AJÁNLÁS a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló, az Európai Unió és Új-Zéland közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

  22.2.2018 - (07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE)) - ***

  Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
  Előadó: Daniel Caspary

  Eljárás : 2016/0006(NLE)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0029/2018
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0029/2018
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló, az Európai Unió és Új-Zéland közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

  (07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

  (Egyetértés)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (07712/2016),

  –  tekintettel a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló, az Európai Unió és Új-Zéland közötti megállapodás tervezetére (07682/2016),

  –  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkével, és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0237/2017),

  –  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

  –  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0029/2018),

  1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és Új-Zéland kormányainak és parlamentjeinek.

  INDOKOLÁS

  2017. októberben az Európai Parlament elfogadta az Európai Unió és Új-Zéland közötti szabadkereskedelmi megállapodás tárgyalási megbízására vonatkozó ajánlásait, amelyek célja egy modern, mély, ambiciózus, kiegyensúlyozott, méltányos és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás annak érdekében, hogy elmélyítsék és tovább erősítsék a két partner közötti jelenlegi, már kiforrott kétoldalú kereskedelmi és beruházási kapcsolatokat.

  Bár nem kapcsolódik közvetlenül jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokhoz, az – e jelentés tárgyát képező – EU és Új-Zéland közötti, a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló megállapodás további lépésnek tekinthető az EU és Új-Zéland közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok elmélyítésében azáltal, hogy kereskedelmi szempontból kedvezőbb és biztonságosabb vámkörnyezetet teremt. Ezért e megállapodás megkötése az előadó véleménye szerint üdvözlendő lépés a jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodás előkészítése során.

  A szóban forgó megállapodást 2017. július 3-án írták alá, a tárgyalások eredetileg 2013-ban kezdődtek, és az Európai Parlament felkérést kapott, hogy a megállapodás megkötése előtt adja egyetértését.

  A megállapodás általános célkitűzése a vámügyekben történő együttműködés és kölcsönös adminisztratív segítségnyújtás kialakítása és fokozása Új-Zélanddal. Különösképpen egy olyan együttműködési keret jogalapjának megteremtése, amely az ellátási lánc biztonságának megerősítésére és a jogszerű kereskedelem megkönnyítésére irányul, továbbá lehetővé teszi az információcserét a vámjogszabályok pontos alkalmazásának biztosítása, valamint a vámjogszabályok megsértésének minősülő cselekmények megelőzése, kivizsgálása és az ilyen cselekmények elleni küzdelem érdekében.

  Konkrétabban, e megállapodás célja, hogy:

  – támogassa a jogszerű kereskedelmet a kiszámíthatóbb és kereskedelembarát piac megteremtése révén;

  – lehetővé tegye a vámhatóságok közötti további információcserét és együttműködést az új eszközök használatának megkönnyítése vagy a meglévő eszközök hatékonyságának növelése érdekében;

  – előmozdítsa a modern és egyszerű eljárásokat annak érdekében, hogy idő és pénz legyen megtakarítható az áruk vámkezelése során, teljes mértékben összhangban a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás keretében tett kötelezettségvállalásokkal, ezáltal egyenlő versenyfeltételeket teremtve a gazdasági szereplők számára mindkét oldalon;

  – segítse a vámjogszabályok megsértésének megelőzését, kivizsgálását és leküzdését, és így a fogyasztók védelmét azáltal, hogy megakadályozza a káros vagy illegális áruk európai piacra jutását.

  Az EU már kötött számos hasonló, a vámügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló megállapodást, többek között Koreával, Kanadával, Hongkonggal, az Amerikai Egyesült Államokkal, Indiával, Kínával és Japánnal. Az előadó úgy véli, eljött az ideje, hogy a vámhatóságok közötti hatékonyabb együttműködés lehetővé tétele, valamint az Új-Zélanddal való kapcsolat további erősítése és elmélyítése érdekében ilyen megállapodás jöjjön létre egy olyan megbízható és közeli partnerrel, mint Új-Zéland, és ezért javasolja az egyetértés megadását e megállapodáshoz.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Az Európai Unió és Új-Zéland közötti megállapodás a vámügyekben történő együttműködésről és a kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról

  Hivatkozások

  07712/2016 – C8-0237/2017 – COM(2016)00172016/0006(NLE)

  A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

  19.7.2017

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  INTA

  11.9.2017

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Daniel Caspary

  15.2.2016

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  23.11.2017

  23.1.2018

   

   

  Az elfogadás dátuma

  20.2.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  32

  2

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Mario Borghezio, Jacques Colombier

  Benyújtás dátuma

  23.2.2018

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  32

  +

  ALDE

  Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

  ECR

  David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

  EFDD

  William (The Earl of) Dartmouth

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

  S&D

  Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Heidi Hautala

  2

  -

  ENF

  Mario Borghezio, Jacques Colombier

  0

  0

   

   

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodik

  Utolsó frissítés: 2018. március 5.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat