Procedūra : 2017/0242(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0028/2018

Pateikti tekstai :

A8-0028/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/03/2018 - 8.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0073

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 719kWORD 80k
22.2.2018
PE 612.257v02-00 A8-0028/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Gruzijai

(COM(2017) 0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Hannu Takkula

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Gruzijai

(COM(2017) 0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0559),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 212 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0335/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos bendrą pareiškimą, priimą kartu su 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 778/2013/ES, kuriuo Gruzijai suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8-0028/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  Komisija turėtų užtikrinti, kad Sąjungos makrofinansinė parama teisiškai ir iš esmės atitiktų pagrindinius principus, tikslus ir įvairiose išorės veiksmų srityse patvirtintas priemones bei kitą susijusią Sąjungos politiką;

(13)  Komisija turėtų užtikrinti, kad Sąjungos makrofinansinė parama teisiškai ir iš esmės atitiktų pagrindinius išorės veiksmų, įtvirtintų ES sutarties 21 straipsnyje, principus, įvairių išorės veiksmų sričių tikslus ir jose vykdomas priemones bei kitą susijusią Sąjungos politiką;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  išankstinė Sąjungos makrofinansinės paramos teikimo sąlyga turėtų būti ta, kad Gruzija paisytų veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, užtikrintų teisinę valstybę ir gerbtų žmogaus teises. Be to, konkretūs Sąjungos makrofinansinės paramos tikslai turėtų būti: didinti Gruzijos viešųjų finansų valdymo sistemų veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę ir skatinti struktūrines reformas, skirtas tvariam ir integraciniam augimui, darbo vietų kūrimui ir fiskaliniam konsolidavimui remti. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų nuolat stebėti, kaip vykdomos išankstinės sąlygos ir kaip siekiama tų tikslų;

(16)  išankstinė Sąjungos makrofinansinės paramos teikimo sąlyga turėtų būti ta, kad Gruzija paisytų veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, užtikrintų teisinę valstybę ir gerbtų žmogaus teises. Be to, konkretūs Sąjungos makrofinansinės paramos tikslai turėtų būti: didinti Gruzijos viešųjų finansų valdymo sistemų veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę ir skatinti struktūrines reformas, skirtas tvariam ir integraciniam augimui, darbo vietų kūrimui ir fiskaliniam konsolidavimui remti. Sąjungos makrofinansinė parama Gruzijai turėtų apimti taip pat priemones asociacijos susitarimo, įskaitant išsamų ir visapusišką laisvosios prekybos susitarimą, įgyvendinimui remti. Siekiant užtikrinti, kad konkretūs tikslai būtų tinkamai įvertinti, jie turi būti nustatyti taip, kad juos būtų galima patikrinti ir išmatuoti. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų nuolat stebėti, ar įvykdytos išankstinės sąlygos ir kaip siekiama tų tikslų; Jei išankstinė sąlyga neįvykdyta ir nesiekiama nustatytų tikslų ar jei iš esmės nepaisoma asociacijos susitarimo tikslų ir principų, Komisija turėtų laikinai sustabdyti arba nutraukti Sąjungos makrofinansinės paramos išmokėjimą;

(1)

OL L 218, 2013 8 14, p. 15.


AIŠKINAMOJI DALIS

Tai trečiasis kartas nuo 2008 m., kai Komisija, gavusi Gruzijos Respublikos vyriausybės prašymą, teikia pasiūlymą dėl makrofinansinės paramos. Pirmaisiais dviem kartais buvo skirta po 46 mln. EUR, pirmąjį kartą buvo skirta vien tik dotacija, o antrąjį – pusę sudarė dotacija, o kitą pusę – paskola. Gruzija įgyvendino visas susijusias ekonominės politikos priemones, dėl kurių susitarta susitarimo memorandume, ir paskutinioji dalis išmokėta 2017 m. gegužės mėn.

Šį kartą Komisija, siekdama padėti šaliai padengti dalį savo išorinio finansavimo poreikių 2017–2020 m. laikotarpiu, siūlo 45 mln. EUR., iš jų 35 mln. EUR būtų paskola ir 10 mln. EUR – dotacija. Gruzijos išorės sąlygos išliko prastos, jos fiskalinis deficitas padidėjo, per pastaruosius metus laris gerokai nuvertėjo, todėl padidėjo valstybės skolos ir BVP santykis. Gruzijos finansų sistema apskritai išliko tvirta ir tinkamai kapitalizuota, visų pirma dėl centrinio banko priežiūros ir reguliavimo.

2009 m. Gruzija prisijungė prie ES Rytų partnerystės. Išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (toliau – IVLPE) tarp Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimas įsigaliojo 2014 m. rugsėjo 1 d., vėliau 2016 m. liepos mėn. 1 d. įsigaliojo Asociacijos susitarimas. ES yra pagrindinė Gruzijos prekybos partnerė ir Gruzija toliau prisitaiko prie išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo (IVLPE) reikalavimų, darydama puikią pažangą vykdant būtinas reformas.

Komisijos pasiūlyme atidžiai atsižvelgiama į bendrą Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimą, priimtą kartu su Sprendimu Nr. 778/2013/ES, kuriuo Gruzijai suteikiama papildoma makrofinansinė parama, kuriame teisės aktų leidėjai bendrai nustatė pagrindinius principus ir aplinkybes, kuriais turėtų būti vadovaujamasi teikiant makrofinansinę paramą.

Pranešėjas, atsižvelgdamas į visa tai, mano, kad Europos Parlamentas turėtų pritarti Komisijos pasiūlymui suteikti makrofinansinę paramą Gruzijai. Pranešėjas pabrėžia, kad kiekvienas paramos dalies išmokėjimas turėtų būti susietas su aiškiomis sąlygomis ir kad Komisija turėtų atidžiai stebėti, jog šių sąlygų būtų laikomasi vykdant visas makrofinansinės paramos operacijas.


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (25.1.2018)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Gruzijai

(COM(2017) 0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Nuomonės referentas: Andrejs Mamikins

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Gruzijos vyriausybei paprašius, Europos Komisija pasiūlė vykdyti naują Gruzijai skirtą makrofinansinės pagalbos (MFP) programą, kurios apimtis sudaro 45 mln. EUR, ji bus mokama dviem dalimis ir ją sudarys vidutinės trukmės paskolos (35 mln. EUR) ir dotacijos (10 mln. EUR). siūloma MFP programa papildys 2017 m. balandžio mėn. Gruzijos ir Tarptautinio valiutos fondo pasiektą susitarimą pagal išplėstinę fondo priemonę, kuria įsipareigojama per trejus metus išmokėti 285,3 mln. USD. ES taip pat skiria lėšų Gruzijai pagal Europos kaimynystės priemonę (2014–2020 m. 610–746 mln. EUR).

Siūloma MFP programa būtų trečia tokia programa nuo 2008 m. (pagal pirmą programą suteikta 46 mln. EUR dotacijų, pagal antrą – 23 mln. EUR dotacijų ir 23 mln. EUR paskolų). Antroji MFP programa baigta vykdyti 2017 m. gegužės mėn., kai sėkmingai išmokėta paskutinė mokėjimų pagal šią programą dalis. Iš šešių Rytų partnerystės šalių dar trims (Armėnijai, Moldovai ir Ukrainai) jau taikomos MFP programos (jos taikomos ir keturiose ne Rytų partnerystės šalyse).

Gruzijos makroekonominės perspektyvos tebėra nestabilios. Gruzijos BVP augimas nedidelis (2,7 % 2016 m., palyginti su 4,6 % 2014 m.). Jos fiskalinis deficitas tebėra didelis, nacionalinė valiuta (Gruzijos laris) gerokai nuvertėjo ir mokėjimų balanso pozicija yra silpna. Gruzija taip pat toliau prisitaiko prie išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE) su ES reikalavimų, kurie sukuria ne tik galimybes, bet ir prisitaikymo sąnaudas.

Su MFP siejamos sąlygos yra naudingas reformų skatinimo svertas, visų pirma demokratijos ir teisinės valstybės srityse. Vykdydama šias reformas Gruzijos vyriausybė šiuo metu bando įvykdyti papildomas konstitucines reformas. Vyriausybė įsipareigojo toliau iš dalies keisti konstituciją vadovaudamasi Venecijos komisijos rekomendacijomis, tačiau teikiant šią paramą būtų tinkama taip pat vykdyti Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos stebėseną.

Todėl, vadovaujantis Užsienio reikalų komiteto ir Tarptautinės prekybos komiteto susitarimu dėl glaudaus bendradarbiavimo šios procedūros metu ir atsižvelgiant į pastarojo meto patirtį, susijusią su bendru Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimu, pridėtu prie 2017 m. liepos 4 d. sprendimo suteikti Moldovos Respublika makrofinansinę paramą, Užsienio reikalų komitetas siūlo:

1.  dar kartą patvirtinti, kad makrofinansinės paramos teikimo sąlyga – demokratija, teisinė valstybė ir žmogaus teisės, nes tai labai svarbu Užsienio reikalų komitetui;

2.  užtikrinti, kad Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba stebėtų, kaip šios išankstinės sąlygos laikomasi visu makrofinansinės paramos teikimo laikotarpiu;

3.  vis dėlto apsiriboti tik dviem sprendimo konstatuojamosios dalies ir vieno straipsnio pakeitimais, siekiant greitai pasiekti susitarimą tarp Europos Parlamento ir Tarybos.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

1a.   patvirtina bendrą Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

Informacijai pridedame pareiškimą:

„Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendras pareiškimas

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija palankiai vertina pastangas vykdyti reformas Gruzijoje ir atkreipia dėmesį į jos vyriausybės pasiryžimą toliau iš dalies keisti konstituciją vadovaujantis Venecijos komisijos rekomendacijomis. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pabrėžia, kad išankstinė makrofinansinės paramos teikimo sąlyga yra ta, kad paramą gaunanti šalis turi paisyti veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, kurioje būtų veiksmingai prižiūrima įstatymų vykdomoji valdžia, griežtą valdžių atskyrimą, aiškų politikos ir ekonominių interesų atskyrimą, laisvą pliuralistinę žiniasklaidą kartu su skaidria žiniasklaidos priemonių nuosavybe, nepriklausomas teismines institucijas ir teisinės valstybės principo laikymąsi, ir užtikrinti žmogaus teisių ir tarptautinių socialinių ir apsaugos standartų laikymąsi. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba stebės šios išankstinės sąlygos vykdymą visu makrofinansinės paramos teikimo laikotarpiu, viešai skelbs išankstinės sąlygos laikymosi įvertinimą, aiškiai nurodydama naudotus vertinimo kriterijus ir stebėsenos metu skirs labai daug dėmesio tam, ar Gruzijos valdžios institucijos atsižvelgia į atitinkamų tarptautinių partnerių (ypač Venecijos komisijos ir ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro) rekomendacijas.“

Pagrindimas

Šį pareiškimą reikia nurodyti teisėkūros rezoliucijoje.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  išankstinė Sąjungos makrofinansinės paramos teikimo sąlyga turėtų būti ta, kad Gruzija paisytų veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, užtikrintų teisinę valstybę ir gerbtų žmogaus teises. Be to, konkretūs Sąjungos makrofinansinės paramos tikslai turėtų būti: didinti Gruzijos viešųjų finansų valdymo sistemų veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę ir skatinti struktūrines reformas, skirtas tvariam ir integraciniam augimui, darbo vietų kūrimui ir fiskaliniam konsolidavimui remti. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų nuolat stebėti, kaip vykdomos išankstinės sąlygos ir kaip siekiama tų tikslų;

(16)  išankstinė Sąjungos makrofinansinės paramos teikimo sąlyga turėtų būti ta, kad Gruzija paisytų veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, kurioje būtų veiksmingai prižiūrima įstatymų vykdomoji valdžia, griežtai atskirtos valdžios ir aiškiai atskirti politikos ir ekonominiai interesai, užtikrinta laisva pliuralistinė žiniasklaida kartu užtikrinant žiniasklaidos priemonių nuosavybės skaidrumą, laikomasi teisinės valstybės principo, kurį įgyvendinti padėtų nepriklausomos teisminės institucijos, galinčios veiksmingai kovoti su korupcija ir užtikrinančios pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant saviraiškos laisvę ir tarptautinius socialinius ir aplinkosaugos standartus. Be to, konkretūs Sąjungos makrofinansinės paramos tikslai turėtų būti: didinti Gruzijos viešųjų finansų valdymo sistemų veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę ir skatinti struktūrines reformas, skirtas tvariam ir integraciniam augimui, darbo vietų kūrimui ir fiskaliniam konsolidavimui remti. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų nuolat stebėti, kaip vykdomos išankstinės sąlygos ir kaip siekiama tų tikslų per visą makrofinansinės paramos teikimo laikotarpį. Komisija turėtų viešai skelbti išankstinės sąlygos laikymosi įvertinimą, aiškiai nurodydama naudotus vertinimo kriterijus.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Išankstinė Sąjungos makrofinansinės paramos teikimo sąlyga yra ta, kad Gruzija turi paisyti veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, užtikrinti teisinę valstybę ir gerbti žmogaus teises.

1.  Išankstinėje Sąjungos makrofinansinės paramos teikimo sąlygoje nurodoma, kad Gruzija turi paisyti veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą, kurioje veiksmingai prižiūrima įstatymų vykdomoji valdžia, griežtai atskirti valdžias ir aiškiai atskirti politikos ir ekonominius interesus, užtikrinti laisvą pliuralistinę žiniasklaidą kartu užtikrindama žiniasklaidos priemonių nuosavybės skaidrumą, laikytis teisinės valstybės principo, kurį įgyvendinti turi padėti nepriklausomos teisminės institucijos, galinčios veiksmingai kovoti su korupcija ir užtikrinančios pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant saviraiškos laisvę ir tarptautinius socialinius ir aplinkosaugos standartus.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tolesnė makrofinansinė parama Gruzijai

Nuorodos

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

5.10.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

30.11.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Andrejs Mamikins

23.11.2017

Svarstymas komitete

4.12.2017

 

 

 

Priėmimo data

23.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

3

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tolesnė makrofinansinė parama Gruzijai

Nuorodos

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

29.9.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

5.10.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

30.11.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Hannu Takkula

11.10.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

22.11.2017

19.2.2018

 

 

Priėmimo data

20.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Pateikimo data

22.2.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

3

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

2

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. kovo 8 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika