MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Annemie Turtelboom tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

  22.2.2018 - (C8‑0008/2018 – 2018/0801(NLE))

  Talousarvion valvontavaliokunta
  Esittelijä: Indrek Tarand

  Menettely : 2018/0801(NLE)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0027/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0027/2018
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

  ehdotuksesta nimittää Annemie Turtelboom tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

  (C8‑0008/2018 – 2018/0801(NLE))

  (Kuuleminen)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0008/2018),

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan,

  –  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0027/2018),

  A.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

  B.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 20. helmikuuta 2018 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

  1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Annemie Turtelboom tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.

  LIITE 1: Annemie Turtelboomin ANSIOLUETTELO

  Julkiset virat ja tehtävät

  2016–nykyhetki  Belgian liittoparlamentin jäsen

  2014–2016  Varapääministeri sekä budjettiasiain-, raha-asiain- ja energiaministeri, Flanderin hallitus

  2012–2014   Oikeusministeri, Belgian liittohallitus

  2009–2012  Sisäasiainministeri, Belgian liittohallitus

  2008–2009  Turvapaikka- ja muuttoliikeministeri, Belgian liittohallitus

  2008–2014  Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioiden neuvoston jäsen

  2010  Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioiden neuvoston puheenjohtaja

  2003–2007  Belgian liittoparlamentin jäsen

  2012–nykyhetki  Antwerpenin kaupunginvaltuuston jäsen

  2012–nykyhetki   Hallituksen jäsen, Antwerpenin satama

  2006–2012  Puursin kunnanvaltuuston jäsen

  2000–2006   Puursin julkisen sosiaalihuollon keskuksen jäsen

  2008   Työntekijä, pääministerin kanslia

  2001–2003   Markkinointiyksikön päällikkö, Katholieke Hogeschool Leuven

  1993–2001   Lehtori, Katholieke Hogeschool Leuven

  Koulutus

  1993    MA in Economics (distinction) (filosofian maisteri, kauppatieteet, erinomaisin arvosanoin), Katholieke Universiteit Leuven

  1988    Todistus opettajankoulutuksesta, Guardini

  Kielet

  Hollanti   Äidinkieli

  Englanti  Sujuva taito

  Ranska      Sujuva taito

  LIITE 2: Annemie Turtelboomin VASTAUKSET KYSELYLOMAKKEESEEN

  Työkokemus

  1.  Kertokaa ammattikokemuksestanne julkisen talouden alalta. Kyse voi olla esimerkiksi talousarvion suunnittelusta, talousarvion toteuttamisesta tai varainhoidosta taikka talousarvion valvonnasta tai tilintarkastuksesta.

  Ansioluettelossani luetellaan kaikki työkokemukseni, mutta kerron tässä enemmän kokemuksestani mainituilla aloilla: Sain ensikosketuksen näihin aloihin kauppatieteen opinnoissani. Erityisesti julkisen talouden opintojaksoilla sain perusteelliset tiedot julkisen talouden suunnittelun, hoidon ja valvonnan perusperiaatteista. Myöhemmin työurani alussa vankensin tätä tietämystä opettamalla korkeakouluopiskelijoita kirjanpidon ja finanssipolitiikan ohjelmassa.

  Toimiessani varapääministerinä sekä budjettiasiain-, raha-asiain- ja energiaministerinä Flanderin hallituksessa tärkeimpiä tehtäviäni olivat julkisen talouden hoito sekä vastuu julkisten varojen käytöstä raportoinnista ja tilintarkastuksesta. Olin vastuussa vuosien 2014 ja 2015 talousarvion laatimisesta ja valvonnasta. Tänä aikana tein tiivistä yhteistyötä Belgian tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja pyysin laatimaan vuosikertomukset Flanderin talousarviosta sekä erityiskertomuksia muun muassa Flanderin veroviraston tietoturvasta ja Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän täytäntöönpanosta Flanderin hallituksessa. Lisäksi osallistuin kuudennen Belgian valtion uudistuksen finanssipoliittisten vaikutusten ja talousarviovaikutusten arviointiin.

  Julkinen talous on ollut keskeinen osa työtäni koko poliittisen urani ajan. Olen toiminut usean kauden ajan Belgian liittovaltion edustajainhuoneen jäsenenä ja kahdeksan vuotta liittohallituksessa ja Flanderin hallituksessa, joten olen hyvin perillä julkisen talouden hoitoon ja valvontaan liittyvistä keskeisistä velvollisuuksista.

  Ministerivuosinani Belgian hallituksessa olin vastuussa kulloinkin turvallisuusyksiköistä, turvapaikka- ja muuttoliikeasioista, sisäasioista ja oikeusasioista. Laadin talousarviosuunnitelmia kullekin yksikölle ja koordinoin niiden valvontaa. Olen pyrkinyt jatkuvasti parantamaan tehokkuutta ja tuloksellisuutta ja pyytänyt tätä varten useita tarkastuksia Belgian tilintarkastustuomioistuimelta.

  Lisäksi kansallisen turvallisuuden yksiköistä vastaavana ministerinä tein tiivistä yhteistyötä pysyvän poliisin valvontakomitean ja Belgian tiedustelupalvelujen pysyvän tarkastuskomitean kanssa. Molemmat elimet tekevät tuloksellisuuden tarkastuksia Belgian turvallisuus- ja tiedustelurakenteissa, ja niillä oli merkittävä rooli asiaankuuluvien turvallisuusyksiköiden tehokkaan toiminnan ja yksiköiden uudistamisen kannalta.

  Tein yhteistyötä myös korkean oikeusneuvoston kanssa, joka muun muassa auttaa Belgian oikeusjärjestelmää parantamaan toimintaansa tekemällä ulkoista valvontaa tarkastusten muodossa.

  2.  Mitkä ovat olleet tärkeimmät saavutuksenne työuranne aikana?

  Keskityin Belgian oikeusministerinä Belgian tuomioistuinjärjestelmän ensimmäiseen Napoleonin ajan jälkeiseen perusteelliseen uudistukseen. Uudistuksessa muun muassa vähennettiin tuomiopiirien määrää 27:stä 12:een, vahvistettiin yleisesti kolmatta haaraa lisäämällä tuomarien autonomiaa ja otettiin käyttöön tuloksellisuuteen pohjautuva toimintakulttuuri, jossa Belgian ylin tarkastuselin käyttää ja tarkastaa hallintosopimuksia tehokkuuden parantamiseksi ja vaikuttavuuden arvioimiseksi. Tehokkuuden parantaminen oli tavoitteena kaikissa tällä ajanjaksolla toteuttamissani uudistuksissa. Lisäksi valvoin tänä aikana Belgian välimiesmenettelyä koskevan lainsäädännön kehittämistä niin, että se mahdollistaa yritysten välisten riitojen selvittämisen välimiesmenettelyssä ja sovittelun avulla ja tuomioistuinkäsittelyjen välttämisen.

  Tehokkuus ja avoimuus olivat myös sisäasioista vastaavana ministerinä toteuttamieni uudistusten ohjaavia periaatteita. Johdollani toteutettiin pelastuslaitosuudistus ja vähennettiin poliisipiirien määrää. Nämä uudistukset toteutettiin sisäasioiden yksikön kannalta myrskyisinä vuosina, joina se oli vastuussa useiden katastrofien, kuten suuren kaasuräjähdyksen, junien yhteentörmäyksen ja tulvien, hallinnasta. Johdollani järjestettiin myös ylimääräiset vaalit ja Belgian EU-puheenjohtajuuskausi.

  Flanderin hallituksen jäsenenä keskityin pääasiassa verouudistukseen. Olin vastuussa siitä, että eroaville pareille talon jakamisesta aiheutuvia veroja alennettiin. Ohjasin myös henkilöliikenteen verotusta vihreämpään suuntaan tarjoamalla bonuksia vähäpäästöisille autoille ja nollapäästöautoille. Tämän lisäksi valmistelin perustan perintöoikeuden ja -verotuksen perusteelliselle uudistukselle, jota seuraajani toteuttaa parhaillaan.

  3.  Minkälaista ammattikokemusta Teillä on kansainvälisistä monikulttuurisista ja monikielisistä järjestöistä tai laitoksista, joiden päätoimipaikka on oman maanne ulkopuolella?

  Olen työskennellyt urallani jatkuvasti kansainvälisessä ympäristössä. Turvallisuusyksiköistä vastaavana ministerinä vastuualueisiini kuului edustaa Belgiaa oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa, jonka jäsen olin kuusi vuotta ja jonka puheenjohtajana toimin Belgian puheenjohtajuuskaudella vuonna 2010. Neuvoston puheenjohtajana osallistuin useisiin turvallisuutta koskeviin kolmikantaneuvotteluihin Washingtonissa ja Brysselissä sekä terrorismia ja radikalisoitumista koskeviin kolmikantaneuvotteluihin Madridissa. Lisäksi pidin säännöllisesti yhteyttä ja kokouksia kansainvälisten järjestöjen, kuten Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan neuvoston, OECD:n, Europolin ja Eurojustin, kanssa ja kävin kahdenvälisiä neuvotteluja useiden kumppanimaiden, kuten Marokon ja Kreikan, kanssa.

  Flanderin hallituksen energiaministerinä kävin usein ulkomailla tutustumassa innovatiivisiin energiahankkeisiin ja tein jatkuvasti yhteistyötä Benelux-maiden neuvostossa.

  Lisäksi työni parlamentin jäsenenä antoi minulle runsaasti mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa. Olen osallistunut useisiin erilaisiin seminaareihin ja ollut niissä pääpuhujana sekä tehnyt yhteistyötä useiden kansainvälisten aloitteiden parissa. Erityisesti on mainittava GLOBSEC Tatra -huippukokouksessa vuonna 2016 pitämäni pääpuhe ja sen jälkeen tekemäni työ GLOBSECin tiedustelu-uudistusaloitteen (GIRI) saralla. Osallistuin Etyjin vuoden 2016 Armenian vaalien vaalitarkkailuvaltuuskuntaan.

  Lisäksi elo–joulukuussa 2017 asuin ja opiskelin monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä, kun minut valittiin Yale Greenberg World Fellows -ohjelmaan. Tässä Ivy League -yliopistossa suoritin vaativan kurssiohjelman ja myös pidin useita Euroopan unionia käsitelleitä luentoja ja annoin tulevan työuran suunnittelua koskevaa valmennusta useille kansainvälisille opiskelijoille heidän opintojensa aikana.

  4.  Onko Teille myönnetty vastuuvapaus aiemmissa johtotehtävissänne, mikäli vastuuvapausmenettelyä on sovellettu?

  Belgian lainsäädännön mukaan parlamentti hyväksyy hallituksen vuotuisen talousarvion toteutusta koskevan kertomuksen kuultuaan Belgian tilintarkastustuomioistuimen tuomion. Vastaava menettely on käytössä Flanderin alueen talousarvion toteutuksen osalta. Oikeudellisesta näkökulmasta nämä menettelyt eroavat monin tavoin Euroopan parlamentin vastuuvapausmenettelystä.

  5.  Mihin aiemmista työtehtävistänne Teidät on nimitetty poliittisin perustein?

  Kuten ansioluettelostani ja edellä oleviin kysymyksiin antamistani vastauksistani käy ilmi, olen hoitanut neljää eri ministerin tehtävää, jotka ovat turvapaikka- ja muuttoliikeministeri, 2) sisäasiainministeri ja 3) oikeusministeri (kaikki nämä Belgian hallituksessa) sekä 4) varapääministeri ja budjettiasiain-, raha-asiain- ja energiaministeri Flanderin hallituksessa. Kaikkiin näihin tehtäviin minut nimitettiin poliittisin perustein.

  Lisäksi toimiessani vaaleilla valittuna Antwerpenin kaupunginvaltuuston valtuutettuna minut nimitettiin edustamaan valtuustoa Antwerpenin sataman hallituksessa ja sen tarkastuskomiteassa. Puursin kunnan kunnanvaltuutettuna toimiessani minut nimitettiin vuosiksi 2006–2012 paikallisen julkisen sosiaalihuollon keskuksen (OCMW/CPAS) neuvostoon.

  6.  Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joita olette ollut tekemässä uranne aikana?

  Kuten olen edellä antamissani vastauksissa kuvannut, valvomani oikeusyksikön yleisuudistus on työurani suurimpia saavutuksia, ja sen yhteydessä minun oli tehtävä urani tärkeimmät päätökset. Uudistuksen päätavoitteena on taloudellisen toimivallan siirtäminen, ja siinä lisätään tuomiopiirien taloudellista autonomiaa ja annetaan Belgian tilintarkastustuomioistuimelle toimivalta tehdä sitä koskevia tarkastuksia. Uudistukset parantavat merkittävästi koko oikeusjärjestelmän tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

  Osallistuin kuudetta Belgian valtion uudistusta koskeviin neuvotteluihin ja sitä koskevien päätösten tekemiseen. Uudistuksessa siirretään merkittävissä määrin muita toimivaltuuksia kansalliselta tasolta alueelliselle tasolle. Uudistus oli vuosina 2010–2011 toimineen Belgian hallituksen ansiota, ja siinä annettiin alueille taloudellista ja työllistämistä koskevaa toimivaltaa ja siirrettiin yhteisöille vastuu perhepolitiikasta. Lisäksi uudistuksen jälkeen yhteisöjä ja alueita rahoitetaan eri tavalla ja niillä on enemmän autonomiaa verotuksen saralla.

  Olin Belgian ensimmäinen turvapaikka- ja muuttoliikeministeri ja hoidin tehtävää vaikeissa olosuhteissa. Hallituksessa tekemäni kovan työn ansiosta pääsin hoitamaan sisäministerin tehtävää ensimmäisenä naisena Belgian historiassa.

  Olen ollut tekemässä monia muita tärkeitä päätöksiä poliittisen urani aikana. Viittaan näiden osalta kysymyksiin 1–3 antamiini vastauksiin.

  Riippumattomuus

  7.  Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet hoitavat tehtäväänsä ”täysin riippumattomina”. Miten noudattaisitte tätä vaatimusta tulevien tehtävienne hoidossa?

  Riippumattomuus on ensisijaisen tärkeä edellytys minkä tahansa ylimmän tarkastuselimen toiminnalle. Riippumattomuus on vahvistettu SEUT:n 285–287 artiklassa ja määritelty kattavasti ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen järjestön julkaisemassa Liman julistuksessa. Tuen täysin näitä periaatteita ja noudatan niitä ehdottomasti tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä. En anna tarkastettavien organisaatioiden vaikuttaa minuun enkä ole riippuvainen näistä organisaatioista. En myöskään ota vastaan ohjeita miltään hallitukselta tai muilta tahoilta.

  Täydellisen riippumattomuuteni varmistamiseksi eroan poliittisista tehtävistäni enkä harjoita minkäänlaista toimintaa, joka voisi vaarantaa riippumattomuuteni tulevaisuudessa. Jäsenen tehtäviä hoitaessani pysyttelisin erossa mahdollisista eturistiriitatilanteista, mukaan lukien ulkopuolisten työtehtävien tai poliittisten tehtävien hoitamisesta. Välttäisin myös mahdollisia tilanteita, joihin voitaisiin katsoa liittyvän eturistiriitoja.

  8.  Onko Teillä tai lähiomaisillanne (vanhemmillanne, sisaruksillanne, puolisollanne tai lapsillanne) yritys- tai rahoitusosakkuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla ristiriidassa tulevien työtehtävienne kanssa?

  Minulla tai lähiomaisillani ei ole yritys- tai rahoitusosakkuuksia tai muita sitoumuksia, jotka voisivat olla ristiriidassa tulevan työni kanssa tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä.

  9.  Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista taloudellisista sidonnaisuuksistanne ja muista sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne?

  Kyllä, luonnollisesti. Belgiassa vaaleilla valittuna virkamiehenä minua on jo vaadittu ilmoittamaan sidonnaisuuteni, ja olen aina noudattanut vaatimusta oikea-aikaisesti ja totuudenmukaisesti.

  10.  Oletteko osallisena jossakin vireillä olevassa oikeuskäsittelyssä? Jos olette, kertokaa siitä tarkemmin.

  En ole osallisena missään oikeuskäsittelyssä.

  11.  Oletteko aktiivisesti mukana tai vastuullisissa tehtävissä politiikassa? Jos olette, millä tasolla? Oletteko ollut poliittisessa tehtävässä viimeisten 18 kuukauden aikana? Jos olette, kertokaa siitä tarkemmin.

  Kyllä. Minut valittiin Belgian edustajainhuoneeseen vuoden 2014 parlamenttivaaleissa, ja otin tehtävän vastaan kesäkuussa 2016. Olen parlamentin ulkoasiainvaliokunnan jäsen. Olen lisäksi toiminut vaaleilla valittuna valtuutettuna Antwerpenin kaupunginvaltuustossa 1. tammikuuta 2013 lähtien. Olen flanderilaisen puolueen (Open Vld) jäsen ja kuulun sen puhemiehistöön.

  12.  Eroatteko kaikista tehtävistä, joihin Teidät on valittu vaaleilla, ja luovutteko kaikista poliittisen puolueen vastuutehtävistä, jos Teidät nimitetään tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi?

  Kyllä. Eroan välittömästi kaikista tämänhetkisistä tehtävistäni, jotta voin hoitaa tilintarkastustuomioistuimen jäsenen tehtäviä riippumattomasti.

  13.  Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai lahjontatapaukset, joissa on osallisena henkilöitä kotijäsenvaltiostanne?

  Kansalaisuudella ei ole merkitystä petosten ja lahjontatapausten yhteydessä eikä pitäisi olla myöskään niiden selvittämisessä. Kaikkien tilintarkastustuomioistuimen jäsenten olisi toimittava täysin puolueettomasti ja lahjomattomasti sekä noudatettava tilintarkastustuomioistuimen sisäisiä sääntöjä ja tavanomaisia menettelytapoja. Jos kohtaisin huomattavia väärinkäytöksiä, petoksia tai lahjontatapauksia, joissa on osallisena henkilöitä kotijäsenvaltiostani, toimisin tällöin samalla tavalla kuin mistä tahansa jäsenvaltiosta peräisin olevassa tapauksessa, eli ammattimaisesti ja proaktiivisesti.

  Epäillyssä petostapauksessa ilmoittaisin asiasta välittömästi tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja varmistaisin, että petostapaukset välitetään Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF), kuten edellytetään tilintarkastustuomioistuimen päätöksessä, joka koskee Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja OLAFin välistä yhteistyötä epäillyissä petostapauksissa, jotka tilintarkastustuomioistuin on havainnut tarkastustyössään tai jotka kolmannet osapuolet ovat ilmoittaneet sille nimettömästi.

  Tehtävien hoitaminen

  14.  Mitä olisi pidettävä moitteettoman varainhoidon kulttuurin tärkeimpinä ominaisuuksina julkishallinnossa? Miten Euroopan tilintarkastustuomioistuin voisi auttaa tällaisen kulttuurin luomisessa?

  Moitteettoman varainhoidon kulttuurin tärkeimpiä ominaisuuksia julkishallinnossa ovat käytössä olevat ja toimivat toiminnalliset ja valvonnalliset järjestelmät. Järjestelmät olisi rakennettava ”kolmen puolustuslinjan” mallin ympärille:

  –  toiminnot, jotka ottavat vastuun riskeistä ja hallitsevat niitä

  –  toiminnot, jotka valvovat riskinhallintaa ja sääntöjen noudattamista tai erikoistuvat niihin

  –  toiminnot, jotka tarjoavat riippumattomia vakuuksia, tarkastus mukaan lukien.

  Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavassa varainhoitoasetuksessa määriteltyä seuraavaa kolmea periaatetta olisi noudatettava aina, kun hoidetaan veronmaksajien varoja julkishallinnossa: taloudellisuus (varat otetaan käyttöön oikeaan aikaan ja ne ovat määrältään riittävät, laadultaan asianmukaiset ja kustannuksiltaan mahdollisimman edulliset), tehokkuus (saavutetaan käytetyillä varoilla parhaat mahdolliset tulokset) ja vaikuttavuus (saavutetaan toiminnalle asetetut tavoitteet ja siltä odotetut tulokset). Julkaisemalla oikea-aikaisesti riippumattomia ja merkityksellisiä tarkastuskertomuksia tilintarkastustuomioistuin voi kunnioittaa näitä moitteettoman varainhoidon periaatteita.

  Varainhoidon sisäinen valvonta on keskeinen osa hyvää hallintotapaa. Tilintarkastustuomioistuimella on ensisijaisen tärkeä rooli varmistaa vastuuvelvollisuus Euroopan unionin toimielimissä. Tilintarkastustuomioistuimella on ainutlaatuinen asema antaa puolueetonta tietoa sekä Euroopan parlamentille että EU:n kansalaisille siitä, kuinka heidän varojaan hoidetaan, antamalla kertomuksia, joissa kuvataan hyviä käytäntöjä ja kiinnitetään huomiota tilanteisiin, joissa tarvitaan parannusta. Tämän roolin ja vastuuvelvollisuuden myötä tilintarkastustuomioistuin jakaa vastuun lisätä kansalaisten luottamusta EU:n toimielimiin ja varainhoitoon.

  Moitteeton varainhoito edellyttää säännöllisten tilintarkastusten ja säännönmukaisuuden tarkastusten lisäksi tuloksellisuuden tarkastuksia, joiden merkityksen olen ymmärtänyt koko urani ajan, kuten painotin kysymykseen 1 antamassani vastauksessa. On ehdottoman tärkeää, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin arvioi, saavutetaanko asetetut toimintapoliittiset tavoitteet taloudellisesti ja tehokkaasti kunkin EU:n toimielimen varainhoidon kulttuurissa. Tilintarkastustuomioistuimen havainnot ja suositukset olisi pantava mahdollisimman hyvin täytäntöön asiaankuuluvissa hallintomenettelyissä.

  Näin ollen tilintarkastustuomioistuimen hoitaessa rooliaan moitteettomasti sillä on keskeinen merkitys avoimuuden ja lahjomattomuuden sekä selkeän vastuuvelvollisuusketjun varmistamisessa Euroopan unionissa. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus on perustavanlaatuinen väline, jolla voidaan vähitellen kehittää moitteetonta varainhoitoa EU:ssa, ja se olisi julkaistava niin, että varmistetaan mahdollisimman suuri merkityksellisyys ja hyödyllisyys.

  15.  Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on avustaa Euroopan parlamenttia sille kuuluvassa talousarvion toteutumisen valvontaa koskevassa tehtävässä. Miten parantaisitte entisestään tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin (erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnan) välistä yhteistyötä, jotta se edistäisi yleisen varainkäytön julkista valvontaa ja rahalle saataisiin paras mahdollinen vastine?

  Euroopan tilintarkastustuomioistuin on riippumaton toimielin, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että se toimisi tyhjiössä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 ja 319 artiklan perusteella hyvät suhteet Euroopan parlamenttiin ja erityisesti sen talousarvion valvontavaliokuntaan ovat keskeisiä EU:n talousarvion toteuttamisen valvonnan kannalta. Mitä paremmin Euroopan parlamentti seuraa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia, sitä merkittävämpi on tilintarkastustuomioistuimen havaintojen ja suositusten vaikutus. Mahdollisimman tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi parlamentin panosta tarvitaan jo tilintarkastustuomioistuimen työohjelman suunnitteluvaiheesta alkaen. Tätä varten tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin on välttämätöntä käydä tiivistä vuoropuhelua ja pitää säännöllisesti yhteyttä. Pyrkisin ymmärtämään Euroopan parlamentin tietotarpeet ja ottamaan ne huomioon tarkastusten lähestymistavassa ja tuotoksissa sekä tukemaan sitä, että tilintarkastustuomioistuimen vuosittaiseen työohjelmaan sisällytettäisiin enemmän tarkastuksia, joissa keskitytään EU:n kansalaisille tärkeisiin parlamentin painopistealoihin.

  Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen olisi näkyvyyden lisäämiseksi pyrittävä tekemään yhteistyötä entistä useamman valiokunnan kanssa erityisesti alakohtaisten kertomusten yhteydessä. Euroopan parlamentti toki päättää itsenäisesti sisäisen työskentelynsä järjestämisestä, mutta tilintarkastustuomioistuin voisi tunnistaa ja suositella aloja, joilla laajemmasta yhteistyöstä voisi olla hyötyä molemmille toimielimille.

  16.  Mitä lisäarvoa tuloksellisuuden tarkastukset mielestänne tuovat ja miten niiden tulokset olisi otettava huomioon hallintomenettelyissä?

  Tilintarkastustuomioistuimen tuloksellisuuden tarkastuksen käsikirjan määritelmän ja muiden kansainvälisten standardien mukaan tuloksellisuuden tarkastus on riippumaton, objektiivinen ja luotettava arvio siitä, toimivatko yritykset, järjestelmät, tukitoimenpiteet, ohjelmat, toiminnot tai organisaatiot taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti ja ottavatko ne huomioon muut arvot, kuten yhdenvertaisuuden, ympäristön ja eettisyyden. Siksi on tarpeen tehdä tuloksellisuuden tarkastuksia tilintarkastusten lisäksi erityisesti, koska veronmaksajien varoilla rahoitettavat hallitusten ohjelmat kasvavat ja monimutkaistuvat. Tämän vuoksi pitäisin myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin parantaisi tilintarkastusten ja tuloksellisuuden tarkastusten tasapainoa. Tuloksellisuuden tarkastusten myötä Euroopan parlamentti ja EU:n kansalaiset saavat paremman käsityksen siitä, mitä vastinetta he saavat rahoilleen, mikä lisää avoimuutta ja demokraattista vastuuta.

  Tuloksellisuuden tarkastusten ja niiden perusteella laadittavien (erityis-)kertomusten avulla voidaan tilintarkastuksia paremmin tunnistaa alat, joilla taloudellisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan parantaa. Näistä tuloksista olisi tiedotettava selkeästi ja käytännöllisesti Euroopan parlamentille, asiaankuuluville toimielimille ja kansalaisille tietoisuuden maksimoimiseksi sekä hyvien käytäntöjen ja muiden suositusten täytäntöönpanon todennäköisyyden lisäämiseksi.

  Lisäksi tuloksellisuuden tarkastusten aikataulu on suunniteltava hyvin. Huolellisella suunnittelulla varmistetaan, että päätelmät ja suositukset ovat saatavilla oikea-aikaisesti, jotta niitä voidaan käyttää hyödyksi EU:n päätöksentekoprosessissa. Ne voivat myös tukea asetusten tarkistamista tulevaisuudessa, auttaa määrittelemään uudelleen toimintapoliittisia tavoitteita ja antaa tietoa monivuotisista rahoituskehyksistä käytävien keskustelujen ja/tai tulevien EU:n ohjelmien suunnittelun tueksi.

  17.  Miten voitaisiin parantaa tilintarkastustuomioistuimen, kansallisten tilintarkastuselinten ja Euroopan parlamentin (talousarvion valvontavaliokunta) välistä yhteistyötä Euroopan unionin talousarvion tarkastamisessa?

  On ensisijaisen tärkeää säilyttää suhteellinen riippumattomuus EU:n ja kansallisen tason ylimpien tilintarkastuselinten välillä SEUT:n 287 artiklan 3 kohdan mukaisesti, mutta näiden elinten välinen entistä läheisempi luottamuksellinen yhteistyö on välttämätöntä. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen yhteyskomitean olisi edistettävä tätä yhteistyötä, johon kuuluu erilaisia lähestymistapoja. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuin ja kansalliset tilintarkastuselimet voisivat lisätä hyvien käytäntöjen vaihtoa. Tilintarkastustuomioistuimen olisi jaettava säännönmukaisuuden tarkastuksia koskevia menetelmiään kiinnostuneille kansallisille elimille ja päinvastoin. Tuloksellisuuden tarkastusten osalta EU:n ja kansallisen tason elimet voisivat tehdä yhteistyötä aloilla, joilla tarvitaan laajempaa yksimielisyyttä yhteiskunnassa, vaikka yhteistyöllä on omat haasteensa. Toiseksi kansallisen ja EU:n tason tarkastuksia voitaisiin koordinoida päällekkäisyyksien välttämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.

  Panen merkille Euroopan parlamentin toiveen tiivistää yhteistyötä EU:n talousarvion tarkastuksessa. Jäsenenä pyrkisin edistämään suhteita parlamenttiin ja käymään aktiivista vuoropuhelua talousarvion valvontavaliokunnan ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa.

  18.  Miten kehittäisitte Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raportointia edelleen niin, että Euroopan parlamentti saa kaikki tarvittavat tiedot jäsenvaltioiden Euroopan komissiolle toimittamien tietojen paikkansapitävyydestä?

  Kaikista Euroopan tilintarkastustuomioistuimen julkaisemista kertomuksista olisi ennen kaikkea tiedotettava selkeällä tavalla. Tämä vaatimus kuvataan kattavasti tilintarkastustuomioistuimen strategiassa vuosiksi 2018–2020. Lisäksi kertomusten olisi oltava merkityksellisiä, hyödyllisiä ja oikea-aikaisia.

  Jotta tilintarkastustuomioistuin voi tuottaa selkeitä kertomuksia, se tarvitsee luotettavia ja paikkansapitäviä jäsenvaltioiden komissiolle toimittamia tietoja. Koska tilintarkastustuomioistuin ei voi pyytää tällaisia tietoja suoraan jäsenvaltioilta, sen olisi painotettava komissiolle tietojen laadun merkitystä komission ja jäsenvaltioiden välisessä vuoropuhelussa.

  Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena olisi aina oltava tuottaa lisäarvoa Euroopan parlamentin työlle. Tässä suhteessa pidän myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen perustamaa korkean tason työryhmää, joka selvittää mahdollisuuksia lisätä entisestään tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusten käyttäjilleen, erityisesti Euroopan parlamentille, tuomaa lisäarvoa. Tämä voidaan toteuttaa tarjoamalla enemmän maantieteellisiä tietoja, arvioimalla entistä useamman EU:n talousarvion osa-alueen tuloksellisuutta ja hakemalla vakuuksia EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla tehtävästä sisäisestä valvonnasta. Ehdotukset hyväksyttiin vuonna 2017, joten odotan näkeväni niiden tuoman lisäarvon tulevissa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa.

  Muita kysymyksiä

  19.  Vetäydyttekö ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta nimittämiseenne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi on kielteinen?

  Kyllä.

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – Belgian ehdokas

  Viiteasiakirjat

  05161/2018 – C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE)

  Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

  11.1.2018

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  CONT

  18.1.2018

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Indrek Tarand

  17.1.2018

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  20.2.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  20

  2

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Monica Macovei, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Richard Ashworth, Brian Hayes, Miroslav Poche, Patricija Šulin

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Monika Smolková, Hilde Vautmans

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  22.2.2018

  Päivitetty viimeksi: 23. helmikuuta 2018
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö