AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

22.2.2018 - (07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE)) - ***

Commissie internationale handel
Rapporteur: Daniel Caspary

Procedure : 2016/0006(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0029/2018
Ingediende teksten :
A8-0029/2018
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (07712/2016),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (07682/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0237/2017),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0029/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Nieuw-Zeeland.

TOELICHTING

In oktober 2017 nam het Parlement zijn aanbevelingen aan over het onderhandelingsmandaat voor een vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland, gericht op een moderne, diepe, ambitieuze, evenwichtige, billijke en uitgebreide vrijhandelsovereenkomst als een manier om de nu al goede bilaterale handels- en investeringsbetrekkingen tussen beide partners verder te versterken en te verdiepen.

Hoewel de overeenkomst niet direct is gekoppeld aan toekomstige onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord, kan de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, die het voorwerp vormt van dit verslag, worden gezien als een volgende stap in het verdiepen van de economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Nieuw-Zeeland door het scheppen van een douaneomgeving die veiliger en handelsvriendelijker is. Het sluiten van deze overeenkomst zou daarom naar de mening van de rapporteur een welkome stap zijn in de voorbereiding van een toekomstige vrijhandelsovereenkomst.

De desbetreffende overeenkomst werd op 3 juli 2017 ondertekend. De onderhandelingen gingen aanvankelijk in 2013 van start en het Europees Parlement is nu verzocht zijn goedkeuring te geven voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Het algemene doel van de overeenkomst bestaat erin de samenwerking en de wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken met Nieuw-Zeeland te ontwikkelen en te versterken. Vooral wordt door de overeenkomst een rechtsgrond gecreëerd voor een samenwerkingskader dat tot doel heeft de veiligheid van de toeleveringsketen te garanderen en de legitieme handel te faciliteren, alsook de uitwisseling van inlichtingen mogelijk te maken met het oog op de juiste toepassing van de douanewetgeving en het voorkomen, onderzoeken en bestrijden van inbreuken op de douanewetgeving.

De overeenkomst is meer specifiek gericht op:

- het bevorderen van legitieme handel door het creëren van een meer voorspelbare en handelsvriendelijke uitwisseling;

- het verder mogelijk maken van de uitwisseling van inlichtingen en de samenwerking tussen douaneautoriteiten teneinde het gebruik van nieuwe instrumenten te faciliteren of de efficiëntie van bestaande instrumenten te vergroten;

- het bevorderen van moderne en eenvoudige procedures om tijd en geld te besparen bij het vervullen van de douaneformaliteiten voor goederen, volledig in overeenstemming met de toezeggingen die in het kader van de Overeenkomst inzake handelsfacilitatie zijn gedaan, zodat er een gelijk speelveld wordt gecreëerd voor economische actoren aan beide zijden;

- het helpen voorkomen, onderzoeken en bestrijden van inbreuken op de douanewetgeving om zo bij te dragen aan de bescherming van consumenten door te verhinderen dat schadelijke of illegale goederen de Europese markt bereiken.

De EU heeft al veel soortgelijke overeenkomsten betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken gesloten, onder andere met Korea, Canada, Hongkong, de VS, India, China en Japan. De rapporteur is van mening dat het tijd is om zo'n overeenkomst ook te sluiten met een betrouwbare en hechte partner als Nieuw-Zeeland, teneinde een efficiëntere samenwerking mogelijk te maken tussen douaneautoriteiten en de betrekkingen met Nieuw-Zeeland verder te verdiepen en te versterken, en adviseert daarom goedkeuring te verlenen voor deze overeenkomst.

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

Document- en procedurenummers

07712/2016 – C8-0237/2017 – COM(2016)00172016/0006(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

19.7.2017

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

11.9.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Daniel Caspary

15.2.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

23.11.2017

23.1.2018

 

 

Datum goedkeuring

20.2.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

32

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Datum indiening

23.2.2018

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

2

-

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 28 februari 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid