Ziņojums - A8-0029/2018Ziņojums
A8-0029/2018

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās

22.2.2018 - (07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE)) - ***

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Daniel Caspary

Procedūra : 2016/0006(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0029/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0029/2018
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (07712/2016),

–  ņemot vērā projektu Nolīgumam starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās (07682/2016),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0237/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0029/2018),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Jaunzēlandes valdībai un parlamentam.

PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlaments 2017. gada oktobrī pieņēma ieteikumus attiecībā uz pilnvarām sarunās par Eiropas Savienības un Jaunzēlandes brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN), cenšoties panākt to, lai tiktu izstrādāts moderns, dziļš, vērienīgs, līdzsvarots, taisnīgs un vispusīgs BTN, kas ļautu padziļināt un vēl vairāk nostiprināt pašreizējās jau labi iedibinātās partnerattiecības divpusējās tirdzniecības un ieguldījumu jomā.

Kaut arī šajā ziņojumā aplūkotais ES un Jaunzēlandes Nolīgums par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās nav tieši saistīts ar gaidāmajām sarunām par BTN, to var uzskatīt par vēl vienu soli virzībā uz ES un Jaunzēlandes tirdzniecības un ekonomisko attiecību padziļināšanu, izveidojot tirdzniecībai labvēlīgāku un drošu muitas vidi. Tādēļ, pēc referenta domām, šī nolīguma noslēgšana būtu atzinīgi vērtējams pasākums, gatavojoties turpmākā BTN noslēgšanai.

Sarunas par minēto nolīgumu sākās 2013. gadā, un tas tika parakstīts 2017. gada 3. jūlijā. Tagad Eiropas Parlamentam tiek prasīts sniegt piekrišanu tā noslēgšanai.

Vispārējais nolīguma mērķis ir attīstīt un pastiprināt sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās ar Jaunzēlandi. Tas jo īpaši izveido juridisko pamatu sadarbības sistēmai, kuras mērķis ir nodrošināt piegādes ķēdes drošību un veicināt likumīgu tirdzniecību, kā arī dot iespēju apmainīties ar informāciju, lai nodrošinātu muitas tiesību aktu pareizu piemērošanu un novērstu, izmeklētu un apkarotu muitas tiesību aktu pārkāpumus.

Konkrētāk, šis nolīgums ir vērsts uz to, lai:

- radītu priekšrocības likumīgai tirdzniecībai, veidojot paredzamāku un tirdzniecībai labvēlīgu situāciju;

- vēl vairāk sekmētu muitas iestāžu informācijas apmaiņu un sadarbību, lai veicinātu jaunu instrumentu izmantošanu vai palielināt jau pastāvošo instrumentu efektivitāti;

- veicinātu modernas un vienkāršas procedūras, lai preču atmuitošanā ietaupītu laiku un naudu, pilnībā ievērojot saistības, kas paredzētas tirdzniecības atvieglošanas nolīgumā, un tādējādi radot vienlīdzīgus konkurences apstākļus abu pušu ekonomikas dalībniekiem;

- palīdzētu novērst, izmeklēt un apkarot muitas tiesību aktu pārkāpumus un tādējādi palīdzētu aizsargāt patērētājus, neļaujot kaitīgām vai nelegālām precēm nonākt Eiropas tirgū.

ES jau ir noslēgusi daudzus citus līdzīgus nolīgumus par savstarpēju administratīvo palīdzību muitas lietās, cita starpā ar Koreju, Kanādu, Honkongu, ASV, Indiju, Ķīnu un Japānu. Referents uzskata, ka ir pienācis laiks noslēgt šādu nolīgumu arī ar tādu uzticamu un tuvu partneri kā Jaunzēlande, lai veicinātu muitas iestāžu efektīvāku sadarbību un vēl vairāk pastiprinātu un padziļinātu attiecības ar Jaunzēlandi, un tādēļ iesaka sniegt piekrišanu šī nolīguma noslēgšanai.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums starp ES un Jaunzēlandi par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās

Atsauces

07712/2016 – C8-0237/2017 – COM(2016)00172016/0006(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

19.7.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

11.9.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Daniel Caspary

15.2.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

23.11.2017

23.1.2018

 

 

Pieņemšanas datums

20.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Iesniegšanas datums

23.2.2018

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

2

-

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 28. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika