Postup : 2017/0329(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0026/2018

Předložené texty :

A8-0026/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/03/2018 - 8.4

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0072

ZPRÁVA     ***I
PDF 610kWORD 73k
22.2.2018
PE 616.705v02-00 A8-0026/2018

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/66/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby

(COM(2017)0742 – C8-0431/2017 – 2017/0329(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/66/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby

(COM(2017)0742 – C8-0431/2017 – 2017/0329(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0742),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0431/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. února 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0026/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný, aby Komise mohla vzhledem ke krátkým lhůtám v důsledku brexitu stanovit novou referenční laboratoř Evropské unie pro newcastleskou chorobu.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zavádění opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby

Referenční údaje

COM(2017)0742 – C8-0431/2017 – 2017/0329(COD)

Datum předložení EP

6.12.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

14.12.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AGRI

13.12.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Adina-Ioana Vălean

25.1.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

1.2.2018

 

 

 

Datum přijetí

20.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

62

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eleonora Evi, Fredrick Federley, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Krzysztof Hetman, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Tibor Szanyi, Keith Taylor

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Flack, Daniele Viotti

Datum předložení

22.2.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

62

+

ALDE:

Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

John Flack, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Eleonora Evi

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

NI:

Zoltán Balczó

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Mairead McGuinness, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daniele Viotti

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Margrete Auken, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

EFDD:

Julia Reid

ENF:

Joëlle Mélin

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 5. března 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí