RAPORT referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului privind prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii

5.2.2018 - (2017/2194(INI))

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina
PR_INI_RecommCFSP


Procedură : 2017/2194(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0022/2018
Texte depuse :
A8-0022/2018
Texte adoptate :

PROIECT DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

adresată Consiliului privind prioritățile UE pentru cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii

(2017/2194(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere cea de-a 62-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii, tema sa prioritară, „Provocări și oportunități pentru realizarea egalității de gen și a capacitării femeilor și fetelor din mediul rural”, și tema sa pentru evaluare, „Participarea și accesul femeilor la mijloacele de comunicare și la tehnologiile informației și comunicațiilor și impactul și utilizarea acestora ca instrument pentru progresul și capacitarea femeilor”,

–  având în vedere cea de a patra Conferință mondială privind femeile, desfășurată la Beijing în septembrie 1995, Declarația și Platforma de acțiune pentru capacitarea femeilor, adoptate la Beijing, și documentele finale ulterioare ale sesiunilor speciale ale ONU Beijing+5, Beijing+10, Beijing+15 și Beijing+20, referitoare la noi acțiuni și inițiative pentru aplicarea Declarației și a Platformei de acțiune de la Beijing, adoptate la 9 iunie 2000, 11 martie 2005, 2 martie 2010 și, respectiv, 9 martie 2015,

–  având în vedere articolul 157 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  având în vedere Rezoluția sa din 9 septembrie 2015 referitoare la capacitarea fetelor prin educație în Uniunea Europeană[1],

  având în vedere Rezoluția sa din 8 martie 2016 referitoare la situația refugiatelor și a solicitantelor de azil în UE[2],

  având în vedere Rezoluția sa din 14 februarie 2017 referitoare la promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică[3],

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 aprilie 2017 referitoare la femei și rolul lor în zonele rurale[4],

–  având în vedere Rezoluția ONU intitulată „Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare sustenabilă”, adoptată la Summitul ONU privind dezvoltarea sustenabilă la 25 septembrie 2015, la New York,

–  având în vedere Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului[5],

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1979 privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei,

–  având în vedere Recomandarea generală nr. 34 (2016) referitoare la drepturile femeilor din mediul rural a Comitetului pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor,

  având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) și rezoluția sa din 12 septembrie 2017 referitoare la aderarea UE la convenție[6],

  având în vedere Acordul de la Paris încheiat la 12 decembrie 2015,

–  având în vedere articolul 113 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0022/2018),

A.  întrucât egalitatea între femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii Europene, recunoscut în tratate și în Carta drepturilor fundamentale;

B.  întrucât al cincilea obiectiv de dezvoltare durabilă (ODD5) al ONU este realizarea egalității de gen și capacitarea tuturor femeilor și fetelor în întreaga lume și întrucât ODD5 ar trebui integrat pe deplin în Agenda 2030 pentru a obține progrese în ceea ce privește toate obiectivele și țintele de dezvoltare durabilă; întrucât ODD includ un obiectiv privind „dublarea productivității agricole și a veniturilor micilor producători de alimente, în special ale femeilor”;

C.  întrucât Uniunea și statele sale membre trebuie să fie în prima linie în ceea ce privește capacitarea femeilor și fetelor și au datoria de a depune eforturi în vederea atingerii egalității depline de gen în cadrul Uniunii și de a promova acest obiectiv în toate relațiile externe;

D.  întrucât condițiile sociale și economice și condițiile de viață s-au schimbat semnificativ în ultimele decenii și diferă considerabil între diversele țări;

E.   întrucât lipsa unor acțiuni guvernamentale împotriva inegalității de gen pune în pericol toate actualele și viitoarele realizări în acest domeniu; întrucât abordarea relațiilor tradiționale de putere între sexe și a stereotipurilor și convingerilor este esențială pentru a asigura capacitarea femeilor și eradicarea sărăciei;

F.  întrucât discriminarea cu care se confruntă femeile afectează, de asemenea, femeile din mediul rural; întrucât cea mai mare parte a femeilor din lume trăiesc în zone rurale și sunt, prin urmare, mai expuse la forme multiple de discriminare pe criterii de vârstă, statut social, etnie, rasă, dizabilitate sau identitate de gen;

G.  întrucât participarea femeilor pe piața forței de muncă din zonele rurale include o gamă largă de locuri de muncă ce se extind dincolo de agricultura convențională;

H.   întrucât femeile din mediul rural sunt plătite mai slab decât bărbații pentru aceeași muncă, iar de multe ori munca lor nu este recunoscută oficial, cum este cazul activităților de îngrijire neremunerate, de exemplu, și nu se reflectă în numărul femeilor proprietare de exploatații agricole; întrucât, cu toate acestea, femeile sunt actori esențiali în realizarea unor schimbări economice, de mediu și sociale necesare pentru o dezvoltare durabilă;

I.  întrucât femeile din mediul rural, care sunt adesea cele care asigură îngrijirea primară în familiile lor și în comunități, se confruntă cu numeroase dificultăți în ceea ce privește accesul la servicii de îngrijire a copiilor și a persoanelor în vârstă pentru familiile lor, lucru care determină o sarcină disproporționată asupra femeilor și împiedică integrarea lor pe piața muncii; întrucât furnizarea de servicii de îngrijire de calitate este esențială pentru femei și promovează echilibrul dintre viața profesională și cea privată;

J.  întrucât femeile din mediul rural se confruntă cu numeroase restricții în ceea ce privește accesul la servicii publice de sănătate adecvate din cauza mobilității limitate și a lipsei accesului la transport sau a mijloacelor de contactare a serviciilor de transport (de exemplu, telefon mobil); întrucât este nevoie de servicii de sănătate cuprinzătoare vizând binele fizic, mental și emoțional al femeilor din zonele rurale (de exemplu, ca răspuns la violența pe criterii de gen); întrucât accesul la drepturile la sănătate sexuală și reproductivă și la educație este mai limitat în zonele rurale;

K.  întrucât menținerea populației în zonele rurale, acordând o atenție deosebită zonelor care se confruntă cu dezavantaje naturale, este esențială pentru societate fiindcă de acest lucru depinde conservarea mediului și a peisajului;

L.  întrucât există o legătură directă între disparitatea de gen și degradarea mediului;

M.  întrucât schimbările climatice și consecințele acestora au un impact negativ și disproporționat specific asupra femeilor și fetelor din zonele rurale; întrucât femeile din mediul rural sunt, de asemenea, actori puternici ai schimbării către o agricultură mai sustenabilă și ecologică și pot juca un rol important în crearea de locuri de muncă verzi; întrucât asigurarea accesului egal pentru femeile fermieri la terenuri și la alte resurse productive este esențială pentru realizarea egalității de gen, a securității alimentare și a politicilor eficace privind schimbările climatice;

N.   întrucât femeile tinere din zonele rurale suferă în continuare din cauza inegalității și se confruntă cu multiple forme de discriminare; întrucât este necesar să se adopte măsuri pentru a promova egalitatea efectivă între femei și bărbați astfel încât să existe mai multe oportunități de lucru, inclusiv activități independente și în sectorul STIM (științe, tehnologie, inginerie și matematică), care să le permită oamenilor să rămână în mediul rural și să asigure astfel reînnoirea generațiilor și supraviețuirea sectorului agricol și a zonelor rurale;

O.  întrucât sectorul agricol, în care femeile joacă un rol important, este esențial pentru vitalitatea zonelor rurale și pentru promovarea reînnoirii generațiilor, a coeziunii sociale și a creșterii economice; întrucât agricultura ar trebui să furnizeze alimente sigure, nutritive și sănătoase; întrucât sectorul agricol ar trebui, de asemenea, să contribuie la diversificarea peisajului, la atenuarea schimbărilor climatice și la menținerea biodiversității și a patrimoniului cultural;

P.  întrucât alimentația joacă un rol semnificativ în dezvoltarea și bunăstarea fetelor; întrucât alimentația precară cauzează probleme fizice și mintale, cum ar fi retardul de creștere, infertilitatea, apatia, oboseala și lipsa de concentrare, reducând astfel potențialul economic al femeilor și afectând bunăstarea familiei extinse și a comunității;

Q.  întrucât este necesară implicarea femeilor din mediul rural în organele de decizie și în sfera publică; întrucât o reprezentare echilibrată este esențială pentru realizarea egalității de gen;

R.  întrucât, în ceea ce privește prevenirea riscurilor la locul de muncă, femeile și bărbații sunt expuși unor factori diferiți; întrucât, de exemplu, adesea pentru a evalua efectele dăunătoare ale produselor chimice, calculele se bazează pe fizicul bărbaților - în general cu masa musculară mai mare - și chiar nu se ține seama de recomandările specifice pentru femeile însărcinate sau care alăptează; întrucât, prin urmare, este necesar să se ia în considerare factori diferiți pentru adoptarea unor măsuri care să garanteze sănătatea femeilor din sectorul agricol,

S.  întrucât discriminarea afectează, de asemenea, femeile din sectorul mass-media; întrucât mass-media joacă un rol esențial pentru întreaga societate și, prin urmare, este de dorit ca femeile, care reprezintă cel puțin 50 % din societate, să fie implicate în mod echitabil în crearea de conținut mass-media și în luarea deciziilor în organizațiile mass-media,

T.  întrucât rolul industriei media este crucial pentru promovarea egalității de gen, deoarece mass-media nu numai că reflectă, ci și creează modele și norme de conduită, motiv pentru care rolul acesteia este esențial pentru formarea opiniei publice și a percepției culturale;

U.  întrucât conținuturile media încurajează o largă înțelegere a complexității egalității de gen în rândul tuturor actorilor societății;

V.  întrucât femeile și copiii sunt afectați în mod disproporționat de conflicte, reprezentând cea mai mare proporție de refugiați din taberele de refugiați sau în mișcare în căutarea siguranței;

W.  întrucât în multe societăți femeile nu au drepturi funciare și de proprietate egale prin mijloace legale, ceea ce exacerbează sărăcia și limitează dezvoltarea economică a femeilor;

X.  întrucât femeile transgen se confruntă cu discriminări disproporționate bazate pe identitatea lor de gen;

Y.  întrucât un sprijin mai puternic pentru sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente este o condiție prealabilă pentru egalitatea de gen și capacitarea femeilor;

Z.  întrucât normele sociale cu privire la rolurile femeilor și ale bărbaților pun femeile într-o situație de vulnerabilitate mai mare, în special în legătură cu sănătatea lor sexuală și reproductivă și având în vedere practicile dăunătoare, cum ar fi mutilarea genitală a femeilor sau căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și cele forțate,

1.  recomandă Consiliului:

Condiții generale pentru capacitarea femeilor și fetelor

(a)  să își reconfirme angajamentul ferm față de Platforma de acțiune de la Beijing;

(b)   să pună capăt tuturor formelor de discriminare împotriva tuturor femeilor și fetelor de pretutindeni și să combată toate formele de violență, care reprezintă încălcări grave ale drepturilor lor fundamentale, încălcări care sunt, la rândul lor, o consecință directă a acestei discriminări;

(c)  să implice toate guvernele și să le solicite acestora să elaboreze programe care vizează eliminarea violenței sexuale și a violenței pe criterii de gen, precum și a practicilor vătămătoare, cum ar fi căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și forțate și mutilarea genitală a femeilor și traficul de persoane;

(d)   să solicite statelor membre să combată stereotipurile de gen și să investească în accesul femeilor și fetelor la educație adaptată nevoilor lor, la învățare pe tot parcursul vieții și la formare profesională, în special în zonele rurale, cu precădere în domeniile STIM, precum și în domeniul antreprenoriatului și al inovării, având în vedere că aceste domenii sunt instrumente importante pentru punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă și pentru promovarea egalității în sectorul agricol și în cel alimentar, precum și în turism și alte industrii din zonele rurale;

(e)  să conceapă politici care vizează eradicarea sărăciei și asigurarea unui nivel de trai adecvat pentru cele mai vulnerabile categorii sociale, inclusiv pentru femei și fete, în special prin intermediul sistemelor de protecție socială;

(f)  să promoveze măsuri de informare și de asistență tehnică, precum și schimburi de bune practici între statele membre cu privire la crearea unui statut profesional pentru soțiile/soții care ajută în agricultură, care să le permită acestora să se bucure de drepturi individuale, în special de concediu de maternitate, asigurare socială în cazul accidentelor de muncă, acces la formare și drepturi de pensie;

(g)  să elimine diferența de remunerare între femei și bărbați, diferența de venituri (câștiguri) pe parcursul întregii vieți și decalajele în materie de pensie;

(h)  să solicite statelor membre și autorităților regionale și locale să asigure accesul universal la servicii adecvate de îngrijire a copiilor și a persoanelor în vârstă în zonele rurale;

(i)  să solicite statelor membre și autorităților regionale și locale să ofere structuri de bună calitate, la prețuri convenabile și servicii publice și private pentru viața curentă, în special în zonele rurale și în special în domeniul sănătății, al educației și al îngrijirii; observă că acest lucru ar impune asigurarea unei infrastructuri de îngrijire a copiilor din mediul rural și a unor servicii de sănătate, structuri educaționale, centre de îngrijire pentru persoanele în vârstă și persoanele dependente, servicii de înlocuire în caz de boală și de maternitate și servicii culturale;

(j)  să asigure integrarea perspectivei de gen, ca instrument pentru integrarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați, și combaterea discriminării în toate politicile și programele, punând la dispoziție resurse financiare și umane adecvate;

(k)  să mobilizeze resursele necesare pentru a realiza egalitatea de gen, integrând perspectiva de gen în toate politicile și acțiunile sale, inclusiv în buget, ca instrument pentru integrarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați, și combaterea discriminării;

(l)  să asigure deplina implicare a Parlamentului și a Comisiei sale pentru drepturile femeii și egalitatea de gen în procesul decizional privind poziția UE în cadrul celei de a 62-a sesiuni a Comisiei ONU pentru statutul femeilor;

  Capacitarea femeilor din mediul rural

(m)  să reamintească faptul că Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei introduce obligația de a elimina discriminarea directă și indirectă împotriva femeilor prin măsuri juridice, politice și programatice în toate aspectele vieții și că articolul 14 din această convenție este singura obligație internațională care abordează nevoile specifice ale femeilor din zonele rurale;

(n)   să garanteze că femeile și fetele din mediul rural beneficiază de o educație formală și informală accesibilă, abordabilă și de bună calitate, inclusiv de formare, care să le ajute să dobândească sau să-și dezvolte competențele de gestionare, financiare, economice, de marketing și antreprenoriale, precum și de o educație civică, civilă și politică și de o formare tehnologică și sustenabilă în domeniul agricol; să asigure că femeile au aceleași oportunități și libertatea de alegere cu privire la cariera pe care și-o doresc;

(o)   să asigure că fetele și femeile din mediul rural pot avea cu ușurință acces la credite și la resurse productive și că primesc sprijin pentru inițiativele lor antreprenoriale și în domeniul inovării;

(p)   să garanteze dreptul și accesul la asistență medicală universală de înaltă calitate care să țină seama de diferențele fiziologice dintre femei și bărbați și care să fie adaptată la nevoile femeilor și fetelor din mediul rural, în special în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente;

(q)  să condamne toate formele de violență împotriva femeilor și să asigure faptul că victimele din zonele rurale și din regiunile îndepărtate nu sunt lipsite de accesul egal la asistență;

(r)  să îmbunătățească eficacitatea, transparența și caracterul democratic al instituțiilor internaționale, naționale, regionale și locale care sprijină și consolidează rolul femeilor din mediul rural, garantând prezența acestora printr-o participare egală;

(s)   să înlesnească tranziția femeilor din mediul rural de la economia informală la cea formală și să recunoască faptul că femeile din zonele rurale își desfășoară activitatea într-o varietate de domenii și sunt adesea agenți ai schimbării către agricultura sustenabilă și ecologică, securitatea alimentară și crearea de locuri de muncă verzi;

(t)  să planifice și să pună în aplicare politici agricole rezistente la schimbările climatice, care țin seama în mod corespunzător de amenințările specifice cu care se confruntă femeile din mediul rural ca urmare a dezastrelor naturale sau provocate de om;

(u)  să garanteze participarea femeilor și a fetelor din mediul rural la luarea deciziilor cu privire la planificarea și reacția în toate etapele dezastrelor și ale altor crize, de la alerta timpurie la acordarea de ajutor, redresare, reabilitare și reconstrucție și să garanteze protecția și siguranța acestor femei și fete în caz de dezastre sau de altfel de crize;

(v)  să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că femeile din mediul rural beneficiază de un mediu sigur, curat și sănătos;

(w)  să asigure o infrastructură și servicii publice accesibile de înaltă calitate pentru femeile și comunitățile din zonele rurale și să investească în dezvoltarea și întreținerea acestora;

(x)  să faciliteze dezvoltarea digitală, deoarece aceasta poate contribui în mod semnificativ la crearea de noi locuri de muncă, prin simplificarea intrării în sectorul activității independente, stimularea competitivității și dezvoltarea turismului, precum și prin crearea unui echilibru mai bun între viața profesională și cea de familie;

(y)  să sprijine activitatea de până acum a grupurilor comunitare locale și înființarea unor noi astfel de grupuri, care ar trebui să se reunească periodic pentru a discuta problemele și provocările prezentate de dezvoltare și să ia măsuri constructive;

(z)  să solicite statelor membre, partenerilor sociali și societății civile să sprijine și să promoveze participarea femeilor în procesul decizional și în organele de conducere ale asociațiilor și organizațiilor profesionale, de afaceri și sindicale din domeniul politicilor rurale, al sănătății, al educației și al agriculturii, precum și în organele de gestionare și reprezentare, printr-o prezență egală;

(aa)  să recunoască și să sprijine rolul activ al femeilor din zonele rurale și contribuția acestora la economie în calitate de antreprenoare, directoare de întreprinderi familiale și promotoare ale dezvoltării sustenabile;

(ab)   să asigure drepturile de proprietate ale femeilor din mediul rural, în special asupra exploatațiilor agricole, precum și moștenirea terenurilor de către femeile din mediul rural, aceste aspecte reprezentând un instrument important pentru capacitarea economică a femeilor, ce le permite acestora să participe pe deplin la dezvoltarea zonelor rurale și să profite de beneficiile acestor schimbări;

(ac)   să asigure accesul femeilor din mediul rural la resurse productive, la platforme electronice, la piețe, la instrumente de comercializare și la servicii financiare; să promoveze piețele locale, regionale și tradiționale - inclusiv piețele alimentare -, acestea fiind locuri în care de obicei femeile au mai multe posibilități de a-și comercializa direct produsele, ceea ce duce la o mai mare capacitare economică;

(ad)  să promoveze ocuparea forței de muncă în rândul femeilor în sectoarele STIM, în special în funcții care contribuie la economia circulară și la combaterea schimbărilor climatice;

(ae)   să dezvolte politici de ocupare a forței de muncă, servicii și programe care să vizeze remedierea situației precare a femeilor din mediul rural care lucrează adesea în sectorul informal și care se pot confrunta cu forme multiple de discriminare intersecțională pe criterii de sex, vârstă, statut social, religie, etnie, dizabilitate sau identitate de gen; să ofere asistență și sprijin adaptate nevoilor și intereselor acestora;

(af)   să instituie programe prin care să se asigure accesul femeilor și al familiilor acestora la sisteme universale de protecție socială care au un impact asupra situației lor viitoare în ceea ce privește pensionarea și să reducă astfel decalajele în materie de pensie, care sunt pluridimensionale prin natura lor;

(ag)   să colecteze date defalcate în funcție de gen și să elaboreze statistici privind valorile, situațiile, condițiile și nevoile femeilor din mediul rural, care să permită conceperea unor politici adecvate; să monitorizeze în mod regulat situația femeilor din zonele rurale;

(ah)  să solicite ratificarea și punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, inclusiv a articolului 6 referitor la femeile cu handicap; să asigure accesibilitatea bunurilor, infrastructurilor și serviciilor;

(ai)  să solicite Comisiei, statelor membre și guvernelor regionale și locale să asigure infrastructuri de înaltă calitate, la prețuri accesibile, precum și servicii publice și private concrete pentru viața cotidiană în zonele rurale și să creeze condițiile necesare pentru îmbunătățirea echilibrului între munca și viața femeilor din zonele rurale, în special prin asigurarea unor structuri adecvate de îngrijire a persoanelor aflate în întreținere, a asistenței medicale accesibile și a transportului public;

(aj)  să sublinieze importanța includerii în politicile UE a garanțiilor privind condițiile de viață și de muncă ale femeilor angajate ca lucrătoare agricole sezoniere, în special în ceea ce privește necesitatea de a li se oferi acestora protecție socială, asigurare de sănătate și asistență medicală; să încurajeze autoritățile regionale, locale și naționale și alte instituții să garanteze drepturile fundamentale ale lucrătorilor migranți, ale lucrătorilor sezonieri și ale familiilor lor, în special ale femeilor și ale persoanelor vulnerabile, precum și să sprijine integrarea acestora în comunitatea locală;

Participarea și accesul femeilor la mijloacele de comunicare și la tehnologiile informației și comunicațiilor și impactul și utilizarea acestora ca instrument pentru progresul și capacitarea femeilor

(ak)  să asigure accesul la infrastructură și servicii fiabile de internet în bandă largă de mare viteză; să investească în noile tehnologii din zonele rurale și din agricultură și să promoveze utilizarea acestora; să recunoască importantele beneficii de natură socială, psihologică și economică ale acestora; să insiste asupra elaborării unei abordări globale („satul digital”); să promoveze egalitatea de șanse în ceea ce privește accesul la aceste tehnologii și formarea în vederea utilizării lor;

(al)  să acorde atenție prezenței și promovării femeilor în sectorul mass-media și în conținutul mass-media non-stereotip;

(am)  să încurajeze organizațiile mass-media publice să își stabilească propriile politici în materie de egalitate, care să asigure o reprezentare echilibrată a bărbaților și a femeilor în cadrul organelor de decizie;

(ao)  să asigure combaterea în mod efectiv a sexualizării tot mai accentuate a imaginii femeilor și fetelor în mass-media, respectând în același timp libertatea de exprimare;

(ap)  să încurajeze organizațiile mass-media să prevină procedurile de cultură organizațională, care adesea este nefavorabilă echilibrului între viața profesională și cea privată;

(aq)  să elimine diferența de remunerare între femei și bărbați din sectorul mass-media prin măsuri împotriva discriminării, care să asigure remunerarea egală pentru muncă egală între femei și bărbați;

(ar)  să adopte toate măsurile necesare împotriva actelor de violență la adresa jurnaliștilor de investigație, acordând o atenție deosebită jurnalistelor, care sunt adesea mai vulnerabile;

o

o    o

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului și, spre informare, Comisiei.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

24.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

1

3

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Membri supleanți prezenți la votul final

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Artis Pabriks

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

27

+

ALDE

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Malin Björk

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, David Martin, Clare Moody, Maria Noichl

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

1

-

PPE

Pabriks Artis

3

0

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa

PPE

Mariana Petir

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 14 februarie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate