ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Annemie Turtelboom ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

22.2.2018 - (C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Indrek Tarand

Διαδικασία : 2018/0801(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0027/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0027/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Annemie Turtelboom ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0008/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0027/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων της προτεινόμενης υποψήφιας, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κατά τη συνεδρίαση της 20ης Φεβρουαρίου 2018, προέβη σε ακρόαση της προτεινόμενης από το Συμβούλιο υποψήφιας για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί η Annemie Turtelboom μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ Annemie Turtelboom

Δημόσια αξιώματα και καθήκοντα

2016 έως σήμερα  Βουλευτής του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου του Βελγίου

2014 - 2016  Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργός Προϋπολογισμού, Οικονομικών και Ενέργειας, Κυβέρνηση της Φλάνδρας

2012 – 2014   Υπουργός Δικαιοσύνης της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης του Βελγίου

2009 – 2012  Υπουργός Εσωτερικών, Ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελγίου

2008 – 2009  Υπουργός για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Βελγίου

2008 – 2014  Μέλος του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Ένωση

2010  Πρόεδρος του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Ένωση

2003 – 2007  Βουλευτής του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου του Βελγίου

2012 έως σήμερα  Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Αμβέρσας

2012 έως σήμερα   Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του λιμένα της Αμβέρσας  

2006 – 2012  Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Puurs

2000 – 2006   Μέλος του Δημόσιου Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας του Puurs

2008   Μέλος του προσωπικού, Γραφείο του Πρωθυπουργού  

2001 – 2003   Προϊσταμένη του τμήματος Μάρκετινγκ, Katholieke Hogeschool Leuven

1993 – 2001   Λέκτορας, Katholieke Hogeschool Leuven

Εκπαίδευση

1993    Δίπλωμα μάστερ Οικονομικών (διάκριση), Katholieke Universiteit Leuven

1988    Πιστοποιητικό διδασκαλίας, Guardini

Γλώσσες

Ολλανδικά   Μητρική γλώσσα

Αγγλικά  Άριστα

Γαλλικά      Άριστα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Annemie Turtelboom ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επαγγελματική πείρα

1.  Παρακαλείσθε να αναφέρετε ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα στα δημόσια οικονομικά, ήτοι σε τομείς όπως ο δημοσιονομικός προγραμματισμός, η εκτέλεση ή η διαχείριση προϋπολογισμού, ο έλεγχος του προϋπολογισμού ή ο λογιστικός έλεγχος.

Στο βιογραφικό μου σημείωμα καταγράφεται όλη η επαγγελματική μου πείρα, αλλά προσθέτω εδώ την πείρα μου στους προαναφερθέντες τομείς. Η πρώτη μου επαφή με τους τομείς αυτούς ήταν κατά τη διάρκεια των οικονομικών μου σπουδών. Ιδίως στο πλαίσιο των μαθημάτων Δημόσιων Οικονομικών, απέκτησα εις βάθος γνώσεις των βασικών αρχών του σχεδιασμού, της διαχείρισης και του ελέγχου των δημοσίων οικονομικών. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, βασιζόμενη στις γνώσεις αυτές, δίδαξα φοιτητές πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος λογιστικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργού Προϋπολογισμού, Οικονομικών και Ενέργειας στη Φλαμανδική Κυβέρνηση, η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και η ευθύνη για την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο της χρησιμοποίησης των δημοσίων πόρων αποτελούσαν το πρωταρχικό μου μέλημα. Ήμουν υπεύθυνη για την κατάρτιση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού του 2014 και του 2015. Κατά την περίοδο αυτή, συνεργάστηκα στενά με το Βελγικό Ελεγκτικό Συνέδριο, και ζήτησα την εκπόνηση των δύο ετήσιων εκθέσεων σχετικά με τον φλαμανδικό προϋπολογισμό, καθώς και ειδικών εκθέσεων σχετικά με, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια των πληροφοριών της Φλαμανδικής Φορολογικής Υπηρεσίας και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΛ) από τη Φλαμανδική Κυβέρνηση. Επιπλέον, συμμετείχα στην αποτίμηση του χρηματοοικονομικού και δημοσιονομικού αντίκτυπου της έκτης κρατικής μεταρρύθμισης του Βελγίου.

Σε όλη την πολιτική μου σταδιοδρομία, τα δημόσια οικονομικά διαδραμάτιζαν πάντοτε καίριο ρόλο στην άσκηση των καθηκόντων μου. Έχοντας υπηρετήσει πολλαπλές θητείες ως μέλος της Βελγικής Ομοσπονδιακής Βουλής των Αντιπροσώπων και οκτώ χρόνια στην Ομοσπονδιακή και στην Φλαμανδική Κυβέρνηση, γνωρίζω καλά τις θεμελιώδεις ευθύνες που συνδέονται με τη διαχείριση και τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως υπουργού της βελγικής κυβέρνησης, αρμόδιας για την ασφάλεια, το άσυλο και τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και τη δικαιοσύνη διαδοχικά, εκπονούσα τα σχέδια προϋπολογισμού για κάθε υπηρεσία και συντόνιζα επίσης τον έλεγχό τους. Κατέβαλλα συνεχείς προσπάθειες για να βελτιστοποιηθούν η αποτελεσματικότητα και οι επιδόσεις, και ζήτησα επανειλημμένως ελέγχους από το Βελγικό Ελεγκτικό Συνέδριο για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Επιπλέον, ως υπουργός αρμόδια για τις υπηρεσίες εσωτερικής ασφαλείας, συνεργάστηκα στενά με τη μόνιμη επιτροπή αστυνομικής παρακολούθησης, καθώς και με τη βελγική Μόνιμη Επιτροπή Αξιολόγησης των Υπηρεσιών Πληροφοριών. Τα δύο αυτά όργανα πραγματοποιούν ελέγχους των επιδόσεων στο πλαίσιο των βελγικών υπηρεσιών ασφάλειας και πληροφοριών και είχαν ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματική λειτουργία και μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ασφαλείας.

Επίσης, συνεργάστηκα με το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαιοσύνης, το οποίο, μεταξύ άλλων, επικουρεί το βελγικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης να λειτουργήσει καλύτερα μέσω εξωτερικής επιτήρησης με τη διενέργεια ελέγχων.

2.  Ποιες υπήρξαν οι σημαντικότερες επιτυχίες σας στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία;

Στόχος μου ως Υπουργού Δικαιοσύνης του Βελγίου ήταν η πρώτη εις βάθος μεταρρύθμιση της δομής των βελγικών δικαστηρίων από την εποχή του Ναπολέοντα. Η μεταρρύθμιση περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη μείωση του αριθμού των δικαστικών περιφερειών από 27 σε 12, τη γενική ενίσχυση του τρίτου σκέλους, παρέχοντας μεγαλύτερη αυτονομία στους δικαστές, και τη στροφή προς μια νοοτροπία προσανατολισμένη στις επιδόσεις, στο πλαίσιο της οποίας συμφωνίες διαχείρισης θα χρησιμοποιούνται και θα ελέγχονται από το Ανώτατο Ελεγκτικό Όργανο του Βελγίου, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας. Η αύξηση της αποδοτικότητας ήταν ο στόχος όλων των μεταρρυθμίσεών μου κατά την εν λόγω περίοδο. Επιπλέον, κατά την περίοδο αυτή, επιτηρούσα την ανάπτυξη ενός βελγικού νομικού κώδικα διαιτησίας, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιλύουν τις διαφορές τους μέσω διαιτησίας και διαμεσολάβησης αντί μέσω δικαστικών διαμαχών.

Η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια αποτελούσαν επίσης τις κατευθυντήριες αρχές για τις μεταρρυθμίσεις μου ως Υπουργού Εσωτερικών. Υπό την εποπτεία μου, πραγματοποιήθηκε η μεταρρύθμιση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μειώθηκε ο αριθμός των αστυνομικών διαμερισμάτων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές συνέπεσαν με ταραχώδη έτη στο Υπουργείο Εσωτερικών, που ήταν υπεύθυνο για τη διαχείριση πολλών καταστροφών, όπως μια σοβαρή έκρηξη φυσικού αερίου, μια σύγκρουση αμαξοστοιχιών, και πλημμύρες. Επίσης διαχειρίστηκα πρόωρες εκλογές και τη βελγική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως μέλος της Φλαμανδικής Κυβέρνησης, το κύριο μέλημά μου ήταν η φορολογική μεταρρύθμιση. Ήμουν υπεύθυνη για τη μείωση των φόρων για ζευγάρια που έχουν κινήσει διαδικασία διαζυγίου όσον αφορά τη διαίρεση της κατοικίας τους. Επίσης ήμουν υπεύθυνη για την οικολογική μεταρρύθμιση του φορολογικού κώδικα σε σχέση με τις ιδιωτικές μεταφορές, ώστε να πριμοδοτούνται τα οχήματα χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών. Τέλος, έθεσα τις βάσεις για μια εκ βάθρων μεταρρύθμιση του κληρονομικού δικαίου και του φόρου κληρονομιάς, την οποία ολοκληρώνει τώρα ο διάδοχός μου.

3.  Ποια είναι η επαγγελματική σας πείρα από διεθνείς πολυπολιτισμικούς και πολυγλωσσικούς οργανισμούς ή ιδρύματα που εδρεύουν εκτός της χώρας καταγωγής σας;

Η εργασία σε διεθνές περιβάλλον αποτελεί διαρκές στοιχείο της σταδιοδρομίας μου. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων μου ως Υπουργού υπεύθυνης για υπηρεσίες ασφαλείας ήταν η εκπροσώπηση του Βελγίου στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ), του οποίου ήμουν μέλος επί έξι έτη και του οποίου προέδρευσα κατά τη διάρκεια της βελγικής Προεδρίας το 2010. Ως πρόεδρος του ΔΕΥ, έχω συμμετάσχει σε πολυάριθμες τριμερείς συνομιλίες για την ασφάλεια στην Ουάσινγκτον και στις Βρυξέλλες και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης στη Μαδρίτη. Επιπλέον, είχα τακτικές επαφές και συνεδριάσεις με διεθνείς οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπόλ και η Eurojust, καθώς και διμερείς συνομιλίες με ορισμένες χώρες εταίρους, όπως το Μαρόκο, και με την Ελλάδα. Ως Υπουργός Ενέργειας στη φλαμανδική κυβέρνηση, επισκέφθηκα συχνά καινοτόμα ενεργειακά έργα στο εξωτερικό και συνεργάστηκα επί μονίμου βάσεως με το Συμβούλιο της Μπενελούξ.

Παράλληλα, η εργασία μου ως μέλους του Κοινοβουλίου μου έδινε ευρείες δυνατότητες να συνεργάζομαι με διεθνείς οργανισμούς. Έχω παρευρεθεί σε πολλά και διάφορα συνέδρια, όπου ενίοτε ήμουν βασική ομιλήτρια, και συνεργάστηκα για την ανάληψη πολλών διεθνών πρωτοβουλιών. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ιδιαίτερα την ομιλία μου στη διάσκεψη κορυφής GLOBSEC το 2016 στην Τάτρα και τις συνακόλουθες εργασίες για την GLOBSEC Intelligence Reform Initiative (GIRI - πρωτοβουλία για τη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών πληροφοριών). Έλαβα μέρος στην αποστολή εκλογικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ για τις εκλογές του 2016 στην Αρμενία.

Επίσης, από τον Αύγουστο έως το Δεκέμβριο του 2017, έζησα και μελέτησα σε πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, όταν είχα επιλεγεί ως υπότροφος του προγράμματος «Yale Greenberg World Fellows». Σ’ αυτό το πανεπιστήμιο της κατηγορίας Ivy League, όχι μόνο παρακολούθησα απαιτητικό πρόγραμμα μαθημάτων, αλλά έδωσα επίσης διάφορες διαλέξεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και καθοδήγησα μερικούς διεθνείς φοιτητές σχετικά με το προγραμματισμό της μελλοντικής επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

4.  Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή για καθήκοντα διαχείρισης που εκτελέσατε στο παρελθόν, εφόσον προβλέπεται τέτοια διαδικασία;

Σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, το Κοινοβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση της κυβέρνησης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, αφού ακούσει την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Βελγίου. Παρόμοια διαδικασία προβλέπεται για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στην Περιφέρεια της Φλάνδρας. Από νομική άποψη, οι εν λόγω διαδικασίες διαφέρουν σε πολλά σημεία από τη διαδικασία απαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

5.  Ποια από τις επαγγελματικές θέσεις που κατείχατε στο παρελθόν είναι αποτέλεσμα πολιτικού διορισμού;

Όπως εξήγησα στο βιογραφικό μου σημείωμα και στις απαντήσεις μου σε προηγούμενες ερωτήσεις, θήτευσα σε τέσσερις διαφορετικές υπουργικές θέσεις διαδοχικά ως: (1) Υπουργός Ασύλου και Μετανάστευσης, (2) Υπουργός Εσωτερικών, και (3) Υπουργός Δικαιοσύνης (και οι τρεις θέσεις στη βελγική κυβέρνηση) και (4) Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργός Προϋπολογισμού, Οικονομικών και Ενέργειας στην Φλαμανδική Κυβέρνηση. Όλες αυτές οι θέσεις ήταν αποτέλεσμα πολιτικού διορισμού.

Επιπλέον, ως εκλεγμένη σύμβουλος του δημοτικού συμβουλίου της Αμβέρσας, έχω προταθεί για να εκπροσωπήσω το δημοτικό συμβούλιο στο διοικητικό συμβούλιο του λιμένα της Αμβέρσας, καθώς και στην επιτροπή ελέγχου του. Από το 2006 έως το 2012, συμμετείχα ως διορισθέν μέλος του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Puurs, στο συμβούλιο του τοπικού Δημοσίου Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας (OCMW/CPAS).

6.  Ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχατε κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού σας βίου;

Όπως περιγράφεται στις απαντήσεις μου στις προηγούμενες ερωτήσεις, η γενική μεταρρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την οποία είχα υπό την επίβλεψή μου, είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας και στο πλαίσιο αυτό τοποθετώ τις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων έλαβα μέρος. Ο κύριος στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αποκέντρωση των δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων, η οποία παρέχει μεγαλύτερη δημοσιονομική αυτονομία στις δικαστικές περιφέρειες, και την οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο του Βελγίου είναι αρμόδιο να ελέγχει. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αυξάνουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα των επιδόσεων και την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος.

Έλαβα μέρος στις διαπραγματεύσεις και στη λήψη των τελικών αποφάσεων της έκτης κρατικής μεταρρύθμισης του Βελγίου, που περιλάμβανε σημαντική περαιτέρω μετατόπιση των αρμοδιοτήτων από το εθνικό στο περιφερειακό επίπεδο. Η μεταρρύθμιση αυτή ήταν το αποτέλεσμα του σχηματισμού της βελγικής κυβέρνησης της περιόδου 2010-2011, και έδωσε στις περιφέρειες αρμοδιότητες στους τομείς της οικονομίας και της απασχόλησης, και στις κοινότητες την ευθύνη της οικογενειακής πολιτικής. Επιπλέον, από τη μεταρρύθμιση και έκτοτε, οι κοινότητες και οι περιφέρειες χρηματοδοτούνται με διαφορετικό τρόπο και έχουν μεγαλύτερη δημοσιονομική αυτονομία.

Ήμουν η πρώτη υπουργός του Βελγίου που ήταν αρμόδια για ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, και αυτό υπό δυσχερείς συνθήκες. Η σκληρή δουλειά μου στην κυβέρνηση με οδήγησε στο να αναλάβω τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων, ως πρώτη γυναίκα σ’ αυτή τη θέση εργασίας στην ιστορία του Βελγίου.

Συμμετείχα στη λήψη πολλών άλλων σοβαρών αποφάσεων κατά τη διάρκεια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας. Για τις εν λόγω αποφάσεις παραπέμπω στις απαντήσεις μου στις ερωτήσεις 1 έως 3.

Ανεξαρτησία

7.  Η Συνθήκη ορίζει ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους «με πλήρη ανεξαρτησία». Πώς θα εφαρμόζατε την υποχρέωση αυτή στην εκτέλεση των μελλοντικών σας καθηκόντων;

Η ανεξαρτησία αποτελεί κρίσιμης σημασίας προϋπόθεση για τη λειτουργία κάθε ανώτατου ελεγκτικού οργάνου. Η ανεξαρτησία αυτή κατοχυρώνεται στα άρθρα 285-287 ΣΛΕΕ, και προσδιορίζεται εκτενώς στη Δήλωση της Λίμας που εκδόθηκε από το Διεθνή Οργανισμό των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου. Στηρίζω πλήρως τις αρχές αυτές, και, ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα τις τηρώ ανεπιφύλακτα. Δεν θα επηρεαστώ από οργανισμούς που υποβάλλονται σε έλεγχο, και δεν θα εξαρτώμαι από τους οργανισμούς αυτούς ούτε θα λαμβάνω οδηγίες από οιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλα μέρη.

Για να εγγυηθώ την απόλυτη ανεξαρτησία μου, θα παραιτηθώ από τις πολιτικές μου εντολές και δεν θα ασκήσω καμία δραστηριότητα που θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ανεξαρτησία μου στο μέλλον. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου ως βουλευτή, θα αποφεύγω κάθε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή πολιτικών αξιωμάτων. Θα αποφεύγω επίσης οποιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία υπάρχει δυνατότητα θεωρηθεί ότι βρίσκομαι σε σύγκρουση συμφερόντων.

8.  Έχετε εσείς προσωπικά ή στενοί συγγενείς σας (γονείς, αδέλφια, νόμιμος σύντροφος και τέκνα) επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα;

Όχι. Ούτε εγώ ούτε κανένας από τους στενούς μου συγγενείς έχουμε επιχειρηματικά ή χρηματοοικονομικά ή οποιεσδήποτε άλλες δεσμεύσεις που θα συγκρούονταν ενδεχομένως με τα μελλοντικά μου καθήκοντα ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

9.  Προτίθεστε να γνωστοποιήσετε στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να δημοσιοποιήσετε όλα τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις σας;

Ναι, φυσικά. Δεδομένου ότι είμαι αιρετή αξιωματούχος στο Βέλγιο, μου έχει ήδη ζητηθεί να υποβάλω δήλωση συμφερόντων, την οποία έχω πάντοτε συμπληρώσει αμέσως και ορθώς.

10.  Εμπλέκεστε σε οιαδήποτε εν εξελίξει δικαστική διαδικασία; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Όχι, δεν εμπλέκομαι σε καμία εν εξελίξει δικαστική διαδικασία.

11.  Έχετε ενεργό ή εκτελεστικό ρόλο στην πολιτική; Εάν ναι, σε ποιο επίπεδο; Κατείχατε κάποια πολιτική θέση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών; Εάν ναι, παρακαλείσθε να υποβάλετε αναλυτικά στοιχεία.

Ναι. Στις γενικές εκλογές του 2014 εκλέχτηκα στην Βουλή των Αντιπροσώπων του Βελγίου και ανέλαβα καθήκοντα τον Ιούνιο του 2016. Στο κοινοβούλιο, είμαι μέλος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων. Ανεξάρτητα από αυτό, είμαι επίσης εκλεγμένο μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Αμβέρσας από την 1η Ιανουαρίου 2013. Ανήκω στο φλαμανδικό κόμμα Open Vld και είμαι μέλος του προεδρείου του.

12.  Θα παραιτηθείτε από οιοδήποτε αιρετό αξίωμα ή ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα εφόσον διοριστείτε μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Ναι. Θα παραιτηθώ αμέσως από όλες τις ενεργές αρμοδιότητές μου, προκειμένου να ασκήσω ανεξάρτητα τα καθήκοντά μου ως ελέγκτριας.

13.  Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη απάτης και/ή δωροδοκίας, στο οποίο ενέχονται άτομα από το κράτος μέλος καταγωγής σας;

Η απάτη και η διαφθορά δεν έχουν συγκεκριμένη εθνικότητα, και η αντιμετώπισή τους επίσης δεν πρέπει να έχει. Κάθε μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να ενεργεί με απόλυτη αμεροληψία και ακεραιότητα, και να συμμορφώνεται με τους εσωτερικούς κανόνες και τη συνήθη διαδικασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν αντιμετωπίσω σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, απάτης ή διαφθοράς στο οποία εμπλέκονται ένα ή περισσότερα πρόσωπα του κράτους μέλους μου, η προσέγγισή μου, επομένως, δεν θα είναι διαφορετική από αυτή που θα ακολουθούσα σε κάθε άλλη περίπτωση υπηκόου οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, με επαγγελματισμό και προδραστικότητα.

Σε περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης, θα αναφέρω αμέσως το θέμα στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και θα μεριμνήσω για την παραπομπή τους στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), όπως απαιτείται από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν υποψίες απάτης που εντοπίστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τη διάρκεια του ελέγχου ή που του έχουν γνωστοποιηθεί ως μη ζητηθείσες καταγγελίες από τρίτους.

Εκτέλεση καθηκόντων

14.  Ποια βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει μια αντίληψη χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία; Πώς θα μπορούσε να συμβάλει το ΕΕΣ στην επίτευξή της;

Το βασικό χαρακτηριστικό μιας αντίληψης χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε δημόσια υπηρεσία είναι το να υπάρχουν και να λειτουργούν συστήματα, τόσο επιχειρησιακά όσο και συστήματα ελέγχου. Τα συστήματα πρέπει να βασίζονται στο μοντέλο των «Τριών Γραμμών Άμυνας»:

–  Μονάδες που ελέγχουν και διαχειρίζονται τον κίνδυνο

–  Μονάδες που εποπτεύουν ή ειδικεύονται στη διαχείριση κινδύνων και τη συμμόρφωση

–  Μονάδες που παρέχουν ανεξάρτητη εξακρίβωση της αξιοπιστίας, συμπεριλαμβανομένου του λογιστικού ελέγχου.

Κάθε διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία πρέπει να ακολουθήσει τις τρεις -γνωστές ως «three E’s principles»- αρχές, που καθορίζονται στο δημοσιονομικό κανονισμό και εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης: οικονομία (έγκαιρη επίτευξη εισροών, στην ενδεδειγμένη ποσότητα και ποιότητα και στην καλύτερη τιμή), αποδοτικότητα (παραγωγή του μεγαλύτερου, πλέον χρήσιμου αποτελέσματος με το δεδομένο επίπεδο εισροών), και αποτελεσματικότητα (επίτευξη των καθορισμένων στόχων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της δραστηριότητας). Με την έγκαιρη υποβολή ανεξάρτητων, συναφών εκθέσεων δημοσιονομικού ελέγχου, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να τηρήσει αυτές τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ο εσωτερικός έλεγχος της δημοσιονομικής διαχείρισης αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της χρηστής διακυβέρνησης. Το Συνέδριο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της υποχρέωσης λογοδοσίας εντός του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκδίδοντας εκθέσεις που διευκρινίζουν τις ορθές πρακτικές και εντοπίζουν καταστάσεις που απαιτούν βελτίωση, το Ελεγκτικό Συνέδριο βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση για να ενημερώνει αμερόληπτα τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και τους πολίτες της ΕΕ για τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων τους. Βάσει του ρόλου αυτού και της υποχρέωσης λογοδοσίας, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την κοινή ευθύνη να μεριμνήσει ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο θεσμικό πλαίσιο και στη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ.

Πέραν των τακτικών δημοσιονομικών ελέγχων και ελέγχων συμμόρφωσης, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση απαιτεί επίσης ελέγχους επιδόσεων, τη σημασία των οποίων έχω καταλάβει καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, όπως επισημαίνεται στην απάντησή μου στην ερώτηση 1. Είναι ζωτικής σημασίας το ΕΕΣ να αξιολογεί κατά πόσον οποιαδήποτε αντίληψη δημοσιονομικής διαχείρισης εντός του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ, υλοποιεί τους καθορισμένους στόχους της πολιτικής κατά τρόπο οικονομικό και αποτελεσματικό. Τα πορίσματα και οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να εφαρμόζονται στο ακέραιο από τις εκάστοτε διοικήσεις στις διαδικασίες τους.

Ως εκ τούτου, όταν επιτελεί το ρόλο του άψογα, το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ουσιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της σαφούς αλυσίδας λογοδοσίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για τη σταδιακή βελτίωση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης εντός της ΕΕ και πρέπει να εκδίδεται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή συνάφεια και χρησιμότητα.

15.  Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να επικουρεί το Κοινοβούλιο στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πώς θα μπορούσατε να βελτιώσετε περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (και ειδικότερα με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) ώστε η δημόσια εποπτεία των γενικών δαπανών και η σχέση κόστους οφέλους να είναι καλύτερες;

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ανεξάρτητο θεσμικό όργανο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι λειτουργεί σε «συνθήκες κενού». Με βάση τα άρθρα 287 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια καλή σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ειδικότερα την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, είναι καίριας σημασίας για την εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ. Όσο καλύτερη η συνέχεια που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει στις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο σημαντικότερος θα είναι ο αντίκτυπος των πορισμάτων και συστάσεων του Συνεδρίου. Για να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική συνεργασία, η συμβολή του Κοινοβουλίου απαιτείται έγκαιρα, στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού του προγράμματος εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι ουσιαστικής σημασίας ο στενός διάλογος και οι τακτικές επαφές μεταξύ Ελεγκτικού Συνεδρίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα επιδιώξω να κατανοήσω τις ανάγκες ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την προσέγγιση και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του ελέγχου και θα στηρίξω το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενσωματώνοντας περισσότερους ελέγχους που θα εστιάζουν στις προτεραιότητες του ΕΚ προς όφελος των πολιτών της ΕΕ.

Επιπλέον, προκειμένου να αυξηθεί η προβολή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να προσπαθήσει να συνεργαστεί με ευρύτερο φάσμα επιτροπών, ιδίως σε ό, τι αφορά τις τομεακές εκθέσεις. Μολονότι, βεβαίως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει αυτόνομα για τον τρόπο με τον οποίο διοργανώνει την εσωτερική του λειτουργία, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα μπορούσε να εντοπίσει και να προτείνει τομείς στους οποίους μια ευρύτερη συνεργασία θα μπορούσε να είναι επωφελής για αμφότερα τα θεσμικά όργανα.

16.  Ποια νομίζετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επιδόσεων και με ποιους τρόπους θα πρέπει να ενσωματώνονται τα πορίσματα στις διαδικασίες διαχείρισης;

Ο έλεγχος των επιδόσεων ορίζεται από το εγχειρίδιο ελέγχου επιδόσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και από άλλα διεθνή πρότυπα, ως ανεξάρτητη, αντικειμενική και αξιόπιστη εξέταση του κατά πόσο επιχειρήσεις, συστήματα, δράσεις, προγράμματα, δραστηριότητες ή οργανισμοί λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, λαμβάνοντας υπόψη άλλους σχετικούς παράγοντες, όπως η ισότητα, το περιβάλλον και η δεοντολογία. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος επιδόσεων αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα του χρηματοοικονομικού ελέγχου, ιδίως αφού τα κρατικά προγράμματα που χρησιμοποιούν τα χρήματα των φορολογουμένων αυξάνονται σε μέγεθος και πολυπλοκότητα. Θα επικροτούσα επομένως μια μετάβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την κατεύθυνση μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των χρηματοοικονομικών ελέγχων και των ελέγχων επιδόσεων. Οι έλεγχοι επιδόσεων παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους πολίτες της ΕΕ καλύτερη εικόνα της αξίας του χρήματος και, ως εκ τούτου, αυξάνουν τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία.

Περισσότερο απ’ ό,τι οι δημοσιονομικοί έλεγχοι, οι έλεγχοι επιδόσεων και οι επακόλουθες (ειδικές) εκθέσεις μπορούν να εντοπίζουν τους τομείς όπου η οικονομία, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα μπορούν να αυξηθούν. Τα συμπεράσματα αυτά θα πρέπει στη συνέχεια να γνωστοποιούνται κατά σαφή και πρακτικό τρόπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα αρμόδια θεσμικά όργανα και το ευρύ κοινό, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευαισθητοποίηση και να αυξηθεί η πιθανότητα εφαρμογής των ορθών πρακτικών και άλλων συστάσεων.

Επιπλέον, το χρονοδιάγραμμα αυτών των ελέγχων επιδόσεων πρέπει να προγραμματιστεί δεόντως. Ο προσεκτικός σχεδιασμός θα διασφαλίσει ότι τα συμπεράσματα και οι συστάσεις είναι διαθέσιμα εγκαίρως για να χρησιμεύσουν ως συμβολή στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων της ΕΕ. Στη συνέχεια, μπορούν επίσης να υποστηρίξουν μελλοντικές αναθεωρήσεις των κανονισμών, να συμβάλουν στον επαναπροσδιορισμό των στόχων της πολιτικής, και να παράσχουν πληροφορίες για συζητήσεις σχετικά με τα πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια και/ή το σχεδιασμό μελλοντικών προγραμμάτων της ΕΕ.

17.  Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τα εθνικά όργανα ελέγχου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ;

Αφενός παραμένει ουσιαστικής σημασίας η σχετική ανεξαρτησία μεταξύ του ευρωπαϊκού και των εθνικών Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 287, παρ. 3 ΣΛΕΕ, αλλά αφετέρου χρειάζεται στενότερη συνεργασία σε πνεύμα εμπιστοσύνης μεταξύ των επιπέδων αυτών. Η συνεργασία αυτή πρέπει να προωθηθεί από την Επιτροπή Επαφών του ΕΕΣ και περιλαμβάνει διάφορες προσεγγίσεις. Πρώτον, το ΕΕΣ και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Όσον αφορά τον έλεγχο της συμμόρφωσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να διαδώσει τις σχετικές μεθόδους του μεταξύ των ενδιαφερομένων εθνικών θεσμικών οργάνων, και αντιστρόφως. Όσον αφορά τους ελέγχους επιδόσεων, ιδρύματα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν, αν και όχι χωρίς να αντιμετωπίσουν προκλήσεις, να συνεργαστούν σε τομείς που απαιτούν μια ευρύτερη συναίνεση στην κοινωνία. Δεύτερον, οι έλεγχοι σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσαν να συντονιστούν έτσι ώστε να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα.

Θα ήθελα να σημειώσω την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για στενότερη συνεργασία στον τομέα του λογιστικού ελέγχου του προϋπολογισμού της ΕΕ. Πρόθεσή μου, ως μέλους, θα είναι να ενισχύσω τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο και να συμμετάσχω ενεργά στον διάλογο τόσο με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού όσο και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

18.  Πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω η κατάρτιση εκθέσεων από το ΕΕΣ ώστε να εξασφαλίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Όλες οι εκθέσεις που εκδίδονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει, πρωτίστως, να κοινοποιούνται με σαφήνεια. Η απαίτηση αυτή περιγράφεται διεξοδικά στην στρατηγική του ΕΕΣ για την περίοδο 2018-2020. Επιπλέον, οι εκθέσεις πρέπει να είναι συναφείς, χρήσιμες και επίκαιρες.

Για να μπορέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο να συντάξει σαφείς εκθέσεις, χρειάζεται αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. Δεδομένου ότι το ΕΕΣ δεν μπορεί να ζητήσει τις πληροφορίες αυτές απευθείας από τα κράτη μέλη, πρέπει να τονίσει τη σημασία της ποιότητας των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Επιτροπή στο πλαίσιο του διαλόγου με τα κράτη μέλη.

Στόχος του ΕΕΣ θα πρέπει πάντα να είναι η προστιθέμενη αξία για το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, επικροτώ τη σύσταση από το Ελεγκτικό Συνέδριο μιας ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου που θα εξετάσει τις δυνατότητες περαιτέρω αύξησης της προστιθέμενης αξίας των ετήσιων εκθέσεών του για τους χρήστες, και ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή περισσότερων γεωγραφικών πληροφοριών, την αξιολόγηση των επιδόσεων για επιπρόσθετους τομείς του προϋπολογισμού της ΕΕ και με την αποκόμιση βεβαιότητας από τους διεθνείς ελέγχους σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών. Δεδομένου ότι οι εν λόγω προτάσεις εγκρίθηκαν το 2017, ευελπιστώ ότι αυτή η προστιθέμενη αξία θα είναι ορατή στις μελλοντικές εκθέσεις.

Άλλα ζητήματα

19.  Θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας εάν η γνώμη του Κοινοβουλίου για τον διορισμό σας ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρνητική;

Ναι.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος BE

Έγγραφα αναφοράς

05161/2018 – C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

11.1.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

18.1.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Indrek Tarand

17.1.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Monica Macovei, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Brian Hayes, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Monika Smolková, Hilde Vautmans

Ημερομηνία κατάθεσης

22.2.2018

Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου