Eljárás : 2017/0350(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0024/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0024/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 01/03/2018 - 8.2
CRE 01/03/2018 - 8.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0044

JELENTÉS     ***I
PDF 526kWORD 56k
8.2.2018
PE 616.572v01-00 A8-0024/2018

az (EU) 2016/97 irányelvnek a tagállami átültető intézkedések alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Werner Langen

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (2) bekezdése)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az (EU) 2016/97 irányelvnek a tagállami átültető intézkedések alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0792),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 53. cikkének (1) bekezdésére és 62. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0449/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0024/2018),

A.  mivel sürgősségi okokból megalapozott, hogy a szavazásra a szubszidiaritás és az arányosság alkalmazásáról szóló 2. sz. jegyzőkönyv 6. cikkében meghatározott nyolc hetes határidő lejárta előtt kerüljön sor;

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI(1)*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére és 62. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(2),

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  Az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelv(3) a biztosítási és a viszontbiztosítási termékek, valamint a biztosítási alapú befektetési termékek biztosításközvetítők, biztosítók, ezek alkalmazottai, továbbá a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyek általi, Unióban történő értékesítésére vonatkozó nemzeti rendelkezéseket harmonizálja.

(2)  Az (EU) 2016/97 irányelv 42. cikke alapján a tagállamoknak hatályba kell léptetniük azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az említett irányelvnek legkésőbb 2018. február 23-tól megfeleljenek.

(3)  A Bizottság 2017. szeptember 21-én elfogadott két felhatalmazáson alapuló rendeletet az (EU) 2016/97 irányelv kiegészítéséről: egyfelől a biztosítókra és a biztosításértékesítőkre vonatkozó termékfelügyeleti és -irányítási követelmények tekintetében(4), másfelől a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére vonatkozó tájékoztatási követelmények és üzletviteli szabályok tekintetében(5).

(4)  Az Európai Parlament a (3) preambulumbekezdésben említett(6), felhatalmazáson alapuló rendeletekre vonatkozó engedélyező határozataiban felkérte a Bizottságot arra, hogy fogadjon el jogalkotási javaslatot, amelyben 2018. február 23. helyett 2018. október 1-jét határozza meg az (EU) 2016/97 irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések alkalmazásának kezdőnapjaként. Az Európai Parlament a szóban forgó kérést azzal indokolta, hogy több időt kell adni a biztosítóknak és biztosításértékesítőknek arra, hogy jobban fel tudjanak készülni az (EU) 2016/97 irányelv szabályos és eredményes végrehajtására, és végre tudják hajtani a felhatalmazáson alapuló rendeleteknek való megfeleléshez szükséges technikai és szervezeti változtatásokat.

(5)  Mivel nagyon rövid idő maradt az (EU) 2016/97 irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések hatályba léptetéséig, ennek az irányelvnek haladéktalanul hatályba kell lépnie.

(6)  Az (EU) 2016/97 irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

(7)  A jogbiztonság biztosítása és az esetleges piaci zavarok elkerülése érdekében szükséges, hogy ez az irányelv a lehető leghamarabb hatályba lépjen, és hogy azt visszamenőleges hatállyal, 2018. február 23-tól alkalmazzák.

(8)  Emiatt ebben az esetben indokolt továbbá alkalmazni a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. sz. jegyzőkönyv 4. cikkében meghatározott, sürgős esetekre vonatkozó kivételt,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az (EU) 2016/97 irányelv a következőképpen módosul:

(1)  a 42. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

(2)  a)  az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(3)  „A tagállamok 2018. július 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.”

(4)  b)  a szöveg a következő albekezdéssel egészül ki:

„A tagállamok az első albekezdésben említett rendelkezéseket legkésőbb 2018. október 1-jétől alkalmazzák.”;

(5)  A 44. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az ezen irányelv II. mellékletének A. részében felsorolt irányelvekkel módosított 2002/92/EK irányelv 2018. október 1-jével hatályát veszti, az ezen irányelv II. mellékletének B. részében foglalt irányelveknek a belső jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.”

2. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt az irányelvet visszamenőleges hatállyal, 2018. február 23-tól kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

* * Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.

(2)

  HL C […]., […], […]. o.

(3)

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/97 irányelve (2016. január 20.) a biztosítási értékesítésről (HL L 26., 2016.2.2., 19. o.).

(4)

  [A Bizottság (EU) .../... felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. szeptember 21.) az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítókra és a biztosításértékesítőkre vonatkozó termékfelügyeleti és -irányítási követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL C […], […], […] o.)].

(5)

  [A Bizottság (EU) .../... felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. szeptember 21.) az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére vonatkozó tájékoztatási követelmények és üzletviteli szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL C […], […], […] o.)].

(6)

  P8 TA-PROV(2017)0404 és P8 TA-PROV(2017)0405, elfogadva 2017. október 25-én, elérhető itt: http://www.europarl.europa.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A tagállami átültető intézkedések alkalmazásának kezdőnapja

Hivatkozások

COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

20.12.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

15.1.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

4.12.2017

JURI

24.1.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Werner Langen

14.12.2017

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

14.12.2017

Vizsgálat a bizottságban

24.1.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

8.2.2018

 

 

 

Benyújtás dátuma

8.2.2018

Utolsó frissítés: 2018. február 21.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat