Izvješće - A8-0030/2018Izvješće
A8-0030/2018

IZVJEŠĆE o prijedlogu Komisije u vezi s imenovanjem člana Jedinstvenog sanacijskog odbora

23.2.2018 - (N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestitelj: Roberto Gualtieri
PR_NLE_Members

Postupak : 2018/0901(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0030/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0030/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Komisije u vezi s imenovanjem člana Jedinstvenog sanacijskog odbora

(N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

(Odobrenje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije u vezi s imenovanjem Boštjana Jazbeca na dužnost člana Jedinstvenog sanacijskog odbora od 14. veljače 2018. (N8-0052/2018),

–  uzimajući u obzir treći podstavak članka 56. stavka 6. Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010[1],

–  uzimajući u obzir članak 122.a Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0030/2018),

A.  budući da je člankom 56. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 806/2014 predviđeno da se članovi Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 43. stavka 1. točke (b) te Uredbe imenuju na temelju zasluga, vještina, poznavanja bankovnih i financijskih pitanja te iskustva povezanog s financijskim nadzorom, regulacijom i sanacijom banaka;

B.  budući da je člankom 56. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 806/2014 predviđeno da se pri odabiru članova poštuju načela ravnoteže između spolova, iskustva i kvalifikacija;

C.  budući da je u skladu s člankom 56. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 806/2014 Komisija 20. prosinca 2017. sastavila uži popis kandidata za dužnost člana Jedinstvenog sanacijskog odbora iz članka 43. stavka 1. točke (b) te Uredbe;

D.  budući da je taj popis u skladu s člankom 56. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 806/2014 dostavljen Parlamentu;

E.  budući da je Komisija 14. veljače 2018. donijela prijedlog imenovanja Boštjana Jazbeca na dužnost člana Jedinstvenog sanacijskog odbora i da je taj prijedlog podnijela Parlamentu;

F.  budući da je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta potom ocijenio kvalifikacije predloženog kandidata za dužnost člana Jedinstvenog sanacijskog odbora, posebno u odnosu na uvjete utvrđene člankom 56. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 806/2014;

G.  budući da je 21. veljače 2018. u tom odboru održano saslušanje Boštjana Jazbeca, na kojem je on održao uvodnu riječ, a zatim odgovarao na pitanja članova odbora;

1.  odobrava prijedlog Komisije u vezi s imenovanjem Boštjana Jazbeca na dužnost člana Jedinstvenog sanacijskog odbora na razdoblje od pet godina;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji i vladama država članica.

  • [1]  SL L 225, 30.7.2014., str. 1.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Imenovanje Boštjana Jazbeca novim članom Jedinstvenog sanacijskog odbora

Referentni dokumenti

N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

14.2.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

 

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Roberto Gualtieri

14.2.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

21.2.2018

 

 

 

Datum usvajanja

21.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

6

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Datum podnošenja

23.2.2018

Posljednje ažuriranje: 26. veljače 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti