ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

  08.2.2018 - (COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)) - ***I

  Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
  Εισηγητής: Werner Langen
  (Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 2 του Κανονισμού)


  Διαδικασία : 2017/0350(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0024/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0024/2018
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

  (COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0792),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 62 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0449/2017),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0024/2018),

  A.   Εκτιμώντας ότι για λόγους επείγουσας ανάγκης δικαιολογείται να προχωρήσει στην ψηφοφορία πριν από τη λήξη της προθεσμίας οκτώ εβδομάδων που θεσπίζεται στο άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

  1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία    1

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ[1]*

  στην πρόταση της Επιτροπής

  ---------------------------------------------------------

  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

  Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 και άρθρο 62,

  Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

  Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

  Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[2],

  Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

  Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

  (1)  Η οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[3] εναρμονίζει τις εθνικές διατάξεις σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων και βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων στην Ένωση από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τους υπαλλήλους τους, καθώς και από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

  (2)  Σύμφωνα με το άρθρο 42 της οδηγίας (EE) 2016/97, τα κράτη μέλη οφείλουν να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την οδηγία έως τις 23 Φεβρουαρίου 2018.

  (3)  Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, η Επιτροπή ενέκρινε δύο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς για τη συμπλήρωση της οδηγίας (EE) 2016/97, αφενός σχετικά με τις απαιτήσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων για ασφαλιστικές επιχειρήσεις και διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων[4], και αφετέρου σχετικά με τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών και τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας που εφαρμόζονται στη διανομή των βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων[5].

  (4)  Στις αποφάσεις του περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 3[6], το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εγκρίνει νομοθετική πρόταση η οποία θα ορίζει την 1η Οκτωβρίου 2018 ως ημερομηνία εφαρμογής των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για συμμόρφωση με την οδηγία (ΕΕ) 2016/97, αντί της 23ης Φεβρουαρίου 2018. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τεκμηρίωσε αυτό το αίτημα βάσει της ανάγκης να δοθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους ασφαλιστικούς διανομείς περισσότερος χρόνος για να προετοιμαστούν καλύτερα για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 και να εφαρμόσουν τις αναγκαίες τεχνικές και οργανωτικές αλλαγές ώστε να συμμορφωθούν με τους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς.

  (5)  Δεδομένου του πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος που απομένει προτού αρχίσουν να ισχύουν οι αναγκαίες εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωση με την οδηγία (ΕΕ) 2016/97, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ χωρίς καθυστέρηση.

  (6)  Ως εκ τούτου, η οδηγία (ΕΕ) 2016/97 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

  (7)  Για να εξασφαλιστεί βεβαιότητα δικαίου και να αποφευχθεί ενδεχόμενη αποδιοργάνωση της αγοράς, είναι αναγκαίο η παρούσα οδηγία να τεθεί σε ισχύ επειγόντως και να εφαρμοστεί, με αναδρομική ισχύ, από την 23η Φεβρουαρίου 2018.

  (8)  Κατά συνέπεια, είναι επίσης δικαιολογημένη η εφαρμογή, στην παρούσα περίπτωση, της εξαίρεσης για επείγουσες περιπτώσεις, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 1) σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

  ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

  Άρθρο 1

  Η οδηγία (ΕΕ) 2016/97 τροποποιείται ως εξής:

  (1)  Στο άρθρο 42, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

  (2)  α)  το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  (3)  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιουλίου 2018. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

  (4)  β)  προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

  «Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο από την 1η Οκτωβρίου 2018 το αργότερο.»,

  (5)  Στο άρθρο 44, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Η οδηγία 2002/92/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα II μέρος Α της παρούσας οδηγίας, καταργείται από την 1η Οκτωβρίου 2018, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών σχετικά με τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών του παραρτήματος II μέρος Β της παρούσας οδηγίας.»

  Άρθρο 2

  Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Εφαρμόζεται, με αναδρομική ισχύ, από την 23η Φεβρουαρίου 2018.

  Άρθρο 3

  Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

  Βρυξέλλες,

  Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

  • [1] * Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.
  • [2]   ΕΕ C , , σ. .
  • [3]   Οδηγία (EE) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19).
  • [4]   [Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ).../... της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων για ασφαλιστικές επιχειρήσεις και διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων (ΕΕ C [...], [...], σ. [...])].
  • [5]   [Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ).../... της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών και τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας που εφαρμόζονται στη διανομή των βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων (ΕΕ C [...], [...], σ. [...])].
  • [6]   P8 TA-PROV(2017)0404 και P8 TA-PROV(2017)0405, όπως εγκρίθηκαν στις 25.10.2017, διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.europarl.europa.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Τίτλος

  Hμερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  20.12.2017

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ECON

  15.1.2018

   

   

   

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  IMCO

  15.1.2018

  JURI

  15.1.2018

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

    Ημερομηνία της απόφασης

  IMCO

  4.12.2017

  JURI

  24.1.2018

   

   

  Εισηγητές

    Ημερομηνία ορισμού

  Werner Langen

  14.12.2017

   

   

   

  Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

  14.12.2017

  Εξέταση στην επιτροπή

  24.1.2018

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  8.2.2018

   

   

   

  Ημερομηνία κατάθεσης

  8.2.2018

  Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου