Menettely : 2017/0350(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0024/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0024/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/03/2018 - 8.2
CRE 01/03/2018 - 8.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0044

MIETINTÖ     ***I
PDF 353kWORD 56k
9.2.2018
PE 616.572v01-00 A8-0000/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäädösten soveltamispäivästä

(COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Werner Langen

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 2 kohta)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäädösten soveltamispäivästä

(COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0792),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0449/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0000/2018),

A.  katsoo, että asian kiireellisyyden vuoksi on perusteltua toimittaa äänestys ennen kuin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan N:o 2 6 artiklan mukainen kahdeksan viikon määräaika on päättynyt;

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(1)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2016/97(3) yhdenmukaistetaan kansalliset säännökset, jotka koskevat vakuutus- ja jälleenvakuutustuotteiden sekä vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tarjoamista unionissa vakuutusedustajien, vakuutusyritysten, niiden työntekijöiden ja sivutoimisten vakuutusedustajien toimesta.

(2)  Direktiivin (EU) 2016/97 42 artiklan nojalla jäsenvaltioiden on saatettava kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 23 päivänä helmikuuta 2018.

(3)  Komissio hyväksyi 21 päivänä syyskuuta 2017 kaksi direktiiviä (EU) 2016/97 täydentävää delegoitua asetusta, joista toinen liittyy vakuutusyrityksiä ja vakuutusten tarjoajia koskeviin tuotehallintavaatimuksiin(4) ja toinen vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tarjoamista koskeviin tiedonantovaatimuksiin ja liiketoiminnan menettelytapasääntöihin(5).

(4)  Päätöksissään(6) olla vastustamatta johdanto-osan 3 kappaleessa tarkoitettuja delegoituja asetuksia Euroopan parlamentti pyysi komissiota hyväksymään lainsäädäntöehdotuksen, jossa direktiivin (EU) 2016/97 noudattamisen edellyttämien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten soveltamispäiväksi määritetään 1 päivä lokakuuta 2018 sen sijaan, että se olisi 23 päivä helmikuuta 2018. Euroopan parlamentti perusteli pyyntönsä tarpeella antaa vakuutusyrityksille ja vakuutusten tarjoajille enemmän aikaa valmistautua paremmin direktiivin (EU) 2016/97 moitteettomaan ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon ja toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset muutokset noudattaakseen delegoituja asetuksia.

(5)  Ottaen huomioon se, että direktiivin (EU) 2016/97 noudattamisen edellyttämien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten voimaan saattamiseen jää erittäin lyhyt aika, tämän direktiivin olisi tultava voimaan viipymättä.

(6)  Sen vuoksi direktiiviä (EU) 2016/97 olisi muutettava.

(7)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja mahdollisten markkinahäiriöiden välttämiseksi on tarpeen, että tämä direktiivi tulee voimaan kiireellisesti ja että sitä sovelletaan taannehtivasti 23 päivästä helmikuuta 2018.

(8)  Näin ollen tässä tapauksessa on myös perusteltua soveltaa kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan (N:o 1) 4 artiklassa määrättyä kiireellisissä tapauksissa sovellettavaa poikkeusta,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi (EU) 2016/97 seuraavasti:

1)  Muutetaan 42 artiklan 1 kohta seuraavasti:

2)  a)  korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

3)  ”Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2018. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.”;

4)  b)  lisätään alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on sovellettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja säädöksiä viimeistään 1 päivästä lokakuuta 2018.”;

5)  korvataan 44 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Kumotaan direktiivi 2002/92/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tämän direktiivin liitteessä II olevassa A osassa tarkoitetuilla direktiiveillä, 1 päivästä lokakuuta 2018, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava tämän direktiivin liitteessä II olevassa B osassa mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.”

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan taannehtivasti 23 päivästä helmikuuta 2018.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(2)

  EUVL C , , s. .

(3)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, vakuutusten tarjoamisesta (EUVL L 26, 2.2.2016, s. 19).

(4)

  [Komission delegoitu asetus (EU) …/…, annettu 21 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 täydentämisestä vakuutusyrityksiä ja vakuutusten tarjoajia koskevien tuotehallintavaatimusten osalta (EUVL C […], […], s. […])].

(5)

  [Komission delegoitu asetus (EU) …/…, annettu 21 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 täydentämisestä vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tarjoamiseen sovellettavien liiketoiminnan menettelytapasääntöjen osalta (EUVL C […], […], s. […])].

(6)

  P8 TA-PROV(2017)0404 ja P8 TA-PROV(2017)0405, hyväksytty 25.10.2017, saatavilla osoitteessa http://www.europarl.europa.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäädösten soveltamispäivä

Viiteasiakirjat

COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.12.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

15.1.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

4.12.2017

JURI

24.1.2018

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Werner Langen

14.12.2017

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

14.12.2017

Valiokuntakäsittely

24.1.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.2.2018

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.2.2018

Päivitetty viimeksi: 23. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö