POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2016/97 v zvezi z datumom začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah

8.2.2018 - (COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)) - ***I

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: Werner Langen
(Poenostavljeni postopek – člen 50(2) Poslovnika)


Postopek : 2017/0350(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0024/2018
Predložena besedila :
A8-0024/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2016/97 v zvezi z datumom začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah

(COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0792),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 53(1) in 62 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0449/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0024/2018),

A.    ker je zaradi nujnosti utemeljeno, da se glasuje pred iztekom roka osmih tednov, kakor je določeno v členu 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku/svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA[1]**

k predlogu Komisije

---------------------------------------------------------

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti člena 53(1) in člena 62 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[2],

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Z Direktivo (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta[3] se poenotijo nacionalne določbe v zvezi z distribucijo zavarovalnih in pozavarovalnih produktov ter zavarovalnih naložbenih produktov, ki jo v Uniji izvajajo zavarovalni posredniki, zavarovalnice, njihovih zaposleni ter posredniki dopolnilnih zavarovanj.

(2)  V skladu s členom 42 Direktive (EU) 2016/97 morajo države članice sprejeti zakone in druge predpise, potrebne za skladnost z navedeno direktivo, do 23. februarja 2018.

(3)  Komisija je 21. septembra 2017 sprejela dve delegirani uredbi o dopolnitvi Direktive (EU) 2016/97, eno v zvezi z zahtevami glede nadzora in upravljanja produktov za zavarovalnice in distributerje zavarovalnih produktov[4] ter drugo v zvezi z zahtevami po informacijah in pravili poslovanja, ki veljajo za distribucijo zavarovalnih naložbenih produktov[5].

(4)  Evropski parlament je v svojih sklepih o nenasprotovanju delegiranima uredbama iz uvodne izjave 3[6], pozval Komisijo, naj sprejme zakonodajni predlog, s katerim se kot datum začetka uporabe zakonov in drugih predpisov, potrebnih za skladnost z Direktivo (EU) 2016/97, namesto 23. februarja 2018 določi 1. oktober 2018. Evropski parlament je to zahtevo utemeljil s potrebo, da se zavarovalnicam in distributerjem zavarovalnih produktov da na voljo več časa, da se bolje pripravijo na pravilno in učinkovito izvajanje Direktive (EU) 2016/97 ter izvedejo tehnične in organizacijske spremembe, potrebne za skladnost z delegiranima uredbama.

(5)  Ker bodo nacionalni zakoni in drugi predpisi, potrebni za skladnost z Direktivo (EU) 2016/97, morali začeti veljati zelo kmalu, bi morala ta direktiva začeti veljati nemudoma.

(6)  Direktivo (EU) 2016/97 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

(7)  Da bi zagotovili pravno varnost in preprečili motnje na trgu, mora ta direktiva začeti veljati čim prej in se uporabljati z retroaktivnim učinkom od 23. februarja 2018.

(8)  Zato je v tem primeru tudi upravičeno uporabiti izjemo za nujne primere, določeno v členu 4 Protokola (št. 1) o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva (EU) 2016/97 se spremeni:

(1)  v členu 42 se odstavek 1 spremeni:

(2)  (a)  prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

(3)  „Države članice do 1. julija 2018 sprejmejo in objavijo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.“;

(4)  (b)  doda se naslednji pododstavek:

„Države članice začnejo predpise iz prvega pododstavka uporabljati najpozneje 1. oktobra 2018.“;

(5)  v členu 44 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Direktiva 2002/92/ES, kot je bila spremenjena z direktivami, naštetimi v delu A Priloge II k tej direktivi, se razveljavi z učinkom od 1. oktobra 2018, brez poseganja v obveznosti držav članic v zvezi z roki za prenos direktiv iz dela B Priloge II k tej direktivi v nacionalno pravo.“.

Člen 2

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se z retroaktivnim učinkom od 23. februarja 2018.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju,

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

  • [1] * Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.
  • [2]   UL C, , str. .
  • [3]   Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (UL L 26, 2.2.2016, str. 19).
  • [4]   [Delegirana uredba Komisije (EU) .../... z dne 21. septembra 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede nadzora in upravljanja produktov za zavarovalnice in distributerje zavarovalnih produktov (UL C […], […], str. […])].
  • [5]   [Delegirana uredba Komisije (EU) .../... z dne 21. septembra 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pravili poslovanja, ki veljajo za distribucijo zavarovalnih naložbenih produktov (UL C […], […], str. […])].
  • [6]   P8 TA-PROV(2017)0404 in P8 TA-PROV(2017)0405, sprejeta 25.10.2017, Na voljo na strani http://www.europarl.europa.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Datum začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah

Referenčni dokumenti

COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)

Datum predložitve EP

20.12.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

15.1.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

IMCO

4.12.2017

JURI

24.1.2018

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Werner Langen

14.12.2017

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

14.12.2017

Obravnava v odboru

24.1.2018

 

 

 

Datum sprejetja

8.2.2018

 

 

 

Datum predložitve

8.2.2018

Zadnja posodobitev: 22. februar 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov