Postup : 2017/0242(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0028/2018

Předložené texty :

A8-0028/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/03/2018 - 8.5

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0073

ZPRÁVA     ***I
PDF 668kWORD 81k
22.2.2018
PE 612.257v02-00 A8-0028/2018

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242017/0242(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Hannu Takkula

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2017)0559),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 212 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0335/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady přijaté současně s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 778/2013/EU ze dne 12. srpna 2013 o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a na stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0028/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Komise by měla zajistit, aby makrofinanční pomoc Unie byla po právní i věcné stránce v souladu s hlavními zásadami, cíli a opatřeními, která byla přijata v rámci jednotlivých oblastí vnější činnosti a dalších příslušných politik Unie.

(13)  Komise by měla zajistit, aby makrofinanční pomoc Unie byla po právní i věcné stránce v souladu s hlavními zásadami pro vnější činnosti zakotvenými v článku 21 Smlouvy o EU a s cíli a opatřeními, která byla přijata v rámci jednotlivých oblastí vnější činnosti a dalších příslušných politik Unie.

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Poskytnutí makrofinanční pomoci Unie by mělo být podmíněno tím, že Gruzie bude respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, a zásady právního státu a že zaručí dodržování lidských práv. Kromě toho by specifické cíle makrofinanční pomoci Unie měly posílit účinnost, transparentnost a odpovědnost systémů správy veřejných financí v Gruzii a prosazovat strukturální reformy, které jsou zaměřené na podporu udržitelného růstu podporujícího začlenění, vytváření pracovních příležitostí a fiskální konsolidaci. Komise a Evropská služba pro vnější činnost by měly plnění výše uvedených podmínek a dosahování těchto cílů pravidelně sledovat.

(16)  Poskytnutí makrofinanční pomoci Unie by mělo být podmíněno tím, že Gruzie bude respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, a zásady právního státu a že zaručí dodržování lidských práv. Kromě toho by specifické cíle makrofinanční pomoci Unie měly posílit účinnost, transparentnost a odpovědnost systémů správy veřejných financí v Gruzii a prosazovat strukturální reformy, které jsou zaměřené na podporu udržitelného růstu podporujícího začlenění, vytváření pracovních příležitostí a fiskální konsolidaci. Makrofinanční pomoc Unie pro Gruzii by měla taktéž zahrnovat opatření k podpoře provádění dohody o přidružení, včetně prohloubené a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA). Pro zajištění řádného posouzení konkrétních cílů je třeba tyto cíle stanovit ověřitelným a měřitelným způsobem. Komise a Evropská služba pro vnější činnost by měly plnění výše uvedených podmínek a dosahování těchto cílů pravidelně sledovat. Pokud nebudou příslušné podmínky splněny a cíle dosaženy nebo pokud budou zásady dohody o přidružení obecně opomíjeny, měla by Komise vyplácení makrofinanční pomoci Unie pozastavit nebo zrušit.

(1)

Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 15.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Potřetí od roku 2008 navrhuje Komise poskytnutí makrofinanční pomoci na žádost vlády Gruzie. Předchozí dvě operace činily 46 milionů EUR každá, přičemž první z nich byla realizována výhradně ve formě grantů a druhá z poloviny ve formě grantů a z poloviny ve formě úvěrů. Gruzie přijala všechna příslušná opatření hospodářské politiky dohodnutá v memorandu o porozumění a poslední tranše byla vyplacena v květnu 2017.

Tentokrát Komise navrhuje částku 45 milionů EUR, z toho 35 milionů EUR ve formě úvěrů a 10 milionů EUR ve formě grantů, s cílem pomoci této zemi pokrýt část jejích potřeb vnějšího financování na období 2017–2020. Gruzie nadále čelí nepříznivému vnějšímu prostředí, její fiskální schodek se zvýšil a v posledních letech prudce oslabil lari, v důsledku čehož vzrostl poměr veřejného dluhu k HDP. Finanční systém v Gruzii zůstává zdravý a celkově dobře vybavený kapitálem, zejména díky obezřetnému dohledu a regulaci ze strany centrální banky.

V roce 2009 se Gruzie připojila k Východnímu partnerství EU. Od 1. září 2014 existuje mezi Unií a Gruzií prohloubená a komplexní zóna volného obchodu (DCFTA) a dne 1. července 2016 vstoupila v platnost dohoda o přidružení. EU je pro Gruzii nejdůležitějším obchodním partnerem a Gruzie se postupně přizpůsobuje požadavkům DCFTA a vykazuje viditelný pokrok v provádění potřebných reforem.

Návrh Komise úzce navazuje na společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady přijaté společně s rozhodnutím č. 778/2013/EU o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii, v jehož rámci spoluzákonodárci stanovili hlavní zásady a kritéria, jimiž by se mělo udělování makrofinanční pomoci řídit.

S ohledem na výše uvedené se zpravodaj domnívá, že Evropský parlament by měl návrh Komise na poskytnutí makrofinanční pomoci Gruzii podpořit. Zpravodaj zdůrazňuje, že uvolnění každé splátky by mělo být spojeno s jasnými podmínkami a že Komise by měla důsledně sledovat plnění těchto podmínek po celou dobu poskytování makrofinanční pomoci.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (25.1.2018)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Zpravodaj: Andrejs Mamikins

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Na základě žádosti gruzínské vlády navrhla Evropská komise poskytnout Gruzii nový program makrofinanční pomoci (MFA) ve výši 45 milionů EUR, které budou vyplaceny ve dvou splátkách, z toho 35 milionů EUR ve formě střednědobých půjček a 10 milionů EUR ve formě grantů. Navrhovaný program makrofinanční pomoci doplní dohodu uzavřenou mezi Gruzií a Mezinárodním měnovým fondem (MMF) v dubnu 2017 v rámci rozšířené finanční facility, která zavazuje k vyplacení částky ve výši 285,3 milionů USD v průběhu tří let. EU poskytuje Gruzii rovněž 610–746 milionů EUR v rámci evropského nástroje sousedství (ENI) na období 2014–2020.

Navrhovaný program makrofinanční pomoci by byl třetím programem tohoto druhu od roku 2008, přičemž v rámci prvního programu by byla poskytnuta částka ve výši 46 milionů EUR ve formě grantů a v rámci druhého programu částka ve výši 23 milionů EUR ve formě grantů a 23 milionů EUR ve formě úvěrů. Druhý program makrofinanční pomoci byl ukončen v květnu roku 2017 poté, co byla úspěšně vyplacena poslední tranše plateb v rámci tohoto programu. Další tři ze šesti zemí Východního partnerství – Arménie, Moldavsko a Ukrajina – stejně jako čtyři další země, které nejsou členy Východního partnerství, již z programů makrofinanční pomoci těží.

Makroekonomický výhled Gruzie je i nadále nejistý. Země zažívá nízký růst HDP (2,7 % v roce 2016 oproti 4,6 % v roce 2014). Gruzínský rozpočtový schodek je i nadále značný, národní měna (gruzínský lari) prudce oslabila a platební bilance je křehká. Gruzie se rovněž nadále snaží přizpůsobit požadavkům prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s EU, což kromě příležitostí znamená i náklady na přizpůsobení.

Podmíněnost této makrofinanční pomoci vytváří účinnou páku na podněcování reforem, zejména těch, které se týkají demokracie a právního státu. Součástí tohoto úsilí je také to, že se gruzínská vláda v současné době pokouší prosadit další ústavní reformy. Vláda se zavázala k tomu, že v souladu s doporučeními Benátské komise učiní další ústavní změny, nicméně by bylo žádoucí, aby bylo mimo jiné v rámci této pomoci prováděno monitorování Komisí a ESVČ.

V souladu s dohodou mezi Výborem pro zahraniční věci a Výborem pro mezinárodní obchod o jejich úzké spolupráci během tohoto postupu a v návaznosti na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise připojené k rozhodnutí ze dne 4. července 2017 o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice navrhuje Výbor pro zahraniční věci jeden pozměňovací návrh ve formě jiného společného prohlášení, který bude připojen k tomuto rozhodnutí.

Cílem je:

1.  znovu potvrdit předběžnou podmínku pro poskytnutí makrofinanční pomoci související s demokracií, právním státem a lidskými právy, což jsou otázky, které Výbor pro zahraniční věci považuje za zásadní;

2.  zajistit, aby Komise a ESVČ sledovaly plnění této předběžné podmínky po celou dobu poskytování makrofinanční pomoci;

3.  vyhnout se však změnám článků rozhodnutí, aby Evropský parlament a Rada mohly dosáhnout rychlé dohody.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1a.   schvaluje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise připojené k tomuto usnesení;

Pro informaci, toto prohlášení zní takto:

„Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise

Evropský parlament, Rada a Komise vítají reformní úsilí v Gruzii a berou v úvahu závazek vlády této země dále pozměnit ústavu v souladu s doporučeními Benátské komise. Evropský parlament, Rada a Komise zdůrazňují, že nezbytnou podmínkou pro poskytnutí makrofinanční pomoci je, že země přijímající pomoc respektuje účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, který vykonává účinný dohled nad výkonnou mocí, striktního oddělení pravomocí a jasného rozlišení mezi politikou a hospodářskými zájmy, svobodných, nezávislých a pluralitních sdělovacích prostředků s jejich transparentní strukturou vlastnictví, nezávislého soudnictví a právního státu, a že zaručuje dodržování lidských práv a mezinárodních sociálních a environmentálních norem. Komise a Evropská služba pro vnější činnost sledují plnění této předběžné podmínky během celé doby poskytování makrofinanční pomoci, zajistí veřejné posouzení plnění dané podmínky, přičemž budou jasně uvedeny použité referenční hodnoty, a budou tedy věnovat nejvyšší pozornost tomu, jak orgány Gruzie zohledňují doporučení příslušných mezinárodních partnerů (zejména Benátské komise a OBSE/ODIHR).“

Odůvodnění

Na toto prohlášení je třeba v legislativním usnesení odkázat.

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Poskytnutí makrofinanční pomoci Unie by mělo být podmíněno tím, že Gruzie bude respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, a zásady právního státu a že zaručí dodržování lidských práv. Kromě toho by specifické cíle makrofinanční pomoci Unie měly posílit účinnost, transparentnost a odpovědnost systémů správy veřejných financí v Gruzii a prosazovat strukturální reformy, které jsou zaměřené na podporu udržitelného růstu podporujícího začlenění, vytváření pracovních příležitostí a fiskální konsolidaci. Komise a Evropská služba pro vnější činnost by měly plnění výše uvedených podmínek a dosahování těchto cílů pravidelně sledovat.

(16)  Poskytnutí makrofinanční pomoci Unie by mělo být podmíněno tím, že Gruzie bude plně respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, který vykonává účinný dohled nad výkonnou mocí, striktního oddělení pravomocí a jasného rozlišení mezi politikou a hospodářskými zájmy, svobodných, nezávislých a pluralitních sdělovacích prostředků s jejich transparentní strukturou vlastnictví, a zásady právního státu, jež jsou podporovány nezávislým soudnictvím schopným účinně potírat korupci a které zaručí dodržování lidských práv, včetně svobody projevu a mezinárodních sociálních a environmentálních norem. Kromě toho by specifické cíle makrofinanční pomoci Unie měly posílit účinnost, transparentnost a odpovědnost systémů správy veřejných financí v Gruzii a prosazovat strukturální reformy, které jsou zaměřené na podporu udržitelného růstu podporujícího začlenění, vytváření pracovních příležitostí a fiskální konsolidaci. Komise a Evropská služba pro vnější činnost by měly plnění výše uvedených podmínek a dosahování těchto cílů pravidelně sledovat po celou dobu poskytování makrofinanční pomoci. Komise by měla poskytovat veřejné posouzení plnění předběžné podmínky, přičemž budou jasně uvedeny použité referenční hodnoty.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Poskytnutí makrofinanční pomoci Unie je podmíněno tím, že Gruzie bude respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, a zásady právního státu a že zaručí dodržování lidských práv.

1.  Poskytnutí makrofinanční pomoci Unie je podmíněno tím, že Gruzie bude respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, který vykonává účinný dohled nad výkonnou mocí, striktního oddělení pravomocí a jasného rozlišení mezi politikou a hospodářskými zájmy, svobodných, nezávislých a pluralitních sdělovacích prostředků s jejich transparentní strukturou vlastnictví, a zásady právního státu, jež jsou podporovány nezávislým soudnictvím schopným účinně potírat korupci a které zaručí dodržování lidských práv, včetně svobody projevu a mezinárodních sociálních a environmentálních norem.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Další makrofinanční pomoc pro Gruzii

Referenční údaje

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

5.10.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

30.11.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Andrejs Mamikins

23.11.2017

Projednání ve výboru

4.12.2017

 

 

 

Datum přijetí

23.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

3

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Další makrofinanční pomoc pro Gruzii

Referenční údaje

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Datum předložení EP

29.9.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

5.10.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

30.11.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Hannu Takkula

11.10.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

22.11.2017

19.2.2018

 

 

Datum přijetí

20.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Datum předložení

22.2.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

3

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

2

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 7. března 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí