AJÁNLÁS a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló, az Európai Unió és Új-Zéland közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

22.2.2018 - (07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE)) - ***

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Daniel Caspary

Eljárás : 2016/0006(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0029/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0029/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló, az Európai Unió és Új-Zéland közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (07712/2016),

–  tekintettel a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló, az Európai Unió és Új-Zéland közötti megállapodás tervezetére (07682/2016),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkével, és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0237/2017),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0029/2018),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és Új-Zéland kormányainak és parlamentjeinek.

INDOKOLÁS

2017. októberben az Európai Parlament elfogadta az Európai Unió és Új-Zéland közötti szabadkereskedelmi megállapodás tárgyalási megbízására vonatkozó ajánlásait, amelyek célja egy modern, mély, ambiciózus, kiegyensúlyozott, méltányos és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás annak érdekében, hogy elmélyítsék és tovább erősítsék a két partner közötti jelenlegi, már kiforrott kétoldalú kereskedelmi és beruházási kapcsolatokat.

Bár nem kapcsolódik közvetlenül jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokhoz, az – e jelentés tárgyát képező – EU és Új-Zéland közötti, a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló megállapodás további lépésnek tekinthető az EU és Új-Zéland közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok elmélyítésében azáltal, hogy kereskedelmi szempontból kedvezőbb és biztonságosabb vámkörnyezetet teremt. Ezért e megállapodás megkötése az előadó véleménye szerint üdvözlendő lépés a jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodás előkészítése során.

A szóban forgó megállapodást 2017. július 3-án írták alá, a tárgyalások eredetileg 2013-ban kezdődtek, és az Európai Parlament felkérést kapott, hogy a megállapodás megkötése előtt adja egyetértését.

A megállapodás általános célkitűzése a vámügyekben történő együttműködés és kölcsönös adminisztratív segítségnyújtás kialakítása és fokozása Új-Zélanddal. Különösképpen egy olyan együttműködési keret jogalapjának megteremtése, amely az ellátási lánc biztonságának megerősítésére és a jogszerű kereskedelem megkönnyítésére irányul, továbbá lehetővé teszi az információcserét a vámjogszabályok pontos alkalmazásának biztosítása, valamint a vámjogszabályok megsértésének minősülő cselekmények megelőzése, kivizsgálása és az ilyen cselekmények elleni küzdelem érdekében.

Konkrétabban, e megállapodás célja, hogy:

– támogassa a jogszerű kereskedelmet a kiszámíthatóbb és kereskedelembarát piac megteremtése révén;

– lehetővé tegye a vámhatóságok közötti további információcserét és együttműködést az új eszközök használatának megkönnyítése vagy a meglévő eszközök hatékonyságának növelése érdekében;

– előmozdítsa a modern és egyszerű eljárásokat annak érdekében, hogy idő és pénz legyen megtakarítható az áruk vámkezelése során, teljes mértékben összhangban a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás keretében tett kötelezettségvállalásokkal, ezáltal egyenlő versenyfeltételeket teremtve a gazdasági szereplők számára mindkét oldalon;

– segítse a vámjogszabályok megsértésének megelőzését, kivizsgálását és leküzdését, és így a fogyasztók védelmét azáltal, hogy megakadályozza a káros vagy illegális áruk európai piacra jutását.

Az EU már kötött számos hasonló, a vámügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló megállapodást, többek között Koreával, Kanadával, Hongkonggal, az Amerikai Egyesült Államokkal, Indiával, Kínával és Japánnal. Az előadó úgy véli, eljött az ideje, hogy a vámhatóságok közötti hatékonyabb együttműködés lehetővé tétele, valamint az Új-Zélanddal való kapcsolat további erősítése és elmélyítése érdekében ilyen megállapodás jöjjön létre egy olyan megbízható és közeli partnerrel, mint Új-Zéland, és ezért javasolja az egyetértés megadását e megállapodáshoz.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió és Új-Zéland közötti megállapodás a vámügyekben történő együttműködésről és a kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról

Hivatkozások

07712/2016 – C8-0237/2017 – COM(2016)00172016/0006(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

19.7.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

11.9.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Daniel Caspary

15.2.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.11.2017

23.1.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

20.2.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Benyújtás dátuma

23.2.2018

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

2

-

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. március 5.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat