Procedură : 2017/0350(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0024/2018

Texte depuse :

A8-0024/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/03/2018 - 8.2
CRE 01/03/2018 - 8.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0044

RAPORT     ***I
PDF 657kWORD 51k
8.2.2018
PE 616.572v01-00 A8-0024/2018

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/97 în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre

(COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Werner Langen

[Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/97 în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre

(COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0792),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1) și articolul 62 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8–0449/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8–0024/2018),

A.   întrucât, din motive de urgență, se justifică efectuarea votului înainte de expirarea termenului de opt săptămâni prevăzut la articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(1)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) și articolul 62,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului(3) armonizează dispozițiile naționale privind distribuția produselor de asigurare și reasigurare și a produselor de investiții bazate pe asigurări de către intermediarii de asigurări, societățile de asigurare, angajații acestora și intermediarii de asigurări auxiliare în Uniune.

(2)  În temeiul articolului 42 din Directiva (UE) 2016/97, statele membre trebuie să pună în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma directivei respective până la 23 februarie 2018.

(3)  La 21 septembrie 2017, Comisia a adoptat două regulamente delegate de completare a Directivei (UE) 2016/97, unul în ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări(4), și unul în ceea ce privește cerințele de informare și normele de conduită profesională aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări(5).

(4)  În decizia sa de a nu formula obiecțiuni la regulamentele delegate menționate în considerentul 3(6), Parlamentul European a solicitat Comisiei să adopte o propunere legislativă prin care data intrării în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei (UE) 2016/97 să se stabilească la 1 octombrie 2018, în loc de 23 februarie 2018. Parlamentul European și-a motivat solicitarea susținând că este nevoie să se acorde societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări mai mult timp ca să se pregătească pentru transpunerea corectă și eficace a Directivei (UE) 2016/97 și să pună în aplicare modificările organizatorice și tehnice necesare conformării cu regulamentele delegate.

(5)  Având în vedere perioada foarte scurtă rămasă până când urmează să intre în vigoare actele cu putere de lege și actele administrative naționale necesare pentru a se conforma Directivei (UE) 2016/97, prezenta directivă ar trebui să intre în vigoare fără întârziere.

(6)  Prin urmare, Directiva (UE) 2016/97 ar trebui modificată în consecință.

(7)  În vederea asigurării securității juridice și a evitării unei potențiale perturbări a pieței, este necesar ca prezenta directivă să intre în vigoare în regim de urgență și să se aplice, cu efect retroactiv, de la 23 februarie 2018.

(8)  Prin urmare, este de asemenea justificat să se aplice în acest caz excepția pentru situațiile de urgență prevăzută la articolul 4 din Protocolul (nr. 1) privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva (UE) 2016/97 se modifică după cum urmează:

(1)  La articolul 42, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(2)  (a)  primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(3)  „Până la 1 iulie 2018, statele membre adoptă și publică măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la acestea.”;

(4)  (b)  se adaugă paragraful următor:

„Statele membre aplică măsurile menționate la primul paragraf cel târziu de la 1 octombrie 2018.”;

(5)  La articolul 44, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Directiva 2002/92/CE, astfel cum a fost modificată prin directivele menționate în partea A a anexei II la prezenta directivă, se abrogă cu efect de la 1 octombrie 2018, fără a se aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în partea B a anexei II la prezenta directivă.”

Articolul 2

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Aceasta se aplică cu efect retroactiv de la 23 februarie 2018.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(2)

  JO C , , p. .

(3)

  Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (JO L 26, 2.2.2016, p. 19).

(4)

  [Regulamentul delegat (UE) .../... al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări (JO C [...], [...], p. [...])].

(5)

  [Regulamentul delegat (UE).../... al Comisiei din 21 septembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de informare și normele de conduită profesională aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări (JO C [...], [...], p. [...])].

(6)

  P8 TA-PROV(2017)0404 și P8 TA-PROV(2017)0405, adoptate la 25.10.2017, disponibile la adresa http://www.europarl.europa.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre

Referințe

COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)

Data prezentării la PE

20.12.2017

 

 

 

Comisie competentă

  Data anunțului în plen

ECON

15.1.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

  Data anunțului în plen

IMCO

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

IMCO

4.12.2017

JURI

24.1.2018

 

 

Raportori

  Data numirii

Werner Langen

14.12.2017

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

14.12.2017

Examinare în comisie

24.1.2018

 

 

 

Data adoptării

8.2.2018

 

 

 

Data depunerii

8.2.2018

Ultima actualizare: 23 februarie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate