Процедура : 2017/0242(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0028/2018

Внесени текстове :

A8-0028/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2018 - 8.5

Приети текстове :

P8_TA(2018)0073

ДОКЛАД     ***I
PDF 752kWORD 88k
22.2.2018
PE 612.257v02-00 A8-0028/2018

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия

(COM(2017)0559 – C8‑0335/2017 – 2017/0242(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Хану Такула

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия

(COM(2017)0559 – C8‑0335/2017 – 2017/0242(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0559),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0335/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент и на Съвета, приета заедно с Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисия по външни работи (A8-0028/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Комисията следва да гарантира, че макрофинансовата помощ от Съюза съответства в правно отношение и по същество на основните принципи, целите и мерките, предприети в различните области на външната дейност и в рамките на други съответни политики на Съюза.

(13)  Комисията следва да гарантира, че макрофинансовата помощ от Съюза съответства в правно отношение и по същество на основните принципи за външна дейност, установени в член 21 от Договора за Европейския съюз, на целите на различните области на външната дейност и в рамките на други съответни политики на Съюза и на мерките, предприети в тези области и политики.

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Зачитането от страна на Грузия на ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и правова държава, както и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека, са предпоставка за предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза. Освен това конкретните цели на макрофинансовата помощ от страна на Съюза следва да подобряват ефикасността, прозрачността и отчетността на системите за управление на публичните финанси в Грузия и да насърчават структурните реформи, насочени към подкрепа за устойчив и приобщаващ растеж, създаване на работни места и фискална консолидация. Комисията и Европейската служба за външна дейност следва редовно да наблюдават спазването на предварителните условия и напредъка в постигането на тези цели.

(16)  Зачитането от страна на Грузия на ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и правова държава, както и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека, са предпоставка за предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза. Освен това конкретните цели на макрофинансовата помощ от страна на Съюза следва да подобряват ефикасността, прозрачността и отчетността на системите за управление на публичните финанси в Грузия и да насърчават структурните реформи, насочени към подкрепа за устойчив и приобщаващ растеж, създаване на работни места и фискална консолидация. Макрофинансовата помощ за Грузия от страна на Съюза следва да включва също така мерки в подкрепа на прилагането на Споразумението за асоцииране, включително ЗВЗСТ. С цел да се осигури правилна оценка на специфичните цели, е необходимо те да бъдат формулирани по проверим и измерим начин. Комисията и Европейската служба за външна дейност следва редовно да наблюдават спазването на предварителните условия и напредъка в постигането на тези цели. Ако предварителните условия и целите не са изпълнени или ако целите и принципите на Споразумението за асоцииране като цяло се пренебрегват, Комисията следва временно да спре или да отмени изплащането на макрофинансовата помощ от Съюза.

(1)

ОВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 15.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

За трети път от 2008 г. досега Комисията предлага макрофинансова помощ по искане на правителството на Република Грузия. Всяка от първите две операции беше за сума от 46 милиона евро, като първата беше изцяло под формата на безвъзмездни средства, а втората беше наполовина в безвъзмездни средства, наполовина в заеми. Грузия приложи всички съответни мерки на икономическата политика, договорени в Меморандума за разбирателство, и последният транш беше изплатен през май 2017 г.

Този път Комисията предлага 45 милиона евро: 35 милиона евро в заеми и 10 милиона евро в безвъзмездни средства, за да се помогне на страната да покрие част от потребностите си от външно финансиране за периода 2017 – 2020 г. Грузия продължава да е изправена пред не особено благоприятна външна среда, бюджетният ѝ дефицит се увеличи, грузинското лари рязко се обезцени през последните години и това доведе до нарастване на съотношението на държавния дълг спрямо БВП. Финансовата система на Грузия е все така стабилна и добре капитализирана като цяло, най-вече благодарение на надлежния надзор и регулиране от страна на централната банка.

Грузия се присъедини към Източното партньорство през 2009 г. Задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) между Съюза и Грузия влезе в сила на 1 септември 2014 г., след което на 1 юли 2016 г. влезе в сила Споразумението за асоцииране. ЕС е основният търговски партньор на Грузия и Грузия продължава да предприема действия за постигане на съответствие с изискванията на ЗВЗСТ, отчитайки добър напредък по отношение на необходимите реформи.

Предложението на Комисията се придържа тясно към съвместната декларация на Европейския парламент и на Съвета, приета заедно с Решение № 778/2013/ЕС за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия, в която съзаконодателите определиха основните принципи и съображения, които ще направляват процеса на предоставяне на макрофинансова помощ.

С оглед на горепосочените съображения докладчикът счита, че Европейският парламент следва да одобри предложението на Комисията за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия. Докладчикът подчертава, че изплащането на всеки транш следва да бъде обвързано с ясни условия и че Комисията следва да упражнява строг контрол на изпълнението на тези условия през целия период на провеждане на операциите за предоставяне на макрофинансова помощ.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (25.1.2018)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия

(COM(2017)0559 – C8‑0335/2017 – 2017/0242(COD))

Докладчик по становище: Андрейс Мамикинс

КРАТКА ОБОСНОВКА

В отговор на искане от правителството на Грузия Европейската комисия предложи предоставянето на нова макрофинансова помощ (МФП) за Грузия в размер на 45 милиона евро на два транша, от която 35 милиона евро под формата на средносрочни заеми и 10 милиона евро под формата на безвъзмездни средства. Предложената операция за МФП ще допълни постигнатото през април 2017 г. тригодишно споразумение между Грузия и МВФ за финансиране в размер на 285,3 милиона щатски долара. ЕС предоставя финансиране на Грузия и чрез Европейския инструмент за съседство (610 – 746 милиона евро през 2014 – 2020 г.).

Предложената операция за МФП ще бъде трета по рода си от 2008 г. насам, като в рамките на първата операция бяха предоставени 46 милиона евро изцяло под формата на безвъзмездни средства, а в рамките на втората бяха предоставени 23 милиона евро под формата на безвъзмездни средства и 23 милиона евро под формата на заеми. Втората операция за МФП завърши с успешното изплащане през май 2017 г. на последния транш по нея. Други три от шестте държави от Източното партньорство – Армения, Молдова и Украйна, вече ползват програми за МФП, както и четири други държави извън Източното партньорство.

Макроикономическата прогноза за Грузия продължава да е несигурна. Грузия отбелязва забавяне на икономическия растеж (2,7% през 2016 г. спрямо 4,6% през 2014 г.). Бюджетният дефицит остава значителен и националната валута (грузинското лари) се обезцени рязко, а състоянието на платежния баланс остава несигурно. Грузия също така продължава да се адаптира към изискванията на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) с ЕС, които, заедно с възможностите, са свързани и с разходи за приспособяване.

Обвързаността на макрофинансовата помощ с условия представлява ефективно средство за стимулиране на реформи, по-специално на тези, свързани с демокрацията и принципите на правовата държава. Правителството на Грузия понастоящем се опитва да прокара и допълнителни конституционни реформи. То е поело ангажимент за по-нататъшни промени в конституцията в съответствие с препоръките на Венецианската комисия, но въпреки това мониторингът от страна на Комисията и ЕСВД, също като част от тази помощ, би бил целесъобразен.

Следователно, в съответствие със споразумението между комисията по външни работи и комисията по международна търговия относно тясното им сътрудничество по време на тази операция и следвайки опита на неотдавнашната съвместна декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приложена към решението от 4 юли 2017 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова, комисията по външни работи предлага:

1.  да се препотвърди предварителното условие за отпускане на макрофинансова помощ, свързано с демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, тъй като това е от голямо значение за комисията по външни работи;

2.  да се гарантира, че Комисията и Европейската служба за външна дейност ще следят за изпълнението на това предварително условие през целия жизнен цикъл на МФП;

3.  да се ограничи въпреки това броят на измененията до две – едно на позоваване и едно на член от решението, за да се гарантира бързото постигане на съгласие между Европейския парламент и Съвета.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1a.   одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

За сведение, текстът на изявлението е следният:

„Съвместно изявление на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

Европейският парламент, Съветът и Комисията приветстват усилията за реформи в Грузия и отбелязват ангажимента на нейното правителство за по-нататъшни конституционни промени в съответствие с препоръките на Венецианската комисия. Европейският парламент, Съветът и Комисията подчертават, че предварително условие за предоставяне на макрофинансова помощ е държавата бенефициент да спазва ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система, упражняваща ефективен контрол върху изпълнителните органи, строго разделение на властите, както и ясно разграничение между политиката и икономическите интереси, свободни, независими и плуралистични медии с прозрачна собственост, независима съдебна система и върховенство на закона, и да гарантира спазване на правата на човека, както и на международните социални и екологични стандарти. Комисията и Европейската служба за външна дейност осъществяват мониторинг на изпълнението на това предварително условие през целия жизнен цикъл на макрофинансовата помощ, предоставят публична оценка на изпълнението на предварителното условие, в която ясно се посочват използваните референтни показатели, и обръщат изключително внимание на това доколко органите на Грузия съблюдават препоръките на съответните международни партньори, по-специално на Венецианската комисия и на ОССЕ/БДИПЧ.“

Обосновка

В законодателната резолюция трябва да има позоваване на това изявление.

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Зачитането от страна на Грузия на ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и правова държава, както и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека, са предпоставка за предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза. Освен това конкретните цели на макрофинансовата помощ от страна на Съюза следва да подобряват ефикасността, прозрачността и отчетността на системите за управление на публичните финанси в Грузия и да насърчават структурните реформи, насочени към подкрепа за устойчив и приобщаващ растеж, създаване на работни места и фискална консолидация. Комисията и Европейската служба за външна дейност следва редовно да наблюдават спазването на предварителните условия и напредъка в постигането на тези цели.

(16)  Предварително условие за предоставянето на макрофинансова помощ от Съюза следва да бъде пълното зачитане от страна на Грузия на ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система, упражняваща ефективен контрол над изпълнителните органи, строго разделение на властите и ясно разграничаване между политиката и икономическите интереси, свободни, независими и плуралистични медии с прозрачна собственост и върховенство на закона, което следва да бъде подкрепяно от независима съдебна власт, способна да се бори ефективно с корупцията, и което да гарантира зачитането на правата на човека, включително свободата на изразяване на мнение, и на международните социални и екологични стандарти. Освен това конкретните цели на макрофинансовата помощ от страна на Съюза следва да подобряват ефикасността, прозрачността и отчетността на системите за управление на публичните финанси в Грузия и да насърчават структурните реформи, насочени към подкрепа за устойчив и приобщаващ растеж, създаване на работни места и фискална консолидация. Комисията и Европейската служба за външна дейност следва да извършват редовен мониторинг както на спазването на предварителните условия, така и на напредъка в постигането на тези цели през целия жизнен цикъл на макрофинансовата помощ. Комисията следва да предостави публична оценка на изпълнението на предварителното условие, в която ясно се посочват използваните референтни показатели.

Изменение    3

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Зачитането от страна на Грузия на ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и правова държава, и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека са предпоставка за предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза.

1.  Предварително условие за предоставянето на макрофинансова помощ от Съюза е зачитането от страна на Грузия на ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система, упражняваща ефективен контрол над изпълнителните органи, строго разделение на властите и ясно разграничаване между политиката и икономическите интереси, свободни, независими и плуралистични медии с прозрачна собственост и върховенство на закона, което се подкрепя от независима съдебна власт, способна да се бори ефективно с корупцията, и което гарантира зачитането на правата на човека, включително свободата на изразяване на мнение, и на международните социални и екологични стандарти.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Допълнителна макрофинансова помощ на Грузия

Позовавания

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

5.10.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

30.11.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Андрейс Мамикинс

23.11.2017

Разглеждане в комисия

4.12.2017

 

 

 

Дата на приемане

23.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

3

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Допълнителна макрофинансова помощ на Грузия

Позовавания

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Дата на представяне на ЕП

29.9.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

5.10.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

30.11.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Hannu Takkula

11.10.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.11.2017

19.2.2018

 

 

Дата на приемане

20.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Дата на внасяне

22.2.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

3

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

2

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 март 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност