RAPORT komisjoni ettepaneku kohta nimetada ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige

23.2.2018 - (N8-0052/2018 – C8‑0036/2018 – 2018/0901(NLE))

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Roberto Gualtieri
PR_NLE_Members

Menetlus : 2018/0901(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0030/2018
Esitatud tekstid :
A8-0030/2018
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

komisjoni ettepaneku kohta nimetada ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige

(N8–0052/2018 – C8‑0036/2018 – 2018/0901(NLE))

(Heakskiitmine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 14. veebruari 2018. aasta ettepanekut nimetada Boštjan Jazbec Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikmeks (N8-0052/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määruse (EL) nr 806/2014 (millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010)[1] artikli 56 lõike 6 kolmandat lõiku,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 122a,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0030/2018),

A.  arvestades, et määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõikes 4 on sätestatud, et selle määruse artikli 43 lõike 1 punktis b osutatud Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikmete ametisse nimetamisel lähtutakse nende saavutustest, oskustest, pangandus- ja finantsalastest teadmistest ning finantsjärelevalve, -regulatsiooni ning pankade kriisilahenduse valdkonna jaoks olulistest kogemustest;

B.  arvestades, et määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõikes 4 on sätestatud, et valikumenetluses järgitakse soolise tasakaalu, kogemuse ja kvalifikatsiooni põhimõtet;

C.  arvestades, et komisjon võttis 20. detsembril 2017. aastal määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõike 6 kohaselt vastu nimekirja kandidaatidest selle määruse artikli 43 lõike 1 punktis b osutatud Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme ametikohale;

D.  arvestades, et nimekiri esitati määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõike 6 kohaselt Euroopa Parlamendile;

E.  arvestades, et komisjon võttis 14. veebruaril 2018. aastal vastu ettepaneku nimetada Boštjan Jazbec Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikmeks ja esitas selle ettepaneku Euroopa Parlamendile;

F.  arvestades, et Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon hindas seejärel Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme ametikohale esitatud kandidaadi sobivust, pidades eelkõige silmas määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõikes 4 kehtestatud nõudeid;

G.  arvestades, et parlamendikomisjon korraldas 21. veebruaril 2018. aastal Boštjan Jazbeci kuulamise, kus kandidaat esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

1.  kiidab heaks komisjoni ettepaneku nimetada Boštjan Jazbec viieks aastaks Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikmeks,

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.

  • [1]  ELT L 225, 30.7.2014, lk 1.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Boštjan Jazbeci nimetamine Ühtse Kriisilahendusnõukogu uueks liikmeks

Viited

N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

14.2.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

 

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Roberto Gualtieri

14.2.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

21.2.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

6

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Esitamise kuupäev

23.2.2018

Viimane päevakajastamine: 26. veebruar 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika