Procedūra : 2017/0350(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0024/2018

Pateikti tekstai :

A8-0024/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 01/03/2018 - 8.2
CRE 01/03/2018 - 8.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0044

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 668kWORD 55k
8.2.2018
PE 616.572v01-00 A8-0024/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2016/97 nuostatos dėl valstybių narių perkėlimo priemonių taikymo datos

(COM(2017) 0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Werner Langen

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 2 dalis)

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2016/97 nuostatos dėl valstybių narių perkėlimo priemonių taikymo datos

(COM(2017) 0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0792),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 294 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį ir 62 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0449/2017),

–  atsižvelgdamas į SESV 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0024/2018),

A.  kadangi dėl skubos priežasčių esama pagrindo balsuoti prieš pasibaigiant Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnyje numatytam aštuonių savaičių terminui;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(1)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį ir 62 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97(3) suderinamos nacionalinės nuostatos, taikomos draudimo ir perdraudimo produktų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų platinimui, kurį Sąjungoje vykdo draudimo tarpininkai, draudimo įmonės, jų darbuotojai ir papildomos draudimo veiklos tarpininkai;

(2)  pagal Direktyvos (ES) 2016/97 42 straipsnį valstybės narės turi užtikrinti, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad tos direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 2018 m. vasario 23 d.;

(3)  2017 m. rugsėjo 21 d. Komisija priėmė du deleguotuosius reglamentus: vienu Direktyva (ES) 2016/97 papildoma draudimo produktų priežiūros ir valdymo reikalavimais draudimo įmonėms ir draudimo produktų platintojams(4), o kitu – draudimo principu pagrįstų investicinių produktų platinimui taikomais informavimo reikalavimais ir veiklos vykdymo taisyklėmis(5);

(4)  savo sprendimuose neprieštarauti deleguotiesiems reglamentams, nurodytiems 3 konstatuojamojoje dalyje(6), Europos Parlamentas paragino Komisiją priimti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų nustatyta, kad įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų, kad būtų laikomasi Direktyvos (ES) 2016/97, taikymo data yra 2018 m. spalio 1 d., o ne 2018 m. vasario 23 d. Europos Parlamentas tą prašymą pagrindė poreikiu suteikti draudimo įmonėms ir draudimo produktų platintojams daugiau laiko, kad jie galėtų geriau pasirengti teisingam ir veiksmingam Direktyvos (ES) 2016/97 įgyvendinimui ir įgyvendinti techninius ir organizacinius pakeitimus, būtinus siekiant laikytis deleguotųjų reglamentų;

(5)  atsižvelgiant į tai, kad iki termino, iki kurio reikia užtikrinti, kad įsigaliotų nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad būtų laikomasi Direktyvos (ES) 2016/97, liko labai nedaug laiko, ši direktyva turėtų įsigalioti nedelsiant;

(6)  todėl Direktyva (ES) 2016/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(7)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir išvengti galimo rinkos veiklos sutrikimo, būtina, kad ši direktyva įsigaliotų skubos tvarka ir būtų taikoma atgaline data nuo 2018 m. vasario 23 d.;

(8)  taigi šiuo atveju pagrįstas ir skubos atvejais leistinos išimties, kuri numatyta Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje, taikymas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva (ES) 2016/97 iš dalies keičiama taip:

(1)  42 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

(2)  a)  pirma pastraipa pakeičiama taip:

(3)  „Valstybės narės ne vėliau kaip 2018 m. liepos 1 d. priima ir paskelbia nuostatas, būtinas, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.“;

(4)  b)  pridedama ši pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytas nuostatas valstybės narės taiko nuo 2018 m. spalio 1 d.“;

(5)  44 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Direktyva 2002/92/EB, iš dalies pakeista šios direktyvos II priedo A dalyje išvardytomis direktyvomis, panaikinama nuo 2018 m. spalio 1 d., nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, kaip nustatyta šios direktyvos II priedo B dalyje.“

2 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Ji taikomas atgaline data nuo 2018 m. vasario 23 d.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

* Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(2)

  OL C , , p. .

(3)

  2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 dėl draudimo produktų platinimo (OL L 26, 2016 2 2, p. 19).

(4)

  [2017 m. rugsėjo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) .../..., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 papildoma draudimo produktų priežiūros ir valdymo reikalavimais draudimo įmonėms ir draudimo produktų platintojams (OL C […], […], p. […])].

(5)

  [2017 m. rugsėjo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) .../..., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 papildoma draudimo principu pagrįstų investicinių produktų platinimui taikomais informavimo reikalavimais ir veiklos vykdymo taisyklėmis (OL C […], […], p. […])].

(6)

  P8 TA-PROV(2017)0404 ir P8 TA-PROV(2017)0405, priimti 2017 10 25, pateikiami http://www.europarl.europa.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybių narių perkėlimo priemonių taikymo data

Nuorodos

COM(2017) 0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

20.12.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

15.1.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

4.12.2017

JURI

24.1.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Werner Langen

14.12.2017

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

14.12.2017

Svarstymas komitete

24.1.2018

 

 

 

Priėmimo data

8.2.2018

 

 

 

Pateikimo data

8.2.2018

Atnaujinta: 2018 m. vasario 22 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika