ZPRÁVA o návrhu Komise na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí

23.2.2018 - (N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Roberto Gualtieri
PR_NLE_Members

Postup : 2018/0901(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0030/2018
Předložené texty :
A8-0030/2018
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu Komise na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí

(N8–0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise ze dne 14. února 2018 na jmenování Boštjana Jazbece členem Jednotného výboru pro řešení krizí

–  s ohledem na čl. 56 odst. 6 třetí pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010[1],

–  s ohledem na článek 122a jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0030/2018),

A.  vzhledem k tomu, že čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 stanoví, že členové Jednotného výboru pro řešení krizí uvedení v čl. 43 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení mají být jmenováni na základě zásluh, kvalifikace, znalostí bankovních a finančních záležitostí a zkušeností s finančním dohledem, regulací a řešením krizí bank;

B.  vzhledem k tomu, že čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 stanoví, že při výběrovém řízení mají být respektovány zásady vyváženosti zastoupení mužů a žen, zkušeností a kvalifikace;

C.  vzhledem k tomu, že Komise dne 20. prosince 2017 v souladu s čl. 56 odst. 6 nařízení (EU) č. 806/2014 schválila užší seznam kandidátů na funkce členů Jednotného výboru pro řešení krizí uvedených v čl. 43 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení;

D.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 56 odst. 6 nařízení (EU) č. 806/2014 byl užší seznam poskytnut Parlamentu;

E.  vzhledem k tomu, že Komise dne 14. února 2018 přijala návrh na jmenování Boštjana Jazbece členem Jednotného výboru pro řešení krizí a předložila jej Parlamentu;

F.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor Parlamentu poté přistoupil k hodnocení kvalifikace kandidáta navrženého na funkci člena Jednotného výboru pro řešení krizí, a to zejména z hlediska požadavků uvedených v čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014;

G.  vzhledem k tomu, že výbor dne 21. února 2018 uspořádal s Boštjanem Jazbecem slyšení, na němž přednesl úvodní prohlášení a poté odpovídal na otázky členů výboru;

1.  schvaluje návrh Komise na jmenování Boštjana Jazbece členem Jednotného výboru pro řešení krizí na dobu pěti let;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Evropské radě, Radě, Komisi, jakož i vládám členských států.

  • [1]  Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Jmenování pana Boštjana Jazbece novým členem Jednotného výboru pro řešení krizí

Referenční údaje

N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

14.2.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

 

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Roberto Gualtieri

14.2.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

21.2.2018

 

 

 

Datum přijetí

21.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

6

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Datum předložení

23.2.2018

Poslední aktualizace: 26. února 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí