Menettely : 2018/0901(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0030/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0030/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/03/2018 - 8.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0047

MIETINTÖ     
PDF 339kWORD 47k
23.2.2018
PE 618.162v02-00 A8-0030/2018

komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittämisestä

(N8-0052/2018 – C8‑0036/2018 – 2018/0901(NLE))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittämisestä

(N8–0052/2018 – C8‑0036/2018 – 2018/0901(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 14. helmikuuta 2018 annetun komission ehdotuksen Boštjan Jazbecin nimittämisestä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi (N8-0052/2018),

–  ottaa huomioon yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014(1) 56 artiklan 6 kohdan kolmannen alakohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 a artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0030/2018),

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa säädetään, että mainitun asetuksen 43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut jäsenet nimitetään ansioiden, pätevyyden, pankkitoiminta- ja rahoituskysymysten tuntemuksen sekä rahoitusalan valvonnan ja sääntelyn ja pankkien kriisinratkaisun kannalta merkityksellisen kokemuksen perusteella;

B.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa säädetään, että valintamenettelyssä noudatetaan sukupuolten tasapainon, kokemuksen ja pätevyyden periaatteita;

C.  ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 20. joulukuuta 2017 asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti lopullisen luettelon ehdokkaista 43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuiksi kriisinratkaisuneuvoston jäseniksi;

D.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti luettelo toimitettiin parlamentille;

E.  toteaa, että komissio hyväksyi 14. helmikuuta 2018 ehdotuksen Boštjan Jazbecin nimittämisestä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi ja toimitti ehdotuksen parlamentille;

F.  ottaa huomioon, että parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi ehdotetun ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

G.  ottaa huomioon, että valiokunta järjesti 21. helmikuuta 2018 kuulemisen, jossa ehdokas Boštjan Jazbec antoi lausuman ja vastasi valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin;

1.  hyväksyy komission ehdotuksen nimittää Boštjan Jazbec yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi viiden vuoden toimikaudeksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)

EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Boštjan Jazbecin nimittäminen yhteisen kriisinratkaisuneuvoston uudeksi jäseneksi

Viiteasiakirjat

N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

14.2.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

 

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Roberto Gualtieri

14.2.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

21.2.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

6

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.2.2018

Päivitetty viimeksi: 26. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö