DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách jménem Evropské unie

22.2.2018 - (07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE)) - ***

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Daniel Caspary

Postup : 2016/0006(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0029/2018
Předložené texty :
A8-0029/2018
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách jménem Evropské unie

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07712/2016),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách (07682/2016),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 212 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8‑0237/2017),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a odst. 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0029/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Nového Zélandu.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V říjnu 2017 přijal Evropský parlament svá doporučení pro mandát k jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem, která by měla být moderní, prohloubenou, ambiciózní, vyváženou, spravedlivou a komplexní dohodou o volném obchodu prohlubující a ještě posilující stávající již velmi rozvinuté dvoustranné obchodní a investiční vztahy mezi oběma partnery.

Jakkoli nijak bezprostředně nesouvisí s nadcházejícími jednáními o dohodě o volném obchodu, lze Dohodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách, která je předmětem této zprávy, chápat jako další krok v prohlubování obchodních a ekonomických vztahů EU a Nového Zélandu, jímž vznikne pro obchod příznivější a bezpečnější celní prostředí. Proto by uzavření této dohody bylo podle mínění zpravodaje vítaným krokem v rámci příprav budoucí dohody o volném obchodu.

Tato dohoda byla podepsána dne 3. července 2017 jako výsledek jednání, která byla zahájena již v roce 2013, a Evropský parlament byl nyní požádán o udělení souhlasu před jejím uzavřením.

Obecným cílem dohody je rozvíjet a zintenzívnit spolupráci a vzájemnou správní pomoc v celních otázkách s Novým Zélandem. Především vytváří právní základ pro rámec spolupráce, který se zaměřuje na zabezpečení dodavatelského řetězce a usnadnění zákonného obchodu a umožňuje rovněž výměnu informací v zájmu zajištění řádného uplatňování celních předpisů a prevence, vyšetřování a potírání porušování celních předpisů.

Konkrétně má pak tato dohoda za cíl:

– prospět zákonnému obchodu tím, že položí základ předvídatelnější a pro obchod příznivější výměně;

– ještě více zlepšit možnosti pro výměnu informací a spolupráci celních orgánů s cílem usnadnit používání nových nástrojů nebo zvýšit účinnost dosavadních nástrojů;

– prosazovat moderní a jednoduché postupy ve snaze ušetřit čas a peníze při celním odbavování zboží, a to plně v souladu se závazky v rámci dohody o usnadnění obchodu, a vytvořit tak rovné podmínky pro hospodářské subjekty na obou stranách;

– pomoci předcházet porušování celních právních předpisů, vyšetřovat a potírat je, a tak pomoci chránit spotřebitele tím, že bude znemožněno, aby se na evropský trh dostávalo škodlivé nebo nelegální zboží.

EU již uzavřela mnoho podobných dohod o vzájemné správní pomoci v celních otázkách, mj. s Koreou, Kanadou, Hongkongem, USA, Indií, Čínou a Japonskem. Zpravodaj je přesvědčen, že je načase uzavřít takovouto dohodu také se spolehlivým a blízkým partnerem, jakým je Nový Zéland, s cílem umožnit efektivnější spolupráci mezi celními orgány a dále rozvinout a prohloubit vztahy s Novým Zélandem, a doporučuje proto udělit souhlas s uzavřením této dohody.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Nadpis

Dohoda mezi EU a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách

Referenční údaje

07712/2016 – C8-0237/2017 – COM(2016)00172016/0006(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

19.7.2017

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

11.9.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Daniel Caspary

15.2.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

23.11.2017

23.1.2018

 

 

Datum přijetí

20.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Datum předložení

23.2.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

2

-

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. března 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí