ZPRÁVA o návrhu, aby byla Annemie Turtelboom jmenována členkou Účetního dvora

22.2.2018 - (C8‑0008/2018 – 2018/0801(NLE))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodaj: Indrek Tarand

Postup : 2018/0801(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0027/2018
Předložené texty :
A8-0027/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu, aby byla Annemie Turtelboom jmenována členkou Účetního dvora

(C8‑0008/2018 – 2018/0801(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0008/2018),

–  s ohledem na článek 121 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0027/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu zhodnotil kvalifikaci navrhované kandidátky, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že na své schůzi dne 20. února 2018 vyslechl Výbor pro rozpočtovou kontrolu kandidátku Rady na členku Účetního dvora;

1.  vydává kladné stanovisko k návrhu Rady, aby byla Annemie Turtelboom jmenována členkou Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru, jakož i ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.

PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS paní Annemie Turtelboom

Veřejné funkce

2016–současnost  Poslankyně belgického federálního parlamentu

2014–2016  Místopředsedkyně vlády, ministryně pro rozpočet, finance a energetiku, vlámská vláda

2012–2014   Ministryně spravedlnosti, federální vláda Belgického království

2009–2012  Ministryně vnitra, federální vláda Belgického království

2008–2009  Ministryně pro azyl a migraci, federální vláda Belgického království

2008–2014  Členka Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, Evropská unie

2010  Předsedkyně Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, Evropská unie

2003–2007  Poslankyně belgického federálního parlamentu

2012–současnost  Členka rady města Antverp

2012–současnost   Členka správní rady, přístav Antverpy  

2006–2012  Členka rady obce Puurs

2000–2006   Členka veřejného centra sociální podpory, Puurs

2008   Zaměstnankyně úřadu předsedy vlády  

2001–2003   Vedoucí marketingového oddělení, Katholieke Hogeschool Leuven

1993–2001   Vysokoškolská vyučující, Katholieke Hogeschool Leuven

Vzdělání

1993    Magisterský titul v oboru ekonomie (s vyznamenáním), Katholieke Universiteit Leuven

1988    Osvědčení o pedagogické způsobilosti, Guardini

Jazyky

Nizozemština   Mateřský jazyk

Angličtina  Plynně

Francouzština    Plynně

PŘÍLOHA 2: ODPOVĚDI paní Annemie Turtelboom NA DOTAZNÍK

Odborná praxe

1.  Podejte prosím výčet svých odborných zkušeností ve sféře veřejných financí, ať jde o rozpočtové plánování, plnění rozpočtu, rozpočtové řízení, rozpočtovou kontrolu, či audit.

Všechny mé profesní zkušenosti jsou uvedeny v mém životopise, ale rozvedu zde své zkušenosti ve výše uvedených oblastech. Poprvé jsem se s nimi setkala během studia ekonomie. Zejména díky kurzům veřejných financí jsem dokonale pochopila základní zásady plánování, řízení a kontroly veřejných financí. Později jsem v průběhu své kariéry na těchto znalostech stavěla při výuce studentů programu účetnictví a fiskální politika na univerzitě.

Během mého působení ve funkci místopředsedkyně vlády a ministryně pro rozpočet, finance a energetiku ve vlámské vládě byly řízení veřejných financí a odpovědnost za podávání zpráv o využívání veřejných prostředků a jeho kontrolu mým hlavním úkolem. Odpovídala jsem za návrh a kontrolu rozpočtu na roky 2014 a 2015. V tomto období jsem úzce spolupracovala s belgickým Účetním dvorem a požadovala jsem jak výroční zprávy o vlámském rozpočtu, tak zvláštní zprávy mimo jiné o informační bezpečnosti vlámského správce daně a o tom, jak vlámská vláda provádí evropský systém účtů (ESA). Dále jsem byla zapojena do posuzování finančního a rozpočtového dopadu šesté reformy belgického státu.

Během mé politické kariéry hrály v mé práci veřejné finance vždy klíčovou roli. Působila jsem několik funkčních období jako členka belgické federální Dolní komory a osm let ve federální a vlámské vládě, a tak si jsem dobře vědoma základních povinností, které se s řízením a kontrolou veřejných financí pojí.

V letech, kdy jsem působila jako ministryně v belgické vládě, jsem postupně odpovídala za bezpečnostní útvary, azyl a migraci, vnitřní věci a spravedlnost a pro každé ministerstvo jsem navrhovala rozpočtový plán a také jsem koordinovala jeho kontrolu. Vždy jsem usilovala o optimalizaci účinnosti a výkonnosti a za tímto účelem jsem belgický Účetní dvůr požádala o několik auditů.

Dále jsem jako ministryně pro vnitřní bezpečnost úzce spolupracovala se Stálým výborem pro dozor nad policií, jakož i s belgickým Stálým výborem pro přezkum zpravodajských služeb. Obě instituce provádějí audity výkonnosti belgické bezpečnostní a zpravodajské struktury a obě výrazně přispěly k efektivnímu fungování a reformování příslušných bezpečnostních útvarů.

Také jsem spolupracovala s Nejvyšší radou soudnictví, která mimo jiné prostřednictvím vnější kontroly v podobě auditů podporuje lepší fungování belgického soudního systému.

2.  Jakých nejvýraznějších úspěchů se Vám v profesní kariéře podařilo dosáhnout?

Ve funkci belgické ministryně spravedlnosti byla středem mého zájmu první důkladná reforma belgické soustavy soudů od dob Napoleona. Reforma zahrnovala mimo jiné snížení počtu soudních obvodů z 27 na 12, obecné posílení soudní moci poskytnutím větší autonomie soudcům a přechod na kulturu zaměřenou na výkonnost, v níž by smlouvy o řízení kontroloval belgický nejvyšší kontrolní úřad s cílem zvýšit efektivitu a posoudit účinnost. Zvyšování efektivity bylo v tomto období cílem všech mých reforem. Kromě toho jsem v tomto období dohlížela na přípravu belgického zákona o arbitráži, díky němuž společnosti mohou své spory řešit prostřednictvím arbitráže a mediace místo soudních sporů.

Efektivita a transparentnost byly také hlavními zásadami mých reforem ve funkci ministryně vnitra. Pod mým dohledem byla provedena reforma hasičského sboru a byl snížen počet policejních obvodů. Tyto reformy probíhaly v letech, které byly pro ministerstvo vnitra bouřlivé, neboť muselo řešit řadu pohrom, jako např. velký výbuch plynu, srážku vlaků a povodně. Také jsem zvládla neočekávané volby a belgické předsednictví v Radě Evropské unie.

Jako členka vlámské vlády jsem se převážně zabývala daňovou reformou. Odpovídala jsem za snížení daní pro rozcházející se páry při dělení jejich nemovitosti. Také jsem nasměrovala daňový zákoník „zeleným směrem“, aby poskytoval zvýhodnění na vozidla s nízkými či nulovými emisemi. Nakonec jsem položila základy důkladné reformy zákona o dědictví a dědické daně, kterou nyní dokončuje můj nástupce.

3.  Jakou máte profesní zkušenost z působení v mezinárodních multikulturních a vícejazyčných organizacích nebo institucích se sídlem mimo Vaši domovskou zemi?

Práce v mezinárodním prostředí je stále přítomným aspektem mé kariéry. Mezi mé povinnosti ve funkci ministryně bezpečnosti patřilo zastupování Belgie v Radě pro spravedlnost a vnitřní věci, jejíž členkou jsem byla šest let a jíž jsem v době belgického předsednictví v roce 2010 předsedala. Jako předsedkyně Rady pro spravedlnost a vnitřní věci jsem se účastnila několika třístranných rozhovorů o bezpečnosti ve Washingtonu a Bruselu a o terorismu a radikalizaci v Madridu. Dále jsem byla v pravidelném kontaktu s mezinárodními organizacemi, jako např. Organizací spojených národů, Radou Evropy, OECD, Europolem a Eurojustem, a účastnila se setkání s nimi i dvoustranných rozhovorů s řadou partnerských zemí, jako je Maroko nebo Řecko. Jako ministryně energetiky ve vlámské vládě jsem často navštěvovala inovační projekty v oblasti energie v zahraničí a soustavně jsem spolupracovala v radě Beneluxu.

Dále mi má práce poslankyně parlamentu poskytla dostatek příležitostí ke spolupráci s mezinárodními organizacemi. Účastnila jsem se celé řady konferencí, i jako hlavní řečnice, a spolupracovala jsem na mnoha mezinárodních iniciativách. Zvláštní zmínku si zaslouží hlavní projev na konferenci GLOBSEC Tatra Summit 2016 a následná práce na iniciativě organizace GLOBSEC pro reformu zpravodajských služeb. Zúčastnila jsem se volební pozorovatelské mise OBSE při volbách v Americe konaných v roce 2016.

Kromě toho jsem od srpna do prosince 2017 žila a studovala v multikulturním a vícejazyčném prostředí, když jsem byla vybrána do programu Greenberg World Fellows Yaleovy univerzity. Na této prestižní univerzitě jsem absolvovala náročný studijní program, ale také jsem měla několik přednášek o Evropské unii a několik mezinárodních studentů jsem připravila na plánování jejich kariéry v budoucnu v průběhu studií.

4.  Bylo Vám uděleno absolutorium za výkon řídících povinností, které jste plnila v minulosti, pokud takovýto postup existuje?

Podle belgického práva parlament po vyslechnutí rozhodnutí belgického Účetního dvora schvaluje výroční zprávu vlády o plnění rozpočtu. Podobný postup se vztahuje na plnění rozpočtu ve Vlámském regionu. Z právního hlediska se tyto postupy od postupu udělování absolutoria v Evropském parlamentu v mnoha ohledech liší.

5.  Které z Vašich dřívějších profesních funkcí byly výsledkem politického jmenování?

Jak uvádím ve svém životopise a v odpovědích na předcházející otázky, zastávala jsem čtyři různé ministerské pozice, a to v tomto pořadí: 1) ministryně pro azyl a migraci, 2) ministryně vnitra a 3) ministryně spravedlnosti (vše v belgické vládě) a 4) místopředsedkyně vlády a ministryně pro rozpočet, finance a energetiku ve vlámské vládě. Všechny tyto funkce byly výsledkem politického jmenování.

Dále jsem jako zvolená členka rady města Antverpy byla jmenována, abych radu zastupovala ve správní radě přístavu Antverpy a v jejím výboru pro audit. V období 2006 až 2012 jsem jako členka obecní rady obce Puurs byla jmenována, abych zasedala v radě místního veřejného centra sociální podpory (OCMW/CPAS).

6.  Na jakých třech nejdůležitějších rozhodnutích jste se ve svém profesním životě podílela?

Jak jsem uvedla u předcházejících otázek, všeobecná reforma na ministerstvu spravedlnosti, na niž jsem dohlížela, patří mezi největší úspěchy mé profesní kariéry a zahrnovala nejdůležitější rozhodnutí, na jakých jsem se podílela. Hlavním cílem této reformy je přenesení finančních pravomocí, díky čemuž soudní obvody získají větší finanční nezávislost a jejichž auditování přísluší belgickému Účetnímu dvoru. Tyto reformy výrazně zvyšují kvalitu výsledků a účinnost celého soudního systému.

Podílela jsem se na jednáních a na konečných rozhodnutích v rámci šesté reformy belgického státu, která zahrnovala další značné přenesení pravomocí z národní na regionální úroveň. Tato reforma byla výsledkem sestavování belgické vlády v letech 2010 a 2011 a poskytla regionům pravomoci v oblasti ekonomiky a zaměstnávání a také na komunity přenesla odpovědnost za rodinnou politiku. Kromě toho od této reformy jsou komunity a regiony financovány jiným způsobem a mají větší fiskální autonomii.

Byla jsem první ministryní v Belgii, která odpovídala za samostatný resort azylu a migrace, a to v obtížné situaci. Tvrdá práce ve vládě mě dostala na pozici ministryně vnitra, kdy jsem byla první ženou v této funkci v historii Belgie.

V průběhu své politické kariéry jsem se podílela na mnoha dalších důležitých rozhodnutích. Odkazuji v této souvislosti na své odpovědi na otázky 1–3.

Nezávislost

7.  Smlouva stanoví, že členové Účetního dvora musí svou funkci vykonávat „zcela nezávisle“. Jak byste tuto povinnost uplatňovala při výkonu svých budoucích povinností?

Nezávislost je zásadním předpokladem fungování jakékoli nejvyšší kontrolní instituce. Tato nezávislost je zakotvena v článcích 285–287 SFEU a rozsáhle popsána v Limské deklaraci, kterou vydala Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí. Tyto zásady plně podporuji a jako členka Účetního dvora je budu bezpodmínečně dodržovat. Nebudu ovlivněna auditovanými organizacemi a nebudu na nich závislá ani se nebudu řídit pokyny žádné vlády ani jiných stran.

Abych zaručila svou naprostou nezávislost, vzdám se všech svých politických mandátů a nebudu vykonávat žádnou činnost, která by mohla narušit mou nezávislost v budoucnu. Při plnění svých povinností členky bych se vyhýbala všem situacím střetu zájmů, včetně zahájení vedlejší odborné činnosti nebo zastávání politických mandátů. Také bych předcházela jakékoli situaci, v níž by se mohlo zdát, že jsem se dostala do konfliktu.

8.  Máte Vy nebo Vaši blízcí příbuzní (rodiče, sourozenci, partner(ka) a děti) nějaké obchodní nebo finanční podíly nebo jiné závazky, které by mohly být v konfliktu s Vašimi budoucími povinnostmi?

Ne. Ani já, ani žádný z mých blízkých příbuzných nevlastníme žádné obchodní či finanční společnosti ani nemáme žádné jiné závazky, které by mohly být ve střetu s mými budoucími povinnostmi coby členky Účetního dvora.

9.  Jste připravena informovat o veškerých svých finančních zájmech a jiných závazcích předsedu Účetního dvora a zveřejnit je?

Ano, samozřejmě. Jako volená úřední osoba v Belgii jsem již musela předložit prohlášení o zájmech, což jsem vždy splnila neprodleně a správně.

10.  Jste v současné době účastníkem nějakého soudního řízení? Pokud ano, uveďte podrobné informace.

Ne, v současné době nejsem účastníkem žádného soudního řízení.

11.  Působíte aktivně v politice nebo vykonáváte nějakou politickou funkci? Pokud ano, na jaké úrovni? Zastávala jste v posledních 18 měsících nějakou politickou funkci? Pokud ano, uveďte podrobné informace.

Ano. Ve všeobecných volbách v roce 2014 jsem byla zvolena do belgické Dolní komory a do úřadu jsem nastoupila v červnu 2016. V parlamentu jsem členkou Výboru pro zahraniční věci. Kromě toho jsem od 1. ledna 2013 zvolenou členkou městské rady města Antverp. Jsem členkou vlámské strany (Open Vld) i jejího předsednictva.

12.  Jste připravena po jmenování členkou Účetního dvora odstoupit z jakékoli volené funkce nebo se vzdát jakékoli aktivní funkce a s ní spojených odpovědností v politické straně?

Ano. Okamžitě odstoupím ze všech aktivních funkcí, abych mohla nezávisle vykonávat své povinnosti auditora.

13.  Jak byste postupovala v případě závažné nesrovnalosti, nebo dokonce podvodu či korupce, do kterého by byly zapleteny osoby v členském státě, z něhož pocházíte?

Podvod ani korupce nerozlišují mezi státními příslušnostmi, a tak by se mezi nimi nemělo rozlišovat ani při jejich řešení. Každý člen Účetního dvora by měl jednat zcela nestranně a bezúhonně a dodržovat vnitřní předpisy a standardní postupy Účetního dvora. Kdybych se setkala se závažnou nesrovnalostí, podvodem nebo korupcí, do nichž by byla zapletena jedna nebo více osob z mého členského státu, nejednala bych proto jinak než v jakémkoli jiném případě jakéhokoli jiného členského státu, s profesionalitou a proaktivním přístupem.

V případě podezření z podvodu bych o věci urychleně informovala předsedu Účetního dvora a zajistila bych, aby byly případy podvodu postoupeny Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), což ukládá rozhodnutí Účetního dvora o spolupráci mezi Účetním dvorem a úřadem OLAF týkající se případů, u nichž Účetní dvůr na základě provedeného auditu pojal podezření z podvodu nebo jež mu byly bez vyžádání nahlášeny třetími stranami.

Plnění povinností

14.  Jaké by měly být hlavní rysy kultury řádného finančního řízení při jakémkoli výkonu veřejné služby? Jak by mohl Evropský účetní dvůr pomoci je prosazovat?

Hlavním rysem řádného finančního řízení při výkonu veřejné služby jsou zavedené funkční systémy, jak provozní, tak kontrolní. Systémy by měly být založeny na modelu „tří linií obrany“:

–  funkce, které nesou a řídí rizika,

–  funkce, které dohlížejí na řízení rizik a dodržování předpisů nebo se na ně specializují,

–  funkce, které nezávisle poskytují jistotu, včetně auditu.

Veškeré nakládání s penězi daňových poplatníků při jakékoli veřejné službě by se mělo řídit třemi zásadami popsanými ve finančním nařízení, které se vztahují na souhrnný rozpočet Unie: zásada hospodárnosti (získávání zdrojů ve správnou dobu, ve správném množství a přiměřené kvalitě a za nejvýhodnější cenu), efektivnosti (dosažení co nejlepších užitečných výstupů při dané úrovni zdrojů) a účinnosti (dosažení stanovených cílů a zamýšlených výsledků činnosti). Účetní dvůr může tyto zásady řádného finančního řízení dodržovat včasným vypracováváním nezávislých příslušných auditních zpráv.

Nezbytným prvkem řádné správy je vnitřní kontrola finančního řízení. Účetní dvůr hraje zásadní úlohu při zajišťování odpovědnosti v institucionálním rámci Evropské unie. Díky vydávání zpráv popisujících osvědčené postupy a zjišťujících situace vyžadující zlepšení má Účetní dvůr jedinečné postavení, které mu umožňuje nestranně informovat jak Evropský parlament, tak občany EU o správě jejich finančních prostředků. Díky této roli a odpovědnosti Účetní dvůr sdílí odpovědnost za zvyšování důvěry občanů v institucionální rámec a finanční řízení EU.

Kromě běžných finančních auditů a auditů souladu s předpisy zahrnuje řádné finanční řízení také audity výkonnosti, jejichž význam jsem pochopila v průběhu své kariéry, jak jsem zdůraznila ve své odpovědi na otázku č. 1. Je nanejvýš důležité, aby Účetní dvůr posoudil, zda kultury finančního řízení v institucionálním rámci EU plní stanovené politické cíle hospodárně a efektivně. Zjištění a doporučení Účetního dvora by měla být provedena v maximální míře prostřednictvím odpovídajícího řízení jejich postupů.

Když Účetní dvůr svou úlohu zastává bezvadně, hraje klíčovou roli při zajišťování transparentnosti, integrity a jasné hierarchie odpovědnosti v rámci Evropské unie. Výroční zpráva Účetního dvora je základním prvkem postupného zlepšování řádného finančního řízení v rámci EU a měla by se vydávat způsobem, který zajistí její maximální relevantnost a užitečnost.

15.  Účetní dvůr má podle Smlouvy pomáhat Evropskému parlamentu při výkonu jeho pravomocí při kontrole plnění rozpočtu. Jak byste ještě více zlepšila spolupráci mezi Účetním dvorem a Evropským parlamentem (zejména jeho Výborem pro rozpočtovou kontrolu) ve snaze posílit jak veřejný dohled nad výdaji jako celkem, tak účelnost jejich vynakládání?

Účetní dvůr je nezávislá instituce, ale to neznamená, že funguje ve vakuu. Z článků 287 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie vyplývá, že dobrý vztah s Evropským parlamentem, a zvláště s Výborem pro rozpočtovou kontrolu, má zásadní význam pro dohled nad prováděním rozpočtu EU. Čím lepší budou opatření Evropského parlamentu přijatá na základě zpráv Účetního dvora, tím významnější dopad budou mít zjištění a doporučení Účetního dvora. Pro maximalizaci efektivní spolupráce musí Parlament přijít se svým příspěvkem již v rané fázi plánování pracovního programu Účetního dvora. Za tímto účelem je nezbytný úzký dialog a častý kontakt mezi Účetním dvorem a Parlamentem. Snažila bych se pochopit potřeby Evropského parlamentu, pokud jde o informace o koncepci a výstupech auditů, a podpořit roční pracovní program Účetního dvora s větším množstvím auditů zaměřených na priority EP pro občany EU.

Dále by Účetní dvůr v zájmu větší viditelnosti měl usilovat o spolupráci s širším okruhem výborů, zejména v souvislosti s odvětvovými zprávami. Evropský parlament o organizaci svého vnitřního fungování samozřejmě rozhoduje samostatně, ale Účetní dvůr by mohl identifikovat a doporučit oblasti, v kterých by širší spolupráce byla přínosem pro obě instituce.

16.  Jaký je podle Vašeho mínění přínos auditu výkonnosti a jak by měly být jeho výsledky využity při řídících postupech?

Audity výkonnosti jsou definovány v manuálu Účetního dvora k auditům výkonnosti a v jiných mezinárodních normách jako nezávislé, objektivní a spolehlivé posouzení toho, zda podniky, systémy, operace, programy, činnosti nebo organizace fungují v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti a zohledňují další příslušné zásady, jako je zásada rovnosti, ochrany životního prostředí a etiky. Proto jsou audity výkonnosti nezbytným doplňkem finančních auditů, zejména v situaci, kdy jsou vládní programy využívající peníze daňových poplatníků stále rozsáhlejší a složitější. Proto bych uvítala, kdyby se Účetní dvůr přiklonil k lepší rovnováze mezi finančními audity a audity výkonnosti. Audity výkonnosti poskytují Evropskému parlamentu a občanům EU lepší vhled do účelnosti vynakládání prostředků, čímž zvyšují transparentnost a demokratickou odpovědnost.

Oproti finančním auditům mohou audity výkonnosti a (zvláštní) zprávy o jejich výsledcích vymezit oblasti, v nichž je možné zlepšit hospodárnost, efektivnost a účinnost. Tato zjištění by poté měla být jasně a prakticky sdělena Evropskému parlamentu, příslušným institucím a široké veřejnosti, aby se maximalizovalo povědomí a zvýšila pravděpodobnost provádění osvědčených postupů a jiných doporučení.

Kromě toho je nezbytné řádně naplánovat harmonogram těchto auditů výkonnosti. Pečlivé plánování zajistí včasné zpřístupnění závěrů a doporučení, aby mohly sloužit jako příspěvek k rozhodovacímu procesu v EU. Mohou poté rovněž podpořit budoucí revize nařízení, pomáhat při novém vymezování politických cílů a sloužit jako podklad pro diskuse o víceletých finančních rámcích a/nebo přípravě budoucích programů EU.

17.  Jak by bylo možné zlepšit spolupráci mezi Účetním dvorem, vnitrostátními kontrolními institucemi a Evropským parlamentem (Výborem pro rozpočtovou kontrolu), pokud jde o audit rozpočtu EU?

Relativní vzájemná nezávislost evropských a vnitrostátních nejvyšších kontrolních institucí je sice stále zásadní, ovšem jak je uvedeno v čl. 287 odst. 3 SFEU, je nezbytná užší spolupráce se vzájemnou důvěrou mezi těmito úrovněmi. Tuto spolupráci by měl podporovat kontaktní výbor Účetního dvora a zahrnuje různé přístupy. Zaprvé, Účetní dvůr a vnitrostátní kontrolní instituce by mohly více sdílet osvědčené postupy. Pokud jde o audity souladu, měly by Účetní dvůr a vnitrostátní instituce, jež projeví zájem, sdílet své příslušné metodiky. Pokud jde o audity výkonnosti, mohly by instituce na evropské a vnitrostátní úrovni spolupracovat v oblastech, které vyžadují širší shodu ve společnosti, i když by se to neobešlo bez překážek. Zadruhé by mohly být audity na vnitrostátní a evropské úrovni koordinovány, aby se zabránilo překrývání a zvýšila se jejich efektivita.

Poukazuji na přání Evropského parlamentu zajistit užší spolupráci při provádění auditu rozpočtu EU. Jako členka Účetního dvora bych chtěla posílit vztah s Parlamentem a aktivně se zapojovat do dialogů s Výborem pro rozpočtovou kontrolu a dalšími příslušnými zúčastněnými subjekty.

18.  Jak byste dále rozvíjela vypracovávání zpráv Účetního dvora, aby Evropský parlament dostal veškeré potřebné informace o správnosti údajů, které členské státy poskytly Evropské komisi?

Všechny zprávy, které Účetní dvůr poskytne, by především měly být sdělovány jasně. Tento požadavek je komplexně popsán ve strategii Účetního dvora na období 2018–2020. Dále by zprávy měly být relevantní, užitečné a měly by být poskytovány včas.

Aby mohl Účetní dvůr vypracovávat jasné zprávy, potřebuje, aby členské státy Komisi poskytovaly spolehlivé a přesné informace. Účetní dvůr členské státy o tyto informace nemůže požádat přímo, proto by měl vůči Komisi zdůrazňovat význam kvality údajů v dialogu s členskými státy.

Cílem Účetního dvora by vždy mělo být vytváření přidané hodnoty pro činnost Evropského parlamentu. V této souvislosti vítám vytvoření pracovní skupiny na vysoké úrovni u Účetního dvora, jejímž úkolem je posoudit možnosti dalšího zvýšení přidané hodnoty jeho výročních zpráv pro jejich uživatele, zejména pro Evropský parlament. Lze to provést poskytováním většího množství zeměpisných údajů, posuzováním výkonnosti dalších oblastí rozpočtu EU a vyvozováním jistoty z interních kontrol na úrovni EU a členských států. Jelikož tyto návrhy byly přijaty v roce 2017, těším se na přidanou hodnotu budoucích zpráv Účetního dvora.

Další otázky

19.  Stáhnete svou kandidaturu v případě, že bude stanovisko Parlamentu k Vašemu jmenování členkou Účetního dvora záporné?

Ano.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Částečná obměna členů Účetního dvora - belgický kandidát

Referenční údaje

05161/2018 – C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

11.1.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CONT

18.1.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Indrek Tarand

17.1.2018

 

 

 

Datum přijetí

20.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Monica Macovei, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Brian Hayes, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Monika Smolková, Hilde Vautmans

Datum předložení

22.2.2018

Poslední aktualizace: 23. února 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí