Procedure : 2017/0350(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0024/2018

Indgivne tekster :

A8-0024/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/03/2018 - 8.2
CRE 01/03/2018 - 8.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0044

BETÆNKNING     ***I
PDF 443kWORD 56k
08.2.2018
PE 616.572v01-00 A8-0024/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger

(COM(2017)0792 – C8‑0449/2017 – 2017/0350(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører for udtalelse Werner Langen

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger

(COM(2017)0792 – C8‑0449/2017 – 2017/0350(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0792),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 53, stk. 1 og artikel 62 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0449/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0024/2018),

A.    på grund af sagens hastende karakter er det berettiget at stemme inden udløbet af fristen på otte uger som fastsat i artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG*(1)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1, og artikel 62,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97(3) harmoniseres de nationale bestemmelser om distribution af forsikrings- og genforsikringsprodukter og forsikringsbaserede investeringsprodukter fra forsikringsformidlere, forsikringsselskaber, deres medarbejdere og accessoriske forsikringsformidlere i Unionen.

(2)  I henhold til artikel 42 i direktiv (EU) 2016/97 skal medlemsstaterne sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 23. februar 2018.

(3)  Den 21. september 2017 vedtog Kommissionen to delegerede forordninger om supplerende regler til direktiv (EU) 2016/97, en om krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører(4) og en om oplysningskrav og regler om god forretningsskik i forbindelse med distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter(5).

(4)  Europa-Parlamentet opfordrede i sine beslutninger om ikke at gøre indsigelser over for de delegerede forordninger omhandlet i betragtning 3(6) Kommissionen til at vedtage et lovgivningsmæssigt forslag med den 1. oktober 2018, i stedet for den 23. februar 2018, som anvendelsesdato for de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktiv (EU) 2016/97. Europa-Parlamentet begrundede sin anmodning med behovet for at give forsikringsselskaber og forsikringsdistributører mere tid til at forberede sig på en korrekt og effektiv gennemførelse af direktiv (EU) 2016/97 og gennemføre de tekniske og organisatoriske ændringer, der er nødvendige for at efterkomme de delegerede forordninger.

(5)  På grund af den korte tid, der er tilbage, før de nationale love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktiv (EU) 2016/97, sættes i kraft, bør dette direktiv straks træde i kraft.

(6)  Direktiv (EU) 2016/97 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

(7)  For at garantere retssikkerheden og undgå potentielle markedsforstyrrelser er det nødvendigt, at dette direktiv træder i kraft hurtigst muligt og anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 23. februar 2018.

(8)  Derfor er det også i nærværende tilfælde berettiget at gøre brug af undtagelsen for hastetilfælde i artikel 4 i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union (protokol nr. 1) —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv (EU) 2016/97 foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 42, stk. 1, foretages følgende ændringer:

2)  a)  Første afsnit affattes således:

3)  " Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 1. juli 2018 de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom."

4)  b)  Følgende afsnit tilføjes:

Medlemsstaterne anvender bestemmelserne i første afsnit senest fra den 1. oktober 2018

5)  Artikel 44, stk. 1, affattes således:

"Direktiv 2002/92/EF, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i nærværende direktivs bilag II, del A, ophæves med virkning fra den 1. oktober 2018, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til fristerne for gennemførelse i national ret af de i nærværende direktivs bilag II, afsnit B, anførte direktiver.

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Det anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 23. februar 2018.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

For Europa-Parlamentet  For Rådet

Formanden  Formanden

(1)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(2)

  EUT C , , s. .

(3)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (EUT L 26 af 2.2.2016, s. 19).

(4)

  [Kommissionens delegerede forordning (EU nr. .../... af 21. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører (EUT C […], […], s. […])].

(5)

  [Kommissionens delegerede forordning (EU nr. .../... af 21. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår regler om god forretningsskik i forbindelse med distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter (EUT C […], […], s. […])].

(6)

  P8 TA-PROV(2017)0404 og P8 TA-PROV(2017)0405, vedtaget den 25. oktober 2017, findes på http://www.europarl.europa.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger

Referencer

COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)

Dato for forelæggelse for EP

 

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

15.1.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

4.12.2017

JURI

24.1.2018

 

 

Ordfører(e)

       Dato for valg

Werner Langen

14.12.2017

 

 

 

Forenklet procedure – dato for afgørelse

14.12.2017

Behandling i udvalg

24.1.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

8.2.2018

 

 

 

Dato for indgivelse

8.2.2018

Seneste opdatering: 28. februar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik