Förfarande : 2016/0392(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0021/2018

Ingivna texter :

A8-0021/2018

Debatter :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Röstförklaringar
PV 13/03/2019 - 11.14

Antagna texter :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1456kWORD 266k
2.2.2018
PE 604.847v02-00 A8-0021/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Pilar Ayuso

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för internationell handel
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0750),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 43.2 och 114.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0496/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 29 mars 2017(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0021/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Syftet med bestämmelserna om spritdrycker bör vara att få ett konsumentskydd på hög nivå, att förhindra vilseledande förfaranden, samt att uppnå en marknad som kännetecknas av öppenhet och sund konkurrens. De bör värna om det anseende som unionsspritdrycker har i unionen och på världsmarknaden, genom att även i fortsättningen beakta traditionella framställningsmetoder och ett växande behov av konsumentskydd och konsumentinformation. Tekniska innovationer bör också beaktas med avseende på spritdrycker när sådana innovationer leder till högre kvalitet utan att det påverkar den berörda dryckens traditionella karaktär. Produktion av spritdrycker har stark anknytning till jordbrukssektorn. Förutom att utgöra en viktig avsättning för unionens jordbruksproduktion är anknytningen även avgörande för kvaliteten och säkerheten på samt anseendet hos spritdrycker som framställs i unionen. Denna starka anknytning till jordbrukssektorn bör därför framhävas genom regelverket.

(3)  Syftet med bestämmelserna om spritdrycker bör vara att få ett konsumentskydd på hög nivå, att sätta stopp för informationsasymmetri, att förhindra vilseledande förfaranden, samt att uppnå en marknad som kännetecknas av öppenhet och sund konkurrens. De bör värna om det anseende som unionsspritdrycker har i unionen och på världsmarknaden, genom att även i fortsättningen beakta traditionella framställningsmetoder och ett växande behov av konsumentskydd och konsumentinformation. Tekniska innovationer bör också beaktas med avseende på spritdrycker när sådana innovationer leder till högre kvalitet utan att det påverkar den berörda dryckens traditionella karaktär. Produktionen av spritdrycker regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/20021a, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/20111b och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2017/6251c, och har stark anknytning till jordbrukssektorn. Förutom att utgöra en viktig avsättning för unionens jordbruksproduktion är anknytningen även avgörande för kvaliteten och anseendet hos spritdrycker som framställs i unionen. Denna starka anknytning till den jordbruksbaserade livsmedelssektorn bör därför framhävas genom regelverket.

 

____________________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

 

1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004.

 

1c Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  De bestämmelser som är tillämpliga på spritdrycker utgör ett specialfall i förhållande till de allmänna bestämmelserna om den jordbruksbaserade livsmedelssektorn. Dessa särdrag består i detta fall av att traditionella framställningsmetoder bevaras, att spritdrycker har en nära koppling till jordbrukssektorn och användningen av högkvalitativa produkter samt till åtagandet vad gäller konsumentskydd, vilket spritdryckssektorn har lovat att aldrig överge.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  För att garantera en mer enhetlig lagstiftning om spritdrycker, bör denna förordning innehålla tydliga kriterier för definition, presentation och märkning av spritdrycker samt för skydd av geografiska beteckningar. Den bör även omfatta bestämmelser om användningen av jordbruksalkohol eller destillat av jordbruksprodukter i framställningen av alkoholhaltiga drycker och på användning av försäljningsbeteckningar på spritdrycker i presentationen och märkningen av livsmedel.

(4)  För att garantera en mer enhetlig lagstiftning om spritdrycker, bör denna förordning innehålla tydliga kriterier för definition, presentation och märkning av spritdrycker samt för skydd av geografiska beteckningar, utan att det påverkar den mångfald av officiella språk och alfabet som finns i unionen. Den bör även omfatta bestämmelser om användningen av jordbruksalkohol eller destillat av jordbruksprodukter i framställningen av alkoholhaltiga drycker och på användning av försäljningsbeteckningar på spritdrycker i presentationen och märkningen av livsmedel.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att konsumenterna ska få adekvat information, bör bestämmelser om presentation och märkning av spritdrycker som uppfyller villkoren för blandningar av spritdrycker fastställas.

(13)  För att konsumenterna ska få adekvat information, i enlighet med förordning (EU) nr /2011, bör bestämmelser om presentation och märkning av spritdrycker som uppfyller villkoren för blandningar av spritdrycker fastställas.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  I vissa fall kan livsmedelsföretagare vara tvungna att eller frivilligt vilja ange en spritdrycks ursprung för att fästa konsumenternas uppmärksamhet på varans kvaliteter. Även sådana ursprungsuppgifter bör uppfylla de harmoniserade kriterierna. Därför bör särskilda bestämmelser införas om angivande av ursprungsland eller härkomstplats i presentationen och märkningen av spritdrycker.

(15)  I vissa fall kan livsmedelsföretagare vara tvungna att eller frivilligt vilja ange en spritdrycks ursprung för att fästa konsumenternas uppmärksamhet på varans kvaliteter. Därför bör särskilda bestämmelser införas om angivande av ursprungsland eller härkomstplats i presentationen och märkningen av spritdrycker.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Vad gäller skyddet av geografiska beteckningar, är det viktigt att ta hänsyn till avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat Tripsavtalet), särskilt artiklarna 22 och 23, och till det allmänna tull- och handelsavtalet (nedan kallat GATT-avtalet) som godkändes genom rådets beslut 94/800/EG12.

(17)  Vad gäller skyddet av geografiska beteckningar, är det viktigt att ta hänsyn till avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat Tripsavtalet), särskilt artiklarna 22 och 23, och till det allmänna tull- och handelsavtalet (nedan kallat GATT-avtalet) som godkändes genom rådets beslut 94/800/EG. För ett starkare skydd och en effektivare bekämpning av förfalskningar bör detta skydd även avse varor som transiteras genom unionens tullområde.

__________________

__________________

12 Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1).

12 Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/201213 gäller inte spritdryckssektorn. Därför bör bestämmelser om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker fastställas. Geografiska beteckningar bör registreras av kommissionen, och i de fall en spritdrycks kvalitet, anseende eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung bör det anges att drycken har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land.

(18)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/201213 gäller inte spritdryckssektorn. Därför bör bestämmelser om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker fastställas. Geografiska beteckningar bör registreras av kommissionen, och i de fall en spritdrycks kvalitet, anseende, traditionella bearbetnings- och produktionsmetoder eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung bör det anges att drycken har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land.

_________________

_________________

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Spritdrycker som har en geografisk beteckning och som framställts av vin utan skyddad ursprungsbeteckning samt har registrerats i enlighet med denna förordning, bör omfattas av samma förvaltningsverktyg för produktionskapacitet som de som finns tillgängliga enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/20131a.

 

_______________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007.

Motivering

Föredraganden föreslår att förordningen anpassas till förslaget till yttrande om det så kallade samlingsförslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget, som antogs av Parlamentets jordbruksutskott den 3 maj 2017.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Förfaranden för registrering, ändring och eventuell avregistrering av geografiska beteckningar för unionen eller ett tredjeland i enlighet med Tripsavtalet bör fastställas samtidigt som status för befintliga skyddade geografiska beteckningar i unionen automatiskt erkänns. För att göra förfarandena avseende geografiska beteckningar konsekventa inom alla berörda sektorer bör förfaranden för spritdrycker utformas efter de mer uttömmande och beprövade förfarandena för jordbruksprodukter och livsmedel som fastställs i förordning (EU) nr 1151/2012, med samtidig hänsyn till särdragen hos spritdrycker. För att förenkla registreringsförfarandena och garantera att information till livsmedelsföretagare och konsumenter är elektroniskt tillgänglig bör ett elektroniskt register över geografiska beteckningar upprättas.

(19)  Förfaranden för registrering, ändring och eventuell avregistrering av geografiska beteckningar för unionen eller ett tredjeland i enlighet med Tripsavtalet bör fastställas samtidigt som status för befintliga registrerade geografiska beteckningar i unionen automatiskt erkänns. För att göra förfarandena avseende geografiska beteckningar konsekventa inom alla berörda sektorer bör förfaranden för spritdrycker utformas efter liknande förfaranden som används för jordbruksprodukter och livsmedel som fastställs i förordning (EU) nr 1151/2012, med samtidig hänsyn till särdragen hos spritdrycker. För att förenkla registreringsförfarandena och garantera att information till livsmedelsföretagare och konsumenter är elektroniskt tillgänglig bör det upprättas ett insynsvänligt, omfattande och lättåtkomligt elektroniskt register över geografiska beteckningar, med samma rättsverkan som bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008. Geografiska beteckningar som är registrerade enligt förordning (EG) nr 110/2008 bör registreras av automatiskt kommissionen. Kommissionen bör slutföra kontrollen av de geografiska beteckningar som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008, i enlighet med artikel 20 i den förordningen, före ikraftträdandet av denna förordning.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Medlemsstaternas myndigheter bör ha ansvaret för att denna förordning följs och kommissionen bör kunna övervaka och verifiera efterlevnaden. Därför bör kommissionen och medlemsstaterna dela relevanta uppgifter med varandra.

(20)  Om spritdryckssektorns anseende och värde ska kunna upprätthållas är det mycket viktigt med en hög kvalitetsnivå. Medlemsstaternas myndigheter bör ha ansvaret för att en sådan standard upprätthålls genom att säkerställa att denna förordning följs. Kommissionen bör dock kunna övervaka och verifiera efterlevnaden för att säkerställa en enhetlig tillämpning. Därför bör kommissionen och medlemsstaterna dela relevanta uppgifter med varandra.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Med tillämpning av en kvalitetspolicy och för att få högkvalitativa spritdrycker och mångfald inom spritdryckssektorn, bör medlemsstaterna kunna få införa striktare bestämmelser om definition, presentation och märkning av spritdrycker som framställs på det egna territoriet än de som fastställs i denna förordning.

(21)  Med tillämpning av en kvalitetspolicy och för att få högkvalitativa spritdrycker och mångfald inom spritdryckssektorn, bör medlemsstaterna kunna få införa striktare bestämmelser om produktion, definition, presentation och märkning av spritdrycker som framställs på det egna territoriet än de som fastställs i denna förordning.

Motivering

Genom denna ändring införs ordet ”produktion” i skälet, vilket skapar överensstämmelse med resten av förslaget till förordning.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  I sin rapport från mars 2017 om den obligatoriska förteckningen över ingredienser och näringsdeklarationen för alkoholhaltiga drycker angav kommissionen att den inte kunnat identifiera några objektiva skäl som skulle motivera avsaknaden av uppgifter om ingredienser och näringsinformation och uppmanade industrin att inom ett år presentera ett förslag till självreglering i fråga om uppgifter om ingredienser och näringsinformation för samtliga alkoholhaltiga drycker. För att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå bör självregleringen minst garantera att uppgifter om ingredienser och näringsinformation anges på etiketten och uppfyller de krav på frivillig livsmedelsinformation som fastställs i förordning (EU) nr 1169/2011. Kommissionen bör utvärdera industrins förslag i en rapport, som vid behov bör åtföljas av ett förslag till lagstiftning.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  För att beakta förändringar som rör konsumenternas efterfrågemönster, tekniska framsteg, utvecklingen av relevanta internationella normer och behovet att förbättra de ekonomiska villkoren för framställning och saluföring, traditionella lagringsmetoder och, i undantagsfall, lagstiftningen i det importerande tredjelandet samt för att garantera skyddet för geografiska beteckningar, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen avseende ändringar av eller undantag från de tekniska definitionerna och kraven på kategorier av spritdrycker samt de särskilda bestämmelserna för vissa enligt kapitel I i denna förordning, den märkning och presentation som behandlas i kapitel II i denna förordning, de geografiska beteckningar som avses i kapitel III i denna förordning samt de kontroller och det informationsutbyte som avses i kapitel IV i denna förordning.

(22)  För att beakta förändringar som rör konsumenternas efterfrågemönster, tekniska framsteg, utvecklingen av relevanta internationella normer och behovet att förbättra de ekonomiska villkoren för framställning och saluföring, traditionella lagringsmetoder och, i undantagsfall, lagstiftningen i det importerande tredjelandet samt för att garantera ett fullgott skydd för geografiska beteckningar, med samtidig hänsyn till betydelsen av traditionella metoder, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen avseende ändringar av eller undantag från de tekniska definitionerna och kraven på kategorier av spritdrycker samt de särskilda bestämmelserna för vissa enligt kapitel I i denna förordning, den märkning och presentation som behandlas i kapitel II i denna förordning, de geografiska beteckningar som avses i kapitel III i denna förordning samt de kontroller och det informationsutbyte som avses i kapitel IV i denna förordning.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Kommissionen bör få befogenhet att under vissa omständigheter anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om tillägg av nya kategorier spritdrycker till förteckningarna i bilaga II, del I och II, till denna förordning och av tekniska specifikationer, för att snabbt kunna reagera på ekonomisk och teknisk utveckling som påverkar de delar av spritdryckssektorn som omfattas av den föreliggande förordningen om kategorier eller tekniska specifikationer saknas, så att det blir möjligt att skydda konsumenterna och producenternas ekonomiska intressen samt harmonisera befintliga kvalitetskrav på framställning och kvalitet hos sådana spritdrycker.

utgår

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 1 – led d – led i – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Direkt med hjälp av någon av följande metoder:

i)  Direkt med hjälp av någon av följande metoder, enskilt eller i kombination med varandra:

Motivering

Syftet är att i den nya förordningen behålla den flexibilitet som ”och/eller” i förordning (EG) nr 110/2008 erbjuder.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 1 – led d – led i – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Genom maceration eller liknande bearbetning av växtmaterial i jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter, spritdrycker eller en blandning av dessa i den mening som avses i denna förordning.

–  Genom maceration eller liknande bearbetning av växtmaterial i jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter, spritdrycker eller en kombination av dessa i den mening som avses i denna förordning.

Motivering

Syftet är att undvika sammanblandning med definitionen av blandning i artikel 2.1.3.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 1 – led d – led i – strecksats 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Genom tillsats av jordbruksalkohol, från ett destillat av jordbruksprodukter eller till destillat av jordbruksprodukter eller spritdrycker av något av följande:

–  Genom tillsats av jordbruksalkohol, från ett destillat av jordbruksprodukter eller till destillat av jordbruksprodukter eller spritdrycker av en eller flera av följande:

Motivering

Definitionerna av ”spritdryck” har inte införlivats korrekt från förordning (EG) nr 110/2008 och dess tillämpningsförordning (EG) nr 716/2013. Föredraganden föreslår att vissa definitioner som följer av förordning (EG) nr 110/2008 korrigeras.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 1 – led d – led ii – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  Genom tillsats till en spritdryck av något av följande:

ii)  Genom tillsats till en spritdryck av något av följande, enskilt eller i kombination med varandra:

Motivering

Syftet är att i den nya förordningen behålla den flexibilitet som ”och/eller” i förordning (EG) nr 110/2008 erbjuder.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 1 – led d – led ii – strecksats 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Drycker.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  blandning: en spritdryck som anges i del I av bilaga II eller som motsvarar en geografisk beteckning, blandad med något av följande:

(3)  blandning: en spritdryck som anges i del I av bilaga II eller som motsvarar en geografisk beteckning, blandad med en eller flera av följande:

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Jordbruksalkohol.

Motivering

Föredraganden föreslår ett förtydligande av definitionen av ”blandning” för att förenkla reglerna om märkning och för att förordningen ska kunna tillämpas av företagare och inspektörer.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  sammansatt beteckning: kombinationen av villkoren för en spritdrycks försäljningsbeteckning som anges i del I i bilaga II eller till en geografisk beteckning som beskriver en spritdryck, från vilken all den färdiga produktens alkohol har sitt ursprung, med något av följande:

(4)  sammansatt beteckning: kombinationen av villkoren för en spritdrycks försäljningsbeteckning som anges i del I i bilaga II eller till en geografisk beteckning som beskriver en spritdryck, från vilken all den färdiga produktens alkohol har sitt ursprung, med en eller flera av följande:

Motivering

Definitionerna av ”spritdryck” har inte införlivats korrekt från förordning (EG) nr 110/2008 och dess tillämpningsförordning (EG) nr 716/83. Föredraganden föreslår att vissa definitioner som följer av förordning (EG) nr 110/2008 korrigeras.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  geografisk beteckning: en beteckning som identifierar en spritdryck. I de fall en spritdrycks kvalitet, anseende eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung bör det anges att drycken har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land.

(6)  geografisk beteckning: ett namn som har registrerats i enlighet med denna förordning och som identifierar en spritdryck. I de fall en spritdrycks kvalitet, anseende eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung bör det anges att drycken har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  produktspecifikation: specifikationer som bifogats ansökan om skydd av en geografisk beteckning innehållande de specifikationer som spritdrycken måste uppfylla.

(7)  produktspecifikation: specifikationer som bifogats ansökan om skydd av en geografisk beteckning innehållande de specifikationer som spritdrycken måste uppfylla och som motsvarar den ”kravspecifikation” som avses i förordning (EG) nr 110/2008.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  grupp: sammanslutning av producenter av spritdrycker, företag som bearbetar spritdrycker eller importörer av spritdrycker som organiserar sig på ett branschspecifikt sätt och har en betydande omsättning.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b)  av jordbruksprodukter: framställt av jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget eller jästa alkoholhaltiga drycker som framställs uteslutande av sådana produkter.

Motivering

Enligt den nu gällande förordning (EG) nr 110/2008 får alkohol som framställts av vin användas för produktion av spritdrycker, eftersom vin förtecknas som en jordbruksprodukt i bilaga I till fördraget (punkt 22.05). Genom denna ändring skulle det också bli tillåtet att använda alkohol från andra jästa alkoholhaltiga drycker som framställs uteslutande av jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I, vilket för närvarande inte är tillåtet.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den alkohol som används i framställningen av alkoholhaltiga drycker och för att späda ut eller lösa upp färgämnen, aromämnen eller andra godkända tillsatser som används i framställningen av alkoholhaltiga drycker ska vara jordbruksalkohol.

1.  Den alkohol som används i framställningen av spritdrycker och för att späda ut eller lösa upp färgämnen, aromämnen eller andra godkända tillsatser som används i framställningen av spritdrycker ska vara jordbruksalkohol eller härröra från öl.

Motivering

I överensstämmelsen med förordning (EG) nr 110/2008. I denna förordning hänvisas till spritdrycker medan andra alkoholhaltiga drycker omfattas av sektorsspecifik lagstiftning.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Destillat som används i framställningen av alkoholhaltiga drycker och för att späda ut eller lösa upp färgämnen, aromämnen eller andra godkända tillsatser som används i framställningen av alkoholhaltiga drycker ska uteslutande vara framställda av jordbruksprodukter.

2.  Destillat som används i framställningen av spritdrycker och för att späda ut eller lösa upp färgämnen, aromämnen eller andra godkända tillsatser som används i framställningen av spritdrycker ska uteslutande vara framställda av jordbruksprodukter eller härröra från öl.

Motivering

I överensstämmelsen med förordning (EG) nr 110/2008. I denna förordning hänvisas till spritdrycker medan andra alkoholhaltiga drycker omfattas av sektorsspecifik lagstiftning.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Vid saluföring av jordbruksalkohol eller destillat av jordbruksursprung ska de råvaror som de framställts av anges i de elektroniska följedokumenten.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att införa ett krav på att de råvaror som använts vid framställning av jordbruksalkohol eller destillat av jordbruksursprung anges i de elektroniska följedokumenten. Dessa produkter kan användas vid produktion av andra spritdrycker i vilka endast alkohol eller destillat som framställts av vissa specifika råvaror får användas, såsom det vindestillat som används vid produktionen av brandy. Uppgifter om råvarorna garanterar därför fullständig spårbarhet och förhindrar att lagstiftningen kringgås.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  De får enbart sötas i enlighet med bilaga I.3 och för att runda av den slutliga smaken.

e)  De får inte sötas utom för att runda av den slutliga smaken. Den högsta tillåtna halten av sötningsmedel uttryckt som invertsocker ska inte överskrida de tröskelvärden för respektive kategori som anges i bilaga II.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  De får sötas för att få de egenskaper som är typiska för produkten i fråga, i enlighet med bilaga I.3, med beaktande av gällande lagstiftning i respektive medlemsstat.

e)  De får sötas.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  De får sötas för att få de egenskaper som utmärker produkten i fråga, i enlighet med bilaga I.3.

e)  De får sötas.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

Artikel 5

Delegerade befogenheter

Delegerade befogenheter

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 med avseende på följande:

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 med avseende på följande:

a)  Ändring av de tekniska definitionerna i bilaga I.

a)   Ändring av de tekniska definitionerna i bilaga I.

b)  Ändring av kraven på kategorier av spritdrycker enligt del I av bilaga II och de särskilda bestämmelserna om spritdrycker enligt del II av bilaga II.

 

De delegerade akter som avses i första stycket a och b ska inskränka sig till att tillgodose påvisade behov som följer av förändringar i konsumenternas efterfrågemönster, tekniska framsteg, förändringar i berörda internationella standarder eller behoven av produktinnovation.

De delegerade akter som avses i första stycket a ska inskränka sig till att tillgodose påvisade behov som följer av förändringar i konsumenternas efterfrågemönster, tekniska framsteg, förändringar i berörda internationella standarder eller behoven av produktinnovation, med samtidig hänsyn till betydelsen av traditionella metoder i medlemsstaterna.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 43 med avseende på tillägg av nya kategorier av spritdrycker i bilaga II.

 

En ny kategori får läggas till på följande villkor:

 

a)  Marknadsföringen av en spritdryck under visst namn och i enlighet med enhetliga tekniska specifikationer är ekonomiskt och tekniskt nödvändig för att skydda konsumenternas och producenternas intressen.

 

b)  En spritdryck har en betydande marknadsandel i minst en medlemsstat.

 

c)  Det namn som väljs för den nya kategorin ska antingen vara ett allmänt använt namn eller, om så inte är möjligt, vara av beskrivande karaktär, särskilt genom hänvisning till de råvaror som används i framställningen av spritdrycken.

 

d)  De tekniska specifikationerna för den nya kategorin ska fastställas med grund i en utvärdering av de befintliga kvalitets- och produktionsparametrar som används på unionsmarknaden. Tekniska specifikationer ska antas på ett sätt som är förenligt med tillämplig unionslagstiftning om konsumentskydd och med hänsyn till relevanta internationella standarder. Dessa ska garantera både rättvis konkurrens bland unionens tillverkare och det goda anseende som spritdrycker med ursprung i unionen åtnjuter.

 

3.  Kommissionen ska också ges befogenhet att i undantagsfall, om lagstiftningen i det importerande tredjelandet så kräver, anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 när det gäller undantag från kraven i de tekniska definitionerna i bilaga I, från kraven på kategorier av spritdrycker enligt del I i bilaga II och från de särskilda bestämmelserna om vissa spritdrycker enligt del II av bilaga II.

3.  Kommissionen ska också ges befogenhet att i undantagsfall, om lagstiftningen i det importerande tredjelandet så kräver, anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 när det gäller undantag från kraven i de tekniska definitionerna i bilaga I, från kraven på kategorier av spritdrycker enligt del I i bilaga II och från de särskilda bestämmelserna om vissa spritdrycker enligt del II av bilaga II.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Namn på råvaror eller växter som är förbehållna beteckningar för drycker som tillhör vissa produktkategorier av spritdrycker får användas i samband med beskrivningen och presentationen av alla livsmedel, inklusive spritdrycker, förutsatt att det – i synnerhet när det gäller spritdrycker – säkerställs att konsumenterna inte vilseleds.

Motivering

I EU:s lagstiftning om spritdrycker är t.ex. beteckningarna ”gentian”, ”Kirsch” och ”Kümmel” förbehållna vissa kategorier av spritdrycker. Namn på råvaror eller växter används för en mängd olika livsmedel som inte är spritdrycker, t.ex. gentiana-te och körsbärskaka. Även inom spritdryckssektorn måste det vara möjligt att på etiketten ange t.ex. ingrediensen gentiana när den används vid framställningen av en örtlikör.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en spritdryck uppfyller kraven på spritdrycker i flera av kategorierna 15–47 i del I i bilaga II, får den säljas under en eller flera av de relevanta försäljningsbeteckningar som fastställs för dessa kategorier.

3.  Om en spritdryck uppfyller kraven på spritdrycker i flera av de kategorier som förtecknas i del I i bilaga II, får den släppas ut på marknaden under en eller flera av de försäljningsbeteckningar som fastställs för dessa kategorier.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en försäljningsbeteckning kompletteras eller ändras i enlighet med första stycket led a, får den geografiska beteckning som avses i detta led endast kompletteras antingen

Om ett registrerat namn kompletteras eller ändras i enlighet med första stycket led a, får den geografiska beteckning som avses i detta led endast kompletteras antingen

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  med beteckningar som redan användes den 20 februari 2008 för befintliga geografiska beteckningar i den mening som avses i artikel 34.1, eller

a)  med beteckningar som redan användes den 20 februari 2008 för befintliga geografiska beteckningar i den mening som avses i artikel 34.1, inklusive de beteckningar som traditionellt används i medlemsstaterna för att ange att en produkt har en skyddad ursprungsbeteckning enligt nationell lagstiftning, eller

Motivering

Föredraganden föreslår att respekten för varje medlemsstats egna system för kvalitetsskydd ska garanteras.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  med beteckningar som anges i den aktuella produktspecifikationen.

b)  med de beteckningar som är tillåtna enligt den aktuella produktspecifikationen.

Motivering

Enligt avsnitt 9 i kravspecifikationen för Irish Poteen/Irish Poitín är båda dessa namn tillåtna. Detta ändringsförslag syftar till att skapa överensstämmelse med kravspecifikationen och behålla möjligheten att använda endera av de två stavningarna.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Den alkohol som används vid framställningen av livsmedel härrör endast från de spritdrycker som avses i den sammansatta beteckningen eller i hänvisning(arna), förutom när det gäller etanol som kan förekomma i aromer som används för framställning av detta livsmedel.

a)  Den alkohol som används vid framställningen av livsmedel härrör endast från de spritdrycker som avses i den sammansatta beteckningen eller i hänvisning(arna), förutom när det gäller jordbruksalkohol som kan användas som bärare av aromer som används för framställning av detta livsmedel.

Motivering

Det bör särskilt anges att endast jordbruksalkohol får användas som bärare av sådana aromer som används vid framställning av livsmedel samt att denna alkohol enbart får användas som bärare av aromer och inte ensam.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Hänvisningar till spritdryckskategorier eller geografiska beteckningar ska för presentation av ett livsmedel inte ligga på samma rad som försäljningsbeteckningen. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10.3 andra stycket, ska hänvisningen när den avser presentation av alkoholhaltiga drycker dessutom vara i en teckenstorlek som är mindre än försäljningsbeteckningen och den sammansatta beteckningen.

5.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13.1 i förordning (EU) nr 1169/2011 ska hänvisningar till spritdryckskategorier eller geografiska beteckningar för presentation av ett livsmedel inte ligga på samma rad som försäljningsbeteckningen. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10.3 andra stycket i denna förordning, ska hänvisningen när den avser presentation av alkoholhaltiga drycker dessutom vara i en teckenstorlek som är mindre än försäljningsbeteckningen och den sammansatta beteckningen.

Motivering

Se ordalydelsen i artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1169/2011. Den föreslagna texten är inte förenlig med kraven i förordningen om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, där det uttryckligen krävs att den obligatoriska livsmedelsinformationen (bl.a. livsmedlets namn/försäljningsbeteckning) inte på något sätt får avbrytas. I detta fall ska hänvisningen anges på samma rad som försäljningsbeteckningen. Denna anpassning skulle skapa ett tydligt rättsläge för livsmedelsföretagare.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Märkning vid tillsats av alkohol

 

Om alkohol, oavsett om den är utspädd eller inte, enligt definitionen i bilaga I.4 har tillsatts en spritdryck som klassificerats i kategorierna 1–14 i bilaga II ska denna spritdryck ha försäljningsbeteckningen ”spritdryck”. Den får inte ha en beteckning som är förbehållen kategorierna 1–14.

Motivering

Detta motsvarar gällande lagstiftning enligt artikel 11.1 i förordning (EG) nr 110/2008, enligt vilken tillsatsen av neutral alkohol till spritdrycker vars produktion inbegriper jäsning resulterar i att den beteckning som är förbehållen sådana spritdrycker inte får förekomma någonstans i märkningen.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En blandning ska ha försäljningsbeteckningen ”spritdryck”.

En blandning ska ha försäljningsbeteckningen ”spritdryck”, vilken ska anges tydligt på en framträdande plats på etiketten.

Motivering

Denna ändring säkerställer att försäljningsbeteckningen anges tydligt, vilket också ingick i den tidigare förordningen (förordning (EG) nr 110/2008).

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  En lagringsperiod eller ålder får anges i presentationen eller märkningen av en spritdryck endast med avseende på den yngsta alkoholkomponenten, och förutsatt att spritdrycken lagrats under tillsyn av en medlemsstats skattemyndigheter eller annan tillsyn som ger likvärdiga garantier.

3.  En lagringsperiod eller ålder får anges i presentationen eller märkningen av en spritdryck endast med avseende på den yngsta alkoholkomponenten, och förutsatt att alla lagringsprocesser för spritdrycken har skett under tillsyn av en medlemsstats skattemyndigheter eller annan tillsyn som ger likvärdiga garantier. Kommissionen ska upprätta ett offentligt register över de myndigheter som respektive medlemsstat utsett för uppgiften att övervaka lagringsprocesserna.

Motivering

Syftet med denna ändring är att precisera att tillsynen över lagrade produkter ska ske kontinuerligt och effektivt och inte sporadiskt eller på basis av stickprov. Syftet är att bekämpa förfalskningar av lagrade produkter, eftersom lagringen ger produkten ett mervärde, och denna bestämmelse garanterar lagligheten och rättvis konkurrens samt utgör ett skydd för slutkonsumenterna.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om en lagringsperiod eller ålder anges i presentationen eller märkningen av en spritdryck ska den också anges i det elektroniska följedokumentet.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag att se till att viktiga uppgifter om en spritdryck, till exempel försäljningsbeteckningen eller lagringsperioden, återfinns i följedokumenten, för att säkerställa en bättre spårbarhet och förhindra oegentliga metoder som kan snedvrida konkurrensen mellan aktörerna eller vilseleda konsumenterna.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Genom undantag från punkt 3 i denna artikel får den genomsnittliga åldern för brandy som lagrats med hjälp av det dynamiska lagringssystemet ”criaderas y solera”, beräknad i enlighet med beskrivningen i bilaga IIa, endast anges i presentationen eller märkningen under förutsättning att lagringen av brandyn har omfattats av ett tillsynssystem som den behöriga myndigheten godkänt. Den genomsnittliga ålder som anges i märkningen av brandyn måste uttryckas i år och innehålla en hänvisning till systemet ”criaderas y solera”.

Motivering

Syftet är att ge tillverkare av brandy som lagrats med hjälp av det dynamiska lagringssystemet ”criaderas y solera” möjlighet att ange denna genomsnittliga ålder, uttryckt i år, på sina etiketter. Efterlevnaden skulle säkerställas genom att tillverkaren skulle omfattas av ett tillsynssystem som godkänts av den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När en spritdrycks geografiska ursprung anges ska detta motsvara ett sådant ursprungsland eller ursprungsterritorium som avses i artikel 60 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/201316.

1.  När en spritdrycks geografiska ursprung anges ska detta motsvara den ort eller region där den fas i framställningen av den slutliga produkten ägde rum som gav spritdrycken dess karaktär och väsentliga egenskaper.

__________________

 

16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

 

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 13 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Utan att det påverkar tillämpningen av första stycket gäller för spritdrycker som framställs i unionen och som är avsedda för export att de geografiska beteckningar och termer som anges med kursiverad stil i bilaga II får åtföljas av en översättning i fall då en sådan översättning är ett rättsligt krav i importlandet.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 14

Artikel 14

Användning av en unionssymbol för registrerade geografiska beteckningar

Användning av en unionssymbol för geografiska beteckningar

Unionssymbolen för den skyddade geografiska beteckningen får användas vid märkning och presentation av spritdrycker.

Unionssymbolen för de skyddade geografiska beteckningar som antagits i enlighet med artikel 12.7 i förordning (EU) nr 1151/2012 får användas vid presentation och märkning av spritdrycker med en geografisk beteckning.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 16

Artikel 16

Delegerade befogenheter

Delegerade befogenheter

1.  För att ta hänsyn till förändringar i konsumenternas efterfrågemönster, den tekniska utvecklingen, berörda internationella normers utveckling och behovet av att förbättra de ekonomiska villkoren för framställning och saluföring, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 när det gäller ändringar av följande:

1.  För att ta hänsyn till förändringar i konsumenternas efterfrågemönster, den tekniska utvecklingen, berörda internationella normers utveckling och behovet av att förbättra de ekonomiska villkoren för framställning och saluföring, med samtidigt säkerställande av konsumentskyddet och samtidig hänsyn till traditionella metoder, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter som ett komplement till denna förordning, i enlighet med artikel 43 när det gäller ändringar av följande:

a)  Ändringar av bestämmelserna om uppgifter på etiketterna för spritdrycker som gäller sammansatta beteckningar eller hänvisningar.

a)  Ändringar av bestämmelserna om uppgifter på etiketterna för spritdrycker som gäller sammansatta beteckningar eller hänvisningar.

b)  Ändringar av bestämmelserna om presentationen och märkningen av blandningar.

b)  Ändringar av bestämmelserna om presentationen och märkningen av blandningar.

c)  Uppdateringar och kompletteringar av unionens hänvisningsmetoder för analys av spritdrycker.

c)  Uppdateringar och kompletteringar av unionens hänvisningsmetoder för analys av spritdrycker.

2.  För att hänsyn ska kunna tas till traditionella lagringsprocesser i medlemsstaterna, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 om undantag från artikel 11.3 när det gäller specifikationen för en lagringsperiod eller ålder i presentationen eller märkningen av spritdrycker.

2.  För att hänsyn ska kunna tas till traditionella lagringsprocesser i medlemsstaterna, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 om undantag från artikel 11.3 när det gäller specifikationen för en lagringsperiod eller ålder i presentationen eller märkningen av spritdrycker.

3.  I undantagsfall och om lagstiftningen i det importerande tredjelandet så kräver ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 med avseende på undantag från bestämmelserna om presentation och märkning i detta kapitel.

 

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Skyddade geografiska beteckningar får användas av alla aktörer som saluför en spritdryck som framställs i enlighet med motsvarande produktspecifikationer.

1.  Geografiska beteckningar får användas av alla aktörer som saluför en spritdryck som framställs i enlighet med motsvarande produktspecifikationer.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Skyddade geografiska beteckningar och spritdrycker som använder de skyddade namnen i enlighet med produktspecifikationerna ska skyddas mot följande:

2.  Geografiska beteckningar och spritdrycker som använder de skyddade namnen i enlighet med produktspecifikationerna ska skyddas mot följande:

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led a – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  för jämförbara produkter som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen för det skyddade namnet, eller

i)  för jämförbara produkter som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen för det skyddade namnet, även när produkterna i fråga används som ingredienser, eller

Motivering

Föredraganden föreslår att man stärker skyddet av geografiska beteckningar med hjälp av den formel som används i förordning (EG) nr 1151/2005 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel: ”även när produkterna i fråga används som ingredienser”.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens eller tjänstens verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”, ”imitation”, ”smak”, ”liknande” eller dylikt.

b)  Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens eller tjänstens verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”sort”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”, ”imitation”, ”smak”, ”liknande” eller dylikt, även när produkterna i fråga används som ingredienser.

Motivering

Föredraganden föreslår att man stärker skyddet av geografiska beteckningar med hjälp av den formel som används i förordning (EG) nr 1151/2005 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel: ”även när produkterna i fråga används som ingredienser”.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, härkomst, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten på den inre eller yttre förpackningen, reklammaterial eller handlingar, liksom förpackning av produkten i en behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens verkliga ursprung.

c)  Varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, härkomst, beskaffenhet, ingredienser eller väsentliga egenskaper hos produkten som anges i presentationen eller märkningen av produkten och som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens verkliga ursprung,

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Skyddade geografiska beteckningar får inte vara generiska i unionen i den mening som avses i artikel 32.1.

3.  Geografiska beteckningar får inte vara generiska i unionen i den mening som avses i artikel 32.1.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Det skydd av geografiska beteckningar som avses i punkt 2 ska också tillämpas på varor som förs in i unionens tullområde utan att släppas ut för fri rörlighet inom unionen.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga eller stoppa sådan olaglig användning av skyddade geografiska beteckningar som avses i punkt 2.

4.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga eller stoppa sådan olaglig användning av geografiska beteckningar som avses i punkt 2.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna får tillämpa bestämmelserna i artiklarna 61–72 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter på områden där det produceras vin som lämpar sig för framställning av spritdrycker med en geografisk beteckning. För tillämpningen av de bestämmelserna får de berörda områdena får behandlas som områden där det får produceras vin med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning.

Motivering

Genom ändringsförslaget anpassas förordningen till förslaget till yttrande om det så kallade samlingsförslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget, som parlamentets jordbruksutskott antog den 3 maj 2017.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 19 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  En beskrivning av den metod som använts för framställning av spritdrycken och, när det är lämpligt, uppgift om de ursprungliga hävdvunna lokala metoderna samt uppgifter om förpackning i det fall den ansökande gruppen fastställer och ger tillräcklig produktspecifik motivation till att förpackningen ska ske i det avgränsade geografiska området i syfte att trygga kvaliteten eller säkerställa ursprung eller kontroll, med beaktande av unionsrätten, särskilt om den fria rörligheten för varor och det fria tillhandahållandet av tjänster.

e)  En beskrivning av den metod som använts för framställning av spritdrycken och, när det är lämpligt, uppgift om de ursprungliga hävdvunna lokala metoderna samt uppgifter om förpackning i det fall sökanden eller den ansökande gruppen (nedan kallade ”sökanden”) fastställer och ger tillräcklig produktspecifik motivation till att förpackningen ska ske i det avgränsade geografiska området i syfte att trygga kvaliteten eller säkerställa ursprung eller kontroll, med beaktande av unionsrätten, särskilt om den fria rörligheten för varor och det fria tillhandahållandet av tjänster.

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 19 – stycke – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Uppgifter om sambandet mellan en viss kvalitet, anseendet eller en annan egenskap hos spritdrycken och det geografiska område som avses i d.

f)  Uppgifter som styrker sambandet med den geografiska miljön eller det geografiska ursprunget.

Motivering

Syftet är att behålla bestämmelserna i förordning (EG) nr 110/2008. Ett närmare och starkare samband mellan miljön och produkten bör bibehållas.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Den ansökande gruppens namn och adress samt namn på och adress till de myndigheter eller, om de är tillgängliga, de organ som kontrollerar efterlevnaden av bestämmelserna i produktspecifikationen.

a)  Sökandens namn och adress samt namn på och adress till de myndigheter eller, om de är tillgängliga, de organ som kontrollerar efterlevnaden av bestämmelserna i produktspecifikationen.

Motivering

Framställningen av spritdrycker skiljer sig från produktionen av jordbruksprodukter och livsmedel och enskilda sökande måste därför kunna ansöka om geografiska beteckningar. I artikel 23.1 samt i tredje och femte stycket i artikel 24.3 hänvisas det till sökanden.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1 – led c – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen: namn, en beskrivning av spritdrycken och i förekommande fall de särskilda regler som gäller för förpackning och märkning, samt en kortfattad beskrivning av hur det geografiska området avgränsas,

i)  de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen: namn, kategori, en beskrivning av spritdrycken och i förekommande fall de särskilda regler som gäller för förpackning och märkning, samt en kortfattad beskrivning av hur det geografiska området avgränsas,

Motivering

En spritdrycks kategori bör också tydligt anges i presentationen av produktspecifikationen för en geografisk beteckning.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Uppgift om den ansökande gruppens namn och adress.

a)  Uppgift om sökandens namn och adress.

Motivering

Framställningen av spritdrycker skiljer sig från produktionen av jordbruksprodukter och livsmedel och enskilda sökande måste därför kunna ansöka om geografiska beteckningar. I artikel 23.1 samt i tredje och femte stycket i artikel 24.3 hänvisas det till sökanden.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  En förklaring från medlemsstaten om att den anser att den ansökan som lämnats in av den ansökande gruppen bör ge upphov till ett positivt beslut och uppfyller villkoren i den här förordningen och de bestämmelser som antagits i enlighet med den.

c)  En förklaring från medlemsstaten om att den anser att den ansökan som lämnats in av sökanden bör ge upphov till ett positivt beslut och uppfyller villkoren i den här förordningen och de bestämmelser som antagits i enlighet med den.

Motivering

Framställningen av spritdrycker skiljer sig från produktionen av jordbruksprodukter och livsmedel och enskilda sökande måste därför kunna ansöka om geografiska beteckningar. I artikel 23.1 samt i tredje och femte stycket i artikel 24.3 hänvisas det till sökanden.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En gemensam ansökan ska lämnas till kommissionen av en berörd medlemsstat eller av en ansökande grupp i ett berört tredjeland, direkt eller via myndigheterna i det tredjelandet. Den ska inbegripa den förklaring som avses i artikel 20.2 c från alla de berörda medlemsstaterna. Kraven i artikel 20 ska vara uppfyllda i samtliga berörda medlemsstater och tredjeländer.

En gemensam ansökan ska lämnas till kommissionen av en berörd medlemsstat eller av en sökande i ett berört tredjeland, direkt eller via myndigheterna i det tredjelandet. Den ska inbegripa den förklaring som avses i artikel 20.2 c från alla de berörda medlemsstaterna. Kraven i artikel 20 ska vara uppfyllda i samtliga berörda medlemsstater och tredjeländer.

Motivering

Framställningen av spritdrycker skiljer sig från produktionen av jordbruksprodukter och livsmedel och enskilda sökande måste därför kunna ansöka om geografiska beteckningar. I artikel 23.1 samt i tredje och femte stycket i artikel 24.3 hänvisas det till sökanden.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om ansökan avser ett geografiskt område i ett land utanför EU ska ansökan lämnas till kommissionen, antingen direkt eller via myndigheterna i det berörda tredje landet.

5.  Om ansökan avser ett geografiskt område i ett land utanför EU ska ansökan lämnas till kommissionen via myndigheterna i det berörda tredje landet.

Motivering

Ansökningar från tredjeländer bör lämnas av myndigheterna och inte direkt av sökanden. Detta kommer att göra begäran enhetlig, eftersom landets myndigheter kommer att medverka på lämpligt sätt och får god kännedom om ärendet.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 22

utgår

Nationellt skydd under en övergångsperiod

 

1.  Medlemsstaten får på nationell nivå, med verkan från och med den dag då ansökan inkom till kommissionen, bevilja tillfälligt skydd för ett namn enligt denna förordning.

 

2.  Det nationella tillfälliga skyddet ska upphöra den dag då det antingen fattas beslut om registrering enligt denna förordning eller den inlämnade ansökan dras tillbaka.

 

3.  Om namnet inte registreras enligt detta kapitel ska den berörda medlemsstaten bära hela ansvaret för ett sådant nationellt skydd.

 

4.  Åtgärder som medlemsstaterna vidtar med stöd av punkt 1 ska endast ha verkan nationellt och får inte påverka handeln inom unionen eller den internationella handeln.

 

Motivering

Här stryks en bestämmelse om nationellt skydd under en övergångsperiod på EU-nivå. En geografisk beteckning kan redan skyddas genom nationell lagstiftning, både permanent och tillfälligt.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska på lämpligt sätt granska ansökningar som mottas enligt artikel 21 för att avgöra om de är motiverade och uppfyller villkoren i detta kapitel. Denna granskning bör slutföras inom tolvmånader. Om denna tidsfrist överskrids ska kommissionen skriftligen informera sökanden om orsakerna till förseningen.

1.  Kommissionen ska på lämpligt sätt granska ansökningar som mottas enligt artikel 21 för att avgöra om de är motiverade och uppfyller villkoren i detta kapitel. Denna granskning ska bestå av en kontroll av att det inte finns några uppenbara felaktigheter i ansökan och ska som regel slutföras inom sex månader. Om denna tidsfrist överskrids ska kommissionen omedelbart skriftligen informera sökanden om orsakerna till förseningen.

Kommissionen ska minst varje månad offentliggöra en förteckning över namn för vilka registreringsansökningar har inlämnats, med uppgift om vilken dag de lämnats in.

Kommissionen ska minst varje månad offentliggöra en förteckning över namn för vilka registreringsansökningar har inlämnats, med uppgift om vilken dag de lämnats in.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om kommissionen på grundval av den information kommissionen har tillgång till från den granskning som utförts enligt artikel 23.1 anser att villkoren för registrering inte är uppfyllda, ska den anta genomförandeakter om att avslå ansökan. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.2.

1.  Om kommissionen på grundval av den information kommissionen har tillgång till från den granskning som utförts enligt artikel 23.1 anser att villkoren för registrering inte är uppfyllda, ska den i enlighet med artikel 43 anta delegerade akter som kompletterar denna förordning, om att avslå ansökan.

Motivering

Delegerade akter införs för att skydda parlamentets befintliga rättigheter.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om kommissionen inte mottar något meddelande om invändning eller någon motiverad invändning som kan tas upp till prövning enligt artikel 24, ska den utan att tillämpa förfarandet i artikel 44.2 anta genomförandeakter om registrering av namnet.

2.  Om kommissionen inte mottar något meddelande om invändning eller någon motiverad invändning som kan tas upp till prövning enligt artikel 24, ska den , i enlighet med artikel 43, anta delegerade akter som kompletterar denna förordning, om registrering av namnet.

Motivering

Delegerade akter införs för att skydda parlamentets befintliga rättigheter.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Om parterna har nått en överenskommelse, registrera namnet genom genomförandeakter som antas utan tillämpning av förfarandet i artikel 44.2 och, om det är nödvändigt, ändra den information som har offentliggjorts enligt artikel 23.2, förutsatt att sådana ändringar inte är väsentliga.

a)  Om parterna har nått en överenskommelse, , i enlighet med artikel 43 anta delegerade akter som kompletterar denna förordning, för att registrera namnet och, om det är nödvändigt, ändra den information som har offentliggjorts enligt artikel 23.2, förutsatt att sådana ändringar inte är väsentliga.

Motivering

Delegerade akter införs för att skydda parlamentets befintliga rättigheter.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Om ingen överenskommelse har nåtts, anta genomförandeakter med beslut om registrering. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.2.

b)  Om ingen överenskommelse har nåtts, i enlighet med artikel 43 anta delegerade akter som kompletterar denna förordning, med beslut om registrering.

Motivering

Delegerade akter införs för att skydda parlamentets befintliga rättigheter.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om nationell lagstiftning gäller ska ansökan upprättas i enlighet med det förfarande som stadgas i den nationella lagstiftningen.

Motivering

Med tanke på den mängd olika förfaranden som finns i medlemsstaterna föreslår föredraganden att man klargör att nationella bestämmelser får användas i tillämpliga fall.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Granskningen av ansökan ska inriktas på den föreslagna ändringen.

3.  Granskningen av ansökan ska endast avse den föreslagna ändringen.

Motivering

För att undvika att tidigare godkända ansökningar tas upp på nytt och om endast små justeringar behövs, bör endast de föreslagna ändringarna omfattas av kommissionens förfaranden.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 29 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får, på eget initiativ eller på begäran av en fysisk eller juridisk person som har ett berättigat intresse, anta genomförandeakter för att avregistrera en skyddad geografisk beteckning i följande fall:

Kommissionen har befogenhet att, i enlighet med artikel 43, anta delegerade akter som kompletterar denna förordning, på eget initiativ eller på begäran av en fysisk eller juridisk person som har ett berättigat intresse, i syfte att avregistrera en skyddad geografisk beteckning i följande fall:

Motivering

Delegerade akter införs för att skydda parlamentets befintliga rättigheter.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Det har under minst sju år inte saluförts några produkter under den aktuella skyddade geografiska beteckningen.

b)  Det har under minst sju på varandra följande år inte saluförts några produkter under den aktuella skyddade geografiska beteckningen.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 29 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De genomförandeakter som avses i första stycket ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.2.

utgår

Motivering

Delegerade akter införs för att skydda parlamentets befintliga rättigheter.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 29 – stycke 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Akter om avregistrering av geografiska beteckningar ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska anta genomförandeakter utan att tillämpa det förfarande som avses i artikel 44.2 för inrättandet och upprätthållandet av ett allmänt tillgängligt, uppdaterat elektroniskt register över skyddade geografiska beteckningar för spritdrycker som erkänns enligt denna ordning (nedan kallat registret).

Kommissionen ska, i enlighet med artikel 43, anta delegerade akter som kompletterar denna förordning, för inrättandet och upprätthållandet av ett allmänt tillgängligt, uppdaterat elektroniskt register över skyddade geografiska beteckningar för spritdrycker som erkänns enligt denna ordning (nedan kallat registret), vilket ersätter och har samma rättsliga ställning som bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008. Registret [infoga fotnot med direktlänk till relevant webbplats] ska ge direkt tillgång till alla produktspecifikationer för spritdrycker som är registrerade som geografiska beteckningar.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 30 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får anta genomförandeakter med närmare bestämmelser om registrets utformning och innehåll. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.2.

Kommissionen har befogenhet att, i enlighet med artikel 43, anta delegerade akter som kompletterar denna förordning, med närmare bestämmelser om registrets utformning och innehåll.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 30 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Geografiska beteckningar för spritdrycker framställda i tredjeländer, som skyddas i unionen i enlighet med ett internationellt avtal i vilket unionen är avtalsslutande part, får föras in i registret som geografiska beteckningar.

Geografiska beteckningar för spritdrycker framställda i tredjeländer, som skyddas i unionen i enlighet med ett internationellt avtal i vilket unionen är avtalsslutande part, får föras in i registret som geografiska beteckningar först efter det att kommissionen har antagit en delegerad akt om detta.

Motivering

Delegerade akter införs för att skydda parlamentets befintliga rättigheter.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Skyddet av geografiska beteckningar för spritdrycker i enlighet med artikel 2 i denna förordning ska inte påverka tillämpningen av de skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för produkter som fastställs i artikel 93 i förordning (EG) nr 1308/2013.

Motivering

Föredraganden föreslår att kommissionens text anpassas till artikel 100 i förordning (EG) nr 1308/133 om den gemensamma organisationen av marknaden för jordbruksprodukter, där det anges att skyddet av skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar för vin ska ske utan att det påverkar skyddet för spritdrycker.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Ett namn får inte skyddas som geografisk beteckning om framställningen eller de förberedelser som krävs för att framställa den berörda kategorin av spritdrycker inte utförs i det berörda geografiska området.

3.  Ett namn får inte skyddas som geografisk beteckning om de steg som krävs för att framställa den berörda kategorin av spritdrycker inte utförs i det berörda geografiska området.

Motivering

För att undvika förvirring, eftersom det inte görs någon åtskillnad mellan framställning och beredning inom spritdryckssektorn.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 34

Artikel 34

Genomförandebefogenhet avseende befintliga skyddade geografiska beteckningar

Befogenhet avseende befintliga geografiska beteckningar

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, ska geografiska beteckningar för spritdrycker som är skyddade enligt förordning (EG) nr 110/2008 automatiskt skyddas som geografiska beteckningar enligt den här förordningen. Kommissionen ska föra in dem i registret.

Geografiska beteckningar för spritdrycker som är skyddade enligt förordning (EG) nr 110/2008 ska automatiskt skyddas som geografiska beteckningar enligt den här förordningen. Kommissionen ska föra in dem i registret.

2.  Under två år efter ikraftträdandet av den föreliggande förordningen får kommissionen genom genomförandeakter på eget initiativ besluta att dra in skyddet för sådana skyddade geografiska beteckningar som avses i artikel 20 i förordning (EU) nr 110/2008 om de inte uppfyller kraven i artikel 2.1.6. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.2.

 

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  ett kontrollorgan i den mening som avses i artikel 2 andra stycket punkt 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/200419, som utför produktcertifieringar.

b)  ett organ med delegerade uppgifter i den mening som avses i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/62519, som utför produktcertifieringar.

__________________

__________________

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4. 2017, s.1).

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skapa överensstämmelse med den nya förordningen (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det hindrar tillämpningen av nationell lagstiftning ska kostnaderna för sådana verifieringar av efterlevnaden av produktspecifikationerna bäras av de livsmedelsföretagare som omfattas av kontrollerna.

Utan att det hindrar tillämpningen av nationell lagstiftning ska kostnaderna för sådana verifieringar av efterlevnaden av produktspecifikationerna bäras av de aktörer som omfattas av kontrollerna.

Motivering

Orden ”aktörer” och ”livsmedelsföretagare” används i kommissionens text. Föredraganden föreslår att endast ordet ”aktörer” bör behållas i enlighet med förordning (EG) nr 110/2008. Ordet representerar bättre mångfalden av yrkesverksamma inom sektorn.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De behöriga myndigheter eller organ som avses i punkterna 1 och 2 som utför verifieringen av den skyddade geografiska beteckningen enligt produktspecifikationerna ska vara objektiva och opartiska. De ska förfoga över den utbildade personal och de resurser som är nödvändiga för uppgifterna ska kunna utföras.

5.  De behöriga myndigheter eller organ som avses i punkterna 1 och 2 som utför verifieringen av den geografiska beteckningen enligt produktspecifikationerna ska vara objektiva och opartiska. De ska förfoga över den utbildade personal och de resurser som är nödvändiga för uppgifterna ska kunna utföras.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De förfaranden och krav som fastställs i förordning (EG) nr 882/2004 ska gälla i tillämpliga delar för de kontroller som föreskrivs i artiklarna 35 och 36 i denna förordning.

1.  De förfaranden och krav som fastställs i förordning (EU) 2017/625 ska gälla i tillämpliga delar för de kontroller som föreskrivs i artiklarna 35 och 36 i denna förordning.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skapa överensstämmelse med den nya förordningen (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska se till att verksamheter avseende kontrollskyldigheterna enligt detta kapitel förs in i ett separat avsnitt av de fleråriga nationella kontrollplanerna enligt artiklarna 41–43 i förordning (EG) nr 882/2004.

2.  Medlemsstaterna ska se till att verksamheter avseende kontrollskyldigheterna enligt detta kapitel förs in i ett separat avsnitt av de fleråriga nationella kontrollplanerna enligt artiklarna 109–111 i förordning (EU) 2017/625.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skapa överensstämmelse med den nya förordningen (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De årliga rapporter som avses i artikel 44.1 i förordning (EG) nr 882/2004 ska innehålla ett separat avsnitt med de uppgifter som anges i bestämmelsen om kontroll av att de skyldigheter som fastställs i den föreliggande förordningen efterlevs.

3.  De årliga rapporter som avses i artikel 113.1 i förordning (EU)2017/625 ska innehålla ett separat avsnitt med de uppgifter som anges i bestämmelsen om kontroll av att de skyldigheter som fastställs i den föreliggande förordningen efterlevs.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skapa överensstämmelse med den nya förordningen (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 38

Artikel 38

Delegerade befogenheter

Delegerade befogenheter

1.  För att ta hänsyn till särdragen i framställningen i det avgränsade geografiska området ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 43 med avseende på

 

a)  ytterligare kriterier för avgränsningen av det geografiska området, och

 

b)  begränsningar och undantag för framställningen inom det avgränsade geografiska området.

 

2.  För att garantera produktkvalitet och spårbarhet får kommissionen genom delegerade akter antagna i enlighet med artikel 43, föreskriva de villkor på vilka produktspecifikationerna får innehålla uppgifter om förpackning enligt artikel 19 e eller särskilda märkningsbestämmelser som avses i artikel 19 h.

 

3.  För att tillvarata producenters eller livsmedelsföretagares legitima rättigheter eller intressen får kommissionen, genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 43 fastställa

3.  För att tillvarata producenters eller aktörers legitima rättigheter eller intressen får kommissionen, genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 43 fastställa

a)  i vilka fall en enskild producent får ansöka om skydd av en geografisk beteckning,

a)  i vilka fall en enskild producent får ansöka om skydd av en geografisk beteckning,

b)  vilka krav som ska fullgöras vid ansökan om skydd av geografisk beteckning, inledande nationella förfaranden, kommissionens granskning, invändningsförfarande och avregistrering av skyddade geografiska beteckningar, däribland när det geografiska området omfattar mer än ett land.

b)  vilka krav som ska fullgöras vid ansökan om skydd av geografisk beteckning, inledande nationella förfaranden, kommissionens granskning, invändningsförfarande och avregistrering av skyddade geografiska beteckningar, däribland när det geografiska området omfattar mer än ett land.

4.  För att säkerställa att produktspecifikationer innehåller relevant och koncis information ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 om regler för begränsning av de uppgifter som ingår i produktspecifikationen, i de fall en sådan begränsning är nödvändig för att undvika alltför omfattande registreringsansökningar.

4.  För att säkerställa att produktspecifikationer innehåller relevant och koncis information ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 om regler för begränsning av de uppgifter som ingår i produktspecifikationen, i de fall en sådan begränsning är nödvändig för att undvika alltför omfattande registreringsansökningar.

5.  För att förenkla handläggningen av ändringsansökningar, också i de fall ändringen består av en tillfällig ändring av produktspecifikationen till följd av obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder som införts av offentliga myndigheter eller med anledning av på naturkatastrofer eller ogynnsamma väderförhållanden som formellt erkänts av behöriga myndigheter, ska kommissionen ges befogenhet att i enlighet med artikel 43 anta delegerade akter som fastställer villkor och krav på förfarandet för ändringsansökningar, vilka ska godkännas både av medlemsstaterna och kommissionen.

5.  För att förenkla handläggningen av ändringsansökningar, också i de fall ändringen består av en tillfällig ändring av produktspecifikationen till följd av obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder som införts av offentliga myndigheter eller med anledning av på naturkatastrofer eller ogynnsamma väderförhållanden som formellt erkänts av behöriga myndigheter, ska kommissionen ges befogenhet att i enlighet med artikel 43 anta delegerade akter som fastställer villkor och krav på förfarandet för ändringsansökningar, vilka ska godkännas både av medlemsstaterna och kommissionen.

6.  För att förhindra olovlig användning av geografiska beteckningar får kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 om lämpliga åtgärder som medlemsstaterna ska vidta i detta avseende.

6.  För att förhindra olovlig användning av geografiska beteckningar får kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 om lämpliga åtgärder som medlemsstaterna ska vidta i detta avseende.

7.  För att de kontroller som föreskrivs i detta kapitel ska vara effektiva ska kommissionen vara behörig att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 om de åtgärder som krävs när det gäller livsmedelsföretagares meddelanden till de behöriga myndigheterna.

7.  För att de kontroller som föreskrivs i detta kapitel ska vara effektiva ska kommissionen vara behörig att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 om de åtgärder som krävs när det gäller aktörers meddelanden till de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska ha ansvaret för kontrollen av spritdrycker. De ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att denna förordning efterlevs och utse den myndighet som ska kontrollera att förordningen efterlevs.

1.  Medlemsstaterna ska ha ansvaret för kontrollen av spritdrycker, i enlighet med förordning (EU) 2017/625. De ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att denna förordning efterlevs och utse den myndighet som ska kontrollera att förordningen efterlevs.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5, 16, 38, 41 och 46.2 ska ges kommissionen tills vidare från och med dag då denna förordning träder i kraft.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 och 46.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den … [EUT för in dagen för denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Artiklarna 19–23, 28 och 29 ska vara tillämpliga på ansökningar om skydd, ansökningar om ändring eller avregistrering som lämnats in efter den dag den föreliggande förordningen börjar tillämpas.

3. Artiklarna 19–23, 28 och 29 ska vara tillämpliga på ansökningar om skydd, ansökningar om ändring eller avregistrering som lämnats in efter den dag den föreliggande förordningen börjar tillämpas. Hänvisning till produktspecifikationer enligt artikel 2.1.7 ska i lämpliga fall också anses omfatta de tekniska specifikationerna för spritdrycker som skyddas enligt förordning (EG) nr 110/2008, i synnerhet med avseende på denna artikel och artiklarna 18, 28, 29, 35, 38 och 39 i denna förordning.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Med ”framställt av jordbruksprodukter” avses produkter som erhålls från jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till fördraget eller bearbetade livsmedel som framställs uteslutande av sådana produkter och som lämpar sig för mänsklig konsumtion.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Med ”destillering” avses ett förfarande då en blandning av alkoholhaltiga ämnen eller en alkoholhaltig vätska värms upp och den ånga som uppstår därefter kondenseras igen. Detta termiska förfarande syftar antingen till att separera ämnen i den ursprungliga blandningen eller till att förstärka vissa sensoriska egenskaper hos den alkoholhaltiga vätskan. Destilleringen sker en eller flera gånger, beroende på produktkategori, framställningsmetoder eller använd utrustning.

Motivering

I gällande förordning nr 110/2008 anges det ibland för enskilda produktkategorier huruvida destillering i ett eller flera steg får användas. Detta har vid tillämpningen av den gällande spritdrycksförordningen lett till ett något oklart rättsläge i fråga om huruvida destillering får ske en eller flera gånger för de kategorier där destillering nämns utan närmare precisering. Dubbel destillering är den traditionella destilleringsmetoden och tillämpas fortfarande för många produktkategorier.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Med ”destillat framställt av jordbruksprodukter” avses en alkoholhaltig vätska som erhålls genom destillering, efter alkoholjäsning, av sådana jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till fördraget; ett sådant destillat har inte samma egenskaper som etanol eller en spritdryck, men det ska ha kvar arom och smak av de råvaror som använts.

Med ”destillat framställt av jordbruksprodukter” avses en alkoholhaltig vätska som erhålls genom destillering, efter alkoholjäsning; ett sådant destillat har inte samma egenskaper som etanol eller en spritdryck, men det ska ha kvar arom och smak av de råvaror som använts.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det hänvisas till de råvaror som använts ska destillatet ha erhållits uteslutande från dessa råvaror.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Inom ramen för denna förordning används den allmänna termen ”destillering” både för enkel destillering och fraktionerad destillering samt omdestillering.

Motivering

Fraktionerad destillering används traditionellt och som allmän praxis även för kategorier av spritdrycker där detta inte specifikt anges i kraven för kategorin i bilaga II. Av rättssäkerhetsskäl är det nödvändigt att förtydliga termen destillering, så att producenterna får garantier om att deras traditionella framställningsmetoder är lagenliga.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Stevia.

Motivering

Konsumenternas intresse för lågkaloriprodukter har medfört en ökad användning av detta naturliga sötningsmedel bland tillverkarna av vissa drycker.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Andra naturliga kolhydrater som har en liknande effekt som de produkter som avses i punkterna a–e.

f)  Andra naturliga ämnen eller jordbruksråvaror som har en liknande effekt som de produkter som avses i punkterna a–e.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Med ”tillsats av alkohol” avses tillsats av jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter eller båda i en spritdryck.

(4)  Med ”tillsats av alkohol” avses tillsats av jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter eller båda i en spritdryck. Användning av jordbruksalkohol för att späda ut eller lösa färgämnen, aromer eller andra godkända tillsatser som används vid framställningen av spritdrycker ska inte betraktas som tillsats av alkohol.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Med ”aromatisering” avses tillägg av aromer eller livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper vid framställningen av en spritdryck.

Motivering

Enskilda definitioner som saknas i bilaga I. Denna definition bör vara likadan som den i förordning (EG) nr 110/2008 för att bidra till tillämpningen av enhetliga regler i alla medlemsstater.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Med ”användning av färgämnen” avses användning av en eller flera färgämnen vid framställning av en spritdryck på det sätt som avses i bilaga I punkt 2 till förordning (EG) nr 1333/2008.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Motivering

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Med ”tillverkningsort” avses den plats eller region där den fas i framställningen av den färdiga produkten ägde rum som gav spritdrycken dess karaktär och väsentliga, slutliga egenskaper.

Motivering

Enskilda definitioner som saknas i bilaga I. Denna definition bör vara likadan som den i förordning (EG) nr 110/2008 för att bidra till tillämpningen av enhetliga regler i alla medlemsstater.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 16b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16b)  Med ”beskrivning” avses de ord som används i märkningen, i presentationen och på ytterförpackningen, i följedokument vid transporter, i handelsdokument, särskilt fakturor och följesedlar, och i reklam.

Motivering

Enskilda definitioner som saknas i bilaga I. Denna definition bör vara likadan som den i förordning (EG) nr 110/2008 för att bidra till tillämpningen av enhetliga regler i alla medlemsstater.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  En spritdryck som uteslutande framställts genom alkoholjäsning och destillering av sockerrörssaft, och som dels har de särskilda aromatiska egenskaper som kännetecknar rom, dels en halt av flyktiga ämnen om minst 225 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent). Denna spritdryck får säljas med ordet ”jordbruks-” som bestämning till försäljningsbeteckningen ”rom” tillsammans med någon av de registrerade geografiska beteckningar för de franska utomeuropeiska departementen och den autonoma regionen Madeira.

ii)  En spritdryck som uteslutande framställts genom alkoholjäsning och destillering av sockerrörssaft, och som dels har de särskilda aromatiska egenskaper som kännetecknar rom, dels en halt av flyktiga ämnen om minst 225 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent). Denna spritdryck får säljas med ordet ”jordbruks-” som bestämning till det registrerade namnet ”rom” endast tillsammans med en av de registrerade geografiska beteckningarna för de franska utomeuropeiska departementen och den autonoma regionen Madeira.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Rom får sötas med upp till 20 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 2 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Whisky eller whiskey

2.  Whisky eller whiskey

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Alkohol får inte tillsättas enligt definitionen i bilaga I.54, oavsett om denna är utspädd eller ej.

c)  Alkohol får inte tillsättas enligt definitionen i bilaga I.4, oavsett om denna är utspädd eller ej.

Motivering

Korrigering av ett skrivfel i förslaget.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Whisky eller whiskey får inte sötas eller smaksättas, och får inte heller innehålla några andra tillsatser än sockerkulör som används som färgning.

d)  Whisky eller whiskey får inte sötas eller smaksättas, och får inte heller innehålla några andra tillsatser än sockerkulör (E150a) som används som färgning.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Alkoholhalten i sädessprit ska vara lägst 37 volymprocent med undantag för ”Korn”.

b)  Alkoholhalten i sädessprit ska vara lägst 35 volymprocent med undantag för ”Korn”.

Motivering

Korrigering av ett skrivfel i förslaget.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Sädessprit får sötas med upp till 10 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Vinsprit får inte smaksättas. Detta utesluter inte traditionella framställningsmetoder.

d)  Vinsprit får inte smaksättas. Detta utesluter inte tillsats av ämnen som traditionellt används vid framställningen. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 för att fastställa vilka ämnen som är tillåtna inom EU, varvid den ska ta vägledning av de traditionella framställningsmetoderna i de enskilda medlemsstaterna.

Motivering

Tillägg av sådana tillsatser har tidigare reglerats genom nationell lagstiftning. Detta snedvrider konkurrensen på EU:s inre marknad. För att skapa lika konkurrensvillkor och insyn för konsumenterna bör de godkända tillsatserna harmoniseras inom hela EU.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 4 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Vinsprit får sötas med upp till 20 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 4 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fb)  Beteckningen Branntwein i kombination med Essig ska vara fortsatt tillåten för beskrivning, presentation och märkning av ättika.

Motivering

”Branntweinessig” är en traditionell beteckning i Tyskland för en ättika som inte utvinns av vinsprit (en produkt som specificeras i kategori 4 i del I i bilaga II), utan av jordbruksalkohol. Genom spritdrycksbestämmelserna om sammansatta beteckningar vore beteckningen ”Branntweinessig” inte längre tillåten.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 5 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Brandy eller Weinbrand

5.  Brandy eller Weinbrand

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 5 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Varken brandy eller Weinbrand får smaksättas. Detta utesluter inte traditionella framställningsmetoder.

d)  Varken brandy eller Weinbrand får smaksättas. Detta utesluter inte tillsats av ämnen som traditionellt används vid framställningen. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 för att fastställa vilka ämnen som är tillåtna inom EU, varvid den ska ta vägledning av de traditionella framställningsmetoderna i de enskilda medlemsstaterna.

Motivering

Tillägg av sådana tillsatser har tidigare reglerats genom nationell lagstiftning. Detta snedvrider konkurrensen på EU:s inre marknad. För att skapa lika konkurrensvillkor och insyn för konsumenterna bör de godkända tillsatserna harmoniseras inom hela EU.

Ändringsförslag  119

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 5 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Brandy eller Weinbrand får sötas med upp till 35 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

 

(Orden ”Brandy eller Weinbrand” ska skrivas i kursiv stil om detta ändringsförslag antas.)

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 6 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Druvsprit eller sprit av druvrester får sötas med upp till 20 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 7 – led a – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  Den har, i fråga om sprit av stenfruktrester, en cyanvätesyrahalt om högst 7 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

iv)  Den har, i fråga om sprit av stenfruktrester, en cyanvätesyrahalt om högst 1 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent). Den har, i fråga om sprit av stenfruktrester, en etylkarbamathalt om högst 1 milligram per liter slutprodukt.

Motivering

Cyanvätesyra är ett förstadium till det cancerogena ämnet etylkarbamat. Om det högsta värdet om 1 milligram per liter slutprodukt ska kunna upprätthållas måste man sänka det högsta värdet för cyanvätesyra från 7 gram per hektoliter alkohol till 1 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent). Etylkarbamat är ett mycket toxiskt cancerogent ämne. Kommissionen har på grundval av relevanta rekommendationer i Codex Alimentarius offentliggjort åtgärdsrekommendationer för att sänka etylkarbamathalten till ett högsta värde på 1 milligram per liter slutprodukt.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 7 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Sprit av fruktrester får sötas med upp till 20 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 8 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Russinsprit eller raisin brandy

8.  Russinsprit eller raisin brandy

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 8 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Russinsprit eller raisin brandy får sötas med upp till 20 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

 

(Orden ”raising brandy” ska skrivas i kursiv stil om detta ändringsförslag antas.)

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 9 – led a – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  Den har, i fråga om stenfruktsprit, en cyanvätesyrahalt om högst 7 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

iv)  Den har, i fråga om stenfruktsprit, en cyanvätesyrahalt om högst 1 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent). Den har, i fråga om stenfruktsprit, en etylkarbamathalt om högst 1 milligram per liter slutprodukt.

Motivering

Cyanvätesyra är ett förstadium till det cancerogena ämnet etylkarbamat. Om det högsta värdet om 1 milligram per liter slutprodukt ska kunna upprätthållas måste man sänka det högsta värdet för cyanvätesyra från 7 gram per hektoliter alkohol till 1 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent). Etylkarbamat är ett mycket toxiskt cancerogent ämne. Kommissionen har på grundval av relevanta rekommendationer i Codex Alimentarius offentliggjort åtgärdsrekommendationer för att sänka etylkarbamathalten till ett högsta värde på 1 milligram per liter slutprodukt.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 9 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iia)  –  Oxelbär (Sorbus torminalis (L.) Crantz)

 

  Äppelrönnbär (Sorbus domestica L.)

 

  Nypon (Rosa Canina L.)

Motivering

Vad gäller råvaror bör den högsta tillåtna metanolhalten för dessa bärfrukter höjas till 1,350 gram per hektoliter ren alkohol, vilket gör det möjligt att framställa kvalitetsprodukter med utpräglad arom och smak. Det föreligger inga hälsorisker eftersom dessa högre gränsvärden för metanolhalten redan gäller för en rad andra frukter och bär.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 9 – led f – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Alternativt får försäljningsbeteckningen Obstler användas för fruktsprit som framställts uteslutande av olika sorters äpplen, päron eller båda.

 

(Ordet ”Obstler” ska skrivas i kursiv stil om detta ändringsförslag antas.)

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 9 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h)  Om två eller flera frukter, bär eller grönsaker destilleras tillsammans ska produkten i förekommande fall säljas under beteckningen ”fruktsprit” eller ”grönsakssprit”. Beteckningen får kompletteras med namnen på varje frukt, bär eller grönsak i fallande ordning efter den kvantitet som har använts.

h)  Om två eller flera frukter, bär eller grönsaker destilleras tillsammans ska produkten i förekommande fall säljas under beteckningen ”frukt- och grönsakssprit” eller ”grönsaks- och fruktsprit”, beroende på om det är huvudsakligen frukt- och bärsorter eller huvudsakligen grönsakssorter som destillerats tillsammans. Beteckningen får kompletteras med namnen på varje frukt, bär eller grönsak i fallande ordning efter den kvantitet som har använts.

 

 

Motivering

Ändringsförslaget till det första stycket syftar till att ge konsumenterna bättre information. Obstler är sedan årtionden en gängse beteckning inom det tyskspråkiga området (Tyskland, Österrike, Sydtyrolen och Schweiz) för en fruktsprit gjord på äpplen och päron. Beteckningen Obstler bör endast skyddas på tyska och därför kursiveras.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 9 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ha)  Fruktsprit får sötas med upp till 18 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 10 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Varken cidersprit eller päroncidersprit får smaksättas.

d)  Varken äppelcidersprit eller päroncidersprit får smaksättas. Detta får dock inte utesluta traditionella framställningsmetoder.

Motivering

Föredraganden föreslår garantier för traditionella produktionsmetoder för äppelcidersprit och päroncidersprit såsom Calvados.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 10 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Äppelcidersprit eller päroncidersprit får sötas med upp till 15 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 11 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Honungssprit får sötas med upp till 20 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 12 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12.  Hefebrand

12.  Hefebrand eller sprit av jäsnings- eller pressrester

 

(Orden ”eller sprit av jäsnings- eller pressrester” ska skrivas enbart i fetstil om detta ändringsförslag antas.)

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning. Syftet med den andra delen av ändringsförslaget är att lägga till det fullständiga namnet på kategorin, vilket saknas i kommissionens förslag.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 12 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Hefebrand eller sprit av jäsnings- eller pressrester är en spritdryck som uteslutande framställts genom destillering till en alkoholhalt som är lägre än 86 volymprocent av jäsningsrester av vin eller av jäst frukt.

a)  Hefebrand eller sprit av jäsnings- eller pressrester är en spritdryck som uteslutande framställts genom destillering till en alkoholhalt som är lägre än 86 volymprocent av jäsningsrester av vin eller jäsningsrester av jäst frukt.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 12 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Hefebrand får sötas med upp till 20 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

 

(Ordet ”Hefebrand” ska skrivas i kursiv stil om detta ändringsförslag antas.)

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 13 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13.  Bierbrand eller eau de vie de bière

13.  Bierbrand eller eau de vie de bière

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 13 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Bierbrand eller eau-de-vie de bière får sötas med upp till 20 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

 

(Orden ”Bierbrand eller eau-de-vie de bière” ska skrivas i kursiv stil om detta ändringsförslag antas.)

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 14 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14.  Topinambur

14.  Topinambur eller jordärtskockssprit

 

(Orden ”eller jordärtskockssprit” ska skrivas i enbart fetstil om detta ändringsförslag antas.)

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning. Syftet med den andra delen av ändringsförslaget är att lägga till det fullständiga namnet på kategorin, vilket saknas i kommissionens förslag.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 14 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Topinambur eller jordärskockssprit får sötas med upp till 20 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

 

(Ordet ”Topinambur” ska skrivas i kursiv stil om detta ändringsförslag antas.)

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 15 – led a – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Halten av restsubstanser får inte vara högre än den halt som i bilaga I.1 anges för jordbruksalkohol; innehållet av metanol får emellertid inte vara högre än 10 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

Halten av restsubstanser får inte vara högre än den halt som i bilaga I.1 anges för jordbruksalkohol som används för att framställa vodka; innehållet av metanol får emellertid inte vara högre än 10 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 15 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Alkoholhalten i vodka ska vara lägst 37,5 volymprocent.

b)  Alkoholhalten i vodka ska inte vara lägre än 37,5 volymprocent eller högre än 80 volymprocent.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 15 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Vodka får inte vara färgad.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 15 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  I beskrivningen, presentationen eller märkningen av vodka som inte enbart framställts av potatis eller spannmål ska det anges ”tillverkad av...” med tillägg av namnet på de råvaror som använts för att framställa jordbruksalkoholen.

d)  I beskrivningen, presentationen eller märkningen av vodka som inte enbart framställts av potatis eller spannmål eller båda ska det anges ”tillverkad av...” med tillägg av namnet på de råvaror som använts för att framställa jordbruksalkoholen.

Motivering

Kommissionen strök i sitt förslag alla hänvisningar till och/eller i texten. Ändringsförslaget syftar till att bibehålla befintliga framställningsmetoder.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 15 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Vodka får sötas för att runda av den slutliga smaken. Slutprodukten får emellertid inte innehålla mer än 10 gram sötningsmedel per liter, uttryckt som invertsockerekvivalenter.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 15 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db)  Alternativt får försäljningsbeteckningen ”vodka” användas i medlemsstaterna.

 

(Ordet ”vodka” ska skrivas i kursiv stil om detta ändringsförslag antas.)

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 16 – led a – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Den framställs genom maceration av såväl delvis jästa som ojästa frukter eller bär enligt led ii, eventuellt med tillsats av högst 20 liter jordbruksalkohol eller tillsats av sprit eller destillat som härrör från samma frukt per 100 kg jästa frukter eller bär, följt av destillering till lägre än 86 volymprocent.

i)  Den framställs genom maceration av såväl delvis jästa som ojästa frukter eller bär enligt led ii, eventuellt med tillsats av högst 20 liter jordbruksalkohol eller tillsats av sprit eller destillat som härrör från samma frukt, eller en kombination därav, per 100 kg jästa frukter eller bär, följt av destillering till lägre än 86 volymprocent.

Motivering

För att undvika sammanblandning med definitionen av blandning i artikel 2.1.3.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 16 – led a – led ii – strecksats 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Rönnbär (Sorbus aucuparia L.)

–  (Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 16 – led a – led ii – strecksats 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Äppelrönnbär (Sorbus domestica L.),

–  (Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 16 – led a – led ii – strecksats 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Aronia

 

– Hägg (Prunus domestica L.)

Motivering

Förteckningen över godkända frukter och bär för dessa produktkategorier bör kompletteras med ovanstående råvaror.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 17 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Geist (tillsammans med namnet på den frukt eller den råvara som använts) är en spritdryck som framställts genom att ojästa frukter och bär som klassificerats i led a ii kategori 16 eller grönsaker, nötter eller andra växtdelar såsom örter eller rosenblad fått macerera i jordbruksalkohol, följt av destillering till lägre än 86 volymprocent.

a)  Geist (tillsammans med namnet på den frukt eller den råvara som använts) är en spritdryck som framställts genom att ojästa frukter och bär som klassificerats i led a ii kategori 16 eller grönsaker, nötter, svampar eller andra växtdelar såsom örter eller rosenblad fått macerera i jordbruksalkohol, följt av destillering till lägre än 86 volymprocent.

Motivering

Svampar tillhör inte kategorin växtdelar och måste därför förtecknas separat.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 17 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

17.  Geist (tillsammans med namnet på den frukt eller den råvara som använts)

17.  Geist (tillsammans med namnet på den frukt eller den råvara som använts)

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 17 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Det ska vara fortsatt tillåtet att använda beteckningen ”-geist” som efterled till en annan beteckning än namnet på en frukt som fantasinamn inom spritdryckssektorn.

Motivering

Beteckningar för spritdrycker såsom ”Stadtgeist” eller ”Schlossgeist” bör därmed vara möjliga.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 19 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Enbärskryddad spritdryck är en spritdryck som har framställts genom att jordbruksalkohol, sädessprit, sädesdestillat eller en blandning därav smaksatts med enbär (Juniperus communis L. eller Juniperus oxycedrus L.).

a)  Enbärskryddad spritdryck är en spritdryck som har framställts genom att jordbruksalkohol, sädessprit, sädesdestillat eller en kombination därav smaksatts med enbär (Juniperus communis L. eller Juniperus oxycedrus L.).

Motivering

Syftet är att undvika sammanblandning med definitionen av blandning i artikel 2.1.3.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 20 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

20.  Gin

20.  Gin

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 21 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

21.  Destillerad gin

21.  Destillerad gin

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 21 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  En blandning av den produkt som erhållits genom en sådan destillering och jordbruksalkohol med samma sammansättning, renhet och alkoholhalt. Aromämnen, sådana aromberedningar som avses i kategori 20.c eller båda får användas för att smaksätta destillerad gin.

ii)  En kombination av den produkt som erhållits genom en sådan destillering och jordbruksalkohol med samma sammansättning, renhet och alkoholhalt. Aromämnen, sådana aromberedningar som avses i kategori 20.c eller båda får användas för att smaksätta destillerad gin.

Motivering

Syftet är att undvika sammanblandning med definitionen av blandning i artikel 2.1.3.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 22 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

22.  London gin

22.  London gin

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 22 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Beteckningen London gin får kompletteras med ordet dry.

c)  Beteckningen London gin får innehålla ordet dry.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återges aktuell praxis på bättre sätt och flexibiliteten ökar.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 24 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

24.  Akvavit eller aquavit

24.  Akvavit eller aquavit

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 26 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

26.  Pastis

26.  Pastis

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 27 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

27.  Pastis de Marseille

27.  Pastis de Marseille

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 28 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

28.  Anis

28.  Anis

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 28 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Alkoholhalten i destillerad anis ska vara lägst 37 volymprocent.

b)  Alkoholhalten i destillerad anis ska vara lägst 35 volymprocent.

Motivering

Korrigering av ett skrivfel i förslaget.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 29 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

29.  Destillerad anis

29.  Destillerad anis

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 30 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

30.  Bittra spritdrycker eller bitter

30.  Bittra spritdrycker eller bitter

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 30 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Bittra spritdrycker eller bitter är spritdrycker med en dominerande bitter smak, som framställts genom att jordbruksalkohol smaksatts med aromämnen.

a)  Bittra spritdrycker eller bitter är spritdrycker med en dominerande bitter smak, som framställts genom att jordbruksalkohol smaksatts med aromämnen eller aromberedningar eller båda.

Motivering

Korrigering av ett skrivfel i förslaget.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 31 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Sockerhalten i smaksatt vodka ska vara högst 100 gram per liter, uttryckt som invertsocker.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 31 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db)  Termen ”vodka” på ett officiellt EU-språk får ersättas av ”vodka”.

 

(Andra förekomsten av ordet ”vodka” ska skrivas i kursiv stil om detta ändringsförslag antas.)

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 32 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  Den har framställts av jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter eller en eller flera spritdrycker eller en blandning av dessa produkter, som har sötats och där en eller flera aromer, jordbruksprodukter eller livsmedel har tillsatts.

ii)  Den har framställts av jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter eller en eller flera spritdrycker eller en kombination av dessa produkter, som har sötats och där en eller flera aromer, jordbruksprodukter eller livsmedel har tillsatts.

Motivering

Syftet är att undvika sammanblandning med definitionen av blandning i artikel 2.1.3.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 32 – led d – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Alternativt får försäljningsbeteckningen ”likör” användas i medlemsstaterna.

 

(Ordet ”likör” ska skrivas i kursiv stil om detta ändringsförslag antas.)

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 32 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Försäljningsbeteckningen ”likör” får också kompletteras med namnet på den arom eller det livsmedel som använts vid framställningen av produkten.

Motivering

Av rättssäkerhetsskäl och i likhet med fruktsprit (punkt 9 f i denna bilaga) bör det i definitionen av likör anges att försäljningsnamnet också får kompletteras med namnet på den arom eller det livsmedel som använts.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 34 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

34.  Crème de cassis

34.  Crème de cassis

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 35 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

35.  Guignolet

35.  Guignolet

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 36 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

36.  Punch au rhum

36.  Punch au rhum

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 37 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

37.  Sloe gin

37.  Sloe gin

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 38 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

38.  ”Spritdryck med slånbärsarom eller Pacharán”

31a.  ”Spritdryck med slånbärsarom eller Pacharán

 

(Kategorin ”spritdryck med slånbärsarom eller Pacharán” ska flyttas så att den hamnar mellan kategori 31, ”vodka”, och kategori 32, ”likör”.)

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning. Denna kategori är felplacerad i bilaga II. Kategorierna efter ”kategori 32, likör” är alla likörer, och i detta fall är det inte alltid så. Huruvida det är en likör eller inte beror här på produktens sockerhalt.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 39 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

39.  Sambuca

39.  Sambuca

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 39 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  Den har en lägsta sockerhalt på 370 gram per liter, uttryckt som invertsocker.

ii)  Den har en lägsta sockerhalt på 350 gram per liter, uttryckt som invertsocker.

Motivering

Korrigering av ett skrivfel i förslaget.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 40 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

40.  Maraschino, Marrasquino eller Maraskino

40.  Maraschino, Marrasquino eller Maraskino

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 41 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

41.  Nocino

41.  Nocino

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 42 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

42.  Ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat

42.  Ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 42 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat är en spritdryck, smaksatt eller inte, som erhållits från jordbruksalkohol, från ett destillat, från sprit eller en blandning av dessa, och vars ingredienser är kvalitetsäggula, äggvita och socker eller honung. Socker- eller honungshalten ska vara lägst 150 gram per liter uttryckt som invertsocker. Halten av ren äggula ska vara lägst 140 gram per liter i den färdiga produkten.

a)  Ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat är en spritdryck, smaksatt eller inte, som erhållits från jordbruksalkohol, från ett destillat, från sprit eller en kombination av dessa, och vars ingredienser är kvalitetsäggula, äggvita och socker eller honung. Socker- eller honungshalten ska vara lägst 150 gram per liter uttryckt som invertsocker. Halten av ren äggula ska vara lägst 140 gram per liter i den färdiga produkten. Om ägg från hönor av andra raser än Gallus används ska detta anges på etiketten.

Motivering

Syftet är att undvika sammanblandning med definitionen av blandning i artikel 2.1.3.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 42 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Endast aromämnen och aromberedningar får användas vid framställning av ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat.

c)  Endast livsmedel med aromegenskaper, naturliga aromämnen och aromberedningar får användas vid framställning av ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat.

Motivering

Enligt traditionella framställningsmetoder rundas ägglikör ofta av med mjölk eller grädde för att förstärka smaken. Dessa livsmedel är inga aromer enligt EU:s arombestämmelser. Syftet med ändringsförslaget är att möjliggöra fortsatt användning av traditionella framställningsmetoder. Ett tillstånd att tillsätta enbart naturliga aromämnen och inga andra naturidentiska eller artificiella aromämnen som tidigare använts innebär en oförändrad situation.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 42 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Grädde får användas vid framställning av ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 43 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Likör med ägg är en spritdryck, smaksatt eller inte, som erhållits från jordbruksalkohol, från ett destillat, från sprit eller en blandning av dessa och vars karakteristiska ingredienser är kvalitetsäggula, äggvita och socker eller honung. Socker- eller honungshalten ska vara lägst 150 gram per liter uttryckt som invertsocker. Halten av äggula ska vara lägst 70 gram per liter i den färdiga produkten.

a)  Likör med ägg är en spritdryck, smaksatt eller inte, som erhållits från jordbruksalkohol, från ett destillat, från sprit eller en kombination av dessa och vars karakteristiska ingredienser är kvalitetsäggula, äggvita och socker eller honung. Socker- eller honungshalten ska vara lägst 150 gram per liter uttryckt som invertsocker. Halten av äggula ska vara lägst 70 gram per liter i den färdiga produkten.

Motivering

Syftet är att undvika sammanblandning med definitionen av blandning i artikel 2.1.3.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 44 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

44.  Mistrà

44.  Mistrà

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 45 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

45.  Väkevä glögi eller spritglögg

45.  Väkevä glögi eller spritglögg

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – kategori 46 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

46.  Berenburg eller Beerenburg

46.  Berenburg eller Beerenburg

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skriva namnet på kategorin av spritdrycker med kursiv stil för tillämpning av artikel 13 i förslaget till förordning.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Guignolet Kirsch framställs i Frankrike och erhålls genom att guignolet och kirsch blandas, så att minst 3 procent av slutproduktens totala innehåll av ren alkohol kommer från kirsch. Alkoholhalten för Guignolet Kirsch ska vara minst 15 volymprocent. Ordet ”Guignolet” ska finnas med i presentationen och märkningen, och anges med bokstäver av samma typsnitt, storlek och färg samt på samma rad som ordet ”Kirsch” och, när det rör sig om flaskor, på framsidans etikett. Informationen om alkoholsammansättningen ska inbegripa en angivelse av halten ren alkohol i volymprocent som guignolet och kirsch utgör av det totala innehållet av ren alkohol i volymprocent i Guignolet Kirsch.

Motivering

Föredraganden föreslår att det ska finnas särskilda regler för Guignolet-Kirsch på samma sätt som för Rom Verschnitt och Slivovice.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

BILAGA IIa

 

LAGRINGSPROCESSEN DYNAMISK LAGRING ELLER ”CRIADERAS Y SOLERA”

 

Lagringsprocessen dynamisk lagring eller ”criaderas y solera” går ut på regelbunden extraktion av en del av den brandy som finns i de olika ekfat eller behållare som utgör en lagringsskala och motsvarande påfyllningar av brandy som extraherats från den föregående lagringsskalan.

 

Definitioner

 

Lagringsskalor: Var och en av de uppsättningar av ekfat eller behållare med samma mognadsgrad, mellan vilka brandyn förflyttas under lagringsprocessen. Varje skala kallas ”criadera”, utom den sista, som används innan brandyn tappas, vilken kallas ”solera”.

 

Extraktion: Delvolym brandy som extraheras från respektive ekfat och behållare i en lagringsskala för att sedan inlemmas i de ekfat och behållare som tillhör nästa lagringsskala eller – i fallet med ”solera” – för att tappas.

 

Påfyllning: Den volym av brandy från ekfat och behållare i viss lagringsskala som inlemmas och blandas med innehållet i ekfaten och behållarna i nästa lagringsskala.

 

Genomsnittlig ålder: Den tidsperiod som motsvarar rotationen av den totala volym brandy som finns i lagringsprocessen, beräknad som fraktionen mellan den totala volymen av brandy som finns i samtliga lagringsskalor och volymen av de tappningar som gjorts från den sista skalan – solera – under ett år.

 

Den genomsnittliga åldern för den brandy som tappas från ”soleran” kan beräknas enligt följande formel: ̅ 𝑡̅ = Vt/Ve

 

där

 

  𝑡̅ är den genomsnittliga åldern, uttryckt i år,

 

  Vt är den totala lagervolymen i lagringssystemet, uttryckt i liter ren alkohol,

 

  Ve är den totala produktvolym som under ett år tappats från systemet, uttryckt i liter ren alkohol.

 

Lägsta genomsnittlig ålder: I fallet med ekfat eller behållare med en volym på mindre än 1 000 liter ska antalet årliga extraktioner och påfyllningar vara högst dubbelt så många som antalet skalor i systemet, för att säkerställa att den yngsta komponenten har lagrats i minst sex månader.

 

I fallet med ekfat och behållare med en volym på minst 1 000 liter ska antalet årliga extraktioner och påfyllningar vara högst lika många som antalet skalor i systemet, för att säkerställa att den yngsta komponenten har lagrats i minst ett år.

Motivering

Kopplat till ändringsförslaget avseende artikel 11.3a (ny).

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

I december 2016 lade kommissionen fram sitt förslag till förordning om spritdrycker. Syftet med förordningen är att anpassa den befintliga rättsliga ramen till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Föredraganden ställer sig positiv till att lagstiftningen om spritdrycker anpassas till Lissabonfördraget, men anser att det är viktigt att parlamentet vid varje anpassning behåller de rättigheter som det har enligt den gällande lagstiftningen. Föredraganden tackar kommissionen för dess arbete, men anser att det varit nödvändigt att lägga fram ändringsförslag avseende vissa specifika aspekter för att trygga dessa rättigheter. Delegeringen av befogenhet till kommissionen bör begränsas till en period på fem år med möjlighet till förlängning.

En av de större förändringarna i förslaget jämfört med den gällande förordningen är den rättsliga grunden. Föredraganden anser att det är helt korrekt att det införts en hänvisning till artikel 43.2 i EUF-förordningen för att uppmärksamma denna lagstiftnings jordbruksdimension. Förutom att spritdrycker utgör ett kvantitativ och kvalitativt sett mycket viktigt avsättningsområde för unionens jordbruksproduktion måste den råsprit som används för spritdrycker framställas av jordbruksprodukter.

Vad gäller ändringen av kapitel III om geografiska beteckningar delar föredraganden kommissionens åsikt att det nödvändigt att harmonisera de olika ordningar för geografiska beteckningar som finns i EU. Man bör dock ta hänsyn till särdragen hos sektorn för spritdrycker. Dessutom bör de befintliga geografiska beteckningarna, för vilka den tekniska dokumentationen redan har lagts fram, skyddas automatiskt som geografiska beteckningar genom den nya förordningen och det bör inte på något sätt vara möjligt att upphäva skyddet av dessa efter det att förordningen träder i kraft.

I denna anda av harmonisering stryker man i förslaget bilaga III till förordning (EG) 110/2008 om geografiska beteckningar och flyttar denna till ett elektroniskt register liknande det som upprättats för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar för vin och mat. Föredraganden ger sitt stöd till denna förflyttning och kan förstå varför kommissionen vill stryka bilaga III, men anser med tanke på registrets betydelse att parlamentet måste vara delaktigt i de ändringar som görs i detta register.

I artikel 13 i förslaget anges det att de ord som anges med kursiverad stil i bilaga II inte får översättas vare sig på etiketten eller i presentationen av spritdrycken. Vi lägger fram tekniska ändringsförslag för att justera de rubriker över kategorier av spritdrycker som anges i bilaga II, för att skapa ökad tydlighet i samband med fullgörandet av villkoren i den artikeln.

Slutligen har vi lagt fram tekniska ändringsförslag till bilaga II för att avhjälpa brister eller fall av bristande enhetlighet i den gällande förordningen.


YTTRANDE från utskottet för internationell handel (11.10.2017)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker

(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Föredragande av yttrande: Nicola Danti

KORTFATTAD MOTIVERING

Huvudsyftet med föreliggande förslag till förordning är att anpassa gällande lagstiftning till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och ge kommissionen befogenhet att anta delegerade akter och genomförandeakter i enlighet med artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget.

Föredraganden anser dock att kommissionens förslag även innehåller ändringar av vissa väsentliga delar av den grundläggande rättsakten och inför nya element, med potentiella återverkningar på ansvarsområdet för utskottet för internationell handel.

Sektorn för spritdrycker är en av de viktigaste europeiska sektorerna för export av livsmedel från jordbruket. Sektorn omsatte över 10 miljarder euro 2016, vilket motsvarar 8 procent av all europeisk export av livsmedel från jordbruket.

I detta sammanhang är det helt avgörande att komma ihåg betydelsen av de geografiska beteckningarna, som, även i spritdryckssektorn, är ett instrument för skydd av lokala, regionala och nationella produkters särdrag och kvalitet i EU. Beteckningarna bidrar till att värna traditionella kunskaper och arbetsplatser och ger konsumenterna tydlig information om de särskilda egenskaper som utgör produkternas mervärde.

De geografiska beteckningarna har blivit ett av de viktigaste instrumenten i den europeiska handelspolitiken, där man strävar efter att skyddsnivån utanför EU ska vara likvärdig med den som gäller inom EU och att tillträde för europeiska kvalitetsprodukter till marknaderna i tredjeländer ska underlättas.

Som alltid på området för immaterialrätt finns det risk för att de skyddade geografiska beteckningarna missbrukas. För att fullt ut upprätthålla spritdryckernas renommé på den inre marknaden och internationellt måste skyddet mot förfalskningar och bedrägerier stärkas.

I detta syfte anser föredraganden att man bör ta fram rättsliga ramar med bestämmelser om att utvidga detta skydd till att omfatta även produkter med falska geografiska beteckningar som transiterar genom EU:s territorium, även om de inte ska släppas ut på den inre marknaden.

Värdet på de produkter som bryter mot bestämmelserna om skyddade geografiska beteckningar var ungefär 4,3 miljarder euro 2014, vilket motsvarar ungefär nio procent av hela EU:s marknad för produkter som skyddas på detta sätt. Spritdrycker är den varugrupp som är mest utsatt för regelbrott, i förhållande till det sammanlagda värdet av dessa produkter.

Det är följaktligen av mycket stor vikt att det här regelverket uppdateras i syfte att åtminstone bibehålla samma garanterade skyddsnivå som i dagens bestämmelser och se till att skapa bästa möjliga förutsättningar för sektorn.

I detta syfte anser föredraganden att man bör återinföra bestämmelsen om att märkning av spritdrycker som ska gå på export ska kunna innehålla både originalnamnet för den geografiska beteckningen och en översättning av denna beteckning till ett språk som inte är ett officiellt EU-språk, när så krävs i tredjelandets lagstiftning. Om denna möjlighet endast kan införas genom en delegerad akt från kommissionen finns det, enligt föredraganden, risk för att förfarandet blir alltför långdraget.

En positivt inslag i förslaget är helt klart idén om att införa ett elektroniskt register över alla geografiska beteckningar för spritdrycker. Registret kan bli ett innovativt, dynamiskt, transparent och lättillgängligt instrument. Det bör ges samma rättsliga ställning som bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008 och det bör automatiskt inbegripa de geografiska beteckningar som registrerats och försetts med en produktspecifikation i enlighet med vad som avses i bilagan. Det kan även omfatta tredjeländers geografiska beteckningar som åtnjuter skydd i EU genom internationella avtal, om så önskas av dessa tredjeländer. Föredraganden anser att detta är ett viktigt argument som kan användas i handelsförhandlingar med tredjeländer som redan har uttryckt intresse i denna riktning.

Slutligen anser föredraganden att kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter för en begränsad tidsperiod på fem år, med möjlighet till förlängning med lika långa perioder.

De delegerade befogenheterna ges för väsentliga delar i förordningen, vilket förutsätter omfattande samarbete och obehindrat utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna, parlamentet och kommissionen för att på bästa sätt tillvarata sektorns behov och intressen.

Sammanfattningsvis anser föredraganden att anpassningen till EUF-fördraget bör innebära att man säkrar minst samma skydd och samma goda förutsättningar som i dagens förordning.

I ett vidare perspektiv anser föredraganden dessutom att det vore lämpligt att göra den rättsliga ramen för olika geografiska beteckningar i EU så enhetlig som möjligt, dock utan att blunda för de olika sektorernas särdrag. Detta skulle bidra till att EU:s ställning på det här området blir starkare och mer enhetlig i internationella sammanhang, särskilt i samband med förhandlingar om handelsavtal med tredjeländer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  I vissa fall kan livsmedelsföretagare vara tvungna att eller frivilligt vilja ange en spritdrycks ursprung för att fästa konsumenternas uppmärksamhet på varans kvaliteter. Även sådana ursprungsuppgifter bör uppfylla de harmoniserade kriterierna. Därför bör särskilda bestämmelser införas om angivande av ursprungsland eller härkomstplats i presentationen och märkningen av spritdrycker.

(15)  I vissa fall kan livsmedelsföretagare vara tvungna att eller frivilligt vilja ange en spritdrycks ursprung för att fästa konsumenternas uppmärksamhet på varans kvaliteter. Därför bör särskilda bestämmelser införas om angivande av ursprungsland eller härkomstplats i presentationen och märkningen av spritdrycker.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 17

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Vad gäller skyddet av geografiska beteckningar, är det viktigt att ta hänsyn till avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat Tripsavtalet), särskilt artiklarna 22 och 23, och till det allmänna tull- och handelsavtalet (nedan kallat GATT-avtalet) som godkändes genom rådets beslut 94/800/EG12.

(17)  Vad gäller skyddet av geografiska beteckningar, är det viktigt att ta hänsyn till avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat Tripsavtalet), särskilt artiklarna 22 och 23, och till det allmänna tull- och handelsavtalet (nedan kallat GATT-avtalet), särskilt artikel V om fri transitering, som godkändes genom rådets beslut 94/800/EG12 .För att säkerställa fullständig efterlevnad av bestämmelserna om skydd av geografiska beteckningar på spritdrycker, inbegripet förpackningar, och för att bekämpa förfalskning mer effektivt, bör det inom denna rättsliga ram införas möjligheter att tillåta beslagtagande av spritdrycker som misstänks överträda dessa skyddsbestämmelser och som transiterar genom unionens tullområde, oberoende av vilken marknad de är på väg till.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/201213 gäller inte spritdryckssektorn. Därför bör bestämmelser om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker fastställas. Geografiska beteckningar bör registreras av kommissionen, och i de fall en spritdrycks kvalitet, anseende eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung bör det anges att drycken har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land.

(18)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/201213 gäller inte spritdryckssektorn. Därför bör bestämmelser om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker fastställas. Geografiska beteckningar bör registreras av kommissionen, och i de fall en spritdrycks kvalitet, anseende, traditionella bearbetnings- och produktionsmetoder eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung bör det anges att drycken har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Förfaranden för registrering, ändring och eventuell avregistrering av geografiska beteckningar för unionen eller ett tredjeland i enlighet med Tripsavtalet bör fastställas samtidigt som status för befintliga skyddade geografiska beteckningar i unionen automatiskt erkänns. För att göra förfarandena avseende geografiska beteckningar konsekventa inom alla berörda sektorer bör förfaranden för spritdrycker utformas efter de mer uttömmande och beprövade förfarandena för jordbruksprodukter och livsmedel som fastställs i förordning (EU) nr 1151/2012, med samtidig hänsyn till särdragen hos spritdrycker. För att förenkla registreringsförfarandena och garantera att information till livsmedelsföretagare och konsumenter är elektroniskt tillgänglig bör ett elektroniskt register över geografiska beteckningar upprättas.

(19)  Förfaranden för registrering, ändring och eventuell avregistrering av geografiska beteckningar för unionen eller ett tredjeland i enlighet med Tripsavtalet bör fastställas samtidigt som status för befintliga registrerade geografiska beteckningar i unionen automatiskt erkänns. För att göra förfarandena avseende geografiska beteckningar konsekventa inom alla berörda sektorer bör förfaranden för spritdrycker utformas efter liknande förfaranden som de som används för jordbruksprodukter och livsmedel som fastställs i förordning (EU) nr 1151/2012, med samtidig hänsyn till särdragen hos spritdrycker. För att förenkla registreringsförfarandena och garantera att information till livsmedelsföretagare och konsumenter är elektroniskt tillgänglig bör ett öppet, heltäckande och lättåtkomligt elektroniskt register över geografiska beteckningar upprättas, med samma rättsliga ställning som bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008. Geografiska beteckningar som registreras enligt förordning (EG) nr 110/2008 bör automatiskt registreras av kommissionen. Kommissionen bör slutföra kontrollen av de geografiska beteckningar som ingår i bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008, i enlighet med artikel 20 i den förordningen, före ikraftträdandet av denna förordning.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  För att beakta förändringar som rör konsumenternas efterfrågemönster, tekniska framsteg, utvecklingen av relevanta internationella normer och behovet att förbättra de ekonomiska villkoren för framställning och saluföring, traditionella lagringsmetoder och, i undantagsfall, lagstiftningen i det importerande tredjelandet samt för att garantera skyddet för geografiska beteckningar, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen avseende ändringar av eller undantag från de tekniska definitionerna och kraven på kategorier av spritdrycker samt de särskilda bestämmelserna för vissa enligt kapitel I i denna förordning, den märkning och presentation som behandlas i kapitel II i denna förordning, de geografiska beteckningar som avses i kapitel III i denna förordning samt de kontroller och det informationsutbyte som avses i kapitel IV i denna förordning.

(22)  För att beakta förändringar som rör konsumenternas efterfrågemönster, tekniska framsteg, utvecklingen av relevanta internationella normer och behovet att förbättra de ekonomiska villkoren för framställning och saluföring, traditionella lagringsmetoder och, i undantagsfall, lagstiftningen i det importerande tredjelandet samt för att garantera skyddet för geografiska beteckningar, med beaktande av betydelsen av traditionella metoder, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen avseende ändringar av eller undantag från de tekniska definitionerna och kraven på kategorier av spritdrycker samt de särskilda bestämmelserna för vissa enligt kapitel I i denna förordning, den märkning och presentation som behandlas i kapitel II i denna förordning, de geografiska beteckningar som avses i kapitel III i denna förordning samt de kontroller och det informationsutbyte som avses i kapitel IV i denna förordning.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  produktspecifikation: specifikationer som bifogats ansökan om skydd av en geografisk beteckning innehållande de specifikationer som spritdrycken måste uppfylla.

(7)  produktspecifikation: specifikationer som bifogats ansökan om skydd av en geografisk beteckning innehållande de specifikationer som spritdrycken måste uppfylla och som motsvarar kravspecifikationen i artikel 17 i förordning (EG) nr 110/2008.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De delegerade akter som avses i första stycket a och b ska inskränka sig till att tillgodose påvisade behov som följer av förändringar i konsumenternas efterfrågemönster, tekniska framsteg, förändringar i berörda internationella standarder eller behoven av produktinnovation.

De delegerade akter som avses i första stycket a och b ska inskränka sig till att tillgodose påvisade behov som följer av förändringar i konsumenternas efterfrågemönster, tekniska framsteg, förändringar i berörda internationella standarder eller behoven av produktinnovation, samtidigt som hänsyn tas till betydelsen av traditionella metoder.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en spritdryck uppfyller kraven på spritdrycker i flera av kategorierna 15–47 i del I i bilaga II, får den säljas under en eller flera av de relevanta försäljningsbeteckningar som fastställs för dessa kategorier.

3.  Om en spritdryck uppfyller kraven på spritdrycker i flera av kategorierna 1–47 i del I i bilaga II, får den säljas under en eller flera av de relevanta försäljningsbeteckningar som fastställs för dessa kategorier.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  med beteckningar som anges i den aktuella produktspecifikationen.

b)  med de beteckningar som är tillåtna enligt den aktuella produktspecifikationen.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De försäljningsbeteckningar som avses i punkt 1 kompletterade med ordet ”smak” eller andra liknande uttryck får endast användas för hänvisningar till aromer som imiterar en spritdryck, eller deras användning i framställningen av andra livsmedel än drycker. Geografiska beteckningar får inte användas för att beskriva aromer

utgår

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När en spritdrycks geografiska ursprung anges ska detta motsvara ett sådant ursprungsland eller ursprungsterritorium som avses i artikel 60 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/201316

1.  När en spritdrycks geografiska ursprung anges ska detta hänvisa till den plats eller region där den fas i framställningen ägde rum som gav spritdrycken dess karaktär och väsentliga egenskaper.

_______________

 

16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

 

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 13 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i stycke 1 får, i fråga om de spritdrycker som produceras i unionen och som är avsedda för export, geografiska beteckningar och de termer som anges med kursiverad stil i bilaga II till den här förordningen också upprepas på, men inte ersättas av, ett språk som inte är ett av unionens officiella språk när detta är ett rättsligt krav i importlandet.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att ta hänsyn till förändringar i konsumenternas efterfrågemönster, den tekniska utvecklingen, berörda internationella normers utveckling och behovet av att förbättra de ekonomiska villkoren för framställning och saluföring, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 när det gäller ändringar av följande:

1.  För att ta hänsyn till förändringar i konsumenternas efterfrågemönster, den tekniska utvecklingen, berörda internationella normers utveckling och behovet av att förbättra de ekonomiska villkoren för framställning och saluföring, och samtidigt säkerställa att konsumenter skyddas och att hänsyn tas till traditionella metoder, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 när det gäller ändringar av följande:

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I undantagsfall och om lagstiftningen i det importerande tredjelandet så kräver ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 med avseende på undantag från bestämmelserna om presentation och märkning i detta kapitel.

utgår

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Skyddade geografiska beteckningar får användas av alla aktörer som saluför en spritdryck som framställs i enlighet med motsvarande produktspecifikationer.

1.  Registrerade geografiska beteckningar får användas av alla aktörer som saluför en spritdryck som framställs i enlighet med motsvarande produktspecifikationer.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Skyddade geografiska beteckningar och spritdrycker som använder de skyddade namnen i enlighet med produktspecifikationerna ska skyddas mot följande:

2.  Registrerade geografiska beteckningar och spritdrycker som använder de skyddade namnen i enlighet med produktspecifikationerna ska skyddas mot följande:

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens eller tjänstens verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”, ”imitation”, ”smak”, ”liknande” eller dylikt.

b)  Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens eller tjänstens verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”sort”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”, ”imitation”, ”smak”, ”liknande” eller dylikt.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, härkomst, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten på den inre eller yttre förpackningen, reklammaterial eller handlingar, liksom förpackning av produkten i en behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens verkliga ursprung.

c)  Varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, härkomst, ingredienser, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten på produktens presentation och märkning som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens verkliga ursprung.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Det skydd av geografiska beteckningar som avses i punkt 2 ska även gälla varor, inbegripet förpackningar, som kommer från tredjeländer och som, inom ramen för näringsverksamhet, förs in i unionen utan att placeras på unionens marknad.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Skyddade geografiska beteckningar får inte vara generiska i unionen i den mening som avses i artikel 32.1.

3.  Registrerade geografiska beteckningar får inte vara generiska i unionen i den mening som avses i artikel 32.1.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga eller stoppa sådan olaglig användning av skyddade geografiska beteckningar som avses i punkt 2.

4.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga eller stoppa sådan olaglig användning av registrerade geografiska beteckningar som avses i punkt 2.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Det namn som ska skyddas som geografisk beteckning, så som det används, antingen i handeln eller vardagsspråket, och endast på de språk som används eller tidigare använts för att beskriva den specifika produkten i det bestämda geografiska området,

a)  Det namn som ska registreras som geografisk beteckning, så som det används, antingen i handeln eller vardagsspråket, och endast på de språk som används eller tidigare använts för att beskriva den specifika produkten i det bestämda geografiska området,

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om ansökan avser ett geografiskt område i ett land utanför EU ska ansökan lämnas till kommissionen, antingen direkt eller via myndigheterna i det berörda tredje landet.

5.  Om ansökan avser ett geografiskt område i ett land utanför EU ska ansökan lämnas till kommissionen via myndigheterna i det berörda tredje landet.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Kommissionen ska på lämpligt sätt granska ansökningar som mottas enligt artikel 21 för att avgöra om de är motiverade och uppfyller villkoren i detta kapitel. Denna granskning bör slutföras inom tolv månader. Om denna tidsfrist överskrids ska kommissionen skriftligen informera sökanden om orsakerna till förseningen.

1.   Kommissionen ska på lämpligt sätt granska ansökningar som mottas enligt artikel 21 för att avgöra om de är motiverade och uppfyller villkoren i detta kapitel. Denna granskning ska slutföras inom sex månader från det att ansökan mottagits. Om denna tidsfrist överskrids ska kommissionen skriftligen informera sökanden om orsakerna till förseningen.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18 får kommissionen anta genomförandeakter som ger rätt att under en övergångsperiod på upp till fem år för spritdrycker som har sitt ursprung i en medlemsstat eller ett tredjeland och vars beteckning består av eller innehåller ett namn som innebär en överträdelse av artikel 18.2 fortsätta använda den beteckning som de saluförts under, på villkor att en godkänd invändning enligt artikel 21.3 eller artikel 24 visar att registreringen av namnet skulle äventyra överlevnaden för

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18 får kommissionen anta genomförandeakter som ger rätt att under en övergångsperiod på upp till två år för spritdrycker som har sitt ursprung i en medlemsstat eller ett tredjeland och vars beteckning består av eller innehåller ett namn som innebär en överträdelse av artikel 18.2 fortsätta använda den beteckning som de saluförts under, på villkor att en godkänd invändning enligt artikel 21.3 eller artikel 24 visar att registreringen av namnet skulle äventyra överlevnaden för

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om kommissionen på grundval av den information kommissionen har tillgång till från den granskning som utförts enligt artikel 23.1 anser att villkoren för registrering inte är uppfyllda, ska den anta genomförandeakter om att avslå ansökan. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.2.

1.  Om kommissionen på grundval av den information kommissionen har tillgång till från den granskning som utförts enligt artikel 23.1 anser att villkoren för registrering inte är uppfyllda, ska den anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 för att komplettera denna förordning, i syfte att avslå ansökan.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om kommissionen inte mottar något meddelande om invändning eller någon motiverad invändning som kan tas upp till prövning enligt artikel 24, ska den utan att tillämpa förfarandet i artikel 44.2 anta genomförandeakter om registrering av namnet.

2.  Om kommissionen inte mottar något meddelande om invändning eller någon motiverad invändning som kan tas upp till prövning enligt artikel 24, ska den anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 för att komplettera denna förordning, i syfte att registrera namnet.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Om parterna har nått en överenskommelse, registrera namnet genom genomförandeakter som antas utan tillämpning av förfarandet i artikel 44.2 och, om det är nödvändigt, ändra den information som har offentliggjorts enligt artikel 23.2, förutsatt att sådana ändringar inte är väsentliga.

a)  Om parterna har nått en överenskommelse, anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 för att komplettera denna förordning, i syfte att registrera namnet och, om det är nödvändigt, ändra den information som har offentliggjorts enligt artikel 23.2, förutsatt att sådana ändringar inte är väsentliga.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Om ingen överenskommelse har nåtts, anta genomförandeakter med beslut om registrering. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.2.

b)  Om ingen överenskommelse har nåtts, anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 för att komplettera denna förordning, i syfte att besluta om registrering.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska dock överlämna ändringsansökningar till kommissionen för godkännande enligt förfarandet i artiklarna 21–27 om ändringsansökan avser en eller flera ändringar av produktspecifikationen rörande produktens grundläggande egenskaper, påverkar det samband som avses i artikel 19f, medför en ändring av namnet eller någon del av namnet på spritdrycken, påverkar det avgränsade geografiska området eller medför ökade handelsrestriktioner för produkten eller råmaterialet.

Medlemsstaterna ska dock överlämna ändringsansökningar till kommissionen för godkännande enligt förfarandet i artiklarna 21–27 om ändringsansökan avser en eller flera ändringar av produktspecifikationen rörande produktens grundläggande egenskaper, påverkar det samband som avses i artikel 19f, medför en ändring av namnet eller någon del av namnet på spritdrycken, påverkar det avgränsade geografiska området eller medför ökade handelsrestriktioner för produkten eller råmaterialet. För tredjeländer ska ändringen godkännas i enlighet med det system som tillämpas i tredjelandet i fråga.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Granskningen av ansökan ska inriktas på den föreslagna ändringen.

3.  Granskningen av ansökan ska uteslutande inriktas på den föreslagna ändringen.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 29 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får, på eget initiativ eller på begäran av en fysisk eller juridisk person som har ett berättigat intresse, anta genomförandeakter för att avregistrera en skyddad geografisk beteckning i följande fall:

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 för att komplettera denna förordning, på eget initiativ eller på begäran av en fysisk eller juridisk person som har ett berättigat intresse, i syfte att avregistrera en skyddad geografisk beteckning i följande fall:

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De genomförandeakter som avses i första stycket ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.2.

utgår

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Akterna om avregistrering ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 30 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska anta genomförandeakter utan att tillämpa det förfarande som avses i artikel 44.2 för inrättandet och upprätthållandet av ett allmänt tillgängligt, uppdaterat elektroniskt register över skyddade geografiska beteckningar för spritdrycker som erkänns enligt denna ordning (nedan kallat registret).

Kommissionen ska anta genomförandeakter utan att tillämpa det förfarande som avses i artikel 44.2 för att inrätta, upprätthålla och uppdatera ett allmänt tillgängligt och heltäckande elektroniskt register över geografiska beteckningar för spritdrycker som erkänns enligt denna ordning (nedan kallat registret), som ska ersätta och ha samma rättsliga ställning som bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 30 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Geografiska beteckningar för spritdrycker framställda i tredjeländer, som skyddas i unionen i enlighet med ett internationellt avtal i vilket unionen är avtalsslutande part, får föras in i registret som geografiska beteckningar.

Geografiska beteckningar för spritdrycker framställda i tredjeländer, som skyddas i unionen i enlighet med ett internationellt avtal i vilket unionen är avtalsslutande part, får föras in i registret som geografiska beteckningar först efter det att kommissionen antagit en genomförandeakt om godkännande av ett sådant införande i ett separat avsnitt.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Ett namn får inte skyddas som geografisk beteckning om framställningen eller de förberedelser som krävs för att framställa den berörda kategorin av spritdrycker inte utförs i det berörda geografiska området.

3.  Ett namn får inte skyddas som geografisk beteckning om stegen i den process som krävs för den berörda kategorin av spritdrycker inte utförs i det berörda geografiska området.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En registrering av ett varumärke som innehåller eller består av en geografisk beteckning som förtecknas i registret ska avslås eller ogiltigförklaras i de fall användningen av varumärket skulle kunna leda till någon av de situationer som avses i artikel 18.2.

1.  En registrering av ett varumärke ska avslås eller ogiltigförklaras i de fall användningen av varumärket skulle kunna leda till någon av de situationer som avses i artikel 18.2.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 34 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genomförandebefogenhet avseende befintliga skyddade geografiska beteckningar

Befogenhet avseende befintliga registrerade geografiska beteckningar

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, ska geografiska beteckningar för spritdrycker som är skyddade enligt förordning (EG) nr 110/2008 automatiskt skyddas som geografiska beteckningar enligt den här förordningen. Kommissionen ska föra in dem i registret.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, ska geografiska beteckningar för spritdrycker som är registrerade enligt förordning (EG) nr 110/2008 automatiskt skyddas som geografiska beteckningar enligt den här förordningen. Kommissionen ska föra in dem i registret.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Under två år efter ikraftträdandet av den föreliggande förordningen får kommissionen genom genomförandeakter på eget initiativ besluta att dra in skyddet för sådana skyddade geografiska beteckningar som avses i artikel 20 i förordning (EU) nr 110/2008 om de inte uppfyller kraven i artikel 2.1.6. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.2.

2.  Fram till och med ikraftträdandet av den föreliggande förordningen får kommissionen genom genomförandeakter på eget initiativ besluta att avregistrera sådana geografiska beteckningar som avses i artikel 20 i förordning (EU) nr 110/2008 om de inte uppfyller kraven i artikel 2.1.6. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.2.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De behöriga myndigheter eller organ som avses i punkterna 1 och 2 som utför verifieringen av den skyddade geografiska beteckningen enligt produktspecifikationerna ska vara objektiva och opartiska. De ska förfoga över den utbildade personal och de resurser som är nödvändiga för uppgifterna ska kunna utföras.

5.  De behöriga myndigheter eller organ som avses i punkterna 1 och 2 som utför verifieringen av den registrerade geografiska beteckningen enligt produktspecifikationerna ska vara objektiva och opartiska. De ska förfoga över den utbildade personal och de resurser som är nödvändiga för uppgifterna ska kunna utföras.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att ta hänsyn till särdragen i framställningen i det avgränsade geografiska området ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 43 med avseende på

utgår

a)   ytterligare kriterier för avgränsningen av det geografiska området, och

 

b)   begränsningar och undantag för framställningen inom det avgränsade geografiska området.

 

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5, 16, 38, 41 och 46.2 ska ges kommissionen tills vidare från och med dag då denna förordning träder i kraft.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5, 16, 38, 41 och 46.2 ska ges kommissionen för en period på fem år från och med dag då denna förordning träder i kraft. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker

Referensnummer

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

12.12.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Nicola Danti

23.1.2017

Behandling i utskott

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Antagande

12.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

0

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

35

+

ALDE

Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Klaus Buchner

0

-

--

--

3

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet, Matteo Salvini

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (21.11.2017)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker

(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Föredragande av yttrande: Angélique Delahaye

KORTFATTAD MOTIVERING

Systemet med skyddade geografiska beteckningar är viktigt för EU:s handelspolitik. EU kan med hjälp av detta system skydda sin kvalitetsmärkning på externa marknader, men också ge tredjeländer incitament att införa likvärdiga system i sina länder.

Historiskt sett utgör spritdrycker en stor del av EU:s export som har ett årligt handelsöverskott på omkring 10 miljarder euro och över en miljon anställda är knutna till denna sektor. Spritdrycker var en av de första produkterna att förses med skydd för sin kvalitetsmärkning. För att utveckla sektorn för spritdrycker har EU upprättat en rättslig ram som ska säkerställa en harmonisering av bestämmelserna för saluföring av sprit i hela EU i och med antagandet den 15 januari 2008 av förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker. Denna förordning ska tillämpas på alla spritdrycker, oavsett om de tillverkats i en EU-medlemsstat eller i ett tredjeland.

Som en följd av Lissabonfördraget 2009 påbörjade kommissionen arbetet med en anpassning av de texter som avser jordbruk. Förordning (EG) nr 110/2008 är den sista som ännu inte har anpassats till Lissabonfördraget. Den 1 december 2016 lade kommissionen därför fram ett förslag för rådet och Europaparlamentet till en ny förordning om ändring av förordning (EG) nr 110/2008.

2008 års förordning togs väl emot av de yrkesverksamma i branschen. I sitt förslag föreslår kommissionen en välkommen och generell modernisering. Förslaget innebär också nya befogenheter i form av genomförandeakter och betydande ändringar.

Föredraganden anser att kommissionens förslag bör begränsas till att modernisera texten från 2008 och införa nya bestämmelser för att stärka skyddade geografiska beteckningar, och texten från 2008 bör förändras så lite som möjligt. Det är med denna utgångspunkt som föredraganden ger sina synpunkter på texten till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling.

Föredraganden vill påminna sina kollegor i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att detta är en förordning om teknisk och kommersiell märkning av spritdrycker och inte en förordning om hälsa eller konsumentskydd till följd av de risker som är förknippade med en alltför stor konsumtion. Föredraganden uppmanar därför ledamöterna att i sina ändringsförslag hålla sig så nära textens tillämpningsområde som möjligt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ansvarigt utskott att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Syftet med bestämmelserna om spritdrycker bör vara att få ett konsumentskydd på hög nivå, att förhindra vilseledande förfaranden, samt att uppnå en marknad som kännetecknas av öppenhet och sund konkurrens. De bör värna om det anseende som unionsspritdrycker har i unionen och på världsmarknaden, genom att även i fortsättningen beakta traditionella framställningsmetoder och ett växande behov av konsumentskydd och konsumentinformation. Tekniska innovationer bör också beaktas med avseende på spritdrycker när sådana innovationer leder till högre kvalitet utan att det påverkar den berörda dryckens traditionella karaktär. Produktion av spritdrycker har stark anknytning till jordbrukssektorn. Förutom att utgöra en viktig avsättning för unionens jordbruksproduktion är anknytningen även avgörande för kvaliteten och anseendet hos spritdrycker som framställs i unionen. Denna starka anknytning till jordbrukssektorn bör därför framhävas genom regelverket.

(3)  Syftet med bestämmelserna om spritdrycker bör vara att få ett konsumentskydd på hög nivå, att förhindra vilseledande förfaranden, samt att uppnå en marknad som kännetecknas av öppenhet och sund konkurrens. De bör värna om det anseende som unionsspritdrycker har i unionen och på världsmarknaden, genom att även i fortsättningen beakta traditionella framställningsmetoder och ett växande behov av konsumentskydd och konsumentinformation. Tekniska innovationer bör också beaktas med avseende på spritdrycker när sådana innovationer leder till högre kvalitet utan att det påverkar den berörda dryckens traditionella karaktär. Produktionen av spritdrycker regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/20021a, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/20111b och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2017/62519 1c, och har stark anknytning till jordbrukssektorn. Förutom att utgöra en viktig avsättning för unionens jordbruksproduktion är anknytningen även avgörande för kvaliteten, säkerheten och anseendet hos spritdrycker som framställs i unionen. Denna starka anknytning till den jordbruksbaserade livsmedelssektorn bör därför framhävas genom regelverket.

 

____________________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

 

1bEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004.

 

1c Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  De bestämmelser som är tillämpliga på spritdrycker utgör ett specialfall jämfört med de allmänna bestämmelserna för den jordbruksbaserade livsmedelssektorn. Dessa särdrag består i detta fall av att traditionella framställningsmetoder fortsätter att bevaras, att spritdrycker har en nära koppling till jordbrukssektorn och användningen av högkvalitativa produkter samt till åtagandet vad gäller konsumentskydd, vilket spritdryckssektorn har lovat att aldrig överge.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  För att garantera en mer enhetlig lagstiftning om spritdrycker, bör denna förordning innehålla tydliga kriterier för definition, presentation och märkning av spritdrycker samt för skydd av geografiska beteckningar. Den bör även omfatta bestämmelser om användningen av jordbruksalkohol eller destillat av jordbruksprodukter i framställningen av alkoholhaltiga drycker och på användning av försäljningsbeteckningar på spritdrycker i presentationen och märkningen av livsmedel.

(4)  För att garantera en mer enhetlig lagstiftning om spritdrycker, bör denna förordning innehålla tydliga kriterier för definition, presentation och märkning av spritdrycker samt för skydd av geografiska beteckningar, utan att det påverkar de många olika officiella språk och alfabet som finns i unionen. Den bör även omfatta bestämmelser om användningen av jordbruksalkohol eller destillat av jordbruksprodukter i framställningen av alkoholhaltiga drycker och på användning av försäljningsbeteckningar på spritdrycker i presentationen och märkningen av livsmedel.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Medlemsstaterna är ansvariga för att övervaka olaglig användning av skyddade geografiska beteckningar, och kommissionen bör informeras om tillämpningen av relevanta bestämmelser i medlemsstaterna, så att det kan finnas en lämplig ram som tillåter att förfalskade spritdrycker avlägsnas från marknaden.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17b)  Dessutom bör skyddet av geografiska beteckningar även gälla varor, inbegripet förpackningar, som har sitt ursprung i tredjeländer och som vid handel förs in i unionen utan att övergå till fri omsättning.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/201213 gäller inte spritdryckssektorn. Därför bör bestämmelser om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker fastställas. Geografiska beteckningar bör registreras av kommissionen, och i de fall en spritdrycks kvalitet, anseende eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung bör det anges att drycken har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land.

(18)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/201213 gäller inte spritdryckssektorn. Därför bör bestämmelser om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker fastställas. Geografiska beteckningar bör registreras av kommissionen, och i de fall en spritdrycks kvalitet, anseende, traditionella bearbetnings- och produktionsmetoder eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung bör det anges att drycken har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land.

_________________

_________________

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Spritdrycker som har en geografisk beteckning och som framställts av vin utan skyddad ursprungsbeteckning och som har registrerats i denna förordning, bör omfattas av samma förvaltningsverktyg för produktionskapacitet som de verktyg som finns tillgängliga enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/20131a.

 

_______________________

 

1aEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007

Motivering

Föredraganden föreslår att förordningen anpassas till förslaget till yttrande om det så kallade samlingsförslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget, som antogs av Parlamentets jordbruksutskott den 3 maj 2017.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Förfaranden för registrering, ändring och eventuell avregistrering av geografiska beteckningar för unionen eller ett tredjeland i enlighet med Tripsavtalet bör fastställas samtidigt som status för befintliga skyddade geografiska beteckningar i unionen automatiskt erkänns. För att göra förfarandena avseende geografiska beteckningar konsekventa inom alla berörda sektorer bör förfaranden för spritdrycker utformas efter de mer uttömmande och beprövade förfarandena för jordbruksprodukter och livsmedel som fastställs i förordning (EU) nr 1151/2012, med samtidig hänsyn till särdragen hos spritdrycker. För att förenkla registreringsförfarandena och garantera att information till livsmedelsföretagare och konsumenter är elektroniskt tillgänglig bör ett elektroniskt register över geografiska beteckningar upprättas.

(19)  Förfaranden för registrering, ändring och eventuell avregistrering av geografiska beteckningar för unionen eller ett tredjeland i enlighet med Tripsavtalet bör fastställas samtidigt som status för befintliga registrerade geografiska beteckningar i unionen automatiskt erkänns. För att göra förfarandena avseende geografiska beteckningar konsekventa inom alla berörda sektorer bör förfaranden för spritdrycker utformas efter de mer uttömmande och beprövade förfarandena för jordbruksprodukter och livsmedel som fastställs i förordning (EU) nr 1151/2012, med samtidig hänsyn till särdragen hos spritdrycker. För att förenkla registreringsförfarandena och garantera att information till livsmedelsföretagare och konsumenter är elektroniskt tillgänglig bör ett öppet och uttömmande elektroniskt register över geografiska beteckningar upprättas, med samma rättsverkan som bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008. Geografiska beteckningar som registreras enligt förordning (EG) nr 110/2008 bör automatiskt registreras av kommissionen. Kommissionen bör slutföra kontrollen av de geografiska beteckningar som ingår i bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008, i enlighet med artikel 20 i den förordningen, före ikraftträdandet av denna förordning.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  För att garantera full överensstämmelse med bestämmelserna om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker bör antagandet av bestämmelser som förhindrar transitering av spritdrycker med falska geografiska beteckningar genom EU:s territorium övervägas, även om de inte är avsedda för fri omsättning på unionsmarknaden.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Medlemsstaternas myndigheter bör ha ansvaret för att denna förordning följs och kommissionen bör kunna övervaka och verifiera efterlevnaden. Därför bör kommissionen och medlemsstaterna dela relevanta uppgifter med varandra.

(20)  Om sektorns anseende och värde ska kunna upprätthållas är det mycket viktigt med en hög kvalitetsnivå. Medlemsstaternas myndigheter bör ha ansvaret för att en sådan standard upprätthålls genom att säkerställa att denna förordning följs. Kommissionen bör dock kunna övervaka och verifiera efterlevnaden för att säkerställa en enhetlig tillämpning. Därför bör kommissionen och medlemsstaterna dela relevanta uppgifter med varandra.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  För att beakta förändringar som rör konsumenternas efterfrågemönster, tekniska framsteg, utvecklingen av relevanta internationella normer och behovet att förbättra de ekonomiska villkoren för framställning och saluföring, traditionella lagringsmetoder och, i undantagsfall, lagstiftningen i det importerande tredjelandet samt för att garantera skyddet för geografiska beteckningar, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen avseende ändringar av eller undantag från de tekniska definitionerna och kraven på kategorier av spritdrycker samt de särskilda bestämmelserna för vissa enligt kapitel I denna förordning, den märkning och presentation som behandlas i kapitel II i denna förordning, de geografiska beteckningar som avses i kapitel III i denna förordning samt de kontroller och det informationsutbyte som avses i kapitel IV i denna förordning.

(22)  För att beakta förändringar som rör konsumenternas efterfrågemönster, tekniska framsteg, utvecklingen av relevanta internationella normer och behovet att förbättra de ekonomiska villkoren för framställning och saluföring, traditionella lagringsmetoder och, i undantagsfall, lagstiftningen i det importerande tredjelandet samt för att garantera skyddet för geografiska beteckningar, med beaktande av betydelsen att respektera traditionella metoder, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen avseende ändringar av eller undantag från de tekniska definitionerna och kraven på kategorier av spritdrycker samt de särskilda bestämmelserna för vissa enligt kapitel I denna förordning, den märkning och presentation som behandlas i kapitel II i denna förordning, de geografiska beteckningar som avses i kapitel III i denna förordning samt de kontroller och det informationsutbyte som avses i kapitel IV i denna förordning.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 1 – led d – led i – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Direkt med hjälp av någon av följande metoder:

i)  Direkt med hjälp av någon av följande metoder, enskilt eller i kombination med varandra:

Motivering

Den flexibilitet som ”och/eller” i förordning (EG) nr 110/2008 erbjuder bör behållas i den nya förordningen.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 1 – led d – led i – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Genom maceration eller liknande bearbetning av växtmaterial i jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter, spritdrycker eller en blandning av dessa i den mening som avses i denna förordning.

–  Genom maceration eller liknande bearbetning av växtmaterial i jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter, spritdrycker eller en kombination av dessa i den mening som avses i denna förordning.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 1 – led d – led i – strecksats 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Genom tillsats av jordbruksalkohol, från ett destillat av jordbruksprodukter eller till destillat av jordbruksprodukter eller spritdrycker av något av följande:

–  Genom tillsats av jordbruksalkohol, från ett destillat av jordbruksprodukter eller till destillat av jordbruksprodukter eller spritdrycker av en eller flera av följande:

Motivering

Definitionerna av ”spritdryck” har inte införlivats korrekt från förordning (EG) nr 110/2008 och dess tillämpningsförordning (EG) nr 716/2013. Föredraganden föreslår att vissa definitioner som följer av förordning (EG) nr 110/2008 korrigeras.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 1 – led d – led ii – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  Genom tillsats till en spritdryck av något av följande:

ii)  Genom tillsats till en spritdryck av en eller flera av följande:

Motivering

Definitionerna av ”spritdryck” har inte införlivats korrekt från förordning (EG) nr 110/2008 och dess tillämpningsförordning (EG) nr 716/2013. Föredraganden föreslår att vissa definitioner som följer av förordning (EG) nr 110/2008 korrigeras.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  blandning: en spritdryck som anges i del I av bilaga II eller som motsvarar en geografisk beteckning, blandad med något av följande:

(3)  blandning: en spritdryck som anges i del I av bilaga II eller som motsvarar en geografisk beteckning, blandad med en eller flera av följande:

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Jordbruksalkohol.

Motivering

Föredraganden föreslår ett förtydligande av definitionen av en blandning för att förenkla reglerna om märkning och för att förordningen ska kunna tillämpas av företagare och inspektörer.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  sammansatt beteckning: kombinationen av villkoren för en spritdrycks försäljningsbeteckning som anges i del I i bilaga II eller till en geografisk beteckning som beskriver en spritdryck, från vilken all den färdiga produktens alkohol har sitt ursprung, med något av följande:

(4)  sammansatt beteckning: kombinationen av villkoren för en spritdrycks försäljningsbeteckning som anges i del I i bilaga II eller till en geografisk beteckning som beskriver en spritdryck, från vilken all den färdiga produktens alkohol har sitt ursprung, med en eller flera av följande:

Motivering

Definitionerna av ”spritdryck” har inte införlivats korrekt från förordning (EG) nr 110/2008 och dess tillämpningsförordning (EG) nr 716/83. Föredraganden föreslår att vissa definitioner som följer av förordning (EG) nr 110/2008 korrigeras.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  hänvisning: direkt eller indirekt hänvisning till en eller flera kategorier av spritdrycker som förtecknas i del I av bilaga II eller andra geografiska beteckningar än hänvisningen i en sammansatt beteckning eller i en förteckning över ingredienser som avses i artikel 8.6.

(5)  hänvisning: direkt eller indirekt hänvisning till en kategori av spritdrycker som förtecknas i del I av bilaga II eller andra geografiska beteckningar än hänvisningen i en sammansatt beteckning eller i en förteckning över ingredienser som avses i artikel 8.6.

Motivering

Föredraganden föreslår ett förtydligande av definitionen av en blandning för att förenkla reglerna om märkning och för att förordningen ska kunna tillämpas av företagare och inspektörer.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  geografisk beteckning: en beteckning som identifierar en spritdryck. I de fall en spritdrycks kvalitet, anseende eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung bör det anges att drycken har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land.

(6)  geografisk beteckning: en beteckning som identifierar en spritdryck. I de fall en spritdrycks kvalitet, anseende, traditionella bearbetnings- eller produktionsmetoder eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung bör det anges att drycken har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  produktspecifikation: specifikationer som bifogats ansökan om skydd av en geografisk beteckning innehållande de specifikationer som spritdrycken måste uppfylla.

(7)  produktspecifikation: specifikationer som bifogats ansökan om skydd av en geografisk beteckning innehållande de specifikationer som spritdrycken måste uppfylla och som motsvarar ”kravspecifikationen” i förordning (EG) nr 110/2008.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den alkohol som används i framställningen av alkoholhaltiga drycker och för att späda ut eller lösa upp färgämnen, aromämnen eller andra godkända tillsatser som används i framställningen av alkoholhaltiga drycker ska vara jordbruksalkohol.

1.  Den alkohol som används i framställningen av spritdrycker och för att späda ut eller lösa upp färgämnen, aromämnen eller andra godkända tillsatser som används i framställningen av spritdrycker ska vara jordbruksalkohol.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Destillat som används i framställningen av alkoholhaltiga drycker och för att späda ut eller lösa upp färgämnen, aromämnen eller andra godkända tillsatser som används i framställningen av alkoholhaltiga drycker ska uteslutande vara framställda av jordbruksprodukter.

2.  Destillat som används i framställningen av spritdrycker och för att späda ut eller lösa upp färgämnen, aromämnen eller andra godkända tillsatser som används i framställningen av spritdrycker ska uteslutande vara framställda av jordbruksprodukter.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Vid saluföring av jordbruksalkohol eller destillat av jordbruksursprung ska de råvaror som de härrör från anges i de elektroniska följedokumenten.

Motivering

I ändringsförslaget begärs det att de elektroniska följedokumenten ska innehålla uppgifter om de råvaror som används vid framställningen av jordbruksalkohol eller destillat av jordbruksursprung, i syfte att säkerställa fullständig spårbarhet och förhindra kryphål i lagstiftningen. Sådana produkter kan också användas vid framställningen av andra spritdrycker för vilka man enbart får använda alkohol eller destillat som härrör från vissa specifika råvaror.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  De får enbart sötas i enlighet med bilaga I.3 och för att runda av den slutliga smaken.

e)  De får enbart sötas i enlighet med bilaga I.3 och för att runda av den slutliga smaken, med respekt för traditionen och den specifika lagstiftningen i respektive medlemsstat.

Motivering

Eftersom metoderna för att ”runda av” traditionella produkter hittills har regleras genom nationella bestämmelser behövs det ett klargörande i kommissionens förslag, i enlighet med bestämmelserna i den nu gällande förordning nr 11/2008.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  De får sötas för att få de egenskaper som är typiska för produkten i fråga, i enlighet med bilaga I.3, med beaktande av gällande lagstiftning i respektive medlemsstat.

e)  De får sötas för att få de egenskaper som är typiska för produkten i fråga, i enlighet med bilaga I.3, med beaktande av gällande lagstiftning i respektive medlemsstat. Sockerinnehållet ska fastställas för varje produktkategori.

Motivering

Alla försök att harmonisera sockerinnehållet skulle kunna vara till skada för traditionella tillverkningsseder.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 med avseende på följande:

utgår

a) Ändring av de tekniska definitionerna i bilaga I.

 

b) Ändring av kraven på kategorier av spritdrycker enligt del I av bilaga II och de särskilda bestämmelserna om spritdrycker enligt del II av bilaga II.

 

De delegerade akter som avses i första stycket a och b ska inskränka sig till att tillgodose påvisade behov som följer av förändringar i konsumenternas efterfrågemönster, tekniska framsteg, förändringar i berörda internationella standarder eller behoven av produktinnovation.

 

Motivering

Ändringar av såväl bilaga I, som fastställer de tekniska definitionerna, som bilaga II, som avser kategorierna av spritdrycker, inklusive införande av nya kategorier, är en mycket känslig fråga och medlemsstaterna bör ges större befogenheter att hantera den.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 43 med avseende på tillägg av nya kategorier av spritdrycker i bilaga II.

utgår

En ny kategori får läggas till på följande villkor:

 

a) Marknadsföringen av en spritdryck under visst namn och i enlighet med enhetliga tekniska specifikationer är ekonomiskt och tekniskt nödvändig för att skydda konsumenternas och producenternas intressen.

 

b) En spritdryck har en betydande marknadsandel i minst en medlemsstat.

 

c) Det namn som väljs för den nya kategorin ska antingen vara ett allmänt använt namn eller, om så inte är möjligt, vara av beskrivande karaktär, särskilt genom hänvisning till de råvaror som används i framställningen av spritdrycken.

 

d) De tekniska specifikationerna för den nya kategorin ska fastställas med grund i en utvärdering av de befintliga kvalitets- och produktionsparametrar som används på unionsmarknaden. Tekniska specifikationer ska antas på ett sätt som är förenligt med tillämplig unionslagstiftning om konsumentskydd och med hänsyn till relevanta internationella standarder. Dessa ska garantera både rättvis konkurrens bland unionens tillverkare och det goda anseende som spritdrycker med ursprung i unionen åtnjuter.

 

Motivering

Detta område bör anses som en väsentlig del av denna förordning, och därför bör den inte få ändras med hjälp av delegerade akter. Delegerade akter bör inskränkas till frågor av rent teknisk och/eller administrativ art. Väsentliga artiklar, såsom denna, bör endast behandlas enligt ett transparent medbeslutandeförfarande.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska också ges befogenhet att i undantagsfall, om lagstiftningen i det importerande tredjelandet så kräver, anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 när det gäller undantag från kraven i de tekniska definitionerna i bilaga I, från kraven på kategorier av spritdrycker enligt del I i bilaga II och från de särskilda bestämmelserna om vissa spritdrycker enligt del II av bilaga II.

utgår

Motivering

Detta område bör anses som en väsentlig del av denna förordning, och därför bör den inte få ändras med hjälp av delegerade akter. Delegerade akter bör inskränkas till frågor av rent teknisk och/eller administrativ art. Väsentliga artiklar, såsom denna, bör endast behandlas enligt ett transparent medbeslutandeförfarande.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Genomförandebefogenheter

 

Kommissionen får genom genomförandeakter anta bestämmelser om högsta tillåtna halt av de produkter som används för att runda av smaken och som anges i punkt 3 a–f i bilaga I. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det [rådgivande/granskande] förfarande som avses i artikel [Y][(y)].

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en spritdryck uppfyller kraven på spritdrycker i flera av kategorierna 15–47 i del I i bilaga II, får den säljas under en eller flera av de relevanta försäljningsbeteckningar som fastställs för dessa kategorier.

3.  Om en spritdryck uppfyller kraven på spritdrycker i flera av kategorierna i del I i bilaga II, får den släppas ut på marknaden under en eller flera av de försäljningsbeteckningar som fastställs för dessa kategorier.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  kompletteras eller ersättas med en geografisk beteckning som det hänvisas till i kapitel III, eller i enlighet med nationella bestämmelser kompletteras med en annan geografisk beteckning, under förutsättning att detta inte vilseleder konsumenterna, eller

a)  kompletteras eller ersättas med en geografisk beteckning som det hänvisas till i kapitel III, eller i enlighet med nationella bestämmelser kompletteras med namnet på en annan geografisk referens, under förutsättning att detta inte vilseleder konsumenterna, eller

Motivering

Enligt kommissionens text får försäljningsbeteckningen kompletteras eller ersättas av namnet på en geografisk beteckning eller kompletteras med namnet på en annan” geografisk beteckning”. Upprepningen av termen ”geografisk beteckning” gör dock texten svår att förstå. Föredraganden föreslår ett förtydligande av texten. Föredraganden föreslår att texten förtydligas.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en försäljningsbeteckning kompletteras eller ändras i enlighet med första stycket led a, får den geografiska beteckning som avses i detta led endast kompletteras antingen

Om ett juridiskt namn kompletteras eller ändras i enlighet med första stycket led a, får den geografiska beteckning som avses i detta led endast kompletteras antingen

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  med beteckningar som redan användes den 20 februari 2008 för befintliga geografiska beteckningar i den mening som avses i artikel 34.1, eller

a)  med beteckningar som redan användes den 20 februari 2008 för befintliga geografiska beteckningar i den mening som avses i artikel 34.1, inklusive de beteckningar som traditionellt sett används i medlemsstaterna för att ange att en produkt har en skyddad ursprungsbeteckning enligt nationell lagstiftning, eller

Motivering

Föredraganden föreslår att respekten för varje medlemsstats egna system för kvalitetsskydd ska garanteras.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  med beteckningar som anges i den aktuella produktspecifikationen.

b)  med alla beteckningar som tillåts enligt den aktuella produktspecifikationen.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De försäljningsbeteckningar som avses i punkt 1 kompletterade med ordet ”smak” eller andra liknande uttryck får endast användas för hänvisningar till aromer som imiterar en spritdryck, eller deras användning i framställningen av andra livsmedel än drycker. Geografiska beteckningar får inte användas för att beskriva aromer

De försäljningsbeteckningar som avses i punkt 1 kompletterade med ordet ”smak” eller andra liknande uttryck får endast användas för hänvisningar till aromer som imiterar en spritdryck, eller deras användning i framställningen av andra livsmedel än spritdrycker. Geografiska beteckningar får inte användas för att beskriva aromer

Motivering

Syftet är att möjliggöra kombinationen ”smak + namnet på kategorin” (inte den geografiska beteckningen) för andra drycker än spritdrycker.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Den alkohol som används vid framställningen av livsmedel härrör endast från de spritdrycker som avses i den sammansatta beteckningen eller i hänvisning(arna), förutom när det gäller etanol som kan förekomma i aromer som används för framställning av detta livsmedel.

a)  Den alkohol som används vid framställningen av livsmedel härrör endast från de spritdrycker som avses i den sammansatta beteckningen eller i hänvisning(arna), förutom när det gäller etanol som kan förekomma i aromer som används för framställning av detta livsmedel och etanol som härrör från en alkoholhaltig dryck som inte är en spritdryck.

Motivering

Cocktails kan innehålla både spritdrycker och alkoholhaltiga drycker. Det faktum att man kan nämna de två alkoholtyper som slutprodukten innehåller innebär inte att konsumenten luras eftersom 100 % av alkoholen faktiskt härrör från dessa två alkoholsorter.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En blandning ska ha försäljningsbeteckningen ”spritdryck”.

En blandning ska ha försäljningsbeteckningen ”spritdryck”. Denna försäljningsbeteckning ska klart och tydligt anges på en framträdande plats på etiketten.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  En lagringsperiod eller ålder får anges i presentationen eller märkningen av en spritdryck endast med avseende på den yngsta alkoholkomponenten, och förutsatt att spritdrycken lagrats under tillsyn av en medlemsstats skattemyndigheter eller annan tillsyn som ger likvärdiga garantier.

3.  En lagringsperiod eller ålder får anges i presentationen eller märkningen av en spritdryck endast med avseende på den yngsta alkoholkomponenten, och förutsatt att alla lagringsåtgärder för spritdrycken har skett under tillsyn av en medlemsstats skattemyndigheter eller annan tillsyn som ger likvärdiga garantier. Kommissionen ska upprätta ett offentligt register över de organ som respektive medlemsstat utsett för uppgiften att övervaka lagringsprocesserna.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att precisera att kontrollen över lagrade produkter ska utföras på ett kontinuerligt och effektivt sätt och inte utgöras av sporadiska kontroller eller kontroller baserade på enstaka provtagningar. Syftet är att bekämpa förfalskningar av lagrade produkter, eftersom lagringen ger produkten ett mervärde, och denna bestämmelse skyddar lagligheten, rättvis konkurrens och skydd av slutkonsumenterna.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Genom undantag från punkt 3, när det gäller brandy som lagrats med hjälp av det dynamiska lagringssystemet ”criaderas y solera”, får den genomsnittliga lagringsperioden för brandyn, beräknad i enlighet med beskrivningen i bilaga IIa, endast anges i presentationen eller märkningen i de fall då lagringen av brandyn har omfattats av ett kontrollsystem som den behöriga myndigheten godkänt. Hänvisningar på brandyns etikett till den genomsnittliga lagringsperioden, uttryckt i år, ska åtföljas av en hänvisning till systemet ”criaderas y solera”.

Motivering

Syftet är att ge tillverkare av brandy som lagrats med hjälp av det dynamiska lagringssystemet ”criaderas y solera” möjlighet att ange denna genomsnittliga lagringsperiod, uttryckt i år, på sina etiketter. Tillverkaren skulle omfattas av ett kontrollsystem som godkänts av den behöriga myndighet som säkerställer efterlevnaden.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Spritdryckens lagringsperiod eller ålder samt försäljningsnamn ska anges i de elektroniska följedokumenten.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att relevanta uppgifter om spritdrycken, till exempel försäljningsnamnet eller lagringsperioden, ska anges i följedokumenten, så att spårbarheten ökar och man kan förhindra inkorrekta metoder som kan snedvrida konkurrensen bland tillverkare eller vilseleda konsumenterna.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När en spritdrycks geografiska ursprung anges ska detta motsvara ett sådant ursprungsland eller ursprungsterritorium som avses i artikel 60 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/201316.

1.  När en spritdrycks geografiska ursprung anges ska detta motsvara den plats eller region där den relevanta fasen i framställningen av den färdiga produkten som gav spritdrycken dess karaktär och väsentliga, slutliga egenskaper ägde rum.

_________________

 

16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

 

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 13 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.   I fråga om de spritdrycker som produceras i unionen och som är avsedda för export får de uppgifter som anges i denna förordning upprepas på ett språk som inte är ett av unionens officiella språk.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Användning av en unionssymbol för registrerade geografiska beteckningar

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionssymbolen för den skyddade geografiska beteckningen får användas vid märkning och presentation av spritdrycker.

Unionssymbolen för den registrerade geografiska beteckningen får användas vid märkning och presentation av spritdrycker.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att ta hänsyn till förändringar i konsumenternas efterfrågemönster, den tekniska utvecklingen, berörda internationella normers utveckling och behovet av att förbättra de ekonomiska villkoren för framställning och saluföring, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 när det gäller ändringar av följande:

1.  För att ta hänsyn till förändringar i konsumenternas efterfrågemönster, den tekniska utvecklingen, berörda internationella normers utveckling och behovet av att förbättra de ekonomiska villkoren för framställning och saluföring, och samtidigt säkerställa konsumentskydd och ta hänsyn till traditionella metoder, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter, som kompletterar denna förordning, i enlighet med artikel 43 när det gäller ändringar av följande:

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I undantagsfall och om lagstiftningen i det importerande tredjelandet så kräver ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 med avseende på undantag från bestämmelserna om presentation och märkning i detta kapitel.

utgår

Motivering

Vissa namn på spritdrycker kan inte längre översättas till det språk som används på deras exportmarknader. Kommissionen förbehåller sig rätten att ändra denna översättning genom särskilda delegerade akter för ”undantagsfall”. Detta verkar onödigt och försvårande. Föredraganden föreslår att man går tillbaka till den tidigare versionen av texten i förordning (EG) nr 110/2008.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Skyddade geografiska beteckningar får användas av alla aktörer som saluför en spritdryck som framställs i enlighet med motsvarande produktspecifikationer.

1.  Registrerade geografiska beteckningar får användas av alla aktörer som saluför en spritdryck som framställs i enlighet med motsvarande produktspecifikationer.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Skyddade geografiska beteckningar och spritdrycker som använder de skyddade namnen i enlighet med produktspecifikationerna ska skyddas mot följande:

2.  Geografiska beteckningar, som skyddas enligt denna förordning, ska skyddas mot följande:

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led a – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  för jämförbara produkter som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen för det skyddade namnet, eller

i)  för jämförbara produkter som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen för det skyddade namnet, även när produkterna i fråga används som ingredienser, eller

Motivering

Föredraganden föreslår att man stärker skyddet av geografiska beteckningar med hjälp av den formel som används i förordning (EG) nr 1151/2005 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel: ”även när produkterna i fråga används som ingredienser”.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens eller tjänstens verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”, ”imitation”, ”smak”, ”liknande” eller dylikt.

b)  Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens eller tjänstens verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”, ”imitation”, ”smak”, ”liknande” eller dylikt, även när produkterna i fråga används som ingredienser.

Motivering

Föredraganden föreslår att man stärker skyddet av geografiska beteckningar med hjälp av den formel som används i förordning (EG) nr 1151/2005 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel: ”även när produkterna i fråga används som ingredienser”.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, härkomst, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten på den inre eller yttre förpackningen, reklammaterial eller handlingar, liksom förpackning av produkten i en behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens verkliga ursprung.

c)  Varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, härkomst, beskaffenhet, ingredienser eller väsentliga egenskaper som anges i presentationen eller märkningen av produkten och som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens verkliga ursprung,

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Skyddet av geografiska beteckningar ska även gälla varor, inbegripet förpackningar, som kommer från tredjeländer och som vid handel förs in i unionen utan att övergå till fri omsättning.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Skyddade geografiska beteckningar får inte vara generiska i unionen i den mening som avses i artikel 32.1.

3.  Registrerade geografiska beteckningar får inte vara generiska i unionen i den mening som avses i artikel 32.1.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga eller stoppa sådan olaglig användning av skyddade geografiska beteckningar som avses i punkt 2.

4.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga eller stoppa sådan olaglig användning av registrerade geografiska beteckningar som avses i punkt 2.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna får tillämpa artiklarna 61–72 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, på områden där vin produceras som lämpar sig för framställning av spritdrycker med en geografisk beteckning. Enligt dessa bestämmelser får områdena behandlas som områden där vin med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning får produceras.

Motivering

Föredraganden föreslår att förordningen anpassas till förslaget till yttrande om det så kallade samlingsförslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget, som antogs av Parlamentets jordbruksutskott den 3 maj 2017.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 19 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Det namn som ska skyddas som geografisk beteckning, så som det används, antingen i handeln eller vardagsspråket, och endast på de språk som används eller tidigare använts för att beskriva den specifika produkten i det bestämda geografiska området,

a)  Det namn som ska registreras som geografisk beteckning, så som det används, antingen i handeln eller vardagsspråket, och endast på de språk som används eller tidigare använts för att beskriva den specifika produkten i det bestämda geografiska området,

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 19 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  En beskrivning av den metod som använts för framställning av spritdrycken och, när det är lämpligt, uppgift om de ursprungliga hävdvunna lokala metoderna samt uppgifter om förpackning i det fall den ansökande gruppen fastställer och ger tillräcklig produktspecifik motivation till att förpackningen ska ske i det avgränsade geografiska området i syfte att trygga kvaliteten eller säkerställa ursprung eller kontroll, med beaktande av unionsrätten, särskilt om den fria rörligheten för varor och det fria tillhandahållandet av tjänster.

e)  En beskrivning av den metod som använts för tillverkning av spritdrycken och, när det är lämpligt, uppgift om de ursprungliga hävdvunna lokala metoderna samt uppgifter om förpackning i det fall den ansökande gruppen fastställer och ger tillräcklig produktspecifik motivation till att förpackningen ska ske i det avgränsade geografiska området i syfte att trygga kvaliteten eller säkerställa ursprung eller kontroll, med beaktande av unionsrätten, särskilt om den fria rörligheten för varor och det fria tillhandahållandet av tjänster.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 19 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Uppgifter om sambandet mellan en viss kvalitet, anseendet eller en annan egenskap hos spritdrycken och det geografiska område som avses i d.

f)  Uppgifter om sambandet mellan och egenskaperna hos spritdrycken och det geografiska område som avses i d.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska på lämpligt sätt granska ansökningar som mottas enligt artikel 21 för att avgöra om de är motiverade och uppfyller villkoren i detta kapitel. Denna granskning bör slutföras inom tolv månader. Om denna tidsfrist överskrids ska kommissionen skriftligen informera sökanden om orsakerna till förseningen.

Kommissionen ska på lämpligt sätt granska ansökningar som mottas enligt artikel 21 för att avgöra om de är motiverade och uppfyller villkoren i detta kapitel. Denna granskning bör slutföras inom sex månader. Om denna tidsfrist överskrids ska kommissionen skriftligen informera sökanden om orsakerna till förseningen.

Motivering

Kommissionen föreslår en period på 12 månader för registrering av en spritbaserad geografisk beteckning. Denna period är 6 månader för andra livsmedel. Föredraganden föreslår att tidsfristen för geografiska beteckningar med sprit anpassas till andra geografiska beteckningar.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om nationell lagstiftning gäller ska det nationella förfarandet följas.

Motivering

Med tanke på alla olika förfaranden i medlemsstaterna, föreslår föredraganden att det förtydligas att nationella bestämmelser får tillämpas, i förekommande fall.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 29 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får, på eget initiativ eller på begäran av en fysisk eller juridisk person som har ett berättigat intresse, anta genomförandeakter för att avregistrera en skyddad geografisk beteckning i följande fall:

Kommissionen får, efter samråd med respektive myndighet i de berörda medlemsstaterna, på begäran av en fysisk eller juridisk person som har ett berättigat intresse, anta genomförandeakter för att avregistrera en skyddad geografisk beteckning i följande fall:

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 29 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Det har under minst sju år inte saluförts några produkter under den aktuella skyddade geografiska beteckningen.

b)  Det har under minst sju på varandra följande år inte saluförts några produkter under den aktuella skyddade geografiska beteckningen.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 29 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Akterna om avregistrering av geografiska beteckningar ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 30 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska anta genomförandeakter utan att tillämpa det förfarande som avses i artikel 44.2 för inrättandet och upprätthållandet av ett allmänt tillgängligt, uppdaterat elektroniskt register över skyddade geografiska beteckningar för spritdrycker som erkänns enligt denna ordning (nedan kallat registret).

Kommissionen ska anta delegerade akter för inrättandet och upprätthållandet av ett allmänt tillgängligt, uppdaterat elektroniskt register över skyddade geografiska beteckningar för spritdrycker som erkänns enligt denna ordning (nedan kallat registret). Registret ska ersätta och ha samma rättsverkan som bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008, och ge direkt tillgång till alla produktspecifikationer för spritdrycker som har registrerats som geografiska beteckningar.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 30 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får anta genomförandeakter med närmare bestämmelser om registrets utformning och innehåll. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.2.

Kommissionen får anta delegerade akter med närmare bestämmelser om registrets utformning och innehåll.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Skyddet av geografiska beteckningar för spritdrycker som omfattas av artikel 2 i denna förordning ska inte påverka tillämpningen av skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för produkter enligt definitionen i artikel 93 i förordning (EG) nr 1308/2013.

Motivering

Föredraganden föreslår att kommissionens text anpassas till artikel 100 i förordning (EG) nr 1308/133 om den gemensamma organisationen av marknaden för jordbruksprodukter, där det anges att skyddet av SUB/SGB för vin ska ske utan att det påverkar skyddet för spritdrycker.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 34 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genomförandebefogenhet avseende befintliga skyddade geografiska beteckningar

Genomförandebefogenhet avseende befintliga registrerade geografiska beteckningar

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Under två år efter ikraftträdandet av den föreliggande förordningen får kommissionen genom genomförandeakter på eget initiativ besluta att dra in skyddet för sådana skyddade geografiska beteckningar som avses i artikel 20 i förordning (EU) nr 110/2008 om de inte uppfyller kraven i artikel 2.1.6. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.2.

2.  Under två år efter ikraftträdandet av den föreliggande förordningen får kommissionen, efter samråd med den medlemsstat där det territorium är beläget som den geografiska beteckningen avser samt med tillverkarna, genom genomförandeakter besluta att dra in registreringen för sådana skyddade geografiska beteckningar som avses i artikel 20 i förordning (EG) nr 110/2008 om de inte uppfyller kraven i artikel 2.1.6. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.2.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det hindrar tillämpningen av nationell lagstiftning ska kostnaderna för sådana verifieringar av efterlevnaden av produktspecifikationerna bäras av de livsmedelsföretagare som omfattas av kontrollerna.

Utan att det hindrar tillämpningen av nationell lagstiftning ska kostnaderna för sådana verifieringar av efterlevnaden av produktspecifikationerna bäras av de företagare som omfattas av kontrollerna.

Motivering

Orden ”företagare” och ”livsmedelsföretagare” används i kommissionens text. Föredraganden föreslår att endast ordet ”företagare” behålls i enlighet med förordning (EG) nr 110/2008. Ordet representerar bättre mångfalden av de yrkesverksamma i sektorn.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De behöriga myndigheter eller organ som avses i punkterna 1 och 2 som utför verifieringen av den skyddade geografiska beteckningen enligt produktspecifikationerna ska vara objektiva och opartiska. De ska förfoga över den utbildade personal och de resurser som är nödvändiga för uppgifterna ska kunna utföras.

5.  De behöriga myndigheter eller organ som avses i punkterna 1 och 2 som utför verifieringen av den registrerade geografiska beteckningen enligt produktspecifikationerna ska vara objektiva och opartiska. De ska förfoga över den utbildade personal och de resurser som är nödvändiga för uppgifterna ska kunna utföras.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  För att tillvarata producenters eller livsmedelsföretagares legitima rättigheter eller intressen får kommissionen, genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 43 fastställa

3.  För att tillvarata producenters eller företagares legitima rättigheter eller intressen får kommissionen, genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 43 fastställa

Motivering

Orden ”företagare” och ”livsmedelsföretagare” används i kommissionens text. Föredraganden föreslår att endast ordet ”företagare” bör behållas i enlighet med förordning (EG) nr 110/2008. Ordet representerar bättre mångfalden av yrkesverksamma i sektorn.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  För att de kontroller som föreskrivs i detta kapitel ska vara effektiva ska kommissionen vara behörig att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 om de åtgärder som krävs när det gäller livsmedelsföretagares meddelanden till de behöriga myndigheterna.

7.  För att de kontroller som föreskrivs i detta kapitel ska vara effektiva ska kommissionen vara behörig att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 om de åtgärder som krävs när det gäller företagares meddelanden till de behöriga myndigheterna.

Motivering

Orden ”företagare” och ”livsmedelsföretagare” används i kommissionens text. Föredraganden föreslår att endast ordet ”företagare” bör behållas i enlighet med förordning (EG) nr 110/2008. Ordet representerar bättre mångfalden av yrkesverksamma i sektorn.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska ha ansvaret för kontrollen av spritdrycker. De ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att denna förordning efterlevs och utse den myndighet som ska kontrollera att förordningen efterlevs.

1.  Medlemsstaterna ska ha ansvaret för kontrollen av spritdrycker, i enlighet med förordning (EU) 2017/625. De ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att denna förordning efterlevs och utse den myndighet som ska kontrollera att förordningen efterlevs.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5, 16, 38, 41 och 46.2 ska ges kommissionen tills vidare från och med dag då denna förordning träder i kraft.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 16, 38, 41 och 46.2 ska ges kommissionen för en period av fem år från och med dag då denna förordning träder i kraft. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med en period av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Bilaga I – led 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Stevia.

Motivering

Konsumenternas intresse för lågkaloriprodukter har medfört en ökad användning av detta naturliga sötningsmedel bland tillverkarna av vissa drycker.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Bilaga I – led 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Andra naturliga kolhydrater som har en liknande effekt som de produkter som avses i punkterna a–e.

f)  Andra jordbruksråvaror, jordbruksprodukter eller naturliga kolhydrater som har en liknande effekt som de produkter som avses i punkterna a–e.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Bilaga I – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Med ”aromatisering” avses tillägg av aromer eller livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper vid framställningen av en spritdryck.

Motivering

Enskilda definitioner som saknas i bilaga I. Denna definition bör vara likadan som den i förordning (EG) nr 110/2008 för att bidra till att enhetliga regler tillämpas i alla medlemsstater.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Bilaga I – led 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  Med ”tillverkningsplats” avses den plats eller region där den fas i framställningen av den färdiga produkten som gav spritdrycken dess karaktär och väsentliga, slutliga egenskaper ägde rum.

Motivering

Enskilda definitioner som saknas i bilaga I. Denna definition bör vara likadan som den i förordning (EG) nr 110/2008 för att bidra till att enhetliga regler tillämpas i alla medlemsstater.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Bilaga I – led 8c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8c)  Med ”beskrivning” avses de ord som används i märkningen, i presentationen och på förpackningen, i de dokument som åtföljer transport av drycker, i handelsdokument, särskilt fakturor och följesedlar, och som används i reklam för drycken.

Motivering

Enskilda definitioner som saknas i bilaga I. Denna definition bör vara likadan som den i förordning (EG) nr 110/2008 för att bidra till att enhetliga regler tillämpas i alla medlemsstater.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Bilaga II – del 1 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  En spritdryck som uteslutande framställts genom alkoholjäsning och destillering av sockerrörssaft, och som dels har de särskilda aromatiska egenskaper som kännetecknar rom, dels en halt av flyktiga ämnen om minst 225 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent). Denna spritdryck får säljas med ordet ”jordbruks-” som bestämning till försäljningsbeteckningen ”rom” tillsammans med någon av de registrerade geografiska beteckningar för de franska utomeuropeiska departementen och den autonoma regionen Madeira.

ii)  En spritdryck som uteslutande framställts genom alkoholjäsning och destillering av sockerrörssaft, och som dels har de särskilda aromatiska egenskaper som kännetecknar rom, dels en halt av flyktiga ämnen om minst 225 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent). Denna spritdryck får säljas med ordet ”jordbruks-” som bestämning till det juridiska namnet ”rom” endast tillsammans med någon av de registrerade geografiska beteckningar för de franska utomeuropeiska departementen och den autonoma regionen Madeira.

Motivering

Klargör att beteckningen ”jordbruks-” endast avser rom som geografisk beteckning.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Rom får sötas med upp till 20 g per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Motivering

Vissa eau-de-vie enligt Europeiska unionens geografiska beteckningar är begränsade för sötning. De konkurrerar med importerade spritdrycker med samma namn men med en betydligt högre sötningsgrad. I syfte att återställa en rättvis konkurrens, öka de europeiska geografiska beteckningar och förse konsumenterna med bra information, föreslår föredraganden att gränsvärdet 20 g socker per liter fastställs för all eau-de-vie.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Sädessprit får sötas med upp till 20 g per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Motivering

Vissa eau-de-vie enligt Europeiska unionens geografiska beteckningar är begränsade för sötning. De konkurrerar med importerade spritdrycker med samma namn men med en betydligt högre sötningsgrad. I syfte att återställa en rättvis konkurrens, öka de europeiska geografiska beteckningar och förse konsumenterna med bra information, föreslår föredraganden att gränsvärdet 20 g socker per liter fastställs för all eau-de-vie.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 4 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Vinsprit får sötas med upp till 20 g per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Motivering

Vissa eau-de-vie enligt Europeiska unionens geografiska beteckningar är begränsade för sötning. De konkurrerar med importerade spritdrycker med samma namn men med en betydligt högre sötningsgrad. I syfte att återställa en rättvis konkurrens, öka de europeiska geografiska beteckningar och förse konsumenterna med bra information, föreslår föredraganden att gränsvärdet 20 g socker per liter fastställs för all eau-de-vie.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 5 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Brandy eller Weinbrand får sötas med upp till 35 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Motivering

Man måste beakta de rådande bestämmelser som brandyproducenterna har att hålla sig till. Den spanska lagstiftningen tillåter en högsta halt på 35 gram per liter.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 6 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Druvsprit eller sprit av druvrester får sötas med upp till 20 g per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Motivering

Vissa eau-de-vie enligt Europeiska unionens geografiska beteckningar är begränsade för sötning. De konkurrerar med importerade spritdrycker med samma namn men med en betydligt högre sötningsgrad. I syfte att återställa en rättvis konkurrens, öka de europeiska geografiska beteckningar och förse konsumenterna med bra information, föreslår föredraganden att gränsvärdet 20 g socker per liter fastställs för all eau-de-vie.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 7 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Sprit av fruktrester får sötas med upp till 20 g per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Motivering

Vissa eau-de-vie enligt Europeiska unionens geografiska beteckningar är begränsade för sötning. De konkurrerar med importerade spritdrycker med samma namn men med en betydligt högre sötningsgrad. I syfte att återställa en rättvis konkurrens, öka de europeiska geografiska beteckningar och förse konsumenterna med bra information, föreslår föredraganden att gränsvärdet 20 g socker per liter fastställs för all eau-de-vie.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 8 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Russinsprit eller raisin brandy får sötas med upp till 20 g per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Motivering

Vissa eau-de-vie enligt Europeiska unionens geografiska beteckningar är begränsade för sötning. De konkurrerar med importerade spritdrycker med samma namn men med en betydligt högre sötningsgrad. I syfte att återställa en rättvis konkurrens, öka de europeiska geografiska beteckningar och förse konsumenterna med bra information, föreslår föredraganden att gränsvärdet 20 g socker per liter fastställs för all eau-de-vie.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 9 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ha)  Fruktsprit får sötas med upp till 20 g per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Motivering

Vissa eau-de-vie enligt Europeiska unionens geografiska beteckningar är begränsade för sötning. De konkurrerar med importerade spritdrycker med samma namn men med en betydligt högre sötningsgrad. I syfte att återställa en rättvis konkurrens, öka de europeiska geografiska beteckningar och förse konsumenterna med bra information, föreslår föredraganden att gränsvärdet 20 g socker per liter fastställs för all eau-de-vie.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 10 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Varken cidersprit eller päroncidersprit får smaksättas.

d)  Varken cidersprit eller päroncidersprit får smaksättas. Detta får dock inte utesluta traditionella framställningsmetoder.

Motivering

Föredraganden föreslår garantier för traditionella produktionsmetoder för cidersprit och päroncidersprit såsom Calvados.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 10 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Cidersprit eller päroncidersprit får sötas med upp till 20 g per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Motivering

Vissa eau-de-vie enligt Europeiska unionens geografiska beteckningar är begränsade för sötning. De konkurrerar med importerade spritdrycker med samma namn men med en betydligt högre sötningsgrad. I syfte att återställa en rättvis konkurrens, öka de europeiska geografiska beteckningar och förse konsumenterna med bra information, föreslår föredraganden att gränsvärdet 20 g socker per liter fastställs för all eau-de-vie.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 11 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Honungssprit får sötas med upp till 20 g per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Motivering

Vissa eau-de-vie enligt Europeiska unionens geografiska beteckningar är begränsade för sötning. De konkurrerar med importerade spritdrycker med samma namn men med en betydligt högre sötningsgrad. I syfte att återställa en rättvis konkurrens, öka de europeiska geografiska beteckningar och förse konsumenterna med bra information, föreslår föredraganden att gränsvärdet 20 g socker per liter fastställs för all eau-de-vie.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 12 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Hefebrand får sötas med upp till 20 g per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Motivering

Vissa eau-de-vie enligt Europeiska unionens geografiska beteckningar är begränsade för sötning. De konkurrerar med importerade spritdrycker med samma namn men med en betydligt högre sötningsgrad. I syfte att återställa en rättvis konkurrens, öka de europeiska geografiska beteckningar och förse konsumenterna med bra information, föreslår föredraganden att gränsvärdet 20 g socker per liter fastställs för all eau-de-vie.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 13 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Bierbrand eller eau de vie de bière får sötas med upp till 20 g per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Motivering

Vissa eau-de-vie enligt Europeiska unionens geografiska beteckningar är begränsade för sötning. De konkurrerar med importerade spritdrycker med samma namn men med en betydligt högre sötningsgrad. I syfte att återställa en rättvis konkurrens, öka de europeiska geografiska beteckningar och förse konsumenterna med bra information, föreslår föredraganden att gränsvärdet 20 g socker per liter fastställs för all eau-de-vie.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 14 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Topinambur får sötas med upp till 20 g per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.

Motivering

Vissa eau-de-vie enligt Europeiska unionens geografiska beteckningar är begränsade för sötning. De konkurrerar med importerade spritdrycker med samma namn men med en betydligt högre sötningsgrad. I syfte att återställa en rättvis konkurrens, öka de europeiska geografiska beteckningar och förse konsumenterna med bra information, föreslår föredraganden att gränsvärdet 20 g socker per liter fastställs för all eau-de-vie.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 15 – led a – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Halten av restsubstanser får inte vara högre än den halt som i bilaga I.1 anges för jordbruksalkohol; innehållet av metanol får emellertid inte vara högre än 10 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

Halten av restsubstanser får inte vara högre än den halt som i bilaga I.1 anges för jordbruksalkohol som används för att framställa vodka; innehållet av metanol får emellertid inte vara högre än 10 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 15 – led a – stycke 3 – led a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

a)  Sockerhalten i vodka ska vara högst 10 gram per liter, uttryckt som invertsocker.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

15a.  Vodka får sötas för att runda av den slutliga smaken. Slutprodukten får emellertid inte innehålla mer än 10 g sötningsmedel per liter, uttryckt som ekvivalent för invertsocker.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 31a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

31a.  Sockerhalten i smaksatt vodka får vara högst 100 gram per liter, uttryckt som invertsocker.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Bilaga II – del I – punkt 42 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat är en spritdryck, smaksatt eller inte, som erhållits från jordbruksalkohol, från ett destillat, från sprit eller en blandning av dessa, och vars ingredienser är kvalitetsäggula, äggvita och socker eller honung. Socker- eller honungshalten ska vara lägst 150 gram per liter uttryckt som invertsocker. Halten av ren äggula ska vara lägst 140 gram per liter i den färdiga produkten.

a)  Ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat är en spritdryck, smaksatt eller inte, som erhållits från jordbruksalkohol, från ett destillat, från sprit eller en blandning av dessa, och vars ingredienser är äggula, äggvita och socker eller honung. Socker- eller honungshalten ska vara lägst 150 gram per liter uttryckt som invertsocker. Halten av ren äggula ska vara lägst 140 gram per liter i den färdiga produkten.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Bilaga II – del II – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Guignolet Kirsch framställs i Frankrike och erhålls genom att guignolet och kirsch blandas, så att minst 3 procent av det totala alkoholinnehållet i slutprodukten kommer från kirsch. Alkoholhalten för Guignolet Kirsch ska vara lägst 15 volymprocent. Ordet Guignolet ska finnas med i presentationen och märkningen, och anges med bokstäver av samma typsnitt, storlek och färg samt på samma rad som ordet ”Kirsch” och, när det gäller flaskor, på framsidans etikett. Uppgifter om alkoholsammansättningen ska ange andelen ren alkohol i volymprocent som guignolet och kirsch utgör av det totala alkoholinnehållet i volymprocent av Guignolet Kirsch.

Motivering

Föredraganden föreslår att det ska finnas särskilda regler för Guignolet-Kirsch på samma sätt som för Rom Verschnitt och Slivovice.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga IIa

 

Det dynamiska lagringssystemet ”criaderas y solera”

 

Det traditionella lagringssystemet i Spanien, reglerat i nationell lagstiftning genom lagdekret 164/2014 av den 14 mars samt i kravspecifikationerna till de geografiska beteckningarna för brandy, går ut på en regelbunden extraktion av en del av den brandy som finns i de olika ekfat eller ekbehållare som bildar en lagringsskala, och motsvarande överföringar av brandy som extraheras från en annan, föregående lagringsskala.

 

Definitioner

 

lagringsskalor: varje uppsättning ekfat eller ekbehållare med samma ålder som brandyn passerar genom under lagringsprocessen. Varje skala kallas ”criaderas”, utom den sista innan brandyn buteljeras, som kallas ”solera”.

 

extraktion: den delvolym av brandyn som finns i respektive ekfat eller ekbehållare som extraheras för att tillsättas till de ekfat och/eller ekbehållare som tillhör den direkt efterföljande lagringsskalan eller – i fallet med ”soleran” – för att buteljeras.

 

överföring: volymen från de ekfat eller ekbehållare som tillhör en viss skala, som tillsätts till och blandas med innehållet i de ekfat eller ekbehållare som tillhör den direkt efterföljande skalan sett till lagringsålder.

 

genomsnittlig lagringsperiod: den period som motsvarar rotationen av all brandy i lagringsprocessen, beräknad som kvoten mellan den totala volymen brandy som finns i samtliga lagringsskalor och volymen av de extraktioner som gjorts från den sista skalan – ”soleran” – under ett år.

 

Den genomsnittliga lagringsperioden för den brandy som extraheras från ”soleran” kan beräknas enligt följande formel:

 

 

 

Där

 

– t är den genomsnittliga lagringsperioden, utryckt i år,

 

– Vt är den totala lagervolymen i lagringssystemet, uttryckt i liter ren alkohol,

 

– Ve är den totala produktvolym som under ett år extraheras från systemet för buteljering, uttryckt i liter ren alkohol.

 

Minsta genomsnittliga lagringsålder: För ekfat eller ekbehållare med en volym på mindre än 1 000 liter ska antalet extraktioner och överföringar vara mindre än eller lika med två gånger antalet skalor i systemet, för att säkerställa att den yngsta komponenten lagras i minst sex månader.

 

För behållare på minst 1 000 liter ska antalet extraktioner och överföringar per år vara mindre än eller lika med två gånger antalet skalor i systemet, för att säkerställa att den yngsta komponenten lagras i minst ett år.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker

Referensnummer

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

12.12.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Angélique Delahaye

2.3.2017

Antagande

10.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Paul Brannen, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Hilde Vautmans, Miguel Viegas

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Stanisław Ożóg

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

37

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ECR

James Nicholson, Stanisław Ożóg

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde, Hilde Vautmans

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker

Referensnummer

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Framläggande för parlamentet

1.12.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

12.12.2016

IMCO

12.12.2016

AGRI

12.12.2016

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

25.1.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Pilar Ayuso

16.2.2017

 

 

 

Behandling i utskott

11.7.2017

 

 

 

Antagande

24.1.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

54

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

France Jamet, Jiří Maštálka

Ingivande

2.2.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

France Jamet, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 16 februari 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy