SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise tollikoostöö ja vastastikuse haldusabi lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

22.2.2018 - (07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Daniel Caspary

Menetlus : 2016/0006(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0029/2018
Esitatud tekstid :
A8-0029/2018
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise tollikoostöö ja vastastikuse haldusabi lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (07712/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise tollikoostöö ja vastastikuse haldusabi lepingu eelnõu (07682/2016),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 207 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8‑0237/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A8-0029/2018),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Uus-Meremaa valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Oktoobris 2017 võttis Euroopa Parlament vastu oma soovitused läbirääkimisvolituste andmiseks Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vabakaubanduslepingu läbirääkimiste pidamiseks, et sõlmida ajakohane, ulatuslik, kõrgete eesmärkidega, tasakaalustatud, õiglane ja igakülgne vabakaubandusleping, mille abil süvendada ja veelgi tugevdada olemasolevaid, juba väljakujunenud kahepoolseid kaubandus- ja investeerimissidemeid mõlema partneri vahel.

Kuigi käesolevas raportis käsitletav ELi ja Uus-Meremaa vaheline tollikoostöö ja vastastikuse haldusabi leping ei ole otseselt seotud kavandatava vabakaubanduslepingu läbirääkimistega, võib seda pidada järgmiseks sammuks ELi ja Uus-Meremaa kaubandus- ja majandussuhete süvendamisel, millega luuakse kaubandust soodustavam ja turvalisem tollikeskkond. Seega oleks kõnesoleva lepingu sõlmimine raportööri arvates tervitatav samm tulevase vabakaubanduslepingu ettevalmistamisel.

Kõnealune leping kirjutati alla 3. juulil 2017, läbirääkimised algasid juba 2013. aastal ja nüüd palutakse Euroopa Parlamendil anda enne lepingu sõlmimist selleks oma nõusolek.

Lepingu üldine eesmärk on arendada ja tugevdada Uus-Meremaaga tollikoostööd ja vastastikuse haldusabi andmist. Eeskätt loob leping õigusliku aluse koostööraamistikule, mille eesmärk on muuta tarneahel turvalisemaks ning hõlbustada seaduslikku kaubandust, samuti võimaldada teabevahetust, et tagada tollialaste õigusaktide nõuetekohane kohaldamine ning nende rikkumise ärahoidmine, uurimine ja tõkestamine.

Täpsemalt on lepingu eesmärk

– saada kasu seaduslikust kaubandusest, luues prognoositavama ja kaubandust soodustavama keskkonna;

– edendada veelgi tolliasutuste teabevahetust ja koostööd, et soodustada uute vahendite kasutamist või suurendada olemasolevate vahendite tõhusust;

– edendada kaasaegseid ja lihtsaid protseduure, et säästa aega ja raha kauba tollikäitlusel, mis on täielikus kooskõlas kaubanduse lihtsustamise lepingu raames võetud kohustustega, ja luua sellega võrdsed tingimused mõlema poole ettevõtjatele;

– aidata ära hoida ja uurida tollialaste õigusaktide rikkumisi ning nende vastu võidelda ning aidata kaitsta tarbijaid, tõkestades ohtlike või ebaseaduslike kaupade jõudmise Euroopa turgudele.

EL on sõlminud juba palju teisi sarnaseid vastastikuse abistamise lepinguid tolliküsimustes, sealhulgas Korea, Kanada, Hongkongi, USA, India, Hiina ja Jaapaniga. Raportöör on seisukohal, et on aeg sõlmida taoline leping ka sellise usaldusväärse ja lähedase partneriga nagu Uus-Meremaa, et võimaldada tõhusamat tolliasutuste koostööd ning veelgi tugevdada ja süvendada suhteid Uus-Meremaaga, ning soovitab seepärast anda lepingu sõlmimiseks nõusoleku.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vaheline tollikoostöö ja vastastikuse haldusabi leping

Viited

07712/2016 – C8-0237/2017 – COM(2016)00172016/0006(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

19.7.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

11.9.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Daniel Caspary

15.2.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

23.11.2017

23.1.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

32

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Esitamise kuupäev

23.2.2018

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

2

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 8. märts 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika