Pranešimas - A8-0027/2018Pranešimas
A8-0027/2018

PRANEŠIMAS dėl siūlymo skirti Annemie Turtelboom Audito Rūmų nare

22.2.2018 - (C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE))

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Indrek Tarand

Procedūra : 2018/0801(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0027/2018
Pateikti tekstai :
A8-0027/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl siūlymo skirti Annemie Turtelboom Audito Rūmų nare

(C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0008/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0027/2018),

A.  kadangi Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas įvertino siūlomos kandidatės kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

B.  kadangi per 2018 m. vasario 20 d. Biudžeto kontrolės komiteto posėdį buvo surengtas kandidatės, kurią Taryba siūlo skirti Audito Rūmų nare, klausymas;

1.  teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo skirti Annemie Turtelboom Audito Rūmų nare;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir susipažinti – Audito Rūmams, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir valstybių narių audito institucijoms.

1 PRIEDAS. Annemie Turtelboom GYVENIMO APRAŠYMAS

Valstybės tarnyba ir pareigos

2016 m. – iki šiol  Belgijos federalinio parlamento narė

2014–2016 m.  Flandrijos vyriausybės ministro pirmininko pavaduotoja, biudžeto, finansų ir energetikos ministrė

2012–2014 m.   Belgijos federalinės vyriausybės teisingumo ministrė

2009–2012 m.  Belgijos federalinės vyriausybės vidaus reikalų ministrė

2008–2009 m.  Belgijos federalinės vyriausybės migracijos ir prieglobsčio politikos ministrė

2008–2014 m.  Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos narė

2010 m.  Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos pirmininkė

2003–2007 m.  Belgijos federalinio parlamento narė

2012 m. – iki šiol  Antverpeno miesto tarybos narė

2012 m. – iki šiol  Antverpeno uosto direktorių valdybos narė

2006–2012 m.  Piurso miesto tarybos narė

2000–2006 m.  Piurso miesto viešojo socialinės pagalbos centro narė

2008 m.   Ministro Pirmininko tarnybos narė

2001–2003 m.  Leveno katalikiškosios aukštosios mokyklos (nl. Katholieke Hogeschool Leuven) Rinkodaros fakulteto vadovė

1993–2001 m.  Leveno katalikiškosios aukštosios mokyklos lektorė

Išsilavinimas

1993 m.    Leveno katalikiškojo universiteto ekonomikos magistro laipsnis (su pagyrimu),

1988 m.    Mokytojos sertifikatas, Guardini

Kalbos

Nyderlandų k.  gimtoji kalba

Anglų k.  laisvai

Prancūzų k.    laisvai

2 PRIEDAS. Annemie Turtelboom ATSAKYMAI Į KLAUSIMYNO KLAUSIMUS

Profesinė patirtis

1.  Nurodykite savo profesinę patirtį viešųjų finansų – biudžeto planavimo, vykdymo ar valdymo arba biudžeto kontrolės ar audito – srityje.

Mano gyvenimo aprašyme išvardyta visa mano profesinė patirtis, norėčiau pabrėžti, kad patirtį minėtose srityse pradėjau kaupti savo ekonomikos studijų metu. Ypač viešųjų finansų kurso paskaitose įgijau išsamų pagrindinių planavimo, viešųjų finansų valdymo ir kontrolės principų suvokimą. Vėliau savo darbe šias žinias plėčiau dėstydama aukštesniųjų bei aukštųjų mokyklų studentams apskaitos ir fiskalinės politikos programą.

Kai ėjau Flandrijos vyriausybės ministro pirmininko pavaduotojos, biudžeto, finansų ir energetikos ministrės pareigas, mano pagrindinė atsakomybės sritis buvo viešųjų finansų valdymas ir ataskaitų apie viešųjų lėšų panaudojimą teikimas ir lėšų panaudojimo auditas. Buvau atsakinga už 2014 m. ir 2015 m. biudžeto rengimą ir kontrolę. Šiuo laikotarpiu glaudžiai bendradarbiavau su Belgijos audito rūmais ir paprašiau jų pateikti metines ataskaitas apie Flandrijos biudžetą ir specialiąsias ataskaitas, be kita ko, apie Flandrijos mokesčių agentūros informacijos saugumą ir Flandrijos vyriausybės Europos sąskaitų sistemos (ESS) įgyvendinimą. Be to, dalyvavau atliekant Belgijos valstybės šeštosios reformos finansinio poveikio ir poveikio biudžetui vertinamą.

Per mano politinę karjerą viešieji finansai visada buvo labai svarbi mano darbo dalis. Kelias kadencijas išdirbusi Belgijos federalinio parlamento Atstovų rūmuose ir aštuonerius metus federalinėje ir Flandrijos vyriausybėje, puikiai išmanau pagrindinę atsakomybę, susijusią su viešųjų finansų valdymu ir kontrole.

Laikotarpiu, kai ėjau Belgijos vyriausybės ministrės, atsakingos už saugumo tarnybas, prieglobsčio ir migracijos, vidaus reikalų ir teisingumo reikalus, rengiau kiekvieno departamento biudžeto planus, taip pat koordinavau jų kontrolę. Nuolat siekiau pagerinti efektyvumą ir veiksmingumą ir šiuo tikslu prašiau Belgijos audito rūmus atlikti kartotinius auditus.

Be to, eidama už vidaus saugumo tarnybų darbą atsakingos ministrės pareigas, glaudžiai bendradarbiavau su Nuolatiniu policijos stebėsenos komitetu, taip pat Belgijos žvalgybos agentūrų peržiūros nuolatiniu komitetu. Abi institucijos atlieka veiklos auditus, vykdomus Belgijos saugumo ir žvalgybos struktūroje, ir abi buvo labai svarbios veiksmingai atitinkamų saugumo departamentų veiklai ir jų pertvarkai užtikrinti.

Taip pat bendradarbiavau su Aukščiausiąja teisingumo taryba, kuri, be kita ko, Belgijos teisingumo sistemai padeda pagerinti veiklą vykdant išorės kontrolę per auditus.

2.  Nurodykite svarbiausius pasiekimus per savo profesinę karjerą.

Kaip Belgijos teisingumo ministrė, pagrindinį dėmesį skyriau pirmajai išsamiai Belgijos teismų struktūros reformai po Napoleono laikų parengti. Reforma apėmė, be kita ko, teismų apygardų skaičiaus sumažinimą nuo 27 iki 12, bendrą trečiojo filialo stiprinimą suteikiant daugiau autonomijos teisėjams ir perėjimą prie į rezultatus orientuotos darbo kultūros, kai naudojami valdymo susitarimai ir Belgijos aukščiausiosios audito institucijos atlieka šių susitarimų auditą siekiant padidinti efektyvumą ir įvertinti veiksmingumą. Šiuo laikotarpiu visomis savo reformomis siekiau padidinti efektyvumą. Be to, šiuo laikotarpiu, prižiūrėjau Belgijos arbitražo teisės kodekso, pagal kurį įmonėms suteikiama galimybė spręsti savo ginčus ne teismuose, o pasitelkiant arbitražą ir tarpininkavimą, kūrimą.

Efektyvumo ir skaidrumo principais taip pat vadovavausi eidama vidaus reikalų ministrės pareigas ir vykdydama reformas šiame departamente. Man prižiūrint buvo atlikta priešgaisrinės apsaugos departamento pertvarka ir sumažintas policijos apygardų skaičius. Šios reformos vyko neramiu vidaus reikalų departamentui, kuris buvo atsakingas spręsti klausimus, susijusius su daug nelaimių, kaip antai didžiulis dujų sprogimas, traukinio susidūrimas ir potvyniai, metu. Taip pat vadovavau neplanuotiems rinkimams ir Belgijos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai.

Kaip Flandrijos vyriausybės narė, daugiausia sprendžiau su mokesčių reforma susijusius klausimus. Buvau atsakinga už būsto padalijimo mokesčių, kurie taikomi besiskiriančioms poroms, sumažinimą. Taip pat vadovavau nustatant fiskalinį kodą asmeninėms ekologiškesnėms transporto priemonėms, siekiant suteikti bonusų mažai taršiems ar netaršiems automobiliams. Be to, atlikau parengiamąjį darbą išsamiai paveldėjimo teisės ir mokesčių reformai, kurią šiuo metu užbaigia mano pareigų perėmėjas.

3.  Kokios turite darbo tarptautinėse daugiakultūrėse ir daugiakalbėse organizacijose arba institucijose, įsikūrusiose ne Jūsų kilmės šalyje, patirties?

Savo profesinėje veikloje nuolat dirbau tarptautinėje aplinkoje. Viena iš mano, kaip ministrės, atsakingos už saugumo departamentus, pareigų buvo atstovauti Belgijai Teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) taryboje, kurios nare buvau šešerius metus ir kuriai pirmininkavau Belgijos pirmininkavimo laikotarpiu 2010 m. Kaip Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos pirmininkė, dalyvavau daugelyje trišalių derybų saugumo Vašingtone ir Briuselyje ir terorizmo bei radikalėjimo Madride klausimais. Be to, reguliariai palaikiau ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, kaip antai Jungtinės Tautos, Europos Taryba, EBPO, Europolas ir Eurojustas, ir dalyvavau susitikimuose su jomis, taip pat dvišalėse derybose su daug šalių partnerių, pvz., Maroku ir Graikija. Kaip Flandrijos vyriausybės energetikos ministrė dažnai vykdavau susipažinti su novatoriškais energetikos projektais užsienyje ir nuolat bendradarbiavau Beniliukso taryboje.

Be to, Parlamento narės darbas man suteikė daug galimybių bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis. Dalyvavau įvairiose konferencijose ir buvau viena iš pagrindinių pranešėjų, taip pat bendradarbiavau rengiant daug tarptautinių iniciatyvų. Verta išskirti pagrindinį pranešimą Tatrų aukščiausiojo lygio susitikime GLOBSEC 2016 ir tolesnę veiklą, susijusią su GLOBSEC žvalgybos reformos iniciatyva (angl. GIRI). Dalyvavau ESBO rinkimų stebėjimo misijoje 2016 m. Armėnijos rinkimuose.

Be to, kai buvau atrinkta dalyvauti „Yale Greenberg World Fellows“ programoje, 2017 m. nuo rugpjūčio iki gruodžio mėn. gyvenau ir studijavo daugiakultūrėje ir daugiakalbėje aplinkoje. Šiame Ivy lygos universitete ne tik dalyvavau intensyvioje mokymo programoje, bet ir skaičiau keletą paskaitų apie Europos Sąjungą, konsultavau daug tarptautinių studentų būsimos profesinės karjeros planavimo studijų metu klausimais.

4.  Ar Jums buvo suteiktas įsipareigojimų įvykdymo patvirtinimas, kai ėjote ankstesnes vadovaujamas pareigas, jei tokia procedūra numatyta?

Pagal Belgijos teisę, Parlamentas, išklausęs Belgijos audito rūmų nuomonę, pritaria vyriausybės metinei biudžeto įvykdymo ataskaitai. Panaši biudžeto įvykdymo procedūra taikoma Flandrijos regione. Teisiškai šios procedūros daugeliu atžvilgių skiriasi nuo biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros Europos Parlamente.

5.  Nurodykite savo ankstesnes pareigas, į kurias buvote paskirta pagal politinę procedūrą.

Kaip nurodyta mano gyvenimo aprašyme ir atsakymuose į ankstesnius klausimus, ėjau keturių skirtingų ministrų pareigas toliau išvardyta seka: 1) migracijos ir prieglobsčio politikos ministrė, 2) vidaus reikalų ministrė, 3) teisingumo ministrė (šios trys pareigos Belgijos vyriausybėje) ir 4) ministro pirmininko pavaduotoja, biudžeto, finansų ir energetikos ministrė Flandrijos vyriausybėje. Į visas šias pareigas buvau paskirta pagal politinę procedūrą.

Be to, kaip išrinktoji Antverpeno miesto tarybos narė, buvau paskirta atstovauti tarybai Antverpeno uosto direktorių valdyboje, taip pat jos audito komitete. Kaip Piurso savivaldybės narė, nuo 2006 m. iki 2012 m. buvau paskirta dalyvauti vietos viešojo socialinės pagalbos centro (OCMW/CPAS) taryboje.

6.  Nurodykite tris svarbiausius sprendimus per savo karjerą, kuriuos priimant dalyvavote.

Kaip nurodyta atsakymuose į ankstesnius klausimus, vienas iš didžiausių pasiekimų mano profesinėje karjeroje yra bendroji Teisingumo departamento reforma, kurios įgyvendinimą prižiūrėjau ir dalyvavau priimant svarbiausius sprendimus. Šia reforma visų pirma siekiama finansinę kompetenciją, suteikiančią daugiau finansinio savarankiškumo, perduoti teismų apygardoms, kurių audito vykdymas priklauso Belgijos audito rūmų kompetencijai. Šios reformos iš esmės padidino visos teismų sistemos veiklos kokybę ir veiksmingumą.

Dalyvavau derybose ir priimant galutinius sprendimus dėl Belgijos valstybės šeštosios reformos, pagal kurią kompetencijos toliau perduodamos iš nacionalinio lygmens į regionų lygmenis. Šią reformą lėmė 2010–2011 m. Belgijos vyriausybės suformavimas ir reforma suteikė regionams kompetencijų ekonomikos ir užimtumo srityse, o bendruomenėms atsakomybę už šeimos politiką. Be to, įgyvendinus reformą, bendruomenės ir regionai yra finansuojami kitaip ir turi didesnę fiskalinę autonomiją.

Buvau pirmoji Belgijos ministrė, atsakinga už prieglobsčio ir migracijos portfelį, ir teko dirbti itin sudėtingomis sąlygomis. Sunkus darbas vyriausybėje suteikė man galimybę eiti vidaus reikalų ministrės pareigas ir Belgijos istorijoje buvau pirmoji tokį darbą dirbusi moteris.

Savo politinėje karjeroje dalyvavau priimant daug kitų svarbių sprendimų. Jie paminėti atsakymuose į 1–3 klausimus.

Nepriklausomumas

7.  Sutartyje nustatyta, kad Audito Rūmų nariai, eidami savo pareigas, turi būti „visiškai nepriklausomi“. Kaip Jūs vykdytumėte šį įsipareigojimą eidama savo būsimas pareigas?

Nepriklausomumas yra būtina išankstinė aukščiausiosios audito institucijos veikimo sąlyga. Šis nepriklausomumo principas yra įtvirtintas SESV 285–287 straipsniuose ir Tarptautinė aukščiausiųjų audito institucijų organizacija jį išsamiai apibrėžė Limos deklaracijoje. Visiškai pritariu šiems principams ir, kaip Audito Rūmų narė, besąlygiškai jų laikysiuosi. Manęs neįtakos organizacijos, kurių auditas atliekamas, būsiu nepriklausoma nuo tokių organizacijų, taip pat nesivadovausiu jokios vyriausybės arba kitų šalių nurodymais.

Siekdama užtikrinti visišką savo nepriklausomumą, atsisakysiu savo politinių įgaliojimų ir nevykdysiu jokios veiklos, kuri ateityje galėtų pakenkti mano nepriklausomumui. Vykdydamas savo pareigas, vengčiau bet kokių interesų konflikto situacijų, įskaitant profesinę išorės veiklą ar politinių įgaliojimų vykdymą. Taip pat vengčiau situacijų, kuriose galėčiau būti laikoma susijusi su konfliktu.

8.  Ar Jūs arba Jūsų artimi giminaičiai (tėvai, broliai ir seserys, įteisinti partneriai ir vaikai) turi kokią nors įmonę, finansinio turto ar kitokių įsipareigojimų, kurie galėtų būti nesuderinami su Jūsų pareigomis ateityje?

Nei aš, nei jokie artimi mano giminaičiai neturime verslo ar finansinio turto ar kokių nors kitokių įsipareigojimų, kurie galėtų būti nesuderinami su būsimomis mano pareigomis Audito Rūmuose.

9.  Ar esate pasirengusi deklaruoti visus savo finansinius interesus ar kitus įsipareigojimus Audito Rūmų pirmininkui bei juos paviešinti?

Taip, žinoma. Kaip išrinkta pareigūnė Belgijoje, jau turėjau pateikti pareiškimą dėl interesų konflikto nebuvimo, kurį visada pateikdavau nedelsdama ir tinkamai.

10.  Ar esate šiuo metu susijusi su kokiu nors teismo procesu? Jei taip, prašome pateikti išsamesnę informaciją.

Ne, šiuo metu nesu susijusi su jokiu teismo procesu.

11.  Ar atliekate kokį nors aktyvų arba vykdomojo pobūdžio vaidmenį politiniame gyvenime? Jei taip, tai kokiu lygmeniu? Ar per pastaruosius 18 mėnesių ėjote kokias nors politines pareigas? Jei taip, prašome pateikti išsamesnę informaciją.

Taip. Per 2014 m. visuotinius rinkimus buvau išrinkta į Belgijos Karalystės Atstovų Rūmus ir 2016 m. birželio mėn. pradėjau eiti pareigas. Parlamente esu Užsienio reikalų komiteto narė. Be to, nuo 2013 m. sausio 1 d. esu išrinkta Antverpeno miesto tarybos narė. Priklausau Atvirai flamandų liberalų ir demokratų partijai (nl. Open VLD) ir esu jo biuro narė.

12.  Ar Jus paskyrus Audito Rūmų nare būsite pasirengusi atsisakyti visų pareigų, į kurias esate išrinkta, ir atsakingų pareigų politinėje partijoje?

Taip. Nedelsiant atsisakysiu visos savo aktyvios veiklos, kad, kaip auditorė, galėčiau nepriklausomai vykdyti savo pareigas.

13.  Kaip spręstumėte šiurkščių pažeidimų, sukčiavimo ir (arba) korupcijos atvejus, su kuriais būtų susiję asmenys iš Jūsų kilmės valstybės narės?

Sukčiavimas ir korupcija nesusiję su tautybe ir nė vienos valstybės piliečiai neturėtų vykdyti šių pažeidimų. Visi Audito Rūmų nariai privalo veikti visiškai nešališkai ir garbingai ir laikytis vidaus taisyklių ir įprastinės Audito Rūmų darbo tvarkos. Taigi, jei susidurčiau su šiurkščių pažeidimų, sukčiavimo ar korupcijos atvejais, susijusiais su vienu ar daugiau asmenų iš mano valstybės narės, elgčiausi taip pat, kaip asmenų iš bet kokios kitos valstybės narės atveju, t. y. profesionaliai ir iniciatyviai.

Įtariamo sukčiavimo atvejais nedelsiant apie juos praneščiau Audito Rūmų pirmininkui ir užtikrinčiau, kad apie sukčiavimo atvejus būtų pranešta Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), kaip reikalaujama pagal Audito Rūmų sprendimą dėl Europos Audito Rūmų ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) bendradarbiavimo įtariamo Audito Rūmų sukčiavimo atliekant audito veiklą atvejais arba atvejais, apie kuriuos savo iniciatyva pranešė trečiosios šalys.

Pareigų vykdymas

14.  Kokie turėtų būti pagrindiniai patikimo finansų valdymo kultūros bet kurioje viešojoje įstaigoje bruožai? Kaip Audito Rūmai galėtų padėti užtikrinti, kad jų būtų paisoma?

Pagrindiniai patikimo finansų valdymo kultūros viešojoje tarnyboje bruožai – įdiegtos funkcinės veiklos ir kontrolės sistemos. Šios sistemos turėtų būti pagrįstos vadinamųjų trijų gynybos linijų modeliu:

–  funkcijos, kurioms būdinga rizika ir jos valdymas,

–  funkcijos, kurios yra susijusios su rizikos numatymu arba specialiai skirtos rizikos valdymui ir atitikties užtikrinimui,

–  funkcijos, kurios užtikrina nepriklausomą patikinimą, įskaitant auditą.

Visas mokesčių mokėtojų pinigų valdymas bet kokioje viešojoje įstaigoje, kaip apibrėžta Sąjungos bendrajam biudžetui taikomame Finansiniame reglamente, turėtų būti vykdomas laikantis „trijų E“ principų: ekonomiškumo (laiku gauti tinkamą rezultatą ir kokybę už geriausią kainą), veiksmingumo (kuo daugiau naudos iš konkretaus indėlio) ir efektyvumo (įgyvendinti nustatytus tikslus ir gauti numatytus veiklos rezultatus). Audito Rūmai laiku pateikdami nepriklausomo, tinkamo audito ataskaitas gali taikyti šiuos patikimo finansų valdymo principus.

Finansų valdymo vidaus kontrolė yra esminis gero valdymo elementas. Audito Rūmai atlieka labai svarbų vaidmenį Europos Sąjungos institucinėje struktūroje užtikrindami atskaitomybę. Audito Rūmai, rengdami ataskaitas, kuriose išsamiai nurodoma geroji patirtis ir nustatomos sąlygos, kurias reikia gerinti, turi unikalią galimybę nešališkai informuoti Europos Parlamentą ir ES piliečius apie tai, kaip valdomos jų lėšos. Toks Audito Rūmų vaidmuo ir atskaitomybė suteikia jiems bendrą atsakomybę didinti piliečių pasitikėjimą ES institucine struktūra ir finansų valdymu.

Patikimas finansų valdymas be nuolatinių finansų ir atitikties auditų taip pat apima veiklos auditus, kurių svarbą supratau savo darbe, kaip pabrėžiau savo atsakyme į 1 klausimą. Itin svarbu, kad Audito Rūmai įvertintų, ar finansų valdymo kultūra ES institucinėje sistemoje sudaro sąlygas ekonomiškai ir veiksmingai pasiekti nustatytus politikos tikslus. Atitinkama vadovybė savo darbo procedūrose turėtų kiek įmanoma daugiau atsižvelgti į Audito Rūmų išvadas ir rekomendacijas.

Taigi Audito Rūmai, nepriekaištingai atlikdama savo vaidmenį, yra svarbūs užtikrinant skaidrumo, vientisumo ir atskaitomybės grandinę Europos Sąjungoje. Audito Rūmų metinė ataskaita yra pagrindinis elementas palaipsniui gerinant patikimą finansų valdymą ES ir turėtų būti rengiama taip, kad būtų kuo aktualesnė ir naudingesnė.

15.  Pagal Sutartį Audito Rūmai padeda Parlamentui įgyvendinti biudžeto vykdymo kontrolės įgaliojimus. Kaip pagerintumėte Audito Rūmų ir Europos Parlamento (visų pirma, Biudžeto kontrolės komiteto) bendradarbiavimą, kad būtų sustiprinta bendrų išlaidų viešoji priežiūra ir padidinta šių išlaidų teikiama ekonominė nauda?

Europos Audito Rūmai yra nepriklausoma institucija, bet tai nereiškia, kad jie dirba izoliuotoje aplinkoje. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 ir 319 straipsnius, prižiūrint, kaip vykdomas ES biudžetas, labai svarbu palaikyti gerus santykius su Europos Parlamentu, ypač su jo Biudžeto kontrolės komitetu. Kuo labiau Europos Parlamentas atsižvelgia į Audito Rūmų ataskaitas, tuo reikšmingesnis bus Audito Rūmų išvadų ir rekomendacijų poveikis. Norint užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą, Parlamento indėlis reikalingas ankstyvuoju Audito Rūmų darbo programos planavimo etapu. Šiuo tikslu labai svarbu, kad Audito Rūmai ir Parlamentas plėtotų glaudų dialogą ir palaikytų nuolatinius ryšius. Siekčiau išsiaiškinti, kokios informacijos, susijusios su audito metodais ir rezultatais, su parama rengiant Audito Rūmų metinę darbo programą siekiant įtraukti daugiau auditų, kuriuose dėmesys skiriamas ES piliečiams svarbiems EP prioritetams, reikia Europos Parlamentui.

Be to, tam, kad pagerėtų matomumas Audito Rūmai turėtų siekti bendradarbiauti su įvairiais komitetais, ypač rengiant atskirų sektorių ataskaitas. Žinoma, Europos Parlamentas savarankiškai sprendžia, kaip organizuoti savo vidaus darbą, bet Audito Rūmai galėtų nustatyti ir rekomenduoti sritis, kuriose platesnis bendradarbiavimas galėtų būti naudingas abiem institucijoms.

16.  Kokia, Jūsų nuomone, yra veiklos audito pridėtinė vertė ir kaip į šio audito išvadas turėtų būti atsižvelgiama vykdant valdymo procedūras?

Audito Rūmų veiklos audito vadove ir pagal kitus tarptautinius standartus veiklos auditas yra apibrėžtas kaip nepriklausomas, objektyvus ir patikimas tikrinimas, ar įmonės, sistemos, operacijos, programos, veiksmai arba organizacijos funkcionuoja pagal ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo principus ir taip pat atsižvelgia į kitus susijusius principus, kaip antai lygybės, aplinkos apsaugos ir etikos. Taigi, veiklos auditas būtinas siekiant papildyti finansinį auditą, ypač turint mintyje vis didesnį mastą ir sudėtingumą vyriausybės programų, kurioms vykdyti naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Todėl palankiai vertinčiau tai, kad Audito Rūmai pagerino pusiausvyrą tarp finansų ir veiklos auditų. Veiklos auditai Europos Parlamentui ir ES piliečiams suteikia geresnį suvokimą, kaip naudojami jų pinigai, taip didinamas skaidrumas ir demokratinė atskaitomybė.

Veiklos auditai ir juos atlikus rengiamos (specialiosios) ataskaitos kur kas geriau nei finansų auditai gali padėti nustatyti sritis, kuriose galima padidinti ekonomiškumą, veiksmingumą ir efektyvumą. Po to šios išvados turėtų būti aiškiai ir praktiškai pateiktos Europos Parlamentui, atitinkamoms institucijoms ir plačiajai visuomenei siekiant kiek įmanoma padidinti informuotumą ir tikimybę, kad bus taikoma geroji praktika ir atsižvelgta į kitas rekomendacijas.

Be to, reikia tinkamai suplanuoti šių veiklos auditų tvarkaraštį. Kruopštus planavimas užtikrins, kad išvados ir rekomendacijos bus pateiktos laiku ir jomis bus galima pasinaudoti ES sprendimų priėmimo procese. Jos taip pat gali praversti ateityje peržiūrint reglamentus, iš naujo apibrėžiant politikos tikslus, taip pat vykstant diskusijoms dėl daugiametės finansinės programos ir (arba) būsimų ES programų projektų.

17.  Kaip būtų galima pagerinti Audito Rūmų, nacionalinių audito institucijų ir Europos Parlamento (Biudžeto kontrolės komiteto) bendradarbiavimą atliekant ES biudžeto auditą?

Nors būtina, kad Europos ir nacionalinės aukščiausiosios audito institucijos turėtų tam tikrą nepriklausomumą, kaip nurodyta SESV 287 straipsnio 3 dalyje, reikalingas glaudesnis pasitikėjimu pagrįstas bendradarbiavimas tarp šių lygmenų. Šį bendradarbiavimą turėtų skatinti Audito Rūmų ryšių palaikymo komitetas ir jį galima vykdyti įvairiais būdais. Pirma, Europos Audito Rūmai ir nacionalinės audito institucijos galėtų aktyviau dalytis gerąja patirtimi. Atitikties audito atveju Europos Audito Rūmai turėtų platinti tinkamas savo metodikas suinteresuotosioms nacionalinėms institucijoms ir atvirkščiai. Vykdant veiklos auditus, institucijos Europos ir nacionaliniu lygmenimis, nors tai būtų nelengva, galėtų bendradarbiauti srityse, kuriose reikia platesnio visuomenės sutarimo. Be to, auditus nacionaliniu ir Europos lygmenimis būtų galima koordinuoti siekiant išvengti dubliavimosi ir padidinti veiksmingumą.

Atkreipiu dėmesį į Europos Parlamento norą glaudžiau bendradarbiauti atliekant ES biudžeto auditą. Kaip Audito Rūmų narė, būčiau pasirengusi puoselėti santykius su Parlamentu ir aktyviai dalyvauti dialoge su Biudžeto kontrolės komitetu ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

18.  Kaip patobulintumėte Audito Rūmų teikiamas ataskaitas, kad Europos Parlamentui būtų perduota visa reikiama informacija apie valstybių narių Europos Komisijai pateiktų duomenų tikslumą?

Visų pirma, informacija visose Audito Rūmų parengtose ataskaitose turėtų būti pateikiama aiškiai. Šis reikalavimas yra išsamiai apibrėžtas 2018–2020 m. Europos Audito Rūmų strategijoje. Be to, ataskaitos turėtų būti aktualios, naudingos ir pateikiamos laiku.

Kad Audito Rūmai parengtų aiškias ataskaitas, jiems reikia patikimos ir tikslios informacijos, kurią valstybės narės pateikia Komisijai. Audito Rūmai negali reikalauti šios informacijos tiesiogiai iš valstybių narių, todėl dialoge su valstybėmis narėmis jie turėtų pabrėžti Komisijai teikiamų duomenų kokybės svarbą.

Europos Audito Rūmų tikslas visada turėtų būti sukurti pridėtinę Europos Parlamento darbo vertę. Šiuo atžvilgiu palankiai vertinu tai, kad Europos Audito Rūmai įsteigė aukšto lygio darbo grupę, įgaliotą išnagrinėti, kaip labiau padidinti savo metinių ataskaitų pridėtinę vertę jos naudotojams, visų pirma Europos Parlamentui. Tai būtų galima padaryti pateikiant daugiau geografinių įžvalgų, įvertinant papildomų ES biudžeto sričių veiksmingumą ir gaunant patikinimą iš vidaus kontrolės institucijų ES ir valstybių narių lygmenimis. Kadangi šie pasiūlymai buvo priimti 2017 m., tikėčiausi, kad Audito Rūmų ataskaitos sukurs pridėtinę vertę.

Kiti klausimai

19.  Ar atsiimtumėte savo kandidatūrą, jei Parlamentas pateiktų neigiamą nuomonę dėl Jūsų paskyrimo Audito Rūmų nare?

Taip.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Belgijos kandidatas

Nuorodos

05161/2018 – C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

11.1.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

18.1.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Indrek Tarand

17.1.2018

 

 

 

Priėmimo data

20.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Monica Macovei, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Brian Hayes, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Monika Smolková, Hilde Vautmans

Pateikimo data

22.2.2018

Atnaujinta: 2018 m. vasario 23 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika