Izvješće - A8-0029/2018Izvješće
A8-0029/2018

PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća  o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima

22.2.2018 - (07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE)) - ***

Odbor za međunarodnu trgovinu
Izvjestitelj: Daniel Caspary

Postupak : 2016/0006(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0029/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0029/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (07712/2016),

–  uzimajući u obzir Nacrt sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima (07682/2016),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0237/2017),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0029/2018),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Novog Zelanda.

OBRAZLOŽENJE

U listopadu 2017. Europski parlament donio je svoje preporuke o pregovaračkom mandatu za sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Novog Zelanda, nastojeći ostvariti moderan, temeljit, ambiciozan, uravnotežen, pravedan i sveobuhvatan sporazum o slobodnoj trgovini kao način da se produbi i dodatno ojača postojeći, već zreo, bilateralni trgovinski i ulagački odnos dvaju partnera.

Iako nije izravno povezan s pregovorima o budućem sporazumu o slobodnoj trgovini, Sporazum između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima, koji je predmet ovog izvješća, može se shvatiti kao još jedan korak u produbljivanju trgovinskog i gospodarskog odnosa između EU-a i Novog Zelanda stvaranjem sigurnijega carinskog okružja koje više pogoduje trgovini. Stoga je mišljenje izvjestitelja da bi sklapanje toga sporazuma bilo poželjan korak u pripremi budućeg sporazuma o slobodnoj trgovini.

Taj je sporazum potpisan 3. srpnja 2017., pregovori o njemu prvotno su započeli 2013., a od Europskog parlamenta sada je zatraženo da da svoju suglasnost prije njegova sklapanja.

Opći je cilj tog sporazuma da se razvije i intenzivira suradnja i uzajamna administrativna pomoć u carinskim pitanjima s Novim Zelandom. Njime se osobito uspostavlja pravna osnova za okvir za suradnju kojim se nastoji osigurati opskrbni lanac i olakšati zakonita trgovina, kao i omogućiti razmjena informacija za osiguravanje pravilne primjene carinskog zakonodavstva i sprečavanje, istraživanje i suzbijanje kršenja carinskog zakonodavstva.

Konkretnije, tim se sporazumom nastoji:

– pogodovati zakonitoj trgovini stvaranjem predvidljivije razmjene okrenute trgovini;

– dodatno omogućiti razmjenu informacija i suradnju carinskih tijela u svrhu olakšavanja korištenja novim instrumentima ili povećavanja učinkovitosti postojećih alata;

– promicati moderne i jednostavne postupke kako bi se uštedjelo vrijeme i novac pri prolasku robe kroz carinu, potpuno u skladu s obvezama preuzetima u okviru Sporazuma o olakšavanju trgovine, čime se stvaraju jednaki uvjeti za gospodarske subjekte obiju strana;

– pomoći u sprečavanju, istraživanju i suzbijanju kršenja carinskog zakonodavstva te tako pomoći u zaštiti potrošača zaustavljanjem dopiranja štetnih ili nezakonitih proizvoda na europsko tržište.

EU je već sklopio mnoge druge slične sporazume o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima, među ostalima s Republikom Korejom, Kanadom, Hong Kongom, SAD-om, Indijom, Kinom i Japanom. Izvjestitelj smatra da je vrijeme da se takav sporazum sklopi i s pouzdanim i bliskim partnerom kao što je Novi Zeland kako bi se omogućila učinkovitija suradnja između carinskih tijela i dodatno unaprijedio i produbio odnos s tom zemljom te stoga preporučuje davanje suglasnosti za taj sporazum.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima

Referentni dokumenti

07712/2016 – C8-0237/2017 – COM(2016)00172016/0006(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

19.7.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

11.9.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Daniel Caspary

15.2.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

23.11.2017

23.1.2018

 

 

Datum usvajanja

20.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Datum podnošenja

23.2.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

2

-

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. ožujka 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti