JELENTÉS az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezéséről szóló bizottsági javaslatról

  23.2.2018 - (N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

  Gazdasági és Monetáris Bizottság
  Előadó: Roberto Gualtieri

  Eljárás : 2018/0901(NLE)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0030/2018
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0030/2018
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

  az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezéséről szóló bizottsági javaslatról

  (N8–0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

  (Konzultáció)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel Boštjan Jazbec az Egységes Szanálási Testület tagjává történő kinevezéséről szóló 2018. február 14-i bizottsági javaslatra (N8-0052/2018),

  –  tekintettel a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[1] 56. cikke (6) bekezdésének harmadik albekezdésére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 122a. cikkére,

  –  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0030/2018),

  A.  mivel a 806/2014/EU rendelet 56. cikkének (4) bekezdése értelmében a rendelet 43. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett Egységes Szanálási Testület tagjait érdemeik, képességeik, a banki szakértelem, a pénzügyi kérdések ismerete, a pénzügyi felügyelet és szabályozás, valamint a bankok szanálása szempontjából releváns tapasztalataik alapján kell kinevezni;

  B.  mivel a 806/2014/EU rendelet 56. cikkének (4) bekezdése értelmében a kinevezés során tiszteletben kell tartani a nemek arányának egyensúlyára, a szakmai tapasztalatokra és végzettségre vonatkozó elveket;

  C.  mivel a 806/2014/EU rendelet 56. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2017. december 20-án elfogadta a rendelet 43. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett, az Egységes Szanálási Testület tagjának jelölt személyek szűkített listáját;

  D.  mivel a 806/2014/EU rendelet 56. cikke (6) bekezdésének megfelelően a szűkített listát megküldték a Parlamentnek;

  E.  mivel 2018. február 14-én a Bizottság javaslatot fogadott el Boštjan Jazbec az Egységes Szanálási Testület tagjának történő kinevezéséről, és azt megküldte a Parlamentnek;

  F.  mivel a Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága ezután értékelte az Egységes Szanálási Testület tagjának javasolt jelölt képességeit, különös tekintettel a 806/2014/EU rendelet 56. cikkének (4) bekezdésében meghatározott követelményekre;

  G.  mivel a bizottság 2018. február 21-én meghallgatás keretében találkozott Boštjan Jazbec úrral, aki először nyitóbeszédet mondott, majd válaszolt a bizottság tagjainak kérdéseire;

  1.  jóváhagyja Boštjan Jazbec az Egységes Szanálási Testület tagjává történő, ötéves időtartamra szóló kinevezéséről szóló bizottsági javaslatot;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak valamint a tagállamok kormányának.

  • [1]  HL L 225., 2014.7.30., 1. o.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Bostjan Jazbec kinevezése az Egységes Szanálási Testület új tagjává

  Hivatkozások

  N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE)

  A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

  14.2.2018

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ECON

   

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Roberto Gualtieri

  14.2.2018

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  21.2.2018

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  21.2.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  41

  6

  5

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

  Benyújtás dátuma

  23.2.2018

  Utolsó frissítés: 2018. február 26.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat