ДОКЛАД относно предложението за назначаване на Анеми Търтелбоом за член на Сметната палата

22.2.2018 - (C8‑0008/2018 – 2018/0801(NLE))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Индрек Таранд

Процедура : 2018/0801(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0027/2018
Внесени текстове :
A8-0027/2018
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на Анеми Търтелбоом за член на Сметната палата

(C8‑0008/2018 – 2018/0801(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0008/2018),

–  като взе предвид член 121 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0027/2018),

А.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че на своето заседание от 20 февруари 2018 г. Комисията по бюджетен контрол изслуша предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата;

1.  изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Анеми Търтелбоом за член на Сметната палата;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Автобиография на Анеми Търтелбоом

Публични длъжности и задължения

2016—досега  Депутат от белгийския федерален парламент

2014—2016 г.  Първи заместник-министър, министър за бюджета, финансите и енергетиката, Правителство на Фламандския регион

2012—2014 г.  Министър на правосъдието, Федерално правителство на Белгия

2009—2012 г.  Министър на вътрешните работи, Федерално правителство на Белгия

2008—2009 г.  Министър за убежището и миграцията, Федерално правителство на Белгия

2008—2014 г.  Член, Съвет по правосъдие и вътрешни работи, Европейски съюз

2010  Председател, Съвет по правосъдие и вътрешни работи, Европейски съюз

2003—2007 г.  Депутат от белгийския федерален парламент

2012—досега  Член на градския съвет на Антверпен

2012—досега  Член на Съвета на директорите, пристанище Антверпен

2006—2012 г.  Член на градския съвет на Антверпен

2000—2006 г.  Член на Публичния център за социален патронаж на Пюрс

2008   Член на персонала, Кабинет на министър-председателя

2001—2003 г.  Началник на отдел „Маркетинг“, Katholieke Hogeschool Leuven

1993—2001 г.  Преподавател, Katholieke Hogeschool Leuven

Образование

1993    Магистър по икономика (с отличие), Katholieke Universiteit Leuven

1988    Сертификат за учител, Guardini

Езици

Нидерландски език  Майчин език

Английски език  свободно

Френски език    свободно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ ОТ Анеми Търтелбоом НА ВЪПРОСНИКА

Професионален опит

1.  Моля, посочете Вашия професионален опит в областта на публичните финанси, независимо дали става въпрос за бюджетно планиране, изпълнение или управление на бюджета, или бюджетен контрол, или одит.

Макар автобиографията ми да представя целия ми професионален стаж, тук представям подробно опита си в горепосочените области, като първата ми среща с тези области беше докато учех икономика. Придобих задълбочено разбиране за основните принципи на планирането, управлението и контрола на публични финанси най-вече в курсовете по публични финанси. По-късно, в хода на професионалното си развитие, разчитах на тези знания, като преподавах на студенти в университетски колеж по програмата за счетоводство и фискална политика.

По време на мандата ми като първи заместник-министър, министър на бюджета, финансите и енергетиката във Фламандското правителство, управлението на публичните финанси и отговорността за отчитането и одитирането на използването на публични средства бяха моята основна грижа . Отговарях за съставянето и контрола върху бюджета за 2014 г. и 2015 г. През този период установих тясно сътрудничество с Белгийската сметна палата и изисквах както годишните отчети за фламандския бюджет, така и специални доклади, освен всичко друго, за сигурността на информацията на Фламандската данъчна агенция, и приложението на Европейската система от сметки (ESA) от Фламандското правителство. Освен това, участвах в оценката на финансовия и бюджетен ефект от шестата държавна реформа в Белгия.

През цялата ми политическа кариера публичните финанси винаги са имали ключова роля в работата ми. След като служих много мандати като член на белгийската федерална Камара на представителите и осем години във Федералното и Фламандското правителство, аз съм достатъчно запознат с основните отговорности, които съпътстват управлението и контрола на публичните финанси.

През годините, в които бях министър в белгийското правителство, отговаряйки последователно за департаментите за сигурност, убежището и миграцията, вътрешните работи и правосъдието, аз изготвих бюджетните планове за всеки департамент и освен това координирах техния контрол. Постоянно съм се стремила да оптимизирам ефективността и производителността и съм изискала многобройни одити от белгийската Сметна палата в тази връзка.

Освен това, като министър на департаментите за вътрешна сигурност, съм работила в тясно сътрудничество с Постоянния комитет за наблюдение на полицията, както и белгийската Комисия за надзор за законност върху разузнавателната дейност. И двата органа осъществяват одити в белгийската структура за сигурност и разузнаване, като и двата имат съществено значение за ефективното ръководене и реформиране на съответните ведомства в сферата на сигурността.

Освен това съм сътрудничила на Висшия съвет за правосъдие, който, наред с другото, помага на белгийската съдебна система да работи по-добре чрез външен контрол, осъществяван чрез одити.

2.  Кои са Вашите най-значими постижения в професионалната Ви кариера?

Фокусът ми като белгийски министър на правосъдието беше насочен към първата задълбочена реформа на структурите на белгийския съд след Наполеон. Реформата включваше, наред с другото, намаляване на броя на съдебните райони от 27 на 12, общо засилване на третата власт чрез предоставяне на повече самостоятелност на магистратите и преминаване към ориентирана към постиженията култура, в която договорите за управление ще бъдат използвани и одитирани от белгийската върховна одитна институция, за да се увеличи ефективността и да се оцени ефикасността. Увеличаването на ефективността беше целта на всички мои реформи през този период. В допълнение към това, през този период надзиравах разработването на белгийски арбитражен кодекс, който да позволява на дружествата да уреждат споровете си чрез арбитраж и медиация, а не чрез съдебни битки.

Ефективността и прозрачността бяха също водещите принципи за моите реформи като министър на вътрешните работи. Под мой надзор беше извършена реформа на пожарната служба и беше намален броят на полицейските райони. Тези реформи съвпаднаха с бурни години в Министерството на вътрешните работи, което отговаряше за управлението на множество бедствия, като голяма газова експлозия, влакова катастрофа и наводнения. Освен това се справих с изненадващ избор и с белгийското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Като член на Фламандското правителство се занимавах основно с данъчната реформа. Отговарях за намаляването на данъците на разделящи се двойки при подялбата на жилището им. Освен това насочих данъчните разпоредби относно личния превоз в зелена посока, за да се осигурят бонуси за автомобилите с ниски или нулеви емисии. Накрая, заложих основата за цялостна реформа на наследственото право и данъци, която понастоящем се завършва от моя наследник.

3.  Какъв е Вашият професионален опит в международни мултикултурни и многоезикови организации или институции, базирани извън Вашата държава на произход?

Работата в международна среда е постоянен аспект от моята кариера. Сред отговорностите ми като министър на сигурността беше представителството на Белгия в Съвета за правосъдие и вътрешни работи (ПВР), на който бях член в продължение на шест години и който председателствах по време на белгийското председателство през 2010 г. Като председател на ПВР, участвах в множество тристранни разговори по сигурността, във Вашингтон и Брюксел, и относно тероризма и радикализацията, в Мадрид. Освен това, поддържах редовни контакти и провеждах редовни срещи с международни организации, като Организацията на обединените нации, Съвета на Европа, ОИСР, Европол и Евроюст, както и двустранни разговори с редица държави партньори, като Мароко и Гърция.Като министър на енергетиката във Фламандското правителство аз често посещавах иновативни енергийни проекти в чужбина и продължително сътрудничих в съвета на Бенелюкс.

В допълнение към това, работата ми като депутат в Парламента ми предостави големи възможности да си сътруднича с международни организации. Посещавала съм и съм била основен оратор на най-различни конференции и съм сътрудничила по много международни инициативи. Основната реч на срещата на върха на GLOBSEC Tatra през 2016 г. и последващата работа по GLOBSEC Intelligence Reform Initiative (GIRI) заслужават специално споменаване. Участвах в мисията на ОССЕ за наблюдение на избори за изборите в Армения през 2016 г.

Освен това от август до декември 2017 г. живях и учих в мултикултурна и многоезикова среда, когато бях избрана за Програмата Yale Greenberg World Fellows. В този университет от Бръшляновата лига аз не просто посещавах една трудна програма, но освен това изнесох няколко лекции относно Европейския съюз и обучих редица международни студенти за планиране на бъдещата им кариера по време на тяхното обучение.

4.  Били ли сте освобождавана от отговорност за предходно изпълняваните от Вас управленски функции, ако се прилага такава процедура?

Съгласно белгийското право, парламентът одобрява годишния доклад на правителството за изпълнението на бюджета, след като изслушва решението на белгийската Сметна палата. Подобна процедура съществува за изпълнението на бюджета във Фламандския регион. От правна гледна точка тези процедури се различават в много отношения от процедурата по освобождаване в Европейския парламент.

5.  Кои от предходно заеманите от Вас професионални длъжности са в резултат на политическо назначение?

Както е обяснено в автобиографията ми и моите отговори на предишните въпроси, съм заемала четири различни министерски позиции, последователно като: (1) Министър на убежището и миграцията, (2) Министър на вътрешните работи, и (3) Министър на правосъдието (всички в белгийското правителство), и (4) Първи заместник- министър, министър на бюджета, финансите и енергетиката във Фламандското правителство. Всички тези длъжности са в резултат на политически назначения.

Освен това, като избран съветник на градския съвет на Антверпен, бях номинирана да представлявам съвета в Съвета на директорите на пристанището на Антверпен, както и неговия одиторски комитет. От 2006 г. до 2012 г. бях номинирана за общински съветник на община Puurs, където заседавах в местния съвет на Публичния център за социален патронаж (OCMW/CPAS).

6.  Кои са трите най-важни решения, във взимането на които сте взели участие в професионалната Ви кариера?

Както е посочено в предходния въпрос, общата реформа на съдебната система, която наблюдавах, е сред най-големите постижения в моята професионална кариера и включва най-важните решения, във вземането на които съм участвала. Главната цел на тази реформа е прехвърляне на финансова компетентност, която предоставя на съдебните райони по-голяма финансова автономия и която белгийската Сметна палата е компетентна да одитира. Тези реформи значително увеличават качеството на изпълнение и ефективността на цялата съдебна система.

Бях страна по преговорите и окончателните решения относно шестата държавна реформа на Белгия, която включваше значително допълнително прехвърляне на правомощия от национално на регионално равнище. Тази реформа беше резултат от формирането на белгийското правителство за 2010—2011 г. и реформата даде на регионите икономически и свързани със заетостта правомощия, и също така възложи на общностите отговорността за семейната политика. Освен това след реформата общностите и регионите се финансират по различен начин и имат по-голяма фискална автономия.

Аз бях първият министър в Белгия, отговорен за отделен ресор „Убежище и миграция“, при това, при трудни обстоятелства. Упоритата ми работа в правителството ме доведе до позицията на министър на вътрешните работи, първата жена на тази длъжност в историята на Белгия.

Участвала съм във вземането на още много тежки решения в хода на политическата ми кариера. За същите препращам към отговорите ми на въпроси 1—3.

Независимост

7.  Договорът установява, че членовете на Сметната палата трябва да са „напълно независими“ при изпълнението на своите функции. Как бихте прилагали това задължение при изпълнението на бъдещите Ви функции?

Независимостта е решаващо предварително условие за функционирането на която и да е върховна одитна институция. Тази независимост е закрепена в членове 285—287 от ДФЕС и подробно очертана в декларацията от Лима, приета от Международната организация на върховните одитни институции. Напълно подкрепям тези принципи и ще се придържам към тях безусловно като член на Палатата. Няма да се влияя от одитираните организации и няма да бъда зависима от тези организации, нито ще приемам инструкция от което и да е правителство или други лица.

За да гарантирам пълната ми независимост, ще се оттегля от своите политически длъжности и няма да провеждам никаква дейност, която би могла да засегне независимостта ми в бъдеще. При изпълнението на задълженията ми като член на Сметната палата, ще страня от всякакви ситуации на конфликт на интереси, включително извършване на външни професионални дейности или заемане на политически длъжности. Също така ще избягвам всяка ситуация, в която би могло да се възприеме, че съм в конфликт.

8.  Имате ли Вие или Ваши близки роднини (родители, братя и сестри, законен партньор и деца) стопанско или финансово участие или други ангажименти, които биха могли да се окажат в конфликт с бъдещите Ви функции?

Не. Нито аз, нито някой от близките ми роднини имаме търговска дейност, финансово участие или какъвто и да било друг ангажимент, който би могъл да бъде в конфликт с евентуалните ми задължения на член на Сметната палата.

9.  Готова ли сте да разкриете всички Ваши финансови интереси и други ангажименти пред председателя на Сметната палата и да ги оповестите публично?

Да, разбира се. Като избрано длъжностно лице в Белгия, аз вече съм била задължена да представя декларация за интереси, която винаги съм попълвала своевременно и точно.

10.  Страна ли сте по висящо съдебно производство? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

Не, не съм страна по висящо съдебно производство.

11.  Имате ли активна или изпълнителна роля в политиката? Ако отговорът е утвърдителен — на какво равнище? Заемали ли сте политическа длъжност през последните 18 месеца? Ако отговорът е утвърдителен, моля, представете подробности.

Да. Бях избрана в белгийската Камара на представителите на общите избори през 2014 г. и встъпих в длъжност през юни 2016 г. В парламента аз съм член на комисията по външни работи. Отделно от това, съм избрана за съветник в градския съвет на Антверпен от 1 януари 2013 г. Принадлежа към и съм член на бюрото на Фламандската партия (група на Открити фламандски либерали).

12.  Ще се откажете ли от заемането на всякакви изборни длъжности и ще преустановите ли изпълнението на всякакви отговорни функции в политическа партия, ако бъдете назначена за член на Сметната палата?

Да. Незабавно ще се оттегля от всички мои активни функции, за да изпълнявам независимо задълженията си като одитор.

13.  Как бихте постъпили в случай на сериозна нередност или дори в случай на измама и/или корупция, в които участват лица от Вашата държава членка на произход?

Няма разлика в измамата и корупцията при различните националности и същото следва да се отнася за мерките, които се предприемат срещу тях. Всеки член на Сметната палата следва да действа с пълна безпристрастност и почтеност, и да спазва вътрешните правила и стандартна процедура на Сметната палата. Поради тази причина, когато се натъкна на сериозна нередност, измама или корупция, засягаща едно или повече лица от моята държава членка, няма да действам по начин, различен от който и да е друг случай от моята държава членка, с професионализъм и активен подход.

В случай на подозрения за измама, своевременно бих съобщила на председателя на Сметната палата и бих се уверила, че случаите на измама са препратени към Европейската служба за борба с измамите (OLAF), както се изисква от решение на Сметната палата за сътрудничество между Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) по отношение на случаи на подозрения за измама от Европейската сметна палата по време на нейната одиторска работа или съобщени ѝ от трети лица като непоискано изобличаване.

Изпълнение на функциите

14.  Какви следва да бъдат според Вас главните характеристики на една култура на добро финансово управление във всяка публична служба? Как Сметната палата би могла да допринесе за нейното прилагане?

Основните характеристиките на една култура на добро финансово управление в дадена публична служба е наличието на въведени функционални системи и оперативни и контролни системи. Системите следва да бъдат изградени около модел на „Трите линии на защита“:

–  Функции, които отговарят и управляват риска

–  Функции, които наблюдават или се специализират в управлението на рисковете и спазването на закона

–  Функции, които предоставят независима гаранция, включително одит.

Цялото управление на парите на данъкоплатците във всяка публична служба би трябвало да следва принципите на трите аспекта, определени във Финансовия регламент, приложим спрямо общия бюджет на съюза: икономичност (получаване на ресурси в срок, в подходящото количество и качество при най-добра цена), ефикасност (представяне на най-добрия и полезен резултат от даденото ниво на изходни данни), и ефективност (постигане на посочените цели и планираните резултати от дейността). Като предоставя независими, релевантни одитни доклади по един своевременен начин, Сметната палата може да поддържа тези принципи на добро финансово управление.

Вътрешният контрол на финансовото управление е съществен елемент от доброто управление. Сметната палата играе решаваща роля при осигуряването на отчетност в институционалната рамка на Европейския съюз. Като издава доклади, които описват подробно добри практики и установяват ситуации, в които се изисква подобрение, Сметната палата е в уникалната позиция безпристрастно да информира и Европейския парламент, и гражданите на ЕС за това как се управляват техните средства. Тази роля и отчетност предоставят на Сметната палата споделената отговорност да повиши доверието на гражданите в институционалната рамка и финансовото управление на ЕС.

В допълнение към редовни финансови одити и одити на спазването на законите, доброто финансово управление означава и одити на изпълнението, важността на които разбрах в хода на своята кариера, както подчертах в отговора си на въпрос 1. От съществено значение е Европейската сметна палата да оценява дали която и да е култура на финансово управление в институционалната рамка на ЕС изпълнява заложените политически цели по икономичен и ефикасен начин. Констатациите и препоръките на Сметната палата следва да бъдат максимално изпълнявани от съответното ръководство в неговите процедури.

По този начин, като изпълнява ролята си безупречно, Сметната палата е от съществено значение за предпазването на веригата на прозрачност, почтеност и ясна отчетност в рамките на Европейския съюз. Годишният доклад на Сметната палата е основен елемент в постепенно подобряващото се стабилно финансово управление в рамките на ЕС и следва да бъде издаван по начин, който осигурява максимална относимост и полза.

15.  Съгласно Договора, от Сметната палата се изисква да подпомага Парламента при упражняването на правомощията му за контрол на изпълнението на бюджета. Как бихте подобрили допълнително сътрудничеството между Сметната палата и Европейския парламент (в частност неговата комисия по бюджетен контрол) с цел както засилване на публичния надзор над общите разходи, така и повишаване на икономическата му ефективност?

Европейската сметна палата е независима институция, но това не означава, че тя работи във вакуум. Въз основа на членове 287 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз, добрите взаимоотношения между Европейския парламент и особено неговата комисия за бюджетен контрол, са от ключово значение за надзора на изпълнението на бюджета на ЕС. Колкото по-добри са мерките, взети вследствие на докладите на Сметната палата от Европейския парламент, толкова по-значително ще бъде въздействието на констатациите и препоръките на Сметната палата . За да се увеличи максимално ефективното сътрудничество, приносът на Парламента се изисква в самото начало на етапа на планиране на работната програма на Сметната палата. В този смисъл, тесният диалог и честите контакти между Сметната палата и Парламента са от съществено значение. Бих се стремила да разбера нуждите на Европейския парламент от информация от гледна точка на одитния подход и резултатите от него и бих подкрепила годишната работна програма на Европейската сметна палата, която включва повече одити, фокусирани върху приоритетите на Европейския парламент за гражданите на ЕС.

Освен това, за да увеличи видимостта, Сметната палата следва да се стреми да си сътрудничи с по-широк кръг от комисии, особено когато става дума за специфични за сектора доклади. Макар, разбира се, Европейският парламент да решава автономно как да организира своята вътрешна работа, Сметната палата би могла да установи и препоръча области, в които едно по-широко сътрудничество би могло да е от полза и за двете институции.

16.  Според Вас каква е добавената стойност на одита на изпълнението и как заключенията от одита следва да бъдат включени в процедурите за управление?

Одитът на изпълнението се определя от Ръководството за одит на изпълнението на Европейската сметна палата и други международни стандарти като независима, обективна и надеждна проверка на това дали дадени начинания, системи, операции, програми, дейности или организации действат в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност и вземат предвид други относими аспекти като равенство, околна среда и етика. Така одитът на изпълнението е необходимо допълнение към финансовия одит, особено с оглед на нарастването на обема и сложността на правителствените програми, в които се използват пари на данъкоплатците. Поради това бих приветствала едно пренасочване на Сметната палата към по-добър баланс между финансовите одити и одитите на изпълнението. Одитите на изпълнението дават на Европейския парламент и на гражданите на ЕС по-добър поглед върху тяхната икономическа ефективност, като по този начин увеличават прозрачността и демократичната отчетност.

Одитите на изпълнението и произтичащите от тях (специални) доклади могат, в по-голяма степен от финансовите одити, да установят области, в които могат да бъдат повишени икономичността, ефикасността и ефективността. Тези констатации следва след това да бъдат съобщени по един ясен и практичен начин на Европейския парламент, съответните институции и обществеността, за да се повиши в максимална степен информираността и да се увеличи вероятността да се прилагат добри практики и други препоръки.

Освен това, графикът на тези одити на изпълнението трябва да бъде надлежно планиран. Внимателното планиране ще гарантира своевременната наличност на заключения и препоръки, които да послужат като фактор в процеса на вземане на решения на ЕС. Освен това те могат да бъдат в подкрепа на бъдещи редакции на нормативни актове, да подпомогнат предефинирането на политически цели и да осигурят информация за обсъждания по многогодишни финансови рамки и/или проект на бъдещи програми на ЕС.

17.  Как би могло да се подобри сътрудничеството между Сметната палата, националните одитни институции и Европейския парламент (комисия по бюджетен контрол) относно одита на бюджета на ЕС?

Макар относителната независимост между европейските и националните върховни одитни институции да остава съществена, както е посочено в член 287, параграф 3 от ДФЕС, е необходимо по-тясно сътрудничество в дух на доверие между тези нива. Това сътрудничество следва да се насърчава от Комитета за контакти на Европейската сметна палата и да обхваща различни подходи. На първо място Европейската сметна палата и националните одитни институции биха могли да увеличават споделянето на най-добри практики. Що се отнася до одитите по спазването на законните, Европейската сметна палата следва да разпространява своите относими методологии сред националните заинтересувани национални институции и обратно. Когато става дума за одити на изпълнението, институциите на европейско и национално равнище биха могли, макар и не без предизвикателства, да си сътрудничат в области, които изискват по-широк обществен консенсус. На второ място одитите на национално и европейско равнище биха могли да се координират, за да се избегне припокриване и за да се увеличи ефикасността.

Отбелязвам желанието на Европейския парламент за по-тясно сътрудничество в одита на бюджета на ЕС. Като член на Сметната палата бих планирала насърчаване на взаимоотношенията с Парламента и бих се ангажирала активно в диалог с комисията по бюджетен контрол и другите съответни заинтересувани лица.

18.  Как бихте развили допълнително докладването на Сметната палата с цел на Европейския парламент да се предоставя цялата необходима информация относно точността на данните, предоставени на Европейската комисия от държавите членки?

Всички доклади, съставени от Европейската сметна палата следва, преди всичко, да бъдат ясно предавани. Това изискване е подробно очертано в Стратегията на Европейската сметна палата за 2018—2020 г. Освен това докладите следва да бъдат относими, полезни и навременни.

За да представи Сметната палата ясни доклади, тя се нуждае от надеждна и точна информация, предоставена от държавите членки на Комисията. Тъй като Европейската сметна палата не може да иска от държавите членки тази информация директно, тя следва да подчертае важността на качеството на данните за Комисията в нейния диалог с държавите членки.

Целта на Европейската сметна палата следва винаги да бъде да се създава добавена стойност за работата на Европейския парламент. В тази връзка аз приветствам създаването от Европейската сметна палата на работна група на високо равнище, която да провери възможностите за допълнително увеличаване на добавената стойност на годишните ѝ доклади за нейните ползвалите, по-специално Европейския парламент. Това може да се извърши чрез предоставяне на повече географска информация, оценка на изпълнението за допълнителни области на бюджета на ЕС и извеждане на гаранции от системите за вътрешен контрол на равнище ЕС и държава членка. Тъй като тези предложения са приети през 2017 г., очаквам да видя добавената стойност в бъдещата отчетна дейност на Европейската сметна палата.

Други въпроси

19.  Ще оттеглите ли кандидатурата си, ако становището на Парламента е против назначаването Ви за член на Сметната палата?

Да.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Частично обновяване на членовете на Сметната палата - белгийският кандидат

Позовавания

05161/2018 – C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

11.1.2018

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

CONT

18.1.2018

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Indrek Tarand

17.1.2018

 

 

 

Дата на приемане

20.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Monica Macovei, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Brian Hayes, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Monika Smolková, Hilde Vautmans

Дата на внасяне

22.2.2018

Последно осъвременяване: 23 февруари 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност