Procedūra : 2016/0006(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0029/2018

Pateikti tekstai :

A8-0029/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2018 - 7.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0062

REKOMENDACIJA     ***
PDF 648kWORD 54k
22.2.2018
PE 578.797v02-00 A8-0029/2018

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Daniel Caspary

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (07712/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje projektą (07682/2016),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0237/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0029/2018),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Naujosios Zelandijos vyriausybėms ir parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

2017 m. spalio mėn. Europos Parlamentas patvirtino savo rekomendacijas dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos laisvosios prekybos susitarimo (LPS) derybų įgaliojimų, siekiant sudaryti modernų, išsamų, plataus užmojo, subalansuotą, teisingą ir visapusišką LPS, kuriuo būtų plėtojami ir toliau stiprinami abiejų partnerių jau palaikomi, brandūs dvišaliai prekybos ir investicijų santykiai.

Šiame pranešime nurodytas ES ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje, nors tiesiogiai nesusijęs su būsimomis derybomis dėl LPS, gali būti laikomas dar vienu žingsniu siekiant plėtoti ES ir Naujosios Zelandijos prekybos ir ekonominius santykius sukuriant prekybai palankesnę ir saugesnę muitinės aplinką. Taigi pranešėjas laikosi nuomonės, kad šio susitarimo sudarymas būtų teigiamas žingsnis rengiantis būsimam LPS.

Minėtas susitarimas pasirašytas 2017 m. liepos 3 d., derybos pradėtos 2013 m. ir Europos Parlamento dabar paprašyta suteikti pritarimą prieš jį sudarant.

Bendras šio susitarimo tikslas – plėtoti ir intensyvinti bendradarbiavimą ir administracinę savitarpio pagalbą muitinės veiklos srityje su Naująja Zelandija. Visų pirma juo nustatomas bendradarbiavimo sistemos teisinis pagrindas, kad būtų užtikrintas tiekimo grandinės saugumas ir palengvintos sąlygos teisėtai prekybai, taip pat sudarytos sąlygos keistis informacija siekiant užtikrinti tinkamą muitų teisės aktų taikymą ir muitų teisės aktų pažeidimų prevenciją, tyrimą ir kovą su jais.

Konkrečiau šiuo susitarimu siekiama:

–  paremti teisėtą prekybą sukuriant nuspėjamesnius ir prekybai palankesnius mainus;

–  sudaryti geresnes sąlygas muitinėms keistis informacija ir bendradarbiauti, kad būtų palengvintas naujų priemonių naudojimas arba padidintas esamų priemonių efektyvumas;

–  skatinti taikyti modernias ir paprastas procedūras, kad pervežant prekes per sieną būtų sutaupyta laiko ir lėšų, visapusiškai laikantis pagal susitarimą dėl prekybos lengvinimo prisiimtų įsipareigojimų, taip sukuriant vienodas sąlygas abiejų šalių ekonominės veiklos vykdytojams;

–  padėti užkirsti kelią muitų teisės aktų pažeidimams, juos tirti ir su jais kovoti ir taip padėti apsaugoti vartojus neleidžiant kenksmingoms ar neteisėtoms prekėms patekti į Europos rinką.

ES jau sudarė daug kitų panašių susitarimų dėl administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje, be kita ko, su Korėja, Kanada, Honkongu, JAV, Indija, Kinija ir Japonija. Pranešėjas mano, kad atėjo laikas tokį susitarimą taip pat sudaryti su tokia patikima ir artima partnere kaip Naujoji Zelandija, kad būtų sudarytos sąlygos muitinėms efektyviau bendradarbiauti ir toliau stiprinami ir plėtojami santykiai su Naująja Zelandija, taigi jis rekomenduoja pritarti šiam susitarimui.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje

Nuorodos

07712/2016 – C8-0237/2017 – COM(2016)00172016/0006(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

19.7.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

11.9.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Daniel Caspary

15.2.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

23.11.2017

23.1.2018

 

 

Priėmimo data

20.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Pateikimo data

23.2.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

2

-

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. kovo 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika