Menetlus : 2017/0350(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0024/2018

Esitatud tekstid :

A8-0024/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/03/2018 - 8.2
CRE 01/03/2018 - 8.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0044

RAPORT     ***I
PDF 352kWORD 56k
08.2.2018
PE 616.572v01-00 A8-0024/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/97 seoses liikmesriikide ülevõtmismeetmete kohaldamise kuupäevaga

(COM(2017)0792 – C8‑0449/2017 – 2017/0350(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Werner Langen

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 2)

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/97 seoses liikmesriikide ülevõtmismeetmete kohaldamise kuupäevaga

(COM(2017)0792 – C8‑0449/2017 – 2017/0350(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0792),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1 ja artiklit 62, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0449/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0024/2018),

A.    arvestades, et olukorra pakilisuse tõttu on põhjendatud hääletada eelnõu üle enne kaheksanädalase tähtaja möödumist, mis on ette nähtud protokolli (nr 2) (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) artiklis 6;

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED(1)*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1 ja artiklit 62,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(2),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2016/97(3) on ühtlustatud siseriiklikke sätteid, mis käsitlevad liidus kindlustus- ja edasikindlustustoodete ning kindlustuspõhiste investeerimistoodete turustamist kindlustusvahendajate, kindlustusandjate, nende töötajate ja kõrvaltegevusena pakutava kindlustuse vahendaja poolt.

(2)  Direktiivi (EL) 2016/97 artikli 42 kohaselt peavad liikmesriigid jõustama kõnealuse direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 23. veebruariks 2018.

(3)  Komisjon võttis 21. septembril 2017 vastu kaks delegeeritud määrust, millest üks täiendab direktiivi (EL) 2016/97 seoses toodete järelevalve ja juhtimise nõuetega, mida kohaldatakse kindlustusandjate ja kindlustustoodete turustajate suhtes(4), ning teine seoses kindlustuspõhiste investeerimistoodete turustamise suhtes kohaldatavate teabenõuete ja äritegevuse eeskirjadega(5).

(4)  Otsustades mitte esitada põhjenduses 3 osutatud delegeeritud määrustele vastuväiteid(6), palus Euroopa Parlament komisjonil võtta vastu seadusandliku ettepaneku, milles määratakse direktiivi (EL) 2016/97 järgimiseks vajalike õigus- ja haldusnormide kohaldamise tähtpäevaks 23. veebruari 2018 asemel 1. oktoober 2018. Euroopa Parlament põhjendas seda palvet vajadusega anda kindlustusandjatele ja kindlustustoodete turustajatele rohkem aega, et nad saaksid paremini valmistuda direktiivi (EL) 2016/97 nõuetekohaseks ja tõhusaks rakendamiseks ning teha delegeeritud määruste järgimiseks vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised muudatused.

(5)  Arvestades direktiivi (EL) 2016/97 järgimiseks vajalike siseriiklike õigus- ja haldusnormide jõustamiseks jäävat väga lühikest aega, peaks käesolev direktiiv jõustuma viivitamata.

(6)  Seepärast tuleks direktiivi (EL) 2016/97 vastavalt muuta.

(7)  Õiguskindluse tagamiseks ja võimaliku turuhäire vältimiseks on vajalik, et käesolev direktiiv jõustuks kiiresti ning et seda kohaldataks tagasiulatuvalt alates 23. veebruarist 2018.

(8)  Järelikult on käesoleval juhul põhjendatud kohaldada protokolli (nr 1) (liikmesriikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4 sätestatud edasilükkamatute juhtude erandit,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi (EL) 2016/97 muudetakse järgmiselt.

(1)  Artikli 42 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

(2)  a)  esimene lõik asendatakse järgmisega:

(3)  „Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed 1. juuliks 2018. Nad teavitavad komisjoni nendest viivitamata.“;

(4)  b)  lisatakse järgmine lõik:

„Liikmesriigid kohaldavad esimeses lõigus nimetatud sätteid hiljemalt alates 1. oktoobrist 2018.“

(5)  Artikli 44 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Direktiiv 2002/92/EÜ, mida on muudetud käesoleva direktiivi II lisa A osas loetletud direktiividega, tunnistatakse kehtetuks alates 1. oktoobrist 2018, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi, mis on seotud käesoleva direktiivi II lisa B osas osutatud direktiivide siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäevadega.“

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 23. veebruarist 2018.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.

(2)

  ELT C , , lk .

(3)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. jaanuari 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/97, mis käsitleb kindlustustoodete turustamist (ELT L 26, 2.2.2016, lk 19).

(4)

  [Komisjoni 21. septembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) .../..., millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/97 seoses toodete järelevalve ja juhtimise nõuetega, mida kohaldatakse kindlustusandjate ja kindlustustoodete turustajate suhtes (ELT C […], […], lk […])].

(5)

  [Komisjoni 21. septembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) .../..., millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/97 seoses kindlustuspõhiste investeerimistoodete turustamise suhtes kohaldatavate teabenõuete ja äritegevuse eeskirjadega (ELT C […], […], lk […])].

(6)

  P8 TA-PROV(2017)0404 ja P8 TA-PROV(2017)0405, vastu võetud 25.10.2017, kättesaadavad aadressil http://www.europarl.europa.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liikmesriikide ülevõtmismeetmete kohaldamise kuupäev

Viited

COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)

EP-le esitamise kuupäev

20.12.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

15.1.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

IMCO

4.12.2017

JURI

24.1.2018

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Werner Langen

14.12.2017

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

14.12.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.1.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

8.2.2018

 

 

 

Esitamise kuupäev

8.2.2018

Viimane päevakajastamine: 23. veebruar 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika