Процедура : 2017/0350(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0024/2018

Внесени текстове :

A8-0024/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/03/2018 - 8.2
CRE 01/03/2018 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0044

ДОКЛАД     ***I
PDF 685kWORD 57k
08.2.2018
PE 616.572v01-00 A8-0024/2018

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/97 по отношение на датата на прилагане на мерките по транспониране от страна на държавите членки

(COM(2017)0792 – C8‑0449/2017 – 2017/0350(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Вернер Ланген

(Опростена процедура – член 50, параграф 2 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/97 по отношение на датата на прилагане на мерките по транспониране от страна на държавите членки

(COM(2017)0792 – C8‑0449/2017 – 2017/0350(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0792),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 53, параграф 1 и член 62 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0449/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0024/2018),

А.   като има предвид, че по причини за неотложност е оправдано да се премине към гласуване, преди да е изтекъл осем-седмичният срок, предвиден в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(1)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 и член 62 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета(3) хармонизира националните разпоредби относно разпространението на застрахователни и презастрахователни продукти и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти от страна на застрахователните посредници, застрахователните дружества, техните служители и на посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност в Съюза.

(2)  Съгласно член 42 от Директива (EС) 2016/97 държавите членки трябва да въведат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с посочената директива до 23 февруари 2018 г.

(3)  На 21 септември 2017 г. Комисията прие два делегирани регламента за допълване на Директива (EС) 2016/97 – един с изискванията към разпространителите на застрахователни продукти и застрахователните дружества във връзка с контрола и управлението на продуктите(4), и друг – с изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти(5).

(4)  В своите решения да не повдига възражения към делегираните регламенти, посочени в съображение 3(6), Европейският парламент прикани Комисията да приеме законодателно предложение, с което да определи 1 октомври 2018 г. вместо 23 февруари 2018 г. за дата на прилагане на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на Директива (EС) 2016/97. Европейският парламент обоснова това искане с необходимостта да се даде повече време на застрахователните предприятия и на разпространителите на застрахователни продукти, за да може те да се подготвят по-добре за правилното и ефективно прилагане на Директива (ЕС) 2016/97 и да направят необходимите технически и организационни промени в съответствие с делегираните регламенти.

(5)  Предвид много краткия период, оставащ до датата на влизане в сила на националните законови, подзаконови и административни разпоредби за привеждане в съответствие с Директива (ЕС) 2016/97, настоящата директива следва да влезе в сила незабавно.

(6)  Поради това Директива (ЕС) 2016/97 следва да бъде съответно изменена,

(7)  За да се гарантира правна сигурност и да се избегне евентуално нарушаване на функционирането на пазара, е необходимо настоящата директива да влезе в сила неотложно и да се прилага, с обратно действие, от 23 февруари 2018 г.

(8)  Следователно в този случай е оправдано да се приложи изключението за неотложни случаи, предвидено в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива (ЕС) 2016/97 се изменя, както следва:

(1)  В член 42 параграф 1 се изменя, както следва:

(2)  а)  първата алинея се заменя със следното:

(3)  „До 1 юли 2018 г. държавите членки приемат и публикуват мерките, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.“;

(4)  б)  добавя се следната алинея:

„Държавите членки прилагат мерките, посочени в първа алинея, считано най-късно от 1 октомври 2018 г.“;

(5)  в член 44 параграф 1 се заменя със следното:

„Директива 2002/92/ЕО, изменена с директивите, посочени в приложение II, част А от настоящата директива, се отменя, считано от 1 октомври 2018 г., без да се засягат задълженията на държавите членки във връзка със сроковете за транспониране в националното право на директивите, посочени в приложение II, част Б от настоящата директива.“.

Член 2

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Тя се прилага, с обратно действие, от 23 февруари 2018 г.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(2)

  ОВ C , г., стр. .

(3)

  Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19).

(4)

  [Делегиран регламент (ЕС).../... на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията към застрахователните посредници и застрахователните дружества във връзка с контрола и управлението на продуктите (ОВ C [...], [...], стр. [...])].

(5)

  [Делегиран регламент (ЕС).../... на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти (ОВ C [...], [...], стр. [...])].

(6)

  P8 TA-PROV(2017)0404 и P8 TA-PROV(2017)0405, приети на 25.10.2017 г., на разположение на адрес http://www.europarl.europa.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Дата на прилагане на мерките по транспониране на държавите членки

Позовавания

COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.12.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ECON

15.1.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

IMCO

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Неизказано становище

Дата на решението

IMCO

4.12.2017

JURI

24.1.2018

 

 

Докладчик(ци)

Дата на назначаване

Werner Langen

14.12.2017

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

14.12.2017

Разглеждане в комисия

24.1.2018

 

 

 

Дата на приемане

8.2.2018

 

 

 

Дата на внасяне

8.2.2018

Последно осъвременяване: 23 февруари 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност