ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016

13.2.2018 - (2017/2125(INI))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Frank Engel


Διαδικασία : 2017/2125(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0025/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0025/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016

(2017/2125(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αναφορές που περιλαμβάνονται σε προηγούμενες εκθέσεις για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη παλαιότερα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμικών οργάνων και οργανισμών,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ΜΚΟ,

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής της Βενετίας,

–  έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και την οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των ηγετών της Αφρικής και της Ευρώπης, της 1ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών στη Λιβύη, σε συνέχεια της συνόδου κορυφής Αφρικανικής Ένωσης-Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΕ-ΕΕ) στο Αμπιτζάν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0025/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εδράζεται στο σεβασμό και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου καθώς και των αξιών και αρχών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την ΕΕ (ΣΕΕ), η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, αξίες που είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη και τις οποίες πρέπει να σέβεται και να προωθεί με ενεργητικότητα και συνέπεια η ΕΕ και κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος σε όλες τους τις πολιτικές, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 της ΣΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να εγγυάται την εφαρμογή των Συνθηκών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών μέσω της θέσπισης και της εφαρμογής διεθνών συνθηκών και συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να ενισχύονται αδιαλείπτως· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε απόπειρα υπονόμευσης των αρχών αυτών είναι επιζήμια όχι μόνο για το εμπλεκόμενο κράτος μέλος, αλλά και για ολόκληρη την Ένωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, αποτελεί υποχρέωση εκ της Συνθήκης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της ΣΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πλέον ευπαθών ομάδων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίνουσες πρακτικές διακυβέρνησης που παρατηρούνται σε ορισμένα κράτη μέλη μαρτυρούν μια επιλεκτική προσέγγιση όσον αφορά τα οφέλη και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα μέλους της Ένωσης, και ότι η άρνηση των εν λόγω κρατών μελών να σέβονται πλήρως το ενωσιακό δίκαιο, τη διάκριση των εξουσιών, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να διασφαλίζουν την προβλεψιμότητα της δράσης του κράτους υπονομεύει την αξιοπιστία της ΕΕ ως χώρου δικαιοσύνης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άφιξη μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη συνεχίστηκε το 2016[1]· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους μετανάστες αυτούς ακολουθούν εξαιρετικά επικίνδυνες διαδρομές, ευρισκόμενοι στο έλεος διακινητών και εγκληματιών και είναι θύματα βιαιοπραγιών, καταχρήσεων και εκμετάλλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το 27 % των μεταναστών που καταφθάνουν στην Ευρώπη μέσω της Μεσογείου είναι παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκθέσεις της UNICEF και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), περίπου το ένα τέταρτο των εφήβων που ερωτήθηκαν στη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου δεν έχουν φοιτήσει ποτέ σε σχολείο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές αντιδράσεις κατά προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών ήταν διαδεδομένες και ότι ιδιαιτέρως ευάλωτοι πληθυσμοί, συνεχίζουν να εκτίθενται, σε αυξημένο βαθμό, σε διακρίσεις, βία και επαναλαμβανόμενες τραυματικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έντονη μεταναστευτική πίεση που υφίστανται εδώ και αρκετά χρόνια ορισμένα κράτη μέλη απαιτεί την δημιουργία, στο πλαίσιο μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, κατάλληλων υποδομών υποδοχής για τους πιο ενδεείς και ευάλωτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί μετανάστες βρίσκονται στο έλεος λαθρεμπόρων και εγκληματιών και είναι ευάλωτοι σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης, της κακομεταχείρισης και της εκμετάλλευσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν θύματα εμπορίας, εκμετάλλευσης και σεξουαλικής κακοποίησης από τους διακινητές και, επομένως, πρέπει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν συστήματα προστασίας των παιδιών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας, της κακοποίησης, της παραμέλησης και της εκμετάλλευσης των παιδιών, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του σχεδίου δράσης της Βαλέτα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνεχιζόμενο κύμα τρομοκρατικών επιθέσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, έχει πυροδοτήσει μια γενικευμένη δυσπιστία έναντι των μουσουλμάνων, τόσο πολιτών της ΕΕ όσο και μεταναστών, και ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα εκμεταλλεύονται τη δυσπιστία αυτή και υιοθετούν μια ρητορική πολιτισμικού απομονωτισμού και μίσους έναντι των ξένων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συστηματική επιβολή καθεστώτων έκτακτης ανάγκης και η εφαρμογή έκτακτων δικαστικών και διοικητικών μέτρων καθώς και συνοριακών ελέγχων δεν λειτουργούν σε ικανοποιητικό βαθμό αποτρεπτικά για τους τρομοκράτες, οι οποίοι συχνά είναι μακροχρόνιοι κάτοικοι ή ακόμη και πολίτες κρατών μελών της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές που εφαρμόζουν πολλά κράτη μέλη στο πλαίσιο των αφίξεων αιτούντων άσυλο και μεταναστών περιλαμβάνουν την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, μέτρο που φαίνεται όλο κα περισσότερο ότι θα έχει μόνιμο και όχι προσωρινό χαρακτήρα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη ρητορική μίσους περιλαμβάνονται όλες οι μορφές έκφρασης, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού, με τις οποίες διασπείρονται, ενθαρρύνονται, προάγονται ή δικαιολογούνται το φυλετικό μίσος, η ξενοφοβία ή οι προκαταλήψεις έναντι κάποιου προσώπου λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού ή άλλες μορφές μίσους που οφείλονται σε μισαλλοδοξία, περιλαμβανομένων πολιτικών κομμάτων και πολιτικών ηγετών που προωθούν ρατσιστικές και ξενόφοβες ιδέες, πολιτικές, ρητορικές και πρακτικές και διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη νέων μορφών μέσων επικοινωνίας διευκολύνει την χρήση ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την άποψη του Συμβουλίου της Ευρώπης, για το φαινόμενο της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο απαιτείται περαιτέρω ανάλυση και δράση, προκειμένου να θεσπιστούν ρυθμίσεις και να εξευρεθούν νέες μέθοδοι καταπολέμησης της ρητορικής αυτού του είδους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο η άνοδος του ρατσιστικού ή σεξιστικού μίσους, της βίας και της ξενοφοβίας, είτε αυτά εκφράζονται υπό μορφήν εγκλημάτων μίσους, ψευδών ειδήσεων, ανώνυμων μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες, διαμαρτυρίες ή πολιτικής προπαγάνδας, να αρχίσει να θεωρείται φυσιολογική κατάσταση στα κράτη μέλη·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σύγχρονες κοινωνίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν χωρίς ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο, επαγγελματικό και υπεύθυνο σύστημα μέσων επικοινωνίας που βασίζεται σε αρχές όπως η εξακρίβωση των γεγονότων, η αποτύπωση ενός φάσματος τεκμηριωμένων απόψεων και η προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πηγών των μέσων ενημέρωσης και η ασφάλεια των δημοσιογράφων καθώς και η προστασία της ελευθερίας έκφρασης, αλλά και χωρίς μέτρα για τον περιορισμό των ψευδών ειδήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των δημόσιων μέσων ενημέρωσης είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από όλες τις πρόσφατες εκθέσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών, καθώς και της κοινωνίας πολιτών, όπως οι ΜΚΟ, συνάγεται ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος σε πολλούς τομείς· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσον αφορά μεταξύ άλλων διακρίσεις σε βάρος μειονοτήτων διαφθορά, ανοχή στη ρητορική μίσους, συνθήκες κράτησης και συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2014 από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Βία κατά των γυναικών: μια έρευνα σε ολόκληρη την ΕΕ» διαπιστώθηκε ότι το ένα τρίτο του συνόλου των γυναικών στην Ευρώπη έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία τουλάχιστον μια φορά στην ενήλικη ζωή τους και ότι το 20 % των γυναικών έχουν υποστεί παρενόχληση μέσω του Διαδικτύου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών και η βία λόγω φύλου, τόσο η σωματική όσο και η ψυχολογική, αποτελούν εκτεταμένα φαινόμενα στην ΕΕ και πρέπει να θεωρηθούν ακραίες μορφές διακρίσεων που πλήττουν τις γυναίκες όλων των κοινωνικών στρωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται περαιτέρω μέτρα που θα ενθαρρύνουν τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα βίας να καταγγέλλουν τις εμπειρίες τους και να αναζητήσουν βοήθεια·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και του δικαιώματος σε ισότιμη μεταχείριση αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 8 % των πολιτών της EE ανήκει σε εθνική μειονότητα και περίπου το 10 % ομιλεί περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, και με την εξαίρεση τις διαδικασίες επί παραβάσει, η ΕΕ διαθέτει εργαλεία περιορισμένης μόνον αποτελεσματικότητας για την αντιμετώπιση συστηματικών και θεσμικών εκδηλώσεων διακρίσεων, ρατσισμού και ξενοφοβίας κατά μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την αναγνώριση αυτών των μειονοτήτων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς την Επιτροπή, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την διασφάλιση μιας αποτελεσματικής προστασίας των μειονοτήτων είναι περιορισμένα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ψηφιακά μέσα προσφέρουν στα παιδιά τεράστιες ευκαιρίες· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, ταυτόχρονα, τα παιδιά αντιμετωπίζουν νέους κινδύνους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά πρέπει να ενημερώονται για τα θεμελιώδη δικαιώματά τους στο ψηφιακό περιβάλλον, προκειμένου να προστατεύονται πιο αποτελεσματικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γραμμές βοήθειας για τα παιδιά είναι απαραίτητα εργαλεία σε υποθέσεις που σχετίζονται με την παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού, καθώς και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και πληροφοριών πρέπει να προωθείται στο πλαίσιο του προγράμματος βασικής εκπαίδευσης και από τα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να προωθούνται και να προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αυξήθηκε σε όλη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης επιτρέπει στους πολίτες και τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ευρωπαϊκές και εθνικές νομικές διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης·

Κράτος δικαίου

1.  δηλώνει ότι ούτε η εθνική κυριαρχία ούτε η επικουρικότητα μπορούν να δικαιολογήσουν ή να νομιμοποιήσουν τη συστηματική άρνηση ενός κράτους μέλους, να συμμορφωθεί με τις θεμελιώσεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις οποίες διαπνέονται τα εισαγωγικά άρθρα των ευρωπαϊκών Συνθηκών και τις οποίες αξίες όλα τα κράτη μέλη έχουν οικειοθελώς αποδεχθεί και έχουν δεσμευτεί να σέβονται·

2.  επισημαίνει ότι η συμμόρφωση των κρατών με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης κατά την προσχώρησή τους στην ΕΕ πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συνεχούς ελέγχου και διαλόγου τόσο στους κόλπους του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου όσο και μεταξύ των θεσμικών αυτών οργάνων·

3.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, η Επιτροπή ως θεματοφύλακας των Συνθηκών νομιμοποιείται και εξουσιοδοτείται να διασφαλίζει τη συμμόρφωση όλων των κρατών μελών με τις αρχές του κράτους δικαίου και τις άλλες αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· εκτιμά, συνεπώς, ότι οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή, για την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος και για την διασφάλιση ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν από την προσχώρηση των κρατών μελών, δεν είναι δυνατόν να παραβιάζουν την κυριαρχία των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι και το Συμβούλιο έχει ευθύνη να εξετάζει ζητήματα κράτους δικαίου και διακυβέρνησης· επικροτεί την ιδέα της καθιέρωσης τακτικού διαλόγου σχετικά με το κράτος δικαίου στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει να εφαρμόζει τη διαδικασία αυτή, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να αποτελούν αντικείμενο τακτικής αξιολόγησης·

4.  σημειώνει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη συμμορφούνται με την αρχή του κράτους δικαίου αλλά και το γεγονός ότι τα μέσα που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι αναποτελεσματικά· φρονεί ότι θα πρέπει να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες διαλόγου αλλά ότι, ελλείψει απτών αποτελεσμάτων, δεν θα πρέπει η διαδικασία αυτή να παρατείνεται επ’ αόριστον· τονίζει ότι το άρθρο 7 της ΣΕΕ δεν πρέπει να θεωρείται πλέον αμιγώς θεωρητικό εργαλείο, αλλά ότι πρέπει να εφαρμόζεται σε περίπτωση αποτυχίας όλων των άλλων μέσων· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι η ενεργοποίηση του άρθρου 7 δεν συνεπάγεται αυτομάτως την επιβολή κυρώσεων κατά του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·

5.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει ανάγκη από μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τη διακυβέρνηση ενός δημοκρατικού κράτους και την εφαρμογή των θεμελιωδών αξιών, η οποία προς το παρόν δεν υφίσταται και η διαμόρφωση της οποίας θα πρέπει να προωθηθεί και να αποφασιστεί δημοκρατικά μέσω της συγκέντρωσης εμπειριών ευρωπαϊκής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι αυτή η κοινή αυτή προσέγγιση σε θέματα διακυβέρνησης πρέπει να περιλαμβάνει μια κοινή αντίληψη για τον ρόλο της πλειοψηφίας σε μια δημοκρατία, προκειμένου να αποτρέπονται καταχρήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τυραννία της πλειοψηφίας·

6.  επισημαίνει την εγγενή σχέση μεταξύ κράτους δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων· διαπιστώνει τις έντονες κινητοποιήσεις με τις οποίες οι πολίτες της ΕΕ εκδηλώνουν την ισχυρή προσήλωσή τους στα θεμελιώδη δικαιώματά τους και στις ευρωπαϊκές αξίες· υπενθυμίζει στη συνάρτηση αυτή την ανάγκη να αποκτήσουν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες μεγαλύτερη επίγνωση των κοινών αξιών της Ένωσης και του Χάρτη·

7.  φρονεί ότι οι διαφορετικές ερμηνείες και η μη συμμόρφωση με τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ υπονομεύουν τη συνοχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, τα δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων και την δέουσα αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών·

8.  τονίζει ότι, στο ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016[2], τάχθηκε υπέρ της θέσπισης ευρωπαϊκού μηχανισμού για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός αυτός θα συμβάλει καθοριστικά σε μια συντονισμένη προσέγγιση για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, η οποία προς το παρόν απουσιάζει· καλεί μετ’επιτάσεως την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικοτητας·

9.  επισημαίνει ότι ένα ευρύτερο πλαίσιο παρακολούθησης του κράτους δικαίου θα συνέβαλε στη βελτίωση της συνοχής μεταξύ των υφιστάμενων εργαλείων, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην ετήσια εξοικονόμηση δαπανών· τονίζει τη σημασία της χρήσης πολλών και ανεξάρτητων πηγών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παρακολούθησης· τονίζει ότι η πρόληψη των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι πιο σημαντική από εκ των υστέρων αντιδράσεις, όταν οι παραβιάσεις αυτές επαναλαμβάνονται·

10.  καταδικάζει απερίφραστα τους αυξανόμενους περιορισμούς της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, με βίαιες ενίοτε αντιδράσεις από τις αρχές κατά των διαδηλωτών· επαναβεβαιώνει τον καίριο ρόλο αυτών των θεμελιωδών ελευθεριών για τη λειτουργία των δημοκρατικών κοινωνιών και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο για την προώθηση των δικαιωμάτων αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.  τονίζει ότι το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

12.  υπογραμμίζει ότι στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016[3] κάλεσε την Επιτροπή να συμπράξει με την κοινωνία των πολιτών προκειμένου να αναπτύξει και να διεξαγάγει μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες και οι κάτοικοι της Ένωσης να ενστερνιστούν πλήρως τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τις συνθήκες και τον Χάρτη (π.χ. ελευθερία έκφρασης, ελευθερία του συνέρχεσθαι και το δικαίωμα ψήφου), και να παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών σε έννομη προστασία και τις δυνατότητες προσφυγής στη δικαιοσύνη σε υποθέσεις που αφορούν παραβιάσεις της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων από εθνικές κυβερνήσεις ή θεσμικά όργανα της Ένωσης·

13.  καλεί την Επιτροπή, ως θεμτατοφύλακα των Συνθηκών, να συγκροτήσει, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), ενήμερες βάσεις δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα μεμονωμένα κράτη μέλη·

14.  επισημαίνει ότι η διαφθορά υποσκάπτει το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών· επαναλαμβάνει ότι η διαφθορά συνιστά απειλή για τη χρηστή διακυβέρνηση και για ένα δίκαιο και κοινωνικά πρόσφορο δικαστικό σύστημα και ότι αποτελεί τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη· καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εντείνουν τη δράση τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να ελέγχουν τακτικά τον τρόπο χρήσης των δημόσιων κονδυλίων, ευρωπαϊκών και εθνικών·

15.  υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι μάρτυρες και οι πληροφοριοδότες ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες των εγκληματικών οργανώσεων και οι σοβαρές παραβιάσεις του κράτους δικαίου διώκονται και τιμωρούνται·

16.  καλεί, τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ταχεία σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

Μετανάστευση και ένταξη

17.  επισημαίνει ότι οι βίαιες συγκρούσεις, οι διώξεις, οι ανισότητες, η τρομοκρατία, τα καταπιεστικά καθεστώτα, οι φυσικές καταστροφές, οι ανθρωπογενείς κρίσεις και η χρόνια φτώχεια αποτελούν αιτίες για μετανάστευση σε τρίτες χώρες·

18.  υπενθυμίζει ότι οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους και αντιμετωπίζουν πολλαπλούς κινδύνους κατά την προσπάθειά τους να διασχίσουν παράνομα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ·

19.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει μια πιο αυστηρή πολιτική προσέγγιση όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση και ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις τους στους εν λόγω τομείς·

20.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέσουν την αλληλεγγύη και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ για το μεταναστευτικό·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν και να εφαρμόσουν στο ακέραιο την εγκριθείσα δέσμη μέτρων για ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου καθώς και την κοινή νομοθεσία για τη μετανάστευση, προκειμένου να προστατεύσουν κυρίως τους αιτούντες άσυλο από τη βία, τις διακρίσεις και τις επαναλαμβανόμενες τραυματικές εμπειρίες στη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης ασύλου, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες· υπενθυμίζει ότι τα παιδιά αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο των αιτούντων άσυλο και ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αποτρέψουν την εξαφάνιση ασυνόδευτων ανηλίκων·

22.  επικροτεί τη συνεργασία μεταξύ FRA και FRONTEX για τη δημιουργία ενός εγχειριδίου σχετικά με τη μεταχείριση των παιδιών στα χερσαία σύνορα·

23.  εκφράζει την ανησυχία του για τις μεγάλες διαφορές όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής που επικρατούν σε ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία δεν μεριμνούν για μια κατάλληλη και αξιοπρεπή μεταχείριση των αιτούντων διεθνή προστασία·

24.  καταδικάζει απερίφραστα την αύξηση που παρατηρείται στην παράνομη διακίνηση ανθρώπων και φρονεί ότι οι δράστες, μεταξύ των οποίων αξιωματούχοι και κρατικοί παράγοντες, πρέπει να κληθούν να λογοδοτήσουν και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη και καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να συνεργαστούν περισσότερο και να εντείνουν τη δράση τους για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης και της εμπορίας ανθρώπων, αλλά και της εκμετάλλευσης, της αναγκαστικής εργασίας, της σεξουαλικής κακοποίησης και των βασανιστηρίων, προστατεύοντας παράλληλα τα θύματα·

25.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν θύματα παράνομης διακίνησης, εκμετάλλευσης και σεξουαλικής κακοποίησης από τους διακινητές·

26.  φρονεί ότι πρέπει να δημιουργηθούν ασφαλείς και νόμιμες οδοί για τη μετανάστευση και ότι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων που δεν μπορούν να εισέλθουν νομίμως στην Ευρώπη επιτυγχάνεται μέσω της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων των μεταναστευτικών ροών, της εξεύρεσης βιώσιμων λύσεων στις συγκρούσεις και της ανάπτυξης συνεργασιών και εταιρικών σχέσεων· πιστεύει ότι αυτές πρέπει να συμβάλουν στην ταχεία και σταθερή ανάπτυξη των χωρών καταγωγής και διέλευσης, με την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και την παροχή νέων ευκαιριών καθώς και με την πραγματοποίηση επενδύσεων σε συστήματα ασύλου στις χώρες διέλευσης, στο πλαίσιο πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον εν λόγω τομέα·

27.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις ασφαλείς και νόμιμες οδούς για τους πρόσφυγες και ιδίως να αυξήσουν τον αριθμό των τόπων επανεγκατάστασης που προσφέρονται στους πιο ευάλωτους πρόσφυγες·

28.  επισημαίνει ότι η πολιτική επιστροφής πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος μη επαναπροώθησης· φρονεί ότι πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στην αξιοπρέπεια των ατόμων που τελούν σε καθεστώς επιστροφής και ζητεί, στη συνάρτηση αυτή, να ενισχυθούν οι εκούσιες επιστροφές και η υποστήριξη της επανένταξης στις κοινωνίες προέλευσης·

29.  τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να προωθήσει μια πολιτική υποδοχής και ενσωμάτωσης σε όλα τα κράτη μέλη και ότι είναι ανεπίτρεπτο ορισμένα κράτη μέλη να ισχυρίζονται ότι το φαινόμενο της μετανάστευσης δεν τα αφορά· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι αρχές της ισότιμης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων πρέπει να διασφαλίζονται σε όλες τις περιπτώσεις στο πλαίσιο όλων των πολιτικών και μέτρων για τη μετανάστευση και την κοινωνική ένταξη· επικροτεί την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενσωμάτωσης και προτείνει να ενισχυθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ενσωμάτωσης·

30.  τονίζει τη σημασία της παροχής εκπαίδευσης σε μετανάστες, παιδιά και ενήλικες, ως αναγκαία προϋπόθεση για την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία υποδοχής τους· επισημαίνει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ιδίως όσον αφορά την εκμάθηση της γλώσσας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν σε όλα τα κράτη μέλη μέτρα προκειμένου να τους δοθεί πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, σε καλές συνθήκες διαβίωσης καθώς και δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης·

31.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί στο γενικό πληθυσμό η παροχή εκπαιδευτικών πόρων για τον διαπολιτισμικό διάλογο·

32.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν σε όλα τα κράτη μέλη μέτρα κατά προτεραιότητα προκειμένου να προσφέρονται σε όλα τα παιδιά μετανάστες κατάλληλες και αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής, μαθήματα γλωσσών, βασικά στοιχεία διαπολιτισμικού διαλόγου, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις υπηρεσίες προστασίας των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρέχονται σε αιτούντες άσυλο, μετανάστες και παιδιά πρόσφυγες· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτικές ιδέες σχετικά με συστήματα επιτροπείας, ώστε να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον των ασυνόδευτων ανηλίκων· ζητεί να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν ειδικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της προστασίας όλων των παιδιών, σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού·

34.  επιβεβαιώνει την επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή ένταξη ανθρώπων με διαφορετικό θρήσκευμα στην ευρωπαϊκή κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων και όσων κατοικούν από μακρού στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

35.  τονίζει ότι με την ανάπτυξη στρατηγικών κοινωνικής ένταξης, εκπαίδευσης και πολιτικών για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και του αποκλεισμού μπορεί να ανατραπεί η ένταξη ευάλωτων ατόμων σε βίαιες εξτρεμιστικές οργανώσεις·

36.  συνιστά όπως οι προσεγγίσεις με γνώμονα την ασφάλεια για την αντιμετώπιση όλων των μορφών ριζοσπαστικοποίησης και τρομοκρατίας στην Ευρώπη να συμπληρώνονται, ιδίως στο πεδίο της δικαιοσύνης, με μακρόπνοες πολιτικές για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης πολιτών της ΕΕ από βίαιες εξτρεμιστικές οργανώσεις·

37.  εκφράζει τον προβληματισμό του για την ανησυχητική αύξηση των εκδηλώσεων μίσους, της ρητορικής μίσους και του φαινομένου των ψευδών ειδήσεων· καταδικάζει τα περιστατικά εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους που υποκινούνται από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από προκαταλήψεις έναντι της αναπηρίας, του γενετήσιου προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου, τα οποία λαμβάνουν χώρα στην ΕΕ σε καθημερινή βάση· υπογραμμίζει ότι η ανοχή απέναντι στην εξάπλωση της ρητορικής μίσους και των ψευδών ειδήσεων τροφοδοτεί τον λαϊκισμό και τον εξτρεμισμό· πιστεύει ότι η αρνητική αυτή εξέλιξη μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μέτρα στον τομέα του αστικού και ποινικού δικαίου·

38.  τονίζει ότι η εσκεμμένη διάδοση ανακριβών πληροφοριών για κατηγορίες προσώπων που διαβιούν στην ΕΕ, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελεί τεράστια απειλή για τις δημοκρατικές αξίες και για την ενότητα της ΕΕ·

39.  επισημαίνει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ανωνυμία που διασφαλίζουν πολυάριθμες πλατφόρμες μέσων επικοινωνίας ευνοούν κάθε είδους έκφραση μίσους, όπως τον ακροδεξιό και τζιχαντιστικό εξτρεμισμό, και τονίζει ότι το διαδίκτυο δεν μπορεί να αποτελεί χώρο ανομίας·

40.  υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης, πληροφόρησης και των μέσων ενημέρωσης είναι θεμελιώδης για τη διασφάλιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· καταδικάζει έντονα τη βία, τις πιέσεις ή τις απειλές κατά δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων·

41.  καταδικάζει την επικράτηση φαινομένων ρητορικής μίσους που χρηματοδοτούνται ή υποστηρίζονται από αρχές, πολιτικά κόμματα και πολιτικούς ηγέτες και μεταδίδονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

42.  τονίζει ότι η καταπολέμηση αυτών των φαινομένων προϋποθέτει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προγράμματα ευαισθητοποίησης στα σχολεία και καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα αυτό, ιδίως μέσω της εκπόνησης κατευθυντήριων γραμμών για τον σκοπό αυτό·

43.  πιστεύει ότι η ευαισθητοποίηση του προσωπικού των αστυνομικών υπηρεσιών και των δικαστικών αρχών των κρατών μελών για τα εγκλήματα μίσους θα πρέπει να συστηματοποιηθεί και ότι τα θύματα των εγκλημάτων αυτών θα πρέπει να ενημερώνονται και να ενθαρρύνονται να καταγγέλλουν τις σχετικές πράξεις· ζητεί μια κατάρτιση σε επίπεδο ΕΕ των αστυνομικών υπαλλήλων της ΕΕ για την αποτελεσματική καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους· τονίζει ότι η κατάριση αυτή θα πρέπει να παρέχεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) και να βασίζεται σε βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό επίπεδο και στο έργο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)·

44.  επικροτεί τη συγκρότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας ομάδας υψηλού επιπέδου για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας·

45.  καλεί ειδικότερα την ομάδα υψηλού επιπέδου που συγκρότησε η Επιτροπή να εργαστεί για την εναρμόνιση των εννοιών «έγκλημα μίσους» και «ρητορική μίσους» στην ΕΕ· φρονεί ότι η εν λόγω ομάδα θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ζήτημα της ρητορικής μίσους και της υποκίνησης της βίας που προέρχεται από πολιτικά πρόσωπα·

46.  ζητεί να δοθεί τέλος στο φαινόμενο αυτό μέσω της ενισχυμένης παρακολούθησης, της διερεύνησης και της δίωξης από τις αρμόδιες αρχές όσων προβαίνουν σε δηλώσεις ή χρησιμοποιούν ρητορική που δεν συνάδει με τις ευρωπαϊκές νομοθετικές διατάξεις, προστατεύοντας ταυτόχρονα την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τις εταιρείες ΤΠ·

47.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να προτείνει σε αναδιατυπωμένη μορφή την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, ώστε να καλύπτει και άλλες μορφές εγκλημάτων λόγω προκαταλήψεων·

Διακρίσεις

48.  καταδικάζει τις διακρίσεις ανεξαρτήτως αιτίας, όπως προκαταλήψεις βάσει φύλου, φυλής, χρώματος ή εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων ή άλλων απόψεων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του Χάρτη καθώς και κάθε άλλη μορφή διάκρισης λόγω έλλειψης ανεκτικότητας ή ξενοφοβίας και επισημαίνει το άρθρο 2 της ΣΕΕ·

49.  αναγνωρίζει ότι ο κοσμικός χαρακτήρας του κράτους με αυστηρό διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας, και η ουδετερότητα του κράτους είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία της ελευθερίας του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων, τη διασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των θρησκευμάτων και των πεποιθήσεων και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων·

50.  επισημαίνει ότι η πρόταση οδηγίας του 2008 για την ισότιμη μεταχείριση δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το Συμβούλιο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να καθορίσει το ταχύτερο δυνατόν τη θέση του για την πρόταση·

51.  υπενθυμίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών·

52.  υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν οικουμενικό χαρακτήρα και ότι καμία μειονότητα δεν πρέπει να υπόκειται σε διακρίσεις· τονίζει ότι τα δικαιώματα των μειονοτήτων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αρχής του κράτους δικαίου· επισημαίνει ότι ο κίνδυνος παραβίασης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων είναι μεγαλύτερος όταν το κράτος δικαίου δεν γίνεται σεβαστό·

53.  στηλιτεύει τα κρούσματα διακρίσεων, διαχωρισμού, ρητορικής μίσους, εγκλημάτων μίσους και τον κοινωνικό αποκλεισμό που βιώνουν οι Ρομά· καταδικάζει τις συνεχείς διακρίσεις εις βάρος των Ρομά όσον αφορά την πρόσβασή τους στη στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας· τονίζει ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να τυγχάνουν εξίσου βοήθειας και προστασίας ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή·

54.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέξουν αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία σε θέματα ισότητας, σε διαβούλευση με εκπροσώπους μειονοτήτων και με σκοπό την καταγραφή των ανισοτήτων και των διακρίσεων·

55.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στην εφαρμογή δοκιμασμένων λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μειονότητες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

56.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζονται πολιτικές ισότητας που επιτρέπουν σε όλες τις εθνικές, πολιτιστικές ή θρησκευτικές μειονότητες να απολαμβάνουν κατά τρόπο αδιαφιλονίκητο τα θεμελιώδη δικαιώματά τους·

57.  προτρέπει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να επικυρώσουν τη σύμβαση πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και τον ευρωπαϊκό χάρτη για τις περιφερειακές και τις μειονοτικές γλώσσες· επισημαίνει επίσης την ανάγκη εφαρμογής των αρχών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)·

58.  καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, να διασφαλίσουν το δικαίωμα χρήσης μειονοτικής γλώσσας και να διαφυλάξουν τη γλωσσική πολυμορφία στην Ένωση· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει με μεγαλύτερη ένταση το σχέδιό της σχετικά με την προαγωγή της διδασκαλίας και της χρήσης των περιφερειακών γλωσσών, ως πιθανό τρόπο αντιμετώπισης των γλωσσικών διακρίσεων στην ΕΕ·

59.  τονίζει την ανάγκη να παρέχεται, στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος εκπαίδευση στα παιδιά για την αξία της ανεκτικότητας, ώστε να τους δοθούν τα μέσα για να διαπιστώνουν κάθε μορφή διάκρισης, είτε αυτή στρέφεται κατά των Μουσουλμάνων, των Εβραίων, των Αφρικανών, των Ρομά, των ΛΟΑΔΜ είτε κατά οποιασδήποτε άλλης μειονότητας·

60.  καλεί την Επιτροπή να γνωστοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για να αντιμετωπίσουν τις στερεότυπες αντιλήψεις για το φύλο στο σχολείο·

61.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ΛΟΑΔΜ βιώνουν εκφοβισμό και παρενόχληση και υφίστανται διακρίσεις σε διάφορες πτυχές της ζωής τους·

62.  καταδικάζει κάθε μορφή διακρίσεων κατά των ΛΟΑΔΜ· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθετικές διατάξεις και να εφαρμόσουν πολιτικές για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας·

63.  προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει έναν κατάλογο δραστηριοτήτων που διασφαλίζει ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες, σεβόμενη ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και να παρακολουθήσει την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ·

64.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στην πλειονότητα των κρατών μελών, τα διεμφυλικά άτομα εξακολουθούν να θεωρούνται ψυχικά άρρωστα και ζητεί από τα κράτη αυτά να επανεξετάσουν τους εθνικούς καταλόγους ψυχικής υγείας και να αναπτύξουν εναλλακτικά μοντέλα πρόσβασης που δεν εμπεριέχουν στιγματισμό, διασφαλίζοντας ότι όλα τα διεμφυλικά άτομα θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη από ιατρική άποψη περίθαλψη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σήμερα πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στα διεμφυλικά άτομα, όπως ιατρική επέμβαση προκειμένου να αναγνωριστεί η αλλαγή του φύλου (μεταξύ άλλων στα διαβατήρια και τα επίσημα έγγραφα ταυτότητας) και αναγκαστική στείρωση ως όρο για τον επαναπροσδιορισμό φύλου· σημειώνει ότι αυτές οι απαιτήσεις συνιστούν κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τα καλύτερα μοντέλα για τη νομική αναγνώριση φύλου στην Ευρώπη· καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την αλλαγή φύλου και να παράσχουν πρόσβαση σε ταχείες, προσβάσιμες και διαφανείς διαδικασίες νομικής αναγνώρισης φύλου χωρίς ιατρικές απαιτήσεις, όπως εγχείριση ή στείρωση ή σύμφωνη γνώμη ψυχιάτρου·

65.  επικροτεί την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Επιτροπή υπέρ της αποπαθολογικοποίησης των διεμφυλικών ταυτοτήτων κατά την αναθεώρηση της διεθνούς στατιστικής ταξινόμησης των νόσων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ICD)· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες προκειμένου να αποτρέψει να καθιερωθεί για τις παρεκκλίσεις φύλου στην παιδική ηλικία νέα διάγνωση της ICD·

66.  καλεί την Επιτροπή να συλλέξει δεδομένα για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν τα μεσοφυλικά άτομα σε όλους τους τομείς της ζωής και να παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη ως προς τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεσοφυλικών ατόμων· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι εγχειρήσεις για την αναμόρφωση των γεννητικών οργάνων σε μεσοφυλικά παιδιά πραγματοποιούνται ακόμα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που δεν είναι αναγκαίες από ιατρική άποψη και μολονότι οι ιατρικές επεμβάσεις σε παιδιά τους προκαλούν μακροπρόθεσμα ψυχολογικά τραύματα·

67.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων[4] και να εντοπίσουν και να καλύψουν τα κενά στο οικείο τους σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, όπως παιδιά, μειονοτικές ομάδες ή θύματα εγκλημάτων μίσους·

68.  καλεί κατεπειγόντως την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές βίας και διακρίσεων εις βάρος γυναικών και να διώξουν ποινικά τους δράστες· καλεί, ειδικότερα, τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις συνέπειες της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης σε όλες τις μορφές τους, συμπεριλαμβανομένης της βίας εις βάρος προσφύγων και παιδιών μεταναστών, καθώς και το φαινόμενο του πρώιμου ή καταναγκαστικού γάμου·

69.  καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να παρέχουν τακτική εκπαίδευση σε αστυνομικούς υπαλλήλους και δικαστικούς λειτουργούς για τις νέες μορφές βίας κατά των γυναικών·

70.  επικροτεί το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσχωρήσει σε αυτή· καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να προβούν στην επικύρωση της εν λόγω σύμβασης·

71.  καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της επιθετικής σεξουαλικής συμπεριφοράς·

72.  επισημαίνει ότι η φτώχεια στην τρίτη ηλικία είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική στην περίπτωση των γυναικών, λόγω του συνεχιζόμενου μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων που οδηγεί σε ανάλογο συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων·

73.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κατάλληλες πολιτικές για τη στήριξη των ηλικιωμένων γυναικών και να εξαλείψουν τις διαρθρωτικές αιτίες που οδηγούν σε διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις αμοιβές·

74.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί τέλος στις διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες και να τους αναγνωριστούν ίσα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου, όπως ορίζεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες·

75.  αναγνωρίζει ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών συναρτάται με πολλά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στη μη υποβολή σε βασανιστήρια, το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην μη διακριτική μεταχείριση· τονίζει, στη συνάρτηση αυτή, ότι τα άτομα με αναπηρίες δικαιούνται να απολαμβάνουν σε ισότιμη βάση όλα τα ανθρώπινα δικαιώματά τους·

76.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι η πρόσβαση σε προληπτική υγειονομική περίθαλψη αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα· τονίζει τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ένωση στην ευαισθητοποίηση για τις βέλτιστες πρακτικές σε αυτό το θέμα και την προώθησή τους, καθώς και στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία, σεβόμενη παράλληλα τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, δεδομένου ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που είναι απαραίτητο για την άσκηση άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η συνοχή και η συνέπεια μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μείζονος σημασίας·

77.  τονίζει ότι τα συστήματα αδιάκριτης μαζικής παρακολούθησης συνεπάγονται σοβαρή παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών· τονίζει ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις στα κράτη μέλη σχετικά με τις δυνατότητες των υπηρεσιών πληροφοριών να ασκούν δραστηριότητες παρακολούθησης πρέπει πάντοτε να είναι συμβατές με τον Χάρτη και τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της νομιμότητας·

78.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν την ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά (116 000) και τις τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για παιδιά (116 111) περισσότερο γνωστές στο ευρύ κοινό και μεταξύ των σχετικών ενδιαφερομένων μερών, στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων προστασίας του παιδιού· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση των πολιτών σε κατάλληλες και φιλικές προς το παιδί υπηρεσίες, προσπελάσιμες 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα σε όλη την ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διαθέσουν, εφόσον απαιτείται, επαρκή κονδύλια·

79.  καλεί επειγόντως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενώσουν τις προσπάθειές τους για να καταπολεμήσουν τις σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών στο διαδίκτυο· απευθύνει νέα έκκληση προς τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο και να θέσουν σε εφαρμογή κατά τρόπο αποτελεσματικό την οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών καθώς και της παιδικής πορνογραφίας[5]· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη νομική ικανότητα, τις τεχνικές δυνατότητες και τους οικονομικούς πόρους των αρχών επιβολής του νόμου, προκειμένου να αυξηθεί η συνεργασία, μεταξύ άλλων με την Ευρωπόλ, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού· τονίζει τον ρόλο των επαγγελματιών που ασχολούνται με παιδιά στον εντοπισμό ενδείξεων σωματικής και ψυχολογικής βίας σε βάρος παιδιών, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την καλύτερη ενημέρωση και την επαρκή κατάρτιση των επαγγελματιών αυτών·

80.  επισημαίνει τις θετικές τάσεις που παρατηρούνται σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμφανή κενά στις γενικές υπηρεσίες παροχής βοήθειας στα θύματα αξιόποινων πράξεων·

81.  επικροτεί το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της ΕΕ 2016-2020, και το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική δικαιοσύνη 2014-2018·

82.  προτρέπει την Επιτροπή να διορίσει συντονιστές της ΕΕ για την αφρικανοφοβία και τον αντιαθιγγανισμό, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τη βελτίωση του συντονισμού και της συνοχής μεταξύ θεσμικών οργάνων, υπηρεσιών και κρατών μελών της ΕΕ καθώς και διεθνών φορέων, καθώς επίσης να αναπτύξει τις υπάρχουσες αλλά και τις νέες ενωσιακές πολιτικές για την αντιμετώπιση της αφρικανοφοβίας και του αντιαθιγγανισμού· τονίζει, ειδικότερα, ότι ο ρόλος του συντονιστή της ΕΕ για τον αντιαθιγγανισμό πρέπει να συνίσταται στην ενίσχυση και συμπλήρωση του έργου της συντονιστικής μονάδας κατά των διακρίσεων και θεμάτων των Ρομά της επιτροπής, μέσω της ενίσχυσης της ομάδας, της χορήγησης επαρκών πόρων και της απασχόλησης περισσότερων υπαλλήλων προκειμένου να διασφαλιστούν επαρκείς ικανότητες για την καταπολέμηση του αντιαθιγγανισμού, να αυξηθεί η ενημέρωση για το Ολοκαύτωμα των Ρομά και να προωθηθεί η ανάμνηση του Ολοκαυτώματος· συνιστά τη θέσπιση ευρωπαϊκών πλαισίων για εθνικές στρατηγικές καταπολέμησης της αφρικανοφοβίας, του αντισημιτισμού και της ισλαμοφοβίας·

83.  καταδικάζει τα μέτρα που έλαβαν κυβερνήσεις των κρατών μελών για την υπονόμευση και τη δαιμονοποίηση της κοινωνίας πολιτών και των ΜΚΟ· καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, δεδομένου ότι αυτές συχνά επιτελούν σημαντικό έργο, συμπληρώνοντας τις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχει το κράτος ή ακόμη και καλύπτοντας τα κενά που δεν ρυθμίζονται από το κράτος·

84.  προτείνει τον διορισμό ενός συντονιστή της ΕΕ για τον κοινωνικοπολιτικό χώρο και τη δημοκρατία, ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό του έργου της ΕΕ και των κρατών μελών στον τομέα αυτό, θα ασκεί εποπτικό ρόλο και θα αποτελεί σημείο επαφής για τις ΜΚΟ όσον αφορά κρούσματα παρενόχλησης που παρακωλύουν το έργο τους·

85.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών και δείκτες για τον κοινωνικοπολιτικό χώρο·

°

°  °

86.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  http://migration.iom.int/docs/2016_Flows_to_Europe_Overview.pdf
  • [2]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.
  • [3]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.
  • [4]  Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
  • [5]  Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών συνιστά διακηρυγμένο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποχρέωσή της στο πλαίσιο ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Η εξέλιξη της Ευρώπης σε πολιτική ένωση συνοδεύεται εδώ και δεκαετίες από την ενίσχυση των νομικών και δικαστικών διασφαλίσεων που διαθέτουν οι πολίτες της Ευρώπης για να ασκούν τα δικαιώματά τους. Εκτός συνόρων, τα ευρωπαϊκά κράτη και η Ένωση θεωρούνται προπύργιο των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την ελκυστικότητα της ηπείρου μας για τα άτομα τα οποία, λόγω του ότι υφίστανται διωγμούς ή αντιμετωπίζουν κινδύνους στη χώρα τους, αναζητούν καταφύγιο και προστασία στην ήπειρό μας.

Η Ευρώπη είναι μια πλούσια ήπειρος, η οποία προσφέρει πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες στους ανθρώπους ώστε να προοδεύσουν στη ζωή τους. Η αντίληψη αυτή -η οποία ενίοτε αμφισβητείται εντός Ευρώπης- είναι διαδεδομένη στις γειτονικές μας χώρες: στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, την Τουρκία και την Αφρική. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ακολούθησαν τον συχνά εξαιρετικά επικίνδυνο δρόμο για να πλησιάσουν και, τελικά, να φτάσουν στην Ευρώπη, υφιστάμενοι κάθε μορφής κακοποίησης και κακομεταχείρισης. Τα άτομα αυτά θα συνεχίσουν να συρρέουν στις πύλες της Ευρώπης. Είναι απαραίτητο οι μετανάστες που υποδέχεται η Ευρώπη να είναι σε θέση να συνεισφέρουν πλήρως στην ήπειρο στην οποία επέλεξαν να ζήσουν. Ομοίως, είναι απαραίτητο η Ευρώπη να καταστήσει σαφές με ειλικρίνεια και αυστηρότητα ότι δεν θα δεχθεί κανένα άτομο το οποίο θα επιχειρήσει, χωρίς έγγραφα και χωρίς δικαίωμα, να εγκατασταθεί στην Ευρώπη. Όσο ζωτικής σημασίας είναι η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και της βίας κατά των «ξένων», τόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της νομοθεσίας που αφορά τη διέλευση των συνόρων και τη μετανάστευση.

Η Ευρώπη είναι και πρέπει να παραμείνει τόπος ασύλου. Τα άτομα των οποίων η ζωή ή η σωματική ακεραιότητα απειλούνται λόγω συνθηκών από τις οποίες είναι απαραίτητο να ξεφύγουν πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να βασίζονται στην υποδοχή και την αρωγή της Ευρώπης. Ιδανικά, θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα και μία ευρωπαϊκή λογική για το άσυλο και για την προσωρινή προστασία προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιομορφία των κριτηρίων χορήγησης των καθεστώτων προστασίας.

Το κράτος δικαίου θα πρέπει να είναι αυτονόητο στην Ευρώπη. Η προβλεψιμότητα των πολιτικών αποφάσεων, η συνεπής εφαρμογή των συνταγματικών και των νομοθετικών διατάξεων, η απουσία αυθαιρεσίας από πλευράς κράτους, η καταπολέμηση της ευνοιοκρατίας σε πολιτικό επίπεδο και της διαφθοράς πρέπει να εφαρμόζονται με καθολικό και αδιαμφισβήτητο τρόπο. Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι οι παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου πολλαπλασιάζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση αυτή είναι λυπηρή και ανησυχητική: σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την επικράτηση δημοκρατικής διακυβέρνησης σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, εμφανίζονται νέες τάσεις αυταρχισμού στη ρητορική ορισμένων κομμάτων της αντιπολίτευσης καθώς και στην πρακτική διακυβέρνησης άλλων χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα δικαίου και αξιών που κατοχυρώνονται στην ιδρυτική της Συνθήκη. Δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτές στους κόλπους της εσφαλμένες πολιτικές διακυβέρνησης που παραβιάζουν το πνεύμα και το γράμμα της Συνθήκης.

Οι προκλήσεις στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι πολυάριθμες, πολύ περισσότερες από αυτές που προαναφέρθηκαν. Ο εισηγητής επέλεξε, ωστόσο, να επικεντρωθεί στο κείμενό του στα ζητήματα που θεωρεί απόλυτης προτεραιότητας τη συγκεκριμένη στιγμή. Εκτός του ότι το μέγεθος της παρούσας έκθεσης πρωτοβουλίας περιορίζεται από τον Κανονισμό, ο εισηγητής εκτιμά ότι για να σταλεί ένα σαφές και ισχυρό πολιτικό μήνυμα, είναι σκόπιμο να επικεντρωθούμε σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα που αποτελούν πηγή ανησυχίας.

Ταυτόχρονα με την παρούσα έκθεση, άλλες εκθέσεις που προηγήθηκαν ή πρόκειται σύντομα να ακολουθήσουν, αποτυπώνουν τη σημασία που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα δικαιώματα και στις ελευθερίες σε όλα τα πλαίσια. Ο εισηγητής φρονεί ότι δεν θα πρέπει η παρούσα έκθεση να αναλύσει εκ νέου όλα τα θέματα που έχουν εξεταστεί σε άλλες κοινοβουλευτικές εκθέσεις. Για τον λόγο αυτό προτείνει μια πιο κεντρική και συνοπτική προσέγγιση.

Κράτος δικαίου, μετανάστευση και ένταξη, αυτοί είναι οι διαρθρωτικοί άξονες του σχεδίου έκθεσης. Αυτά αποτέλεσαν αναμφισβήτητα τα κυριότερα ζητήματα των ετών 2015 και 2016 και ασφαλώς εξακολουθούν να είναι εξίσου σημαντικά και επίκαιρα. Επιπλέον, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, τόσο ως προς την ανάγκη αντιμετώπισης του ζητήματος της μετανάστευσης με αφετηρία ένα λειτουργικό κράτος δικαίου, όσο και ως προς τον σκοπό της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς και της ικανότητάς τους να αναλαμβάνουν δράση.

Ο εισηγητής έκρινε επίσης σκόπιμο να συμπεριλάβει μια επισκόπηση των εξελίξεων, που έλαβαν χώρα σε συνέχεια προηγούμενων ετήσιων εκθέσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ως εκ τούτου, όπου αυτό κατέστη δυνατόν, η πρόοδος που έχει σημειωθεί μετά τις τελευταίες εκθέσεις τεκμηριώθηκε και ενσωματώθηκε στο κείμενο σε χωριστό τμήμα. Σε ένα άλλο χωριστό τμήμα αναλύονται, στο σύνολο των κρατών μελών, οι ανησυχίες τις οποίες εκφράζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διαπιστώνεται ότι ουδείς και κανένα κράτος μέλος – δεν είναι ακόμη! – υπεράνω κριτικής όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η διαπίστωση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς μπορεί να μας παρακινήσει να εργαστούμε από κοινού για να βελτιώσουμε τις διαδικασίες μας και να μην εγκλωβιστούμε σε τυφλές λογικές άσκησης κριτικής ή απόρριψης κριτικής με βάση τις αντίστοιχες αδυναμίες μας. Ο εισηγητής εξακολουθεί να υποστηρίζει με σθένος την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, η οποία θα είναι επιθυμητή και αποδεκτή από όλα τα κράτη της Ένωσης καθώς και από τα θεσμικά της όργανα, και η οποία θα σέβεται απολύτως τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπου.

Ο εισηγητής επιθυμεί να τονίσει τη σημασία των ακόλουθων μέχρι τούδε εργασιών της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και της Επιτροπής Αναφορών:

–  Έκθεση σχετικά με πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία Εισηγήτρια: Soraya Post

–  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού (2017/2692(RSP))

–  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση») (2015/2116(INI))

–  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (COM(2016)01092016/0062(NLE))

–  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2014-2015 (2016/2249(INI))

–  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών (2016/2061(INI))

–  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (2016/2012(INI))

–  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της με βάση τη διάσταση του φύλου (2015/2118(INI))

–  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2017 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων (2015/2085(INL))

–  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM (2015/2110(INI))

–  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα: ιδιωτική ζωή, προστασία δεδομένων, μη διακριτική μεταχείριση, ασφάλεια και επιβολή του νόμου (2016/2225(INI)).

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 52α παράγραφος 4 του Κανονισμού

Marek Jurek

Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να ενισχύσει τον ελεύθερο διάλογο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και δεν πρέπει να μετατραπεί σε ένα ιδεολογικό μέσο για την άσκηση πίεσης προς την κοινή γνώμη των χωρών αυτών. Ωστόσο, αυτό ακριβώς επιδιώκεται με την αξιολόγηση που περιέχει η έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η οποία αφορά άμεσα τη μεταναστευτική πολιτική ορισμένων κρατών μελών και ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης στην Ευρώπη. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι, σε συνάρτηση με το ζήτημα αυτό, απορρίφθηκε η πρόταση να προστεθεί στο σχέδιο μια έκκληση για την προώθηση ευρωπαϊκών αξιών, όπως η ελευθερία θρησκείας και πεποιθήσεων, σε μη ευρωπαϊκές χώρες που πλήττονται από εσωτερικές συγκρούσεις.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η έκκληση που διατυπώνεται στην έκθεση για την επικύρωση της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), την οποία δεν έχουν ακόμη επικυρώσει περισσότερες από το 1/3 των χωρών της ΕΕ, παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της επικουρικότητας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

8

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jaromír Štětina, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

8

-

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Kinga Gál

3

0

ECR

Helga Stevens

PPE

Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου