Procedūra : 2017/0329(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0026/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0026/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 14/03/2018 - 8.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0072

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 669kWORD 73k
22.2.2018
PE 616.705v02-00 A8-0026/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/66/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus Ņūkāslas slimības kontrolei

(COM(2017)0742 – C8-0431/2017 – 2017/0329(COD))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referente: Adina-Ioana Vălean

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/66/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus Ņūkāslas slimības kontrolei

(COM(2017)0742 – C8-0431/2017 – 2017/0329(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0742),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0431/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 14. februāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A8-0026/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES Komisija stipri īsā termiņā varētu izraudzīties jaunu Eiropas Savienības references laboratoriju Ņūkāslas slimībai.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums, ar ko ievieš Kopienas pasākumus Ņūkāslas slimības kontrolei

Atsauces

COM(2017)0742 – C8-0431/2017 – 2017/0329(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

6.12.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

14.12.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AGRI

13.12.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Adina-Ioana Vălean

25.1.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

1.2.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

20.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

62

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eleonora Evi, Fredrick Federley, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Krzysztof Hetman, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Tibor Szanyi, Keith Taylor

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Flack, Daniele Viotti

Iesniegšanas datums

22.2.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

62

+

ALDE:

Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

John Flack, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Eleonora Evi

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

NI:

Zoltán Balczó

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Mairead McGuinness, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daniele Viotti

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Margrete Auken, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

EFDD:

Julia Reid

ENF:

Joëlle Mélin

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 5. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika