BETÆNKNING om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status

5.2.2018 - (2017/2194(INI))

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Ordførere: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina


Procedure : 2017/2194(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0022/2018
Indgivne tekster :
A8-0022/2018
Vedtagne tekster :

UDKAST TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING

til Rådet om EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status

(2017/2194(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status, dens prioriterede tema "Udfordringer og muligheder for at opnå ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders og pigers rettigheder og muligheder i landdistrikter" og dens evaluering af temaet "Kvinders deltagelse i og adgang til medierne og informations- og kommunikationsteknologier og deres indvirkning og anvendelse som et redskab til at fremme og styrke kvinder rettigheder og muligheder",

–  der henviser til den fjerde internationale kvindekonference, som fandt sted i Beijing i september 1995, til erklæringen og handlingsprogrammet om styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder vedtaget i Beijing og til de efterfølgende slutdokumenter fra FN' særlige samlinger Beijing +5, +10, +15 og +20 om yderligere tiltag og initiativer til gennemførelse af Beijing-erklæringen og -handlingsprogrammet, som blev vedtaget henholdsvis den 9. juni 2000, den 11. marts 2005, den 2. marts 2010 og den 9. marts 2015,

–  der henviser til artikel 157, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  der henviser til sin beslutning af 9. september 2015 om styrkelse af pigers position i EU via uddannelse[1],

  der henviser til sin beslutning af 8. marts 2016 om situationen for kvindelige flygtninge og asylansøgere i EU[2],

  der henviser til sin beslutning af 14. februar 2017 om fremme af ligestilling mellem kønnene i forbindelse med mental sundhed og klinisk forskning[3],

–  der henviser til sin beslutning af 4. april 2017 om kvinder og deres rolle i landdistrikterne[4],

–  der henviser til FN's resolution "Ændring af vores samfund: 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling", som blev vedtaget på FN-topmødet om bæredygtig udvikling den 25. september 2015 i New York,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF[5],

–  der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder,

–  der henviser til den generelle henstilling nr. 34 (2016) fra Komitéen for afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder i forbindelse med rettigheder for kvinder i landdistrikterne,

  der henviser til Europarådets konvention af 12. april 2011 om bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen), der blev undertegnet af EU den 13. juni 2017[6],

  der henviser til Parisaftalen af 12. december 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 113,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0022/2018),

A.  der henviser til, at ligestilling mellem mænd og kvinder er et af Den Europæiske Unions grundlæggende principper, der er fastsat i traktaterne og i chartret om grundlæggende rettigheder;

B.  der henviser til, at FN’s femte mål for bæredygtig udvikling (SDG 5) er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder overalt i verden, og til, at SDG 5 bør integreres i hele 2030-dagsordenen med henblik på at opnå fremskridt inden for alle målene for bæredygtig udvikling; der henviser til, at målene for bæredygtig udvikling omfatter et mål om at "produktiviteten i landbruget, og at indkomsterne for små fødevareproducenter fordobles, særlig for kvinder";

C.  der henviser til, at EU og medlemsstaterne bør stå i spidsen for styrkelsen af kvinders og pigers rettigheder og muligheder, og har pligt til målrettet at fremme fuld ligestilling mellem kønnene i EU og til at arbejde for virkeliggørelsen af dette mål i alle EU's eksterne forbindelser;

D.  der henviser til, at de sociale og økonomiske vilkår og levevilkårene har ændret sig markant i de seneste årtier og varierer betydeligt mellem de forskellige lande;

E.   der henviser til, at den manglende indsats fra regeringernes side på ligestillingsområdet udgør en risiko for de nuværende og fremtidige resultater på dette område; der henviser til, at indgreb i de traditionelle kønsspecifikke magtrelationer, fordomme og holdninger er afgørende for at sikre kvinders selvstændiggørelse og udryddelse af fattigdom;

F.  der henviser til, at den forskelsbehandling, som kvinder udsættes for, også gælder for kvinder i landdistrikterne; der henviser til, at størstedelen af verdens kvinder lever i landdistrikter og derfor er mere udsatte for mange forskellige former for diskrimination grundet i alder, klasse, etnisk tilhørsforhold, handicap og kønsidentitet;

G.  der henviser til, at kvinders erhvervsaktivitet i landdistrikter omfatter en bred vifte af jobs og ikke er begrænset til konventionel beskæftigelse i landbruget;

H.   der henviser til, at det arbejde, der udføres af kvinder i landdistrikterne, ofte er dårligere betalt end det samme arbejde for mænd, ofte ikke formelt anerkendes som f.eks. ulønnet omsorgsarbejde og ikke afspejles i antallet af kvinder, der ejer deres landbrugsbedrift; der imidlertid henviser til, at kvinderne er de centrale aktører i den økonomiske, miljømæssige og sociale omvæltning, der er nødvendig for at opnå en bæredygtig udvikling;

I.  der henviser til, at kvinder i landdistrikterne, som ofte er de primære omsorgsgivere i deres familier og samfund, støder på utallige vanskeligheder med at få adgang til børnepasning og ældrepleje for deres familier, hvilket medfører, at kvinderne bærer en uforholdsmæssig stor arbejdsbyrde, hvilket igen hindrer deres integration på arbejdsmarkedet; der henviser til, at tilbud om plejetjenester af høj kvalitet er af afgørende betydning for kvinder og for balancen mellem arbejdsliv og privatliv;

J.  der henviser til, at kvinder i landdistrikter oplever en lang række vanskeligheder med at få adgang til offentlige sundhedstjenester på grund af begrænset mobilitet, manglende adgang til transport eller muligheder for at få forbindelse med transportmuligheder (f.eks. mobiltelefoner); der henviser til, at der er behov for omfattende sundhedstjenester, som dækker den fysiske, mentale og følelsesmæssige velvære for kvinder i landdistrikter (f.eks. for at modvirke kønsbaseret vold); der henviser til, at adgangen til seksuel og reproduktiv sundhed og uddannelse er mere begrænset i landdistrikterne;

K.  der henviser til, at det er af grundlæggende betydning for samfundet som helhed, at befolkningen i landdistrikterne opretholdes, navnlig i områder med naturbetingede begrænsninger, da det er en forudsætning for bevarelsen af det naturlige miljø og landskabet;

L.  der henviser til, at der er en direkte sammenhæng mellem ulighed mellem kønnene og miljøforringelse;

M.  der henviser til, at klimaforandringer og konsekvenserne af den har særlige og uforholdsmæssige negative konsekvenser for kvinder og piger; der henviser til, at kvinder i landdistrikterne også er indflydelsesrige aktører i overgangen til et mere bæredygtigt og økologisk forsvarligt landbrug og kan spille en vigtig rolle i skabelsen af grønne arbejdspladser; der henviser til, at kvinders lige adgang til jord og andre produktionsfaktorer er afgørende for at opnå ligestilling, fødevaresikkerhed og en effektiv klimapolitik;

N.   der henviser til, at kvinder i landdistrikterne fortsat lider under manglende lighed og forskellige former for forskelsbehandling; der henviser til, at der er behov for foranstaltninger til at fremme reel ligestilling mellem kvinder og mænd, således at kvinderne får flere muligheder for beskæftigelse, bl.a. i form af selvstændig erhvervsvirksomhed og inden for videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik (STEM), hvilket vil gøre det muligt for dem at forblive i landmiljøet og dermed sikre generationsskiftet og landbrugets og landdistrikternes overlevelse;

O.  der henviser til, at kvinderne inden for landbruget, hvor de spiller en vigtig rolle, er nøglen til vitaliteten i landdistrikterne og til at fremme generationsskiftet, den sociale samhørighed og den økonomiske vækst; der henviser til, at landbruget skal levere sikre, nærende og sunde fødevarer; der henviser til, at landbrugssektoren også bør bidrage til en diversificering af landskabet, til at modvirke klimaændringen og til at bevare biodiversiteten og kulturarven;

P.  der henviser til, at ernæring spiller en væsentlig rolle i pigers udvikling og velfærd; der henviser til, at dårlig ernæring medfører fysiske og psykiske problemer som f.eks. nedsat vækst, sterilitet sløvhed, træthed og ringe koncentration, hvilket vil mindske kvindernes økonomiske potentiale og påvirke velfærden i familie og samfund;

Q.  der henviser til, at det er nødvendigt, at kvinder i landbruget medvirker i de offentlige beslutningsorganer; der henviser til, at det er afgørende at have ligelig repræsentation af kønnene for at opnå ligestilling;

R.  der henviser til, at mænd og kvinder i forbindelse med risikoforebyggelse på arbejdspladsen er udsat for forskellige faktorer; der henviser til, at vurderingen af kemikaliers skadelige virkninger ofte foretages på grundlag af mænds kropsopbygning - der generelt består af mere muskelmasse - og at der endda undlades at give specifikke anbefalinger vedrørende gravide eller ammende kvinder; der henviser til, at det derfor er nødvendigt at tage hensyn til de forskellige faktorer, så der kan træffes foranstaltninger, der sikrer kvinders sundhed inden for landbruget;

S.  der henviser til, at kvinder også udsættes for forskelsbehandling inden for mediesektoren; der henviser til, at medierne spiller en afgørende rolle for alle i samfundet, hvorfor kvinder, som udgør mindst 50 % af befolkningen, i lige omfang bør medvirke ved skabelsen af medieindhold og i beslutningstagningen i medievirksomheder;

T.  der henviser til, at mediernes rolle er afgørende for at fremme ligestillingen, da medierne ikke blot afspejler, men skaber også rollemodeller og adfærdsregler, og dermed i væsentlig grad bidrager til den offentlige meningsdannelse og udviklingen på kulturområdet;

U.  der henviser til, at mediedækningen bidrager til en udbredt forståelse blandt alle samfundslag af den komplicerede situation omkring kvinders og mænds situation;

V.  der henviser til, at kvinder og børn rammes uforholdsmæssigt hårdt af konflikter, idet de tegner sig for den største andel af flygtninge enten i lejre eller på vej til at søge beskyttelse;

W.  der henviser til, at kvinder i mange samfund juridisk ikke har lige adgang til at eje jord og ejendom, hvilket forværrer fattigdommen og begrænser deres økonomiske udvikling;

X.  der henviser til, at transkvinder udsættes for en uforholdsmæssig stor forskelsbehandling på grund af deres kønsidentitet;

Y.  der henviser til, at mere støtte til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er en forudsætning for ligestilling mellem kønnene og en styrkelse af kvinders indflydelse og status;

Z.  der henviser til, at sociale normer med hensyn til kvinders og mænds roller sætter kvinder i en mere udsat situation, især i forhold til deres seksuelle og reproduktive sundhed og på grund af skadelig praksis som kvindelig kønslemlæstelse eller børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber;

1.  henstiller til Rådet:

Overordnede betingelser for styrkelse af kvinders og pigers rettigheder og muligheder

a)  at bekræfte sin urokkelige støtte til Beijing-handlingsprogrammet;

b)   at sætte en stopper for alle former for forskelsbehandling over for alle kvinder og piger overalt og bekæmpe alle former for vold og alvorlige krænkelser af deres grundlæggende rettigheder, som er en direkte konsekvens af en sådan forskelsbehandling;

c)  at inddrage alle regeringer og kræve at de udarbejder programmer, der tager sigte på at afskaffe seksuel og kønsbaseret vold og skadelig praksis som børneægteskaber, tidlige ægteskaber, tvangsægteskaber samt kønslemlæstelse af og handel med piger/kvinder;

d)   at opfordre medlemsstaterne til at bekæmpe kønsstereotyper og investere i kvinders og pigers adgang til skræddersyet uddannelse, livslang læring og erhvervsuddannelse, især i landdistrikterne og navnlig på områderne naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik, såvel som iværksætterånd og innovation, da disse områder er vigtige redskaber til at virkeliggøre de bæredygtig udviklingsmål, og til at fremme ligestilling i landbrugs- og fødevaresektoren, såvel som inden for turisme og andre erhverv i landdistrikterne;

e)  at udarbejde politikker, der sigter på at udrydde fattigdom og sikre en tilstrækkelig levestandard for særligt udsatte grupper, herunder kvinder og piger, bl.a. gennem de sociale sikringsordninger;

f)  at fremme informationsudveksling, teknisk bistand og udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne om at give medhjælpende ægtefæller i landbruget status af erhvervsaktive, hvilket vil give dem mulighed for at opnå individuelle rettigheder, herunder navnlig barselsorlov, social forsikring mod arbejdsulykker, adgang til erhvervsuddannelse og pensionsrettigheder;

g)  at fjerne de kønsbestemte lønforskelle, forskelle i indkomst (indtægter) gennem hele livet og pensionsforskelle;

h)  at opfordre medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at sikre adgang for alle til passende børne- og ældrepleje i landdistrikterne;

i)  at opfordre medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at sikre overkommelige faciliteter af høj kvalitet og offentlige og private serviceydelser i dagligdagen, navnlig i landdistrikterne og navnlig med hensyn til sundhed, uddannelse og pleje; fremfører, at dette omfatter infrastruktur til børnepasning i landdistrikterne, sundhedsydelser, uddannelsesfaciliteter, plejehjem for ældre og omsorgskrævende personer, syge- og barselsvikarordninger og kulturelle tjenesteydelser;

j)  at sikre integrering af kønsaspektet som et redskab til at integrere princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd og bekæmpelse af forskelsbehandling i alle politikker og programmer ved hjælp af tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer;

k)  at afsætte de nødvendige ressourcer til sikring af ligestillingen ved at integrere kønsaspektet i alle politikker og aktioner, bl.a. ved hjælp af kønsbudgettering som et redskab til at integrere princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd og bekæmpelse af forskelsbehandling;

l)  at sikre, at Parlamentet og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling inddrages fuldt ud i beslutningsprocessen vedrørende EU's holdning på den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status;

Styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder i landdistrikterne

m)  at minde om, at der med konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder er indført en pligt til at fjerne direkte og indirekte diskrimination af kvinder ved hjælp af retlige, politiske og programrelaterede foranstaltninger på alle livets områder, og at artikel 14 i konventionen er den eneste internationale forpligtelse, der omhandler de særlige behov hos kvinder i landdistrikterne;

n)   at sikre, at kvinder og piger får tilbud om formel og uformel tilgængelig og prismæssigt overkommelig uddannelse af høj kvalitet, herunder erhvervsuddannelse, hvilket vil gøre det muligt for dem at udvikle ledelsesmæssige, finansielle, økonomiske, markedsføringsmæssige og forretningsmæssige færdigheder og erhverve kundskaber vedrørende statsborgerskab, samfund og politik samt viden om teknologi og bæredygtigt landbrug; at sikre, at kvinder har samme muligheder og den samme valgfrihed med hensyn til karrierevalg;

o)   at sikre, at kvinder og piger nemt kan få adgang til kredit og produktionsfaktorer, og at de får støtte til deres iværksætter- og innovationsinitiativer;

p)   at sikre retten til en generel sundhedspleje af høj kvalitet, der tager hensyn til de fysiske forskelle mellem mænd og kvinder og er tilpasset behovene hos kvinder og piger i landdistrikterne, især hvad angår sundhed og seksuelle og reproduktive rettigheder;

q)  at fordømme alle former for vold mod kvinder og at sikre, at ofre, der bor i landdistrikter og fjerntliggende områder, ikke berøves lige adgang til hjælp;

r)  at forbedre effektiviteten af, åbenheden omkring og den demokratiske karakter af de internationale, nationale, regionale og lokale institutioner, der støtter og styrker kvindernes rolle i landdistrikterne, ved at sikre, at de medvirker på lige vilkår;

s)   at lette kvindernes overgang fra den uformelle til den formelle økonomi i landdistrikterne og anerkende, at kvinder i landdistrikterne arbejder inden for mange forskellige områder og ofte er drivkraften bag forandring i retning af bæredygtighed og miljøvenlighed med hensyn til landbrug, fødevaresikkerhed og skabelsen af grønne arbejdspladser;

t)  at planlægge og gennemføre landbrugspolitikker, som er modstandsdygtige over for klimaforandringer, og som tager behørigt hensyn til de specifikke trusler, som kvinder i landdistrikterne står over for som følge af naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer;

u)  at sikre kvinder og piger medvirken i beslutningsprocessen vedrørende planlægning af og indgriben under på alle faser af katastrofer og andre kriser lige fra tidlig varsling til nødhjælp, genopretning, rehabilitering og genopbygning, og at sikre deres beskyttelse og sikkerhed i tilfælde af katastrofer og andre kriser;

v)  at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kvinderne i landdistrikterne har et sikkert, rent og sundt miljø;

w)  at tilbyde tilgængelig infrastruktur og offentlig service af høj kvalitet for kvinder i landdistrikter og lokalsamfund og at investere i deres udvikling og vedligeholdelse;

x)  at fremme digital udvikling, da den kan yde et væsentligt bidrag til skabelsen af nye arbejdspladser ved at forenkle opstarten af en selvstændig virksomhed, øge konkurrenceevnen, fremme udviklingen af turismen og skabe en bedre balance mellem arbejds- og familieliv;

y)  at støtte oprettelsen og driften af lokalsamfundsgrupper, der bør mødes regelmæssigt for at drøfte spørgsmål og problemer vedrørende udvikling og træffe konstruktive foranstaltninger;

z)  at opfordre medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet til at støtte og fremme kvinders medvirken i beslutningstagningen og ledelsen af brancheorganisationer, arbejdsgiverforeninger og fagforeninger og -forbund med hensyn til politikker vedrørende landdistrikter, sundhed, uddannelse og landbrug samt i forvaltningsorganer og repræsentative organer gennem paritær deltagelse;

aa)  at anerkende og understøtte den aktive rolle, som kvinderne spiller i landdistrikterne, og deres bidrag til økonomien som iværksættere, ledere af familievirksomheder og initiativtagere til bæredygtig udvikling;

ab)   at sikre landbokvinders ejendomsrettigheder, navnlig til landbrugsbedrifter og i tilfælde af arv af jord, hvilket er et vigtigt redskab til at styrke deres stilling og sætte dem i stand til at deltage fuldt ud i og nyde godt af udviklingen i landdistrikterne;

ac)   at sikre landbokvinder adgang til produktionsfaktorer, e-platforme, markedsføringsfaciliteter og finansielle serviceydelser; at fremme lokale regionale og traditionelle markeder, herunder fødevaremarkeder, da der er steder, hvor kvinder ofte har større mulighed for at sælge deres produkter direkte, hvilket fører til en styrket økonomisk stilling;

ad)  at fremme ansættelsen af kvinder i STEM-sektoren, navnlig i stillinger, der kan bidrage til den cirkulære økonomi og bekæmpelse af klimaændringer;

ae)   at udvikle beskæftigelsesfremmende politikker, tjenesteydelser og programmer med henblik på at løse den vanskelige situation for kvinder i landdistrikterne, der ofte arbejder i den uformelle sektor, og ofte udsættes for mange former for tværgående forskelsbehandling på grundlag af køn, alder, handicap, etnicitet, religion eller kønsidentitet; at yde skræddersyet bistand og støtte til deres behov og interesser;

af)   at etablere hjælpeprogrammer til sikring af, at kvinder og deres familier har adgang til de generelle sociale sikringssystemer, der kan have en indvirkning på deres fremtidige pensionsordning og dermed mindske pensionsforskellene, som skyldes mange forskellige faktorer;

ag)   at indsamle kønsopdelte data og udarbejde statistikker over kvindernes værdier, situation, vilkår og behov i landdistrikterne med henblik på at udforme passende politikker; at føre tilsyn med kvindernes situation i landdistrikterne;

ah)  at tilskynde til ratificering og gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, herunder artikel 6 om kinder med handicap; at sikre adgang til varer, infrastrukturer og tjenesteydelser;

ai)  at opfordre Kommissionen, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at sikre overkommelige faciliteter af høj kvalitet og offentlige og private serviceydelser i dagligdagen i landdistrikterne, og at skabe forudsætningerne for at forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv for kvinder i landdistrikterne, navnlig ved at sikre egnede pasningsmuligheder for afhængige personer, tilgængelig sundhedspleje og offentlig transport;

aj)  at understrege betydningen af at indarbejde beskyttelsesforanstaltninger i EU’s politikker om leve- og arbejdsvilkårene for kvindelige sæsonarbejdere i landbruget, navnlig nødvendigheden af at de sikres socialsikring, sygeforsikring og sundhedspleje; at tilskynde regionale, lokale og regionale myndigheder og andre institutioner til at garantere migranters og sæsonarbejderes samt deres familiers grundlæggende rettigheder, navnlig kvinder og udsatte personer, og at fremme deres integration i lokalsamfundet;

Kvinders medvirken i og adgang til medier og informations- og kommunikationsteknologier og deres virkninger og anvendelse som et redskab til fremme og styrkelse af kvindernes stilling

ak)  at sikre adgang til pålidelige bredbåndsinternetforbindelser og -tjenester; at investere i og fremme anvendelsen af nye teknologier i landdistrikter og inden for landbruget; at anerkende de vigtige sociale, psykologiske og økonomiske fordele ved dette; at insistere på udviklingen af en helhedsorienteret tilgang ("den digitale landsby"); at fremme lige adgang til og oplæring i brugen af disse teknologier;

al)  at være opmærksom på kvindernes medvirken og karrieremuligheder inden for mediesektoren og på ikke-stereotypt medieindhold;

am)  at tilskynde offentlige medieorganisationer til at indføre deres egne ligestillingspolitikker, som sikrer en afbalanceret repræsentation af mænd og kvinder i de besluttende organer;

ao)  at sikre, at den stigende seksualiserede i præsentationen af kvinder og piger i medierne bekæmpes effektivt med behørig respekt for ytringsfriheden;

ap)  at tilskynde medievirksomheder til at modvirke udviklingen af en kultur i organisationen, der virker hindrende for balance mellem arbejdsliv og privatliv;

aq)  at bekæmpe kønsbestemte lønforskelle inden for mediesektoren gennem foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling og til sikring af lige løn for lige arbejde for kvinder og mænd;

ar)  at træffe alle nødvendige foranstaltninger mod voldshandlinger over for undersøgende journalister med særlig vægt på kvindelige journalister, der ofte er mere udsatte;

o

o    o

2.  pålægger formanden at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Kommissionen.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

1

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Artis Pabriks

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

27

+

ALDE

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Malin Björk

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, David Martin, Clare Moody, Maria Noichl

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

1

-

PPE

Pabriks Artis

3

0

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa

PPE

Mariana Petir

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 14. februar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik