ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

  22.2.2018 - (07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE)) - ***

  Výbor pre medzinárodný obchod
  Spravodajca: Daniel Caspary

  Postup : 2016/0006(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0029/2018
  Predkladané texty :
  A8-0029/2018
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

  (07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

  (Súhlas)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07712/2016),

  –  so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach (07682/2016),

  –  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0237/2017),

  –  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0029/2018),

  1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Nového Zélandu.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  V októbri 2017 Európsky parlament prijal svoje odporúčania týkajúce sa mandátu na rokovania o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, v rámci ktorých sa má dosiahnuť moderná, prehĺbená, ambiciózna, vyvážená, spravodlivá a komplexná dohoda o voľnom obchode v záujme prehĺbenia a posilnenia existujúcich, už rozvinutých dvojstranných obchodných a investičných vzťahov medzi oboma partnermi.

  Hoci nie je v priamej súvislosti s budúcimi rokovaniami o dohode o voľnom obchode, je možné Dohodu medzi EÚ a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach, ktorá je predmetom tejto správy, považovať za ďalší krok v prehlbovaní obchodných a hospodárskych vzťahov medzi EÚ a Novým Zélandom, keďže vzniká colné prostredie, ktoré je priaznivejšie pre obchod a bezpečnejšie. Uzatvorenie tejto dohody by teda podľa spravodajcu bolo vítaným krokom, pokiaľ ide o prípravu budúcej dohody o voľnom obchode.

  Predmetná dohoda bola podpísaná 3. júla 2017, pričom rokovania sa pôvodne začali v roku 2013, a Európsky parlament bol teraz pred jej uzavretím požiadaný, aby udelil svoj súhlas.

  Všeobecným cieľom dohody je rozvinúť a zintenzívniť spoluprácu a vzájomnú administratívnu pomoc v colných otázkach s Novým Zélandom. Predovšetkým sa ňou stanovuje právny základ pre rámec spolupráce, ktorého cieľom je zabezpečiť dodávateľský reťazec a uľahčiť legitímny obchod, ako aj umožniť výmenu informácií s cieľom zaistiť riadne uplatňovanie colných predpisov a prevenciu a vyšetrovanie porušovania colných predpisov, ako aj boj proti nemu.

  Konkrétnejšie je cieľom tejto dohody:

  – podporovať zákonný obchod tým, že sa vytvorí predvídateľnejšia výmena, ktorá je priaznivejšia pre obchod;

  – vo väčšej miere umožňovať výmenu informácií a spoluprácu medzi colnými orgánmi s cieľom uľahčiť využívanie nových nástrojov alebo zvýšiť účinnosť existujúcich nástrojov;

  – podporovať moderné a jednoduché postupy s cieľom ušetriť čas a peniaze pri preclení tovaru, a to v úplnom súlade so záväzkami prijatými v rámci Dohody o uľahčení obchodu, a tým vytvoriť rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty na oboch stranách;

  – pomáhať pri prevencii a vyšetrovaní porušovania colných predpisov, ako aj boji proti nemu, a tým aj pri ochrane spotrebiteľov, a to zabránením preniknutia škodlivého alebo nezákonného tovaru na európsky trh.

  EÚ už uzavrela mnohé iné podobné dohody o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach, okrem iného s Kóreou, Kanadou, Hongkongom, USA, Indiou, Čínou a Japonskom. Spravodajca sa domnieva, že je načase, aby sa uzavrela aj takáto dohoda so spoľahlivým a blízkym partnerom, ako je Nový Zéland, s cieľom umožniť efektívnejšiu spoluprácu medzi colnými orgánmi a ďalej posilniť a prehĺbiť vzťahy s Novým Zélandom, a preto odporúča udeliť súhlas s touto dohodou.

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Dohoda medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

  Referenčné čísla

  07712/2016 – C8-0237/2017 – COM(2016)00172016/0006(NLE)

  Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

  19.7.2017

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  INTA

  11.9.2017

   

   

   

  Spravodajca

         dátum menovania

  Daniel Caspary

  15.2.2016

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  23.11.2017

  23.1.2018

   

   

  Dátum prijatia

  20.2.2018

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  32

  2

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Mario Borghezio, Jacques Colombier

  Dátum predloženia

  23.2.2018

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  32

  +

  ALDE

  Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

  ECR

  David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

  EFDD

  William (The Earl of) Dartmouth

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

  S&D

  Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

  Verts/ALE

  Klaus Buchner, Heidi Hautala

  2

  -

  ENF

  Mario Borghezio, Jacques Colombier

  0

  0

   

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -   :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  Posledná úprava: 28. februára 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia