SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/97 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania przez państwa członkowskie środków transpozycji

  08.2.2018 - (COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)) - ***I

  Komisja Gospodarcza i Monetarna
  Sprawozdawca: Werner Langen
  (Procedura uproszczona – art. 50 ust. 2 Regulaminu)


  Procedura : 2017/0350(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0024/2018
  Teksty złożone :
  A8-0024/2018
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/97 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania przez państwa członkowskie środków transpozycji

  (COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0792),

  –  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 53 ust. 1 oraz 62 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0449/2017),

  –  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając art.59 Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0024/2018),

  A.    mając na uwadze, że ze względu na pilną potrzebę uzasadnione jest przeprowadzenie głosowania przed upływem ośmiotygodniowego terminu ustanowionego w art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności;

  1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  Poprawka    1

  POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO[1]*

  do wniosku Komisji

  ---------------------------------------------------------

  PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 53 ust. 1 i art. 62,

  uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

  po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[2],

  stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

  a także mając na uwadze, co następuje:

  (1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97[3] ujednolica przepisy krajowe dotyczące dystrybucji produktów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych przez pośredników ubezpieczeniowych, zakłady ubezpieczeń, ich pracowników i pośredników oferujących ubezpieczenia uzupełniające w Unii.

  (2)  Zgodnie z art. 42 dyrektywy (UE) 2016/97 państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy do dnia 23 lutego 2018 r.

  (3)  W dniu 21 września 2017 r. Komisja przyjęła dwa rozporządzenia delegowane uzupełniające dyrektywę (UE) 2016/97: jedno w odniesieniu do wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim nałożonych na zakłady ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń[4] oraz drugie w odniesieniu do wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych[5].

  (4)  W swoich decyzjach o niewnoszeniu zastrzeżeń do rozporządzeń delegowanych, o których mowa w motywie 3[6], Parlament Europejski zwrócił się do Komisji o przyjęcie wniosku ustawodawczego ustalającego datę rozpoczęcia stosowania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy (UE) 2016/97 na dzień 1 października 2018 r. zamiast dnia 23 lutego 2018 r. Parlament Europejski uzasadnił wniosek potrzebą dania zakładom ubezpieczeń i dystrybutorom ubezpieczeń więcej czasu na lepsze przygotowanie się na prawidłowe i skuteczne stosowanie dyrektywy (UE) 2016/97 oraz na wdrożenie niezbędnych zmian technicznych i organizacyjnych, tak aby stosować się do rozporządzeń delegowanych.

  (5)  Ze względu na bardzo krótki okres, który pozostał do wprowadzenia w życie krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy (UE) 2016/97, niniejsza dyrektywa powinna wejść w życie bezzwłocznie.

  (6)  Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę (UE) 2016/97.

  (7)  Aby zagwarantować pewność prawa i uniknąć potencjalnego zakłócenia rynku, niniejsza dyrektywa powinna wejść w życie w trybie pilnym i powinna mieć zastosowanie z mocą wsteczną od dnia 23 lutego 2018 r.

  (8)  Dlatego w tym przypadku uzasadnione jest również zastosowanie wyjątku dla pilnych przypadków przewidzianego w art. 4 Protokołu (nr 1) w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej,

  PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

  Artykuł 1

  W dyrektywie (UE) 2016/97 wprowadza się następujące zmiany:

  (1)  w art. 42 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

  (2)  a)  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

  (3)  „Do dnia 1 lipca 2018 r. państwa członkowskie przyjmują i publikują środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie informują o tych środkach Komisję.”;

  (4)  b)  dodaje się akapit w brzmieniu:

  „Państwa członkowskie stosują środki, o których mowa w akapicie pierwszym, najpóźniej od dnia 1 października 2018 r.”;

  (5)  art. 44 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

  „Dyrektywa 2002/92/WE, zmieniona dyrektywami wymienionymi w części A załącznika II do niniejszej dyrektywy, traci moc ze skutkiem od dnia 1 października 2018 r., bez uszczerbku dla obowiązków państw członkowskich w zakresie terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw zawartych w części B załącznika II do niniejszej dyrektywy.”.

  Artykuł 2

  Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Niniejszą dyrektywę stosuje się z mocą wsteczną od dnia 23 lutego 2018 r.

  Artykuł 3

  Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

  Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

  W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

  Przewodniczący  Przewodniczący

  • [1] * Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.
  • [2]   Dz.U. C z , s. .
  • [3]   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19).
  • [4]   [Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) .../... z dnia 21 września 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń (Dz.U. C [...] z [...], s. [...])].
  • [5]   [Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) .../... z dnia 21 września 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do zasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (Dz.U. C [...] z [...], s. [...])].
  • [6]   P8 TA-PROV(2017)0404 i P8 TA-PROV(2017)0405, przyjęte w dniu 25.10.2017 r., dostępne pod adresem http://www.europarl.europa.

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Data rozpoczęcia stosowania przez państwa członkowskie środków transpozycji

  Odsyłacze

  COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)

  Data przedstawienia w PE

  20.12.2017

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ECON

  15.1.2018

   

   

   

  Komisje wyznaczone do wydania opinii

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  IMCO

  15.1.2018

  JURI

  15.1.2018

   

   

  Opinia niewydana

         Data decyzji

  IMCO

  4.12.2017

  JURI

  24.1.2018

   

   

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Werner Langen

  14.12.2017

   

   

   

  Procedura uproszczona - data decyzji

  14.12.2017

  Rozpatrzenie w komisji

  24.1.2018

   

   

   

  Data przyjęcia

  8.2.2018

   

   

   

  Data złożenia

  8.2.2018

  Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2018
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności