslednjih elementov:

-  dodajanja etanolu kmetijskega porekla, destilatom kmetijskega porekla ali žganim pijačam enega ali več naslednjih elementov:

Obrazložitev

Opredelitev pojma „žgana pijača“ ni bila pravilno prevzeta iz Uredbe (ES) št. 110/2008 in njene Izvedbene uredbe (ES) št. 716/2013. Pripravljavka mnenja predlaga, da se nekatere opredelitve, ki izhajajo iz Uredbe (ES) št. 110/2008, popravijo.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka d – točka ii – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  bodisi z dodajanjem žgani pijači katerega od naslednjih:

(ii)  bodisi z dodajanjem žgani pijači enega ali več naslednjih elementov:

Obrazložitev

Opredelitev pojma „žgana pijača“ ni bila pravilno prevzeta iz Uredbe (ES) št. 110/2008 in njene Izvedbene uredbe (ES) št. 716/2013. Pripravljavka mnenja predlaga, da se nekatere opredelitve, ki izhajajo iz Uredbe (ES) št. 110/2008, popravijo.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „mešanica“ pomeni žgano pijačo, ki je navedena v delu I Priloge II ali ki ustreza geografski označbi, mešano s katerim od naslednjih:

(3)  „mešanica“ pomeni žgano pijačo, ki je navedena v delu I Priloge II ali ki ustreza geografski označbi, mešano z enim ali več od naslednjih:

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  etilnim alkoholom kmetijskega porekla;

Obrazložitev

Pripravljavka mnenja predlaga, da se pojasni opredelitev pojma mešanica, poenostavijo pravila o označevanju in zagotovi, da bodo izvajalci dejavnosti in inšpekcijske službe uporabljali to uredbo.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „sestavljeni izraz“ pomeni kombinacijo izrazov prodajnega poimenovanja žgane pijače iz dela I Priloge II ali izrazov geografske označbe, ki opisujejo žgano pijačo, iz katere izhaja ves alkohol končnega proizvoda, in vključuje katerega od naslednjih:

(4)  „sestavljeni izraz“ pomeni kombinacijo izrazov prodajnega poimenovanja žgane pijače iz dela I Priloge II ali izrazov geografske označbe, ki opisujejo žgano pijačo, iz katere izhaja ves alkohol končnega proizvoda, in vključuje enega ali več od naslednjih:

Obrazložitev

Opredelitev pojma „žgana pijača“ ni bila pravilno prevzeta iz Uredbe (ES) št. 110/2008 in njene Izvedbene uredbe (ES) št. 716/83. Pripravljavka mnenja predlaga, da se nekatere opredelitve, ki izhajajo iz Uredbe (ES) št. 110/2008, popravijo.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  „sklicevanje“ pomeni neposredno ali posredno navezovanje na eno ali več žganih pijač iz dela I Priloge II ali geografskih označb, razen navezovanj na sestavljeni izraz ali seznam sestavin iz člena 8(6);

(5)  „sklicevanje“ pomeni neposredno ali posredno navezovanje na žgane pijače iz dela I Priloge II ali geografskih označb, razen navezovanj na sestavljeni izraz ali seznam sestavin iz člena 8(6);

Obrazložitev

Pripravljavka mnenja predlaga, da se pojasni opredelitev pojma mešanica, poenostavijo pravila o označevanju in zagotovi, da bodo izvajalci dejavnosti in inšpekcijske službe uporabljali to uredbo.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  „geografska označba“ pomeni označbo, ki določa žgano pijačo kot pijačo s poreklom iz ozemlja države ali iz regije ali kraja tega ozemlja, pri čemer se določena kakovost, sloves ali druge značilnosti te žgane pijače pripisujejo zlasti njenemu geografskemu poreklu;

(6)  „geografska označba“ pomeni označbo, ki določa žgano pijačo kot pijačo s poreklom iz ozemlja države ali iz regije ali kraja tega ozemlja, pri čemer se določena kakovost, sloves, tradicionalni način predelave in proizvodnje ali druge značilnosti te žgane pijače pripisujejo zlasti njenemu geografskemu poreklu;

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  „specifikacija proizvoda“ pomeni dokumentacijo, ki se priloži zahtevku za zaščito geografske označbe in določa specifikacije, ki jih mora izpolnjevati zadevna žgana pijača;

(7)  „specifikacija proizvoda“ pomeni dokumentacijo, ki se priloži zahtevku za zaščito geografske označbe in določa specifikacije, ki jih mora izpolnjevati zadevna žgana pijača, ter ustreza „tehničnemu dokumentu“ iz Uredbe (ES) št. 110/2008;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Alkohol, ki se uporablja pri proizvodnji alkoholnih pijač in za razredčenje ali raztopitev barvil, arom ali katerih koli drugih dovoljenih aditivov pri pripravi alkoholnih pijač, je etanol kmetijskega porekla.

1.  Alkohol, ki se uporablja pri proizvodnji žganih pijač in za razredčenje ali raztopitev barvil, arom ali katerih koli drugih dovoljenih aditivov pri pripravi žganih pijač, je etanol kmetijskega porekla.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Destilati, ki se uporabljajo pri proizvodnji alkoholnih pijač in za razredčenje ali raztopitev barvil, arom ali katerih koli drugih dovoljenih aditivov, ki se uporabljajo pri pripravi alkoholnih pijač, so izključno kmetijskega porekla.

2.  Destilati, ki se uporabljajo pri proizvodnji žganih pijač in za razredčenje ali raztopitev barvil, arom ali katerih koli drugih dovoljenih aditivov, ki se uporabljajo pri pripravi žganih pijač, so izključno kmetijskega porekla.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Pri trženju etanola ali destilata kmetijskega porekla se surovine, iz katerih se pridobivata, navedejo v elektronskih spremnih dokumentih.

Obrazložitev

V predlogu spremembe je zahteva, da je treba v spremnih elektronskih dokumentih navesti surovine, uporabljene pri proizvodnji etanola ali destilata kmetijskega porekla, z namenom zagotoviti njihovo popolno sledljivost in preprečiti izogibanje predpisom. Ti proizvodi se namreč lahko uporabljajo pri proizvodnji drugih žganih pijač, pri katerih je obvezna izključna uporaba alkohola ali destilata iz določenih surovin.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  sladkajo se samo v skladu s točko 3 Priloge I in zato, da se zaokroži končni okus proizvoda.

(e)  sladkajo se samo v skladu s točko 3 Priloge I in zato, da se zaokroži končni okus proizvoda, pri čemer se upošteva tradicija in zakonodaja vsake države članice.

Obrazložitev

Ker je bilo zaokrožanje okusa pri tradicionalnih proizvodih do zdaj urejeno z nacionalnimi pravili, je v predlogu Komisije potrebno pojasnilo v skladu z določbami Uredbe 110/2008, ki so trenutno v veljavi.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  lahko so sladkane v skladu z določenimi značilnostmi proizvoda in v skladu s točko 3 Priloge I, ob upoštevanju zadevne zakonodaje držav članic.

(e)  lahko so sladkane v skladu z določenimi značilnostmi proizvoda in v skladu s točko 3 Priloge I, ob upoštevanju zadevne zakonodaje držav članic. V vsakem primeru se vsebnost sladkorja določi za vsako kategorijo proizvodov.

Obrazložitev

Vsak poskus harmonizacije vsebnosti sladkorja lahko oškoduje tradicionalne prakse.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 43 v zvezi s:

črtano

(a) spremembo tehničnih opredelitev, določenih v Prilogi I;

 

(b) spremembo zahtev za kategorije žganih pijač iz dela I Priloge II in posebnih pravil za nekatere žgane pijače, navedene v delu II Priloge II.

 

Delegirani akti iz točk (a) in (b) prvega pododstavka so omejeni na izpolnitev dokazanih potreb, ki izhajajo iz razvijajočega se povpraševanja potrošnikov, tehnološkega napredka in razvoja ustreznih mednarodnih standardov ali potreb po inovacijah proizvodov.

 

Obrazložitev

Spremembe Priloge I, ki se nanašajo na tehnične opredelitve, ali Priloge II, ki se nanašajo na kategorije žganih pijač, vključno z novimi kategorijami, so zelo občutljivo vprašanje, zato bi morale imeti države članice večje pristojnosti za njegovo reševanje.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija je v skladu s členom 43 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z dodajanjem novih kategorij žganih pijač v Prilogo II.

črtano

Nova kategorija se lahko doda pod naslednjimi pogoji:

 

(a) trženje žgane pijače pod določenim imenom in v skladu z enotnimi tehničnimi specifikacijami je ekonomsko in tehnično nujno za zaščito interesov potrošnikov in proizvajalcev;

 

(b) žgana pijača ima velik tržni delež v vsaj eni državi članici;

 

(c) ime nove kategorije je ime, ki se splošno uporablja, ali, če to ni mogoče, opisno ime, ki se zlasti nanaša na surovino, ki se uporablja za proizvodnjo žgane pijače;

 

(d) tehnične specifikacije za novo kategorijo se določijo in temeljijo na oceni obstoječe kakovosti in proizvodnih parametrov, ki se uporabljajo na trgu Unije. Pri določanju tehničnih specifikacij se spoštuje veljavna zakonodaja Unije o varstvu potrošnikov in upoštevajo vsi zadevni mednarodni standardi. Zagotavljajo lojalno konkurenco med vsemi proizvajalci v Uniji in dober ugled žganih pijač iz Unije.

 

Obrazložitev

To področje bi bilo treba šteti za bistveno, zato uporaba delegiranih aktov za njegovo spreminjanje ne bi smela biti dopustna. Uporaba delegiranih aktov bi morala biti omejena na vprašanja izključno tehnične in/ali upravne narave: bistvene člene, kot je ta, bi bilo treba obravnavati izključno v okviru preglednega postopka soodločanja.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisijo se tudi pooblasti, da v izjemnih primerih, kadar tako zahteva zakonodaja tretje države, sprejme delegirane akte v skladu s členom 43, in sicer v zvezi z odstopanji od zahtev za tehnične opredelitve iz Priloge I, zahtev za kategorije žganih pijač iz dela I Priloge II in posebnih pravil za nekatere žgane pijače, navedene v delu II Priloge II.

črtano

Obrazložitev

To področje bi bilo treba šteti za bistveno, zato uporaba delegiranih aktov za njegovo spreminjanje ne bi smela biti dopustna. Uporaba delegiranih aktov bi morala biti omejena na vprašanja izključno tehnične in/ali upravne narave: bistvene člene, kot je ta, bi bilo treba obravnavati izključno v okviru preglednega postopka soodločanja.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Izvedbena pooblastila

 

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme pravila o mejnih vrednostih za proizvode, ki se uporabljajo za zaokrožanje, navedene v točkah (a) do (f) člena (3) Priloge I. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s [svetovalnim postopkom/postopkom pregleda] iz člena [Y][(y)].

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če žgana pijača izpolnjuje zahteve, ki so določene za več kot eno od kategorij žganih pijač od 15 do 47 iz dela I Priloge II, se lahko prodaja pod enim ali več prodajnimi poimenovanji, navedenimi pod temi kategorijami.

3.  Če žgana pijača izpolnjuje zahteve, ki so določene za več kot eno od kategorij žganih pijač iz dela I Priloge II, se lahko da na trg pod enim ali več prodajnimi poimenovanji, navedenimi pod temi kategorijami.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  dopolnijo ali nadomestijo z geografskimi označbami iz poglavja III oziroma se v skladu z nacionalnimi določbami lahko dopolnijo z drugimi geografskimi označbami pod pogojem, da to ne zavaja potrošnikov, ali

(a)  dopolnijo ali nadomestijo z geografskimi označbami iz poglavja III oziroma se v skladu z nacionalnimi določbami lahko dopolnijo z imenom druge geografske reference pod pogojem, da to ne zavaja potrošnikov, ali

Obrazložitev

V besedilu Komisije je določeno, da se lahko prodajna poimenovanja žganih pijač dopolnijo ali nadomestijo z imenom geografske označbe ali dopolnijo z imenom druge geografske označbe. Ponavljanje istega izraza (geografska označba) povzroča nejasnosti, zato pripravljavka mnenja predlaga jasnejše besedilo.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se prodajno poimenovanje dopolni ali nadomesti v skladu s točko (a) prvega pododstavka, se lahko geografska označba iz navedene točke nadomesti le z:

Če se pravno ime dopolni ali nadomesti v skladu s točko (a) prvega pododstavka, se lahko geografska označba iz navedene točke nadomesti le z:

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izrazi, ki so bili 20. februarja 2008 že v uporabi za obstoječe geografske označbe v smislu člena 34(1), ali

(a)  izrazi, ki so bili 20. februarja 2008 že v uporabi za obstoječe geografske označbe v smislu člena 34(1), vključno z izrazi, ki se tradicionalno uporabljajo v državah članicah za označevanje proizvodov, ki imajo zaščiteno označbo porekla v skladu z nacionalno zakonodajo, ali

Obrazložitev

Pripravljavka mnenja predlaga, da se zagotovi spoštovanje sistemov, ki so jih posamezne države članice vzpostavile za varstvo kakovosti.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izrazi, navedenimi v ustrezni specifikaciji proizvoda.

(b)  vsemi izrazi, dovoljenimi z ustrezno specifikacijo proizvoda;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prodajna poimenovanja iz odstavka 1, dopolnjena z izrazom „aroma“ ali katerim koli podobnim izrazom, se lahko uporabljajo le, če se nanašajo na arome, ki oponašajo okus žgane pijače, ali na njihovo uporabo pri proizvodnji živila, ki ni pijača. Geografske označbe se ne uporabljajo za opisovanje arom.

Prodajna poimenovanja iz odstavka 1, dopolnjena z izrazom „aroma“ ali katerim koli podobnim izrazom, se lahko uporabljajo le, če se nanašajo na arome, ki oponašajo okus žgane pijače, ali na njihovo uporabo pri proizvodnji živila, ki ni žgana pijača. Geografske označbe se ne uporabljajo za opisovanje arom.

Obrazložitev

Predlog spremembe omogoča kombinacijo „aroma + ime kategorije“ (ki ni geografska oznaka) za pijače, ki niso žgane pijače.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  alkohol, uporabljen pri proizvodnji živil, izvira izključno iz žganih pijač, na katere se nanaša sestavljeni izraz ali sklicevanje(a), razen etanola, ki je lahko prisoten v aromah, ki se uporabljajo pri proizvodnji teh živil, in

(a)  alkohol, uporabljen pri proizvodnji živil, izvira izključno iz žganih pijač, na katere se nanaša sestavljeni izraz ali sklicevanje(a), razen etanola, ki je lahko prisoten v aromah, ki se uporabljajo pri proizvodnji teh živil, ter etanola iz alkoholnih pijač, ki niso žgane pijače. in

Obrazložitev

Koktajli lahko vsebujejo žgane pijače ter druge alkoholne pijače. Omemba obeh vrst alkohola, ki ga vsebuje končni proizvod, ni zavajajoča za potrošnika, ker 100 % alkohola sodi v eno od obeh vrst.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Mešanica nosi prodajno poimenovanje „žgana pijača“.

Mešanica nosi prodajno poimenovanje „žgana pijača“. Prodajno poimenovanje je jasno in vidno prikazano na vidnem mestu na označbi.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Čas zorenja ali staranja se v predstavitvi ali označevanju žgane pijače lahko navede le, če se nanaša na najmlajšo alkoholno sestavino, in pod pogojem, da se je žgana pijača starala pod nadzorom davčnih organov države članice ali nadzorom, ki daje enakovredna jamstva.

3.  Čas zorenja ali staranja se v predstavitvi ali označevanju žgane pijače lahko navede le, če se nanaša na najmlajšo alkoholno sestavino, in pod pogojem, da so bile vse dejavnosti staranja žgane pijače pod nadzorom davčnih organov države članice ali nadzorom, ki daje enakovredna jamstva. Komisija sprejme javni register s seznamom organov, ki so v posameznih državah članicah zadolženi za nadzor staranja.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti, da je treba nadzor staranih proizvodov izvajati redno in učinkovito, ne pa zgolj občasno ali naključno. To bi tudi pripomoglo k zajezitvi ponarejanja staranih proizvodov, saj proizvod s staranjem pridobi dodano vrednost, zato je ta določba namenjena varovanju zakonitosti in poštene konkurence ter zaščiti končnega potrošnika.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Ne glede na določbe iz odstavka 3 se v primeru brandyja, ki je bil staran po sistemu dinamičnega staranja ali sistemu „criaderas y solera“, povprečni čas staranja brandyja, izračunan v skladu s postopkom iz Priloge IIa, lahko omeni v predstavitvi ali na nalepki, le če je bil brandy staran v okviru nadzornega sistema, ki ga odobri pristojni organ. Ob povprečnem času staranja na nalepki, izraženem v letih, je treba omeniti sistem „criaderas y solera“.

Obrazložitev

Namen je omogočiti proizvajalcem brandyja, staranega po dinamičnem sistemu ali sistemu„criaderas y solera“, da na označbi lahko navedejo povprečni čas tega staranja v letih. Izvajalec bi bil predmet sistema nadzora, ki bi ga potrdil pristojni organ in bi zagotavljal ustrezno označevanje.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Čas zorenja ali staranja in prodajno poimenovanje žgane pijače sta navedena v spremnih elektronskih dokumentih.

Obrazložitev

Predlog spremembe vsebuje zahtevo, da se podatki o žgani pijači, kot je prodajno poimenovanje ali čas staranja, navedejo v spremnih dokumentih, da bi zagotovili večjo sledljivost in preprečili nepoštene prakse, ki lahko vodijo v izkrivljanje konkurence med nosilci živilske dejavnosti ali dajanje varljivih informacij potrošnikom.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar je navedeno poreklo žgane pijače, to ustreza državi ali ozemlju porekla v skladu s členom 60 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta16 .

1.  Kadar je navedeno poreklo žgane pijače, to ustreza kraju ali območju, kjer je potekala ustrezna faza postopka proizvodnje končnega proizvoda, v katerem je žgana pijača dobila svoj značaj in bistvene končne lastnosti.

_________________

 

16 Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

 

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   V primeru žganih pijač, proizvedenih v Uniji in namenjenih za izvoz, se lahko podrobnosti iz te uredbe ponovijo v jeziku, ki ni uradni jezik Unije.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporaba znaka Unije za zaščitene geografske označbe

Uporaba znaka Unije za registrirane geografske označbe

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Znak Unije za zaščiteno geografsko označbo se lahko uporablja za označevanje in predstavitev žganih pijač.

Znak Unije za registrirano geografsko označbo se lahko uporablja za označevanje in predstavitev žganih pijač.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Da bi se upoštevali razvijajoče se povpraševanje potrošnikov, tehnološki napredek, razvoj ustreznih mednarodnih standardov in potreba po izboljšanju ekonomskih pogojev proizvodnje in trženja, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 43, in sicer v zvezi s:

1.  Da bi se upoštevali razvijajoče se povpraševanje potrošnikov, tehnološki napredek, razvoj ustreznih mednarodnih standardov in potreba po izboljšanju ekonomskih pogojev proizvodnje in trženja, obenem pa zagotavljalo varstvo potrošnikov in upoštevalo tradicionalne prakse, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu s členom 43, in sicer v zvezi s:

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V izjemnih primerih, kadar tako zahteva zakonodaja tretje države uvoznice, se Komisijo v skladu s členom 43 pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z odstopanji od določb o predstavitvi in označevanju iz tega poglavja.

črtano

Obrazložitev

Nekaterih imen žganih pijač ni več mogoče prevesti v jezik njihovih izvoznih trgov. Komisija si pridržuje pravico, da ta prevod spremeni s posebnimi delegiranimi akti za izjemne primere. Zdi se, da gre za nepotrebno omejevanje in zapletanje. Pripravljavka mnenja predlaga, da se uporabi predhodna različica besedila Uredbe (ES) št. 110/2008.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Zaščitene geografske označbe lahko uporablja vsak izvajalec dejavnosti, ki trži žgano pijačo, proizvedeno v skladu z ustrezno specifikacijo proizvoda.

1.  Registrirane geografske označbe lahko uporablja vsak izvajalec dejavnosti, ki trži žgano pijačo, proizvedeno v skladu z ustrezno specifikacijo proizvoda.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zaščitene geografske označbe in žgane pijače, ki uporabljajo ta zaščitena imena v skladu s specifikacijo proizvoda, so zaščitene pred:

2.  Geografske označbe, zaščitene v skladu s to uredbo, so zaščitene pred:

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  za primerljive proizvode, ki niso v skladu s specifikacijo proizvoda za zaščiteno ime, ali

(i)  za primerljive proizvode, ki niso v skladu s specifikacijo proizvoda za zaščiteno ime, tudi kadar so ti proizvodi uporabljeni kot sestavine, ali

Obrazložitev

Pripravljavka mnenja predlaga, da se okrepi zaščita geografskih označb z uporabo formule iz Uredbe (ES) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil: „tudi kadar so ti proizvodi uporabljeni kot sestavine“.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vsako zlorabo, posnemanjem ali navajanjem, tudi če je navedeno pravo poreklo proizvodov ali storitev ali če je zaščiteno ime prevedeno ali mu je dodan izraz, kot so „vrsta“, „tip“, „metoda“, „kot se proizvaja v“, „imitacija“ ali podobno;

(b)  vsako zlorabo, posnemanjem ali navajanjem, tudi če je navedeno pravo poreklo proizvodov ali storitev ali če je zaščiteno ime prevedeno ali mu je dodan izraz, kot so „vrsta“, „tip“, „metoda“, „kot se proizvaja v“, „imitacija“ ali podobno, tudi kadar so ti proizvodi uporabljeni kot sestavine;

Obrazložitev

Pripravljavka mnenja predlaga, da se okrepi zaščita geografskih označb z uporabo formule iz Uredbe (ES) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil: „tudi kadar so ti proizvodi uporabljeni kot sestavine“.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  vsako drugo napačno ali zavajajočo označbo izvora, porekla, značaja ali bistvenih lastnosti proizvoda, ki se uporablja na notranji ali zunanji strani embalaže, v reklamnem gradivu ali dokumentih v zvezi z zadevnim proizvodom in pred uporabo embalaže, ki lahko ustvari napačen vtis o njegovem poreklu;

(c)  vsako drugo napačno ali zavajajočo označbo izvora, porekla, značaja, sestavin ali bistvenih lastnosti proizvoda, ki se uporablja pri predstavitvi ali označevanju proizvoda, ki lahko ustvari napačen vtis o njegovem poreklu;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Zaščita za geografske označbe se razširi na blago, vključno z embalažo, ki prihaja iz tretjih držav in se s trgovino vnese v Unijo, ne da bi se dalo v prosti promet;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Zaščitene geografske označbe v Uniji ne morejo postati generične v smislu člena 32(1).

3.  Registrirane geografske označbe v Uniji ne morejo postati generične v smislu člena 32(1).

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za odpravo nezakonite uporabe zaščitenih geografskih označb iz odstavka 2.

4.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za odpravo nezakonite uporabe registriranih geografskih označb iz odstavka 2.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Države članice lahko določbe iz členov 61 do 72 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov uporabljajo za območja, na katerih se proizvaja vino, primerno za proizvodnjo žganih pijač z geografsko označbo. Za namene teh določb se lahko ta območja obravnavajo kot območja, na katerih se lahko proizvaja vino z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo.

Obrazložitev

Pripravljavka mnenja predlaga, da se ta uredba uskladi z osnutkom mnenja o t. i. združenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, ki ga je 3. maja 2017 sprejel Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ime, ki se zaščiti kot geografska označba, kot se uporablja pri trgovanju ali v skupnem jeziku, in le v jezikih, ki se uporabljajo ali so se v preteklosti uporabljali za opis specifičnega proizvoda na opredeljenem geografskem območju;

(a)  ime, ki se registrira kot geografska označba, kot se uporablja pri trgovanju ali v skupnem jeziku, in le v jezikih, ki se uporabljajo ali so se v preteklosti uporabljali za opis specifičnega proizvoda na opredeljenem geografskem območju;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  opis metode pridobivanja žgane pijače ter, kjer je to primerno, pristnih in nespremenljivih lokalnih metod kakor tudi informacije o pakiranju, če tako določi skupina vložnikov in zadostno utemelji za posamezni proizvod, da je treba pakiranje opraviti na opredeljenem geografskem območju zaradi zaščite kakovosti ali zagotavljanja porekla ali nadzora, ob upoštevanju prava Unije zlasti s področja prostega pretoka blaga in prostega opravljanja storitev;

(e)  opis metode proizvajanja žgane pijače ter, kjer je to primerno, pristnih in nespremenljivih lokalnih metod kakor tudi informacije o pakiranju, če tako določi skupina vložnikov in zadostno utemelji za posamezni proizvod, da je treba pakiranje opraviti na opredeljenem geografskem območju zaradi zaščite kakovosti ali zagotavljanja porekla ali nadzora, ob upoštevanju prava Unije zlasti s področja prostega pretoka blaga in prostega opravljanja storitev;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  podrobne podatke, ki dokazujejo povezavo med določeno kakovostjo, slovesom ali drugo značilnostjo žgane pijače in geografskim območjem iz točke (d);

(f)  podrobne podatke, ki dokazujejo značilnosti žgane pijače in njihovo povezavo z geografskim območjem iz točke (d);

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija z ustreznimi sredstvi pregleda vsak zahtevek, ki ga je prejela v skladu s členom 21, da preveri njegovo utemeljenost in izpolnjevanje pogojev iz tega poglavja. Pregled naj ne bi trajal več kot 12 mesecev. Kadar pregled traja dlje, Komisija vložnika pisno obvesti o razlogih za zamudo.

Komisija z ustreznimi sredstvi pregleda vsak zahtevek, ki ga je prejela v skladu s členom 21, da preveri njegovo utemeljenost in izpolnjevanje pogojev iz tega poglavja. Pregled naj ne bi trajal več kot šest mesecev. Kadar pregled traja dlje, Komisija vložnika pisno obvesti o razlogih za zamudo.

Obrazložitev

Komisija za registracijo geografske označbe žgane pijače predlaga obdobje 12 mesecev. Za druga živila se uporablja obdobje šest mesecev. Pripravljavka mnenja predlaga, da se rok za geografske označbe žganih pijač uskladi z drugimi geografskimi označbami.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kadar velja nacionalno pravo, se uporablja nacionalni postopek.

Obrazložitev

Pripravljavka mnenja predlaga, da se lahko zaradi razlik med postopki v državah članicah po potrebi uporabijo nacionalna pravila.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko na lastno pobudo ali na zahtevo katere koli fizične ali pravne osebe s pravnim interesom sprejme izvedbene akte za preklic registracije geografske označbe v naslednjih primerih:

Komisija lahko po posvetovanju z organom posamezne prizadete države članice na zahtevo katere koli fizične ali pravne osebe s pravnim interesom sprejme izvedbene akte za preklic registracije geografske označbe v naslednjih primerih:

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  kadar vsaj sedem let ni na trg dan noben proizvod z geografsko označbo.

(b)  kadar vsaj sedem zaporednih let ni na trg dan noben proizvod z geografsko označbo.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Akti za preklic registracije geografskih označb se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija brez uporabe postopka iz člena 44(2) sprejme izvedbene akte, s katerimi vzpostavi in posodablja javno dostopen posodobljen elektronski register geografskih označb žganih pijač, priznanih v okviru te sheme (v nadaljnjem besedilu: register).

Komisija sprejme delegirane akte, s katerimi vzpostavi in posodablja javno dostopen posodobljen elektronski register geografskih označb žganih pijač, priznanih v okviru te sheme (v nadaljnjem besedilu: register), ki nadomesti Prilogo III Uredbe (ES) št. 110/2008 in ima njeno enako pravno veljavnost. Register zagotavlja neposreden dostop do vseh specifikacij proizvoda za žgane pijače z registrirano geografsko označbo.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v katerih določi podrobna pravila o obliki in vsebini registra. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 44(2).

Komisija lahko sprejme delegirane akte, v katerih določi podrobna pravila o obliki in vsebini registra.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Zaščita geografskih označb žganih pijač iz člena 2 te uredbe ne posega v zaščitene geografske označbe in označbe porekla proizvodov, kot so določene v členu 93 Uredbe (ES) št. 1308/2013.

Obrazložitev

Pripravljavka mnenja predlaga, da se besedilo Komisije uskladi s členom 100 Uredbe (ES) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, ki določa, da zaščita označb porekla in geografskih označb za vina ne posega v zaščito, zagotovljeno za žgane pijače.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 34 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvedbena pooblastila glede obstoječih zaščitenih geografskih označb

Izvedbena pooblastila glede obstoječih registriranih geografskih označb

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za obdobje do dveh let po začetku veljavnosti te uredbe lahko Komisija z izvedbenimi akti na lastno pobudo prekliče zaščito geografskih označb iz člena 20 Uredbe (EU) št. 110/2008, če niso skladne s točko (6) člena 2(1). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 44(2).

2.  Za obdobje do dveh let po začetku veljavnosti te uredbe lahko Komisija po posvetovanju z državo članico, v kateri je ozemlje, na katerega se nanaša geografska označba, ter s proizvajalci, z izvedbenimi akti na lastno pobudo prekliče registracijo geografskih označb iz člena 20 Uredbe (EU) št. 110/2008, če niso skladne s točko (6) člena 2(1). št. 110/2008, če niso skladne s točko (6) člena 2(1). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 44(2).

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ne glede na nacionalno zakonodajo držav članic stroške takega preverjanja skladnosti s specifikacijo proizvoda krijejo nosilci živilske dejavnosti, ki so predmet tega nadzora.

Ne glede na nacionalno zakonodajo držav članic stroške takega preverjanja skladnosti s specifikacijo proizvoda krijejo izvajalci dejavnosti, ki so predmet tega nadzora.

Obrazložitev

V besedilu Komisije se uporabljata pojma „izvajalci dejavnosti“ in „nosilci živilske dejavnosti“. Pripravljavka mnenja predlaga, da se ohrani le pojem „izvajalci dejavnosti“ v skladu z Uredbo (ES) št. 110/2008. Ta pojem bolje zajema različne subjekte v sektorju.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Pristojni organi ali izvajalci iz odstavkov 1 in 2, ki pregledajo skladnost zaščitenih geografskih označb s specifikacijami proizvoda, so objektivni in nepristranski. Na razpolago imajo usposobljeno osebje ter sredstva, potrebna za izvajanje svojih nalog.

5.  Pristojni organi ali izvajalci iz odstavkov 1 in 2, ki pregledajo skladnost registriranih geografskih označb s specifikacijami proizvoda, so objektivni in nepristranski. Na razpolago imajo usposobljeno osebje ter sredstva, potrebna za izvajanje svojih nalog.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Da se zagotovijo pravice ali zakoniti interesi proizvajalcev ali nosilcev živilske dejavnosti, lahko Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 43, določi naslednje:

3.  Da se zagotovijo pravice ali zakoniti interesi proizvajalcev ali izvajalcev dejavnosti, lahko Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 43, določi naslednje:

Obrazložitev

V besedilu Komisije se uporabljata pojma „izvajalci dejavnosti“ in „nosilci živilske dejavnosti“. Pripravljavka mnenja predlaga, da se ohrani le pojem „izvajalci dejavnosti“ v skladu z Uredbo (ES) št. 110/2008. Ta pojem bolje zajema različne subjekte v sektorju.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Da se zagotovi učinkovitost pregledov iz tega poglavja, se na Komisijo v skladu s členom 43 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi ustrezne ukrepe v zvezi z obvestili nosilcev živilske dejavnosti pristojnim organom.

7.  Da se zagotovi učinkovitost pregledov iz tega poglavja, se na Komisijo v skladu s členom 43 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi ustrezne ukrepe v zvezi z obvestili izvajalcev dejavnosti pristojnim organom.

Obrazložitev

V besedilu Komisije se uporabljata pojma „izvajalci dejavnosti“ in „nosilci živilske dejavnosti“. Pripravljavka mnenja predlaga, da se ohrani le pojem „izvajalci dejavnosti“ v skladu z Uredbo (ES) št. 110/2008. Ta pojem bolje zajema različne subjekte v sektorju.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice so odgovorne za preglede žganih pijač. Sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti s to uredbo ter imenujejo pristojne organe, odgovorne za skladnost s to uredbo.

1.  Države članice so odgovorne za preglede žganih pijač v skladu z Uredbo (EU) 2017/625. Sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti s to uredbo ter imenujejo pristojne organe, odgovorne za skladnost s to uredbo.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 5, 16, 38, 41 in člena 46(2) se na Komisijo prenese za nedoločen čas od začetka veljavnosti te uredbe.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 16, 38, 41 in člena 46(2) se na Komisijo prenese za obdobje petih let od začetka veljavnosti te uredbe. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  Stevia

Obrazložitev

Zaradi zanimanja potrošnikov za proizvode z nizko vsebnostjo kalorij proizvajalci nekaterih pijač povečujejo rabo tega naravnega sladila.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  kateri koli drugi naravni ogljikovi hidrati, ki imajo podoben učinek kot proizvodi iz točk (a) do (e).

(f)  katere koli druge kmetijske surovine, naravne snovi kmetijskega izvora ali naravni ogljikovi hidrati, ki imajo podoben učinek kot proizvodi iz točk (a) do (e).

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  „aromatiziranje“ pomeni dodajanje arom ali živilskih sestavin z aromatičnimi lastnostmi pri pripravi žgane pijače;

Obrazložitev

Posamezne opredelitve so izpuščene iz Priloge I. Ta opredelitev bi morala ostati enaka kot v Uredbi (ES) št. 110/2008, da bi se v vseh državah članicah uporabljala enotna pravila.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8b.  „kraj proizvodnje“ pomeni kraj ali območje, kjer je potekala faza postopka proizvodnje končnega proizvoda, v katerem je žgana pijača dobila svoj značaj in bistvene končne lastnosti;

Obrazložitev

Posamezne opredelitve so izpuščene iz Priloge I. Ta opredelitev bi morala ostati enaka kot v Uredbi (ES) št. 110/2008, da bi se v vseh državah članicah uporabljala enotna pravila.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1 – točka 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8c.  „opis“ pomeni izraze, uporabljene na označbi, predstavitvi in embalaži, na dokumentih, ki spremljajo prevoz pijače, na trgovinskih dokumentih, predvsem na računih in dobavnicah, ter pri oglaševanju pijače;

Obrazložitev

Posamezne opredelitve so izpuščene iz Priloge I. Ta opredelitev bi morala ostati enaka kot v Uredbi (ES) št. 110/2008, da bi se v vseh državah članicah uporabljala enotna pravila.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  žgana pijača, proizvedena izključno z alkoholnim vretjem in destilacijo soka sladkornega trsa, ki ima aromo, značilno za rum, in vsebuje najmanj 225 gramov hlapljivih snovi na hektoliter 100 vol. % alkohola. Ta žgana pijača se lahko trži z besedo „kmetijski“, ki upravičuje prodajno poimenovanje „rum“, kateremu je dodana katera koli od registriranih geografskih označb francoskih čezmorskih departmajev in avtonomne regije Madeire.

(ii)  žgana pijača, proizvedena izključno z alkoholnim vretjem in destilacijo soka sladkornega trsa, ki ima aromo, značilno za rum, in vsebuje najmanj 225 gramov hlapljivih snovi na hektoliter 100 vol. % alkohola. Ta žgana pijača se lahko trži z besedo „kmetijski“, ki upravičuje pravno ime „rum“, kateremu je dodana katera koli od registriranih geografskih označb francoskih čezmorskih departmajev in avtonomne regije Madeire.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da se pojem „kmetijski“ uporablja le za rum z geografsko označbo.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  Rumu je dovoljeno dodati do20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se zaokroži končni okus.

Obrazložitev

Sladkanje nekaterih vrst žganja, za katere se uporabljajo evropske geografske označbe, je omejeno. Ta žganja konkurirajo uvoženim žganim pijačam z istim imenom, ki vsebujejo veliko več sladkorja. Pripravljavka mnenja predlaga omejitev v višini 20 gramov na liter za vse vrste žganja, da se ponovno vzpostavi poštena konkurenca, utrdi evropska geografska označba in zagotovijo ustrezne informacije potrošnikom.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 3 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  Žitnemu žganju je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.

Obrazložitev

Sladkanje nekaterih vrst žganja, za katere se uporabljajo evropske geografske označbe, je omejeno. Ta žganja konkurirajo uvoženim žganim pijačam z istim imenom, ki vsebujejo veliko več sladkorja. Pripravljavka mnenja predlaga omejitev v višini 20 gramov na liter za vse vrste žganja, da se ponovno vzpostavi poštena konkurenca, utrdi evropska geografska označba in zagotovijo ustrezne informacije potrošnikom.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 4 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  Žganju iz vina je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.

Obrazložitev

Sladkanje nekaterih vrst žganja, za katere se uporabljajo evropske geografske označbe, je omejeno. Ta žganja konkurirajo uvoženim žganim pijačam z istim imenom, ki vsebujejo veliko več sladkorja. Pripravljavka mnenja predlaga omejitev v višini 20 gramov na liter za vse vrste žganja, da se ponovno vzpostavi poštena konkurenca, utrdi evropska geografska označba in zagotovijo ustrezne informacije potrošnikom.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 5 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  Brandy ali Weinbrand je mogoče osladkati s 35 g na liter končnega proizvoda, izraženo v invertnem sladkorju, z namenom zaokroženja končnega okusa.

Obrazložitev

Upoštevati je treba sedanja pravila, po katerih se ravnajo proizvajalci brandyja. V španski nacionalni zakonodaji je največja dovoljena vsebnost 35 g na liter.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 6 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  Žganju iz grozdnih tropin ali grozdnemu tropinovcu je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.

Obrazložitev

Sladkanje nekaterih vrst žganja, za katere se uporabljajo evropske geografske označbe, je omejeno. Ta žganja konkurirajo uvoženim žganim pijačam z istim imenom, ki vsebujejo veliko več sladkorja. Pripravljavka mnenja predlaga omejitev v višini 20 gramov na liter za vse vrste žganja, da se ponovno vzpostavi poštena konkurenca, utrdi evropska geografska označba in zagotovijo ustrezne informacije potrošnikom.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 7 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  Žganju iz sadnih tropin je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.

Obrazložitev

Sladkanje nekaterih vrst žganja, za katere se uporabljajo evropske geografske označbe, je omejeno. Ta žganja konkurirajo uvoženim žganim pijačam z istim imenom, ki vsebujejo veliko več sladkorja. Pripravljavka mnenja predlaga omejitev v višini 20 gramov na liter za vse vrste žganja, da se ponovno vzpostavi poštena konkurenca, utrdi evropska geografska označba in zagotovijo ustrezne informacije potrošnikom.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 8 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  Žganju iz rozin ali raisin brandyju je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.

Obrazložitev

Sladkanje nekaterih vrst žganja, za katere se uporabljajo evropske geografske označbe, je omejeno. Ta žganja konkurirajo uvoženim žganim pijačam z istim imenom, ki vsebujejo veliko več sladkorja. Pripravljavka mnenja predlaga omejitev v višini 20 gramov na liter za vse vrste žganja, da se ponovno vzpostavi poštena konkurenca, utrdi evropska geografska označba in zagotovijo ustrezne informacije potrošnikom.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 9 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  Žganju iz sadja je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.

Obrazložitev

Sladkanje nekaterih vrst žganja, za katere se uporabljajo evropske geografske označbe, je omejeno. Ta žganja konkurirajo uvoženim žganim pijačam z istim imenom, ki vsebujejo veliko več sladkorja. Pripravljavka mnenja predlaga omejitev v višini 20 gramov na liter za vse vrste žganja, da se ponovno vzpostavi poštena konkurenca, utrdi evropska geografska označba in zagotovijo ustrezne informacije potrošnikom.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 10 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  Niti žganje iz jabolčnika niti žganje iz hruškovca se ne aromatizira.

(d)  Niti žganje iz jabolčnika niti žganje iz hruškovca se ne aromatizira. To pa ne izključuje tradicionalnih metod proizvodnje.

Obrazložitev

Pripravljavka mnenja predlaga, da se zaščitijo tradicionalne metode proizvodnje žganja iz jabolčnika in žganja iz hruškovca, kot je Calvados.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 10 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  Žganju iz jabolčnika in žganju iz hruškovca je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.

Obrazložitev

Sladkanje nekaterih vrst žganja, za katere se uporabljajo evropske geografske označbe, je omejeno. Ta žganja konkurirajo uvoženim žganim pijačam z istim imenom, ki vsebujejo veliko več sladkorja. Pripravljavka mnenja predlaga omejitev v višini 20 gramov na liter za vse vrste žganja, da se ponovno vzpostavi poštena konkurenca, utrdi evropska geografska označba in zagotovijo ustrezne informacije potrošnikom.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 11 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  Medenemu žganju je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.

Obrazložitev

Sladkanje nekaterih vrst žganja, za katere se uporabljajo evropske geografske označbe, je omejeno. Ta žganja konkurirajo uvoženim žganim pijačam z istim imenom, ki vsebujejo veliko več sladkorja. Pripravljavka mnenja predlaga omejitev v višini 20 gramov na liter za vse vrste žganja, da se ponovno vzpostavi poštena konkurenca, utrdi evropska geografska označba in zagotovijo ustrezne informacije potrošnikom.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 12 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  Žgani pijači Hefebrand je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.

Obrazložitev

Sladkanje nekaterih vrst žganja, za katere se uporabljajo evropske geografske označbe, je omejeno. Ta žganja konkurirajo uvoženim žganim pijačam z istim imenom, ki vsebujejo veliko več sladkorja. Pripravljavka mnenja predlaga omejitev v višini 20 gramov na liter za vse vrste žganja, da se ponovno vzpostavi poštena konkurenca, utrdi evropska geografska označba in zagotovijo ustrezne informacije potrošnikom.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 13 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  Žgani pijači Bierbrand ali eau de vie de bière je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.

Obrazložitev

Sladkanje nekaterih vrst žganja, za katere se uporabljajo evropske geografske označbe, je omejeno. Ta žganja konkurirajo uvoženim žganim pijačam z istim imenom, ki vsebujejo veliko več sladkorja. Pripravljavka mnenja predlaga omejitev v višini 20 gramov na liter za vse vrste žganja, da se ponovno vzpostavi poštena konkurenca, utrdi evropska geografska označba in zagotovijo ustrezne informacije potrošnikom.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 14 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  Žgani pijači topinambur je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.

Obrazložitev

Sladkanje nekaterih vrst žganja, za katere se uporabljajo evropske geografske označbe, je omejeno. Ta žganja konkurirajo uvoženim žganim pijačam z istim imenom, ki vsebujejo veliko več sladkorja. Pripravljavka mnenja predlaga omejitev v višini 20 gramov na liter za vse vrste žganja, da se ponovno vzpostavi poštena konkurenca, utrdi evropska geografska označba in zagotovijo ustrezne informacije potrošnikom.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 15 – točka a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Največja vrednost ostanka za etanol kmetijskega porekla mora biti taka, kot je določeno v točki (1) Priloge I, razen za metanol, katerega vsebnost ne sme presegati 10 gramov na hektoliter 100 vol. % alkohola.

Največja vrednost ostanka za etanol kmetijskega porekla, uporabljenega za proizvodnjo vodke, mora biti taka, kot je določeno v točki (1) Priloge I, razen za metanol, katerega vsebnost ne sme presegati 10 gramov na hektoliter 100 vol. % alkohola.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 15 – točka a – odstavek 3 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(a)  Največja vsebnost sladkorja v vodki je 10 gramov na liter, izražena kot invertni sladkor.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

15a.  Vodki se lahko doda sladkor, da se zaokroži končni okus. Vendar končni proizvod ne sme vsebovati več kot 10 g snovi za sladkanje na liter, izraženih kot ekvivalent invertnega sladkorja.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

31a.  Najmanjša vsebnost sladkorja aromatizirane vodke znaša 100 gramov na liter, izraženih kot invertni sladkor.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – del 42 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Jajčni liker ali advocaat ali avocat ali advokat je aromatizirana ali nearomatizirana žgana pijača, pridobljena iz etanola kmetijskega porekla, destilata ali žganja, ali mešanice le-teh, ki vsebuje kakovosten jajčni rumenjak, jajčni beljak in sladkor ali med. Najmanjša vsebnost sladkorja ali medu mora znašati 150 gramov na liter, izražena kot invertni sladkor. Najmanjša vsebnost čistega jajčnega rumenjaka mora znašati 140 gramov na liter končnega proizvoda.

(a)  Jajčni liker ali advocaat ali avocat ali advokat je aromatizirana ali nearomatizirana žgana pijača, pridobljena iz etanola kmetijskega porekla, destilata ali žganja, ali mešanice le-teh, ki vsebuje jajčni rumenjak, jajčni beljak in sladkor ali med. Najmanjša vsebnost sladkorja ali medu mora znašati 150 gramov na liter, izražena kot invertni sladkor. Najmanjša vsebnost čistega jajčnega rumenjaka mora znašati 140 gramov na liter končnega proizvoda.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 2 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Guignolet Kirsch se proizvaja v Franciji in je pridobljen z mešanjem pijač guignolet in kirsch, pri čemer vsaj 3 % čistega alkohola, ki ga vsebuje končni proizvod, izhaja iz pijače kirsch. Najmanjši volumenski odstotek alkohola v pijači Guignolet Kirsch je 15 %. Pri označevanju in predstavitvi je beseda „Guignolet“ navedena z znaki iste pisave, velikosti in barve ter v isti vrstici kot beseda „Kirsch“, pri steklenicah pa mora biti navedena na sprednji označbi. V informacijah o alkoholni sestavi je naveden volumenski odstotek čistega alkohola, ki ga predstavljata pijači guignolet in kirsch v skupni vsebnosti čistega alkohola glede na volumen pijače Guignolet Kirsch.

Obrazložitev

Pripravljavka mnenja predlaga, da se za pijačo Guignolet Kirsch določijo posebna pravila, tako kot za pijači Rum Verschnitt in Slivovice.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Priloga IIa

 

sistem dinamičnega staranja ali sistem„criaderas y solera“

 

Sistem tradicionalnega staranja v Španiji iz nacionalne zakonodaje, Kraljevi odlok 164/2014 z dne 14. marca, ter iz tehnične dokumentacije za geografske označbe za brandy sestoji iz redne ekstrakcije dela brandyja iz vsakega soda ali posode iz hrastovega lesa, ki ustreza določeni stopnji staranja, in ustreznega prenosa brandyja, ki je bil ekstrahiran v predhodni stopnji staranja.

 

Opredelitve pojmov

 

„Stopnja staranja“ pomeni vsako skupino sodov ali posod iz hrastovega lesa enake starosti, skozi katere gre brandy v postopku staranja. Posamezna stopnja se imenuje „criadera“, zadnja pred ustekleničenjem brandyja pa „solera“.

 

„Ekstrakcija“ pomeni delni volumen iz vsakega soda ali posode iz hrastovega lesa, ki se ekstrahira z namenom prenosa v lesene sode in/ali posode v naslednji stopnji ali v primeru solere za ustekleničenje.

 

„Prenos“ pomeni volumen iz soda ali posode iz hrastovega lesa na določeni stopnji, ki se doda in zmeša z vsebino soda ali posode iz hrastovega lesa na naslednji stopnji v smislu starosti.

 

„Povprečen čas staranja“pomeni časovno obdobje, ki ustreza kroženju vsega brandyja v procesu staranja in se izračuna kot razmerje med celotnim volumnom brandyja na vseh stopnjah staranja in volumnom ekstrakcij iz zadnje stopnje (solera) v obdobju enega leta.

 

Povprečen čas staranja brandyja, ekstrahiranega iz solere, se lahko izračuna z naslednjo formulo,

 

 

 

kjer

 

– t pomeni povprečen čas staranja, izražen v letih,

 

– Vt pomeni skupni volumen zalog v sistemu staranja, izražen v litrih čistega alkohola,

 

– Ve pomeni skupen volumen proizvoda, ekstrahiran iz sistema z namenom ustekleničenja v obdobju enega leta, izražen v litrih čistega alkohola.

 

Najmanjša povprečna starost: v primeru sodov ali posod iz hrastovega lesa, ki imajo prostornino manjšo od 1000 litrov, je število letnih ekstrakcij in prenosov manjše ali enako dvokratniku števila stopenj v sistemu, da bi zagotovili, da je najmlajši delež staran vsaj šest mesecev.

 

V primeru posod, ki imajo prostornino najmanj 1000 litrov, je število letnih ekstrakcij in prenosov manjše ali enako številu stopenj v sistemu, da bi zagotovili, da je najmlajši delež staran vsaj eno leto.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač, uporaba imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščita geografskih označb žganih pijač

Referenčni dokumenti

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

12.12.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Angélique Delahaye

2.3.2017

Datum sprejetja

10.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Paul Brannen, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Ramón Luis Valcárcel Siso, Hilde Vautmans, Miguel Viegas

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Stanisław Ożóg

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

37

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ECR

James Nicholson, Stanisław Ożóg

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde, Hilde Vautmans

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač, uporaba imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščita geografskih označb žganih pijač

Referenčni dokumenti

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Datum predložitve EP

1.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

12.12.2016

IMCO

12.12.2016

AGRI

12.12.2016

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

IMCO

25.1.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Pilar Ayuso

16.2.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

11.7.2017

 

 

 

Datum sprejetja

24.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

54

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

France Jamet, Jiří Maštálka

Datum predložitve

2.2.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENL

France Jamet, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 16. februar 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov