Διαδικασία : 2016/0006(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0029/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0029/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2018 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0062

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 657kWORD 49k
22.2.2018
PE 578.797v02-00 A8-0029/2018

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Daniel Caspary

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07712/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα (07682/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0237/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0029/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Νέας Ζηλανδίας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τον Οκτώβριο του 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε συστάσεις για τη διαπραγματευτική εντολή για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας, που αποσκοπεί σε μια σύγχρονη, βαθιά, φιλόδοξη, ισορροπημένη, δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ως μέσο για την εμβάθυνση και την περαιτέρω ενίσχυση της υφιστάμενης, ήδη ώριμης, διμερούς εμπορικής και επενδυτικής σχέσης μεταξύ των δύο εταίρων.

Αν και δεν συνδέεται άμεσα με τις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα, που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας έκθεσης, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ακόμη βήμα για την εμβάθυνση της εμπορικής και οικονομικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Νέας Ζηλανδίας με τη δημιουργία ενός πιο φιλικού προς το εμπόριο και ασφαλούς περιβάλλοντος για τα τελωνεία. Ως εκ τούτου, η σύναψη της συμφωνίας αυτής θα αποτελούσε, κατά την άποψη του εισηγητή, ένα θετικό βήμα στην προετοιμασία μιας μελλοντικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών.

Η εν λόγω συμφωνία υπογράφηκε στις 3 Ιουλίου 2017, κατόπιν διαπραγματεύσεων που είχαν ξεκινήσει το 2013, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κληθεί να δώσει την έγκρισή του πριν τη σύναψη της συμφωνίας.

Ο γενικός στόχος της συμφωνίας είναι να αναπτυχθεί και να ενταθεί η συνεργασία και η αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα με τη Νέα Ζηλανδία. Συγκεκριμένα, η συμφωνία δημιουργεί μια νομική βάση για ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα αποβλέπει στη διασφάλιση της αλυσίδας εφοδιασμού και στη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, καθώς και στη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας και η πρόληψη, η διερεύνηση και η καταπολέμηση των παραβιάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, η εν λόγω συμφωνία έχει ως στόχο:

- να ωφελήσει το νόμιμο εμπόριο μέσω της δημιουργίας μιας πιο προβλέψιμης και φιλικής προς το εμπόριο ανταλλαγής·

- να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία των τελωνειακών αρχών προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση νέων μέσων ή να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων εργαλείων·

- να προωθήσει σύγχρονες και απλές διαδικασίες με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος στο στάδιο του τελωνειακού ελέγχου των εμπορευμάτων, σε πλήρη συμφωνία με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας διευκόλυνσης του εμπορίου, κάτι που θα δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς αμφότερων των πλευρών·

- να συμβάλει στην πρόληψη, τη διερεύνηση και την καταπολέμηση των παραβιάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας και, ως εκ τούτου, να συμβάλει στην προστασία των καταναλωτών αποτρέποντας την εισαγωγή επιβλαβών ή παράνομων εμπορευμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η ΕΕ έχει ήδη συνάψει πολλές άλλες παρόμοιες συμφωνίες σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα, μεταξύ άλλων με την Κορέα, τον Καναδά, το Χονγκ Κονγκ, τις ΗΠΑ, την Ινδία, την Κίνα και την Ιαπωνία. Ο εισηγητής πιστεύει ότι είναι καιρός να συναφθεί μια τέτοια συμφωνία και με έναν αξιόπιστο και στενό εταίρο όπως η Νέα Ζηλανδία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών και να ενισχυθεί και εμβαθυνθεί περαιτέρω η σχέση με τη Νέα Ζηλανδία, και συνιστά, ως εκ τούτου, να δοθεί η έγκριση για την εν λόγω συμφωνία.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα

Έγγραφα αναφοράς

07712/2016 – C8-0237/2017 – COM(2016)00172016/0006(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

19.7.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

11.9.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Daniel Caspary

15.2.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.11.2017

23.1.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Ημερομηνία κατάθεσης

23.2.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

2

-

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου