HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender

  22.3.2018 - (07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE)) - ***

  Udvalget om International Handel
  Ordfører: Daniel Caspary

  Procedure : 2016/0006(NLE)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0029/2018
  Indgivne tekster :
  A8-0029/2018
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender

  (07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

  (Godkendelse)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (07712/2016),

  –  der henviser til aftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender (07682/2016),

  –  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0237/2017),

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

  –  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0029/2018),

  1.  godkender indgåelsen af aftalen;

  2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og New Zealands regering og parlament.

  BEGRUNDELSE

  I oktober 2017 vedtog Europa-Parlamentet sine henstillinger til forhandlingsmandatet for en frihandelsaftale (FTA) mellem Den Europæiske Union og New Zealand med det formål at skabe en moderne, dybdegående, ambitiøs, afbalanceret, retfærdig og omfattende FTA som en måde til at uddybe og yderligere styrke de allerede veludviklede eksisterende bilaterale handels- og investeringsforbindelser mellem begge parter.

  Selvom genstanden for denne forordning, aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender, ikke direkte er knyttet til de kommende forhandlinger om FTA'en, kan den ses som endnu et skridt på vejen til at uddybe de handelsmæssige og økonomiske forbindelser mellem EU og New Zealand ved at skabe et mere handelsvenligt og sikkert toldområde. Det er derfor ordførerens opfattelse, at indgåelsen af aftalen vil være et velkomment skridt på vejen til at udarbejde en fremtidig FTA.

  Den pågældende aftale blev undertegnet den 3. juli 2017 (forhandlingerne blev iværksat i 2013), og Europa-Parlamentet er nu blevet anmodet om at give sin godkendelse, før aftalen indgås.

  Det overordnede mål med aftalen er at udvikle og intensivere samarbejdet og den gensidige administrative bistand i toldanliggender med New Zealand. Navnlig etablerer den et retsgrundlag for en samarbejdsramme med det formål at sikre forsyningskæden og fremme lovlig samhandel samt muliggøre udveksling af oplysninger for at sikre, at toldlovgivningen anvendes korrekt, og at brud på toldlovgivningen hindres, undersøges og bekæmpes.

  Mere specifikt har denne aftale til formål:

  - at gavne den lovlige handel ved at skabe en mere forudsigelig og handelsvenlig udveksling

  - yderligere at muliggøre udvekslingen af oplysninger og samarbejdet mellem toldmyndighederne med henblik på at fremme anvendelsen af nye instrumenter og øge effektiviteten af de eksisterende værktøjer

  - i overensstemmelse med forpligtelserne i aftalen om handelslettelser at fremme moderne og enkle procedurer for at spare tid og penge i forbindelse med at få varer gennem tolden, hvorved der skabes lige vilkår for økonomiske aktører på begge sider

  - at bidrage til at forebygge, undersøge og bekæmpe brud på toldlovgivningen og dermed bidrage til at beskytte forbrugerne ved at forhindre skadelige eller ulovlige varer i at nå frem til det europæiske marked.

  EU har allerede indgået mange andre lignende aftaler om gensidig administrativ bistand i toldanliggender, bl.a. med Korea, Canada, Hongkong, USA, Indien, Kina og Japan. Ordføreren mener, at det er på tide at indgå en sådan aftale med en pålideligt og nær partner som New Zealand med henblik på at muliggøre et mere effektivt samarbejde mellem toldmyndighederne og yderligere styrke og uddybe forbindelserne med New Zealand, hvorfor han anbefaler at godkende indgåelsen af denne aftale.

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Aftale mellem EU og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender

  Referencer

  07712/2016 – C8-0237/2017 – COM(2016)00172016/0006(NLE)

  Dato for høring / anmodning om godkendelse

  19.7.2017

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  INTA

  11.9.2017

   

   

   

  Ordførere

         Dato for valg

  Daniel Caspary

  15.2.2016

   

   

   

  Behandling i udvalg

  23.11.2017

  23.1.2018

   

   

  Dato for vedtagelse

  20.2.2018

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  32

  2

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Mario Borghezio, Jacques Colombier

  Dato for indgivelse

  23.2.2018

  FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

  32

  +

  ALDE

  Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

  ECR

  David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

  EFDD

  William (The Earl of) Dartmouth

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

  S&D

  Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Heidi Hautala

  2

  -

  ENF

  Mario Borghezio, Jacques Colombier

  0

  0

   

   

  Key to symbols:

  +  :  in favour

  -  :  against

  0  :  abstention

  Seneste opdatering: 8. marts 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik