Förfarande : 2017/0350(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0024/2018

Ingivna texter :

A8-0024/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.2
CRE 01/03/2018 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0044

BETÄNKANDE     ***I
PDF 360kWORD 56k
08.2.2018
PE 616.572v01-00 A8-0024/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/97 vad gäller tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder

(COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Werner Langen

(Förenklat förfarande – artikel 50.2 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/97 vad gäller tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder

(COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0792),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 53.1 och 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0449/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0024/2018), och av följande skäl:

A.  På grund av brådskande skäl är det befogat att gå vidare till omröstning före utgången av tidsfristen på 8 veckor som fastställs i artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att återhänvisa ärendet till parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(1)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 53.1 och 62,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97(3) harmoniserar de nationella bestämmelserna om distribution av försäkrings- och återförsäkringsprodukter och försäkringsbaserade investeringsprodukter från försäkringsföretag, försäkringsförmedlare, deras anställda och anknutna försäkringsförmedlare i unionen.

(2)  Enligt artikel 42 i direktiv (EU) 2016/97 ska medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet senast den 23 februari 2018.

(3)  Den 21 september 2017 antog kommissionen två delegerade förordningar som kompletterar direktiv (EU) 2016/97; det ena gällde produkttillsyns- och styrningskrav för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer(4) och det andra gällde informationskrav och uppföranderegler för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter(5).

(4)  I sina beslut att inte göra några invändningar mot de delegerade förordningar som avses i skäl 3(6) uppmanade Europaparlamentet kommissionen att anta ett lagstiftningsförslag med den 1 oktober 2018, i stället för den 23 februari 2018, som tillämpningsdatum för de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiv (EU) 2016/97. Europaparlamentet motiverade sin uppmaning med behovet av att ge försäkringsföretag och försäkringsdistributörer mer tid för att förbereda en korrekt och effektiv tillämpning av direktiv (EU) 2016/97 och genomföra de tekniska och organisatoriska förändringar som är nödvändiga för att uppfylla kraven i de delegerade förordningarna.

(5)  Med hänsyn till den mycket korta tid som återstår innan nationella lagar och andra författningar som är nödvändiga för att uppfylla kraven i direktiv (EU) 2016/97 ska träda i kraft bör det här direktivet träda i kraft utan dröjsmål.

(6)  Direktiv (EU) 2016/97 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)  För att säkerställa rättslig säkerhet och undvika potentiella marknadsstörningar är det nödvändigt att detta direktiv träder i kraft snarast möjligt och att det tillämpas med retroaktiv verkan från och med den 23 februari 2018.

(8)  Det är följaktligen även motiverat att i detta fall tillämpa det undantag för brådskande fall som föreskrivs i artikel 4 i protokollet (nr 1) om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv (EU) 2016/97 ska ändras på följande sätt:

(1)  I artikel 42 ska punkt 1 ändras på följande sätt:

(2)  (a)  Första stycket ska ersättas med följande:

(3)  ”Medlemsstaterna ska senast den 1 juli 2018 anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.”

(4)  (b)  Följande stycke ska läggas till:

”Medlemsstaterna ska tillämpa de bestämmelser som avses i första stycket senast från och med den 1 oktober 2018.”

(5)  I artikel 44 ska första stycket ersättas med följande:

”Direktiv 2002/92/EG, i dess lydelse enligt de direktiv som anges i del A i bilaga II till det här direktivet, ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 oktober 2018, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i del B i bilaga II till det här direktivet.”.

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas med retroaktiv verkan från och med den 23 februari 2018.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(2)

  EUT C , , s. .

(3)

  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution (EUT L 26, 2.2.2016, s. 19).

(4)

  [Kommissionens delegerade förordning (EU).../... av den 21 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller produkttillsyns- och styrningskrav för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer (EUT C [...], [...], s. [...]).

(5)

  [Kommissionens delegerade förordning (EU).../... av den 21 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller uppföranderegler för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter (EUT C [...], [...], s. [...]).

(6)

  P8 TA-PROV(2017)0404 och P8 TA-PROV(2017)0405, antagen den 25 oktober 2017, som finns på http://www.europarl.europa.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder

Referensnummer

COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)

Framläggande för parlamentet

20.12.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

15.1.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

4.12.2017

JURI

24.1.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Werner Langen

14.12.2017

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

14.12.2017

Behandling i utskott

24.1.2018

 

 

 

Antagande

8.2.2018

 

 

 

Ingivande

8.2.2018

Senaste uppdatering: 22 februari 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy