Procedūra : 2017/0350(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0024/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0024/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 01/03/2018 - 8.2
CRE 01/03/2018 - 8.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0044

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 672kWORD 55k
8.2.2018
PE 616.572v01-00 A8-0024/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/97 attiecībā uz dalībvalstu transponēšanas pasākumu piemērošanas datumu

(COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Werner Langen

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 2. punkts)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/97 attiecībā uz dalībvalstu transponēšanas pasākumu piemērošanas datumu

(COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0792),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 53. panta 1. punktu un 62. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0449/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0024/2018),

A.    tā kā steidzamības apsvērumi pamato balsošanu, pirms ir beidzies astoņu nedēļu termiņš, kas noteikts Protokola Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 6. pantā,

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(1)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu un 62. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97(3) tiek saskaņoti valstu noteikumi attiecībā uz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas produktu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatīšanu, ko Savienībā veic apdrošināšanas starpnieki, apdrošināšanas sabiedrības, to darbinieki un apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieki.

(2)  Atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/97 42. pantam dalībvalstīm jāpanāk, ka stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai līdz 2018. gada 23. februārim izpildītu minētās direktīvas prasības.

(3)  Komisija 2017. gada 21. septembrī pieņēma divas deleģētās regulas, ar ko papildina Direktīvu (ES) 2016/97, vienu attiecībā uz produktu pārraudzības un pārvaldības prasībām apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas izplatītājiem(4) un otru attiecībā uz informācijas sniegšanas prasībām un darījumdarbības veikšanas noteikumiem, kuri piemērojami apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatīšanai(5).

(4)  Savos lēmumos necelt iebildumus pret 3. apsvērumā(6) minētajām deleģētajām regulām Eiropas Parlaments aicināja Komisiju pieņemt tiesību akta priekšlikumu, ar ko 2018. gada 1. oktobri, nevis 2018. gada 23. februāri, nosaka par termiņu to normatīvo un administratīvo aktu piemērošanai, kuri vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvai (ES) 2016/97. Eiropas Parlaments šo lūgumu pamatoja ar nepieciešamību apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas izplatītājiem dot vairāk laika labāk sagatavoties Direktīvas (ES) 2016/97 pareizai un efektīvai īstenošanai un īstenot nepieciešamās tehniskās un organizatoriskās izmaiņas nolūkā panākt atbilstību deleģēto regulu prasībām.

(5)  Ņemot vērā ļoti īso laikposmu, kas atlicis līdz valsts normatīvo un administratīvo aktu ieviešanai, kuri vajadzīgi, lai panāktu atbilstību Direktīvas (ES) 2016/97 prasībām, šai direktīvai būtu jāstājas spēkā nekavējoties.

(6)  Tādēļ Direktīva (ES) 2016/97 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)  Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un novērstu iespējamus tirgus traucējumus, ir nepieciešams, lai šī direktīva stātos spēkā steidzamības kārtā un lai to ar atpakaļejošu spēku piemērotu no 2018. gada 23. februāra.

(8)  Līdz ar to arī ir pamatoti šajā gadījumā piemērot Protokola (Nr. 1) par dalībvalstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā steidzamības gadījumiem paredzēto izņēmumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu (ES) 2016/97 groza šādi:

(1)  direktīvas 42. panta 1. punktu groza šādi:

(2)  a)  pirmo daļu aizstāj ar šādu:

(3)  “Dalībvalstis līdz 2018. gada 1. jūlijam pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās par to nekavējoties informē Komisiju.”;

(4)  b)  pievieno šādu daļu:

“Dalībvalstis piemēro pirmajā daļā minētos pasākumus vēlākais no 2018. gada 1. oktobra.”;

(5)  direktīvas 44. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Direktīvu 2002/92/EK, kā tā grozīta ar šīs direktīvas II pielikuma A daļā minētajām direktīvām, atceļ no 2018. gada 1. oktobra, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem šīs direktīvas II pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos.”.

2. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro ar atpakaļejošu spēku no 2018. gada 23. februāra.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumus apzīmē ar simbolu ▌.

(2)

  OV C […], […], […]. lpp.

(3)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 20. janvāra Direktīva (ES) 2016/97 par apdrošināšanas izplatīšanu (OV L 26, 2.2.2016., 19. lpp.).

(4)

  [Komisijas 2017. gada 21. septembra Deleģētā regula (ES) .../..., ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 attiecībā uz produktu pārraudzības un pārvaldības prasībām apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas izplatītājiem (OV C […], […], […]. lpp.)].

(5)

  [Komisijas 2017. gada 21. septembra Deleģētā regula (ES) .../..., ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 attiecībā uz darījumdarbības veikšanas noteikumiem, kuri piemērojami apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatīšanai (OV C […], […], […]. lpp.)].

(6)

  P8 TA-PROV(2017)0404 un P8 TA-PROV(2017)0405, pieņemti 25.10.2017., pieejami vietnē http://www.europarl.europa.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Dalībvalstu transponēšanas pasākumu piemērošanas datums

Atsauces

COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

20.12.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

15.1.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

IMCO

4.12.2017

JURI

24.1.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Werner Langen

14.12.2017

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

14.12.2017

Izskatīšana komitejā

24.1.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

8.2.2018

 

 

 

Iesniegšanas datums

8.2.2018

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika