SPRÁVA o návrhu na vymenovanie Annemie Turtelboomovej za členku Dvora audítorov

22.2.2018 - (C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Indrek Tarand

Postup : 2018/0801(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0027/2018
Predkladané texty :
A8-0027/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie Annemie Turtelboomovej za členku Dvora audítorov

(C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C8-0008/2018),

–  so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0027/2018),

A.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovanej kandidátky, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 20. februára 2018 vypočul kandidátku Rady na členku Dvora audítorov;

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Annemie Turtelboomovú za členku Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.

PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Annemie Turtelboomovej

Verejné úrady a funkcie

od 2016 – súčasnosť  poslankyňa belgickej Poslaneckej snemovne

2014 – 2016  podpredsedníčka vlády, ministerka pre rozpočet, financie a energetiku vo flámskej vláde

2012 – 2014   ministerka spravodlivosti v belgickej federálnej vláde

2009 – 2012  ministerka vnútra v belgickej federálnej vláde

2008 – 2009  ministerka pre azyl a migráciu v belgickej federálnej vláde

2008 – 2014  členka Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci Európskej únie

2010  predsedníčka Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci Európskej únie

2003 – 2007  poslankyňa belgickej Poslaneckej snemovne

od 2012 – súčasnosť  členka mestskej rady mesta Antverpy

od 2012 – súčasnosť   členka správnej rady, prístav Antverpy  

2006 – 2012  členka mestskej rady obce Puurs

2000 – 2006   členka verejného centra sociálnych služieb, Puurs

2008   zamestnankyňa kancelárie predsedu vlády  

2001 – 2003   vedúca katedry marketingu, Katholieke Hogeschool Leuven (Katolícka vysoká škola v Leuvene)

1993 – 2001   prednášajúca, Katholieke Hogeschool Leuven

Vzdelanie

1993    magisterský titul (M.A.) (s vyznamenaním), Katholieke Universiteit Leuven (Katolícka univerzita v Leuvene)

1988    certifikát pedagogického vzdelania, Guardini

Jazyky

holandčina   Rodný jazyk

angličtina  Plynule

francúzština      Plynule

PRÍLOHA 2: ODPOVEDE Annemie Turtelboomovej NA DOTAZNÍK

Odborná prax

1.  Vymenujte svoje odborné skúsenosti z oblasti verejných financií, či už ide o plánovanie rozpočtu, jeho plnenie alebo rozpočtové hospodárenie, prípadne kontrolu rozpočtu či audit.

Hoci v mojom životopise sú uvedené všetky moje pracovné skúsenosti, chcela by som tu bližšie opísať skúsenosti v uvedených oblastiach. Tie prvé pochádzajú z čias, keď som študovala ekonómiu. Najmä kurzy verejných financií mi umožnili hlbšie pochopiť základné zásady plánovania, riadenia a kontroly verejných financií. Neskôr som v priebehu mojej kariéry mohla tieto vedomosti využiť, keď som vyučovala študentov na univerzite v rámci programu zameraného na účtovníctvo a fiškálnu politiku.

Počas pôsobenia vo funkcii podpredsedníčky vlády a ministerky pre rozpočet, financie a energetiku vo flámskej vláde boli mojimi hlavnými úlohami najmä riadenie verejných financií a zodpovednosť za podávanie správ o používaní verejných prostriedkov a za jeho kontrolu. Bola som zodpovedná za navrhovanie a kontrolu rozpočtu na roky 2014 a 2015. V tomto období som úzko spolupracovala s Kontrolným úradom Belgicka a požadovala som tak výročné správy o flámskom rozpočte, ako aj osobitné správy, napríklad o informačnej bezpečnosti flámskeho daňového úradu a uplatňovaní európskeho systému účtov (ESA) flámskou vládou. Okrem toho som bola zapojená do posudzovania finančného a rozpočtového vplyvu šiestej belgickej štátnej reformy.

V priebehu mojej politickej kariéry boli verejné financie vždy ústredným prvkom mojej práce. Keďže som bola niekoľko funkčných období členkou federálneho belgického Senátu a osem rokov som pôsobila vo federálnej a flámskej vláde, som veľmi dobre oboznámená so základnými povinnosťami, ktoré sú spojené s riadením a kontrolou verejných financií.

V rokoch, keď som pôsobila ako ministerka v belgickej vláde, som bola postupne zodpovedná za rezorty bezpečnosť, azyl a migrácia, vnútorné veci a spravodlivosť, navrhovala som rozpočtové plány jednotlivých rezortov a takisto som koordinovala ich kontrolu. Neustále som sa usilovala o optimalizáciu účinnosti a výkonnosti a na tento účel som od Kontrolného úradu Belgicka požadovala mnohé audity.

Ako ministerka zodpovedná za vnútornú bezpečnosť som úzko spolupracovala so stálym výborom pre dohľad nad políciou, ako aj s belgickým stálym výborom pre kontrolu spravodajských služieb. Obidva tieto výbory vykonávajú audity výkonnosti v rámci belgickej bezpečnostnej a spravodajskej štruktúry a boli nesmierne dôležité pre účinné fungovanie a reformu príslušných bezpečnostných sekcií.

Spolupracovala som aj s Vysokou súdnou radou, ktorá okrem iného prispieva k lepšiemu fungovaniu belgického súdneho systému prostredníctvom externej kontroly, a to vykonávaním auditov.

2.  Aké najväčšie úspechy ste vo svojej odbornej kariére dosiahli?

Ako ministerka spravodlivosti Belgicka som sa sústreďovala na prvú hĺbkovú reformu systému belgického súdnictva od čias Napoleona. Jej súčasťou bolo napríklad zníženie počtu súdnych okresov z 27 na 12, všeobecné posilnenie tretej zložky vyhradením väčšej autonómie sudcov a prechod na kultúru založenú na výkonnosti, v ktorej by sa uplatňovali zmluvy o riadení podliehajúce kontrole najvyššieho kontrolného úradu Belgicka, s cieľom zvyšovať a posudzovať efektivitu a účinnosť. Väčšia účinnosť bola hlavným cieľom všetkých mojich reforiem v tomto období. Okrem toho som v tomto čase dohliadala na prípravu belgického zákona o rozhodcovských konaniach, ktorý umožňuje spoločnostiam riešiť spory prostredníctvom arbitráže a mediácie namiesto súdnych sporov.

Hlavnými zásadami mojich reforiem, ktoré som uskutočnila ako ministerka vnútra, boli účinnosť a transparentnosť. Pod mojím vedením prebiehala reforma v oblasti požiarnej ochrany a znížil sa počet policajných okresov. Tieto reformy prebiehali v rokoch, ktoré boli pre ministerstvo vnútorných vecí veľmi rušné, pretože bolo zodpovedné za riešenie množstva katastrof, ako bol napríklad veľký výbuch plynu, zrážka vlakov a povodne. Viedla som aj neočakávané voľby a bola som na čele belgického predsedníctva Rady Európskej únie.

Ako členka flámskej vlády som sa zaoberala predovšetkým daňovou reformou. Bola som zodpovedná za zníženie daní pri delení majetku párov, ktoré sa rozhodli pre odluku. Presadzovala som aj ekologické zameranie daňového zákonníka pre osobnú dopravu, ktorým by sa vozidlám s nízkymi alebo nulovými emisiami poskytovali bonusy. A napokon, položila som základy hĺbkovej reformy dedičského práva a dane z dedičstva, ktorú v súčasnosti dokončuje môj nástupca.

3.  Aké odborné skúsenosti máte z medzinárodných multikultúrnych a viacjazyčných organizácií alebo inštitúcií, ktoré pôsobia mimo Vašej domovskej krajiny?

Práca v medzinárodnom prostredí je stálym aspektom mojej kariéry. Medzi moje úlohy vo funkcii ministerky zodpovednej za bezpečnosť patrilo zastupovanie Belgicka v Rade pre spravodlivosť a vnútorné veci (SVV), ktorej členkou som bola šesť rokov a ktorej som predsedala počas belgického predsedníctva v roku 2010. Ako predsedníčka SVV som sa zúčastnila na niekoľkých trojstranných rokovaniach o bezpečnosti vo Washingtone a v Bruseli a o terorizme a radikalizácii v Madride. Navyše som bola pravidelne v kontakte a stretávala som sa s medzinárodnými organizáciami, ako sú OSN, Rada Európy, OECD, Europol a Eurojust, a zúčastňovala som sa aj na dvojstranných rozhovoroch s celým radom partnerských krajín, ako sú Maroko a Grécko. Ako ministerka energetiky vo flámskej vláde som často navštevovala inovačné projekty v oblasti energií v zahraniční a nepretržite som spolupracovala s radou Beneluxu.

Navyše som vďaka práci poslankyne parlamentu mala mnoho príležitostí spolupracovať s medzinárodnými organizáciami. Bola som účastníčkou aj kľúčovým rečníkom na množstve konferencií a podieľala som sa na mnohých medzinárodných iniciatívach. Osobitne by som chcela zmieniť hlavný prejav na konferencii 2016 GLOBSEC Tatra Summit a nadväzujúcu prácu na iniciatíve GLOBSEC zameranej na reformu spravodajských služieb – Intelligence Reform Initiative (GIRI). Podieľala som sa na volebnej pozorovateľskej misii OBSE počas arménskych volieb v roku 2016.

Okrem toho som od augusta do decembra 2017 žila a študovala v multikultúrnom a viacjazyčnom prostredí po tom, ako ma vybrali do programu Yaleskej univerzity Yale Greenberg World Fellows. Na tejto univerzite, ktorá patrí do tzv. brečtanovej akademickej ligy, som sa jednak zúčastňovala na náročnom študijnom programe, a jednak som niekoľkokrát prednášala o Európskej únii a pripravovala som niekoľkých medzinárodných študentov na plánovanie ich budúcej kariéry počas štúdia.

4.  Bolo Vám udelené absolutórium za riadiace úlohy, ktoré ste vykonávali v minulosti, ak sa na ne vzťahuje takýto postup?

Podľa belgického práva parlament schvaľuje výročnú správu vlády o plnení rozpočtu po tom, ako si vypočul rozhodnutie Kontrolného úradu Belgicka. Podobný postup platí aj pre plnenie rozpočtu vo Flámskom regióne. Z právneho hľadiska sa tieto postupy v mnohých ohľadoch líšia od postupu absolutória v Európskom parlamente.

5.  Ktoré z Vašich doterajších odborných pozícií boli výsledkom politickej nominácie?

Ako som uviedla v životopise a v odpovediach na predchádzajúce otázky, postupne som pôsobila na štyroch rôznych ministerských pozíciách: 1) ministerka pre azyl a migráciu, 2) ministerka vnútra a 3) ministerka spravodlivosti (všetky tri funkcie v belgickej vláde), a 4) podpredsedníčka vlády, ministerka pre rozpočet, financie a energetiku vo flámskej vláde. Všetky tieto pozície boli výsledkom politickej nominácie.

Navyše som bola ako zvolená členka mestskej rady Antverpy vymenovaná, aby som túto radu zastupovala v správnej rade prístavu mesta Antverpy, ako aj v jej výbore pre audit. V rokoch 2006 až 2012 som bola ako členka obecnej rady obce Puurs vymenovaná, aby som sa zúčastňovala na zasadnutiach rady miestneho verejného centra sociálnych služieb (OCMW/CPAS).

6.  Ktoré boli tri najdôležitejšie rozhodnutia, na ktorých prijatí ste sa vo svojom profesionálnom živote podieľali?

Ako som uviedla v odpovediach na predchádzajúce otázky, všeobecná reforma v oblasti súdnictva, na ktorú som dohliadala, patrí medzi moje najväčšie úspechy v mojej kariére a jej súčasťou boli najdôležitejšie rozhodnutia, na prijatí ktorých som sa podieľala. Hlavným cieľom tejto reformy je prenos finančných právomocí, na základe ktorého získali súdne okresy väčšiu finančnú nezávislosť, pričom jej audit je úlohou belgického Kontrolného úradu. Tieto reformy v značnej miere zvyšujú kvalitu výkonnosti a účinnosti celého súdneho systému.

Zúčastňovala som sa na rokovaniach a konečných rozhodnutiach v rámci šiestej belgickej štátnej reformy, ktorá zahŕňala značný ďalší prenos právomocí z národnej na regionálnu úroveň. Táto reforma bola výsledkom formovania belgickej vlády v rokoch 2010/2011 a regióny ňou získali právomoci v oblasti hospodárstva a zamestnanosti. Zároveň preniesla zodpovednosť za rodinné veci na regióny. Od prijatia tejto reformy sú okrem toho komúny a regióny financované odlišne a majú väčšiu fiškálnu autonómiu.

Bola som prvým belgickým ministrom zodpovedným za samostatný rezort azylu a migrácie, navyše v náročných podmienkach. Vďaka tvrdej práci vo vláde som sa ako prvá žena v histórii Belgicka dostala na pozíciu ministerky vnútra.

Počas svojej politickej kariéry som sa podieľala na mnohých ďalších významných rozhodnutiach. Tie sú uvedené v mojich odpovediach na otázky č. 1 – 3.

Nezávislosť

7.  Podľa zmluvy vykonávajú členovia Dvora audítorov svoje úlohy úplne nezávisle. Ako by ste si plnili túto povinnosť pri výkone budúcich úloh?

Nezávislosť je jedným z kľúčových predpokladov fungovania každej najvyššej kontrolnej inštitúcie. Táto nezávislosť je zakotvená v článkoch 285 – 287 ZFEÚ a podrobnejšie stanovená v Limskej deklarácii Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií. Tieto zásady podporujem v plnej miere a budem ich ako členka Dvora audítorov bezvýhradne dodržiavať. Nebudem ovplyvňovaná auditovanými organizáciami a nebudem od nich závislá, ani nebudem prijímať pokyny od žiadnej vlády ani iných strán.

S cieľom zaručiť svoju úplnú nezávislosť sa vzdám svojich politických mandátov a nebudem vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla narušiť moju nezávislosť v budúcnosti. Pri plnení svojich povinností členky by som sa vyhýbala akémukoľvek konfliktu záujmov vrátane účasti na externých odborných činnostiach či výkonu politických mandátov. Taktiež by som predchádzala akýmkoľvek situáciám, ktoré by mohli byť vnímané ako konflikt záujmov.

8.  Máte Vy alebo Váš blízky rodinný príslušník (rodič, súrodenec, zákonný partner alebo deti) obchodné alebo finančné podiely či záväzky, ktoré by boli nezlučiteľné s výkonom Vašich budúcich úloh?

Ani ja, ani nikto z mojich blízkych príbuzných nemá podniky ani finančné holdingové spoločnosti, ani žiadne iné záväzky, ktoré by mohli byť v rozpore s mojimi prípadnými povinnosťami členky Dvora audítorov.

9.  Ste ochotná informovať predsedu Dvora audítorov o všetkých Vašich finančných záujmoch a iných záväzkoch a zverejniť ich?

Áno, samozrejme. Ako zvolená činiteľka v Belgicku som už bola požiadaná o predloženie vyhlásenia o záujmoch, čo som vždy urobila rýchlo a správne.

10.  Ste v súčasnosti účastníčkou prebiehajúceho súdneho konania? Ak áno, uveďte podrobnosti.

Nie, v súčasnosti nie som účastníčkou žiadneho súdneho konania.

11.  Plníte aktívnu politickú alebo výkonnú úlohu? Ak áno, na akej úrovni? Zastávali ste v uplynulých 18 mesiacoch nejakú politickú funkciu? Ak áno, uveďte podrobnosti.

Áno. Bola som zvolená do belgickej Poslaneckej snemovne vo všeobecných voľbách v roku 2014 a túto funkciu som začala vykonávať v júni 2016. V parlamente som členkou výboru pre zahraničné veci. Okrem toho som od 1. januára 2013 zvolenou členkou mestskej rady mesta Antverpy. Som členkou flámskej strany (Open Vld) a členkou jej predsedníctva.

12.  Odstúpite po vymenovaní za členku Dvora audítorov z akéhokoľvek úradu, do ktorého ste boli zvolená, alebo vzdáte sa aktívneho výkonu funkcie s príslušnými povinnosťami v politickej strane?

Áno. Okamžite odstúpim zo všetkých aktívnych funkcií, aby som mohla nezávisle vykonávať svoje povinnosti audítorky.

13.  Ako by ste postupovali v prípade závažných nezrovnalostí alebo dokonca podvodu, či korupcie, do ktorých by boli zapojené osoby v členskom štáte, z ktorého pochádzate?

Podvod ani korupcia nerozlišujú medzi národnosťami, a preto by sa na ne nemalo prihliadať ani pri ich riešení. Každý člen Dvora audítorov by mal konať úplne nestranne a bezúhonne a dodržiavať vnútorné pravidlá a štandardné postupy Dvora audítorov. Ak by som sa stretla s prípadom závažných nezrovnalostí, podvodu alebo korupcie, do ktorých by boli zapojené jedna alebo viaceré osoby z môjho členského štátu, nekonala by som inak ako v akomkoľvek prípade z ktoréhokoľvek iného členského štátu a postupovala by som profesionálne a proaktívne.

V prípade podozrenia z podvodu by som danú vec okamžite ohlásila predsedovi Dvora audítorov a zabezpečila by som postúpenie prípadov podvodu Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) v súlade s požiadavkou stanovenou v rozhodnutí Dvora audítorov o spolupráci medzi EDA a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) v prípadoch, v ktorých EDA dospel v rámci auditov k podozreniu z podvodu alebo ktoré mu bez vyžiadania ohlásili tretie strany.

Vykonávanie úloh

14.  Aké by mali byť hlavné znaky kultúry riadneho finančného hospodárenia vo verejnej správe? Ako by mohol Dvor audítorov prispieť k jej presadzovaniu?

Hlavnou črtou riadneho finančného hospodárenia vo verejnej správe je zavedenie funkčných systémov – tak operačných, ako aj kontrolných. Základom týchto systémov by mal byť model „troch línií obrany“:

–  funkcie, ktoré zahŕňajú a riadia riziká,

–  funkcie, ktoré dohliadajú alebo sa špecializujú na riadenie rizika a dodržiavanie pravidiel,

–  funkcie, ktoré zabezpečujú nezávislú vierohodnosť vrátane auditu.

Akékoľvek hospodárenie s peniazmi daňovníkov vo verejnej správe by sa malo riadiť tromi zásadami vymedzenými v nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Únie: hospodárnosť (získanie zdrojov v príslušnom čase v dostatočnej kvantite a primeranej kvalite), efektívnosť (poskytnutie čo najlepšieho využitia výstupov na základe určitej úrovne vstupov) a účinnosť (dosiahnutie stanovených cieľov a plánovaných výsledkov činnosti). Dvor audítorov môže dodržiavať tieto zásady riadneho finančného hospodárenia tým, že bude včas poskytovať nezávislé a relevantné správy o audite.

Vnútorná kontrola finančného hospodárenia je podstatnou súčasťou dobrej správy vecí verejných. Dvor audítorov má veľmi dôležitú úlohu pri zaručovaní zodpovednosti na úrovni inštitucionálneho rámca Európskej únie. Vydávanie správ, v ktorých sú podrobne uvedené osvedčené postupy a označené situácie vyžadujúce zlepšenie, poskytuje Dvoru audítorov jedinečné postavenie, aby mohol nestranne informovať tak Európsky parlament, ako aj občanov EÚ o tom, ako sa hospodári s ich prostriedkami. Táto úloha a zodpovednosť znamená, že aj Dvor audítorov je v rámci spoločnej právomoci zodpovedný za zvýšenie dôvery občanov v inštitucionálny rámec a finančné hospodárenie EÚ.

Okrem pravidelných finančných auditov a auditov zhody sú súčasťou riadneho finančného hospodárenia aj audity výkonnosti, ktorých význam som pochopila v priebehu mojej kariéry, ako som zdôraznila v odpovedi na otázku č. 1. Je nesmierne dôležité, že EDA posudzuje, či ktorákoľvek forma finančného hospodárenia ako súčasť inštitucionálneho rámca EÚ plní stanovené politické ciele hospodárne a účinne. Príslušní riadiaci pracovníci by mali začleniť zistenia a odporúčania Dvora audítorov do svojich postupov.

Bezchybným plnením svojej úlohy má tak Dvor audítorov zásadný význam pri zaručovaní transparentnosti, bezúhonnosti a jasného reťazca zodpovednosti v rámci Európskej únie. Výročné správy Dvora audítorov sú podstatným prvkom postupného zlepšovania riadneho finančného hospodárenia v EÚ a pri ich vydávaní by mala byť zaručená čo najväčšia relevantnosť a užitočnosť.

15.  Podľa zmluvy je Dvor audítorov povinný pomáhať Európskemu parlamentu pri výkone jeho právomocí v oblasti kontroly plnenia rozpočtu. Ako by ste zlepšili spoluprácu medzi Dvorom audítorov a Európskym parlamentom (najmä s jeho Výborom pre kontrolu rozpočtu), aby sa zlepšil verejný dohľad nad všeobecnými výdavkami aj ich efektívnosť?

EDA je nezávislá inštitúcia, neznamená to však, že pracuje vo vákuu. Podľa článkov 287 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie má pre prehľad o plnení rozpočtu EÚ kľúčový význam dobrý vzťah s Európskym parlamentom, najmä s jeho Výborom pre kontrolu rozpočtu. Čím lepšie bude Európsky parlament reagovať na správy Dvora audítorov, tým významnejší bude dosah jeho zistení a odporúčaní. S cieľom zaistiť čo najúčinnejšiu spoluprácu sa od Parlamentu vyžaduje príspevok už na začiatku plánovania pracovného programu Dvora audítorov. Na to je veľmi dôležitý úzky dialóg a častý kontakt medzi Dvorom audítorov a Parlamentom. Snažila by som sa pochopiť potreby Európskeho parlamentu dostávať informácie, pokiaľ ide o koncepciu auditu a výstupy, a podporovať ročný pracovný program Dvora audítorov začleňovaním väčšieho počtu auditov s dôrazom na priority EP zamerané na občanov Únie.

Okrem toho by sa mal Dvor audítorov v záujme väčšieho zviditeľnenia usilovať o spoluprácu so širším spektrom výborov, najmä v prípade správ venovaných jednotlivým sektorom. Hoci Európsky parlament prirodzene rozhoduje o organizácii svojich vnútorných činností nezávisle, Dvor audítorov by mohol označiť a odporučiť oblasti, v ktorých by mohla byť väčšia spolupráca prínosom pre obidve inštitúcie.

16.  Aký je podľa Vášho názoru prínos auditu výkonnosti a ako by sa mali jeho výsledky začleniť do postupov riadenia?

Audit výkonnosti je vymedzený v Príručke EDA na vykonávanie auditu výkonnosti a v ďalších medzinárodných normách ako nezávislé, objektívne a spoľahlivé preskúmanie, či podniky, systémy, operácie, programy, činnosti alebo organizácie fungujú v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, pričom sa zohľadňujú ďalšie zásady tohto druhu, ako je rovnosť, životné prostredie a etika. Preto je audit výkonnosti potrebný ako doplnok finančného auditu, najmä vzhľadom na to, že rastie počet aj komplexnosť vládnych programov, na ktoré sa používajú peniaze daňovníkov. Preto by som uvítala, keby sa Dvor audítorov začal zameriavať na lepšiu vyváženosť medzi finančnými auditmi a auditmi výkonnosti. Vďaka auditom výkonnosti majú Európsky parlament aj občania EÚ lepší prehľad o efektívnosti nakladania s finančnými prostriedkami, čím sa zvyšuje transparentnosť a demokratická zodpovednosť.

Audity výkonnosti a z nich vyplývajúce (osobitné) správy umožňujú viac ako finančné audity identifikovať oblasti, v ktorých je možné zvýšiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť. Európsky parlament, príslušné inštitúcie a široká verejnosť by mali byť so zisteniami oboznamované jasným a praktickým spôsobom, aby sa zaistila čo najväčšia informovanosť a zvýšila sa pravdepodobnosť plnenia osvedčených postupov a ďalších odporúčaní.

Navyše by mal byť časový harmonogram týchto auditov výkonnosti riadne naplánovaný. Dôsledné plánovanie zaručí, že závery a odporúčania budú dostupné včas, aby sa mohli použiť v procese rozhodovania na úrovni EÚ. Môžu tiež prispieť k budúcim revíziám právnych predpisov, pomôcť pri vymedzovaní politických cieľov a poskytnúť informácie pri prijímaní rozhodnutí o viacročných finančných rámcoch a/alebo tvorbe budúcich programov EÚ.

17.  Ako by sa mohla zlepšiť spolupráca medzi Dvorom audítorov, národnými audítorskými inštitúciami a Európskym parlamentom (Výborom pre kontrolu rozpočtu) v oblasti auditu rozpočtu EÚ?

Hoci je relatívna nezávislosť vo vzťahu medzi európskymi a vnútroštátnymi audítorskými orgánmi naďalej veľmi dôležitá, ako je uvedené v článku 287 ods. 3 ZFEÚ, zároveň je potrebná užšia spolupráca medzi týmito úrovňami založená na dôvere. Táto spolupráca by sa mala opierať o podporu kontaktného výboru EDA, pričom sa pri nej uplatňujú rôzne prístupy. V prvom rade by si EDA a národné audítorské inštitúcie mohli vo väčšej miere navzájom poskytovať najlepšie postupy. Pokiaľ ide o audity zhody, EDA by mal šíriť svoje príslušné metódy a poskytovať ich tým národným inštitúciám, ktoré o ne majú záujem, a naopak. V prípade auditov výkonnosti by mohli inštitúcie na európskej a vnútroštátnej úrovni spolupracovať v oblastiach, ktoré si vyžadujú širší konsenzus v spoločnosti, hoci to môže byť náročné. Po druhé, audity na vnútroštátnej a európskej úrovni by mohli byť koordinované, aby sa predchádzalo prekrývaniu a zvýšila sa účinnosť.

Som si vedomá toho, že Európsky parlament má záujem o užšiu spoluprácu pri kontrole rozpočtu EÚ. Ako členka Dvora audítorov by som sa snažila o posilnenie vzťahu s Parlamentom a aktívny dialóg s Výborom pre kontrolu rozpočtu aj s ďalšími príslušnými stranami.

18.  Akým spôsobom by ste ďalej rozvíjali podávanie správ Dvora audítorov, aby mal Európsky parlament k dispozícii všetky potrebné informácie o presnosti údajov, ktoré členské štáty poskytujú Európskej komisii?

V prvom rade by komunikácia o všetkých produktoch EDA vo forme správ mala byť jasná. Táto požiadavka je stanovená v stratégii EDA na roky 2018 – 2020. Správy by navyše mali byť relevantné, užitočné a poskytované včas.

Pre Dvor audítorov je dôležité, aby členské štáty poskytovali Komisii spoľahlivé a presné informácie, aby mohol zostavovať prehľadné správy. Keďže Dvor audítorov nemôže tieto informácie požadovať priamo od členských štátov, v komunikácii s členskými štátmi mal by klásť dôraz na to, že pre Komisiu je dôležitá kvalita údajov, ktoré jej poskytujú.

Dvor audítorov by sa mal v každom prípade usilovať o vytváranie pridanej hodnoty pre prácu Európskeho parlamentu. V tejto súvislosti oceňujem, že EDA vytvoril pracovnú skupinu na vysokej úrovni, ktorej úlohou je skúmať možnosti ďalšieho zvýšenia pridanej hodnoty jeho výročných správ pre tých, ktorým sú určené, najmä Európsky parlament. To možno dosiahnuť tým, že sa bude poskytovať viac geografických prehľadov, posudzovať výkonnosť dodatočných oblastí rozpočtu EÚ a že sa budú vypracúvať vyhlásenia o vierohodnosti na základe vnútorných kontrol na úrovni EÚ aj členských štátov. Keďže tieto návrhy boli prijaté v roku 2017, očakávam pridanú hodnotu v budúcich správach EDA.

Ďalšie otázky

19.  Stiahnete svoju kandidatúru, ak Európsky parlament zaujme odmietavé stanovisko k Vášmu vymenovaniu za člena Dvora audítorov?

Áno.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – belgický kandidát

Referenčné čísla

05161/2018 – C8-0008/2018 – 2018/0801(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

11.1.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

18.1.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Indrek Tarand

17.1.2018

 

 

 

Dátum prijatia

20.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Monica Macovei, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Brian Hayes, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Monika Smolková, Hilde Vautmans

Dátum predloženia

22.2.2018

Posledná úprava: 23. februára 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia